Goudsche Courant, woensdag 16 juli 1902

J s Ver preide Berichten Fkankruk De reToIntionnair Cesar Prenant die Idds en zebtal jaren in verzekerde bewaring is gebonden wegens zynboitensporighedenteg tnover de magistraatspersonen die hem in een proces tegen zgn patroon in het ongcl k gniteld hadden wordt in vr heid gesteld op idvie van een commissie van desknndigbn Over de maand Juni l er alweer een tekort geweest op da opbrengst der belastingen J Wel is er meer ingekomen dan over IvOl doch bjlna vgltien milliocn minder dan gegroet was en over de eerste zes maanden Tan dit jaar is et byna 41 millioen minder ontvangen dan begroot waa en b na nillioen minder dan over deietlde periode ran 1901 De president der Republiek is eergisteren de wedri nncn te Maisons Lattte gaan by wonen en bg aankomst aan jhet station b j de renbaan ontvangen door de bsstnnrderen der renvereeniglng Zaterdagmlddilg om tien minnton ever vier is de Kamer by presidentieel beslail voorgeleren door den premier Oombes gesloten en voor een drietal maanden zal er rost wezen binnen de muren van het Pilais Bourbon onvoorziene omstandigheden vporbehonden natonriykl Aan een zestiental geesteiyke InLtellin en te Itordeaui is Zaterdag aangei egd door de commissarissen van olitio da ze als niet voorzien van de wetteiyke vcreischto machtiging en aU hebbende uiet daarom gehouden binnen een week gesloten moeten worden I UUITBCHLAIID Heden miischieu reeds zal getracht den van de clericale lyde om het incident liBndmannin hot Beierscho Hnis van jltgevaardigden by de behandeling van de begrooting van eeredtcnst ter sprake te brejigen De 5H jariga prins Heinrleh zn WaldeckPyrmout ligt ivraar xiek aan een hartkwaal Wiesbaden Het heet nu reeds dat de keizer in November een contra visite zal gahn brengenaan den koning van Italië te Rome met den rSkskanselior terwyi van andore zydi verluidt dat do keizer den syndicus der Ualiaansehe hooldstad hoett bericht dat h het standbeeld van Qoetbe zon komen inviiyden In de truonrsde waarmede de i itting van den Landdag van Hessen gesloten is spreekt de groothertog ef zün leedlvezenover uit dat hef door beperkten tyd niet meer is kunnen komen tot herziening van de kiuwet door de invoering van rechtstreekMbe verkiezingen ÜOBT ll UK Ho 04RUI Iemand men vermoedt een verwoeden Pooll is er in geslaagd onder het bootd Signalementen van door do politie gezochtea in het otflcieele orgaan Polizeinijzeiger te Praag een signalement te doen opnemen Wan den opper grootmachligén keizer van ïet Dnitsche rgkl Natunriyk is men op den zoek na r den inzender doch alvast zal een derbootdambtenaren van politie die door onoplettendheid schuld draagt aan de zaak gewejdigiykgeatralt worden BINNENLAN Het verbiyf van H M de Koningin te Scbanmburg dat tot 1 dezer zal doren hoeft op Haror Majesteits gezondheid een leer gunstigen invloed gehad H m moet tetUiohen nog ateeds voonichtig zyi Uit Baaru meldt men Het Koninkiyk Echtpaar heelt het voorDsnen eenigen tgd op Soestdyk te komen doorbrengen zoo mogeiyk reeds met den verjaardag van H M de Koningin Moeder Nadat Zondag i toestand i an grka Van Byiandt zorgeiyk was deed een rustige niiclit den zieke veel goed Tot dusver vclrloondc zleh geen bizondere complicatie ijc lyder il evenwel loer zwak Ingevolge besluit der jongste atgemeene vergadering van do Nederlandschol OperaVereenighig zal door het hootdbcstnnr een prysvrdag worden uitgeschreven vèor een Kederlandschen opera tekst De voorwaarden daarVoor zyn vastgesteld en het reglemelit zal binnenkort woMen openbaar gemtiakt Op nitnoodiging van het hoetdbestnar hebben de heoren dr J de Jonj te sÖ aven hage S van Hilligen to Amf terdan ii W O van Nouhnye te s Oravenhage kicli bereid verklaard de jury van beoordeeling der in te komen teksten Ie vormen Gemengfde Berichten Eene bewoonster van de Vrolikstraat te Amsterdam deed aaogiltie by de politie dat eergisterenavond vier perHonen tgdenl hare twezigheid hare woning zyn binnengedron gen door een spipgeirnit in de voordeur die zy vcrbryzeld hadden Binnengekomen hebben zy eenig meubilair stuk gebroken en een 4jarig meisje dat aan bedoelde bewoonster ter verzorging was toevertrouwd door ien vader die van agne vrouw gescheiden leell ontvojerd Ken dienstmeisje dat zich tegen de ontvoering van het kind had verzet werd mishandeld Ken onderzoek is ingesteid Htit vermiste kind is reeds opgespoord KbId Uit Amsterdam meldt men aan de N S Ct De bakkersgezeilcn en broodbezorgerï hebben Zondag oen langdurige vergadering gehouden ter bespreking van de kansen cener werkstaking ter verkryging van booger loon Het stakingscemité bad zich voorgenomen de beweging slechts voortgang te laten hebben indien men t n minste lOOÜ man eensgezind te zamen kun brengen Daar nu de vergadering door slechts 877 gezellen werd bygewuond besloot men voorshands van eene actie al te zien doch een gunstiger tyd tip at te wachten en inmiddels te trachten de organisatie te versterken De plek waar v66r Dordrecht de overbiytselen van de Uermine althans het achtorgedeelte van de boot gezonken ligt It thans overeenkomstig de reglementaire voorschritten op dit stuk aangednid door een zandschnit die overdag behalve een rood vlaggetje twee zwiirte ballen in den top van den mast vertoont on s nachts twee roode lichten op bee t om de scheepvaart voor bet wrak te w aarschuwen Reeds a s Woensdag lieeft vanwege het ryk de inschrgving voor het lichten van het wrak plaats Men deelt ons nog mede dat op de Sneppe het zeestoomscbip dat door de Hermiiie geboegseerd werd de kap van do stnurstelling en een stuk van 200 kilogram terechtkwam Uedureude den Zondag werd het terrein waar de romp van den buitenketel ligt die volgens een becytering minstens 1600 kilogram zwaar moet zyn en over den mast van het zandschip daar neergeslingerd werd door een i KX personen bezocht Twee werklieden gaven hun vryen dag er aan om voor de weduwe van den Omgekomen kapitein die een vronw met les kinderen onverzorgd achterlaat in verzegelde bossen te collecteeren Deze collecte bracht f 115 op waaronder t M aan centen Ook gisteren waren deze beide werklieden weer op hun post i Enkele deskundigen d feet bewuste stak van den ketel in oogenschouw namen spraken ais hun meening uit dat het ongeluk onmogeiyk veroorzaakt IfAia zyn door ovorstoken maar aan den slechten toestand waarin de buitenketol biykbaar verkeer de moet worden toegeschreven Het stuk van den ketel vertoonde vo tgens hen een aantal oude breuken D plaat bedreeg niet meer dan 2 A 3 millimeter en was op enkele plaatsen uit enkel roest bestaunde geheel atwezig Volgens beweren moot de biunenketut nog betrekkelgk nieuw zyn geweest b C Uit Nymegen meldt men aan deN R Ct Onlangs werd door eenige ingezetenen besloten maatregelen te nemen teg n hot steeds opvoeren der vleeschprgzen door do slagers alhier t Aanvankeiyke plan om voor ge meenschappelgke rekening een singery op te richten en te expluiteeron heeft men losgelaten voor een ander eenvoudiger en veel minder kostbaar Men wil nl de stichting eener verceniging die de leverantie van vleesch voor bare leden wil aanbesteden Het comité dat reeds een 150 kil bewyicn van sympathie met haar streven ontving oordeelt dat sluiten zich 100 k 200 huisgezinnen aan er slagers znllon yn die van de verecniging billgke prgzen znllon vragen In eene weldra te houden vergadering zal hot comité nader uitgewerkte plannen voordragen Velen lacht het plan toe op grond dat de levering van vleesch aan de koloniale reserve aan een der beste slagers hier is aanbesteed voor f 0 49 per kilo welken prgs de borgery thans voor een pond vleesch bataalt By t lezen van de berichten over t zonderlinge Halomonische geval in t Wilhel minagasthuiÉ te Amsterdam zal menigeen zich hebbon afgevraagd h oe t mogelgk was dat diar een jonpstje werd opgenomen dat later een meisje bleek te zyn De correspondent der N R Ct t Amsterdam geeft de verklaring Op 4 Februari 19 des avonds half B is Anna Maria Velder huisvrouw van Kranci us Vermy ïollenstraat 87 te Amsterdam in een slecht verlichte bedstede bevallan vui aen oovoldra en kind Oamiddellgk na d geboorte hebben de vader en een semiarts die met een vroedvrouw by de bevalling assisteerde bedoeld kind dat scheen niet levensvatbaar te zyn in watten gewikkeld gebracht naar bet Wilbelrainagasthnis vrouwen kliniek om daar in de couveuse broedtoestel verpleegd te worden Aan den ortier van bet gasthuis wien het kind ter opneming werd aangeboden is door de genoemde geleiders vei laard dat het was een jongen genaamd Fraaciscus ierardns Vermy Zonder nader onderzoek naar het geslacht is de kleine patiënt in een convent geplaatst en den volgenden dag is door den portier aan den vader afgegeven oen gestempeld bowgs formnlier houdende verklaring dat diens zoon Franciscns Oerardus was opgenomen Dezelfde portier heeft voorts geiyk te doen gebrnikelgk is ingevuld een zg kribbekaartje bevestigd aan de couveuse waarin het kind was gelegd en vermeldende de bovengenoemde namen Behalve dit kribbekaartje krygt elke verpleegde een zoogenaamde patiëntenkaart waarop dagelgks het gewicht de temperatuur enz van den of de onder bebandcling zgnde worden aangeteekend Deze patiënten kaart is gehangen v66r het kleine kribbekai rtje waardoor verklaard wordt hoe het allen doctoren en pleegzusters die het kind Vermy in het gasthuis hebben behandeld aanvankelgk onbekend bleef dat dit als een jongen te boek stond en als zoodanig in het gasthuis was gebracht Totdat op een goeie dag door een toevallige omstandiglieid het kribbekaartje de aandacht trok het viel nameiyk op den grond en gelezen werd Humor in casa zooals te begrypen is Want het kindeke aan hetwelk de goede verzorging in het gasthuis wél besteed is geweest zoodat het de verklaring van den semi arts als zou het niet levensvatbaar scbgncn schitterend gelogenstraft heeft wan en is volgens de eenstemmige en itellige verklaring van heel het gasthuispersoneel dat succeasievelgk sedert de opneming de lileine zag behandelde en manipuleerde niet een jongen maar een meisje Met geiyke eenstemmigheid en even stellig verklaren daarentegen de vroedvrouw en een bnurvronw die bg de bevalling tegenwoordig waren dat do echtgeuoote van Vermy op 4 Febr 1902 een zoon ter wereld heeft gebracht De astisteerende semiarts twytelt hy heeft wel direct bg de geboorte tot vronw Vermy gezegd moeder bat is een jongen doch zonder redenen vau wetenschap welk gemis hg verklaart althans poogt te verklaren door het weinig helder llciitend petroleamlarapje dat moeder en kind in de gewichtig ure bescheen Men staat hier voor een onoplosbaar raadsel tenay wordt aangenomen dat de personen die bg en onmiddeligk na de getioorte hebben gemeend dat het kind een jangen was en dat zjf dat blgven meenen ia niet verwonderlgk want voor hen bestaan geen redenen om tot een tegengesteld gevoelen te komen zich nochtans vergijssen Voor die vepgissing worden meerdere gronden aangevoerd Ten eerste moet uit een onderzoek ingesteld naar alle kinderen 4 die sedert 12 November 1901 tot en met IfiFebrufirl 1902 in de vron wen kliniek van het Wiihelmina gasthuis ter verpleging zyn aangeboden en sedert 6 Janu iri tot en met 16 Februari 1902 in die inrichting werden geboren zyn gebleken dat een persoonsverwisseling niet mogeiyk is en ten tweede is de mogeiykheid eener onjuiste geslachtsaanduiding na oppervlakkige observatie allerminst uilgesloten by onvoldragen kinderen zelfs medisch veiklaarbaar hetgeen door verschillende gezaghebbende geneesheeren en professoren wordt erkend De jnstitie te Rotterdam is weder een bende fless ebentrekkers op het spoor voornamelgk weder leden van een bekend complot waarvan er verleden jaar een paar veroordeeld werden tot 3 jaar en langer wegens oplichting van een fabrikant te Weenen Twee hunner werden toen vrygelalen doch bleven hunne practgken voortzetten Er kwamen toch weder klachten in Van buitenlandsche firma s die de dupe waren geworden van de flesschentrekkers te Rotterdam In do vorige week had een drietal gerechteiyke huiszoekingen te Fyenoord plaats en werden goederen in beslag genomen De bekende Vermaas thans wanende aan de Rosestraat werd tydens de huiszoeking gearresteerd en overgebracht naar het huis VfsQ bewaring Ë n uitgebreide jnstructie is opgezet en wordt geleid door den rechter eommissaris Mr 1 W Mddpr De in de vorige week te Utrecht gehouden algemeene vergadering der Sed My ter bevordering der Sy verheid heeft zich ook bezig gehouden met de bela gfgk vraag hoe werkstakingen kannen worden voorkomen Vooraf had het hoofdbestuur vragenlgsten over deze zaak rondgezonden bg do aldeelingen zoodat dit onderwerp vooraf goed was voorbereid Ter algemeene vergadering werd het vervolgens ingeleid door den heer van LookorenCampagne van Hengeloo waarna de heer i voerige beschouwine hield over het arbeidscontract Het resultaat der debatten was dat be sloten werd een adres te richte aan do regeering ten einde met het oog op het voorkomen van belangengeschillen bd den arbeid aan te dringen op een spoedige indiening van een ontwerp van wet op het arbeidscontract en op een wgziging van de wet op de Kamers van Arbeid Het laatstgenoemde zoolanig dat daarbg rekeninewordt gehouden met de volgende eischcna Bg een gerezen belangengeschil zün beide partgen verplirht daarvan mededeeiing tedoen aan het bestuur der bevoegde Kamer ran Arbeid Dit bestuur onderzoekt de zaaksummierlgk oraschryft het geschil en b proeft een minneiyke schikking c Het rapport van het bestuur wordt aan de Kamer van Arbeid medegedeeld d Tot benoeming van een verzoeningsraad kan in de eerste instantie door het bestuur in tweede door de Kiiraor van Arbeid worden besloten wanneer een der partyen zulks wonscht of wanneer ter beoordeeling der Kamer hotzy het algemeen belang hetzg dat van derden bg het geschil biykt betrokken te zgn e Partgen getuigen en deskundigen zgn verplicht behoudens wettelgk verschooningsrecht te verschynen op een oproeping der Kamer van Arbeid haar bestnur of den verzoeningsraad en inlichtingen te gaven f De uitspraak wordt gepubliceerd partyen verklaren binnen oen bei aalden tyd of zy zich aan die uitspraak onderwerpen Een ll jarige arbeidster in de fabriek Jarashoeve van de firma Biydenstein la Ensched bad Vrgdag morgen de onvoorzichtigheid aan een in gang zynde machine iets te 1 illen schoonmaken tengevolge waarvaii haar rechterarm door de raderen werd gegrepen en gedeelteigk ontvleesd terwyi zg tevens in het aangezicht werd gewond De Poscner Cour vertelt dat Pooische soldaten in groeten getale uit het Duitsche leger deserteeren Verleden week liepen er zes weg die na de grens te zgp overgetrokkon aan hun overheid schreven ft y zenden onze nnitormen terug wy willen niet langer dragen Maar we houden ohzë geweren om ze later tegen n te gebrniken De Borignsche Post spreekt dit bericht tegen maar verklaart het niettemin noodzakelgk dat de Pooische recruten gezonden worden naar wcstelgke garnizoensplaatsen Het eerste proces betreffende de Britsche paardenaankoopschandalen is in Dublin begonnen Daar staan majoor Htuddert zyn twe zoons en zQn schoonzoon tei eclit door het departement van Oorlog vervolgd wegens oneerlgkheden bg den a ankoop van paarden voor het leger Majoor Studdert die in 1900 belast waa met den aankoop moet met zgn zoons en schoonzoon in Ierland minderwaardige paarden hebben opgekocht voor f 160 ik f 250 die aan de militaire autoriteit voor f 350 in rekening gebracht werden Op de levering van 124 paarden verdiende de famiUe zoo ongeveer f 15 000 Een officier verklaarde dat van de paarden door de beschuldigden geleverd velt 17 of 18 jaar oud waren en er zelfs een by was van 22 Een oud pa rdi dat de majoor voor een boerenkar gesparlnen tegenkwam werd door hem gekocht voor f 42 en geleverd Toor f 240 66k al om dienst te doen in Transvaal Naar aanleiding van een reeds voor eenigen tgd tot B en W van s Oravenhage gericht verzoek van den heer J D Ruys T Azn c s om medewerking dergffmi pte tot het tot stand komen van een ontwerp van bebouwing aanleg van wegen en verlenging van den Strandboulevard te Scheveniugen tot voorbg het Oranje Hotel in verband o m met plannen voor den bonw van een jjpw hdtel op het terrein van de villa s aflrhet eind van dien strandmuur stellen B en W den Gemeenteraad voor om onder verschillende voorwaarden aas deh heer Rnys c s in erfpacht nit te geven een stuk grond groot pi m 10 000 M tot 31 December 1958 tegen een jaarlgkach erfpachtcanon van f 1300 voorts hem vergunning t verleenen om den strandmuur door te trekken tot de grens der gemeenteeigendommen ten N O van het OranjeHotel De feesteiyke herdenking van de droogmaking van het Haarlemmermeer zal op lp en 17 Juli plaat hebben Do eerste dag wordt een optocht gehouden deze zal s morgens van Hoofddorp naar NieuwVennep vertrekken en na uur pauze weer naar Hoofddorp teruggaan De hooldnummers van den optocht zyn het meer vMr do droogmaking viscbvangst op bet meer stoomgemaal de Leeghwater de Cruquius en de Lgnden Zegewagens wagen met U dames in provinciaal kostnum ais zinnebeeld van de bevolking van den polder Ceres godin van den landbouw met gevolg land en tuinbouwgereedschappcn zaai en maaimachines Btoomdorschmachine gereedschappen voor zuivelbereiding verschillende ambachten aan hot werk als smid timmerman snelpersdrnkkerg enz en verder ongeveer 200 personen als herauten en ecrewachten te paard muziek Men schat de lengte van den optocht op 1500 meters Den tweeden dag conconrs bippique en s avonds vuurwerk Ook voor de schoolkinderen zal het feestdag zyn Aan het Berl Tageblatt wordt door zgn Konstintinopclschen correspondent geschreven wat er aan is van de jongste persberichten aan den Gouden Hoorn Haar verschgning komt zeer ter gelegener tgd daar juist dezer dagen een Italiaansch eskader voor Konstantiuopel verwacht zou worden en een bezoek van den vorst van Buigarge in de lucht hing Nn bondt de verheven sultan zooals bekend is al even weinig van marineaangelegenheden als de Turksche minister van marine admiraal Hassan Pacha zelf en ook het vorstciyk bezoek is den sultan onaangenaam daar na den Egyptischen Khedief het wel voist Ferdinand van Buigarge is die het meest aan het Turksche Hot gebaat is De pest met de daarbg behoorendc quarantaine is op het oogenblik dus een waar geschenk des Hemelsl In het zliden van Rusland heeft de tetsïlieg zoo groote schade aongericbt aan de te veld staande gewassen dat men vreest voor gedeolteiyke mislukking van den oogst Thans worden bgzonderheden bekend met betrekking tot de ontploffing in de koleninyn te Johnstown in den staat Pennsylvanië De ontploffing ontstond doordat een jonge Hongaarsche werkman onvoorzichtig met lucifers omging De myn waarin de ontploffing plaats vond heet Bolling Mill en bezit twee toegangen waarvan do eene gediend heeft by de ontkoming der geredden Terstond toen bekend werd dat oen onheil gebenrd was werd in alle mgnen in den omtrek de arbeid gest iakt en de arbeiders snelden met gereedschap toe om hun kameraden hulp te verleenen De afdaling bleek echter nnmogeiyk daar reeds in de afdalingskokors do aanwezigheid van het gevaarlgke mgngas bemerkt werd zoodat men werkloos moest biyven De vrienden en bloedverwanten der in de mijn opgeslotenen waren mede spoedig ter plaatse en de tooneelen van wanhoop die bg den myningang aanschouwd werden moeten inderdaad hartverscheurend geweest zyn De directeur der Cambria Steel Company welke de myn exploiteert verklaart dut zg drie dagen te voren nauwkeurig geïnspecteerd was zonder dat er iets verdachts of buitengewoons waargenomen werd Do ontploffing moet te wyten zgn aan gus dat uit een verlaten myngang ontsnapte Op het oogenblik van afzending van het laatste bericht had men kunnen vaststellen dat er 91 doeden waren terwgl er nog 88 personen vermist worden Een arts drong aan het hoofd van een ploeg mgnwerkers te txee nur s middags in de myn door enbleef er in tot halfelf s avonds Hg verkreeg de overtuiging dat niet alle werklieden dood waren De eerste vier slachtoffers die men aan de aardoppervlakte bracht konden door geneeskundige hulp in hot leven teruggeroepen worden Eén derdeelnemers aan het reddingswerk verklaardedat men om op de piek te komen waar de gereddeA lagen over vgf en twintig lyken moest stappen die allen evenals de reeds naar boven gebrachte Igken afzichteiyk en tot onkenbaarheid verschroeid of verkooldwaren Het meerendeel der slachtoffers zgn Hongaren én Bohemers Onder hen bevinden lich slechttji enkele Amerikanen Zaterdagmorgen is de dynamiettabrielc La f drcite te Baelen Wezel naby üheel in België in de lucht gevlogen De slag was vteeseiyk Drie jonge arbeidsters en een opzichter warden gedood Hun lyken zyn afzichtelgk verminkt Het lichaam van één der arbeidsters weM nadat de armen en de beenen er afAn l waren in de hoogte geslingerd ep kwam terecht op het hoofd v an een paar Trouwen die op eenigen afstand an het werk waren Het l k van een andere arbeidster werd eveneens zqnder armen en beeaen tien meter Ter weggealingerd S Tot duarer ia de ooraaik TU de ontploffing niet bekend Atjeh Een telegram van den gouverneur van Atjeh van 12 Juni meldde naar Batavia Bg een patronilie in Samaianga sloop een Atjeber die verborgen een klewang droeg onverwachts naar den patrouille kommandant sergeant Volders en verwondde dezen niet levensgevaariyk De aanrander werd neergelegd Een onderofflcierspatrouille in Keureutpë van 12 bajonetten werd onverwachts op korten afstand beschoten en aangevallen door een driemaal sterkere bende waardoor een inlandsch fuselier sneuvelde en nietlevensgevaarlgk gewond werden de Europeesche sergeant 8teyn Parvé de Europeesche fuseliers Kunnink Foks van Smirren Bosman en Batterman en een inlandsche fasetier De vyand werd teruggeslagen met achterlating van 13 gesneuvelden A achterlaad en 8 voorlaadgeweren munitie en blanke wapens Stadsnieuws GOUDA 15 Juli 1902 Heden middag werd ten raadbnize aanbesteed 1 Hot maken van een bruj in de Vierde Kade Ingeschreven werd door W A Verbrnggen Uooda voor f 310 J J Duim 299 C W den Hoed Stolwgkerslois 279 W JBokhoven Gouda 254 A Luiten Waddiniveen 254 P Ooms Qonda 232 2 Het verbouwen van het Gymnastieklokaal aan de Spieringstraat voor bureaux voor de woningwet Ingeschreven werd door A Luiten Waddinxveen voor f 6499 C W den Hoed Stoiwgker8lniB 4832 W Bokhoven Gouda 4793 W A Verbrnggen Gouda 4747 J J Duim Gouda 4618 C T Tbolens Gouda 4525 Wed D Amesz en Zn Gouda 4399 J de Jong Wz 4075 gOSTBRIJ ïq POST EN TEL KANTOOR GOUDA LIJST vantonbekende en geweigerde brieven gedurende de eerste helft der maand Julite Gouda ter post bezorgd BRIEVEN Mej H Syser A dani K Melkert P Parrels Mej van Nes Boskoop M de Jong BRIEFKAARTEN Loeft Boskoop J Vonk Delfshaven C Neoles Hilvei sum GEWEIGERDE STUKKEN Dageiyksch bestuur Gouda Bureau R damsch dagblad K dam Gouda 15 Juli 1902 De Directeur M C HENNEQUIN Veemaxkt te Rotterdam Dinsdap 15 Juli 1903 Vette Oswn en Koeien red aanvoer prijzen waren voor te Icwal 35 ac kwal 31 3e kwal f ct per hall kilo Magere osi en inelk ee en vaarkoeiin goed aan 7oerd Vette Kalveren gtpote lanvoer lekw aSaekw 25 3e kwal 30 ct per half kilo Stieren go de aanvoer ic kwal jo ae kwal 37 3e kwal 33 cent per halt kilo Handel in vet Vee en vette kalveren traag met m lager in prij mager vee met goede handel en Hlnke prijzen stieren iets minder in prija VERSCHEIDENHEID Een hevige brand waarvan de oorzaak onbekend is gebleven heelt Zaterdag te Nantes een groote beschnitfabriek grootendeels verwoest 60 000 Kilo boter 500 000 eieren groote voorraden koek en beschni de machines de ovens alles is door hèt Ainr vernield 160 Arbeiders zyn door de ramp zonder wer In i steden langs de Kwei Lin in de Chineesche provincie Kwanfkei woedt de cholera Te Ping Lo zyn 3000 te KweiLin meer dan 10 000 personen aan de ziekte overleden Aan boord van het FransËhe pantseraehip Pascal dat in het laatst van Mei nit lie golf van Tonkin ta Saigon ia aangekomen ia cholera nitgebroken 70 Leden der bemanning werden aangetast en nog denzelfden dag atlsrTen er 8 Groote prij tvefinindering van PARASOLS VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Teleirkaoii Mm 11 Beurs van Amsterdam tkn Va U JULL 1 ïrkra II iau l 0 t N d W S l i SOV dito ili o dUc 9 au diu dito dito 9 t K Ioluia üU OouJl llll at ltAUI lnHliltiviDglasl 11 i al i lolTln OU ID papin IBia i 8a 81 dito ia ailteriaaa t 1 CoavnaaL Obt net ooupoa S diu liekel S 94 luaullli Obl BisDanl iaat t dito QeooD I880 4 96 diloMjHolbl lata 4 diio bii ilop laia ao 4 7 t dito iB ftoud Imo laas s dito dito dito ISa4 1 SMmi Pwpel Hkuld laSl 4 a7 ruazau Oapr CaDr lem II I4 81 Ooe leeoing aerie D j S V iio lomio aorieO t i ulu Ara Hp v oblg laai s 1 III4Vt Sllaloo Uli iikaek lato a Vinsnu Obl onliep iaat 4 90 MaiTBanalB Obhiiatiau 18 9 ao lloTTiaDali 3ti l leeu 18 4 8 1 U i S ID N Kh Haadalat aand Aread b Tab Mg er ilcatait 71 Uoli Maalaoliap u dito 418 Am Hypotkeokb pandbr 4Vb C ult Hg der Vorateot aand M a Ir Hypolkoekb pandbr 4Vb Nederlaodaehe baalt aand 1 IB4 N d Handelisaataab iito N W k Pao Hyp b pandbr 9 a RolL H t M thHkb paadbr 4V l Utr HypotheeLb dito 4 lOI a DotTIHl Ü t HoD t haakaaad I 1901 UuaL Ilypotbetikbauk paiidb SJ AHiatita Kqiil by poth pamlb 4 Maaw I H Pr Li n eon Min Holl U 8 wir Mg aaml lOt Mij lel Kipl 8t Hpw aand 118 Kwi lud Spnorweit m aand tlS a Kfld Zuid Kir Hpm aand S dito dito dito latl dito 41 ItAUlSpoorwl 1887 8eA Knld S da Zuid lul SpamU A H obl 18 I OLrs Waraohau Weoneo aaud t047a teal Ilr Ruaa apw liyi obl 4 llal iaohe iHlo aand 1 Faatowa dito aand 6 I wabg Pombr dito aaod 88V Cink Uh dito dito obliit 4 A KlKltA Cont Pao Sp Mg obl 8 1 Ubio Il Nwlb W pr C T aau I 818 ditt dito Win 41 Halar obl 7 140 Danver k Kio Or Spn aan T a 40 IllinoU CoDIral obl ia nond 4 loa Loobv k Kaakiilll Oor t aand 107 Meiico N Spw H j lebyp af 108 a Miaa KanBaar 4pGt pret aaad N rorkOmaaialiWeat aanl 9I Penn dto Ohio obhg S Ora Kon Callf Ie kyp io goad 104 4 Dl Paul Uion k Maait obl U n Pao Hoof lUn oblig 9 dito dito Uoe Col U kyp 0 8 it raiiaua Cag Soulh Okort v aaB l 84 Vin C Rallw k Na Ie k d e O V Amatard Oaaotbua Mg aaod Vli Stad Amalerdam aand I 101 ftUd aoltordao aand 10 Antwarponia87 97 lO Stad Brulael 1998 9 109 oll Thaiaaao ullrG aelaob 4 11 lloanin 8taaUle ni 1890 8 117 K K Ooat B r 18809 108 SraJMi tad Madrid 9 1888 41 Onderkleeding d r Toe komst Sm Tw BaajAvh Spool oert HV II I K SUB K K mmmmmummmm uit Indluehe Üetel Vexelii Ia poreus sneeuwwit duurzaam en elegant Vooral bg groote warmte een aangename Inderkleeding Verhit de huid niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke afkoeling of koovatten en is uitstekend ter voorkoming oh verdryving van Uumathl me Biixondergeaohikt voor alle Sport Aanbevolen door de grootste medische antoriteiten Krimpt niet bederft niet in de wasoh en behoudt deoorspronkeiykezydeglans Verkrggbaar uitsluitend voprOonda en omstreken by II S MHOM Gouda Jammer dat het niet oed doeniyk is de vele soorten microben die zich in den mond schuilhouden in natiMte vergrooten Menigeen die niet be gryp Kkan dat het onvoorwaardeiyk noodig is oiai mond en wel dagetyks met een antisepUache vloeistof te reinigen en te spoelen zou by het gezicht van die microben een zoodanige walging gevoelen dat hy zonder dralen tot eene nntiseptisrbe mondvcrzorging zou overgaan Tandzeep en taidpasta alléén zgn voor eene dergeiyke mondreiniging op verre na niet voldoende daar juist die vergaderplaatsen van vuil zooals bolle kiezen achterzyde der tanden enz onaangeroerd biyven en deze behoeven juist dit is dnideiyk het meest eene geregelde dkgeiyksche mond reiniging Kouder twyiel ia dit alleen mogeiyk door een mondbad Hen baiigt daarvoor het beata het Odol daar dit het eenige tanden mandreinigingsmiddel is dat volstrekt antiaepliacb werkt Hen wachte lieh intosachen voor namaak Onder den naam Odol worden tairyke waardelooze ja dikwyis zelfs schadeiyke namaaksela in doezen en flesschen verkocht Daarvoor zy men op zyn hoede Het echte Odol wordt alleen in de bekende witte patentBacons verkocht Oroote dacons KI 1 kleine 60 centa Burtarlljke Stand OBBORRN 11 Iuli Dorothea Cornelia ouders J H van Elk en C de Jong 12 Zegerardus Beruardua oud B Kalmeyer en H T van der Kng 12 Henderikus ouders U Prevoo en O B Uoudrlaon 12 Cornelis ouders de Bruin en P J Boot 13 Alida ouders W Vermy en K Zoverboom 14 NIcolaaa Antonina ouders W Dille en A Hetem OVBRLKDEN 11 Juli T de Oraaf 78 j 13 A van Meir 4 m 13 H J van Bodegraven 4 m 14 A van der Pyi wed Q Nagtegaal 70 j AI VI llTE01TH iN V Bevallen van een Meisje JOSINA P IJ SSELSTIJN VAD Hen iouDt 14 Juli De Heer en Mevrouw EVERS LisDK geven kennis van de geboorte van een Zoon Goiitii 1 Juli 1902 Zoo de Heere wil en zy leven hopen onze geliefde Ouders ABRAHAM VINÖEBLINU an KliASINA HAZEHROKK den 2 eii Juli e k hunne t f 0 tmtuUg Jartge Kekttmreeul gtng te herdenken Hunne dankbare Kinderen Oouii 12 uli 1902 Receptie 2 t nur Dinsdag 22 Juli van Eenige en algemeene kennisgeving Telephoonnet Gouda Abonnement f iO per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanlag eii onderiioud gratis Het net is aangesloten aan het Ryka Intercommunaalbireau Up 1 Juli 134 verkregen aanaluitingen ontrMten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Zenuw en Uaa lijders wordt Bit overtuiging ala een warkelgka hulp in den nood het boek ISa a d g e yex aanbevolen Na onivadgst van adrefMr briefkaart or Jt p t boekje franco per iMPtoeinio dea door aiaOKPOBLa BMkh Zaltbommel