Goudsche Courant, donderdag 23 januari 1902

Vrijdag 24 Januari 1903 So 8T06 40ste Jaargang Nei Zaid Afr 8pm nd dito dilo dito IMX dito V I u Spoorwl 18 7 A Bk M 8 Zuid M Spwmij A H obl FOLIH W rMli u Weenen und Kr l 8r Bum 8p Mijd obl 4 BaltiMhe dito Mud PMlowa dito and 5 Iw ng T ombr dito Md J Knnk Ch Azow Sp kap obl t dito dito oblig l I AlUUU Cent Pao Sp Mg obl 6 Chic k Nortb W pr O aand dito dito Win 8t Petor obl 7 Deorer fc aio Or Spm oort T a lUinoia Oontral obl in goad 4 Louii k NaahtiJli Oer t aand Maiico N mmm toramt ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No Ut ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd lelefooii o 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondeiing van Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Noramers VIJF CENTEN lantels Japonstoffen PELTEHIJEN In buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend O SAMSOM AIIVKKTENTIKPJ PHO DBO Bi vonnis der Arrondissements Rechtbank te DoRDBKuiiT van den negenden Jannari negentienhonderd één is tnsschen TEUNÏJE OOENELIA KRUIJSHEER dienstbode wonende te Gouda en haren echtgenoot ADRIANUS VAN LEEUWEN broodbakker vroeger wonende te Zwuhdbbckt thans te Gouiia op vordering van eerstgenoemde uitgesproken de tchelAing van tafel en bed met al de gevolgen daaraan biJ de wet verbonden De Frocureur van Eiscberes Mr W DICKE DoRDBKCHT den 21 November 1901 DAGMEISJE gevraagd Zondags na twaalven vrij boven 16 jaar Adres TURFMARKT H 72 TE HUUR CiEVRtACt tegen Mei o vroeger een Bo venhuisje voorzien van Gas en Waterleiding voor gezin vun 2 personen liefst in een der hooldstraten Tan Gouda en niet ver van bet station gelegen Adr br met volledige inlichting lelt C Boekh H T HENDRIK8EN Hoogstr 287 Eottbkdam ADYEETEïfTlM in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverlenlle Biireau van A BKimWAIV ism Gouda Druk van A BRINKMAN 4 Zii 56V i Vl mmm I8V loov 5 l 1 1407 10 107 105 104V SteedH breidt het getal der Sangninosevrienden zich uit en dat kome alleen doordat zj die het gebruiken ondervonden dat het waarlijk goed is Onlangs kregen wjj nog het volgende schrijven en 84 M H Ik kan niet anders dan metgroote verwondering en innigen dankU kennis geven van de goede gevolgendie ik van de Sangainose heb gezien Kenigen tgd geleden raadde ik aaneenige vtienden die zwak en zenuwIgdend waren het gebruik van Dwmiddel aan met de beste resultaten Ik xou ü namen kunnen ttoemenvan personen die er hun geheelegezondheid aan te danken hebben Frmiker Ds ViN PAASSEN loi 10 101 lojV u U7V4 10 Prys pen fl 1 50 6 fl 8 12 fl I 15 iCo y V Te Te Gouda bij WOLFF en Co Westhaven en MIEBIES Kleiweg HoUandsche AMSTBBDAia Drinkt nitsluitead Per 5 ons Slof en grove Thee 45 55 et Ontbijt Cnrof 65 Namiddag 75 ËxtraflneCh CongotiieetOO Alleen verkrjgbaar by P H J vak WANKOM Oosthaven B 17 Echt Zeeuwsch 1 tarwebrood t eent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Het publiek is Alleen Verzekerd zuivere Koninklijke Krooneieren te bekomen indien men uitsluitend de mkoonen doet bg de winkeliers waar het door middel van annonceeren op de Winkelruiten is aangeplakt De prij i overal slecht 4 cent per efuk Firma K DE BOER Jr Alkmaar Vertegenwoordiger te GOUDA P O VES BROB DBB Jr Zeugestraat Geen Kiiikhoesll Geéii Influenza Oen Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoeningf binnen den kortst mogeiyken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiveii Borst lionigExtract M E L I A 1 T n E it de KoninkiykeStoomiabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C Hofleveranciers taconsfl 70cts loct bó 4s rw öïïFirc5rV th ven iouda E H VAN MILD Veerst B 126 J j j t TOBKBN Bo k op J wTrK i a B nfHu o riTAt w HlfTinEN t Remmik P v D SPb K Moercapeue u GROüT Oudmiaitr D HiS l n f rCZ t o BIKK R te Zaal Kunstmin der Sociët eit Ons Genoegen ZONDAG 26 JANUARI 1902 Buitengewone ¥ oor§ elllns Edison Seance met HENRI TER HALl S REUZEN BIOSCOPE Vertooninff van meer dan 30 verschillende gebeurtenissen afgewisseld door EDISON S GRAPHOPHONE Deze Bioscope is bekend door haar rustige Reproductie Zie voor Programma de Strooibiljetten ENTREE Niet leden 1ste Rang I 0 60 2de Sang f 0 40 Leden der Sociëteit 1ste Rang i 0 40 2de Rang f Op de groote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsem de gr ® gouden medaille toegedeeld De baard t roeit op giadde gezichten en bet haar groeit op de kale plaats op de hooiden De wereldberoemde echte Russische Yetza Balsem bewerkt de schoonste volle baard of knevel alsmede haar op het hoofd Verft niet Onschadelijk Volkomen garantie voor terugbetaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 500 Gulden aan den kooper Prys voor sterkte I 3 Galden Sterkte II 4 Gulden 50 Cents Sterkte lil werkt in 2 3 weken 7 Galden 50 Cents Wordt overal in de wereld verzonden met gebraiksaanwüzing en bew is van garantie in alle talen vsn Eufopa tegen vooruitbetaling of postvoorschot van het Skandinavisch Hoofddepot Representant voor ünitaohlund en Holland HaRHY NIBLSKN Günsemarkt 9 Hambukg 185 Dnitschland Indien men zich vereenigt om meerdere bassen te Tn drt tk tS ScCt en erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige i f ftutn vantwrethU balsem v de sterkste kracht t zenden iv TfJ n Se kennTssM mö er cht hebben te bezorgen GelBkt dig beschouwwelke eenige van myne het volgende te pub iceeren De b lsem welkek het 1 B f U 2n V 7Ï k ht heeft wonS rwerken gedaan zfl heelt mg k omstreeks eene l T y M ik geheel verloren had Ik wil eeriflk toeslaan rr Trhet er tvanTe bals m hoorde spreken had ik er niet veel v rtroawen in dat toen ik J Jiille n gehoord ien zij tot baard verholpen h i maar kwel is waar had ik van verson iiena b Terkriigen als men het eens gelooide dat het f Jf t ke ör ien dat iJ mfi vergisi heb ooit zal k de w lverloren had 7 f 73 Nog eens myn hartSgken dank ü kunt geloven dtfik rvX koo pL v erS r Met Soogachti ng Anna jensen Naes nsgade 24 B 4 Copenhagen baardbalsem moet bepaad de aroo ste uit indin van het 19 Lintzien ik d zelve sterkte III slechts korten tfid gebezigd heb en laarhonderd zyn 8e je Ureld verkregen hsb waarom ik een ieder welk fTi bëLtrL wenscht commandeeren kaS eene bas van de echte balsem Zr n p H nsfrèerlaf Tr llesgade 1 3 Copenhagen beproeven r n Uja i g n baard mji van collegna aanbevolen is verzoek Aangezien f t ee ë bus sterkte lil te zenden Ik ben nn 27 jaren oad ia r trntitZird gÖttllk somtyds onaangenaam zijn kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaaflord pr Alten Noorwegen u i l rtSt Tf r r r mTrtrïir= ts n SLm e bes t SteltX de sfoelt briek Vern mo Zweden Tlr verzoek U mij eene bus te zenden van dezelfde sterkte d ik r eed ontvangen heb ngezien myn hrnader ten hooaste verbaasd is over de nitwerking w Tke zh reede op mi gehad heeft en na ook eene Pèef nemen wil SMa dsen luitenant in de Deensche armee Copenhagen Na eene bns van de echte Yetza haarbalsem gebezigd l iPr c£ Sk jS3 = vrouw Ingeborg Nielsen Landsgade 7 Copenhagen y S Patent H StoUen Hl ittii mi iiittt nr üiw timiuu Dfr grott Eriolfl inmtrtlt ailguet iBfarnung 1 xliliiUnKi umihlmen Xacliahmtingmi Uu ktuft Ml amri Hef telvirfm H HloUrf Bvf ren um itlnvt witf in wtchvi eiuuilfandlwitn k mm ttur HtUt im ntlmlUiml uijaAin ra rrtMm K a ZtuynlMêe jntk ml tn m Deae naamteokening is diegene VM den uitvinder en zal op elk pa gevonden worden anders is het ve valBoht en Bonder garanUe KE i ISGËVi VG Inrichtingen wklke gevaar schade of hinder kunmen veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan J A Donker er zijne rechtverkrijgenden tot het plaatsen van een droogkast tot het drogen van sigaren in het perceel aan den Kaam wijk O No 228 kadastraal bekend sectie D No 771 W J Steenland en zijne rechtverkrijgenden tot hel oprichten eener fabriek van houtbewerking gedreven door eene stoommachine van 10 P K op het perceel aan den Boschweg kadastraal bekend sectie No 1837 Gouda den a Januari 1902 Burgemeeater en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandscli Overzicht Het zwakke amendement Cawley is door het Lagerhuis geljjk trouwens te verwachten viel verworpen De Ieren de uiterste radicalen o a Labonchère en eenige liberale imperialisten onthielden zich Van stemming De verdeeldheid onder de oppositie kwam door deze stemming jammerlgk aan het licht Chamberlain heeft de gelegenheid gehad een groote redevoering te honden voor zyn doen eei gematigde welke geheel in den geest valt van het Engelache volk Voor eenige maanden stond hy zwak op het oogenblik is hü ongetwijfeld weder de man die den toestand beheerscht Behalve aan lord Rosebery s Chesterieldsche rede die tal van liberalen bewoog hem en zijn creatnnr Milner met minder vijandschap te beschouwen is dit te danken aan de agitatie ontstaan tengevolge van Von Bülows terechtwijzing en de onthullingen omtrent Daitsche lasterverhalen Het merkwaardigst in Chamberlains rede is ziJn terugkrabbelen Vroeger heeft hij evenals andere leden van het ministerie waartoe hiJ behoort de geweldadigsto maatregelen aanbevolen met niet anders zon genoegen kunnen genomen worden dan met onvoorwaardelijke overgave ï n nu komt hij zeggen dat geen lid der regeering ooit onvoorwaardelijke overgave geéischt heeft Ook spreekt hü van de wijsheid van het verleenen van een zoo ruim mogelijke amnestie roemt hij den moed der Boeren en zegt geen doof oor te zullen leenen aan redelijke pogingen om onderhandelingen te FEVILLEIOIM I indelijk Gevonden Op zijn vraag wat er eigenlijk tusschen hen was voorgevallen antwoordde zij hem geweigerd te hebben het kind te zien en zeker te zijn dat hy na die weigering haar woning niet meer zou betreden Tortoni die bespeurd had op welke wijze Rinaldo afgewezen was had too hardnekkig zijn partij getrokken dat Erlau hem een wenk had moeten geven dit voortaan na te laten En nu werd men hier weer voortdurend aan Reinhold herinnerd geen courant kon men opnemen die niet vol was van hem en zijn werken en dit alles moest Eleonora aanhooren of zij wilde of niet De jonge vrouw was overtuigd dat Reinhold hoe beroemd ook niet gelukkig was iets dat Erlau met veel genoegen hoorde daar hij volgens diens meening hat recht verbeurd had gelukkig te zijn QVreemd zag Erlau op toen Etla hem als een gunst verzocht met haar de opera te bezoeken daar zij bekende verlangend te zijn Reinhold s werken te leeren kennen In haar vaderstad had zij uit schaamte nooit naar den schouwburg durven gaan als zijn opera s gegeven werden nu had lij hem It wedergezien en wilde hem nu uit xijn verken leeren kennen hem en die openen Hoewel op eenige ondergeschikte punten van gevoelen met lord Rosebery verschillend b V de wijze waarop onderhandelingen zouden moeten worden gevoerd en de wijsheid van het uitvaardigen der proclamatie van 15 September vertoonen de beginselen in de redevoering te Chesterfield nedergelegd een merkwaardige overeenkomst met die welke den kolonialen secretaris thans schijnen te bezielen Draaien beide staatslieden Rosebery en Chamberlain nog een beetje bü naar elkaar toe wie weet wat de wereld dan nog eens 2iet gebeuren Lord Rosebery heeft Maandag te Edinburg gesproken Hü zeide daar dat de liberale partij sedert Gladstone s bekende redevoeringen in Midlothian gestadig achteruit was gegaan Te Chesterfield had hy aangegeven hoe de party geboren zou kunnen worden Of het wat helpen zou wist hij niet Dat ging hem niet aan De liberalen moeten weten of zij zju voorslag aannemen of verwerpen wilden Uit dit betoog mag men opmaken dat Lord Rosebery geen gevolg heeft gegeven aan de uitnoodiging van Sir H Campbeil Bannerman om zich weer metterdaad by de party aan te sluiten De discussie over de Mnrokkaansche quaestie in de Fransehe Kamer doet dnidolnk uitkomen naar de Ind Bolge opmerkt dat Engeland ook in die quaestie de hand heeft De heer Etienne hield een verbazend hardhandige philippic tegen Engeland dat Frankryk zocht te paaien met een overeenkomst waarin het aan Frankryk alle zandige streken afstond en voor zichzelf de vruchtbare streken behield Het schynt zegt de Ind Beige dat ISngeland om een soort van moreele revanche te nemen voor zgn nederlagen in Zuid Afrika thans een soort sport ervan maakt om overal verwikkelingen te doen ontstaan Met Frankryk heeft het verwikkelingen gezocht in Marokko Wy wlUen de onafhankeiykheid van Marokko zeide de heer Etienne maar onze invloed moet er overUeerschend zyn want het ligt in onze belangensfeer En wat doet nn Engeland Het zendt militaire instructeurs naar Marokko het poogt zich meester te maken van de douaneinkomsten en leent daarvoor geld aan den Sultan het wil spoorwegconcessies trachten te verkrygen Het streeft er dus naar om hot beheer van de militaire macht van do geldmiddelen en van de verkeerswegen in andere Daar Erlau zijn pleegdochter nooit iets wei gerde zou hij ook zeker dit verzoek welwillend toegestaan hebben toen hg echter hierover nog verder spreken wilde werd juist het bezoek aangekondigd van den geneesheer en eveneens van kapftein Almbach Die kapitein Iaat zich ook niet licht afschrikken zei Erlau ma al wat tusschen u en uw man is voorgevallen blijft hij u maar trouw bezoeken precies alsot er niets gebeurd is daarvoor moet men Hugo Almbach heeten l3 zijn bezoek U soms niet aangenaam Integendeel hij heeft mij evengoed ingepakt als ieder ander behalve Eleonore voor wie hij een diepen eerbied schijnt te gevoelen Het bezoek van den geneesheer duurde niet lang en ook Hugo verliet kort daarop het huis der Erlau s waar hij trouwens dikwijls kwam Of Reinhold hiervan wist was moeilijk te zeggen want Eleonora s naam werd tusschen die twee nooit genoemd wat er achter Reinhold s stilzwijgen schuilde wist Hugo niet doch hij was overtuigd dat het niet uit onverschilligheid voortkwam Thuis komende vond hij Jonas die hem wachtte met eene buitengewone wei wat onrustige uitdrukkmg op zijn gelaat zoodra de kapitem was gaan zitten ging hij vlak vóór diens stoel staan Hoe heb ik het nu Jooa Ge staat daar alsof ge een redevoering vnlt houden ffDat wil ik ook Zoo Nu dan voor den daa er mede r apitein doch verdei kwam h niet en handen te krygen Dit is naar men in Frankryk meent een wöziging van den status quo waardoor de invloed verplaatst wordt naar do zyde van Engeland Hoewel bezield met de meest vredelievende bedoelingen schynt de ï ransche regeering niet voornemens dit te dulden De Ind Beige verneemt dat zy bereid ia om dit aan het Engelsche departement van bnitenlandscbe zaken te doen verstaan maar tevens is hot blad overtuigd dat men zich op andere mogeiykheden voorbereidt wanneer vriendschappeiyke opmerkingen niet voldoende zonden biyken En de openbare meening is het met die opvatting volkomen eens l it New York wordt gemeld dat de knn alcommissle thans met algemeene stemmen den weg door Panama aanbeveelt De commissie stelt de totale waarde van de bezittingen die de Fanama Maatschappy te koop biedt op 40 000 000 d terwyi de kosten van het graven van het kanaal door Nicaragua op 45 630 70i d meer geraamd worden dan die voor de voltooiing van het Panamakanaal Het rapport gaat vergezeld van een brief van President Roosevelt aan het Congres Een telegram van den correspondent der Times te Peking weidt nit over den veel verbeterden stand van zaken De gezanteir zyn er tevreden over De Chineozen zjn algemeen voorkomender tegenover de vreemdelingen Het leger is belangryk vooruitgegaan De overdracht van do Chineesche tollen in Kanton aan de vreemdelingen ging ongestoord in zyn werk De Chineezen biyven echter aandringen op overgave van het stadsbestuur van Tientsin alsook van het bestuur over den spoorweg Peking Tientsin Sjanhaikwam hetgeen alle onpartydigen beamen daar het vredesprotokol de vreemdelingen geen recht geeft Tientsin bezet te houden De Engelsche regeering bostrydt het voorstel van de andere mogendheden om de schadevergoeding die de Chineezen betalen moeten op 150 millioen tael te verminderen De afgevaardigden van Dnitschland Oostenryk en Hongarye ter Snikerconferentie besloten in een afzonderljko byeenkomst in het Hotel de Flandre te Brussel niet toe te geven aan Frankrgk s eisch tot verlaging hunner invoerrechten zy zyn daarentegen bereid de uitvoerpremiën af te schaffen bleef verward naar den grond kijken Na een nieuwe aanmoediging van de zyde zijns meesters vertelde Jonas eindelijk dat hij de kleine Annuziata Beatrice s kamenier had leeren kennen die zich bij haar meesteres beklaagd had over de voortdurende vervolging door den Maestro dit was echter niet m goede aarde gevallen en dien tengevolge werd het leven in de woning der zangeres voor haar op den duur onhoudbaar Daar om kwam hij dan ook den kapitein verzoeken haar een betrekking bij de Erlau s te bezorgen waar zij bij goede menschen zou zijn en meteen Duitsch OU kunnen leeren Hugo beloofde zijn best te zullen doen doch slechts als hg de verzekering ontving dat Jonas zich bij dit verzoek slechts door medelijden liet leiden Zuiver uit medelijden kapitein antwoordde de zeerob zoo trouwhartig en oprecht dat Hugo op zijn lippen moest bjjten om niet in lachen uit te barsten Braaf zoo Jonas want wij trouwen immers nooit Neen kapitein I doch dit kwam niet zoo van harte als gewoonlijk Na nog e en op dezen toon voortgeschertst te hebben verliet Hugo het vertrek door den zeeman nagestaard in een gemoedsaandoening die verre van vroolijk scheen ten minste hig liet zijn hootd hangen en mompelde Ja zij behoort helaas ook tot die vrouwspersonen Hugo begaf zich naar het studeervertrek zijns broeders dien hij in de hevigste afmatting op een rustbank uitgestrekt vond hij begon met zijn verwondering te kennen te geven dat terwijl de wanneer Engeland bevredigende waarborgen geeft dat de koloniale riotsaiker geen premièn zal krijgen £ en overeenkomst onder de mogendheden ook zonder medewerking van Frankrgk wordt niet onmogelük geacht Bij de behandeling van de begrooting van den Rljkskanaelier in denKpsiJagteBerlyn zegt Bülow op een vraag van Barth dat de regeering niet voornemens is wijziging van de rljkskieswet voor te stellen Tegenover de wetsontwerpen uit het initiatief van den Rijksdag voortgekomen moeten do verbonden regeeringen geheel vrjj kannen blijven Wat onze verhouding tot de Vereenigde Staten betreft zegt Büiow kan ik slecht herhalen wat ik reeds drie jaren geleden in den Rijksdag verklaard heb en ik geloof dat de Kjjksdag ook thans nog zal instemmen met hetgeen toen nitvoeriger werd uiteengezet namelijk dat wiJ den levendigen wensch koesteren op den grondslag van volkomen gelijke waardeering en behandeling wederzijds de van ouds bestaande goede betrekkingen tusschen ons en de Vereenigde Staten te bestendigen Een blijk van deze goede betrekkingen is de reis van prins Hoinrich naar Amerika en ik ben overtuigd dat zijn ontvangst aldaar zal overeenstemmen met de gevoelens van vriendschap diö de beide volkeren voor elkaar koesteren Lnido toejuichingen In den loop der beraadslagingen zeide Bülow tater nog Als ik gezegd heh dat onze betrekkingen tot Amerika bestendigd zullen worden op den grondslag van volkomen gelijke behandeling en achting wederzijds dan spreekt het van zelf dat deze veronderstelling ook geldt bü onze betrekkingen tot alle andere staten in Ënropa en op de geheele wereld Verspreide Berichten Feankkijk In de gelederen der sociaal democraten te Bijssel is óók al een scheuring gekomen do dissidenten gaan een eigen groepje vormen tegenover de guesdistcn met dit program internationale organisatie dor arbeiders verovering van het openbaar gezag door het proletariaat als klai separtij georganiseerd en sooialisatie van de prodnctiomiddelen Het hoot dat de minister van onderwijs de leeraren aan de lycea en andere inrichtingen van raeor uitgebreid onderwijs geheele stad in rep en roer was over de nieuwe opera en zelfs Signora Siancona haar zenuwen met meer meester was de componist hier zoo rustig kon zitten droomen Waart ge bij de repetitie Hebt ge Cesario gezien Dien heb ik gezien hoeWël hij evenmin bg de repetitie was als ik maar liever zelf een voorstelling in de hoogere rijkunst gal Cesario Wat bedoelt ge daarmede fW ïNu hij reed lietst driemaal door dezelfde straat en vertoonde allerlei kunstatukktn waar hij en zijn paard op een goeden dag nog eens een ongeluk mee krijgen Jammer dat hij ditmaal aan het venster alleen mijn gezicht zag verschijnen Ue krelige toon dezer woorden maakte Reinhold s belangstelling gaande Aan welk venster vroeg hij Hugo zweeg in zijn opgewondenheid had hij vergeten lot wien hg sprak Reinhold merkte dit echter Bedoelt ge misschien bij de Erlau s Het komt mij voor dat ge daar tegenwoordig een trouw bezoeker zijt Ik kom er van tijd tot tijd zei Hugo kalm steeds zelfs in het heetst van den strijd tusschen u en de familie heb ik de voordeelen eener strikt neutraliteit genoten en deze wordt nog voortdurend door alle partijen erkend Dus Cewurio wordt ook door de Erlau s ontvangen Maar d3t is waar ook gij hebt hem zelf daar voorgesteld W rdf vtrvolgd