Goudsche Courant, zaterdag 10 mei 1902

o 8T96 41slc Jaargaii OFFIGIEELE TREKKI G LIJSTËili DER GOCDSCHEMRIOTI G Maandag IS Mei lOOS GOIDSCHE COHAOT zijn ZATERDAG te verkrijgen bij A BRINKMAN ZOON LANGE TIEKDEWEG l elefoon Ho Sf De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CEISTEIS Telefoan Ro 112 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd FEANSCHE STOOMVERVEEIJ cheniisclie W ssclieriJ TAK H OPPENHEIMER 10 Kruiskade Rotterdam Qebreretoerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepfit voor GOUDA de Heet n a TttiJSBuiui Korte Tiendeweg D 7 dpeoialiteit Toor hst atoomeu en yerren t8d alle Ueeren en Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting oor hf toom n van plnche mant ls ïeeren bont i GordSnen tafelkleeden eni worden uaar ds nieuwste en laat methode geverfd ÏÜMïtj t Wendnbaliim in do goUeelo worokl bekend on geroemd Onovertroffen middel tegen silo B O r s t 1 o n t l e T e r Raatzlekteii eni Inwendig taoowel als ook uitwendig in bijna iiUe tiektegevftUen met goed gevolg loan te wonden PrU per flacon h 1 p f p i TUinj s Wondinalf beilt een Unog ongokondo geneoskrooli n hoilismo werking Maakt meeatsl elke pijnlijke n tevsarvolle operatie geheel overbodig Mei deze islf werd oen 14 ar oud voor ongeneeslijk cehondeii beenjeiwel en onlang on bijna 82 ar kankerl den reneien Brengt genezing on vertaobüng der pijnon bij wondon onUtekingon enzvan allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIESIIH S4JiDEttS Eokin 8 Amrtordam Vut t m iMt beitoUe men dimct aan die Sehutienapotheke dei i TlllERRÏ in Premi bel oUilioll Oeiterteleli öelieve proipeotai te ontbieden bi het Centrul öepAt Stadar Rokin 8 Amaterdam Wie Keker ï d wU d Ecbt j Etkel CilCaO t ontrangen teumen 1 C Id en aa toI pnernemingen In den l dol gekomen onder den naam dea lütrindeni Dr Miobaelli Terraardigd I Vf de best maohinea la het wereldbe1 nemd tobbliaaement Tan Gebi £ StoU rok t Keulen tlich Bikel Cacao In Tterkantea bnuen Deae Eikol Cieao i met melk gekookt 1 eene aangename geamde drank reor da1 gelgkaoh gebruik een 1 t theelepels raa I t poeder Toor een kop Chooolat Ala I eneeakraobtige drank bg geral van I diarrhee aknhta met water te gebruiken 1 Terkrügbaai by de Toornaamett B 1 1 A potaekais enz 1 Vi Ka Va Kfc yceftuijea I f 1 80 o 0 90 aas OeaeraalTartegenwoordlgei tmt Nader hmd Julius Mattenkltdt Amnterdam Kalvcistraat 103 Zenuw en Maaglijders wordt mt overtuiging als een werkelyke hnlp jn den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BlaOKPOBL S Boekh Zsltbommel Op de groote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalscm de groole gouden inedanie toegedeeld De baard groeit op gladde gezichten en het haar groeit op de kale plaats op de hoofden De wereldberoemde echte Rnsaische Yetza Balsem bewerkt de schoonste volle baard of knevel alsmede haar op het hoofd Verft niet Onschadelijk Volkomen garantie voor teragbetaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 500 Guillen aan den kooper Prgs voor sterkte I 3 Golden Sterkte II 4 Gulden 50 Cents Sterkte III werkt in 2 3 wekon 7 Gulden 50 Cents Wordt overal in de wereld verzonden met gebruiksaanwözing en bewys van garantie in alle talen van Europa tegen vooroitbetal ng of postvoorsehot van het Skaudiuavisch Hoofddepot Represi ntant voor UuitschInnd en Holland HaRRY NIELSEN Giinsemarkt 9 Hambuho 185 Duilschland Indien men zich vereenigt om meerdere bussen te koopen worden zfl altgd franco geionden Van do talrüke eerende dankschrjjvon en erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandsch lk verzoek U mjj 4 bussen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mflne kennissen mjj verzocht hebben te bezorgen Gelijktijdig beschouw Ik het als mjne plicht U te veroorloven het volgende te publiceeren De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van ü kocht heeft wonderwerken gedaan zjj heelt mij namelyk mijn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerljjit toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel verlrouwen in wel is waar had ik van verschillenden gehoord wien zij tot baard verholpen had maar ik gelooide dat het eene onmogelijkheid was zijn haar terug te verkrijgen als men hot eens verloren had maar nu kan ik werkelijk zien dat ik mjj vergist heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die ü my bewezen hebt Nog eens mijn harteljjken dank ü kunt geloven dat ik U vele koopers verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nansensgade 24 B 4 Copenhagen D6 van ü verkochte baardbalsem moet bepaad do groolste nitnndmg van het 19 jaarhonderd zfln aangezien ik dezelve sterkte III slechts korten tij l gebezigd heb en daarbn de schoonste volle baard van de wereld verkregen heb waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeeren kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herluf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkröging van baard mij van colleges aanbevolen is verzoek ik II hiermede mij ten spoedigste eene bus sterkte III te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hetwelk somtjds onaangenaam zgn kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen De baardbaleem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mjjno kennissen dit hoorde verzocht hö ma ten spoediRste eene bas sterkte III te laten komen welke ik hiermede bestel J Stonström de stoelfabriek Vernamo Zweden Ik verzoek O raö eene bus te zenden van deze fde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien mjjn broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke lü reeds op mij gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in de Deeusche armee Copenhagen Na eene bos van de echte Yetza haarbalsem gebezigd te hebben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Msn haar verkreeg reeds na de eerste behandeling eeii mooi krulael even als het blank en week geworden is Ik bespeur tegelgk een zeer sterk verfrissobend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben mijne zenuwachtige hooldpfln geheel en al kwflt geraakt Mijn haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lnndsgade 7 Copenhagen Deze naamteekening Is diegene van den uitvinder en zal op elK pakje gevonden worden anders Is het vej valscht en zonder garantie P HOOFTMA en ZOON Kleiweg aOUDA AANLEG en ONDEUHOUD van TUINEN STEEDS GBOOTE VOORRAAD HoHandsclie ca ffraiische Bloemen ADYEETEUTM in alle Couranten worden aangfenomen door het Jidverteulle Pureau van A BUh kMAN ZOON HenbiedeheL Hoofdprijs De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd 500 000 Mk Vitnoodiging tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Millioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan aleclits 118 00 loten bevat zijn de volgende Be hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van SOO OOi M 16 prijz 410 000 M I prijs ü 20P 0Ü0 M 56 prijz ii 6000 M Iprijl i l iO OOOM KS prijz a 30 10 M 1 priji il 76 OOM 166 prijz a 2000 M Spnjzeni 70 000 M 4 prijz 4 1600 M 1 prijs a 86 0U0M 618 prijz a 1000 M prijs ü 60 OOM 10 iO prijzen 4 ÏOOM Iprijs i S6 000M 20 prijzen ii 260 M prijzen a SO O OM 77 prijzen 4 200 M Iprijs ii 40 000 M 36053 prijzen II 169 M Ipnjs a SO OOIlM 9989 prijz 4 160 148 1 prijs i 20 000 M 116 100 M 10883prijz 478 4li l Totaal 89 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 2ekl tot f l OO M in de 8e tot 60 00 M in de e tot 6 i000 M in de e tot 70 000 M in de 6e tot 76 0011 M in de 7e tot 200 00 M en met de premie van SOO OOO event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het ofScieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieelo trekkingslijst Ite uitbetallnic en verzendlnj van pr jzeu geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 23 MEI e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland HoUandsche on AMSTEMDAM Drinkt uitslnitend Per 5 o Stof en grove Thee 45 55 OiitbUl i rof 65 Namiddag 75 Extraflne Ch Congothee 100 Alleen vetkrjgbaar bfl P H 3 vi WANKDM OoBthaven B 17 Gouda Drnk van A BHINKMAN Z Uuitenlandsch Overzicht Sir Charles Dilke vroeg in het Lagerhuis nl de Nederlandiche Kegeering voornemens is een strafkolonie te vestigen te Marauka in Newüninea en ol de Eegeering van Queensland daartegen bezwaren heeft geopperd Chamberlain antwoordde dat de Nederlandsche gezant in antwoord op een door het departement van buitenlandsche zaken tot hem gerichte vraag geantwoord heeft dut deportatie voor een kolonie in het Nederlandsche strafrecht onbekend is Het gerucht heeft waarschijnlijk zijn oorsprong gevonden in het feit dat in overcenhtemming met het gewone gobroik van gestraften kettinggangers ivoor het aanleggen van openbare werken in Nederlandsch Indié een aantal gestraften tpelijk van Java naar Marauka ziJn gezonden om daar woningen to boawen De hoofdinhoud van de mededeeling van den gezant is geseind aan den goaverneur generaal van Australië met verzoek dit mede te doelen aan don gouverneur van Queensland Er zijn in het Engelscho Lagerhuis in het vragen en antwoordenspel eenige interessante opmerkingen gemaakt over de trustkwestie Het lid Black vroeg of de regeering inlichtingen bezat over de vraag of dezelfde groep die de stoomvaartcombinatie heeft gevormd ook een groot deel vai de spoorwegverbindingen in do Veroenigde Staten onder beheer heeft en of do rogeering met het oog daarop voornemens was stappen te doen Ministor Gerard Balfour antwoordde dat hi niet met cenig nut iets kon toevoegen aan hetgeen hjj bö een vorige gelegenheid gezegd had d w z de erkenning van de feitelijke onmacht der regeering HiJ noemde het echter een zaak van algemeene bekendheid dat sommigen der betrokkenen in de combinatie ook betrokken waren in de Amerikaansche spoorwegen De Ier Mc Neil deed een vraag die een scherpe aanwijzing bevatte van een der redenen waarom het voor de regeering zoo moeilp is maatregelen in deze zaak te nemen Hij vroeg of de minister wist dat van de vijftien leden van het Lagerhuis die hij benoemen wil voor de commissie tot onderzoek der subsidiekwestie negen te zamen 42 directeurschappen in openbare maatschappijen bezetten waarvan sommige stoomvaartondernemingen De minister antwoordde dat hij het niet zjjn taak achtte onderzoek te doen naar het FEVILLEIOX D £ TWEE UITE mn 70 Was nog niet zoodanig gestemd dat de tegenwoordigheid van de kleine Poinsett haar den schitterende kring van Mowbray zou kunnen doen vergeten antwoordde in lieve eenlettergrepige woordjes en Egremont kU in krachtiger uitgesproken dito want hij peinsde over Sybil Gerard en duizend andere zaken even vreemd en aangenaam Alles ging dien dag verkeerd Zelfa kapitein Grouse was niet op de abdij om hen bij hun terugkomst te verwelkomen Hij speelde mee in een kricket wedstrijd Maroey tegen Marham Dat was het eenige dat hem tot atwezigheid had kunnen nopen Zoo gebeurde het dat de drie reisgenoten te lameo moesten dineeren terwijl zij elkander en zichzelven meer dan moe waren Nooit was er grooter behoefte geweest aan kapitein Qrouse j hij zou lord Marney hebben geamuseerd diens vrouw en broer uit hunne onaangename positie gered alles meegedeeld wat er in den omtrek g durende hunne afwezigheid gezegd en gedaan was een geheel anderen toon aangegeven en allea een gelukkige afleiding besorgd heb aantal directeurschappen bekleed door leden die in een commissie zitting hebben En wat de directenren der stoomvaartmaatscbappyen betreft meende hy dat het niet mogel jk oï wenschehik was ait de comité s van het Huis die leden te weren die speciale kennis van het onderwerp in kwestie hadden Dat zal iedereen hem toegeven Maar Amerika heeft er het daidelyke voorbeeld van gegeven hoe moeilyk dergelyke betrokken deskundigen er toe overgaan maatregelec tegen hun eigen maaischappyen voor te stollen Morgen Zondag zal de groote beslissing vallen en de candidaten voor een zetel in dü Kamer van afgevaardigden die dan niet gekozen worden moeten voor de op 1 Juni aanvangende wetgevende periode alle hoop opgeven om in de vergaderzaal van het Palais Bourbon toegelaten te worden Voor die lieden is dat een hard gelag daar het meestal niet alleen staatkundige overtuigingen zyn die den doorslag geven aan hel besluit van velen dor candidaten om ich verkiesbaar to stellen want raisscliien meer dan in eenig andor land oefent de groote stad een lokktenden invloed uit op hem die depute hoopt te worden en die zgn volkvertegenwoordigerascUap ook kan dienstbaar maken aan zyn eigen belang en dat zyner vrienden Marseille is tengevolge van Brisson s candidatuur in een der arrondissementen aldaar hot tooneei geweest van ongereldheden toen hy Dinsdagavond van Parys aankwam Er ontstond een handgemeen tusschen zyn politieke vooren tegenstanders waarin het lid van den aigemeenen raad Mayssonnavo met een revolver bedreigd en door eenige stokslagen in den nek gewond werd Van uit een raam van het hotel Terminus sprak Brisson het volk toe dat hem weliswaar toejaichte maar uit welks midden toch ook hoongeroep en gefluit opging Zyn tegencandidaat een socialist Vaulbert zal zyn candidatuur handhaven Camille Pelletan heeft te Ryssel een verkiezingsrede gehouden na welker afloop de vergadering die zyn gehoor vormde besloot twee repubiikeinsche candidaten uit haar midden by de verkiezingen van morgen te steunen De Boodschap van president Roca waarmede het Congres van Argentinië geopehd werd zegt dat de Republiek in vrede is met alle landen en dat de grensgeschillen op vriendschappelyke wyze zyn opgelost of tenminste die oplossing naby zyn ben Van Mowbray afscheid moeten nemen aan het station moeten wachten Grousi niet present de ontvangst van enkele onaangename brieven of liever van brieven die een slecht gemutst man onaangenaam vindt scteen een klimax te aijn en nog iets ergers aan te kondigen Lord Marney gaf bevel dat het diner moest worden opgediend in de kleine eetzaal die beiendde aan een salon waarin lady Marney gewoonlijk den avond doorbracht wanneer zij alle en waren Het dmer Uep stil en onder eene zekere gedruktheid af gelukkig was betook kort Lord Larney proetde van verschillende gerechten maar at nergens van maakte aanmerkingen op zijn eigen Bordeaux ofschoon de keldermaester hem een fijne flesch gegeven had prees dien van Mowbray zou wel eens willen weten waar hij hem van vandaan kreeg aUe wijnen op Mowbray waren goed toen weer sprak hij voor den twintigsten keer er zijne verbazing over uit wat Grouse er toe gebracht kon hebben om den cricket wedstrijd juist te doen plaats hebben op den dag waarop hij naar huis terugkeerde ofschoon hij daarbij g eel en al vergat dat hij volstrekt niet aan Grouse had meegedeeld op welken dag hij vermoedelijk terugverwacht kon worden Wat Egremont betreit het moet gezegd worden dat deze in niet veel tevredener stemming verkeerde dan zijn broer hoewel hij niet zulk eene onvoldoende reden had voor zijne slechtgeluimdheid Het geschil met Chili zal binnen kort op vricaöseliappelyke wyze zyn bygelegd door de bemiddöUng van Engeland wordt de vermindering van bewapening in Santiago de Chili voortgezet Dè Boodschap geeft een gunstig overzicht van den flnanciëelen toestand ondanks de buitengewoon hooge uitgaven do4nkomsten zyn toegenomen en bedragen zes millioen dollars moer dan geraamd was De betaling der Coupons wordt zorgvuldig en met stiptheid uitgevoerd De Regeering betracht alle mogeiyke zuinigheid om dien heiligen plicht te vervullen Het land verkeert in voorspoedigen toestand de landbouw en veeteelt nemen buitengewoon in omvang toe Verspreide Berichten Frankrijk Te Saint CJair by Lyon is het tot moei lykheden gekomen tusschen de radicalen en sociaal democraten eenerzyds en de nationalisten anderzyda na een k esvergadering waarin do nationalist zyn beginselen had doen kennen De aanhangers van den nationalist moesten hot deerlyk ontgelden zoodat er twee verbonden moesten worden Het Parijsche gemeenteraadslid Brard sociaal democraat is overleden ten gevolge van oen ongeluk met een rytuig Hy was üorsprofikelyk ganzenhoeder loerde als soldaat lezen en schryven en koos eindelyk een vak Sinds 1893 was hy raadslid Door de Parjjsche bloemenverkoopersin t klein is besloten dat des Zondagsnamiddags en met feestdagen de winkels gesloten zullen wezen uitgezonderd op Nieuwjaarsdag met Allerheiligen en met Kerstmis rydens het doode seizoen tusschendCn grand prix en den grand prix d automne blyven de winkels Zondags den gansebendag gesloten In het hippodroom te Rysel heeftCamille Pelletan eergisteravond voor eenachtdaizendtal personen gesproken over derepubiikeinsche politiek togen de reactie Koning Oscar van Zweden heeft zichaangemeld voor het lidmaatschap van deSocièté Astronomique DUITSCHLAKD pe keizer is sinds Woensdagmiddag tot gisteren te Straatsburg geweest gisteren reisde hy naar Hochkönigsbnrg en heden ga t hy naar Donaueschingon om er te jagen t em 11 1 II Toen hij Mowbray verliet had hij nog iets meer verlaten dan een aangename kring er waa tijdens dat bezoek genoeg gebeurd om zijn hart tot m de diepste schuilhoelten te trefien en hem aan te sporen tot een grondig onderzoek van zich zelven en van zijn toebtand Bij zijn terugkomst op de Abdij had hij een brief gevonden die er nï bijzonder geschikt voor was om dete eegigazins sombere gedachten te verdrijven een briei van zijn agent waarin deze de noodzakelijk heid betoogde om de verkiezingskosten in orde te brengen de eerste oorzaak van zijn bezoek aan zijn broeder Lady Marney verliet de eetzaal de broeders waren alteen Lord Marney schonk een glas vol dat hij dadelijk leegdronk schoot de flesch naar zijn broer toe en zei toen weer Hoe vervloekt vervelend dat Grouse niethier is Nu ik kan niet zeggen George dat ik zoobijzonder de tegenwoordigheid van kapitein Grouse mis zei zijn broer Lord Marney keek Egremont met eenigszinsstrydlustigen blik aan en merkte toen op Orouse is een aardige kerel menverveelt zich nooit als Grouse hier ia Nu wat mij betreft zei gremont ik gevoel zu k een groot bewondering niet voor amusementen die afhankelijk zijn van de pogingen vanklaploopers Grouse is geen grooter klaplooper dan iederander zei lord Marney tamelijk driftig Misschien niet zei Egremont bedaard Friedrich Krnpp heeft de Bessemer medaille gekregen in de samenkomst van de Iron and Steel Institute te Londen een hooge technische onderscheiding dateerend van vóór dertig jaar toen Bessemer zelf tot de instelling overging Vbeeehiqde Staten Van het Witte Huis uit wordt nadrukkelyk tegengesproken dat president Roosevelt tegen de verléening van het Legioen van Eer aan admiraal Dewey en generaal Mills zou wezen hy heflft er zich niit mee bemoeid Admiraal Sampson de vlootvoogd die vuorLil bekend is geworden door zyn twist met admiraal Schley naar aanleiding van den zeeslag by Santiago en de vernieling van admiraal Cervera s vloot is na een ziekte van enkele maanden vry plotseling te NewYork overleden BmNENLAND Aan de firma Fol Jan Co te Rotterdam is door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegun do levering opgedragen van Cylinderolie Üonsistentvet en Machinotalk benoodigd gedurende de eerstvolgende twee jaren B en W van s Gravenhage stellen den gemeenteraad voor het graven van sleu ven voor de telephoonkabels het daarvoor opbreken en herleggen van bestrating en andere wegverharding het vervoeren van de kabels en het verleenen van hulp by bet leggen en het opvoeren daarvan ondershands aan te besteden nan H Jongonburger te Waddinxveen voor f 15 920 Door den heer J van den Elshont özn te sÖraven hage was ingeschreven voor f 15 460 doch B en W achten het wenschelyker het werk te gunnen aan den heer Jongenburger die aannemer is van verschillende gemeentewerken tot onderhoud van straten en wegen en als uitvoerder heeft G J Meurff te s Gravenhago welke reeds meermalen kabels heeft gelegd voor het Centraalstatiun voor de electrische stoomlevering aldaar voor do brandweer en de rykstelegraaf zoodat deze meerdere bekendheid heeft met het werk dat met spoed moet uitgevoerd worden en dat zoodoende in èëne hand zal zyn met het onderhond van straten en wogen in en buiten de stad waarmede het uit den aard der zaak in aanraking komt N R Ct u m nÊÊÊmmmmmmÊBmmmmÊimÊÊmmammmm ik kan niet best oordeelen over zulk soorbeden t Ik MU wel eens willen weten waarover gijwel kunt oordeelen zeker ook niet hieroverom je zelven bij jonge dames aangenaam temsken Arabella kan zich niet zeer gestreeld voelen over den uitslag van uw bezoek op Mowbray voor zooverre lady Joan betreft Arabella s intiemste vriendin tusschen twee haakjes Al was er geen andere reden voor geweest dan hadt gij haar daarom wat meer attenties moeten betoonen Ik kan iemand gee attenties betoonen tenzij ik mij door het een ot ander gevoel aangetrokken zei EgremoDt ik heb niet dat voor alleomstandigheden geschikte talent van uw vriendkapitein Grouse Ik begrijp niet wat ge bedoelt met mijnvriend kapitiein Grouse Kapitein Grouse isevenmin mijn vriend als de uwe Men moetmen chen in huis hebben om een aantal dingente doen die men niet zelf kan verrichten en diemen niet altijd aan bedienden kan toevertrouwenen Grouse doet dit allea op uitstekende wijze Precies hij is juist wat ik zeide een uitstekend klaplooper als ge wilt maar dan tocheen kbplooper Nu en wat zou het dan nog P Verondersteldat hij een klaplooper ot tatelschuimer is magik dien niet evengoed hebben als ieder ander f f Wordt vervolgd