Goudsche Courant, zaterdag 9 november 1901

De Intpectenr van politie Vouie te Tonloose is er van door met do beele pensioenkas der pulitie ambtenaren Ken lionderdtal acheepsaloopera te Marteille werkzaam voor één flma hebben gisteren bet werk gesmakt wegens aanneming van niet aangeslöten werklieden en de president dir vakvcrcenigiug moest inbechtenb worden ginomeo wegens aanslag op du vrjiheid van arbeid DclTSCHLiïD Dank zy dor niet al zoodanig bedoelde onvrflwilliKc agitatie van den keizer ten gnnate dt r hervurminga en voomitgangaideefiq hebben Ie ociaal democraten by do gemeentera idaverkiezingen voor bet derde district van Berlgn een prachtige overwinning bevuchten t in koate der liberalen in de eorate plaats Voor dat district hadden in den gemeenteraad zitting zeven aociaal demoeraten Virchow dio tot de gilden gerekend wordt als tut geen bepaalde fractie behoorend vyf li den van d £ onde fractie derlinkerzyde twee leden der nienwo fractie links en eti lid der burgerpartg conaervatiof Wel is de uilslag nog niet officcel doch hot ia toch zoo goedt als zeker dat de sociaaldemocraten vyf of zes zetels winnen zoodat hot district zal teilon 13 soci naldcmocraten en drie libera en onder welke laatste Virchow die zitting heeft einds bgna veertig jaar De sociaal deinocraten tellen nn in don Heriynschen raad 28 vertegenwoordigera BINNENLAND Aan dr 1 H Schnnrmana Stekhoven benoemd tot inspecteur van bet Staotstoeziclit D i de krankzinnigen en krnnkzinnigcngoaticbten is door den minister van binnenlandsche zaken Utrecht als standplaats aangewezen Door het boatnor van de Muziek en Too neelVereeniging Cecilia te llreda ia een groote nationale wedstryd uitgeachreven op bet gebied van komiacbo voordrachten welke zal plaats hebbon op noder op te geven datums in de maand Januari 1902 Reods hobl eu zich velo deelnemera aangemeld dit getal zal na zeker wel verdabbelon daar het bcstnnr heden aangenaam verrast wordt door te ontvangen een zilveren medaille van H M de Koningin en een grooten bronzen medaille van H M de Koningin Moeder bestemd ala Ie en 2e prya in bovongenoemdo wedstryd Inschryvingabiljottcu voor bovengenoeioden wedstryd waarvan de inachryving geopend biyit tot 30 November o k zyn op fronco aalivraag te bekomen by den secretaris der Vereeniging Hoogdyk 269 te Breda Gemengtle Berichten Volgens een telegram uit Vliasingi n is het Btoomachjp Koningin Regentes dat tgdens miat op de Theems in aanvaring is geweeat me het Engèlache oorlogsschip Proaerpina in de midacbeepa getroffen waar AaigevaDgeD 1 October TUd vai tireeawlck lOTTIlDaM 90004 ria 11 11 1 48 IlSi 1 14 U II 11 4 t 11 04 r 48 14 4I 18 1 8 e 8 08 u nu im 11 11 1 0 1 0 i ii I U 431 f 1 41 4 41 8 1 t I8 1 04 I 4 11 l i I 1 1 I 4 il 4 14 4 19 1 14 5 418 14 8 14 7 X lltn nprl4W lk ii u Owk U lat W ou UI II 4 O 4 1 4 l 7 1 1 01 1 14 9 00 10 08 10 1 a a Ua4akl ifMi Ulw 1 h Um Btn Mk J 4u If l a M pwtaa imim ODD 4 UKN l ll Ml h4l i 4 11 7 I U l 10 00 10 11 10 4I U H 11 48 18 41 l l 10 1 41 4 11 4 41 11 M 7 17 1 88 1 41 1 8 H Ml 7 01 7 11 7 85 i is Ml 01 10 11 UJ lUI 11 0 1 80 MO Ji7 4 0JltM S 4 17 U M 7 1 Ml 7 1 mJ L vwhaii l ll s d J1 m 4n i ii lo oj rZP 10 41 1 01 s i ♦ 1014 a 14 Tl 7 II 7 41 M e v l 80 lO ii m M 11 s It a li i a ii J09 s ii t il i i 7 5 7 114 09 Mii 4 lo il lo w j 44 5 i n oj u 8 O D O 4 1 11 a T C R D 4 M ra 8 J I 11 8 81 i8 10 10 lO I 1 0I 1 10 S l i t 07 411 1 88 8 48 9 81 10 19 10 80 11 01 AouLW 8 01 8 11 9 t 10 10 11 04 11 48 14 17 1 17 8 11 1 1 411 01 tl 10 11 10 11 14 a SC l I li itU 4 1 u t 11 11 i ll 1 11 1 40 10 8 08 r 1 41 8 00 1 T tO 7 1 j 1 1 8 07 7 J8 l 4i 1 04 8 14 8 3t 8 M 7 S4 8 08 1 48 i IJ 3 1 4 I 4 41 4 1 l 4t 8 S 7 00 11 1 41 l ll 10 01 10 41 fih 7 14 i ler M 11 07 J M 9 M 4 8 14 4 4 1S k ll 1 TJ4 7 4 44 M ll 10 41 U lt 10 14 i 00 10 1 11 18 11 14 11 47 MtC 1 7 1S 1 1 V 9 18 81 l ll lIJ ll l 1 1 a lO 1 84 4 4 0 11 7 01 l l l 4 Ama W 1 14 1 47 7 80 8 14 8 41 80 u 4i 11 10 11 411 01 l tOl lS 8 4J 1 011 81 8 3t 7 11 1 II 10 01 louila 7 0 7 81 S 18 II 9 1 1 18 10 84 U II 1 11 Ml l ll 4 114 84 1 47 7 07 7 14 1 0 II J 10 14 10 4 II 7 47 1 88 I0 10 4 10 41 I l lt ll Oi 8 87 lO l ll lS H I7 1 17 10 11 1 14 l l l H T l ij o 9 M l ll 10 41 U II ling Poit meest i b dtt het itemmeiicllier nog booger u Id Seth Low heelt New York een bnrgemeeiter gekregen die niet b Croker i genade alleen bestaat maar die onathankelijk van den grooten boia z jn ambt naar plicht en geweten zal varrollen Ue Vo8S Ztg deelt raeile dat onder bargemeeater Tan wyck de Tammany kliek loo brota opgetreden is dat zella boui Croker zijn vriend en beachermeling ditmaal niet voor een verkiezing dnride aanbevelen Unrgemeeater Van Wyck zou onder dak worden gebracht in het Hooggerecbtihot en de democraat Sbepard zon den Hayorataf Tan Kew York krflgen maar door de lamenwerking der onafhankeiyken is dit plan Tan Tammany mislnkt Ricbard Croker de bola van Tammany Hall beeft door de nederlaag van zyn caniidaat met wedden over de 150 X1U dollars Terloren Zf o iets dan la dit wel een door laand bew a Tan den ondntdbaren graad van eormptie dien bet politieke leven in NewYork onder het acbrlkbewind van Tammany Hall bereikte Ontzaglijk zyn de rijkdommen door de voormannen van Tammany verinmold De buHi Croker leeit op een prachtige villa nabil NewYork on biiitnorde van daaroit jset dictatoriale macht zijn bent Herhaaldelijk beprocide het beter NewYork aan de miattanden een einde te maken maar de oppoaitie was ateeda verdeeld en Tammany overwon Dit keer echter was bet de oppoaitie bij de bnrgemeeaterverkieling boilige ernat en zy bezorgde haar eaudidaat oen meerderheid Kr zullen derhalve betere tjjdcn aanbreken voor do hoolditad der vrije republiek al gaat ook allea niet in eens Tammany t zy nog eens herinnerd is oen vereeniging van bnrgera die politiek dryven ten bate van hun zak Het hootd boss Croker heelt t openiyk erkend Door een voortrelloiyko organisatie en een gedisciplineerd kiezeraleger was het r in geslaagd zich van alle beataaraambten In New York meester te maken Voor geld kon men allea gedaan krygon Kraaaa dingen kwamen aan het licht over Tammany s werken Zjj verkocht alle baantjes en beicbikte daardoor steeda over roime gelden Zella de politie diende om Tammany s geldmiddelen te veraterken on aloot de oogon voor alle ongerechtigheid die maar betaald ward Verspreide IJerichlen FUHBIJK Door de rechtbank te Lyon ia de ex cbef van bet bnroao der prefeotaur Tommier wegene verdnistering van gelden hem in lyn kwaliteit ter hand geateld voor de vorlorging van krankzinnigen tot een bedrag van M OOO r teroordeeld tot twee jaar geTangoniaatrat en 500 Ir boete Bottndaai B ui f KotUtdoat D F BoMerdam U 4 41 i io 1 04 0 Hlli Htnwwkuk 1 l HnrdiMkl I U ♦ BoUa l U8I M 1 41 7 11 1 18 t S 8 7 18 14 1 11 8 l Snda l v4ak HMra Saataramr Zn Toartmii M Ê I M 9 07 7 41 8 11 Oud I 0 Ml Dadiw 1 81 Wo rd 1 48 41 Ulrwkl 8 08 l i 4 8 18 l ll l ll 9 80 Ulneki Oadiw ao4da 18 i 7 44 Ml 8 81 De Paryache Omnibosmaatachappy dringt er met den ateun van don prefect op aan by den gemeenteraad om enkele lllnen te mogen opheffen lijnen welker uxploilatie nadeelig ia door ds concurrentie van de electrische en vandeé metropolitaln door een gat weril veroorzaakt en men genoodzaakt was de Koningin Regentes op de Bt facobabank aan den grond te zetten Engèlache marine sleepbooten vertrekken derwaarta ter assistentie De passagiers en mail van de Koningin Regentes zgn gisterenavond per dagmailboot Nederland te Vliuingen aangekomen Uit Veenendaal meldt men aan bet Hblad Was Dinsdag de oaaenmarkt kermis betrekkeiyk goed algeloopen Woensdag had als nasleep bgna manslag plaats De zetkaatelein D J Meger werd in een woordenwisseling raet zekeren Leander eigenaar of beheerder van een luchtschommel over de betaling van door deze genlaakte vertering zou woudend dat hg een mus greep en Leander een 10 centimeter lange snede in den hals toebracht Te Chicago beeracht gruote vreugde over cene ontdekking die een phutograat aldaar beweert te hebben gedaan en die misschien in ataat zal zyn een eeuwig licht van glorie over Ue tot nog toe slechts door haar vteeschprodnctie bekende stad te werpen De bedoelde phutograaf moet bet zoogenaamde Perpetuum ardens het eeuwig brandende licht ontdekt hebben Hg heeft dit verkregen door bgeenmenging van chemische stoffen die in een glazen bol worden gebracht waarin zg zich oplossen en vermengen Zuodra de dampen opstggon wordt do bol hermotisch gesluten en daar bg niet warm wordt kan hg in de hand medegenomen worden Dobr deze uitvinding gelooft men eene verklaring te hebben gevonden van de oude Egyptische eeuwige lamp Ala een raadselachtige vermissing deelt het N v d D het volgende mede In den nacht van Zondag op Maandag zag een agent een raam van het buis van den heer Hommios administrateur van de Nederl Üpera aan den Overtoom 1 26 te Amsterdam openataan on waarschuwde den bewoner Deze betuigde z ch dankbaar voor de waakzaamheid van den politieman doch vond t niet noodig den rand van den ageiit op te volgen en met dezen hut huis te doorzoeken Eergisteren echter kwam hy tot de ontdekking dat het geval toch ernstiger was geweeat dan hg vermoed had daar een portelenille met ruim f 900 wclko in de kamer aanwezig was geweest niet meer daar bleek De politie heeft daarop een onderzoek ingeateld dat nog niet geheel ia atgeloopen doch dat een vermoeden beeft doen ontstaan dnt hier geen dieven van buitenaf zyn werkzaam geweest Er zgn reeds een tweetal verdachten in gehoor genomen 4 10 1 18 t t 8 0 8 1 I 7 l tl 1 41 1 17 4 4 U M is to 1 4I ll Ot l 1 41 S l 11 48 Een telegram uit Beaumont in Texas aan do Standard meldt dat daar een groote petroleumbron is ontdekt Om te beginnen ia een buis van 8 incbea in den grond gezet De bron levert dagelgks tweehonderd duizend ton olie die uit den grond opspuit tot een hoogte van driehonderd voet Doza hoeveelheid olie ovortreft die van alle andere bronnen in de Vereenigde Staten De hoeveelheid pgpen welke Koningin Alexandra van Engeland als Kerstgilt zal aanbieden aan de Engèlache soldaten in ZuidAfrika ia geateld op 600U Alleen de manschappen van de regimenten met welke H M in betrekking staat zullun zoa n fraai pgp krggen Voor de Boeren die Teel van een goede Engèlache pgp tabak banden een prikkel te meer om een paar van de bevoorrechte regimenten in te rekenen Zon Koiingin Alexandra met echt vronwelgken tact er op uit zgn om op die inifi recte wgze de harten der Boeren te winnen Want wfena smaak men streelt diens hart vertaedert men ook In Noorwegen wordt weder een pooltoeht voorbereid tbana met hut bepaalde doel da magnotiache pool nauwkeuriger te bepalen In 1831 meende Tames Ruas haar op het eiland Uouthia Felix te hebben ontdekt maar men neemt aan dat zg aedért is verptaatat De leiding wordt opgedragei aan Amundaen een Noor die earate officier is geweest b f den Belgischen Zuidpooltocht en dit jaar eea tocht naar Oroenland heeft gemaakt Op uitnoridiging van het Aardrgkaknndig Oenootschap sprak Woensdagavond do beer j A A Beekman uit Schiedam in een openbare vergadering te a Hage over de vervuiling van openban wateren in Nederland die hg ontzettend noemde zoodat de nood sterk dringt om daarin verbetering te brengen In andere landen heeft die vervuiling ook plaats maar daar heeft men dan althana ieta gedaan om het euvel te verheipen Uit bet onlangs verschenen verslag der Staatscommiaaie zotte spr de nadeelen van de vervulling uiteen de schade aan de volksgezondheid toegebracht de schade ook aan do ngverheid en voor de zoetwaterviascherg Maar bovenal atond hy stil by de schade aan do volksgezondheid toegebracht daar het vervuilde water voor een groot deel onzer bevolking tot drinkwater dient Met statistieke opgaven loonde spr den in vloed aan van het vervuilde water p het uitbreken van epidemifin cholera tyfn enz en op de sterfte voornamelijk bj de bewoners aan grachten o a in den Haag en Utrecht waar 2 3 per lüOO hooger was dan in andere stadsgedeelten Na aangetoond te hebben dat de verontreiniging by snalstroomende rivieren minder schadeiyk is door de zeUfeinigelide kracht bespralst de heer Beekman de mid delen di men in het bnitenliud heeft aangewend om de atvoerstulfon uAseliadelgk te makep o a door ze te verzamelen in groote riolen waar zo dan scbeikumlig onschadeIgk werden gemaakt v doch van dat stelsel is men teruggekomen Andere middelen zgn mechanische znivering en het bevloelingsstelsel dat op groote schaal o a bj Beriyn wordt toegepast Nog besprak inleider hot stelael dat tea slotte de oplossing zal brengen de zg biologische reiniging o a te Ulasgow toegepast De eigenaardige ligging van ons land d J stilstaande boezemwateren die de oorzaak zgn van de vervifiling maakt hier de oplossing van het vraagstuk niet gemakkolgk 14 1 17 t Sl 1 14 10 09 10 18 10 41 1I M l y lO l 1 81 10 10 r 8 41 Jl 10 87 f 1 41 1 1 9 1 i 10 10 10 4111 0811 47 It f f 11 81 11 41 I UttnunUoul kmliK 1 aUo m 4 1 01 l ll l 4 1 81 1 41 In verband met de vervuiling van Delfland s boezem beaprak ipr den toestand in X 8 JT ll 10 81 1 80 r V 4 10 81 1 7 01 7 8 ii sr 8 J f r 4 f Ê ♦ 18 11 w w 10 08 01 7 1 1 1 80 8 41 47 10 0 t0 16 11 01 i X I II 9 1 9 18 S 10 18 10 41 n i M 10 08 t 10 17 ir P 8 1 41 10 48 11 18 11 17 den Haag die intmeken op lotteiyka wgze wordt verbeterd door de nieuwe rioolwerken Op vele plaatsen in ons land ia de toestand veel erger dan in i residentie voornameiyk in de polderstreken Breedvoerig stond spr daarna atil bg de oorzaken der Tervniling te Schiedam Leiden Uouda Oorinchem en van Egnland s boezem Ook de toestand te Amsterdam is niet xooala hg wezen moet hy looat óók zyn vuile atotien voor eer groot gedeelte op de grachten en men spoelt er de grachten wel door maar op verkeerde wgze Na enkele feiten uit officieele rapporten die wyzen op ergerlgke toestanden in de dorpen in het HoUandsche polderland te hebben opgesomd wees spr ook op slechte toestanden in de provincie en de stad Utrecht en in het N O van Qroningen Ook de kleine rivieren zgn vervuild o a in Brabant in de omgeving van Tilburg en Oosterwyk Er is één middel om aan die ergerlgke toestanden een eind te maken een verbod om afval in de grachten en openbare wateren te werpen Maar dit eenvoudige beginsel wordt belaas niet toegepast Brandgevaar door petroleum De commissie aan wie indertgd door do Regecring een onderzoek werd opgedragen omtrent het brandgevaar door petroleum en wettelgke bepalingen omtrent het laagste ontvlammingspunt heeft haar verslag meegedeeld aan de redactie van het Tydschrift der Maatscbappg van Ngverheid Daarin wordt vermeld dat in 1898 33 pCt en in 1900 26 pCt der branden te Amsterdam door petroleum veroorzaakt werden Kon men komec tot algemeen gebruik van petroleum met een ontvlammingspunt van 40 gr C dan ware dat een groote verbetering maar de zeer groote transitohandel vooral te Rotterdam gedreven is een bezwaar tegen bepalingen welke van die in de naburige staten afwyken Dit bezwAar zou wellicht vervallen zegt de commissie wanneer in Doitschland met betrekking tot bet ontvlanimingspnnt wjlteliyk hoogere eischen aan de ingevoerde petroleum werden gesteld Voorluopig is daarop echter geen uitzicht En de resultaten van het in de bglage vermelde ondrrzoek van Amerikaansche en Russische petroleum wyzen op een loop van zaken waarin misschien langs natntarlgken weg zonder Btaatadwang verbetering van den toestand met betrekking tot het brandgevaar kan worden verkregen Het blgkt toch uit het verslag van dat onderzoek dat te Londen de Russische petroleum met honger ontvlammingapnnt goedkooper is dan de Amerikaansche met lagor ontvlammingspunt zóó zelfs dat sommige winkeliers aldaar Russische petroleum onder den naam van Amerikaansche tegen den voor de laatste geldenden priis aan den man brengen en wat de zaak nog opmerkelgker maakt dat de licbtaterkte van de Russische petroleum mits de daarvoon geschikte branders en gluten gebruikt worden by die van do Amerikaansche petroleum in geenen deele achterstaat maar haar in vele gevallen overtreft Daar ook ten aanzien van opslag en vervoer geen bezwaar bestaat tegen het voortduren van den bestaa nden toestand is er dus meent de commissie geen aanleiding 081 verandering in de wetgeving te brengen raiar wel wenscheiyk is t de aandacht van het publiek zooveel mogelgk te vestigen op hetgeen nit de onderzoekingen gebleken is omtrent de meerdere of mindere gevaarIgkbeid lichtsterkte en pryzen van petroleum opdat het er toe moge worden geleid door eigen zorg en kens en zonder schade voor de beura althans zooveel van het gevaar af te wenden als zonder ataatsdwaog en dus ook bonder de nadeelen die aan ataatsdwang altgd verbonden zyn bereikbaar ia Uit de onderzoekingen der profesaoren HoogewerH en Lobry do Bruyn biykt 0 a dat nog meer dan het ontvlammingspunt de omgeving in aanmerking komt by beoordeeling van de schade door petroleumbranden aangericht en dat als bluachmiddel zand ver do voorkeur verdient boven melk De aterite in de concentratie kampen in ZuidArika begint de Engelscbe autoriteiten toch wel een beetje te hinderen Zg probeeren daarom om t zoo n beetje weg te praten Brodrick zegt bv in een brief dat de sterfte boofdzakeiyk bet gevolg is van oorzaken die onafscheidelgk zyn Tan de oorlog Vele peraonen zgn alecht gevoed en slecht gekleed als zy in de kampen opgenomen worden en dus niet bestand tegen ziekten Al het mogeiyke wordt gedaan om den toestand in c e kampen te verbeteren maar het ia niet doenigk om ontberingen te voorkomen zoolang een klein aantal wanhopige mannen geen middelen ontzien om het land onbewoonbaar te jnaken t Ia dus de schuld van de Boeren Waarom lyn die kerels ook zoo op hna onafhankeiykheid gesteld r r STADSNIEUWS aOUDA 8 November 1901 Zaterdag 9 November 1901 des avonds om 8 uur zal in het lokaal van den heer A Dam Kleiweg eene buitengewone vergadering van de afdeeling Gouda van het Nederl Onderw Oenootschap gebonden worden Agenda Mededeelingen Referendum in zake opleiding Stembiljet gebruiken uit bet Schoolblad No 4 5 van 17 Sept 1901 en stemming over het voorstel tOrootste deel der Hoofdbestnursleden moet wonen buiten de plaats waar het H B gevestigd ia Ook dit stombiljet vindt men in t Schoolblad No 45 van 17 Sept 1901 3 Verkiezing van drie leden van t Hoofdbestuur Uitsluitend gebmik ihaken van t stembiljet afgedrukt in bet Schoolblad van 15 Oct 1901 No 49 Afwezige leden kunnen hunne ingevnlde en toogevouwen stembiljetten in een door hen aan de voorzgde als afzender geteekende en met het woord Stembtijuttun vourziene enveloppe toezenden aan den Secretaris Alleen die door afwezige leden ingezonden stembiljetten dio de Secretaris vóór het openen der briefjei aan bet Burean kan overleggen teilen mee Zendt dus uwo biljcttun vuur dezo stemmingen alle in vóór Zaterdag 9 Nov 8 uur s avonds by den Secretaris H E van der Roer Turfmarkt H 72 De balfjaariyksche periodieke nitkeering door de afdeehng Gouda van de Kontukigku Vereeniging van Geponsionneorde OndurolHcioron en Minderen van het Noderlandsehe Leger onderstand aan Militairen güpensiunneerd vour de Wet van 1877 en hnnne weduwen hoeft heden plaats guhad Ken blinde uud suldaat on vgf wuduwcn untvingen nitkeoringun gezamenlgk tot een bedrag van f 135 CONCERT door Mej Mui4 Svits Joncertzangeres uit Utrecht en de Heoren Hkndkix C vah OoET oncertzanger uit Utrecht en WiLLSM KsKPEBt Piano Loeraar to Gouda Een avond van fijn kunstgenot werd ons in dit concort geboden Mej Mina Smits hooft zoowel in de duetten met don Heer van Oort als in de liederen die ze alleen zong bgzonder voldaan Haar geluid is ayrapathiok rein en belder en haar voordracht vol gloed en baar uitspraak onborispelgk De moeilgke liederen van Brahms gingen haar gemakkelgk al Voor bet publiek waren Die Lotosblnme en Widmung van R Schumann het meest genietbaar Toch vielen ook de liederen die van Oort had gecomponeerd en voor il ook An der frtlhling van onzen onvergeteiyken Mart J Bonman bgzonder in den smaak La chanson de Muaetto was van geheel anderen aard en werd door Mej Smits zoo goed gezongen dat het terecht een harteiyk applaus verwierf De Heer Hendrik C van Oort is stellig een ernstig artist dit kwam vooral in zyn zang maar nog meer in zgne compositie voor den dag Zyn gelnid ia echter niet groot of breed Zyn zingen draagt don stempel van studie allea gaat naar de regelen der kunst of liever naar de theorie in de Muziek Wg hoeren echter liever dat de zanger zich in de voordracht geheel geeft en dat konden wy niet bespeuren Gloed en bezieling kwamen waarschgniyk door het kleine geluid minder tot hun recht De liederen die bg na de pauze zong waren byzonder goed voor hem gekozen en waren voor hem een succes Hot Dnett nit Die Schöpfung herinnerde ons nog eens aan de hoerlgke uitvoering van dit oratorium hier ter stede We zyn door Mevrouw Noordewier en den Heer Spoel die het genoemde duet zoo meeateriyic zongen en voordroegen wel wat verwend Toch hebben Mej Smits en de Heer van Oort ons wel doen genieten en ging er ook van dit schoone fragment eenige bekoring uit De Heer Willem Kerper paa benoemd aan de Huriekschool alhier als Piano Leeraar heeft ona een proef van zyne studie en ontFikkeling gegeven die ons een schoone verwachting geeft van de toekomst In de moeiiyke Fantaiaie f moll van Chopin heeft hy ona getoond wat by als pianist vermag Zgne opvatting ook van de andere stukken die hg apeelde was artiatiek zyn voordracht zoowel als zyn techniek hebben wg hoog gewaardeerd De Liebestraum van Liaat was Toor de hoorders het meest genietbaar al trof ons tevens de eenvoud in het werk van Grieg dat hg gaf wy wenschen hem veel ancces in zyn muzikale loopbaan by heelt ons de bewyz n gegeven Tan defoiyke itudie Jammer dat dit concert niet door meor hoorders werd bggowoond het had een veel grooter getal zeer zeker verdiend Dames en Heeren GLACE GEMSLEDEREN ASTBACAN WOLLEN l m TRK OT FOULARDS VAM OS Z Md TaiUeur Kleiweg E 73 GOUDA Tel fe mi ai Beurs van Ainslerilain ülolkri IV IV 7 NOV fikn NaSBiuaa Cart Nad W S l I0 dito düo dllc I dito dito dilo 8 IV KoHflo Ul l Ooiiill 1891 I8 4 19 iTUia lDishr tmi 1111 11 I 911 OotTlli Obl in pupiir 1888 I ll 81V duo ia rliailial I 11 PoaresiL OM mot ooupou I dito ticket S I4 aoiuiSB Obl Iluiiienl Il 4 4 80 duo Omodi liao 4 9ê duo bii Rothi 1119 4 971 dito bij Hop 1119 90 4 Vt dito in oud leen 1818 8 dito ililo Hilo I3S4 l 3PA11JI Per i t lohuld 18S1 4 7 i TuniiiJ liipr Coai leen 1890 4 8S Ue Wiiinu lerie D fecleenin lerieO S Ziuu Ap Itp v ebig 1191 1041 Mailoo Oi t 8oli 1890 8 VuisiDlu Ohl oniwp 1811 4 f 80 AMiTsaDia Obligalien II 3 90 RoTTISUia Steil leen 1194 8 II KiD N Afr Il nde f xnd Ar nd li Tab M OertiaeeJoo I IS DaliMutMhiippg diln 416 rn Kypolheekli pandbr 4 iill Mlj derVor UiDl uiid Or llvpoih kil pendbr 41 i NoderUiidi ho laiil und I 4 Ked llHudelmaelenh dito N W II P r lijp 11 pmdbr 8 981 Kott II r ollie tkli pandLr 4 ülr Hyputhookb dito 4 101 Ooarasa U t lluoK Iiank aand TIO Eofl Hjpotlieiikbailk ar idb I AaaaiKA Kqnt hy poth pandb 4 MaiW L 1 I r Lien iwl 8 8 Viu Holl U Bpour r My aand 108 Mg lel Kap f Bt Sp r aand lil Ned Ind Biwoiweg m a iid IlSVi Kod Zuid Afr Spin aand dito dilo diio 1191 duo 4V Ix ausSpoori l 18J7 89A ltolil 8 SB ZuldIUl Spomg A H nhl S 191 Poiinl Waraohau Weonen aand I04V SSBL Or Ruia 8pw Hijd obl 4 Balliuhe dilo aand Faalowa dito aand l I Iwaag Dombr dilo aand I 9I Knnk Ch A ow 8p kap obl 100 dito dito obliK 4 9 Axsaiu Ct ll Pae Sp Hg obl I Chick North W pr O T auid Ill dilo dito WJn St Peter obl 7 140 Deneer k Kio Or Spin eert t 40 i IlHaoU Cei trel obl ia iioud 4 IO l LoniaV k Na biilli Oer r aand 101 Maiico N Spir H i Ie byp 8 103 Hiaa Kaaua f 4pCl pref aand N York Ontaa o k Weet aand 3t i Fena dto Ohio Dbll 1 g ragoa Ctlif Ie hvp in goud 104 I K K Goal B Cr 1110 I 101 Srama Blad Madrid 8 1181 41 Neii Tr it i 4 po l aort lantels Japonstoffen PELTEEIJEIT in buitengewoon gruote keuze van de goedkoopste tot de beate soorten Prezen zeey concureerenil D SAMSOM VERSCHEIDENHKID Dr Otto Heboid directeur van een krunkzinnigengeaticht te Wuhlgarten is wegegs grafschennis veroordeeld tot drie dagen gevangeniiatrat Een 16 jarig dochtertje van een arbeider was in Januari in het gesticht overiaden Ala naar gewoonte werd de aectie verricht om d doodsoorzaak vaat te stellen Na de begrafenis gaf echter dr Heboid aan een paar ondergeschikten last hot graf to openen en het hoofd van het Igk te snyden om den schedel in de verzameling te kunnen plaatsen De dokter bad er lieolemaal niet aan gedacht dat de familie daartegen bezwaar zon hebben gehad en de geneeshceren assibtonten hadden ook in het geval niets bgzundera gezien hoewel t nog nooit Was TW gekomen De anti rookvereenigingen treden tegenwoordig in Amerika Kngeland en vole van Kngelands Koloniën met groote kracht op Thans hebben zg er voor gezorgd dat in vele Staten van In Tasmanil bestaat reeds een wcttolgk verbod um tabak enz te verkooprn aan jongens boneden 19 jaar on is hel daar tovena verboden om op publieke plaatsen te rooken Harnnm on Baily zullen in Docomber lanuari Februari en Maart a vooratelImgon met bun circus geven in do Galerie des Machinea op het tentoonatellingstorrein te arl b Daartoe ia oen zaai ingericht die 8 Ü00 zitplaatsen b vat on van verwarrainga raingaen eiectriacbltcht instnllaties ii voorzien Bovondien zgn er atallen voor 500 paarden een speciale tont vuur do monstruositeiten oen voor de menagerie loges voor de artisten enz enz Drie werklieden waren aan den arbeidboven op oen boogo stelling voor een in aanbouw zynd buis te Micheruui bg Luik toen de stelling plotseling onder hon wegzakte De mannen vielen met hun vuile zwaarte op do straat twee hnnner waren dadelgk dood de derde bekwam doodeiyke verwondingen I Dinsdagavond ia op den spoorweg Sota Itudomfr iii Hntgarge in het station Orcjnbania een jgoedcrentroin geloopon die gcreod stond het station te verlaten Twee wagons van den peraunontrein worden verbrgzeld 5 Reizigers werden goduud 3 ernstig on iO licbt gewond Het heet dat het ungoluk te wyten ia aan do nalatigheid van don chef van oèn naburig station die den guudereutrein zonder signaal had laton vertrekken In Rusland is op verscheidene plaataen de corste snuoiiw lan dozon winter gevallen Te Koronso wyst do thermometer 2 7 gi aden b ahrenbeit onder hot vriespunt In het Franacbe consulaat te Moskou boeit een brntiija diefstal plaats gobiid Zilvorgorei kli edingatukkon en oen groot bedrag aan geld is duur de dieven mougenomon Een hunner trok de overjaa van dun secrutaria van bet conaulaat aan zette diens hoogen hoed op nam dions parapluie onder dun arm on stapte zou vorsucretariad in een veor de deur staand rgtuig Telepliooiiiiet i ouda Abenneraent 1 40 per jaar voor pcrceelon binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlejr eii onderhoud gratis Het net ia aangesloten aan het Byks Intereommnnaalbureau Op 15 September 124 verkregen aansluitingen ontracten en voorwaarden vorkrygbnar aan hot Bureau AtJHTKK DE VISC HMAHKT Êledeu verielttfmt I het zedrebedrr un bel M ea bij bet volk van lloDj laiiil Prya f O 0O in geal Pakket f f Verkrygbaar l g alle Boekhandelaren eji na ontvangst van postwlsscl waarop staat t w I m f0 franco by Kirma STADEEMANN 847 Vrolikstraat AMsTuaniii