Goudsche Courant, maandag 3 februari 1902

P HOOFTMAI en ZOOiü Kleiweg GOUDA AANLEG en ONDERHOUD van TUINEN STEEDS GROOTE VO QRÈAAD Hollaodsclie en Vrawiëlic Bl oemen TraDsvaal Limonade i de lilMONASB die thans vooral gevraagd wordt en voortaan om hare Vh gtur en heerlijke pittige tmaak het meest zal gedronken worden Iedereen probaere ze Alleen verkrggbaar t GOUDA in Siroop en Kogelflesachen by P HUIJBRE€BT Ze stlraal Hi Bfl het debkt t b Binneolandiicbe Zaken bepleitte de be r Vu Baaten Batenbsrg bet staatatoezicht op het verzekeringitbedrgl te eerder gewenscbt by de toenemende eoncarrentie op dit gebied waarvan min ol meer Itwade praktijken te dochten zijn D heer Ton Zinnicq Bergmann betoogde urgentie der definitieve wettelijke regellDg der Drankwet qnaeatie opdat een einde kome aan den toeatand van onzekerheid en ongelijke werkingen in afwachting van een definitieve wet wa rb j preker hoopt dat bepaald zal worden dat bi overlgden aan de wednwe of den erfgenamen in rechte linie vergnnning zal worden toegestaan Uok wenacbte ipr dat van Binnenlandaobe Zaken eene circulaire zal uitgaan om niet te noeilijk te zÜD in het toeataan der buitengewone vergunningen Voorta keurde bij het af dat de Minister de leerplichtwet als t ware in beacherming neemt De heer Alberda achtte daarentegen lliDistera antwoord in zake de leerplichtwet uitnemend en betoogde bet groote belang van het lager en voortgezet onderwij en ambachtsonderwijs om zoodoende den werkman die baud en verstand weet te gebrniken en daardoor voldoening van zjjn arbeid ziet tot tevrtdpiiheid te stemmen Spreker wenscht dat het onderwgs naar vaaten maatstaf zal gestennd worden en hoopte dat de lliniater de pensionneering der onderwijzers hunne weduwen en weezen zal bespoedigen De heer Uengers besprekende de thans bestaande misstanden ie de bestrijding der besmettelijke ziekten wenscht in het belang der financiën en taygiSne meerdere gelegenheid tot ontsmetten op rijkskosten De heer Vening Meincsz achtte da gelegenheid tot plaatsing van krankzinnigen in geItichten onvoldoende hetgeen hieruit blijkt dat te Amsterdam jaarlijks 30 4U krankzinnigen in het Wilbolminagasthuis moeten worden verpleegd Ook wenschte hy btter waarborg tegen ontvluchting van krankzinnigen D heer Van der Does de Willebois wenscht buitenlandscbe verzekeringmaatschap Ï iijan te verplichten een waarborg in Nederandscha effecten te stellen en bepleitte de gelijkstelling van commissarissen van politie met bnrgeriyke ambtenaren Op een vraag van den beer Oodin de Beaufort deelde de minister van binnenlandaobe zaken mede dat de vol endu berichten zyn ingekomen omtrent de werklooshoid In Limburg kwam lu 104 gemeenten geen in 18 geringe mate tydens het seizoen werkloosheid foor Verder waren de cyfers re pectievelUk voor Friesland 23 en U voorÖroniojteB 35 en 1 2 voorOvergael 46 en 16 voor Utrecht 62 en 19 voor Uelderlond 76 en 41 voor Zuid Holland i62 en 82 voorZeeland 70 en 17 T Abnormale werkloosheid beerschte in Zeeland in 6 gemeenten Do mededeelingen wekten een gevoel van bevrediging Uit Noord Hrabant Noord Holland en Drenthe lyn nog geen berichten ingekomen Verder verdedigde do minister zyn begrooting De minister wees op de veel omvattende qnaestie der pensioneering van politiecommissarissen waarin da Htaat eerst moet optreden als de gemeenten dit niet kunnen Hy meende dat ook op het gebied der levensverzekering het particulier initiatiefmoet voorgaan Omtrent aene herziening der drankwet kouden geen nadere mededeelingen gedaan worden Omtrent den leerplicht moet de ondervinding aanwyzen of verzachting en vereenvoudiging nuodig zyn ook in verband met den vaccincdwang en do nooddruft Hoofdstuk blnuenlandsche zaken is daarop goedgekeurd H H de Koningin die In de nlütt dagen weinig uitreed maakte gisteren wederom een korten rytoer Prins Hendrik wordt aanst Maandag uit Mecklenburg terugverwacht By de korpsen art gaat een rondvraag j aar kapiteins en luitenants geneigd in aanmerking td komen voor magazynmoester der art te Utrecht of te Woerden By den luitenant generaal inspecteur der infanterie C O van Kesteren bestaat het voornemen reeds in vredestyd aan iedere compagnie één patroonraderbaar te doen verstrekkon voor liet vervoer van 8000 patronen Zoodoende zonden per bataljon infanterie 32 000 patronen meer kannen warden medegenomen te velde Ër wordt gezocht naar bergplaataen voor baren len patronen De minister van binnenlandsche zaken heeft afwyzend beschikt op het adres der vereeniging Opleiding van Ünderwuzers en Onderwyzeresseil in Zuid Holland hetwelk ten dbel had intrekking té verzoeken van het voonchrilt dat kweekelingen die de vierde klasse eener ryksnornuulinrichting htbben doorloopen verplicht zgn zich aan het eerstvolgend examen ter verkrgging der akte van bekwaamheid bedoeld in art 56a der wet op het lager onderwgs te ontwerpen De Minister van Koloniën beeft aan de Tweede Kamer inlichtingen verstrekt op bet adres van den gepensionneerden kapitein der infanterie van het leger in NederL Indifi A Klontje houdende verzoek tot herstel van aangedaan onrecht De Minister doet uitkomen dat de oa e schiktverklaring van kapitein Klontje voor den Loogeren rang door de hoogste legeragtoritoit niet dan na rgp beraad werd uitgesproken en wel op grond van onvoldoende bedrevenheid in het paardrgden en onvoldoepd ferm en krachtig optreden als aanvoerder en leider waardoor hg niet geschikt was om den majoorsrang te bekleeden Het oordeel wui den gonverneur generaal met de hem a lewezen raadgevers over de al of niet gescbiittheid van een landsdienaar voor de hem eventueel op te dragen function mout naar de Minister meent beschouwd worden als een einduitspraak waartegen geen hooger beroep denkbaar u iemengile Beiicbten Men meldt uit Knachedé De brigade marechaussee te Enschedé en Olanurbrug zyn in verband met de werkstaking voltallig De wapenen geweer en bajonet van leden der achutterg zyn opgehaald Hun is aangezegd dat zy op de eerste alarmteekenen ten Kaadhnize moeten verschgnen Te Deventer is een detachement infanteriein de kazerne geconsigneerd en te Zutpheneen detachement cavalerie By de Amsterdamsche politie zyn de noamers opgegeven en is opsporing en aanhouding verzocht van raim honderd horloges waaronder zeer kostbare gouden exemplaran Deze zyn in het begin der week hy een der eerste firma s te Hamburg door middel van braak gestolen en er bestaat vermoeden dat dit partytje naar Amsterdam is opgezonden Uit Vlissingen meldt men aan de N R Aangezien de instructie geheim is kaïter omtrent een al of niet gedane bekentists der verdachten van den kerkdiofstal te Kyadendamme niets worden gemeld Onder Ju verdachten bevCndt zich P Z die in lt 2 op 18jarigon leeftyd wegens diefstal ilg t geweld en bedreiging tot 20 jaar werd v oordeeld terwyi een andere verdaehtgtJ van K destgds schilder te Botterdam in 1894 op 22 jarigen leeftyd werd veroordeeld tot 7J jaar gevangenisstraf Wegen geploegde afpersing In aansluiting aan het bericht betreffende een persoon zich noemende W Jansen en W Schmitz wordt aknog medegedeeld dat thana gebleken ie dat da bewusto oplichter genaamd Wilhelm Schmitz geboren te Weeze Pruisen 8 Aug 18 i9 ontslagen arbeider dienstdoend wisselwacliter bg de Staatsspoorwegen en ontslagen agent der leveusvcrzekeringmaatschappg Antverpia te Roosondaal De Comni van Politie te s Hertogonboschverzoekt mcergenoemden persoon aan te houden on voor hem te geleiden zoo daartoetermen bestaan De gevangenneming van generaal Ben Viljoen en adjudant Bester was zegt tbe Standard een buitengewoon handig stuki on de eer van het plan en de uitvoering komt tos aan kapitein Russell chef van den inlichtingendienst te Lgdenburg Oeneraal Viljoen was van Peigrimsrnstnaar Steenkampsberg gegaan om SchalkBorger en kommandant Maller te ontmoeten Hy werd vergezeld van adjudant üesteren twee depécheryders Nel en Jordan genaamd o Majoor Oir nu had zich met een atdeeiing van het Royal Irish regiment vergezeld van kapitein Rnsseil langs den weg geschaard waarlangs Ben Viljoen moest komen Onder bedekking van een henvel wachtten de Kagelschen in diepe stilte op de nadoring vaa den generaal t Was nacht maar de maan was helder genoeg om iedere beweging te onderscheiden Laat In den nacht kwam eeA afdeeling Boeren in het gezicht Toen zy dlchtbg waren riep men bun toe zich over te geven en byna onroiddellgk dalrop werd gevuurd waardoor Nel en Jordan werden gedood Het paard van den generaal viel op twee plaatsen getroffen en een kogel ging door zyn jas Adjudant Bester was ongekwetst Beiden gaven zich terstond over Ondanks zyi uiterst vnile kl eding zag de generaal er Texond en krachtig uit Twee dagen te voren hsf by Lydenburg verkend met het plan om een aanval te doen waarvoor hg 800 man beschikbaar hdT Men xi t uit het bovenstaande dat Vi oea inderdaad zooala werd vermoed is verraden Want de Inlichtingendienst beteekent spionnen en verraders Een getuige in een strafzaak die zich eergisterenmorgen had bevonden onder het publiek dat de Haarlemsche rechtszitting bgwoont en voor een groot deel een uitgelezen collectie van beruchte individnen vormt bemerkte even na zgn heengaan dat hem daar een portemonnaie met geld ontrold was Een dadelgk ingesteld onderzoek leidde tot geen resultaat De erfgenamen van den Karthuizer monnik Duid iarnier die in 1971 is overleden en die het wettige eigendomsreclit bevat van de beroemde Chartrense likeur zyn een proces begonnen ter terugverkrgging van de distiileerdery en de daaruit iia den dood vau hun bloedverwant verkregen voordeelen die op eenige honderden millioenen worden geschat De eisch is ingediend den dag voordat de verjaring na 30 jaar zou intreden Dom Qirnier was indertgd gemachtigde van de tirande Chartreuse en daar deze congregatie geen rechtspersooniykheid bezat stond alles den likeur aanmaak betreffende op zyn naam STADSNIEUWS GOUDA 1 Februari 1902 In de gisteravond gehouden vergadering van de Kiesvereeniging Burgerplicht werden tot bestuursleden gekozen dejih Mr M M Schim van der Loeft I IJssel de Schepper en E Oosteoryk De hh J M Noothoven van Qoor H Knuttel en P J Bellaart wenschten niet meer in aanmerking te komen De heer L C J de Qroot ondurwyzer aan de 1ste Kostelooze School herdacht heden den dag waarop hy voor 25 jaar aan genoemde school werd aangesteld en in funtie trad Z in collega s lieten dien dag niet onopgemerkt voorbggaan en boden hem een fraai bloemstuk aan Moge bet hem gegeven zyn nog vele jaren zijn krachten aan die taak te blgven wgdeu Aan de Rykspostspaarbank te Qonda en de daaronder resorteerende hulpkantorej werd gedurende de maand Januari ingelei f 26392 85 en terugbetaald f 19078 94 Het laatste door dat kantoor ui egeven boekje draagt het nummer 9008 In de meeste groote plaatsen van oi land heeft men melksalons ingericht die zeer goed rendeeren Tot op heden bestond bier ter stede nog niet zulk eene inrichting De heer A Verboom heeft thans zulk eene melksalon opgericht in de Korte Oroenendaal naby de Markt Wy hopen dat de heer Verboom met deze nieuwe inrichting succes moge hebben Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Januarihet volgende resultaat 18 Jan 19 5 permang kalicus per 1000 cc 25 7 9 Het maximum gewicht dat toegestaan iSj bedraagt 15 mgr Donderdagavond trad te Kximpen a d IJael vanwege de Vrgzinnig Democratische Kiesvereeniging aldaar als spreker op d $ heer f M Ketelaar lid der Tweede Kamer Na opening der vergadering door denvoorzitter den heer Kramer werd het woordaan den spreker verleend In een duidelgke rede werden beginsel en werkprogram der Vryzinnig Democratiache party uiteengezet Met een woord van dank aan spreker en eeh opwekking tot de toehoorders om lid der k iesvereanigiRg te worden sloot de voorzitter de vergadering MoKTPooRT 28 Jan Heden morg en werd in De Zwaan eene algemeone vergadering g ehondw van de afdeeling Monttoort en mstrekan van het Genootschap van landbouw en kruidkunde Allereerst werd de beer L A van den Berg Sr met 21 van de 29 stemmen benoemd als afgevaardigde voor het hoofdbeatuur Vervolgens trad de heer Anker rgksvesarts te Oodewater als spreker op en bebacdelde het voor d veehouders zoo belangrgke punt n l de kalversterfte en ds middelen om die gevreesde ziekte te voorkomen Genezing is niet te verkrggen en daarom stond spreker uitvoerig stil by de middelen dio hy in zgn practgk met veel succes had aangewend om te voorkomen dat de kalveren J esmet ter wereld komen of kort na de geboorte besmet worden en onherstelbaar blgken Na opsomming van de verschillende verschynselen waaronder de ziekte zich voordoet beiiandsidè spreker op duideiyke wgze de verschillende uwatregelen 4ia men vdor de geboorte raoet semen maatregelen dU in hoofdzaak hierop neerkomen dat bet rund zindelijk wordt gehouden terwgl het na de geboorte een eerste vereischie is te zorgen dat het kalf niet met de mestdeelen in aanraking komt Ook in het kalverhok waar de dieren veelal de smetstof oploopen moet reinheid heerschen daar is het veelal vnil hetgeen tengevolge heeft dat al komen de dieren onbesmet ter wereld zg er de ziektekiemen opnemen Zevkxhuizïii Zaterdag middag werd een gezin van drie personen plotseling oogesteU De man de broer en de vrouw hadden n l ugboonen met aardappelen gegeten De dokter die terstond ontboden werd verklaarde dat het voedsel schadelgke bestanddeelen moest bevat hebben Den volgenden dag was de broer wat beter ook de man knapte een paar dagen later wat op maar de vrouw is nog niet geheel hersteld OcDKWiTiH 29 Jan De toonsel mnziekvereeniging Onderling Genoegen afdei ling van de Kath vereeniging Tot Nut en Genoegen alhier gaf beden avond in den Buitentuln Rozenburg eene uitvoering voor hare leden met hunne dames en geintroduceerden van buiten de parochie Behalve een paar nummers aan de muziek gewyd benevens eenige komische voordrachten bracht men ten tooneele Loontje komt om z n boontje blgspel in 2 bed De aanhouder wint biyspel in 1 bedr en Het inhalen van den nieuwen burgemeester komische spectakelscène De zaal was meer dan goed bezet en de leden die voor muziek èn voor voordrachten én die als medespelers in de biyspelen fungeerden zorgden dat de opgekomenen zich den geheelen avond amuseerden ÏSECL 2v£B Door vragen wordt men wijg Dit spreekwoord heeft onze verslaggever deze zomer verwezenlgkt gezien op zgn rondreis door Nederland Hg begaf zich n l naar Snoek en al vragende vernam hg dat de eer K de Vry Meubelmaker Joure provincie Friesland bet geluk had gehad zich ven een hevige rheumatiek te bevryden Uit de mond van den Heer K de VrÜ die na eenige uitleggingen het bezoek van onzen verslaggever begreep mocht hg het volgende vernemen Ik was zoodanig door rheumathiek gedurende meer dan 13 weken aangetast dat ik niet meer kon loepen bovendien had ik pgnen in de lendenen tot aan de jnaag toe De slaap was hierdoor onrustig en had ook dikwgls scheele hoofdpgn oorsaizingen die ondrageiyk werden Door aanbeveling van een myner vrienden te Sneek die Ü myn adres gegeven heeft ging ik tot het gebruik der Pink Pillen over en zoo als U thans zelf ziet is de nitwerking boven verwachting geweest alles wat ik U hierboven opnoemde is verdwenen ik gevoel mg uiterst wei en ik veroorloof U het bekend te maken De Pink pillen handelen in dergelgke gevallen op krachtige wyze als versterker der zenuwen en te geiykertgd als hernienwer van het bloed hetgeen maakt dat zy er toe komen de krachten terug te geven die door de pyn en het Igden verloren zyn Het is door dezelfde werking dat deze pillen de bloedarmoede bleekzucht neurasthenie en algemeene zwajtte bg man en vrouw zullen bestryden Aarzelt dus niet langer gg die thans met dit gure rn vochtige jaargetyde door koa gende rheuiHStiscbe pguen Igdende zgt thana is het middel voor u aangewezen hoevele voorbeelden als hierboven hebben wg niet reeds in deze zelfde kolommen vermeld en boevele die door het lezen der bekomen resultaten ook hunne gezondheid thana te danken hebben De attesten der genezene personen zgn oprecht met alle vertrouwen kunnen de twyfelaars zich tot nun wenden en zg zullen de bevestiging vernemen van hetgeen in onz verslaggevingen vermeld wordt Prgs f 1 75 de doos f 9 per 6 doezen Verkrggbaar bg Snabilié Steiger 27 Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken bg WoLrr Co Westhaven 198 Alleeo verkrijgbaar bU A vao 08 de alom gunstig bekende echte Deenscbe GLACÉ DAMESen HEEBEN HANDSCHOEN Kleiweg E 73a GOUDA TelejrMMi ai ïaitels Japonstoffen PELTERIJEir il buitengewoon groote keuze van de goedkoopate tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend I SAMSOM FOSTBR IJ E l Sr POSTKANTOOR TE GOUDA LUST van de onbestelbare brieven en briefkaarten gedurende de 2e helft der maand Januari ter post bezorgd Namen der Plaatsen geadresseerden Tan bestemming BRIEVEN Mej I I Lambert Amsterdam Mej Rietsngder It L T Rooyen Dr Heppeoer F B Brutoomans Bodegraven Jongej J V Schalk Gouda Mej N van VUet Rotterdam A Vermullem Schipper J Krugt Spaamdam BRIEFKAARTEN mej H Bertelman Amsterdam Schipper H Bakker Geestbrug H Geurs Geysteren H Otto Rotterdam Mei J Visser Uit het bnitenUnd terugontvangen BRIEVEN S Heckscher Snr Hamburg a Bremgartner Monaco BRIEFKAARTEN P Wiltenburg Dttaseldorl Fran Cftcilio Stoltenberg Kiel De Directeur M C HENNEQUIN Burgerlijke Staud GEBOREN 30 Jan Cornelia Martians Pieter ouders N J Montegno en C van Hofwegen 31 Eibertha Tbeuntje ouders W C M Sepers en H C H Tnrnhoni OVERLEDEN 29 A J van Loon 2 j 31 J G van Dgk 9 m ONDERTROUWD 31 D J Hordjk en M C van Es Hoordreolit GEBOREN Louwerens ondors L B Vos en K van Jeveren Pieter ouders P Dullemyer en T Straver Janna Myntje ouders C von Mullem en A Bugs Petronella Catharina ouders J de Wit en J Hazenbroek OVERLEDEN M de Knegt 22 j J Verkaik 28 j A P de Jong 3 m T D de Leeuw 21 m BeeuwUk GEBOEEN Margaretha ouders P Hoo f endyk en J van Wen veen Arie ouders l Schouten en P van Veen GEHUWD J van Vliet en A WUdenbnrg AI VKIlTi iNTll iN ARTS te HAASTRECHT il s HAANSDAGS en DONDERDAGS van 1 te eonêultMren voor Bmi en Blaasziekten m El cimi Pin Aanbevelend Firma C LOLKE S TELEPHOON No 28 te tmmerslol op MAANDAG 10 FEURUARI 1902 des morgens te tif uren in het Koffiehuis van A NATZIJL aldaar ten overataan vanden te Gouda gevestigden Notaris G G FORTUIJN DROOGLMTER vm Ttc€0 naast elkander staande goed onderhouden HUIZEN hEEVEN BOOMGAARD en W E G op hot dorp Ammerstol strekkende van den weg tot aan eigendom van Mihthijs Bbisv belend aan de eene zyde eigendom van de Kerk te Ammerstol en aan de andere zgde eigendom van H D Joso Pz en C Zaubn Hz Te aanvaarden 16 Maart 1902 Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen voor den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER Openbare Vrijwillige Verkooping A De Notaris n BjB B Bergambacht is voor neraonsopVRIJDAGEN 14 en 21 FEBRUARI 1902 telkens des voormiddag te t uren in het VOORMALIG RECHTHUIS aldaar in perceelen en combinatiën in het openbaar te verkoopen BE EOÜWUANSWONINQ urA 119 en S40 mei 9 lleclareii WEI en lOOILMD en AANBEHOOREN staande en gelogen in Tusschenlanen te Bergambacht Om te aanvaarden de Landeryen by de toewyzing het overige den 1 Mei 1902 Broeder omschreven bg biljetten Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan xooT de levering van DEJEUNERS DINERS SOrPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook ofzonderiyke schotels en alles wat tot het toksvak behoort desvsriangd met bglevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 P P SOOS TIENDEWEG 59 Bericht de ONTVANGST van een prachtige Collectie ALBOID fenilTd on vernikkeM Billïï OXIUKTAU Petroleum Kachels C F BUSCH SLx3st GO O OTJOD Gednrende de maand FKBRUilRI GROOTE 0FRDIHIN6 T r finnfi i r x rs ir mi fi w i w i w w PRAEPARATEN VAN MANUFACTUREN Otlttlil l nrrhrhA iltnMeitkriobtl titT nt rit idalcnlA WUirt rn nrkkt r VeUIHw fc gi WK IIC jj ji b j vindeien li Yol neii brtk up Mtlutt lltcbU pdtTtHtrlnc lenuwhoolilpyn ter ventcrking na tickle of krumbM kooiit en htre gtvcJgca QUINAXaROCHE FERRUOINEUX 111 bet Ititoiidcr xc fn Bloedctbrik BlwkMclH kv lea van Krltltchen leeftyd ent Vtrkn t l r ia fltruia t H 0 en 1 Eilcd C CflO vo duam Tersterkend aineen mvin kmaak TOOTdfeCtU kKliK b itlt I oorat viKJT kinderen wakkeneiikUertchtlgeittttUtiiMft MUI ieb v lcii AÏx lentMknoKnci drank 1ii atoomlsKti tier pljaverlerlncaorcanm en dUirrllte ook Toor luigelingtn en kleine kinderen l nii per Uuia S Ktn 1 70 t Kgr 0 B 4 H Kgr O CO Cbamlaoh 0 60 Kgr ö ai Acfhttia C loUTf üt n Het rovken eener halTt Cinrette ia vddoendt Ur bMtrfi taHIITici V l irCUCH mg de H Tlcm aanTaUm T n Atthn aie fa oo e ƒ 0 80 en 0 50 Tamarinde Bonbons rjf ilL ïrcoSir T r Toor kïnJmn bewiften de f amarindc Ibonbona van KRAtt I E lEN A HOI M Lelanpnilte d ftlilaxana lan 7i ke dienitcn Triji f r dooije O BO ti 0 50 daar de vorm voor het kind bayatfiyk en de imaak aangenaam u il1tTl silr aOllCilllAG alremeen erk n l al het BS8TB huUmiddal hij Hoeat Verkoudheid en KatlpUo het ti aiymoptoawnd en Ttnacbtend middel b ultMmandhaltf uitsloUead in lleictijei verkiijghaar Fri i ƒ 0 90 per fieacttje 1 ê Frtuparaiém pam KKAinUSH ft HOLlI to Zafart U mih rmrm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST LclkSUilCCr P voor JClnderTosdln Jn buMa i H lCfr O 0O Qeurig en voor alles onschadelijk al kvamhet iaeea open wond ZUIVEUINGS VEÏ Üeeqt dadelijk de pijn weg en geneest terstond al was men hall verbrand dit VET als haarpomade op de kinderiioofden gestreken weerd alle onreine insecten maden berg schilvers en branderige roven herstelt en geneest zelfs hooMzeer zonder e kliorstot naar binnen te jagen geneest binnen tien dagen Geneest danwworm bg klein en groot genezing van schortt bü menachen katten honden en kalkp ootcn bij hoenders en alle vogels van het dierenrijk het rnod van de klanwzeer on branderige zweeron der speenen t Zuivert geneest en heelt do open wonden bij trekdieren springende winderhanden on voeten geneezende roven van wonden van jonk en de steekingen biJ verzworingen zells het govaar voor bloedvergiltiging in 1 i z dagen herstelt en geneest bü bloed en steenzweeren pnisten en meer Leest de meer uitgebreide gebrnikaaanwijiing die U ontvangt bg het Vet Doosjes w 29 Gram 10 01 6 tuks i Ct i roDtitre dooten vai 100 Gram 30 Cl Na ontvangst van Postwissel van 40 Ct of 8 Postzegels van 5 ct wordt een monster doos van 100 Gram met aanwijzing van gebruik mot aanbevelingen en attesten door het geheele r k verzonden 6 kleinere doosjes inhoudende 120 Oram 60 ct Al T T B S O Jr Door deze deel Ik TT mede dat het Zuiveringsvet door D geleverd ten dienste voor m jn paard uitmuntend geholpen heeft Het beest had sinds eenige maanden over het geheele lichaam uitslag of brand en daardoor r en daar van zijn haar verloren Uet de eerste toepassing van uw Zuiveringsvet stond ik verbaasd over het goede wat dit Zniveringsvet deed het paard liet zich heel goed helpen Men kon duidelijk zien dat dit vet verzachtte Na verloop van een paar dagen kwamen de korsten en roven voor den da binnen 6 dagen met een verbruik van 4 doozen Zuiveringsvet was het beest geheel genezen Hij was tierig en mak als te voren Ik raad een ieder hl zyn eigen belang aan ook voor beeaten dit beroemde Zuiveringivet te gebrniken Achtend ADVERTMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het AdverlenUe Bureaa vas A BUIMKNAN di ZOON a öravenhage H J VAN HIEIi