Goudsche Courant, zaterdag 26 oktober 1901

Uireclc SpoorwegvcrMndlngeo mi GOUDA Wlnterdlengt 1901 02 AaBRevaBgen 1 October Tüd va ereenwlch t 17 I 5 41 80 18 5 88 04 a ll 7 01 7 l 8 ll f i i 4 54 tl kl 11 41 11 04 4 5 5 11 5 48 5 541 14 7 01 7 K 8 10 1 41 47 10 0 10 15 11 01 11 51 1 0 11 11 7 8 I Ot 8 14 i OO 8I 10 01 10 1 H lWlrf i 1 I M k a tri B H U iitoa t i H Ü ti l a I noUDa tiHN 1 51 8 81 8 45 5 4 t ll 7 19 Il S1 10 00 10 1 11 4 7 57 i Ui i J 10 41 ii ii 11 48 iM J y i m O O U U k k 14 T I a D 1 U f m nnk ii U I S 8 11 8 8 88 10 10 10 6 18 011 10 1 88 IJl 4 07 4 48 5 I t 88 8 48 tl 0 i 10 80 ll Dt AwLW 8 01 8 68 it 10 10 11 04 18 48 18 87 1 17 8 15 4 11 4 57 5 90 6 48 4A S6 10 8 1 08 11 lAauta 8 1 V 18 S 10 11 ll K 1081 10 1 18 1 40 4 87 5 l 1 41 i 01 I 8 II 40 U H n 11 16 18 00 1 80 8 40 8 57 4 00 4 15 4J7 5 1 U 7 01 7 41 7 58 8 18 8 40 10 80 10 U M l 4 48 H 40 Z Z Z 50 4 8 4Ï lO Oi 3 Z lo 48 I 01 1 HaM O Ol 7 0 T ll 7 85 1 85 8 51 0S 44 10 VMfturg 5 88 J 3J toet tm Ze 5 58 g 08 f ak Mo i sojo u 10 54 11 6 11 08 18 H l ll 8 0 8 84 4 7 4 48 S ll 5 4 7 06 7 81 1 0 8 18 8 45 7 10 7 88 85 7 88 l lt 7 64 8 08 1 41 1 08 8 1 4 t 4l 4 0 M 1 7 00 l lt 8 41 10 14 10 5 18 00 11 84 10 4 11 7 11 88 iait O t li IJLi 8 10 l ltl lll tl 11 11 IS IT 18 11 1 11 8 10 8 84 4 41 t Ot t 81 7 0 8 10 8 48 IA IU W 1 84 147 7 80 8 85 8 45 80 s 4i 11 80 11 41 I M 1 40 8 85 8 4 J 5 01 11 SS 7 81 8 16 10 01 Ixuda 7 08 7 81 8 18 l 8 lO lS 10 8118 11 IJt Ml l ll 4 18 4 84 1 47 7 01 7 14 l 0 18 li t 8 8 t 7 S 5 04 1 84 85 uiiHhi ♦ WoarlM 1 07 e 44 8 0 f O d I 18 17 aoada 1 41 7 08 7 14 8 80 ll 0t 7 10 87 11 55 11 87 ♦ 7 1 J O Ijf 10 85 4 85 4 88 I5 10 41 lUI 18 1118 11 1 1 ♦ ♦ ♦ ♦ l I M ♦ ♦ oonte gevolgd zitting te nenes met den hoed op eu den wandctetuk by zich Hlccht 4 si zg het woord gingen voeren werd de hoed afgezet Het fiprcekt vanzell dat alle n de lioogo zgden hoed de eer waardig wan het hoofd van een volksvertegenwoordiger te dekken Maar de democratische tydgcest spaarde ook het Spaansche parlement niet Kr kwamen afgevaardigden die een hlappen BINNENLAND l e vereeniging do Haarlemsche Pers heelt bet geschil inut den schoolopziener Roodcnbnrch over het mccdeelcn van den uitslag van examens lici indigd verklaard door een antwoord van genoemden heer waai in deze na zgneriyds den loop der zaak to hebbon uiteengezet waaruit blgkt dat do heer U meent ilat de eerste onhonschhoid van oen dor dagbladb richtgevers nitging verklaarde dat echter wanneer voor hel vervolg de bedoelde mededecling aan rag verzocht wordt ik reeds nu kan verklaren dat ik bereid zal zgii geljjk ik sinds jaren gewoon ben geweest aan dat verzoek overeenkomstig de nsanco te voldoen nu ik er op kan rekenen dat ook van do zgde van de pers de oaance zal worden gehandhaafd wat betrelt het verstrekken van exemplaren Hoelemaal in ordo is deze slotsom van den heer K echter nog niet Want het openbaar maken van den uitslag van examens is een algemeen belang dat de bladen dienen enkel ter wille van hot publiek en volstrekt niet voor hnn cigcu genoegen torwyi daarentegen het alslaan van kranten aan de coniraissies een beleefdheid is tegenover de examinatoren aanvankelijk als een porsoonlijkon dienst gevraagd en langzamerhand gebruik geworden Hoewel men mag aannemen dat als regel de bladen zich daaraan niet zulleif onttrekken schijnt t dus toch wol wcnschelijk dat de ttegeoriiig eena op de oen of andore wijze voorgoed en voor allo gevallen nitmake of oinuicncommissios dei uitslag al dan niet voor de dagbladen beschikbaar moeten stellen 41 5I 7 U Kottardim Beun Kottonism 1 P Rotterdam M Jtpella Nlsuwerkark HsordiMht Soada 7 46 4 41 I IO 04 4 51 1 41 I OUI tl 1 11 4 5 17 10 Il t allMi 1 k lift a n kM l U l 87 8 41 T ll 1 58 7 8 V ol 7 18 14 1 51 t OI l lt Oouda Z vflnh Mcrare BMtwawr Zog Voorburg Hag on4 5 10 8 81 7 48 8 1 Uvd 5 86 Woard 5 41 8 48 8 88 Iltrwkl t 08 7 04 li 8 18 4 1 07 B 81 10 14 Hinds conige jaren neemt d Eegeerïng maatregelen tor bestrijiling van do schapen 1 schurft en deze leverden inderdaad verrasr Bende uitkomsten op Wns er oortgds bgna geen kudde in DrCiithe waateiuler deze ziekte niet voorkwam on meenden do boeren en do M h aplierder tegenover de ziekte vrijwel machteloos te staan by een onlangs gohonden onderzoek bleok dat nagenoeg geen enkel geval vun schapcnschurft meer voorkwam Door vertegenwoordigen Tan deTtneUI lende kerkelgko gemeenten te Amsterdam is een adres opgesteld inzake de Zuid Afrikaanache gruwelen dat zal worden gezonden aan het Hof van Arbitrage en de Kegeering In dit adres leest men o m het volgende De Gevolmachtigden van de Ziiid Afrikaansche Itepnblieken hebben een beroep gedaan op het Permanente Hof iran Arbitrage Een beroep dat ala z66danig beteekenis heeft onafhankelijk van hetgeen hierdoor wordt bereikt Zon het beroep der Gevolmachtigden ter zgde worden gelegd P Waar ligt dan de waarborg dat met etilzwggend goedvinden dor regeeringen de beginselen en de regelen van het mternationaal recht niet steeds door den sterke zullen worden vertreden Dit herinnert ons dat ieder hoofd voor hoofd dat vooral de Kerk van Christus den plicht hoeft op te komen voor de atgemeene de hoogste belangen der menschhetd de beschaving do humaniteit de moraliteit de religie De voorgangers in de Kerk van Christus kunnen niet zwygen nn do grondslagen van godsdienst en zedelgkheid worden aangerand Zich voor de waarheid in het gericht te bi geVcn op te komen voor het recht Gods de taak te verrichten die Israels profeten aan het hol van Achab David Eehabeam hebbon vervuld ligt stellig niet bniten den kring van hunne bevoegdheid Hoe on waarin ook gedeeld hierin is alles wat zich Kerk van Christus noemt één Het gaat nu om do vraag of de oorlog in ZnidAlrika met stilzwggend goedvinden van de Vorsten en Volken in eene menschenslachterg mag ontaarden waarbg naar geen enkel voorschrilt der Uoddolgke en menschelgko wetten wordt gevraagd 1 Kr is slechts én antwoord op deze en dergelgke vragen mogelgk Het luit zich aan bg het beroep der vertegenwoordigers van de Transvaal en den OranjeVrgstaat op hot Hof van Arbitrage Het zon gewenscht zgn dit antwoord collectief en olUcieel aan alle Christelgke kerken te ontlokken oen beroep te doon op do openbare mcening om het in ruimer kring te doon hooren en deze stom aldus versterkt te doea uitgaan tot do Hegeering Maar de zaak Igdt geen uitstel De kerkeraad der Hervormde Gemeente teAmsterdam heelt roods in Heptember 11 besloten sympathie te betuigen voor don door de Gevolmachtigden der Zuid Alrikaanscho Uepublieken genomen maatregel Kldors is roods in denzellden geest gehandeld Eene vertaling van bovenstaand adres wordt thans naar België Dnitschland BVankrgk Rusland do Vereen Staten van NoordAmeriktt Zwitserland enz verzonden In deze landi ii zgn correspondenten die zich reeds hobti ii bereid verklaard ol werden aangezocht hot tn doen toekonen door vertegenwooidiger van iillorloi kerken en mannen van ii iam ca het daal na ten spoedigste ter keniHgeving aan do Rogoering van l un land te z iiden 0 11 41 I S U IS O lT HM lil J lO SS lo ts IU 41 10 58 11 18 11 15 11 14 11 80 IS IS 11 55 1 07 1 18 l ll Il 1 I5A II raat h 11 81 8 15 3 11 8 8 31 1 4 8 40 S 8 1 0 Dl ondcrgeteekenden voorgangers en opziomis van t hriitolgke gemeenten in Amsteril iin hebben zich ifcroenigd Sfdat dit getuigenis zoovmmogelgk onder de volken n tot de regeeringen dOordringe en luide verkondige wat het geweten onathankelgk van nationaliteit geloolsovertniging en staatkundig belang moet beamen Het zal hnn aangenaam zijn bewgzenvan instemming door toezending van naamkaartjes met adres en kwaliteit te ontvangen De oitnoodiging hiertoe wordt speciaal gericht aan kerkeraden Hoogleeraren joursanisten en hen wier namen aan gene zijde van het Kanaal in engerao of ruimeren kring liekend zgn Het adres wordt namelgk onderteekend door vertegenwoordigers der kerk in de bovengenoemde landen met de bg te voegen adhaesiCn naar Kngeland gezonden Het stuk draagt de onderteekening van de hoeren Dr 3 Th De Visser Dr Ph 1 Hoedemaker Dr E Laurillard H V Gieseke J C Heesterman uit de Nedcrd Hervormde Kork J C Sikkel W H Gispen B Lindeboom Dr W Geesink uit de Ned Gtrel Kerk Dr J A Begerman A M A Reynders uit de Remonstr Ücr Gom A G Schweitzer Geheim Kamerheer van Z H den Paus Kan Deken van Amsterdam J O Alberdink Thgm S 1 Pastoor der H Ignatinskerk te Amsterdam Dr 11 M V van Üppenraay ö J Rector v h R K ftymnasium P Groote J A Helwig P van Wgkjr P Van der Veen G D Martens uit de Ev Luth Gem C F Weatefmann Joh C de Megero K Scharton uit de Horst Ev Lnlh Gemeente W J Leendert P Feenstra Ir 1 H Bocke A K Kuiper uit de Ver Doopsgez Gom H Emous Secretaris Gemengde Berichten Het Amsterdamsche uitvoerend comité in zake den internationalen boycot van de fingelsche schepen heeft op de bestuurders der corporaties van werklieden bg het watertransport in Engeland een beroep gedaan om het plan te doen slagen Uit Nymegen meldt men De heer H S handelaar in granen te Winterswyk die sedert een dag ol tien wordt vermist is hier verraoedelgk in de Waal verdronken Door leerlingen der hoogere burgerschool is uil de rivier toch opgehaald ter hoogte van de Spoorbrug een rywiel dat het eigendom bleek van den heer S Bg een plotseling opgekomen onweer dat kost maar hevig woedde boven Woensel zgn de molenaar H en zgn zoon door den bliksem getrolfen Beiden werden bewusteloos weggedragen Spoedig was do vader weder bggükomen Zgn zoon leed onduldbare pynon Beide handen waren tot de polsen wit Nochtans is ook hg nagenoeg weder hersteld l tl 1 14 1 14 41 1 45 Ju I 1 18 r 1 08 r 1 t 1 0 i O 1 85 l 0 4 l 4 14 4 08 4 45 4 5H 5 I 10 H t 4 a 4 1 4 18 4 50 18 1 17 5 01 5 18 1 17 5 11 1 48 5 87 4 41 if 4 M 10 80 10 48 10 54 11 81 1 00 8 48 6 1 81 10 08 lO ll 10 H 11 07 s Een bmtale diefstal is eergisteren op klaarlichten dag gepleegd to Pargs Tegen 5 nar in den namiadag traden twee mannen oeni minkel in religieuso voorwerpen in de rue des Petits Pères binnen waar zicli op dat oogonblik alleen een 18 jarige winkeljuffrouw bevond on beslisten nadat zg zich verscheidene voorwerpen badden laten zien een plaatje te koopen voor 15 centimes waarvoor zj ceri bankbiljet van 60 francs neerlegden Terw I de winkeljaUronv ikh over de toonbanklade boeg om het biljet te wisselen greep eèn der mannen haar bg den strot en wierp haar tegen den grond De andere bond haar en stopte haar eco prop jg den mond Daarna maakten zg dch met en bedrag van ongeveer 100 francs lit de too banklade alt de voeten De winkeljDffronw werd een uur later bewusteloos op den vloer van den winkel gevonden De daden zjjn onbekend gebleven Naar het Tgdschrilt voor Postergen en Telegraphie mededeelt zou de buitengewoon hoogo raming der opbrengst van de Postergen en Telegraphie over 1902 ruim 9 ton in verband staan met het voornemen om den portvrgdom voor alle Staatsambtenaren op te hellen waarvoor in het begin van dit jaar statistieke opoemingen op de postkantoren hebbon plaats gehad Twoe jaren geleden overleed een hoegleeraar aan de hoogeschool te Weencn ec vermaakte zgn nalatenschap ongeveer 50 000 kronen groot aan deze universiteit Zgn vrouw van welke hg kort te voren gescheiden was richtte tot den Keiier hetverioek baar een toelage te verleenen omdat zjj geen middelen had om in haar onderhoud te voorzien Wegens de groote verdiensten van haar vroegeren echtgenoot werd haar daarop een jaargold van l XK florijnen toegestaan Onlangs nu is deze vronw overleden en wat bleek toen r Dat zg een vermogen bezat van ongeveer een millioen florgnen aan ellecten en geld en bovendien een huis te Weenen en een aantal kostbaarheden En dit aanzienlgk vermogen heeft zg aan de Universiteit van Leipzig vermaakt Te Moscon op een der excorcitieterreinen zyn de soldaten aan het mniten geslagen Zy weigerden aan de gegeven bevelen te gehoorzamen als protest tegen het voedsel dat hun werd voorgezet Do muiters schoten op do officieren die hun tot reden trachtten te brengen zoodat deze zich genoodzaakt zagen af te deinzen Keu hunner werd doodgeschoten De raddraaiers zgn later gevangen gezet in de itadel van Warschau In het geheel moeten 300 man voor den krijgsraad verschynen Nalir de Standard schrgft worden er in de Sbasische gonvernemonten Tamhof Woronesj en Siratof vele paarden aangekocht ton behoeve van de regeering der Z A Republieken De dieren wAden doorgezonden naar de Oostenrgk che grens daar in ontvangst genomen en contant betaald Van welke haven zy verscheept worden daar is het Engelsche blad niet achter kunnen geraken Uen meldt uit den Haag I 10 18 44 10 81 f t 4 5S 10 08 d X 8 01 8 81 1 17 5S t it S 18 10 08 8 84 J i 10 171 88 E 8 48 a i 4i 10 18 10 48 11 1 P 10 1 lll la 10 84 10 41 Zoowel ten huize van den koetsier Hanevoid als ten huize van Schildknegt heeft do politie opnieuw een nauwgezette huiszoeking bewerltstelligd waarby zelfs de privaten zyn opgebroken naar aanleiding van een getuigenis dat in den bewnsten nacbMoen der koetsiers op de kamer van Schildknegt bezig was met het nazien van eene portefeuille en h ot lezen van een zich daarin kiiaL Osk lagen naaat de portefeuille eenige prcntbricikaarten Men weet dat de portefeuille nog steeds vermist wordt Aan de politie was reeds vroeger gebleken dat v d Kamp in zijne portefeuille een brief droeg bestemd voor zgno aanstaande en waarin 1 haar berichtte op den bewnsten Dinsdagavond 8 October verhinderd te zgn gevolg te geven aan zgn voornemen om dien avond met haar door te brengen In de Seala bemerkte hg eerst dat hy vergeten had dien brief te posten waarover hg nog zgn leedwezen te kennen gat aan den vriend die hejp vergezelde Ook bleek uit een onderzoek 4e Delft dat V d Kamp ich op ol kort i66r Dinsdag in een boekwinkel voorzien heeft van geïllustreerde briefkaarten De huiszoeking heeft echter tot geen resultaat geleid Uit Christiania wordt gemold dat president Kruger gebruik heelt gemaakt van zgn recht om een voorstel te doen ini verband met de toekenning van premies uit het be kende legaat van dr Nobel door W T Btead den welbekenden journalist en warI men gveraar tegen den Zuid Alrikaanschen 1 oorlog aan te bevelen voor hem die het f meest voor de bevordering van den vrede gedaan heeft 4 De premie bedraagt dit jaar ongeveer I 15O 0Oj kronon Buitendien ontvangt de f aitverkorene voor elk der vgl premies van dit legaat een diploma en een gouden medaille mot dr Nobel s beeltenis tf r waarde van 500 kronen De abt Lemire algevaardigde zal in een tit eerstvolgende zittingen van het ITran cbc parlement de regeering interpelleeren naar aanleiding van de wandaden die in de Znid Alrikaansche concentratiekampen plaats hebben en in verband daarmede de regeering nitnoodigen tusschen beide te komen Te Haarlem is gistermiddag op den Kleinen Houtweg een 20 jarig meisje door den bliksem getroffen Zg viel bewusteloos neder en werd in een woning gedragen en weder bygebraoht Oogenschgnlgk heeft zg geen leed van het geval Naar wy vernemen zouden de plannen tot samensniolting van de Vrgo Universiteit te Arasterdam en de Theologische School te Kampen een vasteren vorm aangenomen hebben Komt de zaak ot stand dan zou de nieuwe i$ stelling te Hilversum gevestigd worden Eergisteren ontleenden wg aan da N Ct het b Kcht dat oen deelnemer in de groote Friosche verloting gehouden te Pranekcr op October j l zich beklaagde over het feit dat de uitgeloofde hoofdprgs van f 2U Ü00 niet voorkwam opjle volledige trekkingslgst De ontevreden deelnemer was voornemens zteh met een klacht tot de justitie te wenden Ije Leeuw Ct acht zich thans verplicht er op te wyzen dat de ondernemerder lotery In het nummer van de Loeuwardet Ct van iü Oct j l het volgende pnhliek maakte Het vereischte getal loten 75000 kan niet wordon geplaatst wa arom dit getal met 29000 verminderd moest worden De hoofdpry zoo werd verder meegedeeld moest dientengevolge vervallen en zou nu bestaan in f 5 X 0 aan contanten terwgl verder als prijzen werden genoemd 50 rgwielen 10 pianino s enz Be ondernemer voegde a B 4eze mededeeling toe Door Ie aanzienlijke vermindering van het aai al loten worden 4te winstkansen uit den aard der zaak belangryk verhoogd Zgn er echter houders van loten die met deze regeling geen genoegen nemen dan wordt bon tot en met Dinsdag 15 October alleen by de i exploitant te jrraneker gelegenheid gegeven hnn loten in te wisselen Een 5 tal passagi s hadden zich te slapen gelegd in de kajuit van een stovmboot die uit Beverwijk komende aan de PrinsHendrikkade te Amsterdam om halltwee gisternacht aankwam Voordat de hofmeester op zgn benrt was te roste gegaan had hy een ketel w r apltttst op een cenifoar met een paarCriquetten Deie vulden de kamer met giftige gassen en daar fc deur van de kajuit gesloten was werdeW allen min of meer bedwelmd zoodat het gistermorgen moeite kostte 10 wakker te maken De hofmeester zelf was r bet ergste aan toe en hg mifest zelfs naar het BinnenQasthnia worden vervoerd Een commiBiie h jlt te Ctreobt een onderzoek ingesteld naar d n loonatandaard in bet aaaistersvik Haar verslag loopende over de jaren 1900 au 1901 komt tot deze slotsom t ds toeitood der vronwen en meisjes die in het mode en naaistersvak haar brood moeten verdienen ongunstig is te noemen vooral wegens het te lage loon Het onderzoek heeft zich sleabts knnnen uitsitrekken tot die ondernemingen wier eigenaars ol bestuurdecs de hun aangeboden vragenlgst invulden Maar het vermoeden ligt voor de hand zegt het verslag dat de patronessen en patroons die geweigerd hebben inlichtingen te geven geen gunstiger inedadcelingen haddon te doen Het is gemakkelgk in te zien zegtde commissie dat een twintigjarig meisje wier arbeid met 14 per weck wordt betaald en hoevelen hebben minder daarvan slechts zeer armelgk kan leven Wel wordt voor velen barer dit bezwaar gedeeltelgk weggenomen omdat zg deel bigven uitmaken van het gezin m de ouderlgke woning waar het door haar verdiende loon strekt tot stgving van de algemeene inkomsten maar er zgn er ook die dit voorrecht missen en geheel op zichzelve staan Voor dezen is het schier onmogelgk zich van een zoo gering loon de noodzakelgkste levensbehoclten te verachallen Als oorzaken van den legeren stand der loonen noemt het rapport dat labrikant en winkelier te grove winsten verlangen dat het publiek weinig wenscht te besteden voor het werk en de onbekwaamheid dor werksters De commissie legt ten slotte den vollen nadruk op het leit dat van een aantal vrouwen en meisjes de arbeid van minstens 10 oren per dag slechts betaald wordt mot ten hoogste I i per week wnst op d i bitterheden van een in zwaren arbeid ontbering en zorg doorgebracht jong loven cii dringt er op aan dat alle weldonkcndon de handen ineenslaan om middelen te vinden en aan te wenden dio in dozen toestand verbetering brengen De commissie meent dat ook bg den togonwoordigen toestand do loonen iets hooger konden zijn m aar meer zt l holpen als de meergegooden bg iiikoopen en bestellingen deugdelgk werk eisclien en daarvoor billgk betalen dan zal de behoelte aan bekwame werksters meer worden gevoeld en de noodzakelgkheid wurdtn 11gezion om het getal daarvan door doolmiitige opleiding te vergrooten Te Landegom Babg de Bolgisch Nederlandsche grens zag do aanwacbtet F Martens terwgl hg op post stond en een siicl eiii van Gent in aantocht was zgn tw cejarig dochtertje eensklaps naar en tussdion de rails loepen Terstond snelde hg er heen om haar te redden doch beiden worden door de locomotio gegrepen on gedood De man laat een vrouw mot nog vgl jonge kinderen achter INDISCH NIEUWS Batavia is op 20 September wegens cholera besmet verklaard Te Hemarang waren 21 September in het laatste etmaal volgens offlcieele rapporten aangetast 34 personen allen inlanders hiervan werden 14 opgenomen in hot cholerahospitaal 3 daar dood binnengebracht van 6 de dood in de Eampongs geconstateerd en weigerden 12 in de inrichting te Kalibaroe te worden opgenomen In dat hospitaal overleden 11 verpleegden Ouder het garnizoen deed zich een geval voor bg een Inselier en een huishoudster die in de kampong verblgl hielden beiden werden in het militair hoirbitaal opgenomen en zyn nog onder behandeling Onder de Chineozen te Semarapg kwamen voor volgens het offlcieele rapport van 5 tot SiO Augustus jl 18 choleragevallen alle met doodelgken afloop en van 1 tot 20 September 82 gevallen waarvan slechts 1 gered werd Onder de Arabieren in het Maleische kamp 21 gevallen met doodelgken afloop Van het begin der epidemie tot on met 20 September zgn officieel te Semarang geconstateerd 1000 choleragevallen waarvan 53 lyder zijn genezen m het cholera hospitaal waar in het geheel 315 Ig ders werden verpleegd Ook werden daar reeds dood binnengebracht 50 lyden terwijj van 65 igders de dood in de kampong werd geconstateerd De overige 617 gevallen hebben betrekking op lyders in de verschillende kampongs die niet onder Iseneeskandige behandeling zgn geweest De Loc deelt mede dat een ingezetene van Semarang de uitsluitende vergunning heeft gevraagd voor de toepassingvan de telegrafie zonder draad ter verbinding met Java met de buitenbezittingen de kustplaatsen onderling de vuurtorens met schepen in zee en de landelgke ondemefflngen met de telegraaikantoren met spooren tramstations Blijkenf een van den resident van Menado onder dagteekening van 14 September ontvangen telegram is de Moetonscheopstandeling Poldarawati alias Tombolotoctoe den 17tt Augustus jl door e n bevolUagspatrouille onder leiding van im tolk lutje Dahalan den Madika Maiolo van Parigi en den kapitein laut van Kasimbar met medewerking van het hoofd van Toriboeloe in laatstgenoemd landschap overvallen en met 3 zijner volgelingou gedood Aan onze zgde bneuveldo een persoon en werden 2 gewond De rust kan thans ala geheel hersteld worden beschouwd De knokkelkoorts breidt zich to Djokjauit Thans beginen ook de omliggende omliggende ondernemingen door deze pgnlgke en langdradige kwaal bezocht te worden Het Centrum meldt dat zich te Padokan Uestokan en Ka soeran govalloii hebben voorgedaan De berichten omtrent bloei en verwacht wordendon oogst van sommige kolfieplantsoenen in het Malangsche on Blitarsohe luiden beter dan sedert jaren zegt de Soer Ct Het weder 13 dan ook bg uitstek gunstig geweest voor knopvorming on vruchtzetting Den ISIn September werd van het kolfieperceei Soembor Pctoeng opnieuw een tocht naat den Kloot ondernomen schrgftde Soer Ct De reis van genoemde overneming was weder zeer moeilgk doordat hier en daar waar het groot volume asch ol steengruis aanvankelgk den bodem gclgk gemaakt had thans tengevolge van de zware regens in Juni uitspoelingcn hebben plaats gehad on op verschillende plaatsen diepten van oiu 20 meters en minder diepo ravgnon zgn ontstaan Öp het hoogjto xdeol van de lahar Koening n t als het waro vlak tegen de topgevaarten van den Kloet aanligt on tgdi us ons bcioek in Mei een vrije golgkmatigo vlakte te aanschouwen gal is thans geworden een vereeniging vnn groote en kloino ravgned terwgl eindeliik het gedeelte waar men weder stggeu moot om op den krator and to komen om liet moer te zien thans zoodanig is algespoeld dat het do naakte graiiietrota toont zuodat het bg den nagenoeg perpeiidicol iircn stand van dien wand oen halsbrekend werk is om op die rot te komen Het bazallgevaarte aan de overzyde van het zadel ovei laat van het meer gaat stccds voort met albrokkelcu groote versch gevallen blokken steen ziet Sien op do helling liggen 1 0 berkhtgever kreeg bovendien den indruk d it hot met lang moer zou duren ol een groot deel van de bazMtrots stort naar beneden zoo scheel holt hi thans over iiotr het moer Dat zgn stiCnd veranderd is zou kannen verklaard worden door het ontstaan van grodte mlen onder den krater en onder dit gevaarte waardoor dit dus ouderniyod i Daarvoor pleit het leit dat de stand van het water in het meer thans woer enorm veel lager is dan op den 6n Juni jl en dat men gemat kan zegg n dnt het nu gezakt is tot op de helft van to6u zoo niet meer Ongeveer een uur zat deze bezoeker op den Iraterrand en gedurende dion tgd stortten telkens Aindlagen naar beden Zoodra deze in aanraking kw men met bet heote water begon dit hevig op te bruisen ala suiker in ajar blando Het water kookt nog voortdurend in de lucht en de waterdoelen met hot zand moogcvoerd onder het niveau ontsnappen als damp en gasbellen vandaar het bruisen In het strand langs het meer ziet mon op verscldllende plaatsen groote opuninij en waaruit nu en dan rook ol damp opsldgt Het water in het meer Igkt erg troebel In de omstreken buiten den eigenlgken Ktoetkrater liggen groote hooveeltaedon asch thans door do langdurige droogte zoor mul en los zoodat waoneei de regens flink invallen ontzaglgke moddervloeden moeten ontstaan Rechtszaken J o indiening van het nieuwe rovisieverzoek van do Jongh veroordeeld wegens moord op het knaapje Boogaerd kan thans binnenkort worden tegemoet gezien vermoedeiyk binnen 14 dagen Reeds vroeger zon dit zerzoek zgn ingediend doch het opsporen van nieuwe bewqiiiniddelen in hot bgzander betreflende de achoenénmaat van den veroordeelde heeft van den gemachUgdo van do Jongh mr P 1 Troolstra advocaat te Haarlem meer tyd gevorderd dan deZe zich aanvankeliJk liad voorgesteld Thans heeft mr Troelstra o a weten te vinden den vroegereii schoenmaker die tgdens den dienst van de Jongli in t leger schoeisel voor hem vervaardigl hoeft De maat van dit schoeisel 29 c M wgkt geheel af van de maat der in het dam gevonden voetsporen wat odk reeds kan bigken gelgk de veroordeelde in zgn oorspronkelgk request heeft gesteld nit opmeting van de Jongh s voeten Wat door de Jongh wordt beweerd omtrent de verhouding die tuaschen zgn zuster en Kets den persoon die t feit zon hebben gepleegd heeft bestaan zou bevestiging vinden o a in oen soort gedenkschrift of brief door bedoelde zuiter kort voor bur dood aan den veroordeelde geiehreven doch nimmer verzanden ep e nt na Iiaar dood ontdekt J Van den door de longh aangewezen dader zelf heeft mr ïsoelstra geen spoor meer knnnen ontdokken In 1896 is zyn naam uit de bevolkingsrrgistars van Amsterdam waar hg hot laatst verblgf hoeft gehouden doch dat hg sinds meer dan con jaar had verlaten ambtshalve geroyeerd ïïmi j Het beste Ubndwajwjfr Wereld J Opnieuw htlvaiig cii een groote soorteering der nieuwste DAMES en HEKKEN PARAPLUIES A VAN OS Xz Md TniUeur Kleiweg E 7S GOUDA C le i N K ai tteurs vaii Aiiiinlerdani otkrs 5Vl 84 OCT Vikrs lDaai ulD Urt N l W 8 8 i U dilo ai o dltc 8 t diio dilo dilo S 6 lti seis UM uuai 1881 118 4 IriLUS Iniolir ISS9 81 5 911 k T sa Ubl in r pier 1888 5 SS 8IV1 itib ia lavorlisa 5 IV t o TUOAiX 0 l mol coupon 8 dito lioki l 8 84 llo nSB Obl Binnonl 1894 4 O Vii duo Oooont 1880 4 V ditobiiHotlm I3SS 4 7I ilvto bg Hop 1SS8 90 4 K Uto 111 goud Imtn 18S8 A dilo itilo dilo I8H4 6 S iSJ l orpsl MhuW 1831 4 7 i t liHKXU Gopr OouT toon 189 1 4 85 Oo luaiinig wtis D t 8 V Oeclninin lorieC t 8 u olu AnUp T obiK 1S9 t I 104 Mliloo Ub it acli 18 0 VuiBlosu Obl oiiiiop 1881 4 80 AIIITIIUIM OUlgatliHi 199 5 9 90 KoTTtaiiAli üliiit loiiu 1894 8 t i NzD N Afr Aronil tt Tiib M J Oortifiukteii 1 876 Doll MwtMhipiig dilo I 415 Am Hjrpotheekh pAiidbr 41 g KidorliiruUt he ittik nftod 194Nod lUQilelmKntMih dito N W k P o Hvp Il psndlir 8 9 1 Hett Hypollioiikll puidbr 47 Ulr Uypolkeekb dilo 4I 101 KoniKl Uiat Honi l nk und lIOl Hbll Kypolhookbank piiiulb 5 VMIBlNA Ktjnt hy potb pandl 4 Huw L II I r Linii oorl 8 Sb ton HM Itoll U gpuor w MÜ und 1 ol y Mg tut Ki f Si Hpw und 118 Ned liid Hpoorwog m assd 818 Nod Zuid Kir Bpm und A dito dilo dilo 1891 dilo 41 ItAUiSjioor lS87 89A leol l 8 6 Zuid lisl 8p ii y A H 01 8 59i OLrM WirHliAU Wtttmon stad 104Y tllll Gr Run Bp ÜJ obl 4 BalÜKbo dilo und Pmiowi dito Mud 5 i IwaoK Ilombr dito uod 5 8y ICurik Cb Aww Sp kif obl t 1 od dilo dilo obllx 4 I 9 KMnOik ü nl Pao Sp Hij obl 6 OkictlNoi tb Wpr O v A i 815 ditaditoWio 1 Pelor obl 7 140 Doofor fc Kio Hr Spm oon r 40i lllinoii otnl obl in goud 4 1081 Louiir k Niditilli Oer und 107 Mexini N Spv Mi Ie bjrp A 8 105 HiSA KanAab r 4pCt prof und N York Ontuio h Wmi Aanl 88 i Fenn üto Ohio oblig 8 jrogon Oalif lobvp in goud 1 141 81 l BuL Minn k Manit ob Uu Pao Hoof ign obig Sdito dito Uno Col Ie h p 0 5 O Canada Cau South Cliert v und 84 Vm lUllir k N lo h d n O 19 üotterd Tr mweK Mula und NiO Sud AmAlordntn jaad I llll rllad lloUur Utu und 8 1 10 Bblsii Btul Aiilwurpon 1847 17 10 Blad llrusHl 1888 8 I08l HOKO Theit aogullr Ofaoltoh 4 1 1 Oum 8tMUlMbi 1880 5 117 K K O t B Cr 1880 8 lOi SPA ii 3Ud Madrid 8 1IS8 ill Nio ytr Bji ATb Spool oort Mantels Japonstoffen PELTEHIJEN in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend