Goudsche Courant, dinsdag 29 juli 1902

So 8862 Uinsdag 20 uli 1902 41ste Jaargang O GOUDSCHE wmm JSieuwS en Advertentieblad éoor Gouda en Omstreken AiP MARTENS C II X BITXTECS E Q Sf fei Broote HalQaarlüksclie 0PRDIHIN6 41lo goederen worden tegen veel verminderde prijzen uitverkocht De nog voorradig zijnde MANTELS ver beneden fabrieksprijzen ZIE DE ETALAGE Ttlelaen No M ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groofe letters worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur lc midd Ttlerw A SI De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Ve prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VÏJF CENTEN I leuwe Concertzaal Cafe Restaurant VREDEBEST Gedurende de Kermis echt Dortinnnder Kloosterbrau C F EACKEES AANBEVELEND il 4 m lil Kans op 15000 Oulden UO TrH llt 111 u van de Leesvereeiiigiiig TTT e t L rvoja 1S2 Q OT71D A Pachter GEHARD PINKSEN Woensdag 30 en Donderdag 31 Juli Vrijdag 1 Zaterdag 2 en Zondag 3 Augustus Schitterende Voorstellingen DOOR HET INTERNATIONALE SPEGIALITEITEN aEZELSGHAP Directeur de Hoer VLEUGELS Rotterdam TaTolea Q d e la Tro U pe ABBAU DE WINTER do populaire karakter komiek LES DONNELLY S in hunne buitengewone eqnilibristische knnstverrichtingen Eerste optreden alhier THE OHIGINALE MIKADO in zijne verrassende experimenten Eerste optreden alhier Hr LANOBLORD de wereldberoemde kODStschntter o h staaldraad Eerste Optreden alhier RIKI Klf hoogst komische eientrlce parodist Eerste optreden alhier THE UYSTERIOUS GLOBE raadselachtige kunstverriohtingon 4oor Etl Veltor Eerste optreden alhier FAMILY GLADENBEAK buitengewon Gyranastisohe evolntieu aan de ringen Eerste optreden alhisr Mr TEELY 8EVEGALI daarsteller van de veiBchillende beroemde personen Geheel nieuw genre CLOWN CHARLTON hoogst intressant musical excentric aot Eerste optreden alhier HERR TILLMAN gentleman jongleur Eerste optreden alhier Grt o Orkest onder leiding van den Beer CABBh ZWAltESBVBO Donderdag Extra üchtendvoorstelling Aanvang 12 uur Vrydag Kindervoorstelling met expres daarvoor gekozen program Aanvang 2 i uur Zondag Matinee Aanvang 12 uur ENTREE voor do avondvoorstellingen ets middagvoorstellingen 9S H H Leden doorloopond vryen toegang Entrèa voor Dames en Kinderen van leden voor de avond voorstellingen 40 ets Gouilsche Melkinrichting Tiirfsliigel Tel No 91 Lerert dagelijks versch aan huis Prima Hwalllelt 1 TAFELBOTER uH Gepasteuriseerde Room gekarnd J M per K G UITSTEKENDE KWALITEIT f t M per K G Steeds voorradig Qoudsche Edammer Leidsche en Gruijère KAAS 9 Het is niet geoorloofd de Wijkkneolits fooien aan te bieden met de Kermis 50 cent biedt de TWEEDE GROOTE AHNHBMSCBE VSaiOTINfi i i Trekkinglöen 16 Augustusa s Ie prtja Wlukelhuls of IMOO in contanten 2e Compl Equipage ter wBMdo van 12600 3e Dogcart f 1000 4e Salon anieuMemenc 5e Slaapkamer amenbleiiieut eni enz Zie voor uitvoeriger liescliryving proBpectUisen Op ruim iedere 40 Loten een prijs PHIJIS PEH L OT S CENT f u LOTEN verkrijgbaar bij alle bekende woderverkoopers Naar plaaUeii waar met vert geawoonhgd worden loteu b egewuden door de ondernemerB B NiMUUERS Co te Arnhem n ontvangst van liet bedrag in posli of per pMtw met t cent voor lOrto Trekkingslijst 10 rent extra Bij i loten franco toezending Bij 10 loten firanoo toezending en gratiü trokkingslijst o f eeiiige soliede Depothouders gevrangé g iiedureiide de üeriiiis lederen avond optreden van de zoo gunstig bekende Zangeres € é$arine Minmester Leerlinge van het Conservatoire te Brussel i en haar broeders met Mandoline en Guitaar muziek AANBEVELEND JOH DE GOEIJ i Cttfi BE aOVDXN rrAQEN T Entree vrij P HOOFÏM 1 en ZOOi Kleiweg GOUDA Bloemwerken vam kunstensmaak ZIE 3DE Én j£iJLa± J3r Sl Oonda Druk vu A BBINEMAM Zn Bultenlanilscb Overzlchl Louis Botha en generaal De la Rey spraken Zaterdag voor vergaderingen te Paarl Botha wees er op dat geheel Zuid Afrika nu onder één vlag is en stelde de vraag Zyn wij overwonnen Tot antwoord op deie vraag zeida hü ongeveer het volgende Wil hebben geen duistere toekomst voor onS geloof en hoop zullen ons leiden door de moeilijkheden Afrika is ons vaderland door geboorte en erfrecht wü moeten er naar streven het te maken tot een gelukkig land en samenwerken om het komend geslacht zM op te voeden dat het een plaats zal hebben onder de toekomstige regeerders van ons land De la Rey zeide dat h j eerbied gevoelde voor eiken Britschen tegenstander maar zyjn hart bloedde als hg dacht aan de National Scouts De Arikaander naam moge een verwijt in honden evenals eertiids de naam Hugenoot hij zal zeker eenmaal een geëerde naam worden Met bet oog op de aangekondigde betooglng der christelijke Fransche vrouwen op de Place de la Concorde waren al van agenten en een detachement van de repnblikeiasche garde opgesteld in don tuin der Tnüerieên en in hot Elyjée Oo drie nnr kwamen de tïïönëken op de Place de la Concorde roepende Leven de znsters Ze werden omringd door socialisten roepende A bas la calotte 1 doch deze werden door de bereden garde uiteengejaagd Tegen vier nnr bezetten de katholieken het terras van de Tnilerie6n dat de Place de Ia Coticorde beheerscht en wierpen van daar stoelen op de hoofden van hnn tegenstanders Een deel van dezen liep op de aanvallers toe die evenwel de vlucht namen Daarop bezetten de socialisten onder gejuich het plein De politie deed het terras ontruimen De afgevaardigde Jules Roche en de liberale republikeinen van het RhDne departement hadden voor eergistermlddag een betooging georganiseerd te Lyon om te protesteeren tegen de maatregelen van de regeering tegen de congregaties De socialistische vereenigingen van Lyon hadden bon leden saamgeroepen voor de zaal van de Folies Bergères tot een tegenbetooging Groepen socialisten lieien te hoop voor do deur ran het vergaderlokaal Toen aan enkele personen de toegang tot de zaal werd geweigerd wilden de socialisten binnendringen De politie deed daarop de deur sluiten Er hadden FEVILLETOX IE TWEE ÜITEBSTEN 137 Mui de zaak te Birmingham had Morley ongerast gemaakt en hij had aan Gerard geflchreven dat hij onmiddeliijk bij hem zou komen Hij werd dan ook dienselfden morgen verwacht toen Sybil nadat haar vader naar de vergadering der Konventie waa gegaan waar opdat oogenbhk zeer heftige debatten gehouden werden uitging om de heerlijke zomermorgenlucht te gaan inademen in de tuinen van luït 8t Jameapark Het waa een echt zomerache dag groote ronde ghiniige vlokklge wolken zoo wit en achit terend als gletschera versierden met hun omvangrijke onbeweegeltjke vormen den helder blauwen hemel Er woel zelfs geen zacht zomerwindje hoewel de lucht zacht eo geurig was en den wandelaar aangenaam aandeed Er lag een bekoorlijk waas over de boomen het water schitterde in het sonlicht het wikt waterhoen dook onder hield den kop weer boven om adem te bakn en verdween opnieuw Aardige kinderen zoo frtsch en fleurig alt de pas ontloken rooa keken rond met UcftalUge gebaren en de engelachtige stemmetjes En in de verte verhieven zich de torens van de gioote Wetler hoofdkerk een paar botsingen plaats en werden wat klappen gewisseld De municipale garde chargeerde en nam enkelen in hechtenis In een vergadering georganiseerd door den Ligne pour la Patrie Fraimaiso te Bussel werden voor eeu gehoor van duizendo personen protestredevoeringen tegen de sluiting van de geestelyke scholen gehouden Na afloop van de vergadering werd een optocht gevormd die weldra stuitte of een tegenbetooging De poliiio chargeerde en werd heel wat raet wandelstokken geslagen Veel rnstverstoorders zjjn in hechtenis genomen De gendarmerie dreef de menigte uiteen waarop de stad tot haar gewone kalmte terugkeerde Dank z j den maatregelen door den prefect van politie genomen hebben de betoogingen eergisteren zich niet uitgebreid Omstreeks zes uur was alles voorbij i slechts liepen hier en daar nog eeu paar groepjes V B j al hot misbaar dat de Fransche clericalen en nationalisten maken Over gelijk zö zich uitdrukken het gewold dal aan de weerlooze zusters wordt gepleegd is het misschien niet ondionstig nog eens duidelgk aan te wijzen tegen wie de maatregelen der Regoering zijn gericht Zij gelden geenszins de petites Soeurs de terecht beminde znsters van liefdadigheid die in stillen eenvoud haarsweegs gaande latenis brengen waac aMen wef M K j gelden alleenl kde zusters die al of niet gediplomeerd zich onledig houden met het geven van onderwijs Daarom heeft de minister president Combes in zijn jongste rondschrijven aan de prefecten er no eens met nadruk op gewezen dat door het sluitingsdecreet niet worden getroffen instellingen die liefdadigheid beoefenen of hospitalen ook niet kinderbowaarscholen Zelfs wenscht de heer Combes dat niet gesloten zullen worden de geestelijke instellingen welke in volle oprechtheid gelooven dat ze vergunning hebben om te blijven voortbestaan noch dezulke welke patronaatsbrieven hebben of gemachtigd zgn geschenken aan te nemen en evenmin do openbare congregationistische instellingen welke gebruik wenschen te maken van de gelegenheid in de wet geboden om binnon bet jaar zich te hervormen tot een leekenschool Men ziet uit deze voorschriften dat van ruw geweld geen sprake kan zijn alleen de betrokken personen moeten zich onderwerpen aan de wet op strafte van verwgdering De Times verneemt dat de kans ep het Hoe heerlijk is een turn te midden van de moeiten en de hartstochten des levens Vloek over hen die de heilige plekjes bezoedelen en ontwijden door de harten van kindermeliijes te brekïn of tabak te rocken in het paleis der roos I De wolken verdwenen van haar voorhoofd toen Sybil den invloed gevoelde van de heerlijke fnsscbe natuur £ r kwam weer een kleur op hare wangen haar oogen herkregen hun schitterende helderheid haar tred die eerst toom was geweest en waaraan men kon bemerken dat zij zoo niet droefgeestig dan toch ten minsten in gepeins verzonken was werd weder licht en vlug Zij ver gat de zorgen des Ie ens en genoot het thani met volle teugen Te wandelen diep en vrij te kunnen ademhalen den invloed der zonnestralen te gevoelen dat was een waar een heerlgk genot Daar zij van nature opgeruimd was ondanks hare ernstige gedachten en luuir ernstig leven speelde er een glimlach van genoegen op haar engelachtig gelaat als zij de wilde vlucht zag van de vogelen of de natuurlijke bevalligheid der kinderen derenZij ging rusten op een bank onder een breed getaliten olm en haar oog dat gedurende eenigen tijd de verschillende voorwerpen had gevolgd die hare aandacht trokken staarde nu onalgetrokken op het door het zonlicht beschenen water Beelden uit het verleden doemden voor haar op Het was eene van die overpeinzingen waarin de gebeurtenissen uit ons leven voor ons verlevendigd worden waarin elk dezer wordt beschouwd in verband met de overige en in onze kennis haar bepaalde en duidelijk aangegeven pbiata in toestand komen van den wckeiykschon dienst inelvarende booten tusschon Canada on Britannia zeer gunstig staat Hot béd g der te verleencn subsidie wordt bepai naar do snelheid van de booten Voor eenSwintig knoops v lart kan de Canadeesche regering £ 175 000 subsidie toekennen on alie Britscho rogoering voorttollen do helft dai ij te voegen In den passagierfdien t zal worden voorzien door vier booten waarbj znllm komen tien tot twaalf snelvarende vracBtbooten De schepen zullen in den zomer van Quebec vertrekken in don winter van ïlalitai zij zullen in Hjd van oorlog ter beschikking zgn als gewapende kruisers Het aanbod tot het iiiricliton van den dienst is godaan door de Canadian Padlic Spoorwegmaatschappij I Te Temps en de Kciln Ztg bevatten beide dezer dagen oenigo bcschonwingen over de bonding der Engolsche regeering in zake de schaddoosstolliiig aan do aandeelhouders voor et iiibezitnemen van den Delagoabaaispootweg Zo I wel hot Fransche als hot Dnitaehe blad betoogen dat de droigeincntcn van de Engclscho regeering over het niet of niet volkomen srhadeloosstcUen der aandeelhM ers een onhoudbaar standjiunt l9 Dat L ÉÉ et begin van den oprlog SHÜ i Kienst gesteld heeft van de de IS iets dat haar nooit tot een grief kan worden gemaakt daar zü hiertoe door de concessjebepalingen wel genoodzaakt was Dat do Engolsche regeering trouwens zelf wel voelt dat haar positie zwak is bljjkt voldoende nit het feit dat zy in str jd met don raad barer rechtskundige adviseurs de quaestie tusschen haar en de aandoelhonders der Znidafrikaansche Spoorwegmij aan arbitrage van derden te onderwerpen Ook do KiHn Ztg vindt het dwaas dat de Engolsche regeering hot zoo voorstelt dat zij indien zi de aandeelhouders voor de naasting der Mg schadeloos stelt dit zou doen uit onverplichte grootmoedigheid Neen zegtdeKóln Ztg de Engolsche regeering stelt het enkel maar zoo voor omdat zg anders consequent blijvende den spoorweg weer aan zijn rechtmatige eigenares de Nederlandsche maatschappg zou moeten teruggeven Het Dnitscho blad gelooft dan ook dat de houders van aandeelen ernstig vrees behoeven te koesteren minder correct door Engeland te worden behandeld dan de obligatiehouders die naar het zeggen der Engolscho regoering geen schade zullen Igden Toch blgft het te betreuren vindt de Köln neemt waarin wij als het ware een inventaris op maken van onze ervaring en ons verzekeren boa ryk verdriet en genoegen gevoel en gedachte het verkeer met onze medemenschen en de toevalligheden des levens ons aan wijsheid hebben gemaakt Het vlugge verstand en de vurige verbeelding van SybU hadde haar met warmte de beide denkbeelden doen aannemen die in haar jeudig gemoed waren geprent de verdrukking barer kerk en het verval van haar volk In eenzaamheid opgevoed en alleen van gedachten wisselend met personen die dezelfde denkbeelden waren toegedaan hadden deze indrukken zich opgelost in dezo diepe en sombere overtuiging dat de wereld slechts verdeeld was in verdrukkers en verdrukten Tot het volk te behooren was volgens hare meeiiing ellendig en onlschuldig te zijn tot de bevoorrechten te behooren beteekende een verkwistende en in weelde levende tiran te wezen In het klooster in haar tuin te midden van de lijdenslooneelen die zij dikwijls had aanschouwd en waarbij zij lenigend en helpend was op elreden had zij zich twee droombeelden gevormd die in hare oogen de menschelijke natuur vertegenwoordigden Maar de ondervinding der weinige laaute maanden had eene groote verandering in hare denkwijze teweeggebracht Zij had genoeg gezien om te vermoeden dat de wereld veel meer samengesteld was dan sij vroeger h l gemeend De organi salie wa niet zoo doodeanvoudig als zij zich had voorgesteld De kenteekenen waren veel uiteenloopender de beweegredenen veel meer vermengd Ztg dat do Engelscho regoering theoretisch op een dergelijke wijze het recht van partlcalieren negeert In Engeland maakt men zich ernstig ongornst over do daling in prjjsvan duscheepsvrachten In geen zes jaar waren die prijzen zoo laag terwijl daarbg nog komt dat d toestand vroeger heel wat voordeeligor was dan thans daar de kolen destijds annmerkeIgk minder kostten en ook de Iconen lager waren Lagere vrachtprijzen volgen snel na do vermindering in de vraag naar transportmiddelen De hooge vrachtprijzen door do rcgecrlng geboden by den aanvang van den oorlog en de groote vraag naar atooaischepen waren oorzaak dat de scheepswerven zeer veel bestellingen ontvingen en contracten aangingen togen prgzen wol M pCt boven normaal Thans nu deze schepen gebouwd zyn stiJn zij £ 10 000 k e 1 5 000 minder waard dun twee jaar geloden en tal van reedcrs zgn niet in staat om do schepen in bezitt emenr Schepen te zamen wel € 0l 04flHl metende liggen thans in de havenPRl het Veroenigd Koninkrijk ongebruikt ytWêlmtvan zgn geheel nieuw eb h bDen nog tïlitl voor hnn eigeaaars verdiend 1 het Bwiaat viti BrUtolliggen iiofcep n metendo 150 000 ton stil Uemlddeld bedraagt de vracht in d d Westkust ovj vodï tweefafl Italiaanscho bladen verzekeren dat het bezoek van het eskader aan Tripolls geenszins de beteekonis heeft welke raon In het buitenland daaraan gelieft toe te kennen De officieelo Trlbuna zegt dat bot oskador op een kruistocht Is en daarbg oenvondig een beleefdheidsbezoek aflegt De Patria deelt mede dat het eskader tut HO JuU te Tripolia zal biyvrn on verachillende feesteIgkhcden zullen plaats hebben Na het bezoek aan Tripolis gaat het eskader wellicht nog versterkt mot vier schepen naar Benghaiz Tobrak on Alaiandrië vervolgens uaar Turkyo waar admiraal Palumbo den riultan geschenken van koning Vittorio Emannela zal overhandigen De Servische bladen maken molding van een bloedige botsing tusschen Torken en Serviërs aan de Sorvisch Turksche grens b het dorp Tatschewaz Albaneozen en Turksche soldaten overvielen Servische boerenarbeiders die echter weer ontzet werden door de Servische grenswachters Fr ont de klassen meer samengesmolten de bestanddeelen van elk veel moeielijker aan te geven door de fijne schakeeringen dan zij gedacht had Het volk zooals zij het vond was niet de zuivere belichaming van eenheid van gevoel van belanden en van doel zooals zij het zich in hare overpeinziögen had voorgesteld Het volk h d vijanden onder het volk zijne eigene hartstochen waardoor het dikwijls syinpathlseenle met de bevoorrechten ja er zich zelts mee vcreenigde Haar vader had mét al zijne deugden al zijne bekwaamheden met zijne eerlijke bedoelingen met mededinger te kampen in hunne eigene Konvenlie en was omringd door openlijke ot wat nog erger was door geheime vijanden Sybd wier geest vervuld was geweest van groote gedachten en in wier oo en welslagen zoowel als mislukken iets heroïsch hadden die gehoopt had op segcpraal maar die zich ook voorbereid had zich desnoods op te offeren bevond tot hare verwondering dat groote gedachten zeer weinig te doen hebben met de wereldache zaken dat deze zelfs in een tijd van revolutie van schikking en onderlinge overeenkomst albangen en dat het wezen van alle schikking onbeduidendheid is Zij dacht dat het volk kalm en bedaard zich einde lijk bewust van zijn kracht en vol vertrouwen op zijne heilige zaak slechts zijne zuivere en edele overtuiging behoefte uit te drukken door middel van de gedelegeerden zijner keuze om een oud en afgeleefd gezag te doen buigen voor den onweerstaanbaren invloed zijner zedelijke mocht tVtrdt vmvtfii