Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1901

AaDKeva§geii 1 Mei TUd vai tireeatlcli 01 UUUUA Zomerdlenst Itttfl V 90CDi 0TTI Dlll l m ff 7 10 91 lO i ll m 11 0 1 0 4 01 I 4 J 10 1 n U 1 14 4 11 5 11 l l i 10 S0 U iO t l tl 4 11 i 4 18 8 41 i 10 S7 10 11 lO te U t 11 80 U t4 11 44 1 80 t i t t ll 4 08 9 M 4 4 8 7 47 8 07 8 61 8 6 9S 10 4 11 08 11 47 U l 1 4 Eg 6 ir S S 6 l I I 1 L Oeada t tt 7 U 7 84 t ll 8 08 1 14 I8 IfuidlMhl door 7 18 S 40 Hinwnktrk I I8 t tO j Oanalle 1M 8 81 letieidu M 8 7 44 0 4t S tottardunD F 144 Betterdim H 8 0 08 10 08 1 lUm 1 kbw HjWfcl O 4 tr l i m 4n U mulf 4Mm8 4 nl UirtU w 4 H mkniiS Up tol m t H U Ü M Sp L til ptl m n W i i 1 nütn niuii t 7 7 7 4 08 lOTTIIDtlI OOIIla Tl w 4 13 8 17 I UI f 10 11 4 41 87 M 10 81 4 44 i il 8 04 8 1 7 0 7 618 1 1 ü St 4 68 8 89 jr 48 t 4 8 t ll 8 88 10 08 7 8 o i o I 4 lt 8t t U a 47 lO lt 11 81 11 41 1 04 I 0 I 10 88 i lO S 8 0 in4 00 1 87 10 08 10 1 10 4 11 61 It OS l t6 iMilWM r 4u li p ku M pntol woln ff H 1 0 1 09 MS 00 4 ÖS 4 84 4 S l 6 48 8 14 T Ol 7 18 8 80 8 4t 47 10 0 10 1 U 04 l Iiln npplMmthngi fi U Oia 4 U te Wlfw UU Ot D4 OBN H41Q riw niM 10 1 10 48 11 18 1 1 1 1 1 14 1 6 l 4 ♦ 1 4 80 8 18 8 4 8 81 ll t4 1 07 I UI 1 18 t 11 80 il 8 t 10 48 11 8 U 18 48 l l l 7 1 44 8 10 8 48 4 1 4 4 81 8 4 8 1 8 48 d X 8 01 8 8 1 17 S l 8 18 10 08 1 14 U 10 17 8 88 E F 10 8 7 67 j 8 48 8 i SI 44 lO K 10 84 7 M t 10 48 11 18 11 47 o D 11 4 i USTtKnAH rfM nm ad4 t S 8 11 8 8S M 10 80 lO t 11 0 1 10 1 8 S l 4 07 4 49 6 1 S IS 8 48 1 81 0 i 10 80 10 87 11 08 AnuLW 8 01 8 68 SI 10 10 11 04 11 48 11 17 l f 8 1 4 11 4 47 i aO i 4S 8 44 S 8i 10 81 11 09 11 47 11 Aait O 8 1 1 18 8 10 9 11 10 1 08 1 10 1 11 1 40 4 17 KIM nA u rasuur IU 14 10 4 lt Oe 11 98 i K 8 1 4 81 11 18 1 81 U t4 1 40 J J 1 07 S 10 14 10 4 11 47 IS Si 1 08 9 III S 4S t M 14 Vwt 0 8 81 7 U 8 10 8 18 18 1 81 n U 11 17 11 1 11 8 10 8 14 4 41 8 08 8 11 7 0 8 10 lt 4 Imu W 1 84 8 47 7 90 8 16 8 46 0 4 11 80 11 411 0 1 41 9 1 8 49 00 8 II 8 8 7 16 8 8 40 10 01 Toadi 7 0S 7 81 8 18 H l 10 18 10 84 11 81 1 18 I M 4 11 4 14 47 7 07 7 44 8 0 ll 10 17 1U ff ff 7 1 4 $ S US S l 4 Il 4 41 8 41 H 7 00 7 48 8 4 M dO Ol 1 48 07 l U 17 JO10 04 10 U l l i m ifKIM lal M St lO uTl iwi IWl ll l M dl 1 U 7 74 7 41 U W 07 1 1 IKII tofon OuitseUaod gevoerd caiüpkgDe io de BossiscUe pers die vüoral in economische oorzaken grond rond De handelspolitiek dreigde immer beide luden Ttc elkaar te verwijderen Men krijgt na hoop dat een veratandig ingericht handels tractaat beid landen voordeel brengen eu welvaart fnnikende tarievenoorlogen voorkomen zal Het pnnt vond bespreking in een bijeenkomst van de DniUchBuBSische Vereeniging tot onderbond en bevordering der wedertijdscbe handelsbetjekkingen waarin be loten werd aan den ndsraad en schrijven te richten nopens Von Billow tariefontwerp Daarin zal herinnerd worden aan bet onverbrekelijk verband tnaschen in en nitvoer Dnitschland moet een gedeelte zijner voedingsmiddelen en van de voor zijn nijverheid bcnoodigde grondstoflen uit het bnitenland krijgen het moet deze betalen en kan dat op den door alleen doen met den uitvoer van de prodncten zijner nijverheid Daarvoor zijn langloopende handelstractateo noodig maar dczo zal men alleen dan willen siniten wanneer niet van den kant van Dnitschland import nit hot bnitenland wordt onmogeliJK gemaakt Kn jnist die artikelen die io hootdzaak den Rntsischen nitvoer naar Dbitschland vormen worden in het ontworpen tarief aanmerkelijk zwaarder belast dan tot dasver Dit zal zoo wordt gevreesd leiden tot een tarierenoorlog waarvan het onmogelijk Is te voorzien wie winnen wie verliezen zal maar waarvan het zeker is dat hiJ beiden partijen zwaar zal te voeren zjjn Is over dit alles op de Uostzee tnsschen de belde heorscbers gesproken f Er is weinig bekend geworden van het daar verhandelde en met de betuiging van tevredenheid van den Dnitschen Keizer moeten we het voorloopig doen Ken Amerikaansch telegram deelt mede 4at president Koosevelt de ministers van lijn voorganger nitgenoodigd beeft bnn poriefeuilles te behouden hierdoor vervalt de veronderstelling als zooden de ministers Hay Gage en anderen voor goed aftreden De mogeiykboid blijft echter niet bnitengesloten dat enkelen hunner b v de heer Hay wien men vroeger reeds plannen toeschreef om ziJn portefeuille voorgoed ne der te leggen bü zijn ontslagaanvrage zal volharden Omtrent de politieke plannen van hot nieuwe staatshoofd verkeert men overigens nog steeds in onzekerheid Wel seinde Reuter een zeer geloofwaardig uitziend relaas omtrent een conferentie tusschon don heer Roosevelt do minister en oonige vrienden gehouden maar de indruk van de Kngelscbe bladen is dat men bier slechts mot een beursmanoenvre te doen heeft Een daarna ontvangen telegram zeide trouwens dat president Koosevelt zich over plannen niet zou uitlaten aleer hy van de begrafunis teruggekeerd zon zijn Veelal wordt thans verwacht dat Me Kinley opvolger voorloopig althans niet buiten bet door zijn voorganger gebaande pad lal treden Een merkbare verandering moet althansvolgens den correspondent der Standard in ziJn voorkomen hebbon plaats gehad Hgdraagt niet meer zooale vroeger het hartop de tong maar is teruggetrokken en ernstig 41 4t t tO 8 04 7 11 IS 4 61 4 41 6 01 6 61 t ll 8 04 I 1 17 10 0 16 7 81 7 48 letterdui Beun Rottwdui D P Sotlerdiuii M aapelU Hitgwurkuk Hoordnekt Boaih 7 4 4 Uitm U t UiM MlM wm tl 10 00 7 18 8 IT 8 41 ll 7 11 8 7 8J 01 7 H 14 7 18 M ll Oouda levank Moen SoatermiwrwZag Voorbug Uige 41 10 18 ff a i 07 Uood 4 10 6 81 ll B 7 60 8 18 Oudew 4 84 Woerd 4 48 e 48 Utreokl 8 08 7 4 8 11 8 H Ulnckl Wowdea Oud Q ub Ukrecie biHiorwegverklMtiigeB CzolgoBZ Is HMnttg voor de jaj gekomen die zijn zaak naar de terechtzittingverwees Dat de begrafenis van den vermoorden President door democratischen eenvond gekenmerkt wordt heeft men wel kunnen gissen Noch bjj den tocht van bet stoffelijk overschot door de straten van Bnllalo noch gedorende den langen rit naar Washington werd gelegenheid gegeven tot praalvertoon De stoet die Mac Kinley s Igk van bet stadboi van Boffalo naar het station bracht telde betrekkelijk weinig militairen een achttal soldaten en matrozen droegen de baar naar den wogen die door vier paarden getrokken werd Dicht bjj het station kwam president Koosevelt in zjjn rijtuig den stoet tegen hö stapte nit wachtte met den hoed iu de hand tot alles voorbij was on sloot zich toen bij den stoet aan De locomotief en de wagon waarin het Ijjk naar Washington vervoerd werd droegen ronwSoers en enkele witte en zwarte vlaggetjes overigens was er niet bijzonders aan te zien Bjj de kist hielden een matroos en een soldaat de wacht De trein hieli nergens op toch waren biJ alle tations en veelal ook midden op het veld belangstellenden saamgestroomd om den trein te zien voorbijgaan Zoo ging bet 420 Engelsche mijlen ver in snelle vaart terwijl de kerktorens in de steden en dorpen het klokgelui van elkaar schenen over te nemen Twaalf mannen droegen b j de aankomst te Washington de kist in den gereedstaanden lijkwagen die naar het Witte Huis reed door de dichte rijen van somber zwijgende menseben Alle zaken stonden stil te Washington en de meeste huizen waren gesloten In het Witte huis werd de kist voor bet laatst geopend in teg enwoordigheid van Koosevelt en de leden van het kabinet Ook mevrouw Mac Kinley werd hier nog eens biJ bet lijk toegelaten maar torwyi zij zich op reis bgzonder goed gebonden had viil zij nu in zwym en zy moest weggebracht worden In de rotonde van het Kapitool werd de kist op de historische katafalk geplaatst die ook bet stoffeiyk overschot gedragen heeft van de t ee andere vermoorde prekidenten Lincoln en Uarnfleld De moord op den president der Vereenigde Staten heeft opnieuw de vraag aan de orde gesteld of er geen internationale maatregelen moesten worden genomen om het anarchisme meer afdoend dan tot nog toe tebeBtryden De VosB Ztg zegt Als man een middel kende dat eenige kans bood op succes lou samenwerking der mogendheden gemakkeiyk genoeg zyn Maar zulk een middel bestaat niet en is evenmin door congressen te vinden als bet middel om kanker te genezen De Standard verneemt uit Brussel dat de diplomatieke onderhandelingen voornameiyk zullen strekken om de anarchisten naar een internationale óverzeescbe kolonie te zenden 11 1 8 8 si Dit plaq is zoo algemeen en zoo vaag mogeiyk De anarchisten die men kent behoeft men niet naar de overzeescho kolonie te zenden en die men niet kent kan men er oiat heenzenden Haar bovendien zegt de Vo88 Ztg of een hoofd van een Staat wordt vermoord door een nibiliat een religiensen fanatiker of een anarchist ia vrgwel betzelfde in de Zuid Amerikaanscbe Stated kwam moord van den president reeds herhaaldeiyk voor zonder dat men ooit van anarchisme heeft gesproken Lincoln en Garfield zyn vermoord maar niet dooranarpbisten Toch wanneer de anarchisten optreden als een secte die den moord op vorsten of hooggeplaatste yefaonen als een barer grondstellingen aanneefit is het begrypelgk dat men er over denkt om die secte krachtdadig te bestrgden Professor Ge rge Adier de schryver van een handwoordenboek der Staatswetenschap pen is van meening dat het ware geneesmiddel tegen anarchistische bewegingen gelegen is in een krachtig arbeiden voor sociale hervorming en v66r alles in het streven naar de verzorging van den breeden zoom van hen die gaarne werken willen en geen werk kunnen krygen en daardoor in ellende geraVen en tot wanhoop komen De bescherming der economisch zwakken is een betere bescherming voor de bestaande machten dan politie en militairen Maar George Adler zegt tevens Tegenover alleenstaande anarchistische aanslagen die ondanks nlles toch wel kunnen en zullen voorkomen zal men moeiiyk iets anders kunnen doen dan den moed der koelbloedigheid bewaren Dit klinkt niet bemoedigend maar een internationale conferentie zal al geen beter middel ter bostrgding van het anarchisme knnnen aangeven Verspreide Berichten Fkaskrijk De nationalistische burgemeester van Rethel die in tegenwoordigheid van de vreemde officieren die de manoeuvres bgwonen onbehoorlgk had gesproken over den minister van oorlog generaal André ten aanhoore van diens ordonnansofflcier is op voorstel van den premier ontzet uit zyn ambt De republikeinsche minderheid van den gemeen teraad van Rethel beeft geprotesteerd tegen de bnrgemeesteriyke woorden De minister van Marine De Lenessan zal de volgende week te Marseille den uitChina terugkeerenden generaal Voyrongaanontvangen Op bat negentiende cengres der Fransche arbeidersparty g esdistes te oubsjii zyn de namen van Janrès en Turati met rouwfloers behangen on later werden ze uitgowischt en vervangen door die van Paul Lafargue en Sanial terwgl voorts besloteflwerd tot afzending van een adres waarinde party haar groet brengt aan het proletariaat en de democratie van Rusland zichsolidair verklarend met den heldenstryd en ozaar Nicolaar II en den laatste toeschreeuwend Weg met bet czarisme I DülTSCHLiSD i lO i to t4 I 8t 1 14 9 4 1 i OS ff O 7 10 7 8 J J 10 80 11 0 J 86 10 48 7 88 1 49 10 4 7 00 7 64 8 08 6B 11 11 11 481 8 4 De manoeuvres van bet zeventiende legerkorps keizermanoenvre geheetcu worden niet begenadigd door wat men in Pruisenland Kaiser w ter pleegt te heeten gis teren regende het maar veer aldoor xU zalfs dat ze keizer die toch niet zoo bgzonder zachtaardig is tegenover de lui dit zyn veelkleurigen rok dragen gisteravond toen alles en allen van den regen dropei oordeelde dat t nn wel was er moest maar gauw hulpkwartieren betrokken wai den en heden zou het mstdug we en m voorbereiding op de slniting der vertooningl morgen BINNENLAND STATEN GENEUAAL EKH8TE KAMER Zitting van Woensdag 18 Sept Tot afdeelingsvoorzitters zgn gekozen de hoeren Fransen van de Putte Godin de Beaufort Pgnacker Hordyk Viraly en Geertsema en tot leden dor commissie voor bet adres van antwoord de heer Van Boneval Fanre Rengers en Zinnicq Bergmann Het ontwerp adres is in de afdeelingen onderzocht T W K B U tC tk M m B H Zitting van Woensdag 18 Sept De heer Lohman rapporteerde over de geloofsbrieven der gekozenen van Groningen tot Amsterdam IV en concludeerde tot toelating van alle gekozenen behalve van Mr Schokking te Harlingen aangezien door de burgemeester ten onrechte geweigerd is de Igst der candidaatstelling van den heer W P G Zeilmaker te Nymegen en de candidatenlgst dos niet volledig was De heer Röell rapporteerde over de geloofsbrieven van alle anderen concludeerde toelating alle gekozenen ook van Krap te s Uraveiihage daar de bezwaren geen reden geven tót ongeldigverklaring en ook van de heer De Klerk daar de gebezigde kiezersmanoeuvres afkeuring verdienen maar de Kamer niet kunnen leiden tot een oordeel over de niet toelating Aldus wordt besloten en alleen tot de nlettoelating van Mr Schokking besloten By het opnaken van de candidateilijst voor het voorzitterschap werd gekozen als eerste candidaat de heer Baron Mackay met 81 van de 90 stemmen Als tweede candidaat werd gekozen de heer Mr Michaels van Verduynen met 62 stemmen Tot derden candidaat de heer Mr J RoSIImet 61 stemmen Besloten werd een adres van antwoord 4p djs troonrede tot U M de koningin te richten Nog werden de afdeelingen samengesteld De afdeelingen hebben gekozen tot hare voorzitters de heeren Seret Scheapman Lohman Heemskerk en Drncker tot hare ondervoorzitters de heeren VAn Vlgmen Van Alphen Mutsaers De Ram en Leiy tot leden der commissie voor redactie van het adres van antwoord op de Troonrede de heeren Travaglino Schaepman Lohmai y Limburg Stirum en Drueker 8 44 11 81 11 48 10 18 10 48 11 1 Naar wy vernemen is ook Ter Laan s verzoek aan B en W van Delft om een voorloopig verlof tot de zaak goed geregeld zal sgn geweigerd en mocht hy alleen aanwezig ZIP om den eed af te leggen B en W zullen in geen enkele schikking treden H t Volk Als vasten maatregel is thans aan den ingang van het Koninklgk paleis in het Noordeinde ter weerszyden van de trappen een hoofdagent brigadier Ie klasse van politie geposteerd De clnb van de Katholieke leden van de Tweede Kamer heeft tot haar bestuur gekozen de heeren dr H J A M Schaepman voorzitter mr J A N Travaglino ondervoorzitter en E A M van der Kan secretaris Gemeng de Berichten In een bnisgezin te Piershil hebben zich zes gevallen van typhus voorgedaan De geneeskundige inspecteur bezoekt met den geneesheer van Goudswaard dr van Ravestoyn de zieken om maatregelen te nemen tegen verdere verspreiding der ziekte De slooten in de gemeente verkeeren in zeer vervuilden toestand Uit Amsterdam meldt men Barnum Bailey hebben gistermiddag in een paar uur tyds bun gansche stad van zeildoek afgebroken om gisteravond naar s Grovenhage te vertrekken Ondanks de schynbaar onovcrkomelgke bezwaren van het terrein en de omgeving ging bg den uittocht alles even vlug en zeker als bg den intocht Het weiland achter Oad Rosonbnrch is door de hoeven der trokpaarden en de breedo wielen der zware wagens letteriyk doorploegd Spannen van 16 eu 24 dieren waren noodig om de karren die tot do assen in den lossen vochtigen bodem wegzonken tot op en smallen Octewalerweg te brengen Om 5 uur zeeg het doek van de groote circnstent als een reuzen parachute neder en viel alleen nog als nummer lest de eettent af te breken Langs den weg en op het stationsplein nam een menigte volks de aanstalten tot het vertrek het handige vlugge en geregelde werken van het personeel in oogenschouw Bereden politie hield den weg voor do wagens vrg Niet alleen de herbergiers langs den Octewalerweg en vele straatventers hebben in deze week van de aanwezigheid der Barnum show aardig profijt gehad ook de gemeente heeft er zgde bg gesponnen met haar tram Op de Ign Dam Linnaeustraat zgn van 4 tot en met 10 September 78774 personen vervoerd en van 11 tot en met 17 September 114 377 Men mag dus een quantum van 3 0 600 aan het circusbeioi k toeschrgvcn Op de Ignen Dam Sarphatistraat en Dam Weesperpoort werden in de laatste week 6457 en 2376 passagiers meer vervoerd dan in de vorige week Een der beide korporaals van de 3e comp 6e bat 6e reg icf behoorende tot het garnizoen van Geertruidenberg die voor eenigen ttjil geleden deserteerden in gezelschap van den sergeant Le Rutte met bet doel om gezamenlgk dienst te nemen by bet Boerenleger is Dinsdag j l te s Hertogenbosch aangekomen en ter beschikking gesteld van den auditenr militair aldaar GOUDA 19 September 1901 Bagen en Simons zgn werkeiyk bg t Vreemdenlegioen ingedeeld geweest maar uit Algiers gedeserteerd Bagen is in Pary achtergebleven Het tafereel door Simons omtrent het verbiyf te Algiers en den toestand in het Vreemdenlegioen opgehangen geett daarvan een allertreurigst beeld Heden is den Heer C P W Dessing alhier bg onderhandsche aanbesteding den boBw opgedragen eener nieuwe R K Kerk met toren pastorie enz voor de parochie vaa de H Agnes te s Gravenhago voor een soa van f 115990 Ned Opera Rotterdam 22 Sept Fanst Beipreüng Donderdag 19 Sept s avonds 7 8 Café t Schaakbord wy vestigen er nog eens de aandacht op dat thans met de operatrainen s avonds van Rotterdam Maas vertrekkende ook reizigers me klasse tot Gouda vervoerd worden Op initiatief van den schoolopziener den heer 3 Sehoehuizen ia in het arrondissemett Schoonhoven een onderwyzersvereeniging opgericht iiurtoe allen die by het openbaar of bijzonder lager onderwys in genoemd arrondissement werkzaam zyn kunnen toetredm Aan de rinfryderg te Ondewaler werd door 66 pareu deelgenomen le Pr f 60 mej C Straver en den heer J Kasbergen te Snelrewatód 2e pr f 40 mej VV 8choonderwoerd en de heer F Bonman te Haastrecht Se pr f 30 mej D van Aeist en de heer G De Joagh te Oudewater 4e pr f 15 mej J van den Heuvel te Willeskop en de heer J Van Brugem te Everdingen 5e pr f 10 mej M van Leeuwen en de heer B Walliers te Jntfaas 6e pr f 5 mej N De Hoed te Stolwgk en de heer N v d Brink te Oudewjter Ten 12 uur heden morgen had de leraarde bestelling van het stoffelgk overschot van den heer P de Raadt in leven Wethouder dezer gemeente plaats Aan de Igkkoets werden gehangen twee kolossale kransen waarvan een van Burgemeester en Wethouders van Gouda en een van een vriend van don overledene Daarachter volgde een open koets met nog een dertiental kransen of bloemstukken waarvan een van bet oud personeel van d eu heer de Raadt een van de drie predikanten van do Hervormde Gemeente nl de hh Wartena v d Bosch en Berkelbach van der Sprenkel de overige waren door kennissen of corporaties toegezonden Op de Igkkibt werden de twee kransen gelegd en nog een bloemstuk daarbg gevoegd van den Jongenh Cor Visser De overige bloven op een baar nabg het graf geplaaUt Het igk werd door de leden dor Vereeniging waarvan de heer de Baadt Voorzitter was grafwaarts gedragen Een onafzienbare menigte was rondom bet graf vereenigd waarby wy o a opmerkten Burgemeester en Wethouders met den Secretaris dezer Gemeente de leden van den Raad col poraties van versi hiilende voreenigingen de garni oens coramandant de vereeniging üorcas een 150 kinijeron der Zondagsschool yan don heer de Raadt en j vele belangstellenden De heer A de Baadt broeder van den overledene trad daarop naar voren en deelde mode dut zgn broeder Piet niet tevreden zon zgn als hg by zgn graf niet een kort woord zou sproken tot verheerlgking vun het geloof Wy zouden te beklagen ziin wanneer wg geloofden dat bg het graf het leven ophield dan zou deze begrafenis tot schande strekken en deti overledene niet lot oer zgn maar Jezus heeft gezegd die in mg gelooft zal leven al ware hg gestorven en dit is het dat ons troost dat onze broeder in Jezus Christus heeft geleefd en dien heeft lief gehad Vaarwel geliefde broeder Piet tot daar waarop door de broodera werd gezongen O daar te zgn Waar nimmer tranen vloeien Waar t hart geen angst geen kommer kent nog pyn Waar doorn noch distel groeien O daar te zyn o daar te zyn O daarzyt 6y De Bron ea Heer des levens Daar ben ik vrg daar van de zonde vrij £ n eenwig zalig tevens O daar zyt Gy O daar zyt Gg Hierop trad de heer R L Martens Burgemeester dezer gemeente naar voren ea zeide aldus Het zy my vergund aan deze geopende groeve van den Wethouder Fieter de Raadt namens de burgerg en namens het bestuur van deze gemeeite een woord van dankbare hulde te spreken Zeldzaam groot was de indruk teweeggebracht door de tyding dat de heer de Raadt nauwelgks vertrokken om enkele dagen in den vreemde door te brengso door eene ernstige zie ite overvallen efl weer teruggekeerd wis en dat zgn toestand weinig hoop op herstel gaf algemeen was de deelneming toen Maandag reeds bet bericht van zyn overlgden volgde Die diepe ontroering moge deels zyn opgeweijct door de tragische omstandigheden waaronder dit onverwachte afsterven plaata von4 door de hevigheid waarmede in slechts zeer weinige dagen een krachtig lichaam werd geeloopt bovenal wordt zy verklaard door de warme sympathie die wy allen door de vereering die zoo velen voor de Raadt voelden Hy heeft die sympathie die vereering ten volle verdiend Geloovig Christen beleed hy niet alleen de Christelgke beginselen maar bracht hy die altyd en in alles ook in toepassing In waarheid zachtmoedig trachtte hy steeds vrede te stichten of te bewaren zyn naasten waarachtig liefhebbende heeft zyn geheelr leven zich gekenmerkt door het treven om le en Igden te doen ophouden oi te verzachten nooden te lenigen wel te doei i waar hg kon met raad en daad by te ta n wie zich tot hem wendden En de wyze waarop hy dat deed stemde tot meer dan dankbaarheidi Ik heb meermalen met de Raadt gecollecteerd ook In le voUuwyken telken trof het mg dan hoe populair hg was hoe iedereen hom kende en h met ieder bekend was hoe algemeen hg als vriend werd begroet door de minder bedeelden door do kleine Inyden Maar niet eekel door dezen Van de Raadt ging eene eigenairdige bekoring nit waaraan geloof ik niamand weerstand kon bieden en zullen veleu dan ook in hem een echten weldoener verloren hebben wy allen zullen het gemis van dezen edelen medeburger diep gevoelen Toen hier ter stede zich op gemeentolgk polit ek jebied andere partgverheudingen begoncen te openbaren was de Raadt door zgne jroote populariteit aangewezen voor het lidmaatschap van den Gemeenteraad Den 19 Februari 1895 tot lid van den Raad gekozen mocht ik ham in de eerste vergadering die ik als voorzitter had te leiden als zoodanig installeeren Mot rag hebben zgoe modeleden van den Raad zgn yvor en igiio toewguj in het behartigen van de belangen deM emeente loeren waardeeren ook zijiie groote verdraagzaamheid jegens andersdeakeuden on zgne onpartgdigbeid Een schitterend bljk van die wuardeoring ontving hg door zgne benoeming lot Wethouder Slechts twee jaren mocht hg in ons College van Burgemeester en Wethouders zitting hebben Die twee jareu van bgna dagelgkschon eendraehtigen omgang met de en sympalliieken steeds hulpvaardigen man die immer het gemeentebelang hoog hielden voorstond zullen ons zyuen medeleden en don ge meentoaecretaris voortdurend in dankbare herinnering oiyven Wg vorlieaeu in de Raadt meer dan een ambtgenoot een waarachtig vriend Het Is mg een behoefte dat hier uit le spreken namens het Dagelgksc Bestuur Is zjjn dood voor de burgerg de gemeente on het gemeeutehestunr oen zeer groot verlies voor zgne weduwe en zgii zoon is zgn overigden een onherstelbare slag zg zullen voortaan dtn steun van dien zorgzamcn en liefdevoUen echtgenoot en vader moeten missen Oe Almachtige sterke hen in hunne droefheid en scheiike bon troost en berusting Zg mogen er van ovortnigd zgn dal hnn leed wordt gedeeld door velen dat de berioneriiig aan l icter de Raadt in on aller hart zal bigven leven Hg ruste In vrede I Do heer A Wartena predikant hg do Hervormde Gemeente n ra daarop het woord en deed dit namens zgn beide auibUbroeders hg zou een enkel woord zeggen een woord van hulde van dank en een woord van hope te spreken op deze plaats jvant de gansche htad trenrt en er is een leegte gekomen die wy nog niet kunnen peilen de man aan allen zoo goed bekend door zoo velen bemind is van ons heengegaan hg heeft gewerkt met de talenten van llod ontvangen zoowel bg dng als bg nacht ieder hod Pietor de Kandt lief God zegende zoo dikwyts eene iierstelling die hy met zienersgave zog en die een kranke van hel ziekbed deed herstellen Door het hoofd der gemeente is terecht gesproken over Lgne we li aamheid en gezegd dat men een getrouwe viend itad verloren laat de familie toi troost zgn dat jodeelde smart 8lec its halve smart in er laat ons niet treuren als degeue die geen hope hee t Hg dankte nameos Armeo org voor hetgeen de heer de Raodt i ei aau had uy gaf de verzekering dat he wek dooi den overledene aangevangen door Ijen ou worden voortgezet hy heeft oas allen geloond hoe wg onzen Heiland moetet dienen De heer Dngmner van Twtst trad naar yoren om den over èdeoe een woord van dank te brengen namen bet hoofdbestnur en van de afd Gouda van de Homopatisehe geneeswgze hg noopte dat deze geneeswgze ife vrymaking naby zon zjn de overledene zon de vruchten daarvan nu niet kunnen zien Een neet van den overledene de heer C van Dam uit Rotterdam oudersrhreef volgaarne wat hier van deu overledene was gezegd he was zgn geheim en hy erkende de vele deugden van den overledene als een waar vriend en raadgever Daarop werd door het kinderkoor van de Zondagsschool gezongen het volgende Nooit kan t geiooï te veel verwafihton Des Heilands woorden zgn gew s tTaalt aardsrhen vrienden vaak aaii krachten Maar nooit een vriend als Jezn is Wat zou ooit zone macht beperken P i Heelal staat onder zgn gebied Wat zyne liefde w I bewerken Ontzeg Hem zgn vermogen niet Die uuop moet al ons leed verzacuten Komt reisgenooten t hoofd omhoog Voor hen die t heil des Heeren wachten zyn bergen vlak en zeeën droog O Zaligheid niet af te meten O Vreugd aie alle smart verbant Daar is de vreemdltngsebap vergeten So wy wy zyn in Vaderiand De heer H A Tfeoen trad naar Voren schetste den oyeriedene als een waar vriend wiens leven hot was Jezus ter eero te zyn en anderen gelukkig te maken Jezus was lyn meoiter dia liefde voor yn meester vervulde lija hart en daarom een lied ter verheerlgking waarop werd gezongen Hier ver van t aardsch gewoel Zoeken w U wéér Spreek met Uw lietdestem Tot ons o Heeri O zie ons voor U staan Zie ons genadig aan Laat ons niet ledig gaan Van U o Heer 1 Ken afgevaardigde van do afd Amsterdam van Heil des Volks bracht een afscheidsgroet aan den overledene wiens nagedachtenis in gezegend aandenken zon hiyven Kapitein Makkink garnizoens commandaut te dezer stede deelde mede dat waar Gouda feeft viert het garnizoen mede foostviert waar Gouda treurt treurt ook hot garnizoen hg dankle den overledene voor het vele goede wat bg bad gedaan voor het Militair tehuis 10 dezer stede waardoor vele jongelieden in Zuid Holland een aangenaam te huis badden gevonden Een bloedverwant van den overledene Ds Kramor herdacht den overledene als een trouw vriend hy ging met een bloedverwant om als met een vriend en met een vriend als met oen bloedverwant De Zoon van den overledene den heer J L de Raadt dankte allen voor de vule bewyzcn van belangstelling die de familie dezer dagen mocht ontvangen Dn Wartena sprak daarop oen dankgebed uit De plechtigheid was hiermede geëindigd De belang stelling inogu de familie tot troost verstrekken dat do woorden door den garnizoens commandant gesproken dat heel Gouda treurt bewaarheid zgn geworden menige traan werd gedroogd menige eenvoudige bode ging omhoog en met de overtuiging dat men oen edel braaf en goed burger de laatste eer had bewezen ging het Goudsche publiek huiswaarts 367 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Donderdag 19 Sept No S m I 1000 35 6 4678 7817 en 20614 ieder 400 16324 f 20Ü 4321 6687 8461 8555 9774 11843 16173 17430 16991 18709 19368 on 20910 ieder f 100 Pryzcn van f 70 B 8100 5986 8 320 12145 15402 1838 J 51 34 52 92 8761 12339 15523 18428 289 79 6031 903H 12617 15723 35 364 3732 38 40 12903 24 18773 84 3K40 360 82 13017 15844 19245 4f 0 59 6 42 9285 60 1 K 71 71 675 3913 6648 9325 70 16102 90 788 76 6886 89 13267 16242 19333 823 82 6950 9527 13458 16316 59 989 4175 82 9614 74 66 92 1002 4396 92 9703 13642 16416 19768 28 4510 7102 7 1 13792 16688 19858 1183 50 28 10204 13973 16753 1992 1452 51 7432 10305 14026 I68HK H9 68 89 81 10604 83 17007 20106 92 1618 98 40 14126 79 20276 1614 4741 7552 87 14241 17298 20880 92 73 7 ll7 10746 143 23 17H70 88 1810 4867 7728 10897 14452 17441 96 2133 6069 7868 10954 14810 17 43 20409 44 96 94 11046 14967 63 20 596 2360 5169 7908 11467 15018 17781 20635 74 5228 8003 11528 15117 18053 63 77 88 79 11819 15211 18228 20730 2498 5330 8128 11958 89 41 38 27 52 5537 8207 12090 15303 18309 20819 3032 5733 32 95 MAKlLTIiKlilCUTieN Qoada 19 September 1901 Graocn Bi matigen aanvoer fras de itemniing heden zeer vaat eo moest raen wel iet meer besteden Tarwe Jarige Zeeuwsche 7 30 i f 7 50 nieuwe dito 7 50 i 7 75 Mindere dito 7 i 7i35 Afwijkende 6 50 4 6 90 Polder 6 75 a 7 Rogge Nieuwe Zceuwidie 5 40 i 5 657 Ja B f ol ier 4 75 4 5 Buitenbodache per vo fCilo 4 40 4 4 60 ücrat Nieuwe Winter ƒ 4 50 4 4 75 dito iiomer 4 4 4 4i70i dito Chevallier 5 25 4 6 Haver Nieuwe per heet 3 4 3 50 dito iwr 100 K ilo 6 70 4 7 50 Hennepzaad Inlandsche 9 50 4 10 Buttcnlandsche 7 7i25i ÏCanariezaad 7 4 8 Kool taad 9 75 4 io 5 Krwten Kookerwten 9 25 a 10 Niet kookonde a Buitenlandse he vocrerwtcn per o Kilo 640 a 6 50 Boonen llruine booncn 8 5o i J5 W booncn 4 ƒ Paardeboonen 4 Duiveboonen f 4 NÜis per 100 Kilo Bonte Aracrikaansche 6 85 4 6 90 foxanian ƒ 1 1 Ctnquantine 7 4 7 35 VeKMAKKT Melkvee weinig aanvoer handel flauw pri ze i minder Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 3 4 25 et per half KCi biggen voor Engeland redel aanvoer handel vlug 30 aai i per half K G gerc Biggen goede aanvfier handel vrij wel 1 10 4 i o per week Vette Schapen red aanvoer handel traag i 4 ï8 ZuigUmmcren red aanvoer handel vrijwel ii Nuchtere Kalveren cenige aanvoerliandel vrijwel 4 t Graikalvcren goede aanvoer handel iets beter 23 4 ƒ 55 Fokkalyertn 1 k 1 $