Goudsche Courant, dinsdag 28 januari 1902

Mroote Jaarlijkschc OPRUIMING tot onf ekend la§e prijzen van alle voorhanden laiitels ridstnmos Bloiiscn Japonstoiïen Zijde GEDRUKTE KATOENEN en eene groote parlij WITTE GOEDEHEN D 8AIIS0II P S Eené groote party LAPPEN tot SPOTPRIJZEN Dinsdag S8 Januari lOOd o 8709 40s e Jaargang GOIDSCHE COÜRMT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Genten iedere regel meer 10 Genten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CE NT £ Opeiil are Yerkooping TK CiOUOA ten overutaan van den Notaris G C FOUTUIJN l üO il i VEIl op MAAXOAG r J mVABI 19011 des morgens te elf uren in het Kolflelmi HAUMdNIK aan li Markt van No 1 Een op drukken stand gelegen goed onderbonden en ruim ingericht BIES EK mmmi lUKUMO ITHI AHI I Limonade en Spuitwaterfabriek met de gereedscliapiieii il artoe bclioorrnde Pakhuis en Bergplaats beide met Stellingen WONING verdere BETIMMERING ERVEN en GROND wjk O No 85 aan de Zengstraat te Gonda ter grootte van 1 Are 86 Centiaren Te aanvaarden 1 Maart 1902 No 2 Ken op gooden stand gelegen PAKHUIS en ERF met aWdijke BOVENWONING aan de lerusalemstraat te öonda wjk F No 1 en ia Terstond te aanvaarden No i Een op goeden stand gelegen WINEELHUIS en ERF in den Korten öroenendaiil te Gouda wük I No 8 met een GEBOUW on ERF in den gemeenschappelüken gang daarachter Verhuurd by de week tot 1 Mei 1902 voor tb No i Een enkele jaren geleden rernieuvrd goed onderhouden en ruim ingericht HEERENHUIS ERF en Iraaieu ÏÜIN nan de ïuifraarkt te Gouda wyk H No 118 groot 6 Aren 30 Centiaren Hot Huis van Gas en Waterleiding en van vele gemakken voorzien bevat beneden 3 groote Kamers en Kantoor Keuken Kelder en Binnenplaats en boven 3 Kamers en Zolder 1 Maart te aanvaarden No 5 Een enkele jaren geled n geheel vernieuwd goed onderhouden en aangenaam gelegen WOONHUIS lufii al zondt rlUke Ituvviiwuning en ERF aan het Hoatmansplantsoen hg den Langen Tiendoweg to Gouda w k D No 4 5 en 46 Verhuurd tot 1 Mei 1902 beneden voor t 2 25 en boven voor I 2 50 per weck No 6 Een TIMMKUMAMin HUKfLAATS met afaonderiyko HOVESWONlXa SCHUUR en GROND aan de Nieuwe Haven te Gonda wijk N No 101 en 101a De werkplaats is te aanvaarden 1 April 1902 de Bovenwoning is verhuurd voor 1 en it Solnar roor 50 ctnts per week En No 7 Een onlangs vornienwd KOFFIEHUIS ERF en SCHUUR in de Walosteeg te Gouda wyk F No 67 met een Gang naar den Groeneweg Verhuurd by do week voor l 3 De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen v66r de veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te zien Nadere inlichtingen geelt voornoemdeNotaris F0RTÜI 1N DROOQLEEVER teGouda C A V D LOO A HTS voor Zenuw en Zielsziekten tioudsche Singel i l BOTTSBDAM SPEEEKDREN S tt t INRICHTING VOOR PSTGHOTHERAPIE I GOUDSCHE MELK INRICHTING Prima Onvervalschte MELR ièordt tweemaal per da f aan huis bexorgtl Prima kwaliteil TAFELBOTER 1 10 per K G nimSENIE KWALITEIT EE7EEHB0TE11 f 1 40 per H G PRAEPARATEN VAN llfna l arA 1lA de mn tkrachtige tnvertterkendiKINA W Ntegtnzwakte Veuilig gi V VIIV 1 j v de n l volwanenen gebrek aar tetluat lechte apUsvertering senuwliootdpljn ter veraterklng na iekte of kraambed koorta en hare gevolgen OUINA LAROCHE ERRUOINEUX m bet bijionder tegen Bloedgebrok Bleekiucht kwalen Tan Ktitliohen leeKyd en Verkn gb r iii n con ƒ 1 90 en l dagelijkich geb alk tebo plïf j f jlrtQrtToedxaam Teriterkend aangenaam ftnimftak O l deren iwakken en kllerachllge gestellen leer velen AU geneeakrachtlge drank bij atoornlssen Uer apijivertertngaorganen en diarrhée ook voor tuigellngen en kleme kinderen I ri per bm A H Kgr y 1 70 4 4 Kgr O OO a Kgr 0 60 Cbemlioh MollrcifilrAr speciaal voor Kindervoeding in buisen t H Kgr O OO inlTere JYlCIK UIKCr Kgr 0 60 y Kgr 0 86 Ac timo f V lf M an Het rooken cener bah e Cigarette li voldoende ter baetrli a llll l V l ttrCtlCII ji g j i e g t aanvallen van Asthma etc Indoosje i f Ö SÓ en fh Ul Tamarinde Bnnhnrm fruit puroatief tegen verstopping Aam PUIIUUIla belen Mliralne Congeatleaelr vooralookalslaiana voor kinderen bcwijien de Tamarinde Bonbons v tn KRAEPEJ IEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor bet kind begeerlijk en de nmaak aangenaam ii l riji per doo je 0 00 en 0 60 SalmSalr PaCtill aG algemeen erkend all het BESTE buiimiddel 11 ei J H Verkoudheid en Keelpljn bet i Ween sUjmopiossend en verxachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in Q fleKhjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per flcschjc KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST iyi49 Vt IPMÊtiMiraUK mm KRAIPELIEH Sc HOLM l 2eUt v M rw r it yam ttl9U tltm waarop Oe naam tm kamUMJuMlMi Mrkr jfbaar b j ö mmU rk ApoHuLtri m Vroffütm In het SCHOEN on LAAR E1TMAGA2IJ1T B V Tongerloo W a JiORTE GROENENDAAL Hzal van af M tAlOAC 97 JAIU IRI eenpi t Groote Voorjaarsopruiming Il gehouden worden van een mooie collectie jj Heeren Dames en Kinder Sclioenwerk cf ® Cli WIMTKBAHTMRELBil P ö n te en Spotprijzen alsmede EEN GROOTE PARTIJ r ffil iH in io ini UPioiro inpnoTDni i oniinAm inr i 0 j LAAGSTE PRIJZEN AANBEVELEND Openbare Vrijwillige Verkooping VAK EEN STOOMEETELMAKEBIJ en Iwee Woonhuizen aan den Turfsingel te GOUDA ne Notaris JOH C MOOY resideerende te Eotterdara is voornemens om op Maandag dtn 3 Februari 1902 des voormiddigs ten elf ure in het Kotflehuis DE 7 ALW aan de Markt te Qonda f ééue UUny te vellen en te cerkoopeu IWn t Een liecht sterk en net ingericht f l V en Kfif fS bestaande nit nenedeuhul met Open flaalt en noccnAi l aan den lur elHgell o 113 on U3a te Gonda kadaster Sectie K No 1949 gedeeltelp groot S Centiaren o Een dito ff OeuJBnr bestaande uit K abr Ie k g e bouw ileomketelmnker f met afzonderlijk Kantoor MoMer met Iflagamffnen en Open Uroud aan den Turftlugel No 114 te joudn kadaster Sectie E No 1949 gedeeltelijk groot 3 Aren 70 Centiaren t 3 Een dito f l en Kill K bestaande nit Iteuedenhult met Open Plaalê en Boeenimlê aan den f iir alngel No 115 on 115a te Gonda kadaster sectie E No 1948 en gedeeltelijk No 1949 groot 94 centiaren Da Ferccelen liggeade naast elkander aan de Hooldvaart tussctieo Amsterdam en Kotterdam 2ijn eerst onlangii gebouwd verkeereu in den besten staat van o iderhoud en 2uu voor de uitoefening eeaerludustrleele Inricbting uitstekend gesotukt In perceel No 2 zijn aanwezig smidsen blaasbalgen met drijfwerk en mnnrstoeleD werkbanken enz Het Benedenhnis van perceel No 1 is verhuurd voor f 10 per maand het Boven huis en het perceel No 2 is in eigen gebruik Het Benedenhnis van perceel No 3 is verhnnrd voor f 2 50 per week Het Bovenhuis s onverhuurd Grondbelasting over 1902 f 34 Te aanvaarden by de betaling der kooppenningen den 1 Maart 1902 of vroeger De perceelen znllen afzonderlijk worden geveild en ook gecombineerd afgeslagen Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris MOOY te zijnen Kantore Wijnhaven N Z No 105 te Rgtterdam Het te veilene is te bezichtigen op 31 Januari en 1 Februari 1902 van 10 tot 3 ure en op den dag der veiling van 9 tot 11 ure Gouda Dnk T n A BRINKMAN Zn KE MSGErtXG Grondbelasting De BURCJEMELS t ER der Gemeente Gouda brengt ter algemeene kennis dat het Kohier No i voor de Grondbelasting op de Gebouwde en Ongebouwde Eigendommen dier Gemeente over het jaar lg02 op den 230 Januari 1902 door den Heer Directeur der Directe Belabtingen enz te Rotterdam executoir verklaard is gesteld in handen van den Heer Ontvanger der Directe BetastingAi alhier dat ieder belastingschuldige verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat binnen drie maanden na afkondiging van hel Kohier onder overlegging van een dubbel van het AanslagBiljet tKzwaarachriften kunnen worden ingediend bij Heeren Gedeputeerde Staten deier Provincie Gouda den ajn Januari 1902 De Burgemeester R L MARTENS Bulteiilaiiilsch Overzicbi In den nacht van 26 Januari begaven eenige agenten van het Intelligencedepar tement zich naar een hoeve bj Lydenburg in de hoop Jack Hinten den bekenden treinverwoester te kunnen gevangen nemen Jack Hinton was afwezig maar Ben Viljoen met twee aides de camp werd gevangen genomen In denzelfden nacht nam kolonel Wilson Strydom met 20 man gevangen HiJ werd echter in den ochtend aangevallen door een groote Boerenmacht onder Alberts en Eoos Tijdens het gevecht ontsnapten de gevangenen op drie na of werden gefusilleerd De Boeren werden afgeslagen met achterlating van tien gesneuvelden en vraagden later om een ambulance De Britsche verliezen waren drie gesneuvelden e n vijf gewonden Generaal Bruce Hamilton nam den 24sten Jannariytwaalf Hoeren gevangen bij Boschjnansfontein Vrgdag gaven zich twaalf gewapende Boeren te Irene over Een telegram van lord Kitchener uit Johannesburg van gister bevestigt de gevangenneming van generaal Ben Viljoen en voegt daaraan toe dat deze belangrijke gevangenneming zonder twijfel van zeer grobten invloed zal zijn op de Boeren ten noorden van den spoorweg Verder meldt lord Kitchener dat ouder de Mvangenen gemaakt door de Nationale wkenners ten zuiden van Mfddelburg zich commandant Hans Botha bevindt De Daily News meent bevestiging van FEVILLEIOIM F indelljk Gevonden 50 Een overwinning zooals dezen avond had Rinaldo nog nooit behaald Eoowel de muziek als het geheele verloop dezer ppera moesten op een luidelijk volk een overweldigenden indruk maken en er kwam dan ook geen einde aan de algemeene geeatdnlt die ten slotte in een waren opstand ontaardde toen htt publiek onder stormachtige bijvalsbetuigin en verlangde dat de componist voor het voetlicht zou treden Lang Het Rmaldo op zich wachten steeds trad Signora Biancona alleen naar voren toen hij eindelijk verscheen weni hij door de toehoorders ontvangen op een wijze die geschikt was om den meest eerz ê rtige te bevredigen Fier en kalm trad Rinaldo op het tooneel reeds lang had htj geleerd dergelijke ovaties te beschouwen als iets dat hem van rechtswege toekwam zoodat hij dan ook geen oogenblik zijn gewone kalmte verloor Met zijn donkere oogen overzag hij al de loges doch eensklaps bleef hij onafgewend op léén punt staren Als geé ectriseerd stond hij daar on thans eerst begonnen zijn oogen te schitteren met dien lans van bovennatuurlijke verrukking waarop Beatrice ondanks al haar talent den geheelen avond te vergeets gewacht had hoewel dat blonde hoofd dat ilechts eren zichtbur was dadelgk de berichten volgens welke de opstand in de Kaapkolonie zich dagelijks uitbreidt na ook anderen naar de wapens grijpen te vinden in het verslag van Sir W J HelyHutchinson den gouverneur van de Kaapkolonie aan Chamberlain In dit verslag gedagteekend van 3 December erkende de gouverneur dat een gedeelte van de kolonie dat grooter in uitgestrektheid was dan de twee Hollandsche republieken feitelijk in de jLacbt van de Boeren was Ten nootden en noordwesten van den spoorweg zegt de gouverneur is bijna de goheele streek van Urey s Pas Piekcnierskloof in het zuiden tot Koeroeman in het uiterste noorden min of raeer door den vjjand bezet De uitdrukklilg bezet moet natuurlijk niet opgevat worden als geregelde militaire bezetting of iets dat er op lijkt De geheele uitgestrektheid van de districten in kwestie is ongeveer 156 000 vierkante mijlen Do bevolking met uitzondering van steden en dorpen die wiJ bijna alle bezet houden is ongeveer 222 000 van wie ongeveer 56 000 blanken zijn en de rest gekleurden Hut gehei Ie aantal Boeren in deze districten meest rebellen zal waarschjnlijk niet meer dan 2500 zijn of ongeveer één op elke 62 vierkante mijlen Het is echter een feit dat op eenigen afstand van de steden en dorpen de meeste streken niet als veilig beschouwd kunnen worden voor reizigers en sommige gedeelten zijn Mjdens de afwezigheid van onze troepen lijdelgk overgeleverd aan de genade of ongenade van den vijand In langen tijd is het oorlogsnieuws niet zou schaars geweest als thans Daaruit mag niet worden afgeleid dat de activiteit vatf den Britschen opperbevelhebber die inderdaad bewonderenswaardig is begint te verslappen Wel schijnen zijn vliegende colonnes op het oogenblik niet veel uit te voeren wi hoeren tenminste zelden meer van het verrassen van lagers of het vermeesteren van Boeren konvooien maar die omstandigheid wijst nog niet op volkomen rust of werkloosheid Het komt ons voor dat lord Kitchener ztjn toeboreidselen maakt om een groeten slag te slaan waarmede wellicht een aanvang zal gemaakt worden zoodra de beloofde hulptroepen uit Engeland en de koloniën aangekomen en een weinig geacclimatiseerd zijn Hij neemt thans ongetwijfeld zijn schikkingen verplaatst zijn troepen naar de punten van waaruit zjj hun actie moeten aanvangen en doet zoo hard mogelijk aan de voltooiing van zijn blokhuizenliuies werken Van welken aard de beweging zal zijn weer achter het gordijn verdween wiat Reinhold thans wie in die loge getuige zijner overwinning was geweest In de prachtige salons van het sche Gezantschap bewoog zich een uitgelezen gezelschap waarvan Reinhold en Hugo AUnbach deel uitmaakten Evenals in den schouwburg was de groote kunstenaar ook hier het voorwerp van de meest vleiende waardeering die zich ook uitstrekte tot de talentvolle vertolkster zijner werken de schoone Beatrice Biancona eveneens op dit feest verschenen Goede opmerkers beweerden echter dat tusschen dia beiden eenige verkoeling scheen te bestaan want teder was op zijn eigen gelegenheid gekomen en opzettelijk weken zij elkander den geheelen avond Ook Erlau verscheen met EUa aan den arm en vergezeld door den Marchese Tortoni de jonge vrouw droeg een wil schijnbaar zeer eenvoudig kleed dat echter de kostbare gewaden der andere dames ver in de schaduw het en geheel uit witte kant bestaande haar slanke gedtalte heerlijk deed uitkomen Zij had geen behoefte aan de kundige hand eencr modiste om schoon te zijn en indien de dames uit het gezelschap al zeer spoedig hadden uitgerekend welke groote waarde haar kleeding wel vertegenwoordigde de heeren hadden s echts oogen voor de bekoorlijke verschijning der jonge Duitsche Door een toeval bevonden deze drie cich eensklaps tegenover Reinhold die zich juist naar de walke hij uit wenscht te voeren kan gelijk vsnielf spreekt niemand weten Alleen is het niet al te onvoorzichtig te onderstellen dai het er hem om te doen zal zijn De Wet en Steyn in den oosteiyken Vrijstaat en Botha in het oosten van Transvaal zoodanig in het nauw te drijvap tusschen de blok huiïenlinies en zijn coRnnes dat ontkomen huB onmogelijk wordt De maand Februari gebruiken de Engelsche generaals gaarne vopr groote krijgsoperaties In die maand vofrde Roberts zgn groote beweging togen Crhnjé uit en verleden jaar tegen den zeilden tijd deed Kitchener een uitgebreide poging offl l t verzet der Boeren allerwegen te breken In welk een toestand de strijdkrachten dof Boeren zich op het oogenblik bevinden kuinen wg zelfs niet raden Evenmin welke hofding ziJ tegenover een groot oorlogsplan ge k wiJ aan Kitchener nieenen te mogen to chryven zullen aannemen In de vat iMen z j zich wel niet laten lokken en inlilen z j bemerken dat insluiten niet te vermijdon is znllen zij wel zorgen dat wanneer Kitchener het zorgvuldig gespreide net wil binnenhalen hij er gelijk bij andere gelegenheden niets in vindt De Temps deelt mee dat de Fransche ni awe Kamerverkiezingen 13 of 20 April zilien plaats hebben Daaruit zou volgen dat de Kamer uiterlijk half Maart uiteengaat De sluizen dor politieke welbespraaktheid gaan dan geheel open In de Belgische Kamer werd de nieuwe legerwet in tweede lezing aangenomen met 74 tegen 42 steromen en 3 onthoudingen Het ontwerp is naar den Senaat verzonden Dit Spanje komen nog voortdarend crisisgerachten t Tegenwoordige ministerieSa gasta kan t niet bolwerken maar wat er voor in de plaats zal komen is niet duidelijk Een viertal leden van de conservatiefrepublikeinsche partjj de vier bekwaamste onder hen hebben een verklaring gepubliceerd waarin ze protesteeron tegen de veronderstelling dat zij hun beginselen zouden verloochenen door in een kabinet Sagasta zitting te nemen Toch wordt er ook gesproken over een reorganisatie van het ministerie weer onder presidentschap van Sagasta Inmiddels heeft de Spaansche pers een dikke kluif te bewerken gekregen in t voorstel tot instelling van een emissiehank ter controle van de bankbiljetten overzijde der zaal begaf daar beiden thans veel in de wereld kwamen moesten zij steeds op een dergelijke ontmoeting voorbereid zyn hetgeen bij EUa dan ook volkomen het geval was even beetde haar arm in dien htars geleiders en kwam een blos op haar gelaat om echter dadelijk weer te verdwijnen Reinhold daarentegen geraakte geheel van ijn stuk nog nooit had hij EUa zóó schoon gezien en toen hij Cesario naast haar zag kwamen hem de woorden zijn broeders voor den geest Misschien wel voor een ander Met een haastige beweging ontweek hij den groet van den Marchese en verdween te midden der andere gasten Cesario keek hem verwonderd na wèl begreep hij dat er tusschen di twee nïenschen iets niet altedaagsch b jtond doch hi was re trotsch om door spioneeren dit te trachten uit te vinden van EUa of Erlau kon hij nog geen verklaring dienaangaande vragen en Rinaldo schejn hem dit niet te willen geven E la had eenigen tijd m een kring van dames en heeren staan praten en maakte zich gereed Erlau op te zoeken tot groot leedwezen van den Marchese dio zijn gesprek zoo eensklaps niet kon afbreken en haar dus alleen moest laten gaan Plotseling kwam een dame in donkere zijde gekleed zoo dicht langs haar heen dat zij aan opzet dacht en de oogen opsloeg groot Was haar verwondering toen zij Beatrice Biancona herken de doch deze st g ten top toen de zangeres haar op luisterenden toon om een onderhoud vroeg Aanvankelijk dacht z er niet aan dit verzoek in te willigen de kunstenares begreep dit en zei gevat Vreeit U mij xoozeer oat Ü De corregpoudent te Madrid van de Frankfurter Zeit seint dat de pers over t algemeen den maatregel ganstig bespreekt £ r ssal eoo spoedige beperking van den omloop van bankDooten door tot stand gebracht kunnen worden Do bank daarentegen 2siet haar woekerdivideuden in gevaar komen en zal alles doen om het ontwerp schipbreuk te doen lüden Kr ia dus een stormachtig debat in t vooraitzicht De repablikeinen en de pah van Romero Kobledo zuHen voor do hervorming stemmen terwjjl de consarvatievon en Tetuanisten voor de bank op de bres komen V op Nieuwjaarsdag heeft de nieuwe burge meester an Now York Seth Low zijn ambt aanvaard en onmiddeityk heeft l j duidelp en krachtig zgn voornomen getoond den Augiasatal dio het bewind van Tammany had gekenmerkt te reinigen Hy begon met aan het hoofd der verschillende departementen van gemeentelyk befttunr mannen te plaatsen die uitmunten door eigenschappen van karakter en bekwaamheid en de parasieten uit alle poëten te verwijderen Als een merkwaardig staaltje van baantjesmakery wordt gemeld dat in een departemoni twee opzichters waren op flinke wedden dio de taak hadden 6én werkman te conlroleeren Het was te begrijpen dat deze opruiming van burgemeester Low biJ de Tammanymonschen al in zeer slechto aarde viel JiiJn weldra was Tammany gereed met een grootsch plan tot omkooping van hot gemeentebestuur Ken fonda van 100 000 dolars werd bestemd om zooveel aldermen of wethouders om te koopen dat Tammany de meerderheid kroeg in het dagelijksch bestuur Die poging werd echter verijdeld Eon der aldermen veinsde zich te laten omkoopen en bracht het geheele complot aan den dag Burgemeester Low was daardoor in staat de plannen van Tammany te dwarsbüomen en tegen de omgokochten een onderzoek te stellen Verder heeft burgemeester Low een rondschrijven gericht aan allo stodelpe ambtenaren waarin elke soort van af ettery van hot publiek en van omkooping van ambtenaren met strenge straf wordt bedreigd Dit optreden heeft op de gehoole burgerij een goeden indruk gemaakt en men hoopt dat daardoor de kracht van Tammany hall eindelijk zal worden gebroken niet een oogenblik met mij alleen durft zyn Dit gat deu dobralag en EUa gaf haar toestemming Boatnce in de veranda te woord te staan niemand had hun gesprek opgemerkt en zonder door iemand der aanwezigen gezien te worden konden beide vrouwen dan ook even na elkaar de zaal verlaten Toen EUa de veranda betrad vond zij daar Signora Biancona reeds even fier als destijds in de herberg stond zij thans tegenover deze en wachtte kalm at wat men haar te zeggen had Beatrice begon met haar mede te deelen dat zij ontdekt had lyie EUa eigenlijk was en bracht hel fïesprek op Rinaldo Ik ken geen Rinaldo zei EUa zóó koel en beslist dat de andere een oogenblik begon te twijlelen of zij wel goed was ingelicht ilnderdaad daarop was ik niet voorbereid mdicn Rinaldo U hebt verzocht mij te mogen spreken en kunt begrijpen hoeveel het mij kostte aan uw verzoek te voldoen den naam daareven door U genoemd wensch ik c chler niet uit Uw mond te hooren Ik verzoek U ons onderhoud zoo kort mogeUjk te maken In de eerste plaats verzoek ik U een anderen toon tegjin mij aan te slaan was het antwoord haat en vijandschap kan ik van een medediugster verdragen verachting evenwel niet i Ik heb dit onderhoud niet gezocht Signora en U zult dus genoegen moeten nemen met den toon waarop ik tegen U spreek Het lust tnij trouwens niet dien tegenover U te wijzigen Wordt vêrvoigd