Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1901

Zomerdleist 1901 AaBRevangeD 1 i lel o B o A R o T T I H D A M i Directe SpwrwegvcrMnitagen et GOUDA I 8 17 6 41 8 87 4 48 8 8 8 04 8 8 7 08 7 8 8 81 4 88 6 39 I 4 6 10 M li 81 11 46 18 04 18 g 47 10 10 88 A l 8 06 8 84 00 87 10 08 10 1 10 4 h ltatH p lu ku mUt imknl wwkn U 88 1 06 18 86 l o 8 09 8JI 1 08 4 Ö8 4 84 4 6 6 18 8 48 8 84 0 7 88 8 80 8 48 47 10 0 lO U 11 04 B HoUudHlu ijo L bin nJ wlWinl i i 0 iH6 h to Witwi I4ti 80ÜD4 DBNHiiO wm 10 1 10 68 11 18 11 1 l 8 1 l l Z lij 49 10 8 10 46 UM IMS 1 46 18 68 1 87 1 4 M 8 48 4 16 4 46 8 4 6 81 7 8 1 10 00 8 18 8 4 7 67 8 48 8 S S 4 lO l 10 84 10 46 U U 11 17 S O n I A A HHTCaOAM 1 niH aoiuli 8 38 8 11 8 3S 9 88 10 10 10 6 1 08 1 10 8 86 8 16 4 07 4 43 6 8 t 6 8 48 ll lO i 10 30 10 37 11 06 AmiLW 8 01 8 88 9 11 10 10 11 04 18 48 11 67 1 87 8 86 4 11 4 67 8 30 8 4 8 44 9 36 10 3 11 08 11 47 11 69 iut O 8 19 9 13 8I 10 86 11 1 1 03 1 1 8 1 8 40 4 87 6 U 6 46 8 01 O lilt 1011 18 18 08 18 14 8 O U D A U T R C H r Ua nm 10 14 10 6 18 00 18 38 I I6 8 11 4 88 1 4 11 18 8 88 11 84 8 4 3 1 8 07 10 14 10 4 11 47 19 8 1 06 8 01 8 4S 6 04 8JI B 8 VMtO 0 81 7 16 8 10 8 18 9 13 t 81 1 18 li 7 11 10 8 81 8 10 S 3t 4 4t 8 08 8 81 7 0 8 10 88 48 Ilmil W 8 84 8 41 7 80 8 16 8 41 80 V 46 11 80 l 4i 1 06 1 40 8 38 3 41 6 04 0 81 6 88 7 86 8 16 9 40 10 01 Inudi 7 08 7 31 8 13 l 9 8 10 18 10 8118 61 1 88 t 8 4 18 4 84 1 47 7 07 7 64 8 0 18 10 7 11 88 8 1 4 0 4 41 8 4 6 IS 7 00 7 66 8 4 4 8 7 84 8 i UumU 18 tt 7 4T t ti 80 10 04 10 41 I1 3S 11 48 18 08 1 43 8 08 M M 8 0 J 10 37 11 68 H 06 18 87 M 81 8 17 10 36 1 6 U M M M O I6 10 4 11 11 heid Tan vlaggen op de openbare geboowon ter eene Tan den czaar Voor een souTerein doet de repablikeinscbe en sociaal democratische stad dat niet de vlaggen worden bewaard tegen den dag dat het Bnssische Tolk bevrijd zal worden van het abchnwelyke jak waaronder het nu gebakt gaat I DtlIT8CULl ID Prins Tschoen de Chineeache boetgezant is eergisteravond ait Essen te Saarbrlicken aangekomen om er gisteren met drieBnitsche en negen Chineesche heeren een miJn een metaalgieterü en bet alagveld van Spieheren te bezoeken en dan de reis voort te zetten naar Berlgn over Frankfort Toen de Osborne eergistemamiddag met den koning en de koningin van Kngeland te Kiel aankwam gingen prins en prinbes Heinrich van Frnisen onmiddellijk aan boord ter begroeting en tot theegebrnik en om kwart v66r negen begaven de Ëngelsche gasten zich met een stoomboot van het jacht naar het station in gezelschap van het echtpaar Heinrich den grootvorst troonopvolger van Basland en prins en prinses Karel van Denemarken tSdens welk tochtje de kanonnen van de in de havens liggende oorlogsschepen bulderden van geweld Om negen uur vertrok de troin BINNENLAND Z K H de Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg vertrekt heden ochtend op nitnoodiging van Z K H den GrootHertog van Mecklenbarg Schwerin voor eenige dagen naar Mecklenbnrg Z K H cal in t buitenland vergezeld zijn door hoogstdeszells adjudant den loiteuant ter zee 1ste kl jhr Uoott Oraafland Uit s Gravenhage wordt aan De Tijd geschreven Da Prins is hier geheel ingeburgerd en begint hoe langer zoo meer ons leven mee te leven Soms ziet men hem heel in de vroegte door de straten wandelen met weinig ol geen geleide om de stad te leeren kennen Hii geett dan vriendelijk den groet dien men hem brengt terug en heelt wel eens een ijverig politiedienaar die hem niet dadelijk herkende gemoedelijk aangesproken In de omgeving van het hol is hü dan ook zeer gezien ik mag gerust zeggen bemind om z n ongedwongen vriendelijkheid naast gestrengheid waar deze gevorderd wordt Gemengde Berichten In t begin October van het vorige jaar Verd het maken van de binnenhaven van do visschershaven te Scheveningen gegund aan do heeren Kalis en De Qroot olteidun Beun 8 41 Rottardun D P 8 66 Aotterdam U 4 48 8 80 8 04 T U 7 8 Oaptlli 4 68 8 41 Kinwnknk 8 01 6 61 Moordndit 6 11 8 04 Boidi 6 17 t lO 6 86 7 81 7 48 i AlWi Uu tn bUUi 7 46 7 16 8 11 8 41 ll Ml 8 68 7 S 0S 7 1 ♦ I 7 68 9 08 l 88 eo d mnh Mo w 8oat naeai Z g Voorburg i 01 tl 7 38 1 60 8 18 Uoudik 6 80 Oadiw 8 3 ffoMd 8 43 a Utiwtl oa 7 o4 8 1 8 13 8 81 9 3 8 11 Wegens de vele voorbereidende werkzaamheden en aanvoer van materieel werd eerst op 16 April de eerste spade in den grond gestoken Na vyi maanden arbeid wordt berekend dat 87 000 wagons zand ol ongeveer 800 000 M grond vervoerd is van de drie millipen meter dat te verplaatsen is Thans nu er geregeld met twee excavatenrs en nachtploeg gewerkt wordt berekent men in 7 i 8 maanden die overige 2 200 000 M teverwerken zoodat het groote werk binnen den vastgestelden tgd van 660 dagen ol 22 maanden kan gereed zö Zos locomotieven en 80 groote en 40 kleine wagons zgn voorhet verroer van het zand bij de aanneming in t gebruik Het materiaal voor de kaden als grint cement en graniet wordt reeds geregeld aangevoerd Vad Eergisteravond laat werd tassehen Draaibrug en Oostburg op den weg het lyk gevonden van den vrachtrijder A P uit Aardenburg die te ongeveer half tien uit Oostburg was vertrokken Hy moet uit zgn wagen gevallen zijn ol is bg bet uitstappen onder het voertuig gegleden Zgn wagen getrokken door twee muilezels kwam te Draaibrng aan waar opgemerkt werd dat de dieren niet bestuurd werden Het gevolg was een onderzoek dat leidde tot het vinden van het bijna onherkenbare Igk Het benedengedeelte van bet gelaat was totaal verbrijzeld Tolgens een ander bericht zag de machinist der tram welke om halttien van Draaibrug naar Breskens vertrekt het lijk liggen en stopte Met behulp van eenige reizigers die zich in de tram bevonden werd bet Igk in den bagagewagan gelegd en naar Oostburg vervoerd van waar bet gister naar de woonplaats van den overledene zou worden gebracht De man laat een weduwe met elf kinderen na waaronder nog zeer jeugdige en slechtstwee volwassenen M Ct Het N V N hangt een droevig tafereel op van de werkeloosheid die te Amsterdam nu reeds heerscht In de Nederlandsche Fabriek vanstoomen andere werktuigen aan de Oostenburgergracht waar nog niet lang geleden meer dan 1700 menschen werk vonden verdienen thans nog maar een duizendtal hun dagelijktch brood En ook zy weten nog niet wat hun boven het hoold hangt wekeiyks wordt hun getal daar kleiner Alleen aan deze fabriek loepen dus een 6 4 700 man ledig Niet beter gaat het op andere fabrieken in onze stad Is het aantal werkloozen daar niet zoo groot om de eenvoudige reden dat de labrieksbevolking er kleiner is toch heeft ook daar menigeen een gedwongen vacantie Voor velen die aan het werk zgn gehouden zyn de inkomsten ook al verminderd door het inkrimpen van de werkuren Maar in dezen tgd van schaarschte aan arbeid is het toch nog beter een gulden minder thais te brengen dan op straat te worden gezet De Droogdokmaatscbappg bv die gewoonlijk dag en nacht doorwerkt laat haar werklieden nu maar van s morgens 7 tot s middags 5 uur komen om niet genoodzaakt te worden nog meer menseben aan den dgk te zetten De firma Sugver ed Jonker ertaren ook dat er slapte in het vak is en zy hebben daarom haar werkuren ook met èën ingekrompen Van drukte getuigt ook niet dat bg de Ürma Oebr Spgker de fabriek van rgtnigen en automobielen aan den Amsteldgk ettelyke draaibanken leegstaan 8 8 Dit zgn slechts enkelen van de velen die thans de nadeelen gevoelen van betzelfde gebrek aan werk Men meldt uit Valkenberg nog het volgende omtrent het automobiel ongeluk bg de manoeuvres Het ongeval met de legerautomobiel gebeurde eergistermiddag ongeveer te halt vier De bewoners der naburige huizen hoorden een hevigen slag alsof de poort instortte en vlogen naar buiten Toen de stof en rook waren opgetrokken zagen zg het verschrikkeiyk schouwspel De prachtige automobiel die iedereen hier tgdens de manoeuvres bewonderde lag onderste boven in drie stukken De zware gaspypen waren geheel verbogen en een wiel geheel versplinterd By de razende vaart van den berg af waren twee slagen gehoord het springen yan de banden door het te warm loopen van de rem Halverwege den Couberg is een weg naar boven naar den uitzichttoren De 2e chauffeur moet nog gezegd hebben Laat ons daar tegen oploopen doch is het juist wat die chauffeur mededeelt dan moet kapitein Van Asbeck gezegd hebben Laat ons maar doorgaan Nog zou hoewel met geweldige vaart de automobiel nog door de poort hebben kunnen gaan doch door den korten draai vlogen de achterwielen tegen de i teenen Het rgtuig kantelde en toen was het in een ondenkbaar oogenblik eene verschrikkeiyke mine en akelig gekerm Onophondeiyk had men den signaalhoorn laten gaan zoodat vele menschen niet begrepen wat dat beteokende en de officieren moeten ook om hulp hebben geroepen toen zg in vliegende vaart de helling afkwamen met defecte rem doch hulp was onmogelgk Het geval bewyst alweer dat het hoog noodig is zeer ernstige maatregelen te nemen vooral tegen het snel ryden want de heeren moeten volgens zeggen van anderen over den weg hebben gevlogen En als het waar is wat men vertelt dan moet reeds v66r het vertrek van de automobiel te Maastricht de rem defect zyn geweest maar de cbanffeur meende dat hy er wel mede kon komen De Duitache attaché is iets beter alle hoop op herstel is nog niet geweken De toestand van de overige heeren is tameiyk bevredigend Mevrouw van Asbeck is hier éergisternacbt aangekomen maar om bgzondere redenen wordt haar de dood van haar echtgenoot nog verzwegen De aan de gevolgen van het automobiel ongeluk overleden kapitein van den generalen stat F W A baron van Asbeck was als zoodanig toegevoegd aan den commandant der stelling van Amsterdam en was herkomstig van het wapen der artillerie Als artillerie luitenant in garnizoen te Naarden onderscheidde hy zich na de ontploffing in de kruitfabriek te Muiden door het verleenen van de eerste hulp en het nemen van krachtige maatregelen Deswege viel hem een betuiging van tevredenheid van den toenmaligen minister van oorlog te beurt en werd hem kort na instelling dier orde het ridderkruis der Oranje Nassauorde toegekend ter zake van zyn gedrag bg die ramp De kapitein van Asbeck maakte zgn studiSn aan de hoogere krygsschool 1 1 64 I S 8 14 8 441 S 46 4 08 48 l SS 8 08 4 60 6 18 6 08 8 11 6 48 10 30 11 081 10 48 10 64 ll 8 11 431 8 18 8 80 7 10 7 36 7 88 7 38 7 00 7 84 8 08 8 43 1 69 S 10 08 1 I0 9II 11 07 Als een droevige bgzonderheid wordt by deze gelegenheid in berinnering gebracht dat een familielid van den ontslapene de ritmeester der cavalerie bttoa van Asbeck eenige jaren geleden eveneens op noodlottige wgze omkwam tengevolge van een slag van zyn paard in de manege der huzaren kazerne te Amersfoort STADSNIEUWS GOUDA 26 September 1901 Dinsdag avond had het geannonceerde orgelconcert in de Groote of St Janskerk plaats waarby de heer G Giesen welwillend zgne medewerking verleende De verschillende orgehiammers werden uitstekend nitgevoerd door den heer Spaanderman die een uitstekend musicus op dit instrument is en zgn geheele auditorium weet te boeien De heer Giesen toonde ook nu weder dat hg over een zeer schoon geluid kan beschikken en oogste met zgn viertal liederen groot succes Nog meermalen hopen wy den heer Giesen die de stad gaat verlaten en aan de Ned Opera zgne verdere opleiding zal krygen hier te zien optreden Dinsdag 1 October zal naar wg vernemen het laatste orgelconcert plaats hebben waarbg de heer Spaanderman op verzoek pogmaals zal uitvoeren Deux Consolations Mej Toos Hoog sopraan uit den Haag leerlinge van Coruelie van Zanten van het Conservatoire te Amsterdam zal D nsdag a s mede hare medewerking verleenen De muziekliefhebbers kunnen zich weder vergasten op een uur van waar kunstgenot Bg Kon Besl is het eereteeken tot belooning van eervollen langdnrigen werkeIgke dienst by de schnttergen toegekend aan A D Veening korporaal bg de dienstdoend schutterg alhier Op 27 dezer herdenkt C J van der Want den dag waarop hy 25 jaar werkzaam is aan de Koninklgke Stearine Kaarsenfabriek Gouda waarvan hg de laatste 20 jaar was geplaatst als beambte over een meisjesafdeeling Eenige tgd geleden is opgericht de vereeniging Botercontrêlestation in ZuidHolland welker laboratoria te Leiden gevestigd zyn Doel dezer vereeniging is dg producten der leden dezer vereeniging de hoogst mogeiyke waarborg te verschaffen van te zyn zuivere onvervalschte natuurboter Naar onze meening is dit doel bereikt wanneer wy de bepalingen van de door de leden geteekende verklaring nagaan welke bepalingen in hoofdzaak hierop neerkomen dat de leden zich verbinden geen andere boter of op boter geiykende vetwaren te bereiden te doen bereiden voorradig te hebben noch af te leveren dan die voldoen aan de omschryving vanArt 1 der Boterwet Hunne fabrieken bereidingsplaatsen magazgnen en terreinen zonder eenig voorbehoud voor de ambtenaren van bet contrOle station toegankelgk te stellen Een bedrag van ten minste één duizend en ten hoogste tienduizend gulden inde kas van het contrólestation te storten by overtreding der bovengenoemde bepalin 88 48 68 10 08 10 18 10 48 U ili 8 01 8 81 9 17 9 63 8 68 8 18 10 08 8 84 S 1 10 17 10 8 8 88 TUd va ereenwlch gen In laatstgenoemd geval worden zg tevens ah lid der vereeniging geroyeerd en het royement ter openbare kennis gebracht Wasdinxvxkk By vonnis der Rechtbank te Rotterdam werd gisteren gehomologeerd het accoord ad 20 pCt door Dirk vanErk houtdraaier alhier aan zgne crediteuren aangeboden 1 I INGEZOWDEM Mijnlteer de Redacteur I U zoudt my zeer verplichten onderstaande verhandeling voorkomende in t Tgdschrift Het Gas met een korte toelichting in uw Courant te willen opnemen Mgn beleefden dank bg voorbaat Samenstelling van gedistilleerd nlt verseiiiilende kolensoorten Mededeeling van den heer J van Rossum du Chattel naar aanleiding van vraagpunt 12 van de Agwda van de Algemeene Vergadering Bg dit vraagpunt dient m i in de eerste plaats te worden nagegaan of en waarom znurstof in bet ruwe en ook in het gezuiverde gas optreedt Er bestaat over dit ondurwerp eene vry uitgebreide literatuur in verband met de zelfontbranding van steenkolen Guèguen is van oordeel dat zuurstof in het ruwe gas kan optreden tengevolge van de ontleding van het water in natte kolen Deze ontleding grgpt eerst plaats boven 900 C boe hooger de temperatuur des te vollediger dissociatie Het is duideiyk dat deze zunrstofvorming voornameiyk in het begin der distillatie zal plaats grijpen Volgens Richter kan zuurstof in het gas voorkomen door de absorptie van zuurstof door de steenkolen Deze absorptie is volgens hem eerst mechanisch en later tengevolge der warmte ontwikkeimg treedt chemische reactie in Hy beweert dat steenkolen wel 2Vi i 3 maal het volume aan znurstof kunnen absorbeeren of + 3O0 liter per 100 KG dus + 1 pCt van het daaruit te distilleeren gas Dit is weder in strgd met proeven van Ernst v Meger die lange jaren over de gassen door steenkolen geabsorbeerd en daarin opgesloten proeven heeft genomen Zgne proeven zgn door ons met zeer oude kolen herhaald Gevonden werd 6 C M O per 100 gram steenkool zoodat dit op het daaruit te distilleeren gas slechts + 0 02 pCt uitmaakt Dit resultaat klopt beter met wat Meyer zelf gevonden heeft Weder anderen beweren dat wel veel znurstof kan worden opgenomen doch dan ook direct tot koolzuur wordt gebonden Uit de literatuur biykt evenwel nergens met voldoende zekerheid dat de aanwezigheid van zuurstof in het ruwe gas aan absorptie der steenkolen mag worden toegeschreven Om na te gaan wat er eigenlgk van de quaestie is heb ik het gedistilleerde ruwe gas van verschillende soorten vemohe en oude steenkolen op verschillende tgdstippen der distillatie laten onderzoeken en het resultaat graphisch laten voorstellen Men dient hierbg in het oog te honden dat by bet nemen van het gas monster al geschiedt dit met groote voorzorg toch altyd de gelegenheid bestaat dat er weinig lucht mede ingezogen wordt Verder dient er op te worden gewezen dat het cyier gevonden voor stikstof en verdere resten soms veel te hoog is Dit is dan het gevolg van onvolledige explosie tengevolge van het hooge metaangehalte en moet de explosie worden herhaald Gasanalyses laten steeds om redenen die voor de hand liggen aan nauwkeurigheid te wenscben over De oglers zgn evenwel gegeven zooals zg gevonden zju De gassen uit alle soorten werden geanalyseerd ± 10 min 1 uur 2 uur en 3 uur na het sluiten der retort Het onderzoek omvatte de volgende soorten Bismark Ewald Oousolidation KBningsgrabe Nord8tern Schitgel und Eisen General Blumenthal Wilhelmina Victorio Mout Cénia Alma goUverein ünser Fritz Australlache Cannel Londonderry Shamrock alle versch aangevoerde kolen en voorts Duitache kolen een mengsel der genoemde soorten die meer dan een vol jaar in de opan lucht waren opgeslagen geweest genomen z66 van den hoop en later nog eens opietteiyk flink nat gemaakt Uit het graphisch overzicht biykt dat meestal het O gehalte t hoogst is by het begin der distillatie en later geheel of byha geheel verdwynt Toch blp het op enkele uitzonderingen na benoden pCt Ofdekolenoua veraoh of ux schijnt practiach niet veel invloed te hebben Cannel en Londonderry hebben zoo goed als geen zuurstof Dit resultaat klopt wonderwel met onze ervaring dat by het distilleeren van uitsluitend Londonderry harder ia aitu moest gewerkt worden Dit werd toegeschreven aan het hooger zwavelgehalte der Engelsche kolensoort doch de eigeiUiike oorzaak bljkt nu eene andere te zgn weest ÜK Tordere analyses met het gezuiverde gas l j wetUag ia aitu ia ona verder geble ken dat wanneer zooals hier gewoonlgkbet geval is het O gehalte mlaat zuiverhuis bedraagt + 1 5 pCt dat aan den uitlaat gemiddeld nog ongeveer pCt blgft bedragen Dat niet alle zuurstof in het zuiverhuis blgft behoeft geen verwondering te baren daar de l i pCt O in te verdunden toestand als ik het zoo noemen mag in het gas aanwezig is en dus gemakkelgk aan de werking der zuivermassa ontsnapt Nog dient eene opmerking gemaakt te worden bg de distillatie der Cannel na 3 uur Het hooge stikstofgehalte van 20 3 pCt wees er op dat er lucht in de retort moest gedrongen zyn doch de 5 pCt O daarmede correspondeerend werd niet teruggevonden maar Vel werd een groote stgging van bet kooloxydegehalte waargenomen Hieruit blgkt dus door toevallige omstandigheden een antwoord op de vraag gevonden te zgn De klimpgp bleek even voor het nemen der gasproel verstopt te zgn geweest Zoo was er lucht bg het schoonmaken door bet openen van het mondstuk in de retort gekomen doch de znurstof der lucht werd niet als zoodanig doch als kooloxyde teruggevonden De volgende tabel is een uittreksel uit de oorspronkelgke o o o o i I o o iw Xr u è srsr d d d o o d d o o o rn o d d o o in ddddd iu d o o o d o © o d d d d d d o d d d d o d r d d I H c d o d d d o d d o es oi e d ö ooo III II i i Mumii i ör tn ji Van het afdrukken van de door den Heer J van RoBsum gegeven graphisrhe voorstelling moest hier natunrlglc worden afgezien Uit de medegedeelde tabellen z ón slechts de cglers van het zuurstof en btikstof gehalte weergegeven Blgkt hieruit oenerzyds dat vrye zuurstof in t rnwe gas altgd voorkomt zoo kan men anderzijds met zekerheid daaruit opmaken dat de hoeveelheid ervan zeer gering is en vrg constant gemiddeld slechts pCt bedraagt onverschillig of er onde ol nieuwe natte of drooge steenkolen werden gebruikt Het hooge zuurstofgehalte in het Goudsche gas in de maand Februari is dus zeer zeker niet toe te schryven aan t gebruik van natte oude steenkolen maar enkel en alleen het gevolg van het toevoegen van onbehoorIgke hoeveelheden overbodige lucht bg de zuivering in situ Nemen wy nu eens aan dat het ruwe gas destgds buitengewoon veel namelgk 1 pCt vrye zuurstof bevatte dat bg de regeneratie zoo als uit bovenstaande verhandeling biykt gemiddeld 1 pCt zuurstof geabsorbeerd werd dan zou om een gehalte van 2 7 pCt vrge zuurstof in het gezuiverde gas te verkrygen 2 7 X 5 = 18 5 pCt lucht zgn toegevoegd in het gunstigste geval als nameiyk de regeneratie geheel en al niet had plaats gehad zoude de toegevoegde hoeveelheid altyd nog 1 7 X 6 r = 8 5 pet hebben bedragen Dit is haast het drievoud van hetgeen door HH Rapporteurs als maximum wordt toegelaten Thans wordt beweerd er moest in dien tyd zulk een hoeveelheid wegens te kleine zuiverings kisten worden gebezigd en daardoor rgst bg my de vraag Hoe is het mogeiyk dat de fabriek na het adres van de Kamer van Koophandel plotseling goed gezuiverd gas met minder vrg zuurstof kon leveren Dit zoude geschied kunnen zyn door een andere wyze van werken met de onvoldoende inrichting Maar waarom werd dan deze manier niet reeds vroeger toegepast F Uit een en ander is dnidelgk dat het gewenscht is een controle te hebben op de hoeveelheid toegevoegde Incht Bg al hetgeen de HH Rapporteurs hebben medegedeeld is het zeer te betreuren dat door deze HE geen weg is aangewezen om tot deze controle te geraken D A C GEITEL COKRESPOND ENTIE B G te G Uw stuk is niet voor plaatsing geschikt Daarenboven is Uw winkel niet genoemd en we mogen toch zeker niet toepassen Wien de schoen past trekke hem aan f Ekb ïiJiiiMimsiiii A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Velepkoou Xo It Beurs van Amslerdani Vrkrs aov 95 Vs 82 siv 84 6011 6 Motkrs 80 96 81 i 86 SEPT yiDMLiHD C rt Ned W S SV dito dl o ditc 8 dito dito dito 3 itimtl OU Goudl 1881 3 4 iTALlR lQsohrijriQg 1868 81 6 OosTlll Obl m papier 1868 8 dito in silver 1868 6 l oaTVO 01 1 met ooupoa S dito ticket 8 67 86 84 V 26 i i04y 80 90 88 876 416 194 96V lOl 180 8S 106 118 818 104 9V 100 Vu j Vi 216 140 ♦ O 102 107 105 861 llDiI AHD Obl Binneiil 1894 4 dito öooons 1880 4 dito bij Rotha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito m goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 S dpi B ïerpel lohuld 1881 4 roRKSiI Oepr Oonv leen 1890 4 fiec leening aerie D lecleemn eoneC oiu AniRp v oblg 1898 6 Exico Ob it 8oh 1890 6 TJXMMLI Obl onbep 1881 4 iMSTSïOiH ObliKatien 18VS 3 ll0TTS l iH Sted leen 1894 3 Xbd N Afr ilnndelav n nd Arendab Tab My Certiiioalen Dell Ma taob ppii dito Arn Hypolbeekb pendbr 4Vi Cult Mij derVontonl a nd a Or Hypolbnekb pandbr 4Vi Nedüilandache bank aaad Ked Handelmantaeb dito N W i Pao Hyp b pandbr 3 Kott Hypnlheekb pancllir 4 Utr Hjpotheotb dito 4 Oonss Öjat Hong bank and RöSL Hypotheekbank paudb I AwWKA Equt hy poth pandb 4 Maiw L G l r Lion oert 6 V D HoU IJ Spour Mij aand Mij tot Bjp St 8pw aand Nod lud Spoorweg ra aand Ned Zuid Afr 8pm aand dito dito dito 1891 dito 4Vi iTALuBpoor 1887 S9A Eobl S Zuid Ital Spwmij AH obl S Pou Waraohau Wooncn aand 1 Eoal Or Ruaa Spw Mgd obl 4 Bftltlaolie tito aand PasroWa dito aand 6 Orang DonA dit Klrak Ch Aïonr Sp kap obl 4 Uito ditoW obliK 4 AmMKA Oeni Pao Sp Mij obl 6 Chio Il iHlb W pr Cv aan I dito dito Win 9t Heter obl 7 Denver ti Rlo Qr Spm eert v a lUinoia Central obl in foud 4 LouiBT k Naahvilli Oer v aani Mexico N Spiv Mij Ie hyp i 6 Misa Kanaaa v 4pCt prof aand N ïork Ontaeio li Woat and Penn dto Ohi o oh lig 6 ONTVANGEN i eene groote Collectie NOÜVEAUTÉ S in en Tailormade Costumes D SAMSOM MAR TBBHICHTEW QOUda 36 September igoi Granen By voldoenden aanvoer kwam er in de prijzen weinig verandering Alleen Bonte Amerikaansche Maïs op nieuw hooger Tarwe Zeeuwsche 7 50 i 7 75 Mindere dito 7 i 7 25 Afwijkende ƒ 6 50 i 6 75 Polder 6 50 i ƒ 7 Rogge Zeeuwsche 5 25 if 5 50 Polder 4 75 h 5 Buitenlandsche per 70 K 1I0 435 i 450 Gerst Winter 4 50 k 4 75 dito Zomer 440 k 4 70 dito ChevalHer 5 25 k f 6 Haver per heet 2 90 i 3 50 per 100 Kilo 7 k 7 50 Hennepzaad Inlandsche 9 50 k 10 Buitenlandsche 7i 7i=iSi Kanariezaad 7 i 8 Koolzaad 9 75 i 10 25 Erwten Kooke wten ƒ 9 5 a 10 Niet kookende i ƒ Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo f 6 40 a 6 50 Boonen i Bruine boonen 8 ƒ 9 5 i VV s boonen ƒ 12 k f 12 50 Paardeboonen ƒ k f Dmveboonen i Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 7 k f 7 20 Foxanian k f Cinquantme 7 k f 7 25 Veemarkt Melkvee red aanvoer handel en prijzen traag Vette varkens goede aanvoer handel matig 23 k 24 ct per half KG Biggen voor Engeland oede aanvoer handel vrijwel 20 a 21 ct per half K ü Magere Biggen goede aanvoer handel matig 1 10 kf 1 65 per week Vette Schapen goede aanvoer handel traag k Zuiglammeren red aanvoer handel vrijwel 4 Nuchtere Kalveren red aanvoer handel traag ƒ k Graakalveren groote aanvoer Jhandel traag as 4 60 Fokkalveren 7 i 13 Kaaa aangevoerd 53 partijen handel buitengew vlug 18 kwal 29 k f 2de kwal 24 27 1 Zwaardere hooger Noord Hollandsche 30 Boter weinig aanvoer handel zeer vlUg Goeboter 1 50 k 1 55 Weiboter 1 25 k f 1 40 367 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Donderdag 26 Sept No 1540 en 5796 ieder 1 1000 6568 11199 12019 16420 en 17429 ieder i 400 2923 3180 256 8201 15968 en 16021 ieder 1 200 2608 2775 4615 4735 6008 6957 10089 11411 12910 13002 17685 19278 20253 0258 en 20790 ieder f lOO Prijzen van 1 70 6 89 114 43 349 489 598 99 736 807 971 1097 1116 96 1251 1416 26 1692 1687 1722 36 1921 35 47 2187 2425 2537 2651 2774 2883 3104 3348 3483 6618 8895 11823 15540 18290 3518 71 8933 46 70 18319 77 96 83 12023 15632 18442 3626 6651 9022 12290 53 18574 3728 6728 9101 12379 76 18654 3841 57 9356 12508 15722 71 58 6813 91 67 158 73 10817 3968 6903 9423 83 80 19064 4074 87 9513 84 16011 73 4265 7003 69 12694 16158 19180 79 12 97 12704 16247 19315 95 74 9618 21 163J8 19433 4535 87 90 12864 37 62 4689 7186 9916 73 44 90 93 7358 69 12961 16546 19533 4770 87 10014 13019 16645 98 4853 7469 10192 22 16711 19624 4967 7635 10212 13121 19 19881 5089 76 10302 25 93 20065 5240 7628 10679 94 16897 20108 5347 36 10868 13251 17059 20265 53 55 95 13408 92 70 5531 7721 10920 50 17107 20340 5602 66 68 13595 17386 78 49 97 11026 14424 17437 20429 5850 7827 58 14559 17502 54 7974 11123 14658 66 92 8101 11215 65 99 20553 6018 8145 11318 15068 17712 20606 36 75 11525 15127 98 94 74 8557 72 15212 17963 20712 6133 86 11720 15410 18097 20849 3403 6282 8715 37 37 18159 20912 70 6397 43 11803 Klasse 5e Lijst No 10514 ra 2 10515 l 70 esecx 1v£s VEESCHEIDENHEID De Amerikaansche millionair Willem van der Bilt die met zgn jacht Valiant Enrop bezoekt had onlangs in Den Haag een zon derling avontuur Hij was naar Scheveningen gegaan hooWzakelgk om H M de Koningin te zien en deed onderzoek naar den tjjd waarop H M gewoonlp uitreed Tegen het aangegeven uur vatte hjj post nabö het Scheveningsohe strand Geruimen tijd wachtte hjj maar vruchteloos wat hem niet weinig ongeduldig maakte Misnoegd liep hö heen eft weer en vroeg a n verscheide voorbijgangers ol de Koningin hief werkelijk voorbij moest komep waarom het zoo lang duurde welke voorzorgsmaatrege len er genomen werden enz Tot zjjui ongeluk deed hvj deze vragen Qok aan een rechercheur en deze de zenuwachtigheid en het gebroken Hollandseh van den vrager verdacht vindend waarschuwde zjjn collega s die in den omtrek waren en rekende den Amorikaanschen Nabob in ïe voet tnsschen twee recherchenrs moest hy naar Den Haag wandelen en onderweg maakte hij de zaak nog ernstiger door ziJn geleiders een groote som te bieden als zij hem loslieten Dezen meenden nu nog stelliger dat zjj een gevaarlijken anarchist te pakken hadden en brachten hun buit naar h hooldbureau van politie Gelukkig voor vall der Bilt trof hij daar een ambtenaar aan die goed Engelsch sprak en nu was het misverstand in een oogwenk opgelost De politieambtenaar maakte zgn verontschuldiging de rechercheurs kregen in plaats van een pluimpje een flinke schrobering en Van der Bilt kreeg de vrijheid terng Echter was hg in Den Haag geweest en had de Koningm niet gezien