Goudsche Courant, zaterdag 26 april 1902

i So 8784 Zaterdag 2 April 1908 4l8te Jaargantj mmm mmm iSieuwS en Adverieniieblad voor Gouda en Omstreken flefonn Xu H9 De ifg ave dezer Courantg eochiedt dageliikü met uitzondering van Zon en Feestdag en Do prijs er drie maanden is 1 2 5 irauco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI ÏF CENTEK Telrronn n Nir A D V E UT E N T 1 E N worden geplaatst van 1 5 regels lx 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters wmden berekend naar plaatsruimte In ending van Advevtentiën tot 1 uur de s uiidd Geen Kiinkhoest Geen InHnenza Um ISinkhoesl influenza Borsten Keelaandoenhiff i i I C A V D LOO ARTS Toor Zenuw en Zielsziekten tioudsche Singel öl UOTTEUÜAM SPREEKUREN INRICHTING VOOR PSYCHOTHERA PIE Ondergeteekencle beveelt zich belceld aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzouderlgke schotels n alles wat tot het koksvak behoort desv langd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 1 28 Wie Keker ija iru de Eetat Elkel CftOaO ts ontttngsn MiKineneestald en aa vele iruefnemingen Ib den hindal gekomen onder des nuun dee uitTindem Dr Miobaelll verrurdigd vp de beste mncbinoa ia het wereldbéramde étebbliaaemeut van Gebi £ Stoll rck te Keulen liehc Bikel eacao Ib rlerkuiten boraen Dete Eiket CecBO met melk gekookt eone eingename gezonde drank vvor ib lijkach gebruik een i 2 theelapeli vn t pooder voor een hop Chocolate Ale gcneo kr cbtige drank by gevel van diarrbee alnaits met water t gebraiken Verkrijgbut by do voonutnul B 1 Apothsks ens Prfi Ko K prcrfbnijlee f 1 0 o 0 90 a 0 85 Oenenalvnrtegenwoordigei voor Nederland lulius Mattenklodt Amiiterclara Kolvristraat 10 1 TUniy t Wondirbal8 m ill do güliyolu wuruld lieltoud on oroomd Onovortrolfoii iniiUlel togen llo Borst Long Lever naagzlekten enz Inwondig ♦ ïoowei at ook uitwondig in bijim iillg zioktugoïulloii mol ood itovolg m lo woudon PrU per lacon t 1 per post t 116 TUiny s Wondtn lf bozit oon alsnog o n g o k u ii d e g o n o o 8 k r n o U en lioilaamo working Mnaki moOBlal elke pijnlljko au goïsarvoUo oporiitio golioul oïorliodig Mol dozo Mlf word ouu u aar oud voor ongeneeslllk gehouden bcengCIWel on onlmigs oon Injnn J laar kankcrlUden ccnezeB ürougt gonozing on Yorziiohllng dor pijnou Wj tondon onUlekingon onz an ttllorlüi aard PrUs por pot f 1 60 per post f 1 60 Coiitrual ilopöt voor Nodorland Apolliok T IIBSIBI S1SHERS llüllinrAm tordnin Witr Kc n Jnpll 1 1 11 n i i Ji iiiloil il llii l a IHIISnilï m lW d b l llohlUot OuUrrmob OtliCTB proijwol l onlhiii lon bij liet Cenlr ll p t S ndor HoWiiS AmitenÏMi FRANSCHE STOOMYEEVEEIJ all cliniiiische Wassclwrij VAM 11 OPPEIHEIMI I Jirnlahwhi Itotterilnm Uebrevoteoril door Z M dou Koninii der Belgen Uoofddepdt voor GOUDA dé lieer II Ci TIUJSBIIIIG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het stoomeu en verven van tie Ueeren en Deraeigarderoban alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor h toom n van pliiohe maiitels veeren bont t Het OMoh 4elvk t n t mikkelyktte poetsmlddel voor Heereo en vooral damea en Klnderachoenwerk Il de Appreluur van C M llUer C 6M Btrll B ulh 8tr l4 Menlettegoeó JlvV op naam en fabrlekemeric Vartrythaar ty HelPM Inkellen In icKaiRwerk lalaeterlaa iMtaryaa aai eei BiaeraBl OtMI by aardiniHB ArahM Oordflnen tatelkleeden om worden oaar do ueuwste en laati methode geverfd ViOTBN in de Koninklijk goedgek Verloting VAN DE llollandsohe Maatschappij van Landbouw Atdeeling GOUDA zijn verkrijgbaar b A BRINKMAN i Z Lan e Tlendewcg 60 Prjijs per lol O SO Het groote aantalzenuwkwalen van Rem rlioof iilJn af tot d voorafgaande keittukenen van apoplazla htnanberoarta to trotsMna nog üteedi allA middelfo door d medtachfl wetMiicbap aof wand Snnit aan dan Bleawfln tfjd k mt de epr toe dat Elj door hat februik maken van den eenvottdlHten weg naaielljk langa de bold mm pliy iologj verbrem ïleclieoutdekkingfedaaii heeft die na honderde pnemsmingen tfaanaover de geheelewereld Is en terwijl ilJ in wttenaobippelljke kringen a hoogste balangataJllng wekt teveaa ene wf lUBuu blijkt te Eljq voer de un kmawKwalea lijdende menaohheld Deie geneeawijx li nltgevoB den door den gewesen Of Doler raa OesoBdbell Dr d mau Welaamai n te TUahofen en beraat op de on dervioding 0pgedaan In aeae l ri e praktijk Door waHiehlnc vmn hot MOfd nmiial prrdavi worden daartoageoekikteBlofron door dolinidonMiddellUksmiibotBeimw K atel medekcdcclil Hat den ranMawiJse werden werkelijk soliltterende reaoltaUn Teriue aa en tlJ maakte loovoel opgaaR dak van een door den aitvlnder getehrevea warUe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voarkomleg in genezing binnen kerten tijd reedt de Ule ink veracheiiPD m Uit boekje bevat niet alleta vor het gr pnbItflk viTBtaaub rn verklaringen ontrent het vezeu der nieuwere therapie en de daarmede aelfe lil anlioiiigo envallen vnrkregeu tiitweiking maar ook vindt men daarin wetemobappelijke ver biiiid tltngpn nltde iivtllaelieuladondleaandHZo gnneeawijze gewUdillo loomeda afichrtft van tal vttii getnuNPliriften van hooggeplaatate ganeoHkuudigqn ouder welke 1 Ééelère roeri ér profBiior iai in polyklinleli t Parlji rue RouB nont 10 STaingreber med dr praktlietreed gaeeeeheer ae het krank tinnlggn cBttlcht dü CharBnton SanitAtirath Qf Cohn te Slattin Oroiiniaan laed dr errand arta te JiihllnBS i Or P Foreitlar genaeilieer dirsotiur vaa hat hoipitaal ta Agan flahalavath Dr Saherlng kaateel Butanfall Bad Emi Oarsai ned dr geneaiheor dlrdateur dar ualvano thBrapeutlaolii InHoktlag voer tanuwllldira Ie Parlt rua St Honoré 934 Coniul von Aichenbach med dr te Corfu Dr Buabaoh arroad art de ZIrknItz Oberitebtu it Jechl mnd dr te Wef nen Dr C Bongaval Ie La Farrièra Eure lid Vaa daa Coniell Central 4 hyglèfil at de Santi In Frankrijk en vele ttnderflti Aan allpn wier r pntiw eMl l mrernf minder ansodaati la of asu xagcnannadfl iteiiiiwaolitlalield Iljilnn waarvan de kenteekenen ilJn ohronlaohedoofdpfja migraine lobela Itoof dpljn hloadandrang irDote prlkkalbaarheld gejaagdha d alapelaoiheld llohaoielljka enruat an enbahagelllke toe tiand verder alle ifeken die door beroerte fetroffen weiden n nog HJden tan de govoleen daarvan ooali varlammlijgtn onvarmogan tot tprekse rware tongval noelalljk itlkkaH etl nietd der gewriohlen mat vaortdurende pl n ptaatiellika iwakta variwakking van galiflugen eai A tij die reada odw geaeeakandig behandeling gewePet Eljn maar door de bekeii de middelen all onthomdiagMnnkondwatarkanr wrilvon elertrlaeerfln atoomlool of seebadon geen geneaing of laalgiiig bonavr kwaal gevonden hebbfn en ten elotte eIJ dia vi ea Kevo l n voor beroerte n daattoa redea hebben wegena verechijDBelen ala iIdIi aanhoudend angitig voelan vardaoving la bét beard heofdplja aiat daliaDgliall flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkande pijn onder het vaorheofi ealzlag fa de ooran bat voa en an kriatieling In en het ilapan van handen en voeten aan al deze drl eategorUn van aODUWlIJdera ala ook aau lange melijei ll dends aan bjcekzitoht en kraoMeiooihaitf oE an gezeade lalfa aan Jonge lanonan die veel met het haofd werkrn en gueHtelIJke reactie willen voorkomen wordt dringend aan geraden zlih het boven vermelde weikje aan te ecbalTen hetwelk ep aanvrage koitalaoa en anoa ver ioaden wordt d or AniMtcrdnni door l XEOAV A Vo Hpiligeweg O Hotterdam F E vnn ntVTRV KOLFP Apotheker Korte aoofnteeg 1 UtreehV laOHKV A Op de Jongete hygleiiniiiih me lioiiii vjjae door de liedlnilie JurU M t do TAl Utreehy rOHKV A l OltTO Ondngiai lit blJ de Oaardbrn F SQL KoNINKL KE eTXbf lentouuKtpliiug in de l r Wf iaaiiiaoa acha Jeneea I nnlHlllr hrkrnnnd binnon den kortst mogeiyken tgd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberocuide Superior Druiven Borst honig Extract M E L I il M T H E uit de Koni kiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C in Wkk DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WÖLFp Cx Westhaven 198 Gouda D MIElilES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12Ö te Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSB NieumerkerkadlJfl A N vin ZESdEN Sc oo oi J Th TORKEN flost op B WIJK Oudtaa cT A SCHEER Haastrecht P W v EDE Oud M r K va dbr HEMDEN te ReeUwijk P v o SPKK Moercavelle D v d STAR Waddtngiveen Wed HOLST Waddmsveen M KOLKMAN WadJingsveen P A u GROOT Oudewater A DB JONGH Mfewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop Let Toolfr l op de ECHT Jtandteelceaiaff xuBt roode ïetterst Oberlahnslein OIRUTEUKDCK VICTORIA BftON OBlRlAHMSTtlN Overal 42£ElS krijflbaar Maataehapp tot ExploUatie van de VMorUt Bron Kanmw voor SederkmA Soompjoa éO Botterdam mmm mu Nog slechts een paar exemplaren zijn Verkrijj baar bij A Erinkman Zn leoUhel jelukdebanil Hoofdprijs l e prezen eijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin leker 11 MiUioen 202 000 Uark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende De hOOfESte prijs is eventueel 600 000 Mark Premie van 300 000 M 1 prijs a 200 000 M 1 prijs k liiO ÜOOM 1 prijs i 15 000 M 2 prijzen i 70 000 M 1 prijs ü 65 000 M prijs i 60 OOM 1 prijs a 66 00 M ï prijzen a 60 0 0 M 1 pnjs ci 40 000 M I prijs a 30 0 1 M 1 prijs i 20 000 M ISprijzilOOOOM 56 prgz ü 6000 M I08prijz a 30 OM lB6prijz a 21 00 M 4prljz k 1600M Blitprijz alOOOM lOmprijzefilSOOM 20 prijzen a 250 M 77 prijzen 4 BOOM 38058 prijzen a 168 M 9 89prijz i IBO 48 llB 100 M I0882prijz i78 4P 21 Totaal 68010 prijzen De Hoütdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark SO 000 stijgt in de 2e kl tot 00 M in de Se tot 60 00 M inde e tot 65000 M in de Ce tot 70 000 M in de 6etot ÏB Oün M in de 7e tot 200 00 M en met de premie van 800 000 event tot 00 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgebteld kobt een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingsUjst De uUbetalinf ea Terzentllnii van prUzeii gebchiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding üiP ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours yV Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 1 MEI e k met vertrouwen tot Samuel Ueckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitscbland Echt Zeeuwsch tarwebrood f cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Kieuw onovertroSea Prof Dr Liebora welbekend UmW BBiLCST ILIZIS Alleen echt met F brickemerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zells WISP de meest bardnekkigo xenuW fixSel niehien vooral ontstaan door SkI afdwalingen op jeugdigen leeftgdTotale ifenezing van elke zw te Bleektjobt Benauwdheid Hootdpgn Migraine Hartklopping Maagpjo slechte spjsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen Prijs por flewh 8 1 fl 8i dubbele Bo 11 6 OentraJ Depêt Matth v d Vegte Zaltbom Ü p6t M Cléban k Co Botterdam V Happel VGravenbage 1 Uatmmani de Jong J Czn Rotter Wclff k Co Gouda 00 bil allo droipsteil Gouda Druk van A BRINKMAN Zn De BURGEMKESTER van GOUDA brengt bij leze ter kennis v an de belanghebbenden dat door den Heer üirecleur der Directe Belastingen eoz te Rotterdam op den 23 April 1903 executoir IS verklaard Het primitief kohier No 5 der Peraoneele Be lasting dienst 190J van de gemeente Gouda Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepa ilden voet te vol doen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 25 April 1902 Ue Burgemeester voornoeniil R L MARTENS Uuilenlandscb Overzlekt De beweging onder een deel det anliolericalen in België om van den koning een ontbinding der Kniner te vorkrögen houdt aan in weerwil van weinige vooraitzichtenter verwezenlijking De liberale leden vaniden provincialen raad van Brabant hebbeneen adres in dien geest aan den koning gericlit en do nnti clericale gemeenteraadsledenvnn Jbarli riii liehbeu besloten een grootepetiliebeweging op touw ie aei mneento fiiBSrodor Wnr Beli R ïotïerTiru ging van Kamerontbinding Bovendien willen zij onder de industieelen on bandelaars oet adres aan den koning laten circnleeron omlusachonbeido te komen ten behoeve van d zekerheid voor het bedrüf j Ook onder do liberalen zgn er echter diu er op wijzen dat de geest der grondwet unn den koning geen recht tot ontbinding geelt dan in nauwkeurig aangeduide gevallen te Weten wanneer de meerderheid het ministerie niet volgt en wanneer do koning over hot ministerie niet tevreden is De liberale Etoile meent dat zjj die den koning toch tot ontbinding willen draven slechts bun land dienen Men moet wachten tot het land genezen is van de ziekte waaruit hel pas is opgestaan vó6r men aan de bevolking weer een algemeene raadplei g kan vragen De algemeene raad van de Belgische socialistische partij heelt op voorstel van Léon b nrnemont besloten op i Mei a s een buitengewoon congres te Brussel bjjeon te roepen waarop zal behandeld worden de strijd voor het A K en de door de parts te volgen gedragsljn bij de verkieïingen van 25 Mei Het besluit werd genomen na een vrij heftig debat dat een gevolg was van alle pro FEVILLETOK k TWEE UraSTEN 59 Noch voor iets anders zooals men o is vertelde zei Sybil Den dag dat wij er waren was er brandgeweest in de Abdij hoeve en uit al hetgeen wijvernamen bleek het dat men zich om menschenal even weinig bekommerde als om de muren derAbdij Het is misschien moeilijk om de bevolkingin die treken bezigheid te verschalfon Itent gij die streek f Niet geheel ik reisde in den omtrek en maakte een omweg om een abdij te zien waarvan ik zooveel gehoord haiL Ja het was het grootste van de noordelijkekloosters Maar men zei me dal de menachen rondomde abdü het zeer ellendig hadden en ik gelootniet dat er een andere oorzaak voor hunne ellende bestaat dan de hartvochtigheid van de familiedie de gronden in haar bezit gekregen heeft Gij hebt eelJevoelvoorhetvolklzeiEgremont terwijl hij haar ernstig aankeek Sybil beantwoordde hem met een blik waarin eenige verwondering lag uitgedrukt en zei toen Doet gij dat dan met i Uwe tegenwoordigheid op testen die bij den raad ingekomen waren sedert hy het ophouden der algemeene werkstaking decreteerde In een vergadering van anti clericale gemeenteraadsleden ait de omstreken van Charleroi is besloten don Koning een request te doen toekomen ond rteekend door do gemeenteraadsleden van t geheele land om hem te bewegen van ijn recht tot kamerontbinding gebruik te maken V In het Engelscho Lagerhuis stelde de heer John Morley voor de zitting te verdagen ten einde de aandacht te vestigen op de handelingen der militaire autoriteiten in Zuid Airika in zake Cartwright vroeger redacteur van do South African News die veroordeeld was tot 12 maanden gevangenisstraf wegens opruiende geschriften doch wian niet wan toegestaan nItV Engeland te vertrakken toou hy uit de gevangenis ontslagen was John Morley noemde die handelwyze der militaire antoriteiteii tyranniek en ongrondwsttlg De minister Brodrick ette uiteen dat Cartwright Dinsd g ontslagen werd nadat hy gevangeniastral bad ondergaan wegens het publice ren vaubeleedigendeenonwarestnkken Ue autoriteiteniiiZuid Afrikazoadeuzichscbnlitw tmtffHer t ioi ro zorgvuldigheid de mogelijkheid van elke handeling belotten die de verlenging van den oorlog ten gevolge zon kunnen hebben De Hegeering kon geen vaste overtuiging uitspreken in deze zaak maar weigerde eenig besluit uit te vaardigen zonder de autoriteiten in Zuid Alrika geraadpleogd te hebben Na een langdurig debat gedurende hetwelk verschillende leden der ministerieele party do houding der autoriteiten in deze quaestie veroordeelden werd de motie van John Morney verworpen met 237 tegen 182 stemmen De Nationale Raad te Bern heeft onder groote belangstelling van den kant van het publiek het Zwitsersch Italiaansche geschil behandeld De rapportew van de commissie merkte op dat de Bondsraad het incident niet gewenscht had en er geen ichnld aan droeg Tegen de anarchisten was de Bondsraad van oudsher omzichtig en vastberaden optreden De commissie hoopte dat de zaak spoedig een bevredigende oplossing zou vinden Verder werd er niet over gesproken De Nationale Raad heeft eenstemmig de houding van den Bondsraad goedgekeurd deze pkats is er mij een bewijs voor Ik volg slechts iemand die de ongelukkig nwilde troosten Ue liefdadigheid van mijnheer 8t l ys isiedereen bekend Ën gij gij ook tijt een engel voor de lijdenden Er is volsterkt geen verdienste in mijn gedrag want bet gaat niet met opoffering itepaard Wanneer ik mi herinner wat dit Ëngelsche volkeens was het oprechtste het vrgste en het dap perste het goedaardigste en flinkste het gelukkigste en godsdienstige ras op de oppervlakte dergansche aarde en ab ik bedenk wat het nu is met al zijne misdaden en zijn staafsch lijden zijnverbitterenden knorrigen aard en zjjn in den groeibelemmerde lichamen zijn leven zonder genot enzijn dood zonder hoop dan bestaat er wel redenom er gevoel voor te hebben zelfs al was ik doorgeboorte niet eene van zijne dochteren En het echt Ëngelsche bloed dat door haar aderen vloeide kleurde hare wangen terwijl zi sprak en haar donker oog glinsterde van aandoening en eene uitdrukking van fierheid en moed lag op haar voorhoofd Egremont ving baar blik op en sloeg do oogen neer hij was tot in het liepst van zijn hart getroften St Lys die met den wever iu gesprek wa geweest verliet hem en ging naar het bed van diens vrouw Warner naderde Sybil en uitte zijn dank aan haar vader zijn erkentelijkheid voor bare goedheid öisteren was het juist vültig jaar geledon dat groothertog Friedrieh van Baden tot do regeering werd geroepen Oiigotwijfeid zal het Badensche volk op dezen dag lija vor 4 op waardige wijze hnlde brengen want hot heeft aan de gematigde wijze rogoering van den Groothertog werkoiyk zeer voel te danken Maar niet in de cersto plaats op do raaterieele es geeatoiyke vooruitgang van Baden ondor Friodriclis bestuur worltdoor de Dmtscbe pers den nadruk gelegd Het 19 vooral de rol door den Groothertog gespeeld bij het totstandbrengen dor eenheid van het Dnitscho rgk die gister door do bladen herdacht word Hij heelt in 1870 71 den Koning van Pruisen en Bismarck steeds mot kracht en overtuiging ter zgde gestaan on het is groothertog Eriediich van Baden goweest die in liet paleis to Versailles op den tot Keizer goproclameorden koning van Pruisen het eerste Hoch uitbracht Het bericht dat do Russische ministor vnn onderwijs Wiinnofski zyn ontslag heeft moeten nemen wordt mot byzondero belangstelling beschouwd omdat bet een bowüs is dat duroactionnairo party in do omgeving v aii den Tsaar thans weder de bovenhand heelt Du toestand is wedor zoo zegt da Voaa Ztir Keizers om den voorrang en die stryd dor partyen is van gewicht omdat hot do strjjd is van twee wereldbeschouwingeii van twee levensopvattingen De benoeming van minister Von Pleliwo tot opvolger van den vermoordon minibtor van binncnlantlüclie zaken Sipjagin is oon bowys dat op lil oogunblik do roactionnairo parljj de overhand heeft Kn hut ontslag van minister Wannofski is een twoedo bewijs daarvoor De ontslagaanvrage is gevolgd op oen keizeriyk rescript waarin ie voorstellen tot hervorming van do niiddelboro scholen die onder voorzitterschap van den Keizer waren uitgewerkt ondoelmatig en onbruikbaar wer den genoemd Dit rescript was opgesteld door den oppérprocurator der Heilige Synode PobjedDtiostsef Wanneer men zich herinnert dat de toen zeventigjarige generaal Wannofski adjudant van den Tsaar voor vier jaren na don moord op minister Bogolopof op uitdrakkeUjk verzoek van den Tsaar als ministor van ondorwys optrad om belangryke hervormingen in te voeren en dat hy thans nadat die hervormingsplannen in overleg en in samenwerking met den Tsaar zyn opgemaakt genoodzaakt is zjn ontslag to vragen omdat die horvor Toen zij zag dal de bni voorbij scheen ie zijn nam zij afscheid van hem en Harold roepende verliet zij het vertrek HOOFUSTUK XV Waar zijt ge den ganschen morgen geweest Charles zei loril Marney toen liij de kleedkamervan zgn broer binnentrad eenige minuten voor hetdiner Arabell a had een heerlijk rijtoerlje beraamdvoor u en lady Joan en ge waart nergens tevinden Ala ge op die wijze voortgaat dan haljet hot niet v el of ge al welmeenende bloo Iverwanten hebt I Ik heb in Mowbray eens rondgeloopen Mendient ten minste eenmaal in zijn leven eene labriek te zien Daar zie ik de noodzakelijkheid niet vanIn zei lord Marney ik heb er nooit eene gezienen ben het ook met van plan Ofschoon als ik hoor welke pachten Mowbray krijgt voor zijn land hier in den omtrek dan moet ik eerlijk zeggen dat ik wou dat de sajetlabrieken te Marney gelukkig waren En dat zouden ze ook wel als onze arme goede vader maar gewild had Onze faraiUc is altijd tegen fabrieken enspoorwegen en dergelijke zaken geweest zei Egremont Spoorwegen zijn zeer goede dingen aW ereene goede schadelooastellinij voor beUald wordtzei lord Marney en fabrieken zijn niet zooilecbt all ie hooge huren en pachten ten gevolge mingsplannen ondoelmatig en onbruikbaar worden genoemd aan is het duideiyk dat do oorzaak van Wannofski s altroden elders ligt De correspondent van hot Berl Tageblatt schroomt met hot to zeggen Generaal Wanofski was voor do omgeving van den Tsaar en vooral voor Pobjodonostsof te liberaal 1 lin dit 13 eon belangryk vorschynsel omdat hot toont dat in Rusland do neiging iets meer vruzinnig te zyn lieelt plaats gemaakt voor oen torngkeor naar do reactie Hoowol hot bericht van het sluiten van een overeenkomst tusscbon do Voreenigdo htaten en Joiumbiö ter zake van het Panamakanaal in een olfloieus telegram voorburiit wordt genoemd schynt hot och niet overbodig uit een nader telegram do voornaamste bopalmgon weer te geven die deze overeenkomst zou bevatten Colambie zou aan do Voreenigdo Staten in pacht gcvoii oen strook gronds van 10 KM breedte het Panama kanaal bevattende Dii regfloring to Washington zou zich voorbeliouden dozo pachtovereenkomst na verloop van een eeuw telkens voor oen eeuw te vorniuuwon auli u6 vTir emgad StarBir M nnVCIlB élT baaien aan de uitmondingen van het kunital zullen slaan ondor de gemeenschappelgke jurisdictie van do Voreenigdo Staten en Columbiti De machines en hot verdere maleiieel voor den aanleg van hot kanaal zyn vrg vnn invoerrecht Do folitie te Panama en Colon blu t Onder het gezag van de regeering Vnn Oolumbië Zoodra het verdrag goratiileerd is zouden 7 millioou dollars door ie Voreenigdo Staten gestort worden daartegenover zou Oolumbiü voor veertien jaren afstand doen van alle ontvangsten uit hut kanaal voortspruitendo Voordat dit tydperk afloopt moeten de beide regeeringon do nadere voorwaarden v iststollen voor honderd aar zy zullen dan kunnen kiezen tusscbon een storting in eens of de butaling van een jaariykscho pachtsom Kan men het da irover niet eens worden dan zul oen scbeidsrechterlgko beslissing worden iiiguroepcn Virspreidi Uerichteu t BAHKRUK Fraukrgk wil niet krenterig voor den dag komen tegenover den czaar du lui die aan t laatje zitten willen toonen dat ze hoe hebhen maar alles wel beiJLhouwd zijn dit ondernemingen voor het kanuilje en ik haat ze tot in het diejist vnn mijn ziel Maar zij verschaffen werk aan het volk George Men behoelt liet volk geen werk te verschaffen dat is eene groote dwaasheid aldat werk verschaffen head tn lar overbevolking tengevolge Dus maak je daar niet warui over Maar de reden waarom ik hier binnenkw ira is om je te zeggen dat zoowel Arab lm als ik leeenen dat je te veel met lady Maud spreekt Ik vind haar hel aardigst Wat heelt dal er nu mee Ie in iken kerel i Zaken g an voor Oe oude Mowbray zal zijne oudste doctiler de rechten van een oudsten zoon gev n Dat is al vastgesteld ik Weet het uit debeste bron Ilct IS krankzinnigenwerk om met lady Maud te praten Het is voor haar precies hctzellde alsof EitzWarene nooit gestorven ware En dan zou die groote gebeurtenis die deba ia van uw fortuin moest zijo geheel zoodervrucht wi zen Want lady Mauil ia op zijn hoogst twintig duizend pond en een jaarlijksche toelage waard Ikivendien is zij geëngageerd met de domine snienxh St Lys mrdt virvclit A 1