Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1902

onvoorwaardelijke onderwerping eiecht en niets anders Wat heeft de onvermijdelijke weigering der Britsche regeering van de op zoo geheimzinnige wijze voorbereide vra ig de zaak der worstelende Republieken gebaat P Geheel Europa werd door al dit opzichtig gedoe in den waan gebracht dat eervolle vredesvoorwaarden besproken en vs rbereid werden en dat dr Kuyper zou strekken tot telephoon tusach n Boerenregeering en Britsch gouvernement Niets van dien aard Enkel en alleen een verzoek om vrggeleide dat dr Kuyper volstrekt zeker had kunnen weten dat geweigerd zou worden Dit is nu op hoffelijke zeer correcte wijze geschied door de Britsche regeering Wat voor nut bewgst deze diplomatieke overwinning der Britsche regeering aan de Boeren V De geheele wereld weet nu dat dr Kuyper eerste minister van Nederland is maar behalve dit kunnen wg geen enkel gnnstig resultaat gewaar worden van ziJn reizen Want van toenadering tusschen beide partgen is geen sprake in het antwoord En waarom dr Knyper de ministers van Frankrgk en BelgiO ging bezoeken schijnt ons eveneens een raadsel De heer Delcassè is door dik en dun de vriend en bondgenoot der Britsche regeerirg Vóór alles boven alles wil hg bevriend blgven met Engeland België s regeering eveneens Wat was er das te hopen van een bezoek aan ben P Nederland s prestige schijnt ons niets gewonnen te hebben doordien een weigering op een verzoek van onzen gezant uitgelokt werd Op de prijsvraag den vorigen herfst uitgeschreven door de Vereenigiiig tot bestrijding van knoeierijen in den boter en kaas handel waarbij eene som van driehonderd gulden werd uitgeloofd voor het beste populair geschreven werkje over samenstelling voedingswaarde en verteerbaarheid van boter en op boter gelgkende vetwaren en over de methodes van onderzoek van boter op de aanwezigheid van vreemde vetten zgn ingekomen 14 antwoorden Deze antwoorden zgn gesteld in handen van de commissie van beoordeeling bestaande uit de heeren dr L Broekema te Wageningen G J Lngard te Deventer dr J Mesdag te Leeuwarden prof dr H P Wgsman te Leiden en J Rinkes Borger te Den Haag Het bestuur der afdeeling s Oravenhage van de HoU Mg van Landbouw heeft besloten een cursus in paardenkennis te doen honden van half Maart tot half Mei a s en wel op acht achtereenvolgende Zaterdagen telkens des namiddags van half twee tot half vier onder leiding van den heer H C Reimers leeraar aan de Rgkslandbouwsohool te Wageningen Allen die aan dezen cursus welke kosteloos wordt gegeven wenschen deel te nemen worden verzocht vóór 0 Februari a s aangifte te doen bg den voorzitter der afdeeling mr erf te s Gravenhage Westeinde 5a van TD 12 uur voormiddags en 2 4 namiddags Leden van de Hollandsche Mjj van Land Ulrecle Spoorwegvertlndlngen net GOUDA WlDterdleost 1901 02 Aangevaogeo 1 October TUd vay fereeowleli 1 f L OnUDA ROTTBRDiM no tra B Bi 8 68 7 11 7 86 8 81 8 88 9 08 9 84 88 67 10 86 10 68 11 15 19 13 18 68 1 87 8 18 3 80 3 18 4 08 4 39 1 64 6 16 3 S4 18 7 08 1 88 r 44 8 14 8 17 S SJ 9 14 10 09 10 18 10 46 11 81 11 08 J 11 18 11 80 10 18 10 68 11 89 11 89 18 84 11 1 10 08 I 11 86 1 08 6 01 1 44 J 10 19 1 14 4 18 6 11 f 8 8l S 10 30 1 91 t 4 81 6 18 8 41 J 10 87 l SO 1 89 8 614 03 0 = 6 97 6 36 5 46 8 8 7 47 8 07 8 41 8 69 9 3 i 10 80 10 45 11 0 U t7 I 5 10 7 37 J 46 U Hl 6 80 7 18 11 48 S 4 AUeoB Ie on 9e kleeee Extre kiJMalen Op deae tnimen lyii Zoadeg Ueandeg en Dinjdeg Mndugwlie retowbiljetton roor de 8e kl Terkrijgbeer togen enkelen mektpnji E llollnndMilie Spoor l Extre lupplement bewiie 1 Alleen mnide a i 4 93 9 17 18 s t t jT V 6 41 1 80 e jr 4i i 4S 1 08 4 45 6 995388 04 1 9 06 7 69 8 81 J 9 88 4 53 8 R 9 48 5 8 48 9 68 6 1 1 61 10 08 0 4 iS 84 4 6 6 18 6 48 6 64 6 84 Si 7 88 8 80 8 48 9 47 10 09 10 16 11 01 KOTTERDAM 90UDA ieo Tori 1 43 1 54 86 9 14 8 n l JS 1 8 03 1 0 og 9 3 19 80 U 38 7 68 11 81 11 46 19 04 8 39 3 7 89 8 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 1 Alleen lo en o Ueiee elten ketalon IneultntH op den loop knn niet paekend worden R Holladeote epoor L Eitr inp ii t wi lpbewgi en de Oompegnie ia Wegon UI H A A e viee varee 4 19 4 96 4 60 6 18 6 87 6 0 6 18 5 4 46 4 68 6 81 6 48 5 67 OUDA UKN 911 9 81 10 00 10 19 10 68 11 18 19 16 18 66 1 68 8 81 8 46 11 96 1 07 M II t ll l 1 I 11 80 1 88 9 88 9 4 10 88 10 41 11 86 11 48 18 46 1 87 8 80 8 48 4 16 S49 8 11 7 9 r 6 15 8 49 7 i7 e O U l A A l 1 T r R D A M Tiee nra iU 6 8 8 11 S 8 I 4 93 10 80 10 59 18 01 1 10 8 8 8 8 4 07 1 43 6 8 96 8 48 9 61 10 9 10 30 11 08 linuLW 8 01 8 68 10 10 11 04 18 48 11 7 l t7 8 88 4 1 1 67 t SO 48 4 44 9 85 10 3 l OÜ H Jt mst C 8 l 13 9 8 10 86 11 1 108 1 1119 19 8 40 4 87 1 6 46 8 01 9 8 10 0 11 18 18 14 a 6 86 o r U II 1 a b U M 1 viee wm 18 00 18 88 8 16 3 1 4 88 6 49 8 00 liiO 3 9 8 07 lt 39 1 08 8 08 3 4 6 04 8 84 8 35 7 10 7 88 86 7 88 7 64 8 08 10 80 10 48 10 64 11 88 10 14 10 6 11 18 11 84 10 49 11 47 3 48 K t A 8 8 7 1S 8 10 8 18 9 81 1 1 H I7 U 5 9 8 1 H IO 8 81 4 41 8 08 8 81 7 09 8 10 9 48 ktta W 5 84 8 47 7 80 8 9 8 4t 9 80 46 11 80 18 48 1 0 8 tll 8 88 8 44 6 0 91 8 88 7 86 8 86 10 01 1 WU 7 0S 7 81 8 18 9 1 1 S9 1 13 10 8 1 18 61 1 9 I i 8 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 i4 8 09 9 19 11 98 8 68 11 48 B d 6 48 8 SI 7 00 5e 8 4 9 86 10 08 10 48 7 J4 8 10 98 11 07 9 88 UtrMkt 8 18 r 47 8 88 9 90 10 84 10 41 l Si 18 08 WosrdM OT 8 44 8 0 9 87 10 97 11 55 18 87 Oadov 6 8 6 8 8 17 10 8 Qjil 5 48 09 7 84 1 30 9 66 10 48 11 13 11 11 1 61 8 16 1 40 3 64 4 4 6 18 6 8 8 18 7 84 7 48 8 89 9 89 10 07 10 48 1188 van Chamberlain Wie weet wat we in de 20e eeuw nog beleven Verspreide Berichten Fbankbuk Op een interpellatie aangaande het deficit der internationale tentoonstelling van 1900 welke wereldkermis gesloten zou zgn met een ontvangst van 114 en een uitgaaf van 116 millioen heeft de minister viin handel Millerand eergisteren geantwoord dat er geen reden bestond voor de vrees dat de tentoonstelling een tekort zou hebben opgeleverd Bg de behandeling van de begrooting van justitie in de Kamer zal de afgevaardigde Julien Dnmas voorstellen schrapping van de kredieten ten dienste van den benl en zijn helpers om aldus te komen tot opheffing van de doodstraf Terwgl België s koning te Nizza vertoeft heeft zgn dochter Stephanie v66rdezen aartshertogin van Oostenrgk doorhaar hnwelgk met den vóOr dertien jaaroverleden aartshertogtroonopvolger Rudolf nu gravin Donyai zich te Cannes verblijfgekozen doch van een toenadering verneemtmen niets Ter gelegenheid van een tgdelgk verblijf van den resident in ïnnis Pichon teParijs zal de onderwgsgroep nit de Kamer by den premier aandringen op afdoendemaatregelen ter keering van nit Frankrgkuitgewezen ordebroeders die naar koloniaalgebied trekken Er loopen geruchten dat admiraalBienaimé bij zgn vertrek van het departement van marine zooiets verklaard zou hebben dat deze verdrijving een eer voor hemzon wezen doch aan het departement spreektmen dit tegen DOITSOHLAHD Aan het door de Amerikaansche pers prins Heinrich te New York aan te bieden banket zonden negenhonderd hoofdredacteuren moeten aanzitten voor de krantenlezers een schrikwekkende garantie dat het aan verslagen over het feest niet zal mangelen 1 BINNENLAND De heer Charles Boissevain van het Hand schröft in Van dag tot dag het volgende In raadselen wandelt een mensch op aard en meer dan ooit is dit thans bet geval Benige koeren heb ik de door onze regeering openbaar gemaakte stokken herlezen en telkens klom mijne verwondering oud Vootdiwht f 7 18 I 8 40 leuwmkBk f 7 88 8 80 0 p6Ue J 8 I 8 81 gotteidui H 8 86 7 44 9 C6 9 19 4t R tt rdalnD P i 8 84 Bolt rd lli B 8 09 9 08 8 4E 8 66 7 18 Botterdam Beun Kottardam D F Botterdus U Oapelle Himwerkerli Hoordreeht Soada 7 46 4 48 6 80 8 04 4 68 6 41 1 01 8 61 6 11 8 04 6 17 8 10 8 86 7 18 8 87 8 41 7 1 8 68 7 39 9 08 7 68 9 14 7 68 9 08 9 19 SaudA EeTonh Moero SoeteimegrZag Toorbiiig Higl d 9 07 H 9 89 l oud 6 80 8 31 7 4t 8 18 Oudnw 6 86 Woerd 6 48 8 48 8 88 Utpwllt 8 03 7 4 8 18 8 68 9 89 10 14 Welk buitengewoon klein muisje piept uit deze stukken ons toe na zulk een schokkende wereldberoering De geheele pers van Europa en Amerika had dagen lang slechts één onderwerp de geheimzinnige reizen van dr Kuyper die door de Daily News welke blijkbaar goed op de hoogte der zaak werd gehouden Nederland s Gladston genoemd werd ofschoon karakter en denkwijze niet de allerminste gelijkenis tusschen beide groote inannen bestaat Was die onmiddellgk alom wereldkundig gemaakte geheimzinnige reis van Nederland s minister van binnenlandsebe zaken werkelgk onontbeerlijk Strekt het tot eenig nut de weigering nit te lokken van een vraag om vrggeleide voor de gedelegeerden Dat dit verzoek geweigerd zou worden moest ieder weten die eenigszins op de hoogte was vdin de staatkunde van den heer Chamberlain welke men uit ziJn eigen harhaalde verklaringen en uit de Times kan leoren kennen Volgens den anlois heeft minister dr Knyper den vertegenwoordiger van dit blad gezegd dat tig naar Engeland gegaan was om te vernemen van welke zgde de wind daar blies Eu dus wist hg nu dat die in de richting van vrede blies daar iedereen den vrede wenschte dien de Koning ook vurig begeerde dat vó6r de kroning gesloten zou worden Wel op de windwijzers had hij van hier uit dit kunnen te weten komen I We hebben we weten niet hoe vaak reeds mede gédoeld dat iedereen in Engeland verlangt naar het einde van den oorlog welke het land o a 18 millioen gulden per week kost Maar ze wenschen den vrede te verkrijgen door dien de Boeren zich onverwaardelijk overgeven Het eenige wat Nederland s tusschenkomst dus ten goede doen kon was de bespreking van eervolle voorwaarden te verkrijgen Maar er is met Chamberlain s regeering niet te onderhandelen Zij bouwt haar bewind over Zuid Afrika thans zorgvuldig op boven een valkaan van onblusclibaren haat onrecht en wraakzucht Hoe kan met eenige hoop onderhandeld worden al kregen de gedelegeerden vrggeleide voor onbepaalden tgd zoolang o a amnestie aan de opstandelingen in de Kaapkolonie beslist geweigerd wordt f De Britsche regeering wil niet onderhandelen dat is bekend sinds lang ze wil lord Kitchener en lord Milner laten beslissen over het einde van den strgd met de geanexeerde provincie En men weet in welken geest de Kapenaars d i de thans overmachtige Engelsche minderheid dien strgd willen eindigen Sir Gordon Sprigg de premier van Kaapkolonie heeft nog pas verleden week verklaard Ik en zij die met mg regeeren zijn er beslist tegen dat iets wat op voorwaarden gelijkt zal aangeboden worden aan den vijand in bet veld De v and behoort met den hoed in de band of als ik mg zoo mag uitdrukken op zgn knieën de regeering te naderen welke door hem ten strgd werd uitgedaagd om te zeggen wg leggen de wapenen negbf en zijn bereid ons over te geven en ons Te onderwerpen aan elke beslissing welke giJ gelieft te nemen Het zelfde heeft lord Milner telkens herhaald Waarlijk het is de moeite niet waard voor de gedelegeerden om naar Afrika te reizen ten einde zich zulke condities te hoeren dicteeren want de Republieken kunnen de opstandelingen in Kaapkolonie niet aan hun lot overlaten 1 58 08 9 t0 9 48 10 18 10 86 10 88 10 43 10 t9 11 58 18 0 18 96 B 1 1 4 i t 41 4 5 4 8 4 38 1 48 1 86 Men leze wat Rudyard Kipling uit Kaapstad schrgft en hoe hiJ amnestie aan de opstandelingen namens de Jingoes volstrekt veroordeelt en men zal inzien dat Engeland bouw hebben tot dezen carets vrjjen toegang üeineng de Berichten De arbeiders van de firma Van Heek Co te Enschede hebben de volgende motie aangenomen De vergadering van werkstakende en uitgesloten arbeiders der firma Van Heek Co gehouden in het Roomseh Katholiek arbeidersgebouw te Enschede op Woensdag 5 Februari kennis genomen hebbendo van de zeer onjuiste partijdige en scheeve voorstelling die in de Nieuwe Courant over de werkstaking en uitsluiting wordt gegeven in het nummer van 3 Februari ten nadeele der arbeideru spreekt hare afkeuring daarover uit en besluit den strgd ondanks alle onware voorstellingen die over do rechtvaardige zaak der arbeiders in de groote pers worden gegeven moedig te zullen doorzetten Zw Ct Gisternacht is te Bnssum een meisje uauweIgks 15 jaar oud Mina de Leeaw geheeten op laaghartige wijze vermoord De kastelein Speller die eene herberg houdt in de Kapelstraat begaf zich eergisterenavond met zijne vrouw naar Laren deels voor zaken deels om bloedverwanten te bezoeken Hjj liet in zgne woning zijne drie jonge kinderen van welke het oudste ongeveer 6 jaar kan zgn achter onder de hoede van zgu nichtje Mina de Leeuw Buitendien kwam een vriend Van Sommeren een oog honden op de zaak In de woning bevond zich ook een zekere J v d Heisteeg een SOjarige vrggezel die bij Speller in don kost lag nu ei dan in de zaak hielp maar overigens niet veel anders deed dan zich bedrinken Van Sommeren ging omstreeks middernacht naar huis na de zaak gesloten te hebbeo Een halfuur latef meldde v d Heisteeg de commensaal zich bg de politij aan zeggende dat hg Mina de Leeuw vermoord had Eerst miende men dat hg in dronkenschap raaskalde maar spoedig bleek het misdrgf maar al te waar te zjjn Men vond het meisje in de slaapkamer der drie kinderen onder wier oogen de moord dus is gepleegd voorover op de knieën liggen met eene diepe onde achter in den nek Het bebloede mes waarmede de misdaad is gepleegd lag op den vloer bg het Igk Het hoofd vau het arme meisje is zoo goed als van den romp gescheiden V d Heisteeg is natuurlgk in arrest gebonden s Nachts omstreeks half één hebben voorbggangers de kinderen hoeren schreeuwen Het oudste wijst v d Heisteeg als de dader aan en voor zooveel men uit het voorloopig verhoor kon opmaken moet sexneele drift den verdachte tot het afscbuwelgk misdrijf hebben geleid Gisterochtend stelden mr Regout uit Amsterdam mr van der Zweep rechtercom raisShris het justitieel onderzoek in Omstreeks 2 uur is de verdachte met het Igk geconfronteerd en in den loop van den dag werd de afgrijselijke situatie photographisch opgenomen 10 98 48 10 81 d i S Ol 8 81 9 17 H 53 9 68 10 18 10 48 11 8 8 13 k 10 08 8 84 io 10 17 1=10 89 8 18 P 8 48 8 9 4t 1 19 10 84 10 48 11 18 U 67 De moord was te Bussum en vooral in de omgeving van Speller s woning den ganschen dag op elks lippen V d Heisteeg stond wegens zijn drankzucht in de buurt ongunstig aangeschreven Bij het opnemen van den toestand waren uit Amsterdam iook tegenwoordig dr Jacobi en de heer v Ledden Hulsebosch Te Antwerpen is een schildwacht op zijn post vermoord Het Ijjk werd in de vestinggracht met geweerkogels doorboord gevonden Deze zaak verwekt groot opzien Men dacht eerst dat landloopers de moordenaars zouden zijn maar thans heeft men ernstig vermoeden op collega s van den vermoorde daar agenten kerels mot klakken en blinkende kleppen in de bnnrt van de misdaad hebben gezien Zg konden helaas de mannen uiet herkennen In een brief van een krijgsgevangene op Bermuda wordt geklaagd dat de krijgsgevangenen geen boeken en kranten krggen en geen behoorlijk eten Voorts over onvoldoende geneesknndige hulp Slechts 300 van de 5000 gevangenen zgn bereid den eed van trouw af te leggen zegt de schrijver en dan vertelt hjj dat er twee Boeren doodgeschoten zjjn ofschoon zij op dat ogenblik niet aan de grens van het kamp waren De kassier van de Bank van Italië is gevlogen De man vader van vgf kinderen liet een brief achter waarin hg van zijn familie afscheid nam Hg gaf op zelfmoord te zullen plegen wgl er bedrog in zgn boeken was ontdekt Eergisterenraorgen vervoegde zich ten huize van den president van den Pargschen gemeenteraad Dausset een stadsstraatmaker Najean genaamd die den president te spreken vroeg Nadat de secretaris van Dausset geantwoord had dat deze niet thuis was begon Najean te dreigen haalde ten slotte een revolver te voorschijn en schoot op den ecrotaris zonder hem echter te treffen De dader werd overmeesterd en aan de politie overgeleverd Van verschillende kanten werden aan de redactie van De Telegraaf vragen naar de laatste dagen van jhr Henry Tindal gedaan In antwoord daarop deelt zg mede dat de ziekte waarvan de overledene het slachtoffer is geworden zich reeds in den vorigen winter deed gelden Hg achtte de kwaal echter niet omdat hg kans zag te Berlgn de schoone vooruitzichten van het ozonisatieprooes tot verwezenlijking te brengen Daar werd hij ernstig ziek zoodat hg meer dan een week tnsschen leven en dood zweefde Toen kwam de roepstem van het Russische Hof nu zou het streven van zooveel jaren bereikt worden jhr Tindal wilde zjjn laatste krachten inspanüen om dit in vervulling te zien komen Zeer hartelijk was de ontvangst van de zjjde van het Russische Hof twee dagen na aankomst woonde hg nog een schitterend feest ten Hove bg maar toen kwamen de verschgnselen der ziekte met vernieuwde hevigheid terug en na een ziekbed van slechts enkele dagen gaf jhr Tindal den geest Tot het laatst mocht hg zijn volle bewustzijn behouden STADSNIEUWS GOUDA 6 Februari 1902 Blijkens biJ den Raad van State afdeeling voor de geschillen van beatnnr ingekomen Kon besluiten zgn 0 a nog de volgende beslissingen genomen Ongegrond verklaard zgn lo het beroep van F Mijnlieff Fzn te Krimpen a d IJsel en anderen allen eigenaren of gebruikers van gronden gelegen buiten den Schiedamschen Zeedgk tusschen den djjk on de rivier tegen het besluit van Gedep Staten van Zuidholland tot goedkenrmg van eene algemeene keur voor het hoogheemraadschap Schieland door eene der bepalingen van welke keur appellanten zich bezwaard achtten omdat daarin naar hunne bewering eene ongeoorloofde verzwaring zonde zjjn opgesloten van den plicht tot aardlevering waarmede hunne buitendijksche gronden zgn belast Gisternacht overleed te Rotterdam na lang ziek te zijn geweest dr J Herman De Bidder predikaut hg de Remonstrantsche Broederschap aldaar In 1858 geboren stond b $ achtereenvolgens to Oudewetering Boskoop Meppel en sedert 1891 te Rotterdam Aan den Protestantenbond en vele andere nuttige instellingen wijdde hij zijn beste krachten aeS Staats loterij 6e Klasse Trekking van Donderdag 6Febr No ni65 l 50 000 13970 t 1000 met premie van f 30 000 19014 f 1000 278 1513 S698 6887 6001 11018 14882 16083 en 18361 ieder f 400 1630 3578 7188 13018 en 15125 ieder f 200 125 2990 3508 4248 5415 6868 7755 9426 10955 12527 12531 13679 16586 16911 17452 en 19831 ieder f 100 Prijzen van f 70 64 3330 5778 9471 12856 15156 17789 107 48 6062 9674 12969 15215 17898 54 50 69 9886 13019 68 17948 201 76 6104 9974 96 15385 78 7 3495 27 10015 13161 15433 18014 4 55 96 91 17 78 49 57 65 3525 6210 89 13281 15503 18449 571 3694 6330 86 13306 15600 82 644 3796 98 10157 59 15758 18791 870 3829 6629 10243 67 15997 18837 78 48 7062 10386 13447 16024 98 923 3926 7188 10405 13611 37 18933 1009 4098 7699 10588 13777 40 34 48 99 7781 10671 13907 68 19042 1219 4162 78 10830 33 16204 19196 36 4230 7957 11117 14024 16397 19205 74 4303 8020 49 14185 16423 19 1324 27 8156 11284 86 47 19652 1435 42 59 88 14224 16573 62 95 86 80 11360 54 16739 19755 1540 4506 8382 11612 68 49 19898 1770 81 99 70 14351 17099 20064 1808 4874 8483 92 14441 17141 97 1977 4930 92 11782 74 17211 20261 2122 5Ü18 8547 11998 14629 13 83 2264 2ü 8717 12030 71 97 20336 85 44 84 90 14606 17302 63 2304 74 8833 12455 16 14 20484 94 5194 53 12509 26 85 20583 2449 5 321 8902 77 68 97 84 2537 5521 62 12757 14768 17535 20648 2797 59 9085 12801 71 90 20971 3062 85 9360 11 14866 17657 77 68 5763 9466 14 16105 79 Amsterdam 4 Februari 1902 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commis siebank vermelden wij U de volgende fondsen GEVRAAGD Opr Aand Maats tot exploitatie van Staatsspoorwegen f 130 Opr Aand Nederlandsche Mg vanZekerheidsstelling voor ambtenaren en beambten 1300 Opr Aand Brakke Grond Maats tot exploitatie van de 100 Aand Administratiekantoor van 35 75 115 105 65 Amer fonds Broes en Gosman 150 pCt Nederl Scheepsbouw Maats 90 Calve Delft Fransch HoU Olietabriek 4 pCt Obl Baumwollsp Germjtnia Aand Pharraacentische Handelsvereeniging Zuider Hypotheek Bank Ongevallen Verzekering Mg Fatum AANGEBODEN Aand Administratiekantoor van Amer fonds Broes en Gosman 165 Nederlandsche Credietbank bod Landbouw Mg Paair Kananga Billiton Mg Eerste Rubriek Noord Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek 102 i pCt Hollandia Hollandsche fabriekvan Melkproducten en voedingsmiddelen te Vlaardingen 190 Pharmacentische Handelsver eeoiging 130 Nederlaodsch Amerikaansche Landbouw Maats 2e Serie 98 Stoomvaart Maats Amstel 70 Assurantie Mg tegen brandschade en op het leven deNederlanden van 1845 f 290 Ned Assurantie Compagnie bod Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zjjn in de week geëindigd 4 Febrnari door tnsschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder conrante fondsen 250 10 pCt 5 50 40 Opr Aand Weltevreden Exploitatie Maats van Bouwterreinen i 6 pCt Obl Bahia Central Suiker Aand Koetei Exploratie Maats Obi Exploratie Maatschappij Mg voor Meel en Broodfabr Handelsvereeniging Holland Bombay Oranje Nassau Hypoth Bank 120 Opr Aand Amst Likwidatie Kas f 150 si pCt Oblig Groninger Locaal Spoorweg Maatschappg 92 i pCt Aand Ned Ind Spoorweg Maats 220 165 165 97 69 AmsterdamscheBrandassaron tie Compagnie Amsterdamsche Zae en Brand Assurantie Maatschappg Derde Nederlandsche Herverzekering MaatscBappij Asser Bronwaterleiding Mg Voor meer uitvoerige vermelding der wüzigmgen in koersen verwijzen wg O naar ons heden verschijnend Weekblad Wjj heriimeren aoo onze jongste circulaire betreffende eene pas geopende rubriek correspondentie ter beantwoording van te stellen zakelijke vragen aan onze abounes gratis en aan anderen tegen f 0 50 per informatie Alleen verkrijgbaar bU K van OS de alom gunstig bekende echte Deensche GLACÉ DAMESen HEEREN HAIIDSCHOENEK Kleiweg E 73a GODDA Telephoon Vo 31 Ainslerdam Vikrs Slotkn 80V 80Vi 6 A 6 95 997 IV 827 l A Beurs van 6 FEBE NmiaiAliD CmI Nod W 8 9 81 4 i Vi 6V 7V dito di4o dltc 8 dito dito dito 8 Uo iaAl Obl Ooucll 1881 98 4 lTALlI In9cfai iiiig 1889 81 6 OoniinL Obl u pnpier 1868 I dito in iilverl888 PoftTuaAl Obl met coupon 8 dito ticket 3 67 86 8 V 8 104V 80 90 88 676 416 194 y 10 ly 190 8s 108 119 918V 56 lB 59 104V HoelASD Obl Binnenl 1894 4 dito GeooDs 1880 4 dilo bii Kotbi 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito ia goud leen 1863 8 dito dito dito 1884 6 ÜPAMJB Forpet eohuld 1881 4 TuKKKlJ Gepr Cuuv loen 18 0 4 Ooc taening serie D Gec leenin aerte C ZdidAfb Ep r oblg 18 3 6 Hliloo Ob liLU 1890 8 Tknbktiila Obl onbep 1881 4 AvBTBBUAH ObligAtieo 1896 8 BoTTKBUAH Steil leeu 18 4 8 Nbd N A fr Uanildlar nnnd Areodib Tab Mtj Oerti cntea DeliUaateahapp dito Arn Hypotheokb pnndbr 4 CuU Hij dor Voratenl aand i Gr Hypotheekb pandbr 4Vi Kederlniidarhe bank aand Ned UandelmaatBch dito N W i Pao Hyp b pandbr 8 Eott lly iotheokb pandbr 4 Utr Hypotheelvb dito 4V ÜOBTBNB O et Hong bank aand Euai Hypotbeekbaiik paudb 6 Ahbbika Ëqiil by poth paadb 4 Mazw L G Pr Lifon eert 6 Nbd üoll U Spoor t liij Annd Hjj tct Kipl St Spw aand Ked Ind Spoorweg m annd Ned Zmd Afr Spm aand i dito dito dito 1891 duo 4V lTiUB8poor l 1887 89AEobl 8 Zuidlul Spomij A H obl 8 PoLFB Ërachau Weenen SRnd ECBL O Hns apw Hül obl 4 BalliBohe dito aaod Fastowa dito aand 5 Iwang Ilombr dito aand 5 98 Knrelr Oli AiowSp k p obl t 100 dilo dilo obliR 4 9 h h Ahbbika Cent Puc Sp M ij obl 5 Chic 11 North W pr Cv aan 1 916 dito dito Win et Peter obl 7 140 j Deurer fc Kio Gr Spm eert V B 40 Vh lUinoia Central obi in gond 4 1081 LouiBV I NBibvilli Oer V aand 107 Mexico N Spw H i Ie byp a 6 105 MiBB Kansas v 4pCt pref aand N ïork Ontasio Se West aand 38 Ponn dto Ohio obhg 8 OregOD Oalif Ie byp ia goud 104 4 SI PnuL Minn Ii Manit obl On Pnd HooflÜQ oblig 8 dito dito Line Col Ie byp 0 6 89 OiNinn Can South Chert T aand 64 Tbs o BsU v b Nb lo h d e O 99 Amslerd Omnibus Mij aand I Nbd Blad Amsterdam and I 1 101 8Ud Rotterdam annd 8 lO Bbiaib Slid Antwerpen 1887 8 10 i Slad BrnBsel 1888 9 i 103 H m 117 4 10 Hobo Theiss BegnUr QoBoIsoh 4 OoatlBB StaaUlHnig 1880 6 K E OoBl B Gr l880 8 SuinB Stad Madrid 8 1888 Nbd V r Bez Avb Spoel oflrt lantels Japonstoffen PELTEEIJEN in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten iPrijzen zeer concureerend D SAMSOM AARKTB£RICHTX£a Gouda 6 Februari 1902 Granen Tengevolge de gestremde binnenvaart ging er in j ranen bizonder weinig om Tarwe Zeeuwsche 7 25 i ƒ 7 5o Mindere dito 6 75 i f 7 Afwijkende 6 35 i 6 50 Polder 6 50 k f 7 10 Rogge Zeeuwsche 5 25 i 5 75 Polder 5 k ƒ 5 35 Bmtenlandsche per 70 Kilo 4 5 ƒ 4 90 Gerst Winter 4 60 k f 4 90 dito Zomer 4 50 k 4 7 $ dito Chevalher 5 25 k f 5 75 Haver per heet 340A 375 per 100 KUo 8 k f 8 40 Hennepzaad Inlandsche 8 50 i 9 Bmtenlandsche 6 75 k f 7 Kanarïczaad 7 75 k ƒ 8 50 Koolzaad 9 75 a 10 50 Erwten Kookerwten 9 25 è 9 75 Niet kookende jt ƒ Buitenlandiche voererwten per 80 Kilo 7 40 a 7 65 Boonen Bruine boenen 7 50 4 9 Witte boonen k f Paardeboonen 6 75 k f 7 Duiveboonen 7 5o k f 8 50 Maïs per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 7 20 i ƒ 7 30 Foxanian k f Cinquantine 7 k 7 25 Veemarkt Melkvee aanvoer handel van geen beteekenis Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 2 k 24 ct per half KG Biggen voor Engeland rede aanvoer handel vrijwel 30 a 21 ct per half K G Magere Biggen redel aanvoer handel vrijwel 0 90 è i 40 per week Vette Schapen redel aanvoer handel matig 18 £ 22 Lammeren redel aanvoer handel matig 13 a 17 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 7 k f n Graskalveren geen aanvoer handel k f Fok kalveren 9 i 16 Kaas aangevoerd 14 partijen handel matig ie kwal k f ade kwal ƒ 25 hS naar wigt en kwaliteit Zwaardere ƒ 28 50 Noord Hollandsche Boter weinig aanyoer handel vlug Goeboter 1 40 ó 1 50 Weiboter 1 20 k 1 30 Mondwater geeft vastheiil aan het landvleeseli I VEESCHEIDENHEID Te Now York zijn van de huwelijksreis teruggekeerd de heer en mevrouw Yates met hun vier kinderen I Het jong gehuwde paar trad in 1891 in den echt en al reizende beviel het denkbeeld van de wereld te loeren kennen per huwelijksreis denjongelni zoo goed dat zj ell jaar van huia 2 jn gebleven Onderweg kwamen achtereenvolgens de vier Yates ter wereld nnmmer een te Berlin nummer twee te Yokohama nummer drie te Melbourne en nummer vier te kaapstad Als dit geen cosmopolitisch nageslacht mag heeten I Burgerlijke Stand GEBOREN 4 Febr Dirk ouders P van den Toorn en C van der Klein Grietje ouders H P de Eiet en W Blanken Petronella ouders L Munter en M van Vliet 5 Catharina Johanna ouders J P van der Pool en O Potnijt Adrianus Meindert ouders T J van der Pool en M Groeneveld OVERLEDEN 3 Febr A C Signer Ij 2 m 5 J Bakker huisvr van J Knoops 76 j B van der Veen huisvr van J J zyistra 38 j 9 m GEHUWD 5 Febr B van der Poll en G P de Brnjjn P J B van Hensen van Uningen en M van der Starre ReeuwUk GEBOREN Johanna ouders K van den Berg en S van der Kaa Johanna ouders J Jongeneel en E Schouten Gerrigje Adriaantje ouders A de Groot en D Benschop Nicolaas onders C Jongeneel en A van Es Jacobus Theodoras ouders N de Wit en A Voest OVERLEDEN J Schouten 23 j J Jongeneel 1 d AI VEllTEl TH iN Zoudag O februari des middags ten 9 ure in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN te geven door GERARD GIESEN bas met welwillende medewerking van de Dames IBMA LOZIS alt CBBISTINB V WESIBlltnOVBy sopr en de Heeren JACQUES CAUVBRBS tenor B V HBLVOIBT PELL bariton COBNa SCHUIUT lyrisch bar MABTs WOLTEBS viool allen uit Amsterdam J H B 8PA4 NDEBMAN Piano accompagnement ENTREE voor H H Leden der Sociëteit hunne Dames en Kinderen 60 ctn Niet Leden t 1 Leerlingen der Stad8 Muziek school SO ct Tekstboekjes des middags aan de Zaal verkrijgbaar Toegangkaarten zjjn van af Woensdag te verkregen btj de hh A BRINKMAN Zn J T SWARTSENBDRG T van EIJK en in de Sociëteit ONS GENOEGEN Plaatsen zJjn te bespreken Donderdag Vrgdag en Zaterdag van 10 1 en vanS 6 nur i 10 cent extra