Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1902

Dinsdag SO Mei 1903 Mo S80S 41ste Jaargariu mymm wmm IMeuwS en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken Telefoon Aio HS A D V E U T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bereken4naar plaatsruimte ♦ liiïeiuliiig van Advertentiën tot 1 uur de s midX leltfeen o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Alzondcriijke Nomni rs VIJF CE TEN ZATERDAG AVOND OPENING VAl HET TABAK en SltiAREM ÜAGAZIJ ff MEXICO SS Aaiifeeweleiid A F C WIJ besteindeu voor onze 23 grall § preiniëii verloting der afdeellng Zuid Holland 29 prachtig gedecoreerde 1 kwal compleeteTafelserviezen elk servies bestaande uit 24 platte borden 12 diepe borden 12 dessert borden 4 gedekte schalen iiB W0f vleeschschaal vleeschschotels 1 vischschotel 1 soepterrien soepterrienschotel souskommcn 2 IVditschalen 1 puddingschaal 4 zuurschaaltjes 1 saladeschaal Totaal 68 stuks Zie etD lstg ©© iara ozilz © w ian lcels Aandeelen worden van af heden ZATKRDAG toegegeven bij Natuurboter Mélanges Margarine Kaas Eieren Ko = BLLYSSEtV ZONEfV I3S eigen winkels HET WAPE VAN ASTR Te GOUDA alleen Wljdstra at A 160 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ X cheniistke Wtsscberij TAN II OPPEHHËIMËK 19 Kruiskade Sotlerdam G bnT tMrd door Z M dan KoniaR dra Belgen Hoofddepit Toor GOUDA de Heer 11 G TUMSBURG Korte Tiendeweg D 7 apeoialiteit Toor het etoomen en Terren T n tlle Heeren en ü me g rderoben liook 11e Kindergoederen Speciale innohÜng Toor h etoom n van plnoBe manteU veeren bont Oordgneu tafelkleeden eni wolden naar de ni enwete en laat methode geverfd Echt Zeeiiwscli Tarwebroo l f eent lU K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 liAXidtaélMBiaif met rood letterst X t vooral op da ECHT Vraagt by Vwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsehe uitgave ToURISL Oberlahnstein OIIUeT£UKD l VICTORIABIiOM OBtHlAHKSWH Si De hoofdtekst van dit haHmaandeIgksche tpschrift bestaat uit de BeiiKhHJvIng ener BeUomde Aarde die de Heer E T FxEHSTiu KiiPiK in opdracht der Vennootschap maakt Elk nnminer is rü geWutreerd naar eiaen photo s graphiiehe opnamen MaaUehappy tot XxpUtUatie van de FMorüt Bnm KanbMr toor S erkmA Boompfeê éO Sotterdam Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 0 AnaUthtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perziê Voor en Achter IndiS Birma Malacca enz Pnjf ptr jaargang f 7 90 ud de AuiélVaarUn ABYEETMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A BHINKMAN ZOON De inteekening is te allen t de opengesteW Ook de Ansichtkaarten worden te allen tfae geleverd Bureau D Wareld TourUt Hi rWm Goada Druk van A BBINKMAN 4 Zn Dit Ht bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Uit hoofde van bel Pinksterfeest verschijnt de OÜDSCHE COURANT Maandag avond niet Üuileulaiidsct Uverzlcbl In Duitschland zal met het volgend jiiar de verplichte verzekering tegen ziekte ook worden toegepast bfl huisarbeid krachtens de machtiging door de wet van 3U Juni 19Ü0 aan den Bondsraad verleend om op dit stuk een regeling in te voeren Een daartoe sterkkend ontwerp heeft de Minister van Koophandel bj den Bondsraad ingediend De voornaamste bepalingen zijn dat de verzekeringsplicht zal bestaan voor allen die tehuis voor werkgevers arbeiden en ook voor hun hulppersoneel onverschillig of zg al dan niet de stof er bö leveren en of zj nn en dan voor eigen rekening arbeiden De opgaaf moet geschieden door den werkgever die tevens anuBprakeijjk is voor do betaling dor premiön Daarvan komt twee derden vuor tekening van den verzekerde en een derde voor die van den werkgever De thnis werkers moeten voor zich en bun Jmlppersoneel de volle premie betalen nHïr fti ttfd dat zjj voor eigen rekening werken en kunnen dan twee derden er van op het hulppersoneel verhalen De Dnitsche Keizer heeft van Wiesbaden het volgende telegram verzonden Aan dan president van de Vereenigde Staten van NoordAmerika te Washington Ik ben nog onder den diepen indruk van de schitterende en hartelijke ontvangst die de burgers van de Vereenigde Staten aan mgn broeder prins Heinrich bereid hebben In de redevoeringen met welke hij begroet werd werd het feit dikwgls in herinnering gebracht dat mijn voorvader Frederik de Groote een vriendelgke houding aannam ten opzichte van de jonge Amerikaansche republiek ten tijde dat zg zich vormde en hg zoodoende den hoeksteen gelegd heeft voor de vriendschappelijke betrekkingen die altoos tusschon onze beide landen bestaan hebben Het voorbeeld dat mg de groote koning gesteld hoeft wil ik volgen Ik wensch het bezoek van prins Heinrich in herinnering te laten blijven door een geschenk aan het rolk van Amerika dat ik u verzoek te aanvaarden in ziJn naam Ik ben voornemens een bron FEVILLETOX ïl TWEE niTESSTEÏ 77 Jij bent de vrouw Tan Jones he Een briefje van drie en een halven shilling op een loon vftn achnien shilling Is dit het eenige bnefje dat ge hebt meegebracht Daar hebt ge je geld en zeg nu maar aan je man dat hij zijn jas niet meer behoeft mt te trekken om in ome mijn af te dalen Hg houdt ons zeker voor groole gekken 1 Zeg hem dat ik hoop dat hij geld genoeg heeft om nafv Wales te reizen want in Engeland knj t hij geen werk meer of mijn naam is geen Dwgs Wie dringt daar zoo f Ik zal duar eens tusschen komen ik zal den wmkel sluiten Als ik enkele van jelui vervloekte wijven te pakken krijg dan zult ge het niet vergeten Als iemand mij zegt wie daar zoo dnngt krijgt ze haar spek voor zeven stuivers Wil niemand spek voor zeven stuivers hebben J elui bent het allemaal eens Ue Dan betaalt er voor het k tien stuivers Dring nog eens dan kom ik bij je zei de woedende kleine dwingeland Maar de aandrang der menigte ongeduldig te worden en steeds aan den ff en bl K t eld kon niet tegengegaan zen standbeeld van Fredoiik den Groote ten goschonko te geven aan de Vereenigde Staten om dit te Washington op een plaats op te richten welke u gelieve uit te kiezen Moge dit geschenk beschouwd worden als een blgveud teekeu van de veitrouwolgke betrekkingen die met goed gevolg ziJn aungomoedigd en ontwikkeld tusschen onze twee groote volken Wilhelm I R Koosevelt heeft het Engelsche telegram van den Keizer beantwoord met een in het Duitsch gedagtcekend van don ISden en luidende Aan keizer Wilhelm te Wiesbaden Ik bdn zeer gevoelig voor uw grootmoedig en vriendcigk aanbod Ik dank er u hartelgk voor uit naam van de V S en zal de zaak dadelgk aan het Congres medodeelen Zeker zal het ons volk het grootste genoegen bereiden uit uwe hanicn oen standbeeld van den beroeindon vorst en soldaat een van do grootste mannen van alle tgdon van Fredorik den Grooto te ontvangen Het is bizonder toepasselijk dat het standbeeld hier te Washington komt in de hoofdstad van dp republiek welker geboorte hy met zulk een vriendoigke belangstelling heeft gadegeslagen Voor dit nieuwe howyH van uwe vriendcigke gezindheid voor ons land dank ik u uit naam van hetzelve Het geschenk zal hier zeker beschouwd worden als een nieuw toeken van vriendschap tusbchen beide naties Wg hopen en gclooven vast dat deze vriendschairW de komende jaren nog sterker en hechter zal worden Het is een toeken voor do welvaart van de gehcele menschheid dat in het begin van deze eeuw het Amerikaansche en Duitscbe volk op hartelgke vriendschappelijke wgze samenwerken Heden viert don Spanje hot eigenlgko feest der kroning van Allonsus XIII Allerlei volksfeesten zgn daar onafscheidelijk aan verbonden tot stierengevechten toe noaar wel niemand zal beweren dat de nog zeer jonge Koning onder een gelukkig gesternte de regeering aanvaardt Oe toestand des lands is in éen woord desolaat en oen thak te zwaar schier voor de machtigste persoonlgkheid wacht den vorst die nog aan den ingang van het mannelijk leven staat Verschillende aanzienlijke personen die vorstenhoven van Europa bij de kroning van Alfonsus XIII van Spanje zullen vertegenwoordigen zijn te Madrid aangekomen De voor de buitengewone gezantschappen bestemde extratrein vervoerde gisteren gelijktijdig den hertog van l onnaught prins Albert van Pruisen grootvorst Waldimir van Rusland prins Christiaan van Dene worden r was niets aan te doen de geheele winkel was in beroering en Jozet Diggs dte alte geduld verloor sprong op de toonbank en onder het gegil en geschreeuw der vrouwen midden onder de opeengepakte massa Twee vrouwen vielen in zwijm anderen riepen om haar hoeden of mutsen weer anderen schreeuwden om haar boezelaars maar niets schrikte Dtggs af die er naar alle kanten maar op ios schopte en stompte voortdurend vloekend en raftnd terwijl hij niemand ontzag Eensklaps weerklonk een algemeen gegil van ontzetting en hoorde men de gil een jongetje dood De oude Diggs die van zijne verhevenheid tot nog toe het tooneel met stil welbehagen had gadegeslagen dte inderdaad m deze met ongewone vertooi tngen op dezelfde wyze behagen schepte als een Romeiffich keizer in de worstetingen in het circus begon tf aan te denken dat de zaken nu eene ernstige wending gingen nemen en stond qp om tot orde aan te muoen en aan te dringen tot kalmte en bedaardheid Hi Jozef werd gekalmeerd door die zachte stem k ren Augustus tot voorbeeld had kunnen stiekken He bleek maar al te waar te zijn dat er een jongen düo was Het was de kleine jongen die uitgestuurd om een brood voor zijne moeder te halen reeds voor heU openen van den winkel geklaagd had over zijnéQ duizeligheid Hij was in de worsteling gevallen en men dacht om de uitdrukking te gebruiken van de vrouw die trachtte hem te redden dat hij gesmoord was Hen dfoeg hem uit de winkel groote zweet marken prins Nicolaas van Griekenland den troonopvolger van Monaco en dien van het koninkrijk Siam Hfet stationsterrein was door troepen afgezot en van het publiek werd niemand op het perron toegelaten Een aldeeliiig soldnt der genie mot een vaandel in haar midden vormde de eorewacht Do antoriteitan hebben zeer uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen om gedurende de feestdagen iedere rustvorsloring to voorkomen en do veiligheid der vorstelijke gaston to vorzekoren Zg worden door den prins van Aus r lië en ecnigo rugoeringspersonon verwelkomd Hot moet de aandaclit getrokken hebben dat hg do receptie der oorstaangokomen huitéogpwono gezantschappen aan dit van den Heiligen stoel de voorrang gegeven werd en de anti cleiicalo bladen in Spanje leggen dit natuurlgk uit als oen bewgs dat lift koninklijke huis don P iua bewgzen heeft willen geven van zgn onverzwakle aanhankeljkheid en onvonninderdon eerbied Trots de eesten bigtt de gisting onder oen groot gedeelte der Spaansche buvolking aanhouden Het gerechtshof te Barcelona heeft don diroctear van het dagblad llet Uatulonischo Volk veroordeold wegons de publicatie van oen artikel van scparatische strekking Het blad EI Liberal wordt ook goreelitclijk vervolgd wegens verspreiding vari T un Oarlos proclamatio In Zwedon gaat men het Bolgisclie voorbeeld volgen De socialisten willen door oen algemeono staking druk uitoefenen op het parlement op hot oogenblik dat een kieswetwjziging in don Rijksdag in boliaudcling komt Do les in Belgiö ontvangen die toch nog zoo versch in het geheugen behoorde te liggen scbgnt de socialistenleiders in Zweden niet te hebben kunnen weerhouden de algemeene staking als waéon te gebruiken zg schijnen na reods vergeten Ie hebben hoe dit wapen tot een twecsngdond ïwaard kon worden gevaarlgk het meest voor degenen die er zich van bedienen De aaVti van do Zweedsche staking wgkt echter in zoover van de Bolgische af dat do duur ervan van te voren bepaald is de arbeid zal zoo lang neergelegd worden als de Rijksdag het ontwerp op liet stemrcrbt behandelt Dat zgn drie dagen en gedurende dezen tiJd zal slechts ziilken arbeid worden uitgevoerd die noodwendig is voor het leven en do gezondheid der bevolking Niettemin hebhen do bakkers te 1 psala en gasfitters te Stockhol n ook het werk neer druppelen bedekten zijn gelaat zyn pola sloeg niet meer Vrienden had hy hier niet Ik zal wel bij het lijk blijven zei het aardige vrouytje dat getracht had hem te redden olschoon ik daardoor mijn betirl laat voorbijgaa Op dat oogenblik kwam Steven Morley want de lezer heefl ongctwijicld reeds bemerkt dat de vreemdeling die eene sameniipraak htelil met de kolengravers de vriend was van Walter Gerard bij den winkel aan die ongeveer halverwege het huis stond waar hij den nacht had doorgebracht en Wodgate Hij bleet staan vroeg wat er aan Ie hand was en daar hij een man van kennis en ervaring was kwam hij na den armen jongen onderzocht te hebb n tot een besluit dat het leven nog niet uitgeblusrht waa Den oiidbten Diggs ter zijde nemende zeide hijik ben deredakteur van I e Phalanx van Mowbray ik wil u ten aanhoore van deze menschen met toespreken maar ik zeg u ronduit dat gij en uw zoon mi zïjt aangeduid als verdrukkers en uitzuigers van het volk Zal ik mij nu verplicht zien dezen dood te ver raeidcnföï toe te lichten Ik reken er op van niet f isj tyd en hooa W moet er gedaan worden mijnheer vroeg t onCAtWJe Diggs een medemensch in dezen wwBland Praat niet maar handel zei Morley Kr tijoct geen oogenblik verloren gaan De jongen moet naar boven gedragen en op bed gelegd worden een warm bed in een uwer rao iste kamers vanallerlei geriefelijkheden voorzien Ik heb zeer drin De socialisten stollen zich vanhundwangniiddol veel voor en wellicht is hun kans op succes grootor dan die der geestgonootou in België waar een aaneengesloten katholieke ini erdorheid in do Kamer van geen toegeven wildo weten on eendrachtig do kracht had zich to verzetten tegen geweld op straat In don Zweedsclien Kg ksdag is nie zooveel samenhang en de iilgomcone onzekerheid die er heorscht pogen do agitatoren zich ten nutte te maken Verspreide Berichten Frankruk Do nadere telling van do vorkiezingscgfers te Pargs heeft geenorlei wijziging van importantie gebracht in den uitslag etf do afkondiging van dit resultaat ten stadhuize door de bgzondero commissio gaf Donderdag aanleiding tot Inidruchtige tevrodeiihoidsraa nifestaties Donderdag is do Montcalm mot den president der Kepubliok en hot verdere schepengevolg Cherbourg gopnsseord Door de telegrafie zonder draad is men te weten gekomon dat er ts bijzonders gebeurd i tot dusver Over de vier eerste maandwytg am jaar is er in Fnmkrik iritgevoui inWil mil waarde van liWO ilSO XK fr togen 12 7 91 l 01 0 fr in 1001 en ingevoerd voor l ilH ODS OOO fr tegen U 0 289 0OÜ tr in 1901 Majoor Cuignet die het eerst de vervalsching van kolonel Honry ontdokt hnoft doch later in het nationalistische kamp is overgegaan oil door zgn ünbosclioidenheid riii htbaarlieid lioeft gegeven aan het verschil vnn mcening tusschon de departementen van oorlog en buitonlandsche zaken wat hom een disciplinair onderzoek kostteen terugzelting uit don actieven dienst isbil deereet van don minister van oorlog weder in werkelgken dienst gestold on naarBergerac gozonden Gonora il André meent dat hg nieuwe irritoerendo debatten moest vormijdon terwijl uignet sinds rustig iigebleven D 1TS 1II KI Het hof is nu weer gevoi tlgd te Potsdam en daar wordt do keizer heden ochtend nit Wiesbaden terugver vacht om onmiddellgk na Pinksteren weer naar Lotharingen te reizen ten einde een dag of zes te passcoren op het kasteel Urville bg Metz Volgens de Vorw lrts heelt do po gende zaken maar ik zal w ichlen en liij hem blijven totdat de knsis voorbij is Kom laten wij hem samen in onze armen nemen en hem door uwc eigene deur naar boven dragen iedere minuut 13 kostbaar Kn na deze woorden traden Morley en do oude Diggs het huis binnen HOOFDSTUK IV Wodgate of Wog ite xooals het op de kaart genoemd wertl wa eene streek die m vroegere dagen mn VVodan gewijd was en die bestemd scheen door eene reeki van eeuwen heen haar Keidcnsch karakter te behouden In het begin van den omwenteling joorlog was Wodgate een soort van vrijen grond van liet uitgestrekte mijndistnkt waaraan het grenwle eene plants waar indiwtrïaele gelukzoekers zich vestigden want ofiKhoon de groote aderen van steenkool en ijzererts zich niet voortzetten m dit kale en dorre land en het dus met voorzien was van die schatten van delfstoflen en metalen die de omstreken zoo rijk hadden gemaakt toch bood Wodgate weer andere voordeden aan en wel van eene soort die zeer aantrekkelijk is voor velen Het was land dat aan niemand toebehoorde niemand kon eenig heerlijk rechl er op laten gelden men kon er op bouwen zon Ier pacht te betalen Wordt vtn olgd