Goudsche Courant, vrijdag 21 maart 1902

Anderen wenschten waarborgen dat het gevi aagde verlof moet worden verleend De hoer Van der Zwaag verdedigde de motie Schaper De heer Molchers veroordeelde dat de Christelgkcregeering haar geweten versthailt achter juristerij De heer Lohman meende dat de Minister de wet heeft uitgevoerd zooals het behoort De Minister van justitie verklaarde nader te zullen beproeven eene regeling tol stand te brengen als door de meeste sprekers wordt gewenscht De heer Marchant handhaafde zijn motie die liii in den vorm wijzigde De heer Schaper deed hetzelfde met de zijne omdat biJ een motie wil die tot hut volk spreekt diu het verstaat en die laat uitkomen wat er van de Christelijke partjjen is te verwachten De Ministor had geenorlei bedenkingen togen de motie Marchant omdat zij geldt eene regeling voor zeer buitengewone gevallen Motie Schaper verworpen met 60 tegen 5 stemmen Motie Marchant zonder stemming aaiu egenomen Na de behandeling van kleine ontwerpen ging de Kamer op renes uiteen Geitiengde Berichten Toen gisternacht de heer J Schweers eigenaar van een sigarenwinkel Westerstraat 69 te Amsterdam te ongeveer 12 uur na eene korte afwezigheid in zgn woning terugkeerde deed hjj de onaangename ontdekking dat zgne deur geopend was en eenige personen in zgn huiskamer aanwezig waren Ten overvloede hoorde liij geld rammelen De deur sluiten on do politie waarschuwen was het eerste werk De politie onmiddellgk aanwezig doorzocht het perceel en had succes daar zij twee personen die zich langs een hekwerk en dakgootpüp naar boven hadden weten te werken op het dak kon arresteeren Ook een derde op den uitkijk staande werd ingerekend Een vierde medeplichtige die ook op het dak gezien was heeft weten te ontkomen daar oen onderzoek door een 1 tal rechercheurs ingesteld geen resultaat heeft opgeleverd De dieven hadden alle geldswaarden benevens een zak met 2500 sigaren gereedstaan toen de eigenaar bijtijds tbnis kwam Er wordt niets vermist Hbl Men meldt nit Tiel aan do N B Ct Sinds eenigen tijd bestoni er tasBcben de werklieden van den klompenlabrikant Bokhoven en hon patroon oneenigheid In strijd met de hier gevolgde gewoonte wilde deze de olie en de lampen door de werklieden zelven doen betalen en bg de wekelgkscho afrekening alleen de geheel afgewerkte klompen betalen bovendien liet hij reeds deze maand zonder licht werken en droeg hg aan eon werkman het hakken en boren beide op Het gevolg was dat eergisteren zgne arbeiders staakten en de gezellenver eniging Vakbelang den boycot over hem uitsprak Moeilijke bekeering Men meldt uit Eaurlo aan de Zntt Ct Directe SpoorwegverMTidlDgeo net GOUDA WlDterdienst 1901 02 AaogevaogeD 1 October TUd vao jreenwlch OnODi BOTTIBDAM 10 m H 9 57 10 86 10 66 11 16 19 18 19 58 1 97 8 18 3 30 S 19 4 09 4 39 4 54 6 15 5 94 18 7 08 Ï 99 7 44 8 14 1 I t t Ooud t 7 11 7 S 8 81 8 83 9 08 9 94 9 88 MoordrMht T IB 8 40 11 08 1 08 Mienwnkak i 7 8 0 11 18 1 14 4 19 OtpiUe 7 x 8 7 11 90 1 91 4 91 Sstltrdu H 86 7 44 9 0 9 89 9 46 10 18 10 11 99 11 8 18 84 1 80 89 3 51 4 08 9 R tl raainD P 8 64 ll U 1 6S e Botttrdim B 8 0 9 08 10 08 11 95 0 S 1 AUan 11 u 9 kbao EUn kuWUlaa Op daia traiaan üi Zaadag Maandag ag Dinadal Modaagvilia ntoorUljattao nor do a kl rorknjgbaal togoo aikolaa moktprgi ff llollaodKlio Spoor L 5 01 5 97 5 86 6 45 6 9 7 47 g 07 32 BOTTSKDiM gOtJDA riaa Taraa 4 83 6 41 4S 1 08 4 4S 6 88 5 33 8 04 S 8 a 4 63 a i 6 6 46 6 1 1 6 61 4 i t 94 4 59 6 16 6 4S 5 64 8 84 7 0 9 10 9 48 19 80 19 38 11 81 11 46 19 04 8 89 a 9 18 9 47 10 1 10 96 10 83 10 43 10 49 11 69 19 01 19 96 7 39 8 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 i Allaia la a 9a Uaaaa ailia balalaa TaodWlat op dan loop kan nial garakand worden H Bollandaeka apoor L Kitra aapplemanlbawüa ran da Oompagnio dor Wagona Llli QUUDA DËN HAAOviao raraa 9 91 10 00 10 1 10 68 11 18 18 16 19 66 1 68 9 91 3 46 4 1 4 95 4 6 81 7 89 8 01 8 89 9 17 9 53 9 56 8 18 10 08 8 94 10 17 8 S8 E 10 99 8 48 8 9 41 I M 10 84 11 95 ll U 11 80 10 46 11 86 1 07 1 18 1 88 1 87 8 90 9 48 4 16 4 46 11 48 18 46 15 4 7 57 9 41 10 98 9 40 9 67 4 0D 4 1 4 8 6 19 8i 7 01 7 41 7 56 8 18 9 40 10 80 4 43 8 46 1 6S 6 43 lo OJ 5 1 r 54 lo u 3 09 3 94 t l7 4 49 6 91 5 1 7 05 7 31 S 09 3 S3 3 45 10 96 10 68 itra kalalea i Bakalra aan bigot lo kl aan inpplomant bowua 81 01 7 09 7 16 7 85 8 85 8 6 0S 9 41 10 11 U 9 11 35 19 00 1 30 88 j 10 17 l 8 1 8 le S 1 60 08 p 10 48 9 1 14 18 7 88 7 41 1 03 9 08 9 1 9 80 10 11 10 4 11 6 19 118 11 8 9 19 op laa laop kan nlot garakand wnrdaa i Harmanikatraln allaan la an 9a klaiaa S O U I A A S T 8 R D A M riaa foru fou la 10 8 11 8 3 4 18 10 80 10 6 18 0S 1 10 9 f 3 86 07 1 43 i fiU 8 48 9 51 10 19 10 30 11 0 AmaLW 8 01 8 58 9 11 10 10 11 04 18 48 19 67 1 67 8 86 4 11 1 67 6 30 46 9 44 9 35 10 3 1 03 ld llAMt 0 81 9 13 9 3 10 16 11 1 108 1 111 8 1a 8 10 4 97 6l 6 46 0l i8 10 0 11 1 11 14 r D 4 u r 38 l K 9 39 1 40 8 03 B 1 8 U 11 I lu raraa 8 18 4 39 49 ia u 6 81 7 8 18 9 07 9 8 10 14 10 5 18 00 l ll U 8 8 8 11 84 7 04 8 1 8 8 9 89 10 14 10 49 11 47 19 88 1 8 00 3 19 3 45 07 34 35 T l 13 8 31 1 1818 8 19 50 9 8 8 10 8 31 4 4 0 8 91 7 09 8 10 9 411 B 1A m t W 6 84 47 7 30 8 95 8 41 9 30 46 11 90 19 49 1 06 1 0S 3 1 4 9 41 4 60 49 6 ii 7 00 IM 8 4 9 35 10 08 10 18 0 3 11 8 4 J 01 8 91 6 S 7 15 8 16 10 01 l 7 14 9 18 10 86 U 07 floudn 7 0 7 31 8 18 9 1 99 IH IS 10 8111 61 1 1 1 4 38 i B u 8 18 4 18 4 84 8 47 7 07 7 4 8 09 9 11 11 88 1 40 8 4 4 48 6 1 5 11 7 14 7 41 9 19 10 07 U 48 118 0 6 04 Utriellt t U tl 7 47 8 88 9 90 10 64 10 41 11 81 18 09 1 48 WouilU 6 07 44 8 0 9 87 10 17 ll 19 87 Oudaw t t 8 8 17 10 86 1 aoidl i l 7 0 7 i 8 80 9 0 9 10 48 11 18 11 11 11 61 9 18 BINNENLAND STATEN GENEUAAL T If te B It K U M m B H Zitting van Woensdag 19 Maart Do lieer MarcUant interpellaerde den Minister van Joatitie over s Minister weigering om een verpleegde in de Ryiiswerkinrichting te Uoorn om zyn stervende dochter in het ziekenhuis te Alkmaar te bezoeken Interpellant ging de feiten na er op wijzende dat de dochter haar vader aan haar sterfbed had verlangd om moreelen invloed op hem uit te oefenen en hem zoodoende op het betere pad to brengen Ook meende interpellant dat het ook in het landsbelang is aan gedetineerden niet te ontnemen de gelegenheid om zich te verbeteren Interpellant oordeelde dat de weigering van het verlof was tegen het zedel jk belang van beide partjjen en ook niet door het landsbelang werd gevorderd Spreker meende dat de wet niet verbiedt het verlof te verleenon door bijzondere omstandigheden mag zijns inziens de straf voor korten tjjd worden onderbroken Hg vroeg ten slotte op welken grond het verlof is geweigerd en of de Minister bereid is zoo noodig wetswgziging te overwegen De Minister van Jastitie antwoordde dat het beginsel in het strafwetboek neergelegd dat straf onafgebroken moet worden ondergaan hem verbood anders te handelen dan hjj gedaan heeft IIjj erkende dat de zaak hard was maar wees er op dat aan den anderen kant bet gevaar bestaat dat de overheid de speelbal zon worden van allerlei begeerten De Minister beloofde ernstig de qnaestie van wetswgziging te zullen overwogen De heer Schaper critiseerde heftig de houding van ten Minister in deze zaak van een Christelijk Minister had men andqrs handelen mogen verwachten Spreker had maling aan alle juristerg omdat t hier is een quaestie van Christelgkheié en humaniteit Hg noemde Ministers weigering allerschandelgkBt Ten slotte stelde hg een motie voor waarbij de Kamer als haar meening aitspreekt dat de bonding van den Minister in deze zoo min uit Christelijk als uit dat Van een hnmatn regeeringsbeleid is te verdedigen De voorzitter verzocht dezen spreker te vergeefs zidi te matigen De beer Heemskerk meende met den Minister dat de wat het verlof niet toelaat doch wenschto wel wetswijziging zien overwogen om het recht te temperen door druppels Christelijke barmhartigheid De heer Marchant keurde af dat de heer Schaper van de quaestie een partijzaak maakt waardoor allerminst het belang der zaak gediend wordt maar ook spreker was getroffen door het koude van s Ministers betoog Doch met opzet heeft spreker de quaestie niet in de verkeerde richting willen drijven 8 41 7 18 Sottardun Beun KotUrdua D F Sotlerdun M Oapelli Hiauwwknk ICoordttdit Soait 7 45 4 49 6 80 04 4 9 5 41 01 6 61 5 11 04 6 17 10 7 18 8 87 8 41 9 11 7 88 8 68 7 39 9 09 7 83 9 14 7 68 9 08 9 19 9 88 Qoudi Z T8nh Moero SMtansew Zsg Voorburg Spreker Ide een motie voor waarbij de Kamer oordeelt dat zoo noodig door wetswijziging de mogelijkheid moet bestaan dat ja buitengewone gevallen als tban voorgekomen do vrgheid worde verleend Medelijdende harten bewogen door het leven vol ontbering van de hier aan de spoorlijn werkzame poldergasten hadden zich het lot van eenigen hunner aangetrokken en kregen zelfs toezegging dat ze Zondagmorgen naar de kerk zonden gaan Dries die door onze jeugd voor een aardige wordt gehouden omdat hg altgd vroolijk is en graag een praatje met de jongens maakt zat te 10 are in de kerk heel vooraan met het kerkboek in de band Ofschoon hij met eene versche pruim zijne opgewektheid die onder de preek erg scheen te Igden trachtte gaande te houden en by t tweede zingen al eens uit de bank was gestapt om zich het gezang door een gedienstigen achterbuur te laten opzoeken werd hot hem ten laatste te machtig Hg verlaat de bank stelt zich voor den predikant met het kerkboek in den oksel van den linkerarm en de pet in de rechterhand en houdt ongeveer de volgende speech Dominee ik moet er uit ik kanm noogen niet meer openhouen ik begrgp het ook niet goed wat je zegt maar ik ben ook in geen tien jaar in eene kerk geweest Ik kom wel ereis weer hoor dan zal t wel beter gaan ¥ a nou ajuus dominee dag volk ik groet je Een sierlijken zwaai met de pet langs het front van de schare en Dries verdwijnt door de deur Een dame in Oostenrgk is er voor de rechtbank in geslaagd 1 ÏÜOÜ contanten en een kleine Igfrente te krggen van een spoorwegmaatsohappu als schadevergoeding voor den schok dien haar zenuwen hebben ondergaan door het plotseling binnonrjjdon in een tunnel in een niet verlichte coupé Da spoorwegmaatschappg die aanvoerde dat zg Jli t verplicht was de wagens te verlichten or een korte tunnel is in hooger beroep gegaan Ter inlichting van het publiek in Engeland zullen de gevechtskaar en van hot oorlogsterrein met de gevecbtsplaatsen in November December en Januari die in de N E Ct hebben gestaon met Engelschen tokst gozaraenlgk worden uitgegeven en daar te lande verspreid Te St Iwan in Kroatië is een huisjesmelker Francis Bosner gearresteerd wegens onmenscbelgke mishandeling van zgn vrouw Hij had de ongelukkige vastgebonden en verscheidene dagen achtereen koud water laten loopen uit een kraan boven haar hoofd pe vrouw is krankzinnig geworden Esmoreit en De Zwetser Opvoering van 21 Maart a s IV De Vertoning De vertoning begon ol men t nu ook doen zal weet ik niet met een gobed Zoo b v het stuk Lanseloet van Denemarken waarmee hetzelfde gezelschap tegenwoordig het land rondtrekt aldus h bidde gode van den trone 1 48 1 64 36 9 14 i 45 H l SS 9 03 1 0 1 09 8 81 e 4 50 6 18 97 5 08 6 18 6 87 6 89 6 48 6 57 4 69 II 6 9e I 2 11 08 7 10 7 8 7 15 7 33 7 64 8 01 10 30 10 4 10 54 11 99 8 43 t 5 Ende Maria der maghet econe Dat aiom allen wille bewaren liJnde in dooghdenaleoe gliesparen Dat m hemelrike ghewinnen Die biddic der maecht Marien der Coningkinnen Die een vrouwe et bovenal Nuhoort wat men u spelen aal Bg Esmoreit is het nu meer een biddend gesproken ged king öod die vander mag iel wat qheboren Omdat hi niet en woude laten vtrloren Dat hi met sinen handen hadde gtmaect Sc woude hi al moedemaeet Dedoot atenen in rechter trouwen Zo begint een voor redenaar die dan een en ander gaat zeggen wat nodig is tot recht en vlug 8 17 S Sl 9 11 10 09 10 19 10 45 11 96 10 19 o 10 30 8 31 Ml X S ïl 8 69 9 3 io s 10 80 10 46 11 0 11 41 11 11 11 48 Ritra lupplomBat bawyi 1 AUfien Dinadi 9 19 6 17 6 30 7 05 10 93 9 46 10 31 7 69 8 9 L 9 86 rr 9 46 f 9 68 a o 10 08 w H 7 8 8 10 3 49 9 47 10 09 lO U 11 09 10 18 10 48 ll 8 r I0 4 H 16 11 57 1 Swijt = zwggt 4 wgze verder Opmerkelik is dat nu twee derde van t stuk ons roch rest we komen nil eigenlik eerst midden in t spel In het eerste bedrgf om t nu zo maar te noemen was alles Droefheid en Lgden en nu begint de ommekeer van Ongeluk tot big Geluk het is stikdonkere nacht geworden maar Wie maar de goede God laat zorgen En op Hem hoopt in t bangst gevaar Die redt Hg Goddelik wonderlïaar Allengs zien we het rood van een nieuwe dag doorbrekan het wordt weer morgenstond en de hecrlikste dag rjjst aan de Hemel prachtig is dit kontrast en die niet goed wist of er in de middeleeuwen ook noch zo iets als poëzie was in de mensen de geleerde boeken lezende zou men dit licht gaan betwgfelen die late het kontrast tassen de twede en de eerste helft van de Esmoreit een op zich werken Ik wou dat middeleenws pnbliek graag gezien hebben hoe de gezichten v an allen zich allengs óók weer ontstroevon en opfleuren gingen het helle lachen van ogen blinkend van tranen In het hele samenstel van dit Twede Deel is een fijn besef van kunst verstand van het toneel Het hele Twede Bedrgf door is er een atéèds toenemen van beweging en passie Ik merk het hier maar op Veel brejer zgn de tonelen uitgewerkt dan in hot Eerste Gedeelte natuurlik ze zgn zoveel belangwekkender nu Zo b v dat van de verklaringen tussen Damiét en Esmoreit hoe het vreselikste hartzeer om de twgfel aan ziJn geboorte hem aangrgpt haar trouwschenken het heengaan van de nu eerloze om vader en moeder en eer te zoeken Maar men zal ook opmerken dat de tonelen voller worden I En dat het breedste en drukste het mèèst bewogene het slottoneel is Men moet toch op sommige dingen bedacht zijn De middeleeuwers waren zulke goeie verstaanders waren niet zulke verschooldc redeneerder als wij hadden aan n half woord vaak genoeg en begrepen veel van zelf Als b v Meester Platus zegt tegen Eobbrecht ik heb je zoveel geld gegeven in een ivoren fortsier en dat zal men noch vinden in nw sergn dan is hot uit want dat fortsier = kistje wordt nu in elk geval gevonden Zo wordt de eerste ontmoeting van do Kerstenconine en zijn zoon niet vertoond dat het heeft plaats gehad spreekt in zeker toneel vanzelf Eigenaardig is noch na t hangen van de verrader de van t toneel verkondigde moraal En dan eindigt het weer met gebed die ziJn hart in deugden stelt die zal eenmaal met God zgn daar boven in de hoge hemel waar de engelen zingent Dies onne 1 ons die bemelsche vader Nu seght Amen alle gader En dan is Esmoreit nit Dan wordt aangekondigd de Klucht van Lippijn In plaats van dit vertoont hot Rotterdamse gezelschap nu De Zwetser van Pieter Langendgk 1 Onne = gunne v D B STADSNIEUWS GOUDA 20 Maart la02 In de suikerballenkookerg van den heer Vermey Lange Noodgodsteeg brak Woensdagavond ongeveer 12 uren een hevige brand nit die zich in den beginne zeer ernstig liet aanzien Weldra stond het gebouw in lichte laaie en daalde een zee van vonken als aan een renzenfontein ontsprongen op de belendende gebouwen neer van welke er nog een paar aan het vernielende element een kleine tol moesten betalen Als altgd was de brandweer spoedig ter plaatse Spuit No 1 kommandant de heer de Ruyter gaf het eerst water Door meerdere spuiten versterkt had men den brand die zich gelukkig tot dat eene pand bepaalde spoedig onder de knie toch hebben nog vele omwonenden door waterschade enz geleden De brand schgnt boven ontstaan te zijn en vond genoeg van zgn gading om de bewoners van de naastbg gelegen woningen schrik en vrees in te boezemen Het Tooneel org v h Ned Tooneelverb chrijft over de opvoering van het Abel spel van Esmoreit het volgende Het nit den doodslaap herrgzen van dit mooie onde spel danken we aan het Lett Congres te Dort ter eere waarvan een aantal dilettanten het den 24en Aug 1897 met de dames Mulder Eoelofsen en Anna Beukers vertoonden De vertooning heeft enorm veel bg val gevonden constateerde de N R Ct s ochtends daarna Ook Zaterdag was de bijval groot En verdiend Met groote vreugde zeggen we laid hoeveel bekoring ze heeft gehad deze vertooning van Esmoreit 1 Ze beeft zooveel belangstelling gevonden dat er naar wg vernemen sprake is van herhaling Ned Opera te Rotterdam Zondag 23 Maart a g Otello Gelegenheid tot plaats bespreking en het nétten van couponboekjes heden avond van 7 8 Café Schaakbord MooRDRECHT 19 Maart Gisteravond had de laatste Nutslezing plaats van dit seizoen De Heer A Vogel van Delft vervulde deze spreekbeurt met Let drama Starkad door Alfred Hegenscheidt Zoo men dit stuk las dan reeds zou het ons boeien door zgn schoonheid van taal en inhoud Hoeveel te raeor was dit nu het geval nu de Heer Vogel zich op zoo echt meesterlgko wgze van zijne taak kweet Karakteristiek liet hy alle in het stuk voorkomende personen optreden in één woord men leefde mee Na het einde kon men gerust zeggen dat men een tooneelvoorstelling had bggewoond De Voorz der afd de Heer Marl bedankte den Heer Vogel met zeer bartelgke en waardeerende woorden die dan ook ten volle waren verdiend Roode Kruis Hulpvr Comité AFDEELING GOUDA 1901 1902 an leden on belangstellenden geeft het bestuur van het Hulpvr Comité van het Noflerl Koode Kruis afdeeling Gouda gaarne het verslag van de werkzaamheden en verrichtingen loopende over het negen en twintigste dienstjaar De steun van velen is steeds noodig om te knnnen voortgaan met bedeeling Leden en belangstellenden wordt beleefdelgk verzocht inzage van het verslag te willen nemen opdat door aanbeveling ook weder nieuwe leden mogen gewonnen worden Hoewel in 1901 eenige leden mochten gewonnen worden zóó is door het bedanken van leden van hier vertrekkende zeer gewenscht dat nieuwe leden toetreden De ware belangstelling van vele loden ook die der loden buiten de stad is weldadig Met weigemeenden dank wordt vervolgens gaarne melding gemaakt van de volgende giften als naar gewoonte met opgave van tijd plaats en bedrag In Maart 1900 ontvangen van Mej C W de J een slaapbank verzuimd in vorig verslag op te nemen In Maart 1901 nit Beetgumermolen f 1 50 Het bedrag der 10 geplaatste busjes mocht over zes maanden f 10 29 zgn In Juni uit Gouda de welkome gift 4 f 60 19 Jnli uit Schoonhoven boven de contributie eene gift 4 f S i Nov uit Gouda wederom de belangrgke gift k f 200 22 Nov nit Leiden de steeds welkome gift A f 5 In Juli uit Gouda een kinderstoeltje waarvan eon dankbaar gebruik wordt gemaakt In Aug ontvangen van ej S alhier eene sprei geschikt ter verloting hoewel dankbaar voor deze gavo was het wenschelgk de vriendelgke geefster beleefd te verzoeken eenigen tgd te mogen wachten met de verloting daartoe welhaast de tgd gekomen wenscht het bestuur als immer verblgd te warden door uwe welwillende deelname met vertrouwen zal het bestuur de vrgheid nemen daarvoor tot u te komen 9 Sept gaf het groot leed dat ons verdienstelgk bestuurslid Mej B Temminck voor de laatste keer onze vergadering bgwoonde van 3 Maart 1896 9 Sept 1901 was de samenwerking hoogst aangenaam Met de bartelgke toespraak en dankzegging voor den welwillenden yver en vriendelgke hulpvaardigheid ons bewezen door den presidente vereenigde bet verder bestuur zich volkomen en brengen wg nogmaals gaarne openiyk onzen hartelgken dank aan haar wier toewyding voor de zieken en aangename samenwerking ons steeds eene blgvende herindering zgn zal De familie Temminck zal gewis immer te Gouda in aangename herinnering blgven voortleven Met ingenomenheid knnnen wg kennis geven dat Mej W van Amerom de ledige plaats heeft ingenomen en met welwillenden gver in Dec 1901 hare vaak moeielgke taak aanvaardde In Dec van eenige belangstellenden mochten 12 soeplgsten en van den Heer E eene soeplgst ontvangen worden In Febr 1902 van Mevr W alhier ontvangen een gzer ledikant met matras Gaarne brengen wij openlgk onzen weigemeenden dank aan leden en belangstellenden die door hunne gewaardeerde gaven en contributiën ons gesteand hebben mede aan HH Uitgevers der Gondsche Couranten onzen dank voor de welwillende opname van het verslag u iramer bereid vindende wanneer ook noodig Op aanvrage van HH Geneeskundigen werden 136 zieken van versterkende middelen voorzien Aan hon werd uitgereikt aan vleesch voor f 30 24 melk 320 58 eieren 12 61 onderhoud materieel 23 50 De ziekegtoelen ringknaseng enz worden door Bestnnrderessen waar noodig in gebruik gegeven De rekening is nagezien en goedgekeurd door den Heer J A P Montgn en Mevrouw A Noothoven van Goor Roest van Limburg In Maart 1901 werd het gewone bedrag aan het Hoofd Comité door de Penningmeeateresse overgemaakt en 23 April don staat van het jaarverslag ingevuld verzonden Door het bestuur van het hoofd comité ontvingen wy de gewone berichten en verslagen die belangrgk waren In November 1901 mede ontvangen Handelingen XVI belangrgk door den inhoud der mededeelingen over de jaren vanaf Juli 1899 1900 Juli 1901 Met veel belangstelling werd door het bestnur de veelomvattende medédbelingen nagezien en gelezen De 3e afdeeling van hot XVIde deel der Handelingen van het tCederl Roode Krnis hetwelk afzonderlgk wordt uitgegeven verdient alle aanbeveling om gelezen te worden door velen een deel der opbrengst komt ten goede aan de brouwen en kinderen in de concentratiekampen Met vertrouwen en aanbeveling meenen wy ons verslag over het negen en twintigste dienstjaar te kunnen eindigen onder aanbeveling voor elke gift hetzg in geld oud linnen stoelen of gebruikt beddengoed Beleefdelgk in herinnering brengende de zóó laag mogelgk gestelde contributie jaarIgks minstens k f 1 voor het lidmaatschap Het Bestnur Mevr M J TEN BOSCH SOHOLTENS Voorzitteresse Mej N J SCHELLING Penningmeesteresse Mej C S 4LTSER Secretaresse Mej J M SALTSER Bestuurslid Mej E DE BACKER Mej A M VERGEER Mej W viS AMEEOM Anislerdaiii Vfk rs Slotkrt 5 BH Beurs van 17 MAART I KlBiaLiNU Ctrl Ned W S 9 dito dito dllc 8 dito dito dito 3 11 1831 93 4 iTAilLlnsjibr rmg 1869 81 5 OosTlKB Obt IQ papier 1868 6 81 dilo m z lver 1868 5 PoBTUSAL Olil mi t coupon 3 duo lioktl 8 84 aD l lllD Obl Binneiil l894 4 O l i duo Gocona 1880 4 96 duo bij Rolh 188 4 971 dito bg Hop 1889 90 4 97V d lo ia KOlid leou 1888 6 ilito duo duo 1884 5 dpA Porpet lohuld 1881 4 87 PuHKBij Gupr OoDv leen 1890 4 36 Gec Iceniug aerie V 9 V Ge 0 leemn aerie 0 l ZoiuAFKlIp f oblg 189 J 3 104 Ubiico OIi U 9eh 1890 VlNlinUA Obl ou iep 1881 4 80 Amitudaii Obligatieu 1896 8 90 BoTTIKDAH Stod leeu 1894 3 S8Vi Hm N Afr Handelar und Arendab Tab Mg CerliSiwten 676 DeliMaataohappg dito 415 8 l 106 119 8181 l i 1041 Ara Hypotheekb paodbr 4 Oult Mq der Voritenl asud f a Gr Hypolbaekb pandbr 4 Kederlaodache bank saad Ked Handelmsataoh dito N W P O Hyp b pnudbr 8 96 RotL Hypotheekb pandbr i l Utr Uypolhookb dito 4 101 Ooshke Ooat Hong bank annd 1901 fbsL Hypotheekbank psudb AvniKA Bkiul hy poth psndb 4 M IW L G Pr Lien eert 6 MlD HoU IJ Spoor w Mg a nd Mü tot Eipl t 8t Spw aai Ned Ind Spoorweg m annd Ned Znid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1391 dUo 41 iTAUlSpooral 1887 89A Bobl 8 ZuidItnl Spwmij A H obl 8 FoLKH Wiraohau Weenen und Bual Or Kuaa Spw Mjjd obl 4 Balliaohe dito a nd FaatowB dito aand 6 I ng noiiibr dilo auid 6 981 Kttiak Ch AK ir8p k p oW 4 loo dito dilo oUig 4 9 1V AIIIUXA Gent Fae Sp Hg obl 6 OhicliNortb W pr C T aand 918 dito dito Win Bt Peter obl 7 i 1401 Den er k Bio Gr Spm oert f 40 i lUinoia Central obl in goud 4 1081 LonUr fc Nashfilli Oer r a nd 107 Ueiico N Spv Mij la hyp a 6 106 Hiaa Kanias r 4pCt pref aand N Tork Outaaio k Weal asnd 8 l Penn dto Ohio oblig Qn gon Galif Ie byp ia gond 104i a St Paul Minn kUanit obl On Pao Hoof lijn obllg dito dito Line Col Ie hyp 0 6 9 GaNaJ a Can South Chert r aan l 64 Vm 0 Rallw k Na lo h d o O 9 Amaterd Omnibua My aand Boltórd TramirBKMaala aand j NlD Stad Amaterdam aand I lOl Stad Botterdam aand 3 10S7 BluH 8t l Anlwerpen 1887 lOU Stad Bnuael 1S8 97 1031 1171 109 Uoxa Theiaa Begnllr Geaelaoh 4 Ooenn SlaaUlMnii 1880 6 K lC Ooal B Cr 1880 8 Srmn SUdHiidiid 8 18 8 Nn Ilouveauté § IN VAN OS Kleiweg E 73b GOUDA Velepkoom Hu 31 Burgerlijka Stand ReeavUk GEBOEEN Arend ouders M Blanken en G Boere Lena ouders C Jongeneel en W de Knikker OVERLEDEN 1 C van der Heiden 2 jaar Ontvangen DE NIEUWSTE ZWAETE JAPOlTSTOFFEir met bUbehooreude OIRKEEKMCEIV van do goedkoopste tot do beste soorten Prijzen zeer concurreerend D SAMSOM 369 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Donderdag 20 Maart No 8558 en 10506 ieder f 200 1084 f 100 Prgzen van f 20 363 2476 7083 10432 12521 16377 19341 448 2566 7190 69 12714 88 19543 77 3768 7201 10628 61 16445 58 771 3816 7405 10726 85 16536 87 1341 4201 8057 11264 13311 69 96 43 4606 8117 11387 14077 16761 19683 70 86 8345 97 14167 17321 88 1404 4948 8417 11415 15137 86 19781 1504 5258 8971 11544 15273 17418 19803 36 94 9094 11856 15513 17539 20308 1923 5593 9108 11914 14 18130 20417 62 6476 9834 35 78 18574 20568 2107 9310195 58 15642 18823 2263 654910215 12360 16153 19152 M ARH TBBRIOHTBN QOUda o Maart 1903 Granen By voldoenden aanvoer kwam er ia de pryxen weinig verandering Alleen Tarwe werd hooger verkocht Tarwe Zeeuwsche 7 50 k f 7 75 Mindere dito 7 10 i 7 30 Afwijkende 6 50 4 75 Polder 6 70 4 7 Rogge euwbche 550 4 575 Polder 5 4 5 25 BuUenbtndsche per 70 Kilo 4 60 A 5 üersit Winter 4 70 4 5 dito Zomer 450 4 4 75 duo Chevallier 5 4 575i Haver per heet 3 65 4 4 5 per 100 Kilo 8 40 4 9 Hennepzaad Intandsche 8 50 4 9 Buuenlandache 6 50 4 6 75 Kanariezaad 8 4 8 75 Koolzaad 10 4 10 50 Erwten Kookerwten 9 25 4 ID Niet koekende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 7i 5 a 7 50 Boonen Bruine boonen 6 75 4 8 50 Witte boonen 4 Paardeboonen 6 75 4 7 Duiveboonen 7 5o 4 8 50 Maïs per 100 Kilo Bonte Amerikaanbche 7 50 4 7 60 Foxanian 6 40 4 6 60 Cinquantine 7 35 4 7 50 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen hoog Vette varkens goede aanvoer handel vlug 33 4 35 ct per half KG Biggen voor Kngeland redel aanvoer handel vrijwel 30 a 31I ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vlug 1 30 4 170 per week Vette Schapen van geene beteetekenis Lammeren van geene beteekenia Nuchtere Kalveren groote aanvoer handel matig 5 4 9 ïokkalveren 8 4 16 Kaaa aangev 6 partijen handel matig lekwal 4 ade kwal 35 4 37 Zwaardere NoordHollandache 4 Boter goede aanvoer handel vrijwel Gocboter 1 10 4 1 30 Weiboter 0 95 4 1 05 AilVEKTENTIEl De Heer en Mevrouw vas tiE HEUVEL SoHEEFBALs geven kennis van de geboorte van een Zoon aoüOAj 20 Maart 1902 C A V D LOO AHTS voor ZenüW en Zielsziekten Goudsche Singel 51 BOTTBBDAM SPEEEKUEEN S i UiRICHTUIG VOOR FSYCHOTHBRAPa