Goudsche Courant, zaterdag 5 juli 1902

gpewm mmmmmm B Mi MMh iswAm TSF WSSSPl BÏ S JIJÏ l f o 8843 Maandag 7 Juli 1903 41sle Jaart ang mwmt mmmi IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Nienw ODOTertroflen Prof Dr Liobera wolbokend IIXQW KBACBT BUXIB tAtlwn tcbt met FBbrlelumelk tot Toortdarende radicale en j zekere genezing van alle zells VÉWQ de meest hardnekkige zenuw STlAl eiehterit vooral ontstaan duor sSSji afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleet ijoht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpfln slechte spijsvertering Onvermogen Inipotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectassen Irijipor ÉBKi 1 11 t fl 31 1 duhbelaiflescli fl CVi Ofnlra il Dep6t Matth v d Voüte Zaltbooimel Ücpöla M Cléban k Jo Uotterdam y Happel i Gravenhago 1 almmani de Jong J 0 n Botterdam Wclï 8i Co OouaB on bii allo droiöaten Vraagt bij Vwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave De hoofdtekst van dit halfmaandelijkscho tijdschrift bestaat oit de Beschrijving eener BeinomdeAnrile die de Hoer E T Febnstra Kuiper in opdracht dor Vennootschap maakt Elk nummer is rü geUlu treerd naar eigen photo SS grapMnche opiia leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer HO Anatehtkaarten die hem a H etgen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen dez uit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indiö Birma Malacca enz Prijs per jaargang f 7 80 tic de Anmhlkaarten lie inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem Wie zeker zyn wii da Ëehtel ïilk l CftCAO te outvaogen teaamen 1 gesteld eo oa vole proefnemingen In den handel gekomen onder d naam des uitvinders Dr Miohaelis verviÉidigd flp d boste machines la het wereldberoemd étabblisaeraent van Oebm StoUwerck te Kenlen Iscbe J rT12icfeaeïly Bikel Cacao in vierktntanjBusaeii Apota Prija Dece Ëikt Cdino h met melk gekookt n aangename gezon e dnnk voor d nlijkach gebrnlk een 4 8 theele ielB na l t poeder toot een kop Ohacdite Ala 1 ceneeakmcbtige drank by gevat van aiarrhee alechta met water t gebraiken Terkrijgfaau bij de Toornumilt B 1 itwken A Kg TTSÖT K ptopfto ea I c 0 90 o aas Clener lTtr genw K tdig tmt Kedn a and Julius MattenIdtA Amfiterdam Kalve stra t 103 HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Afdeeling Moordrecht en Omstreken Landbouw Tentoonstelling te Moordrecht op Woensdag 13 Augustus Wl GROOTE VERLOTING bj gelegenheid van bovengenoemde Landbouw ïentoonstelling HOOFDPRIJZEN in deze Verloting zullen zijn 1 Prijs EenRijtuigmetéenPaard 2 PrijsEenTilburymetéenPaard Voorts Paarden Vee Landbouw Artikelen enz welke prijzen zooveel mogelp aangekocht zullen worden op het Tentoonstellingsterrein E1 TS PCB LOtT Trekking Zaterdag 30 Augustus a s Loten verkrijgbaar bij A BRINKMAN Zn Lange Tiendeweg Gouda Het groote aantal zenuwkwalen van zem hoofdjiijn nf tot do voorargaande kenteekenen van ajtoiiletie hersenberoertfi toe troUeers nog Bteeds alle middeli n door d inpdiH ha veteasrhap aangewend Serst aan den nlnawen tijd komtde enr toe dat xlj door bet gebruik niiikt n van den eenvoadiKit weg namelijk lanjcs de Uiiid eenrphyBlologiBcheoiildekkinKXedaau hpeft die na honderde proerneinitiKon tliaiixovi i dciinlii ulenvrplqM verbreid in en terwijl tij in wfltenHrliajiiieliJke kringen dn boogHtn bdluofttiteJIiiig weki tevenn WËldand blijkt te £ lja voor de aan cennwKwalBn lijdende menBctibfld Dexp geiipeiurtjze Ib aitgevnn den door aeo gcweEca iffluier van Qezondhelt Ür Ilomati Wei hutu m i te VlishofHii eo bevnul oji d on dervindlng optiredaaQ n eeB DOJangn iraktljk Hoor wtmAcliing vim li t Itwafd eeum ppr IfiK nnriUn il iinrto C hlkie stoffen door i1 liiild niiniiililt llljk itiii li t nfniiw el Hiedotirdeplil Met im Keneeswijze werden werkelijk s hitternndp re altat a varkra a en cIJ maakte looveel ojigaiiK dat van een d or den uitvlndnt gnanlireven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genaiing b miea kort n tijd reeda de KIe dmk vemrbeoen ie Dit boekje hevat niet alleen vnr het srovc imb li k vrntaanbare vorklaringen omtrnn r het wezen der nionwere tbemtite en de dnarmeda T i Ut il wnnlioingi Kevalien verkregen uitwniking ntaat ook vmdt men daniin wet n nliapi elijke ver h ind Iuigflii nftde nicillaclic lilndcti dieaaiideic grneet wij gewijd Üq loomedn afnchnri van aJ iii getai aclulften van tioog i e laattste genefKknudig u niidtir welkn P MeniËfi mod dr p o eisni tti A pi ykl niek i Parijt rua Reuaemont iO Stoiiioretcr msEl d i i hiiiDarent Boncitio r aan tiol krnnk iinnicen bit ci l il üharanton Sanitatsrath Dr Cotn te Stotiln Gro imann mad dr arrond a ti talotilgi ntn Dr p TorfStiar geiieotti er dirtctour va het hoipltaal Ie Aeen Q3 i Imrath Or Schering k itnel fluU fe Sad Emf Dartel n id dr ganieslieer dlri teur der Balvano theraveutii hn inrtditing voor iAnu li dart te Partja na BI Honoré 334 Coniul vun fsbhenbaoh mad dr te Corfu Or Duibepti arrend arli de Zirkrtlti 0 ier tnD iX Jechl mod dr te Waonen Or C Bpngavel tg La FtrHère £ ure lid waa den Conadl Can ral d y3 ifl fat do SanlA Iti Frantrjk en vele andereu Ann all ii wiorrenuwiteMtel iiiecroT inlnd r Mrtnsvdiian la of kiii rngennnindr itOiiii n ltllicli id lljile Wuarvau dekeiitfekenea ïijn r iron ctiB hoordpljn ir ralnc i chelj lioof dpljt Lljfldandra g irnotenrlkkelbaaiheol flejaeedhe ii glaptiooih i lirhsmetijke onruit n oi lirlia eM ko top III d verder alle zickpii die door beroerte getroffen weiden en nog lijdnn aan de gavulgmi daarvan tooalH varlammlngcn onvermDgan tot aprtken i vare tongvnl moelalilk slikken tiijnield der grwrlchlan mat vnortdurtndn pi n plaitRellj e iwakte venwakkma van geheugen ani en liJ die rofdR ouder geiineBkaiidig brliandnling gewecHt zijn maar door de bekende middelen ale onthomlitigae en koudwateikuur wrijven elertriaepren Btoomlooi of s nebaden geea geneeing oT leniEiDg linnner kwaal gfvoudeu liebnrn en ten slotte eij die vitpb Kuvoficnvoor bTrni rtn en daartoe reden hebben wegem veiBChljDHelen ala lioh aanhoudend anoitlo vnelen vflrdoqvlnj In hat hoofd hoofdpijn mat duliellgneirt fllkkerlnnan en donker worden voor da oogen drukkendB pijn ondsi hel voorhoafri anlzlng In da ooren het wo 9p vin krlfiballng In en het ilapen van handen en voaten asn al de £ drla oatecoriAu van i niiwllj lei it alt ook aan Jonge m lijei lljdonda aan bkekzuchl en kraohtslothald ook an gezonde leifs aai Jottja parsonen dki veel met het hoofd urerk n en geeeteiijke reaotle willen voorkomen wordt dringend aan geraden aicb bet boven vermelde wetkje aan te Kohaffen hetwelk op aanvrage koatelooi en fi anao ver isaden wordt door Amnterdam door 91 CXBIIAV ék Co Heiligeweg 4Ï B viin HA TBiyJttOr fP Apotheker Korte Hoofeteeg l Op de ioogHte hvgli W asor d Mpdiai lie liOHKV A POUTOV ündegrartit hiJ de Oaardbrnit F 10 lenniaohmedlciiiiiio li ntu inttoDing Ih de l r W lHamKiiii aohe Qeneea JnrU ntft l SRIIvrm lli dniHf l hrnnn l Geen Kinkhoest 1 Geen luiUicnza Om Kinkhoest Influenza Borst en Koolaaiuloenin r IJinnen den kortst mogelpen tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds l eken le bclsroonde en wereldberoemde Superior IruiyenBorst honig Extract N E L I A tl T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bj liandteékezLlnff met zvode lattexVé Let vooral op de ï = = = i=s= ï werkrijgbaar Maatschappij tot Exploitatie van de VidoHa Bron KmOnar roor Nederland Boompjee iO Rotterdam Firma WOLFF a coM Weataven 198 i lTBJVSrB 2V Kleiweg E 100 Gouda E H VAM MILD Veerstal B 120 te ffouda A BOÜMAN J oordrecAf FINK8E mmmrherka d 1J 1 A N va ZESSEN ScW o n J Tk TüRKEN flo i p B V WIJK Oudem cr A SCHEER Ilaaitreeht W i WK Oudewater K VANnBE HEMDEN te Reeumjk P v d SP K Moermpelk ü v d ST iKWaddmmeen Wed HOLST Waddin men M KOLKMAN Waddmgsveen P A u GttOOT Oudewater A DB JONGB Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te BenwJop FEANSCHE STOOMVERVEEIJ feu cheiiiische Wasseberij TAN H OPPElHEIMEIt to lirtiióhdtU Rotterdam tlebrevftocrd dorr M ileii Kouinti der Belf en üoofddepót voor GOUDA de Beer II i TlUJSittlK Korte Tiendeweg D 7 dpecialitflit Toor het stoomen en verren van alle Eieorenen DaraeBgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor hr atoom o van plncho mantels veeren bont z Gordgnen fcafelkleeden enz worden naar da nieuwste en laatb methode se oi d IN HET Verliclitiiigs Magazioii lie A oiid§ler DTIBBELE BUUEÏ zgn heden ontvangen een prachtige collectie nieuwe Ga§lialloii § alsmede een ruime sorteering GASORNAMENÏEN GASKOOKPLATEN en ÖA8FOENÜIZEN tegen concnrreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met sncces geplaatst bij H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van af 180 en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELRF 117 Gasfitter TMenj s Wond rb lita in do ebeelo worühl bokond on geroemd Onovertroffen middel togep alte U O r B t L 0 11 g L e V t Matti ziekt ii enz Imvomlig zoowel als ooit uitwendig iii bijna iiUe siektogevalton mot goed Kovolg aan to wondon l rijg per flacon t 1 per post t 1 lö Tiusny s Woadirs If bozit oen alanog ongekende geneeBkrncU OU heilzame werking Maiikt moeetRl elke pijnlyke a gevaarvolle oporatio goheel overbodig Mot dczo zalf werd een 14 jtuir OUU VUOr OUffCUeeslifli rellOUden lieeilicezwel en ontanRB oen bijna 32 faar kaïikeriyden geuezeii Brengt gouozing en vor aeliting dor pijnen bij woudon ontatekingon enz van allorloi aanl Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Dopót voor Nederland Apothükt r IIENItl S4 DEItl Ilokin 8 Amatordam Wair geea depot is bcgtelle men direct aan die icliiitzenBpothck dei A THIKKUY in Pregraan bel ItohitBch ütwterrcicli Oelieve proipectus te ontbiei en bij het Centrial Depot Sender Rokin 8 Amsterdam Ondergeteekende beveelt zich beleefd d n voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke Schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvjrlangd met bjleVering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Geen beter adres voor alle soorten SGHOENWEEK dan liet üonrèrabanlsch Schoen a Laarzeninpiji KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwifigsteeg Aanbevelend C SHITS Alle rej aratiBn en aangemeten werk Druk van A BRINKMAN Zn Gond KËi ISGEVI G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de REKENING van de INK OMSl ES en UITGAVEN der Gemeente over het dienstjaar 1901 gedurende veertien dagen de Zon en Feestdagen ui gezonderd op de Secretarie ter lezing van een ieder is nedergelegd van des morgeiis ten tien tot des namiddags ten één ure terwijl bovendien tegen betaling der kosten afschrift dier tekening k in worden verkregen Gouda den 5 Juli 1902 lïurgemeester en Wethouders voornoemd R L MAJtTENS De Secretaris BROUWER Uuitcniandscb Ovétzichl Duitschl tnd en de Vereenigde Staten doen han uiterste best om hun aandeel in den handel op Zuid Afrika te vergrooten en zich meester te maken van het grootst mogelijk deel van den handel die thans tot ontwikkeling zal komeit nu de vijandelijkheden gestaakt zijn Mag men een Express telegram uit Kaapstad gelooven dan is thans een vijlde van den Zaidatrikaanschen handel in handen van Duitschland en een zesde in die van Amerika Het overige is in handen van Engeland Kaapstad is vol Dnitsoho en Amerikaansche handelsreizigers De Britscho apathie zal ongetwijfeld ten gevolge hebben dat een groot deel van den Britschen handel in handen van vreemdelingen overgaat Toch ziet men in de zending van de Britsche handelsgedelegeorden de heeren Jenkins en Morgan een bewgs dat de Britsche belangen niet geheel worden verwaarloosd Commercial Intelligence heeft een buitengewoon correspondent naar Z Afrika gezonden om over de handelstoestanden oit een Britsch oogpunt te rapporteeren Zijn rapport zal betrekking hebben op alle takken van den nitvoerhandel V In de Fransche Kamer heeft Denys Cochin een interpellatie gebonden ovor het verleden week geteekende dokreet dat de opheffing gelast van 135 congreganistische scholen De president van den ministerraad Combes heeft geantwoord met eene uitvoerige rede waarin hij het rechtmatige uiteenzet van de maatregelen door de regeering genomen Hij zegt dat de regeering besloten is eiken weerstand te breken Steunende op de meerderheid is zj besloten den geest der Revolutie te doen zegevieren Niet met commentaren op teksten zal men onze meerderheid overhalen Wij zullen niet gedongen dat men raakt aan dat eene geheel dat is da onveranderlijke wil van de repnblikeinsche partij WiJ hebben de wet met gematigdheid toegepast doch met het vaste voornemen aan iedereen te doen begrjpen dat wij voor onzen plicht niet zullen terugdeinzen De president der Kamer deelt mede het verzoek te hebben ontvangen dat de rede van den president van den ministerraad in FEVILLETOX BE TWEE ÜITEmEN 118 Hij zag een oogenblik vol wanhoop dit meisje aan dat onbereikbaar voor zijne sympathie door vooroordeelen en eene overtuiging die raoeielijke te overkomen waren dan de gewone gevolgen van het verschil in stand Hij keek een oogenblik doch ook maar een oogenblik vol wanhoop Hü vond in zijn gekwetd gemoed een geestkracht die ber antwoordde aan den eisch van het oogenblik Zelte de in andere gevallen hinderlijke tegenwooordigheid van Gerard zou hem niet belet hebben maar juist op dat oogenblik ging de deur open en Morley trad binnan met nog een anderen peiv soon HOOFDSTUK DL Morley bleet staan toen hij Egremont herdende en toen gevolgd door zijn metgezel op Gerard toetredende zei hij Dit is mijnheer Hatton over wien wij gisterenavond spraken en die zegt dat hij een oudekennis van u is Misschien zou ik moeten zeggen van uwarmen beste vader zei Hatton terwijl hg Gerard met zijn helder bUuwe oogen goed opnam en heel het land zal worden aangeplakt Hiertoe wordt met 309 tegen 218 stemmen besloten De president deelt mede drie moties van orde te hebbon ontvangen De prioriteit is gevraagd voor die van Kibot strekkende om aan de rechtbanken de oplossing van de kwestie over te laten Hot verzoek om prioriteit wordt afgewezen met 321 tegen 216 stemmen Minister Combos verklaart dat do regeering de motie van Dubief aanvaardt sn alle andere verwerpt In die motie worden do verklaringen der regeering goedgekeurd en wordt vertrouwen uitgesproken op do flinkheid der regeering om de wet op de vereenigingon uit te voeren en den neutralen staat zooveel als noodig is te verdedigen Met 333 tegen 210 stemmen wordt deze motie aangenomen Het ontwerp op don tweejarigen dienstplicht is een flinke stap verder gekomen en het laat zich aanzien dat dit een beslissende stap geweest is De Fransche Senaat heeft nu de bepalingen goedgekeurd die aan eiken Franschman de verplichting opleggen om persoonlijk te dienen Do dienstplicht is gelijk voor allen uitgezonderd het geval van verlies van burgerschapsrecht Geen dispensation worden verleend op het stuk vau den dienstplicht Na deze beginselen zijn aangenomen is het meer dan waarschijnlijk dat de diensttijd op twee jaren zal worden gesteld want zonder dispensatiën zonoendiiejarige dienstpliolit voor sommige calegorién van personen inderdaad al te zwaar worden Van twee kanten ziJn deze eerste artikelen weer aangevallen door Lamarzelle die ook biJ de algemeeno beraadslagingen zoo krachtig te velde is getrokken tegen do afschaffing der bevoorrechten Het zijn deraokratischc beginselen in schijn die de wetgever in yn nieuwe militicwet dienen zal zoo sprak deze senator wederom eergisteren Voor een opleiding tet wetenschappelijke vorming zal de dienstplicht een ernstige belemmering ziJn en voor onbemiddelde jongelui wortlt het voortaan onmogelijk om te gaan studecren en in dit opzicht heeft het ontwerp een antidemokratische strekking Maar de meest democratische lagen van onze bevolking worden het zwaarst getroffen de armen en ongelukkigen die een zoon of broeder niet als kostwinner kannen ontberen zullen hun eonigen beschermer aan het leger moeten afstaan Het ontwerp voorziet echter in die bezwaren al zijn ze natuurlijk niet geheel te ondervangen Aan de studeerendejongelui wordt vergunning gegeven al naar dat het beter uitkomt hnn diensttijd te vervroegen of uit te stellen en aan gezinnen die kostwinners verliezen zal de Staat gedurende dien tijd onderstand verloenen Het reisplan van den Koning van Italië geeft tot allerlei opmerkingen van politieken en niet politieken aard aanleiding Zooals bekend is gaat de Koning op uitnoodiging van den Tsaar en van Keizer Wilhelm naar Petersburg en Berlijn mmÊÊÊ ÊmsÊÊimmBnm B iBmmÊfmm Êseem BmaÊBmBem toen voegde hij er bij Hij heeft mij in mijne jeugd groote diensten bewezen en zulke dingen vergeet men nietlicht Dat zou men ten minste niet moeten doen zei Gerard maar het is een soort van geheugen voor zoover ik erover kan oordeelen dat weinigenbezitten Wat mij betreft ik herinner mij u zeergoed Baptist Hatton zei Gerard terwijl hij zijngast even nauwkeurig en doordringend met zijnblikken onderzocht als deze hem gedaan had Het verheugd mij te hooren en te zien dathet u goed gegaan ia Qui laborat orat i zei Hatton met eon zilveren stem is de genadigde spreuk onzer heiligekerk en ik geloof te mogen zeggen dat mijne gebeden en nachtwaken verhoord zijn want ik hebik mijn tijd gewerkt en toen bij deze woordensprak keerde hij zich om en richtte zich tot Sybil Zij zag hem met ongewone belangstelling aan dat was de drager van dien geheimzinnige naam die zoo dikwijls in hare jonge ooren weerklonken had en die was verbonden met zoovele vrïemde en hooge verwachtingen en met een mengsel van twijfel en vrees en tegenstrijdige gedachten In zijn voorkomen geleek Hatton weinig op den man dien Sybil zich in hare verbeeldiiig had voorgesteld Hij nam dadelijk voor zich in 1 een openhartige welwillende uitdrukking lag op zijn inteUigent welgevormd gelaat zijn vroegere rijke bruine haartooi nog wel vrij lang maar zeer I Die werkt bidt Het eerst naar Petersburg Een correspondent van de ItaUo had daarover een onderhoud met een hooggeplaatst Russisch diplomaat Deze zeide dat Koning Victor Emmanuel in Rusland met veel geestdrift zal ontvangen worden en dat Tsaar Nikolaas zeker het bezoek vau den Koning zal bjantwoordeu maar het tijdstip waarop dit zal gebeuren is nog niet vastgeHeld üit Romo wordt aan d Daily Telegrap gemeld Het bericht dat de Koning een bezoek aan Petersburg en Berlijn zal brengen wordt in politieke kringen als van groote beteekenis beschouwd Vooral omdat do Tsaar by zijn bezoeken aan vreemde hoven niet naar Italië is gegaan Verschillende kringen zien thans in s Konings reis een bewijs dat zijn huwelijk met een MontencgriJBSche prinses een betere verhouding tot Basland ton gevolge hoeft gehad Het is bekend dat de Koning van Italii niet naar Weenen gaan zal Ondanks het bondgenootschap is do persoonlijko betrekking tiisschen den Keizer van Oostenrijk en do Ita iaanscho koninklijke tamilio niet zoo heel goed omdat keizer Franz Joseph met het oog op den Paus nog steeds het bezoek n et beantwoord heeft dat koning Umberto hem indertijd bracht Na moet de koning van Italit om naarPetersburg to gaan if door don Brcnnerpasof doof den St üottliard stoomen In hettweede geval komt lijj door Zwitserland on dat op eon tijdstip w iarin zyn rogeeringmet die van Zwitserland niet alleen op gespannen voet staat maar zelfs de diplomatieke betrekkingen verbroken zijn Uit Romewordt nu geinekl dat do Koning do reisdoor Zwitserland maken zal maar in hotstrengste incognito zuodat hij nergens doordeZwitserscho autoriteiten behoeft ontvangen to wordon Vcrsï rei li Uerichten st r FïlANKRl K In de kolenmiju te Malgra deol uitmakend van het gebied Lalle is ecu staking uitgebroken een vijftigtal arbeiders hebben het werk noergelogd wegens wegzending van één banner Het boot dat do minister van financiënhet conversievoorstol met betrekking tot dedrie en een half proceutsloeuing Dinsdag a s al indienen ter behandeling v66r de vacantie In de Kamer is een wetsvoorstelingediend bedoelende do verleening vanjachtpermissies voor de kapitale som van een franc I Vrme hazen konynen patrijzen koeien paarden varkens honden en monschon Waarschijuiijk zal de sociaaldemoeraatViviani wiens horkieziug niet doorgezet iskunnen worden zich canSidaat stellen in eendistriet nabij Parijs tegenover een Kamerlid wiens verkiezing nietig verklaard is DUITBCHLAIID De Saksische predikanten voreeniging heeft een krachtig besluit aangenomen tegen het dun was zoo ot gemaakt dat zijn kaalheid bedekt was hij was hoogst eenvoudig gekleed maar met groote zorgvuldigheid het rustige en zachte van zijne manieren eo bedaarde toon van zijne stem verhoogden nog den gunstigen indruk dien zijn persoon steeds dadelijk teweegbracht Qui laborat orat zei Sybil glimlachend is het privilege voor het volk Waartoe ik behoor zei Hatton met een buiging daar hij er wel aau dacht dat hy tot eendochter van een gedelegeorde der Chartistensprak Maar is u arbeid de hunne zei Sybil Isuw leven wel een leven van werken waarin zooveel schoons en goeds ligt dat het volgens deschoone leerstelling onzer kerk een gebed gelijkis f Ik ben er zeker van dat ik gaarne ieder werkzou doen om u te behagen zei Hatton en zirhtoen weer tot Gerard wendend leidde hijdezen naar een meer afgelegen deel der kamer waar iij spoedig in een druk gesprek gewikkeldwaren Op hetzelfde oogenblik naderde Morley Sybil en sprak haar op gedenipten toon toe Egremont zich met zijn toestand verlegen gevoelde trad naar voren en nam afscheid van haar Zij stond op en beantwoordde zijn greet eenigszins deftig maar toen aarzelend en terwijl ereene uitdrukking van zachtheid op haar gelaatkwam stak zy hem haar hand toe die hij eenoogenblik vasthield toen ging hij heen Ik ben langer dan een uur bij hem geweestging Morley voort Eerst herinnerde hij zich niets zells de naam duel en wat veel beter nog is de Evmngelischo Synode nitgenoodigd om stappen te ondernemen bij de regeering ter verzwaring der straffen tegen de duellanten De geruchten van tcrngtreding van den Beierschen minister van onderwijs en eeredien4 Landmann wegens de moeielijkliedon met den Senaat der universiteit en den rector te Würzbnrg zijn onjuist Te Berlijn is huiszoeking gedaan aande bureaux van de Dziennik Itsrlinski enTsjechische volksliederen zijn in beslaggenomen Do Panther en de Sleipner zifn v66r iJuasoldorf door honderd duizend menscheu bezocht en het tentoonstellingsbestuur heeft aan den keizer een allernaarstkruiperigonderdanlg telegram van dank gezonden voor zijn huldvoUe Gnade bestaande in de zonding van do beide vaartuigen De vroegere dirocteurgeneraal der Trebcrtrocknung te Kassei Schmidt isnu te Leipzig om gehoord te worden alsgetuige in het groote bankproces BINNENLAND Do T rins der Nederlanden wordt binnen weinige dagen te Schaiimburg verwiicht Naar wy vernemen lieelt de Britsche rogeering aan den Minister van Buitcnlandsclie Zaken medegedeeld dat de leden der tweede Noderlandsciie ambulance lir jgHgovangen op Ceylon nu reeds znllen worden vrygelaten indien zg in staat ï n op eigen kosten te vertrekken mits niet naar Zuid Afrika In verband daarmede heelt het liooldcomité van bet Uoode Kruis daarin welwillend gesteund dour den Minister van Baitenlandsche Zaken da i6lÖk het volgende telegram verzonden aan de consul der Nederlanden te Oulombo den heor Wenninck Bevorder thuisvaart krügsgovangenon ingevolge uw toezegging Boode Kruis Het hoofdcoraité van het Nederlandsche Roode Kruis lieoït gisternamiddag het volgende telegram van dr ICoater van Joylon ontvangen Ambulance vertrekt Woensdag per stuomschip Hamburg Er is te Wageningen een vergadering gehouden ter be spreking van de snikerkwestie in verband met den nccüns Do vergadering was zeer druk bezocht o a waren aanwezig do directeur en biJna alle leeraren der rükslandbouwschool en de heer P v Hoek inspecteur van het m o De heer Borney van Deventer sprak uitvoerig over de groote voedingswaarde van suiker en betoogde dat wil suiker algemeen door het volk gebruikt worden daarvoor de Buikerprözen hier minstens oven laag moeten zyn alB in Engeland Noodig zal dus zyn zooal niet geheele opheffing dan toch jaarljikficbe vermindering van den accyns De bietencultuur zou hierdoor win CJerard hoewel die hem bekend in de ooren klonk scheen weinig indruk op hem te maken hij herinnerde zich niets van papieren was er ieker van dat die dan onbeduidend moesiten i ijn geweest wat het ook geweest was ongetwijteUl moest hij zo dan thans nog hebben want hij vernietigde nooit papieren zou last geven dat er naar g ocht werd en zoo voort Ik stond op het punt te vertrekken toen hij mij losweg een vraig deed over uwen vader wat hij deed en of hij gehuwd was en kinderen had Dit was de ainleiding tot een zeer langdurig gesprek waarin hij plotsehng veel beUng beKon te btellen Kerst sprak hij er van om te schryven ten einde uw vader te spreken en toen zei ilt dat Gerard hem wel zou opzoeken Hij schreef uw adres op opdat hij aan uw vader zou kunnen schrijven wanneer hij hem zou kunnen ontvangen toen hij bemerkende dat gij in Westmmster woont zei dat iijn rijtuig behield was om over een Kwartier naar het Hoogerhuis te gaan en dat hy als ik het goedvond wdde voorstellen dat ik hem dadelijk zou vergezellen Ik dacht wat ook het resulbtaat moge zijn zeker moet het voor Geiard eene voldoening wezen om deu man te ontmoeten over wien hij zoqveel gesproken en gedacht heeft en zoo zijn wij hier gekomen Daar hebt ge Wel aangedaan Stephen zooals gij altijd doel zei Sybd peinzend en afgetrokken er is niemand die zooveel overleg en zooveel energie toont als gij IVer if vervolgd