Goudsche Courant, vrijdag 15 augustus 1902

Zaterdag 16 Augii us 1903 4l8te laui gaiig o 8878 mmmt tmum iMeuwS en Advertentieblad vo Gouda en Omstreken van e Haagsche Pro Bocr VereenlglDg ten bate der Weduwen Weezen en andere slaelttoffers van den Zuid Afriiiaannelion oorlog Deze I TEN k 1 1 per stuk worden geheel bolangloos vorkrygbanr gesteld door de Firma SCHENK 7a en A BRINKMAN Zs TctffsMi n nv ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur ilei midd TelefDun o üe Uitgave dezier Ccmrantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 26 frinco perjKJSt 1 70 1 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTlilS Zander Instituut Fluweelen SingTel R 724 GOIMKA Oenee b Dr J H BAKKKR NIEMEUKR Directr p vak IiUUKEN Behand van niggegr verkrommingen ingeuallen bomt as on o beenen enanilcrcIJ hnamm orm w afcec eonntiimtte npier en genr ziekten rheumatUch aandoeningen veretuiliingen enz enz 0 Een KUIPER GEVRAACi Adres ZEEPFABRIEK Buartje Er worf l gevraagd EEt FLINKE Brievon met opgave van Hoort en prijs aan het Bureau dezer Courant onder no HM Vraagt bij Vwon noekftandelaar een Protfnummer der Nederlanduche uiUjaite fcEWERËb TbuRisr J I De hooldtekstvan dit hallmanndelykscho Ivjduchriltbestaat uit do JteMChriJvlnii eenerlielnom deAnrile die do Heer E T FEKNSTnA Kuii KR inopdracht dor VennootKchup maakt Elk nummer in r J ffvUluHtreerd rtrtr eigen photo grtiphiHCheopnnmem Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Annichtkaiirten die hem rirf eigen of feu ander floor hem op te geveii adren door onze reizigem worden tocge onden Voor do eernto maal komen deze uit vcrschiUonde plaatsen in Arabifi Perzië Vooron Achter IndiH Birma Malacca enz Pr a per juargang 7 0 inci de Aneichh itaartm flo inteokenlngl Ie allen tydo opengesteld Ook do Ansichtkaarten worden te allen tydo geleverd Bureau De Wereld Tourlit Haftrlem TUiRy i Wendnbtliiffl in do Kohüole wereld Imkuiul en T geroomd OrioïorlrolToii iniildol tüK u allo Horst lour lever llak zlekt d enz lavvoudii oowel alB ook iiitwondig ui Injn idlo nieklogevaUen mot Rood tfovolg I laui te woudoii l rll p r lliiceu IJfl l per post I 115 TUnry i Woadintlf I 0a boiluimo wurking Mankt mouaUl olke pijiilijktj m gêVftflrvoUe opra atio gehwl OTarlwdig Met iU to m word wn U Jaar oud voor oiMceneesHIk rehoudeii befngezwel an onUuu uon liijiut iiii fonarliting dttr pijauii bij womloü oiitalukiugoii ode van ftUorloi aard PrijB per pot t 1 50 per post f leO Ceutmnl Bopöt voor Nodorland Wmigwindepot i bwlflllB meadit ctaam il SiiUut mp thftkli Sander QelltT pruipwrtui to outbl f u bij het fitttr l l p6t S b I Rfkitt 8 iiut rauu Oi dui KQtockende beveolt xich boleeld aan Vüor do levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderiyke schotels on alles wat tot het kokjvak behoort desvrlangd met byiovoring van servies ijver talellinnon enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 On de jrroote tentoonstelling in Bremen liWl wenl aan de wereldberoemde echte Rusmsehe Ye za baard en haarbal Hc de roole goiiden medaille toegedeeld He baard roelt op gladile gezichten en M Haar groell OD Ic kale plaats op de hooiden p wereldberoemde echte Ro si che Yeti Balsera be werkt de chnonste volle baard of knetel alsmede haar o h t hoofd Verlt met Onschadeiyk Volkomen garantie voor terugbetaling an het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 500 iulden aan den kooper P a voor sterkte 1 3 Galden Sterkte II 4 lulden 50 Cent Storkle III werkt iu i 3 weken 7 Julden 50 Cent Wordt overal in de wereld verzonden met gebruiksaanwÖMiig en bewijs van garantie iu alle talen isn Enrop tegen ooruitbetalmg of postvoorschot van het Skandmaviuch lloofddepot liepregenlant voor DuitsohLnd en Holland H VltltY NIKLSBN üiiiwamarkt ft HiMBUiio 185 Doitschland Indien men zich vereenigt om meerdera bossen te T rde Tatp lS ScC kr = aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige w inige f J l t e aterkste kracht te enden Ik verwek O 1 y r ocht hebben te bc orgen Gehjktydig beschouw welke enige van mune S t ende to publieeeren Do balsem welke Ik het l 0 P ï leden van i ko hl heeft wonderwerken gedaan ij heelt m Tl miió hZ t rgeg en hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerlijk toestaan ïT lnTk het ér van we balsem hoorde preken had ik er niet veel vertrouwen i dat toen k ll a boord wien i tot baard verliolpen had maar ik e t Z7 m i was un haar terug te verkrijgen als men het eens geloofde dat 7 f XXiuli J o Torloren d j 3 Nog eena ra jn harteiyken dank U kunt geloven l rik rvol k l ope rs ersci Z Met fioogacbting Anna Jenaen Naiisensgade 24 B 4 l II verkochte baardb lsera moe bepaad de rootate ait indi u van het 19 iaarhonderd zflli aangeïien ik deuelve sterkte UI sleChta korten tj i gebéiigd heb en daarby do schooiiatA volle baard van de wereld verkre en heb waarom ik een ieder welke een apoedigc baardgroei wenacht recommandeeren kan oene bus van do echte balsem te beproeven P Hansen Herluf Tralleagade l 3 Copenhagen Aange ien Uw middel ter verkröging van baard miJ van colleg ia aanbevolen ia rerzoekik U hiermede mfl ten spoedigste eene bus sterkte III te zenden Ik hi n nu 27 laren ondmaar heb nooit baard gehad hetwelk aomtyds onaangenaam r yn kan Hoogarhtend h P Baltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen He baardbalsom welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mijne kennisaeiidil hoorde veraochl hy m t n spoedi ate eene boa sterkte III to laten komen welke ikhiermede bestel Stenatröm do stoelfabriok Vernamo Zweden Ik verzoek U mQ eefte bus te zenden van deze de sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien myu broeder ten hoogste verbaasd is over do uitwerking welke zy reeds op UHJ gehad hoeft en nn ook eene proef nemen wil tl Madaen luitenant iu do Deeusche arraée Copenhagen Na eene bus van de echte Yetza hsarbalsem gebezigd te heblien ben ik ten hoogste verbaasd over hot boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mfln haar verkreeg reeds na do eer ste behandeling een mooi krulsel even als het blank en week geworden is Ik bespeur togeiyk een zeer sterk Verfriaschend gevoel in de bodem van hot hoofd en ik ben myne zenuwachtige hooidpyn geheel en al kwyt geraakt Mgn haar is buitendien voller en laugor geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielacn Lundsgada 7 Copenhagen Deze naamtsekening is diegene van dea uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders is het vtrvalBOht en zonder garantie De Stedelijke Hypotheekbank TE SGBAVENHAGE COMMISSAIIIS9KN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J 11 BOSMAN L DH006LEEVER FORTUUN H Tj ENTHOVEN H 1 zn f i F KNAPP 1b Jhr Mr W H DE HAVORN IN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M e OBREEN Mr F W J ü SNI IUKR VAN WISSENKERKE 6 L DE WETSTEIN PFISTER en Mr A K XIMMERMAN Hlnit r le fe r i fJkec ilre geêOleeniugen op huizen on landergen tegen hiliyko voorwaarden Geelt 4 l pnuHbrléeen uit togen den Jcser tan iten dag Inlichtingen te bekomen te OOUOA by de IJceren M J UUIKH t Vet Direeieuren Mr P DROOG LEE VER FORTFIN L Mr C SCHUIT P HOOFTJMAI I en ZOOI Kleiweg GOUDA Bloeiïiwerken kunst ensmaak ZIE 3DB ét aj o e De mtg estelde Yeilmg VAS I de Uitspanning EIK EN LINDE to REEUWIJK zal nn plaats hebben O Woensdag 20 Augustus 1902 des morgens te elf uren in het Koffiehuis van den Heer L i P VAN LEEUWEN aan de Reeuwykschc brug in dezelfde perceelen als by de aankondiging der eerste veiling was opgegeven G C OltTÜI IN 1 I10 GI K VKK Kotarfs IN HET Verlichtings Magizijn l e Avoiidiler 9 collectie DUBBB LE BIITRT i yn boden ontvangen een prach lileii vc C a§lialilnii § alsmede een ruinio sorteering iiSOKNA MENTEN O SKOOKPliATKN h GASFORKUIZKN tegen concurrcerendc pryzen Goedkoopste allrcs voor Wiiik el Hltalaaes met succes goplaiitst by H H Winkeliershier ter stede s Denkt aiin het grootc genot van eenBADINRICHTING compleet van lISO en boogcr j Minzuuiii aanbevelend M M VAN LOON Gasatter TELE E 117 Wie zeker zijn ii da Echb I EikAl CllCau to ontvangen tesamei gesteld en na vele prootnemingen in dei handel gekomen ondei deii num dea uitvinders Dr Hiobaelis verrurdigd op d best machinea ia het weteldb 1 roemde Atabblissem nt van Gebra StoU I werolc t Konlen lacht BikcI CacsLO in vterktntea bussen Deze Eikel Caeao h met melk gekook eene aangename gezonde d ask voor d g lijk scli gebruik een it 2 theelepels vui L t pasder voor een kop ChoooUte Alt I Eeneeakracbtige drank bij geval van diarrhee slecits met water te gebruiken Verkrijgbaar by ie Toomaamat B 1 Apothekera ens Pri Ka K prmftuaje f 1 80 c 0 9Ö 0 a35Genenulvertegenwoordiger toot Hoder land Julius Mattenklodt Am iterdam Kniveiatraat io Geen beter adres voor alle soorten SCHOEN WERK dan hel Nooriibraknteh khrn m Laar2eiiiiiai azijii KLEIWEO E 30 tcgonüvtir do Klciwegst H Aanbevelend t SMITS Alle rcparalitin en aangemeten werk PUIKK OUUK ttOPj PUIKB uuur t 4 8CHIEDAMMEIt GENEVEE iterk NlGHTCAl Vorkrijgbaar bijl M PEÈTERS Jz NB AU bowij vaa echtliold cachot on kurk steod voo zien van don naam der Fimia P HOPPB I Druk van A BRINKMAN n Ooud Bullenlandscb Overzichl De schoolstryd in Frankryk duurt nog steeds voort En met den dag wordt de verhouding moer gespannen en de toon bitterder Vooral in Bretagno waar de uitzetting der geesteiyke zusters met dagelyks terngkeerende moeiiykheden gepaard gaat is do toestand zeer cms i De Gaulois verneemt nu dat de Pauszich aan de zode dorgenen plaatst die zichtegen de uitoefening vau het Regeeriugsgczag verzetten De overste der Eudisten pater Le Doré zou volgens dit blad uit Romezyn teruggekeerd met een schryven van kardinaal Rampolla aan den nuntius te Parys waarin de nieuwe bevelen van den Paus zynvervat 1 Do Frankf Ztg daarentegen gelooft niet dat de Paus openiyk togen de Fransche regeering party zou kiezen omdat dan het gevaar ontstaat dat de Fransche regeering het concordaat zou opzeggen waardoor do scheiding van kerk en staat in Frankryk niet moer zon te vermydon yn In Frankryk worden pogingen aangewend om to t een verzoening te geraken René Goblet de Dépêche van Toulouse waarin hy de oude Fransche vryiieid vordedigt en meent dut men de zusters met rast moet laten omdat de vryheid van verecniging even goed moet besetwriii werden als de vrüheid van drukpers en de vryiieid van vergaderen De Echo de Paris verneemt dat by de Regeering een voorstel is gedaan dat de thans bestaande congregaties die zich bezig houden met onderwas geven do vryheid zullen erlangen daarmede voort te gaan onder voorwaarde dat zy geen nionwe leden meer aannemen m a w de congregaties zullen gedoemd worden om uit te sterven züodat na verloop van twintig jaren geleidoiyk vorkregen wordt wat do Regeoring na wil W de Regeering tegenover deze verzoeningsgezinde voorstellen doen zal is nog niet duidoiyk Het is voor den heer Combes na alles wat in do Kamer is voorgevallen moeiiyk geworden achteruit te krabbelen en dat zou elke meegaandheid met deze voorstellen feiteiyk toch beteekenen Koning Eduard van Engeland moet gisteren naar Cowes gegaan zyn om nog eenige dagen uit Je rusten van de vermoeienissen der kroning Hj zal aldaar ol misschien ook te Londen het bezoek van den Sjah van Perzië ontvangen en Zaterdag a s de vloot FEViLLETOX IE TWEE IITEmN Ja i Gerard ik wou maar dat het metde wol en katoen fabrieken even slecht ingals met de ijzcrtabrieken en dan zouden wijgeen werkstaking behoeven uit te schrijven zooals ge zegt WUkens Maar dat zal wel komen Intusschcn is de armenwet bezig de menschen tekwellen en angst aan te jagen en dit zal zelfsden kalmste van streek brengen De berichten uit het noorden zijn vandaagzeer bemoedigend zei de jongeman Stevens heeftdaar veel wü van aijn optreden en dat planom in optocht naar de kerken te gaan en die inbezit te nelmen oelent een gunstigen invloed uitop de verbeelding der menigte Ha zei Gerard indien we de kerk op onxe zijds konden hebben zooals in de goede da envan vroeger dan zouden we spoedig een eindmaken aan die duivelsche tirannie van hetkapitaal En nu xêi de bleeke jonge man terwijl hij en beschreven papier opnam aan het werk Hieris een schets van de proklamatie der konventieover het oproer te Birmingham Ze vermaant totvrede en orde en raadt bet volk aan zich tewapenen ten einde beiden te kunnen venekeren revue te Spithead houden Reeds voor oenigen tyd werd er gezegd dat bevoegde marine autoriteiten zich uitgelaten zouden hebben dat het verzamelen van zooveel grgote oorlogsschepen op de botrekkeiyk niet ruime reede van Spith ied onhei len moest tengevolge hebbenr Woensdag 1 1 is dan ook een torpedo vernieler Havock al in aanvaring gekomen met een ander vaartuig waardoor zyn voorsteven zwaar beschadigd werd Het Engelsche publiek kon sedert Woensdag II het inwendige van Westminster Abdy bewonderen dat men inot opzet tot dat doel geheel gelaten beeft zooals het by dekroningsplecliligheid was en waartoe men Woensdag voor een kwart pond sterling toegang gaf Daags dual na was de entréo prya tot de helft van dat bedrag gereduceerd heden zalmen nog minder behoeven to betalen en morgen zal de toe angsprüs zóó laag gesteld zyu dat geen Londenaar zich het genoegen van een bezoek zal behoeven te ontzeggen De pairs en hun dames die de ploch tigheid van Zaterdag l l bywoonden hebheii vergunning verkregen den door hen daurbg gebruikten zetel in eigendom tu behouden nadat deze voorzien is van het opschrift Kroning van Eduard Vtl In oen ICngelsch weekblad The Onlooker komt roods oei advertentie voor waarin zulk 1 een historische zetel te koop wordt geboden + ffff r fSfi itie finntSthentièTtêll Het telegram van den Duitschen keizer aan don Prinsregent van Beieren is daar te lande niet zeer gunstig opgenomen Men weet dat de Beieren allesbebalvu gesteld zyn op al te groote belangstelling van Pruisische zyde De Doitsche keizer is in Beieren volstrekt niet populair hy is immers een HohonzoUern een protestant en eeii Pruis Men herinnere zich maar eens hoe destyds de Beiorsche troonopvolger die zich met keizer Wilhelm in Rusland bevond op een officieel feest openiyk protesteerde tegen de benaming van vasal van den Duitschen keizer Waar de Beieren en hun vorst zoo prikkelbaar zyn op het gebied van Pruisische inmenging moet het telegram van den keizer wol hoogst kwaiyk worden genomen En dit valt ook zeer goed te begrepen De weigering van de aangevraagde kunstkredieten 100 000 M welke door den Landdag waren toegestaan is niets anders geweest dan een uiting der centrum party die daarmede haar wrevel heeft willen te kennen geven over het ontslag van den vorigen ie begrijpt het opd t zij weerstand kunnen bie den indien de troepen en de politie cnrust trachten te verwekken Ja ja zei Gerard Laat het stuk maar kraszijn We zullen het dadelijk in orde brengen dan kan het morgen verspreid worden Daarnamoeten we de rest behandelen M Maar wij moeten dit vlugschrfit ook nog oen cirkuleeren van dien Poolachen graaf overde manier om ruiterij te bcBtrgden met pieken enhooivorken zei Maclast Het is al gedrukt zei de gezette man wehebben het in plano gezet Tienduizend exemplaren zijn naar het noorden gezonden en vijfduizendaan John Frost Morgen heeU er weer een verzending plaats Over het algemeen zal het welopgang maken De bleeke jonge man las het onderwerp der proklamatie voor het werd zin voor lin nagegaan en gekritiseerd veranderd goedgekeurd ten slotte in stemming gebracht en met algetneene stemmen aangenomen Den volgenden morgen moest het stuk in iedere straat der hoofdstad Worden aangeplakt en in alle groote steden en dicht bevolkte arbeidersdistrikten worden verspreid En nu zei Gerard moet ik meedeelen datik morgen naar het noorden moet waarmijne tegenwoordigheid vereischt wordt Maar voor dat ik ga sUfl ik voor uioaU reeds gisteren evenis besproken dat wij nKt ons vijven en Langleydien ik gerekend had hier vanavond te ontmoeten eene kommissie vormen om het volk tewapenen Drie onzer moeten voortdurend te landen zijn Wilkins en ik zullen u in de pro hen minister van onderwys Ven Land komt daarom ook openhartig ge volstrekt niet te pas dat de Keizer zic Kp welke wyze dan ook in do quaestie genAgd beeft Men moge ook in Beieren de elzydigheid van den Duitschen keizer bei nderen dat hy nu ook het gebied der Beiorsche partypolitiek heeft willen betroden kan niet worden goedgekeurd Het is dan oofc opraorkeiyk dat het dank telegram van den Prins regent in antwoord op dat van den Keizer hoewel hoo Tf t beleefd eeüislina koel gesteld ip Dat Wilhelm daarby geheel onnoodig de ultra atliolieko party in geheel Dnilschlund heelt geprikkeld mag niet worden uit het oog verloren Ui Lemberg komen gunstiger berichten over de werkstaking van do Uutheonsche boeröükneclits in tlosteiir iksch Polen Behalve in enkele gemeenten duurt de staking nog voort in hot district Kaïnienka maar ook ènar verbetert de toestand De Russische Hegeering heeft gepubliceerd dut Chineescho Oosterspoorwcg een rechtstre sch verbinding voor het personenvervoer geopend heelt tusschen Moskou en Port Arthur en dat de treinen van den ZuidOesap i Spoorweg aansluiting hebben by de Stoeffiïfetïten in het verkeer tusschen de ïiussisclie havens aan den Grooten Oceaan en de Cliineescho on lapansche havens Wat betreft den opstand in Venezuela wordt het bericht ievostigd dat de stad Harnelona in handen van de opstandelingen ia gevallen Do bevelhebber van de regeeringstroepen acht g erauls en 23 kolonels werden gevangen genomen Het aantal gesneuvelden wordt op 1 17 geschat Na de overwinning sloegen geiyk reeds gemeld werd de oprocrlingen aan het plunderen De winkels in het byzonder die toebehoorende aan vreemdelingen het Fransche kabolkantoor en de consulaten van de Vereenigde Staten Italië en Nederland muesten het vooral ontgelden Een Amorikaansch oorlogschip is nu naar de stad gezonden Van Castro den president hoort men maar niets Verspreiile Berichten Fkakkhijk De vico admiraal Servan is gegispt door den ministor van marine Pelletan wegens vinciën bijstaan Niets knn hieromtrent bedUst worden voordat wij ï a ngley zullon spreken diecene mededeeling uit Birmingham zal doen welke niet aan het papier kan worden toevertrouwd De trein van zevenen moet al lang aan zijn Hij is al een goed uur ovor zijn tijd Ik hoor voetstappen zei Maclast Uaar zal hij komen zei Gerard De deur der kamer werd geopend en eenevrouw red binnen Bleek ontdaan uitgeput trad zij op hen toe Wat beteekent dit i zeiden verscheidenen vanden raad Sybil I riep de verbaasde Gerard uit en hijstond van zyn stoel op Zij greep den arm haars vaders en legde een oogenblik zwijgend haar hootd te cn rijn schouder derl aama De mannen stonden haastig van hunne stoelen op zij naderden de jobsbode ierard wenkte dat zij niet naderbij moesten komen want hij zag dal zijne dochterèin zwijm viel cht zette hij haar op zijn Btocllzij had het bewustzijn nog niet verloren want zij greep zijn arm en fluisterde nog fluisterde zij v ucht Hel is zeer vtecmd zei Maclafit Ik gevoel mij niet bijzonder op myn gemak I zei de gezette man Mij dunkt dat x veel weg heeft van een door hem den vice adiniraal aan de pers verstrekte mededeelingei Gisteren zyn le Havre een lostieutalFranschen aangekomen die als krügsgcvangenen op Sint Helena vertoefd hebben Deprefect verschafte liun kaartjes naar hunrespectieve woonof geboorteplaatsen Een aantal gelukkige Russische vaders en patriotten wier gezinnen met een zoon zyn vermeerderd op den d g van de aankomst van president Lonbet te Petersburg hebben daarin aanleiding gevonden den heer Lonbet te verzoeken peet te willen zyn over hun kinderen Do president heeft op al deze verzoekea goedgunstig beschikt en zond zyn petekinderen een gonde oI email Russisch kruis aan een gouden ketting ten geschenke Door de eerste Kamer der CivieleRechlbank te Parys is jiitgesproken de echtscheiding tusschen den ex minister van openbare werken Bnudin en zyu viouw op verzoek van Bandin zelven terwyi do vrouwscheiding tusschen tafel en bod wilde Heteenige kind blyft by do grootouders aiiuvaderszyde terwyi de moeder het kan bezoeken onder goedkeuring van dun vader die haar per maand driehonderd fr moetuitkeeren DOITBCHLMID Mevrouw Von Ketloler do weduwe van den te Peking vermoorden gezant dio eenigen tyd te Moppen gewoond hoeft by haar schoonmoeder is teruggekeerd naar h iar vader te Detroit In de Verconigde Staten waar zy zal blyveu Het staat nu vast dat de keizer morgen om kwart over negen op het tentoonstellingsterrein te Dusseldorf zal aankomenom to 6én uur weer te vertrokken voor eenbezoek aan de rykswerf waarna hy de reisnaar Coblenz aanvaard Maandagavond is de koninginwoduwovan Italiö Margueritha aangekomen te Lindan van waaruit ze uitstapjes maakt naareenige plaatsen aan het meer van Constniiz De keizer die Dinsdagavond uit Neugatterslebèn te Altongrabuw is aangekomen hield er Woensdagmorgen met 12 cavalerieregtmenten oen groote manoeuvre en brachtin den namiddag het standaard escadrounaar het hoofdkwartier terug Do graaf vanTuryn was hy de vertooning present De keizer die reeds morgenmiddag omvier uur aan het station te tïoblenz aankomt wordt daar heel eenvoudigjes ontvan hemelbode te Wdkens Ik witi niet dat de aarde zoo i ts schoonsbezat zei de jeugdige schrijver van iirokhimnlieti Stil vrienden I zei lerard en toen büoj hij zich over Sybil heen en zei op zachtenvleienden toon Zeg mij kind wat it het Zij keek tot hajir vader op mot een blik van toewijding en wanhoop hare lippen bewogen zicS maar zij weigerden den dienst en liftten geen woorden hooren Kr heerscbte eene diepe stilte in het vertrek zy u bewusteloos zei hanr vatler Water riep de jonge man en hij spoeddezich heen om wat te halen ïk gevoel rai niet erg op mijn gemak 7 1 de gezette koilega tot Maclast Ik sta voor Langley als voor mij zelven in zei Maclast en geen sterveling anders weet vanons plan af Behalve Morley Ja behalve Morley Maar ik zou even gemakkelijk Gerard kunnen wantruuwoii als Stephen Morley Ik ook Ik begrijp niet hoe zij mij heelt opgespoordzei Gerard ijc lieb geen enkel woord tot haargezegd over onze aamenkom ft Ik wou datwe maar water hier hadden iU daar komt liet In naam der koningin neem ik u in hechtenis zei een politiebeambto Tegenstand en verzet ii vergecfsch ffo rf ven olga