Goudsche Courant, donderdag 7 november 1901

No 8643 Vrijdag H I ovember 1901 40sle Jaargan mmm mum IMeuwS en Advertentieblad vóór Gouda en Omstreken Teleroon S Hk ADVKllTENTIEN wowlen geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gr ote letters worden bm ekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des luidd ieleronii u fit De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI IF CENTEN Antoine Frères Waltham InteiTiationale Watch Omega Horloges crkoiit de beste merken A UITTENBOGAAED HOBLOÜER OOSTHAVKN MldlBf TK IIKVES Donderdag 7 November s avonds ten S are in do Zaal NUT EN VERMAAK der Sociëteit DE KEUNIE op do Haren te GOUOA door MINA SHITS CoDcerluflgeres Utrecht en de Hceren liËNUH C VAN OOHT CoDcertuDger bariton Ulreclit en WILLEM KEIll ER leerwr aiD dt Stedelijke Muzlekscliool piano Gouda ëNTBÉE t Leerlingen der Mnziekschool H B 8 en Gymnasinra l 0 0 2aat l4l MSTMI r R0TTIiRD4MSCHT00NEElGEZELSCfl P Directie KERSTEN Co ZOSDAO 10 KOmiUBEIt 1901 loclits éene Voorstelling van Uct Reazen Hoccesstuk ÖP 1ÖÖP VAN ZEGEN Spel van de Zee in 4 bedrijven VERDEELING DER BEDRIJVEN Ie Bedr De Tehulskomst 2e De Verjaardag 3 De Storm Ie Arme Weduwen en Weezen Het Btnk spoelt aan een Nedorlaiidsche VisBcliersplaats Mise en Scène van den Regisseur V Kkbbtkn Aanvang nor üurean geopend f nnr Prüzen der plaatsen Gereserveerd 1 Ie Rnng i 0 80 2a Rang l 0 00 8e Bang 1 03t H H Leden van de Sociëteit Ons Genoegen gewone reductie Plaatsen van af heden te bespreken ann de Sociëteit k l 0 10 extra Trekking Maan dag a s LOTEN STaTpARUS met Hooldprys van Fr iOO OOO benovens verdere prjjzen van Ir 10 000 fr 5000 en fr 1000 De volle bovenstaande prijzen worden door ons uitbetaald Geheele Aandeelen k FL 1 75 Halve i Fl 1 00 Verkrijgbaar b j dé ondergetoekenden met reeds DINSDAG gratis on franco toezending der offtcieele trekkiogsiijsten Toezending van aandeelen na onivangst van postwissel Noord llrabaalscbe Lolerij EITeclon Bank nilEOA Keilt ZtM IIWSCll rarwebrooil f ent I KM bö A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om lüiikhoesl Influenza üorsten Koelaandooning binnen den kortst mogelijken t d te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van oud bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract Si E L I A N T II e uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et b j Firma WOhVF £ Co Westhaven 19Ö Gouda D MIEBIE8 Kleiweg E loO louda E B VN MILD Veerstal B 12ü U r miila A BOOMAN oordr M V1NK8E Sieumrkerkad IJui A N van ZE88EN ScAoonfoura J Tn TOIIKBN fl M o i B V WUK Oudewnir A SCHEER Ihaitreeht P W T EDE Oudeaater K i osa HEI IDEN te lleeuwijk P t d 8P K MoercapeUt I o STAR Waddinuneen Wed T HOL ST Waddinqtvem M KOLKMAN Waddingneen P A UK GllOOT Oudtwater D A at JONGH Oudmater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop QtQhrt Stollwerck s Chocolade en Cacao DaimaHpe doot üo nieuwste iiitriodingen p marhinaal gebiod rerlwterd fiU rleatl t on tütahiiteiid g ibruik vdn Sjne va Bjnstü groudstütfoa pirandoeret let rbruikor van Stollwerck s Chocolade en Cacao otm nanbereienswaardig fabrikaat nauwkeurig bcantwoordonde aas x en tnhou l der reap Bdkotlen Dt irrna bo auilde 87 Brevets als HofleTerniicler 44 £ cro l tploma 8 gouden enz Medaille vm bewij Jaa uitmnntend fijn febrika K di lS7i sihreef de Accaüemio national Ae Paria Nou von déoornona line M i Ma A r premlirc ela i en oonridtntlaB o votM exoeller bo ffrbrloatton da OhooNat bonbons v rlaa eto tü nalfwtrok B fuLrdfaat ia verkrijgbaar bij U il Cuntisears Banketbalüuni eni na Qennaalvertegenwoordiger root Kederlaiid Jalina Kattenalodt Amatwdaou Kalveratraat 101 voorheen Wed BOELSUMS ECHT CHRIsIfLE ZILVER Kaysertiii Artistiek demonteerde Vunrvaste Schotels 6R00TE KEUZE BESTE KWALITEIT j ml Patent H Stollen M MM na ntniuii Der vro Br W OrnUnO l oJenl H WoUe £ tmmf M Man m werihtoéen ArncAaAmwiiyen gtitten MM tuf Mttf unun tt tf tcharfmn H StoUsii mr nu mt MrtI Mr k K M m HnmU ntkutf Mm ëtitr Heft I rtiM trt MO mttUntt C ïpll§che Tandpoeder en Anliseiillscli Moiidtliictunr Min it ASSÜTO Tandart te t Gravenhage 07KRAL VEEKRIJOBAAR Ne derland fl IJS8ËLSTIJN Blanwstraat Goud a lenbiedehél yeljik debid Hoofdprijs Dp prijzen zijn door den Staat gegarandeerd EOO OOO Hk UUnooeHging tot deelntminff in dm kanaen van de door den Staal Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 MilUoeu 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan ilechts U8 00 loten bevat zijn de volgende De hOOItStè prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van 800 000 M 1 prijz ilO 000 M 1 prijs ik JOO OOO M S6 prjjz i 6000 M 1 prijs i 1 0 000 M lOS prijz 4 8010 M 1 prijs k 7i rOOM Itl prijz ilOOOM J prijzen 4 70 000 M prijr iUOOM l prijs St OOOM Sll prijz 1000 M 1 prijs i 00 00 M 1090 prijzen Ji 100 M 1 prijs i IS nOlM SO prijzen Ito M I prijzen s BO om M 77 prijzen 4100 M 1 prijs s 40 000 M S60S8 prijzen i Ui M I prijs s 30 000 M 998 prijz 4 150 148 1 prijs a 80 000 M 115 100 M 1088 prijz 4 78 45 11 Tot al 59 OIO prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark so 000 stijgt in de ckl tot S HOO M in de 3e tot 60 000 M in de e tot 6SU00 M in de 6e tot i 0 000 M in de 8e lot 76 000 M in de 7e lot ÏOO OO M en met de premie van f 00 000 event tot 00 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die ofiicieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 00 De inleggelden voor de volgende kUssen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het ofUcieelr trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieels trekkingslijst De ullbetallnt en vericndinK van pryicD geschiedt door mij direct en protopt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Ur Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours fif Men wende zich dus met de aanvraag om toezertding van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEMBER e k met vertrouwen tot Samuel lleckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitse tl landv aRAJfXM MAttASIMa DU PFiDtenips NOUVEAUTÉS Wil verioeken de Dames die ons geïllustreerd modealbnm voor het Wtutermei oe noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULESJALÜZ0T4C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratU en tranoo tpegeionden Bestellingen van al 25 Itaucs vrq van alle kosten aan huis met S verhooging HèeIpedUl kallt oor te KbmbiImI N K Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van BEJEIINERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alaonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvsrlangd inet bjlevering Tan servies zilv r tafellinnen emt eni Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westbaven 128 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Uuiteolandscli Overzicbl Brodrick zegt in een brief dat de sterfte in de concentratiekampen hoofdzakelijk het gevolg is van oorzaken die onafscheidelgk zgn van den oorlog Vele personen zijn slecht gevoed en slecht gekleed als zg in de kampen opgenomen worden en dus niet bestand tegen ziekten Al het ongelijke wordt gedaan om den toestand in de kampen te verbeteren maar het is niet doenlijk om ontberingen te voorkomen zoolang een klein aantal wanhopige mannen geen middelen ontzien om het land onbewoonbaar te maken Het is niet te verwonderen dut de ontzettende nederlaag van Benson s colonne bjj Bakenlaagte in Engeland diepen indruk maakte De Engelsche pers is er stil onder De jManch Guardian vreest dat de ware beteekenis van dit gevecht is dat de optimistische uitingen over den jongstsn veldtocht tegen Botha volkomen ongegrond zijn Want zy berustten op de theorie dat Botha s leger bijeengebracht voor den inval in Natal zoodanig was uitgedreven dat het niet meer in staat was iets te ondernemen En wanneer men dan nagaat dat kolonel Benson reeds den 25n October is aangevallen bü Ermelo na een langen nachtmarsch door Erasmns en Grobbelaar dan komt men tot de overtuiging dat hij ten minste had moeten weten hoe sterk de Boeren in dit deel van Transvaal waren Toch werd niets gedaan om zijn macht te versterken terwijl de Boeren voortdurend hunne colonnes aanvulden En zoo geschiedde het dat opnieuw ondanks de groote overmacht der Engelschen een colonne kon worden aangevallen op een ongunstig oogenblik en ern tigü verliezen toegebracht De Boeren hebben boven ons het voordeel van grooter beweeglgkhoid zjj kennen het gebied waardoor wiJ trekken zij maken van die kennis een uitstekend gebruik Zoodra zü op eenig punt tegenover een overmacht staan verspreiden zg zich en vereenigen zich weder op eecig ander punt tegenover een ander deel onzer macht en verslaan dat voordat wij tijd hebben gebruik te maken van onze numerieke meerderheid Die Boerentactiek voor ons volstrekt niet zoo nieuw als voor de Engelsche bladen zal Engeland nog wel meer op zware verlienen te litiiaii komen Admiraal Gaillard is dus voor Mitylene aangekomen de Fransche tt oepen zgn op het eiland ontscheept Bapst de Fransche FEVILLEÏOIS iliTiulM Uit tDuitsch van IV HAVFy i8 Hij heeft geiijk zeide hij omdat ge toen tot den vijand behoordel kondt ge het roerende van deiie opoftering niet zoo jgist inzien Maar de groote woorden onzer redenaars de vurige aansporende liederen onzer zaasjers de geestdriftige opoffering onzer vrouwen daarbij den moed de hwlige kracht en de God gewijden opoffering onzer jongelingen en mannen dat alles schiep tatereelen die even verheven als onvergetelijk zijn En waartoe diende dat alles vroeg de oudesoldaat waartoe die groote opoffering wat heeftmen daarmee bereikt en verworveu Laat zichdit alles niet vooruit zien f En gi generaal op uw sUndpunt wat hebtgij dan bereikt en verworven Het is immerseenmaal de wil van het noodlot van het roenschcltjke leven dat men strijdt dat men zich opoffert om ten slotte toch niets of weinig te verwerven Twin jaren van uw leven hebt ge uaan dien man dien baatzuchtige gewijd dieslechts aan i n eigen dacht Nu is hij op eennaakten rots tqne metgezellen zijn versprnd en wat wat in Godsnaam is nu de belooningvan die toew ing raad van legatie te Konstantinopel heeft zijn in ondubbelzinnige bewoordingen opgestelde nota van ei chen ter be voegder plaatse overhandigd en daarmede zal hot FranachTurkschc conflict een heel eind de oplossing naderbij gekomen zijn Mitylene hot stadje van dien naam telt ongeveer 20 000 inwoners en is een vriJ belangrijk handelscentrum in relatie met Marseille Genua Alezandrië Konstantinopel Odessa on ook wel met Londen waarheen olijfolie zijde katoen gedroogde vruchten en wijn worden uitgevoerd De ligging van het eiland aan don ingang der Dardanellen en voor de golf van Smyrna geeft er de strategische waarde aan waaraan de vluotbetooging haar gezag moet ontlcenon Voor loopig zoo deelt de Tempa officieus mede dat de divisie van admiraal Caillard geen andere haven aandoen tenzij omstandigheden daartoe mogen noodzaken Die omstandigheden schijnen wel geen andere te kunnen zjjn dan hot nog langer dralen van Sultan AbdoelHamid met de inwilliging der Fransche eischen die nu officieel met het viertal ziJn vermeerderd waarover Dolcassé in de Kamer heeft gesproken Zo ziju Wettelijke erkenning van de Fransche scholen in het Ottomaaiiscbe RiJk Wettelijke erkenning van alle instellingen van weldadigheid en oeredienst die onder de bescherming van Frankrijk zijn güstold i Onmiddellijke uitvaardiging van de noodige flrmans die tot nu zonder gevolg zijn ge vraagd tot herstolling of wederopbouwing van verschillende der bovengenoemde inrichtingen met nadmk het wederopbouwcn van de klooster en scholen die bij de troebelen van 1894 en 1896 zijn vernield De erkenning van het Chaldeïsch patriarchaat En om het den Sultan nu eens recht gemakkelijk te maken heeft Bapst bij bet vragenlijstje vier formulieren gegeven op deze vier punten betrekking hebbende die de Sultan maar heeft te onderteekenen en dan is de zaak gezond Weigert de Sultan dit echter of komt hjj met nieuwe uitvluchten voor den draad dan is de Fransche regeering bereid nog eenige nieuwe verlangens ter oompenseering in het vooruitaicht te stellen Indien men de Times opvattingen van den inhoud der Dnitsche dagbladen mag gelooven dan is men in Dnitschlohd allesbehalve gesticht over de c dragslijn die Frankrijk nu tegenover de PoVte volgt Sommige offlciense bladen beweren dat de politiek van Delcassé geïnspireerd wordt Een rood linüe en de herinnering antwoordde hij glimlachend terwijl hij met een traan inhet oog op zijn borat wees Er lag zoo iets verhevens zoo iets roerends in het wezen van dien man toen hij deze woorden sprak dat Rantow blozend als had hij eene dwaasheid gezegd zijne oogen van hem afwendde en verlegen den zoon aankeek Doch deze scheen niet op het gesprek te letten hij keek naar een boschje aan den vloed van waar men heel zacht het plassen van een roeispaan vernam daarop scheidden zich de takken der wilgen en een schoon meiajeflhoofd kwam er lachend uit te voorschijn VU Onze schoone buurvrouw riep de generaalverheugd uit en ijlde op haar toe om haar behulpiaan te zijn de jonge mannen volgden endoor middel van zijn voortreffclijken kijker ontdekte Rantow tot zijne niet gerinde vreugde dathet Anna was die hier zoo plotseling ais eeneNajade uit den vloed kwam opduiken üe generaal kuste haar op het voorhoofd en bood haarzyn arm aan Kort maar vriendelijk groette zijzijn zoon en keek toen verbaasd naar zijn gast Jij ook hier neef Albert riep ze uit terwijl ze hem de hand gaf Nu ik moet crkennan voor zoo bijzonder gelukkig heb ik je niet gehouden dat je zoo dadelijk maar het aangenaamste gezelschap uit de gansche omgeving zou aantreflen welke toovcnaar heelt je dan toch hierheen gebracht Mijn zooo zeide de geaeraal had het geluk door het verlangen om Frankrjjks prestige te herstellen Nog altyd zegt de Nat Zeitung b v is het biJ Frankrijk de oude zucht naar glorie die zooveel oorlogsavonturen in de wereld heeft gebracht welke ton nadoele van Frankrijk zijn afgoloopen De Fransche regeering is nog altyd van dezelfde principes doordrongen t is alleen maar de vraag of wat Frankryk begint oen sorieuse affaire is dan wel een comedie De Voss Zeit vermoedt het laatste De Fransche onderneming lykt meer op een vaudeville dan op een drama Zg zal nergens ongerustlicid verwekken tonzö de Franschen onvoorziclitiglifden begaan die slechte gevolgen kunn n hebben Wanneer de Sultan zich door dun wnndoltocht van admiraal Oaillard Iaat verschrikken kan do Fransche regeering zicli er tegenover het parlement op beroemen de tniiten welke zg aan don Gouden Hoorn lioeft begaan weer cenigormate te lu bbcn goed gemaakt En dat is waarschgniyk ook liet dool der ganscho affaire Daarentegen verheugen do Russische bladen zich zeer in de energie van hon bondgenoot on komen do OostenrükBclio er voor uit dat Verspreiile Berichten i R NKKUK De wgngaardeniers in twee gemeenten van Hëranit hebben besloten geen belasting te betalen in verband met de zware crisis welke de wgnbouw doormaakt Do algemeene secretaris van den Mgnwerkersbond Cotte heeft nu verklaard datde algemeene staking binnen korter of langer tijd onvermtjdeiyk zou wezen En de stakers die de meeting bijwoonden waarin Cotte deze woorden uitsprak juichten en jubelden als ware hun do heilstaat in t verschiet gesteld In den ministerraad is eergisteren vastgesteld de definitieve tekst van het wetsontwerp aangaande mynwerkerspensionneeringdat onverwgld naar de Kamer g at In dewet van 1894 waren geen bepalingen getroffen voor de dertigjarige overgangsperiode zoodat een 5B jarig mijnwerker met dertigdienstjaren op het oogenblik niet meer dandertig fr p r jaar kan trekken naar zgn uw neef op zijne reis te leeren kennen en vond hem daarginds in uw bösch En noodigde mij uit hem hierheen te begeleiden zei Rantow waar ik echter weer zooalsgisteren het ongeluk heb in een woordenstrijdte gerakefi en altijd door driftiger tegen te sprekenJa lacht jij maar Anna Maar het is zoo het iialsof het klimaat h er dat met zich meebrengt Thuis ben ik de vreedzaamste man ter wereld ik heb wellicht in twee jaren niet zooveel gedisputeerd als hier in twee dagen en hoe zou ikook tot een einde moeten geraken met twee zulkehecren als mijnheer de gcnera il en mijn oom Is het mogelijk vroeg de generaal metmijnheer von Thicrberg met uw vader Antje Ik dacht toch dat onze Xïlitieke beschouwingenvolstrekt niet met elkaar overeenstemden en daarom dacht ik dat ge van uw oom enkele beginselen had overgenomen Nu zoo geheel onmogelijk ia het niet merktede jonge Willi lachend op ik l en het zeker nietmet uwe politieke meeningen een en ik geloofddat er van de tegen woordif c wereld zeker nogiels goeds te maken ronder uwe hervormingte vuur en te zwaard vijftien jaren geleden zonder de m enschen vrees aan te jagen Maar metmijnheer von Thierberg leef ik daarom toA ineeuwigen strijd en wij beiden hebben onzeowJerlinge gezindheid tot beterschap reeds lang latenvaren Demagogen strijden tegen de hcete wereld herilam Anna lachend en toch een weinig wrevelig Ge zijt een ongeloovige tn deze wereld weetge dat lulk een politiek ridder van l a Mancha stortingen sinds 1895 Dat wordt nu boter 3IX fr Volgens hot nieuwe wot splan zouden 18000 arbeiders bjj de ingnindustrie proflteoren van do wyzigingen en die hoogere toelagen zouden gedokt worden door verhoogingen van de mönconcassien door vermeerdering der opcenten op do productiorochton van do mgnsyndicaten en door verhooging van do bgdragen der werklieden met 1 4 tot 1 2 procent DuiTSCnLlHD Hot heet dat de ex opperbovolhebber in het Uiter ste Oosten die zich eigeiiiyk alloo n als zoodanig hoeft kunnen laten geldon bij feestje en militaire vortooningoii goneraalvoldmuarschalk Von Walderseo eerlang naar Engeland gaat als gast Van don koning De te Instorburg in een duel gewonde luitenant Blaskowitz is aan zgn verwondingen ovdrieden en de zaak wordt n6gmiddeleeuwscher wanneer men komt te voruemon dat do overledene in dronkenschapzich tegenover zgn tegenstander in het tweegevocht den oerste luitenant llildobrandt had schuldig gemaakt aan dudelgkhodon welke men onder verstandige menschen wolin do allerlaatifto plaats zou beschouwen alsbcleedigingen Daar denken uniformdrageiido on zwaardtorsende menschen evenwel ktaarbiykeiyk andera ovor want het geval werd plechtiglyk ter kennis gebracht van de militaire autoriteit on deze achtte do instelling van een raad van oer onverraödoiyk hoewel Blaskowitz volkomen onbewust was van het gebeurde en den volgenden morgen rustig naar zgn moisje gereisd was 1 BINNENLAND Gisteren werd voor den Hoogen Raad ddor mr P J Toelstra het boroop toegelicht in de bekende zaak van het tot Kamerlid benoemde hoofd oenor Delftsche school K ter Laan togen de beslissing vun God Staten waarby afwyzend is beschikt op het verzoek om met zyne betrekking het Kamerlidmaatschap te mogen bekloeden Mr Toelstra betoogde dat ten deze een conflict bestaat van drioiSrlei aard van het onderwgs te Delft van een bepaalde categorie van ambtenaren en van het algemeen Van hun locaal standpunt kan pr de houding van B en W bogrypen Zy willen het wisse voor het onzekere maar vergaten dat door hun besluit de toestand dien zy wenschen te behouden nog veel meer zal kunnen zulk een dolende wereldverbeteraar onder genees kundige behandeling moet zijn Ik zie wel dat ge de strijd op mijn grondgebied wilt overbren en zeide itoliert ge wiltzooals gewoonlijk mijae meeningen tot het duelmaken vix r uwc lieve geestighoden ea toch z ilhet u niet gelukken mij van mijiic ideeön at tebrengen vandaag zeker niet üc kent zeker deschoone eigenschapp n van uwe nicht no nietgeheel Rantow Neem je in Godswil voor haarin acht Vertrouw haar met 1 Vrienii antwoordde Rantow hier in ZuidDuitschland ben ik het met mezelve niet meer eend alles is hier geheel ander men denkt men spreekt anders dan ik gewoon l en en zoo durf ik m mijn eigen nog geen oordeel toe te vertrouwen over Anna nog het minst Generaal nep Anno ge neemt het nu o u om mij tegen uw zoon te verdedigen Luister nu eens Rantow 1 sprak de jonge Willi Dat deze jufirouw de schoonste is in het geheele Neckardal van Heïilelberg at tol Tubingen toe zeggen niet alleen alle reizende studenten ook ij zelf weet hel maar al te goed Maar daarbij ii zij zoo preuluch aK Leandra in de geschiedenis van Don Quichotle Op jïolilick ge bied ge moet weten dat ze eene geweldige poli ticus is gedraagt tx zich eer dubbelzinnig Nu eens helt ze naar den ouden dan weer naar den nieuwen tijd over Verder is ze gcweklig trotsch omdat ze vier en zestig vooroudere heeft en op hun atamhlot woont dat reeds in hot jaar 950 door een Thierberg gekocht werd Wordt vtrvoigd