Goudsche Courant, dinsdag 19 augustus 1902

41ste Jaargang Woensdag SO Augustus 1902 iMo 8881 mmm mmm I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tclrr n Kio m ADVEKTENTIEN wonlen geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Cenlen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd lefoon ü M De Uitgave dezer Courantgescliieih dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per l o8t 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Vraagt h Vtnen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlaniaehe uitgatr van Tourist De hooldtekst no dit hallmaandcIjjkBeho t ditchrilt be taat nit de IteHChrijetrto eenerUeUomdtAardr die do Heer K T Kkhsstk KuiFKK in opdraclit der Vennootschap maakt Elk nummer is rHh gelUtutreerd 1 naar eigen photo har uraphleehe opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per Jaar ongeveer SO AnitUihtkaarten die hem anii eigen of een ander door hem op te geven mire door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatscu in Arabii I erziB Voor en Achter Indii Hirraa Malacca enz Prija JUT jftart any 7 30 itid dl Annc Ukmrten De intockening is te allen tyde opengesteld üok do Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem Wie ittëker z ju wu i E6 it Eikel Cacao ts ontTugen leumeaMt n u tolt prcofuemingen Ib den nandtl gekomen onder deft Daim dei lütvioden Dr Hioba lli vemwdigd op do beeto machines la het wentdberoMO tabbliiMimont van OabiJ StoU rok Keulon Into Cikel Cacao B Tlorkiiitm bnawn Oeto Kitel aKno h met melk gekookt oen aangniaine gozond drank Toor da lykicfa gebruik eon k 2 theolepdi via t peoder oor een kop riiooolat Al geueeakracktig drank by goral van diarrhea theiita mot water t gebiHiiken Torkrijgbuur by de TooraimiH B 1 ApothMuni on Pryo i 30 c Vm a 4 85 QonoraaWaKgenwoowlig tbw Hodiirm an Julius Mattenkltdi Amllterdam Kalvc ir at 103 H OI jk FOIKK OODB ▼ 8CHIKDA MMEH Mor NlGhH rOAl VsrkiIjKliMr bijl M PEKTKHS Jz CHiePAM N B M buwiji ran aohtliold ii oaohet oa kurk st afli voor li Q raa daa naam dar Kino P BOPPS f ny i Wendiibkliia 4Q ilo uUotilo wi n lil Ixiktnitt vtt g ro m l OnovortrofTtm inuUtel totjutt itilo llortt LoiiK Lever Htt Ksl kten eni luwemltg Koowtit n1i M k mtwvmltK iit tiijna title uuktogovnllon mot pwi travolg am Ut wmtilen Vr n pcr lacott 1 1 per post t IIA TUnry i Wo dintlf eo boilunia workïug Matikt muwtAt utke pIJHlykt loui Mif enl eeu H uir oud voor unireiieetill k retaouden bcenr tw l m aulnmts ouu bgrint jftar hwukerlUden reuczen Krengt gvMioEiug ca VMi ftllerloi iianl PrUB por pof f 1 50 per post f 1 60 Goiitrnal Dopöt vonr KiHloriumi AiMtWkrr UrAHI S KI EUN KokJii H Amst r lam Am A THIMlHY ii I wgnia bal liohitmh ÏMUtMioh fichete p 4 a te satbtadtiQ Vij kot üaiitiUt PtpAi S nd r Rokin B Awtodua nuückil kfltt povitmMdd voor Hmtw m Toofkl damci n KindtrvchocBWMlt to d Apprttuur tad C M MHIIir fc C ttfllR Beith Str U Men lettt mA UitS op n m en rubrlekimerk fHV WMt u MwrtBl OAMl kr W larMMM n Mi mÊ £ L £ inii imij ïM iisïiiiim s van Ir lla pclie Pro Boer Vere nl iop ten bate der Weduwen Weezen en andere slaehtoffers v n den Zuid Afrikaansellen oorlog Deze IjOTEN k t 1 per tnk worden geheel belangloo verkrijgbaar gesteld door deiFirma SCIiKSK i Zr en A BEISKM AN Z Geen Kinkhoest Geen Inll uen a I ONIKKLUKt eTXbf Om Hinkhocsl Influenza Borst en Keeiaandoeningf Superior Druwen Borst lionigExtract M E L I A M T II E Bit de KoninklukcStoomlabriek I E HONINÖBLOKM I van lAs H N VAN SCHAIK C DES HAAG Hofleveranciers binnen don kortst mogelgken tgd te doen genezen neemt onniiddellgk de toevlucht tot de van ouds l ekende bekroonde en wereldberoemde Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma WOtFf A Cw Weathaven m Gouda A tATESaTBIN KlmiKsaK loO Gouda K H VAN MILD Veenital B 12 Ie Gouda A BOUMAN Moordrulu l INKSE mtuaerktrtad JJtel A N Tm ZB8 iKN Schoonhoven J Th TOttïBN Boik ip B WIJK Oudema n A BCHEElt laattrecht P W EÜB Owfoioatef K vAsnaa HEMDEN te Itreumk V 0 8PBK MoercaptlU 1 t d STAK WacWiiK M fi Wed IKILST Wa Wi t cCT M KOLKMAN WmUingmen P A u UllOOT OudewaUr A o JONOU OudemUer i P KAPELEIN PoUbroekerdam U BIKKKU te Bentchop PRAüPARATEN VAN V c M T ooirel bi km lcre al volwwsencn gebrek un ellutt ttechte S pIlaverterlnK fcnuwhoordpllri l r TMrterking na ilekte of kraambed koorti en hare iev eii QUÏNA lAROCHE ëRRUOINEUX m h bijtondcr teffen Bloedtebfskï BlnkMctU kwalen tan KrltlKhen Ictft jd cfti Vcrkjijiibiiar i ti coiii a 1 90 ca 1 f Ilf fi f pg 1 vovdaaam nterkend aangenaam var htimIc voor daeelijkieli fcb iV twIlfcVI V IVOV j i kinderen iwakken er klleraehllje KaatelUo leer nn te Uvcieii AU genHkkracliilEe drank bij itoornlaa n dtr pljavcrterlngaorKanen en dlarrhée w k H rtuigeHn£enen Vlcinc kinderen Fnit per bu i H K t y 1 70 a V Ktir 0 9C H Kgr 0 5a Chamltcb MAllfCI 3L ar 8l l f KindervowUng In buuen A Kp 0 90 Tamarinde Bnnhons ruït puroatief trg verttoppini Aam ainarmUC PUimUlia ö ien Migraine Coneea ieir vooral TkAlrfwiam VUereu Uwljitn Az Tamarinde Boaboilfl v n KKAEPt 1 IRN A UOl M Uian rijkc diensicM Balen Migraine Congeatlciete voornlwikdlrfaxana voor kinaeren i cwi n c iniia van KKAEPM 1EN A HOIM l e Bncn ke diensten daar de T Tin votir het ktnd begctf H k en ilc smjtnk aangenaam ii I nji perdoonje O OOen O ÖO AcilttTISI r Ofar rtl li ÏM óktneeneThaUe aEareUaU voldowdatöbeatrti Abinma V I drCllCn d g de hnlott wvaUm van Aithm etc fn j tiewijM n lic Tamarmae DoniKiiw TBii ixtxo xir het ktnd begetf Hjk en ilc Kmjtnk aangenaam ii I nj perdwy e 0 9Öen 0 50 M A1 m i a k Pa Hit f Q alRemren erkend alt het BkSTE huumiddel 4 I Verkoudheid en KeclpMn h t U een al moploaaend en verailchtcnd middel b ul nemendhtld vitsluttend in 4 □ fleK hje verkrij gbaar Vn 0 30 l tr flc n h je 4 KRAEPELIEN ii HOÜM Honeveraociers ZEIST ÉÜlkJ De Stedelijke Hypotheekbank TE SGRiVENHAGE COMMISSAHISSEN W H V Baron VA i HEEMSTRA Mr D VEEGEN9 F O BOSMAN li DUOOGLEEVKK FORTUUN H L ENTttOVEN H Lzn J F KNAl l 1b Ihr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER M e OBREEN Mr F W J G SNI IOER VAN WISSENKËRKE G L DE WETSTKIN PFI8TER en Mr A B ZIMMERMAN Sluit eerale vi M e ilre geU eHtmg op huizen en lander on togen biliyke voorwaarden Geelt 4 f HKtAHeeeü nit tegen don k era can 4en 4a0 Inlichtingen te bekomen te GOUDA bü de Hcereu JW J OtJtBH tf O Mr P DROOGLEEVElt FORTUIN Mt c schuit MMUI a imttn uiida IHr irrMM BrMe fl f WMT I ut H Um tfrvnfm M Mau tn nt t w r1hioê n Savhahmwngm èM Millrilittt mnuiu DU Uur itt w mm y Sn Patent H StoUen Echt Zeeuwsch Tarwebrood tM eeiU de K O L SLKÏGT NIEUWE HAVEN 27 NIcBW oaoTenroflOB prof Dr Lieborï wolbokoud IHVW XRACRT UIZ Allicii l dlt m Frtintkniiak tot voortdurende railicale en zekere genezing van alle zeilt 1 de meeat hardnekkige xenuwmCBÊ niekten vooral ontataan dooi iSmil afdwalingen op jeugdigen leeft l Totale genesiDg van elke zwakte Bteob ucbt Benauwdheid Hooldpgn Migraine Ha klopping Maagpgn lachte apyivertering Onvermogen Impotenz PoUuüone enz Uitvoerige proapectuaaen lig iror fe ll 1 B 8 S dubbele BeMb üin Hottardaa 11 BV Oniraal Depot Matth v d VeRte Zaltbomme D püti M CW n k ö BolterdBin y Hsppel VOrarenliRga 1 llalRmaaa do ion J Wclï i Co Ooud on bil alia droiïUteu IN HET VerlicMings Magazijii lic Avondster DUBBELE BUURT zyn heden ontvangen een prachtige coUcctio lieiiwe Ga§liaUoiis alsmede een ruime sorteering ASORNAMENTEN ÖA8K00KPLATEN en UA8FOBNUIZEN tegen concnrreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bjj H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTINÜ compleet van al t S0 en hoogor Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF in Gasfitter Ondcrgoteekende beveelt zich beleetd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook atzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcrlangd n et bijlevering van servies zilver talellinnen enz enz Gerard Pinisen Cuisinier Westhaven 138 EENIS DEM TAH TIES Men wordt verzocht op t KERK te letten UIT HRT MiOiZU TAM H RAVEN8WAAY ZONEN QOBINCHSH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van e Ha en un half en ten Ned ons met vermelding van Nommer en Prya voorzien van nevens ailid Berk volgen de Wet gedepo ne d Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J C BIJL Toorhoe J BBEEBAAET L ESTEIN S INKT f ei v ndeh l de BESTE Ko nen ON SCHADELüK Dmk van A BHINKIUN Zn Sonda BulleniaMiscli Overzicbl Het agentschap Reutar te Londen verneemt dat Botha de Wet en do la Roy vergezeld van Fischer oa Btan gevolg gistermiddag om vjl uur van Londen naar Rotterdam z in vertrokken met de Nederlandscbe Stoomboot Batavier III om de presidenten Kruger en Steyn te gaan begroeten on de Jjegrafonie van Lukas Meyer bjj to wonen Naar luid van een verklaring van gezaghebbende zgde zjjn de generaals van plan binnenkort te Londen terug te komen om zaken al te doen Tjjdena kun verblijl te Londen hebben de generaals vele uitnoodigingen en vriendelijke begroctingsbrieven gekreiten Het gerucht dat het besluit van de generaifis om de vlootschouwing niet bg te wonen geweten moot worden aan den invloed van Fischer is volmaakt onjuist De generaals hebben de nitnoodiging algoslagen omdat z j hun kleeding niet passend vonden voor een plechtig bezoek en zg geen Igd hadden de noodige toebereidsoU n te treffen daar zjj pas s ochtends waren aangekomen De generaals waren zeer vorheugd dat zij gelegonboid haddon gehad om den Koning te bezoeken nadat zjj de noodige inkoopen hadden gedaan De Boeren goneraals Botha Do Wet on De la Rey zgn Zaterdag in Engeland aangekomen Hot was de dag waarop de Koning zyr groote vlootrevuo houden zou on algemeen verwachtte men in Engeland ut de generaals een nitnoodiging om die revue bjj te wonon zoudon aannemen Wjj weten niet of die nitnoodiging werkelijk zooals aummige Engelsclie bladen mododeelden op voorstel van Chamberlain is geschied maar zeker ia bet dat de Boeron bevolhobbers moer tact toonden dpor hun weigering dan de Engelsche autoriteiten door de uitnoodiging te doen Waarlgk de Boeren genoraals waren niet in een stemming om feestelijkheden of militaire vertooniugen by te Wonen vooral niet in Engeland De Matin verbaalt dat toen de hoer Brobner bjj gelegenheid van een bal aan boord van de 8axon aan Botha vroeg Waarom danst giJ niet P het antwoord van den generaal was Hoe zon ik kunnen dansen waar mjln volk rouw draagt f Aoo zou ik kannen dansen enkele weken nadat ik oen schouwspel van dood van ziekte van ellende gezien heb f Dit antwoord vervolgde de heer Brobner zal door de Boeren generaala gegeven wor FEVËLLETOX BE TWEE 7ITE STEN 156 De koude Ae gewoonlijk do schemering voorafgaat had haar zenuwachtige opgewondenheid een gevolg van overspanning gekalmeerd Zij lag op den grond bedekt met een mantel dien lij op aandrang van haar vnendehjke gds vrouw had aangenomen en zij rustte gedeeltelijk op een stoel waaraan lij gebeden had tot emdelijk e i uur haar rechten vroeg en zij was ingeslapen Haar hoed was afgevallen en haar weelderig haar dat was losgeraakt bedekte haren schouder als een mantel Haar slaap was kort en on ruAig maar toch had hij haar veel goed geclaan Maar zij schrok ontstetdMrakker uit een droom waarip tij door eene grotfft völksmenigte heen naar eeoe rechtizitting rerd gesleept De ruweschimpschoteii de brutale bedreiginfl n weerklonken haar nog in het oor en tcten xij om zich heen zag kon tij durende enkele oogenblikken zich niet meer gpcd herinneren waar zij zich bevond In den eenen boek van de kamer dio vrij ruim was stond een bed waarin de vrouw van den inspekteur nog lag te slapen de kamer was goed voorzien van zware donker mahoniehouten meubelen een bureau een paaf laUtels boven den schoorsteenmantel hing een teekenlap in lijst den op elke nitnoodiging hetzij voor oen feest hetzy voor een militaire vertooning o1 andere plechtigheid De Westminster Gazette verheugt zich over do ontvangst die den Booren genoruals bij bnnno aankomst in Engeland te beurt viel Het is een gelukkig verschijnsel zegt dit blad dat de oorlog zoo weinig animositeit hoeft nagelaten en dat wg alles doen wat in ons vermogen is om een dapperen vijand te huldigen 041 te eeren Maar zegt het blad te rocbt Daarnaast moeten wg niets verzuimen om op politiek gebied wat strekken kan oin do verzoening volkofnen te maken Do Boeren beschouwen den vredo van Pretoria als eon overeenkomst en zoolang als wg ons doel daarvan gotrouw nakomen zullen zg geen ernstige grieven tegen on aanvoeren Maaf als wg in gobrcko bigven en daarom moeten wj zorgen dat dit met hot geval is zullen wg in bon een koppiger on vreeselgker vganJ vinden dan in de Ieren Is het niet merkwaardig dat de Westin Gazette zonder oonig commentaar de leien uls de vganden van Engeland beschouwt y Uo Engelsche generaals en koning Edward zgn inmiddels niet chtcrgebloven bg bet Engelsche volk waar bet geld de Hoeiengeneraals te luildigen De telegrammen uit Londen hebben ons doen zien op welke wyze zy door den Koning ontvMigen zgn en hoe Kitchener Roberta en Chamberlain hun om strgd hulde betoonden Hot zon niet onaardig z jn eens to weten welken indruk do drie generaals van den Engelscljen minister van kolomen hebben ontvangen De ontmoeting tusschon don man die don oorlog als een vear op zgn muts beschonwt en de mannen die alle rampen alle ellende allo borooringen van don strgd hebben gezien tgdens hun langdurigon kamp voor do vrgheid is wel oen der zondorliugste die de moderne goschiedenis kont Do vlootrevue te Spithead waarvoor de Hoerengeneraals do nitnoodiging afsloegen was zooals alles bg de kroning een verkleinde editie van de oorspronkelijk beraamde In luni was er bg hot uitstel een vloot btieen waarin do eskaders uit verre zeeén ook vertegenwoordigd waren en bovendien haddon de meeste mogendheden er een schip heen gezonden Zaterdag waren er slechts vier vreemde oorlogsschepen en bepaalde de Engelsche vloot zich tot de eskaders van de Engelsche woteren met hun toi pedo flottiljes De anderen waren weer naar hun verre posten teruggekeerd Toch waren er nog 20 pantsorschepen het eerste werk van dien aard van de vrouwtoen zij nog op school ging en daar vlak tegen over aan kn awleren kant hingen portretten van tück CartiB en Dutch Sam die de leermeestersvan den inspekteur waren geweest en nu alü helden m zyn hennnermg voortleefden J angzamerhand herinnerde zich Sybil alles weder wat er in den algeloopen vreeselijke avond had plaats gehad Gedurende eenigen tijd bleef zij in knielende Imuding in het gebed verzonken iaarna liep zij zacht naar het raam toe Dit was door traliewerk afgesloten De kamer waarin zï zich bevond was in een der Ik ven verdiepingen van het huis het raam zag u t op eent van die halt morsige straten die men in den omtrek van onze schpuwburgen vindt enkele armzalige gangen de verblijfplaatsen van ellende en misdaad vol jeneverpaleizen en andere kroejfen niemand was nog te bespeuren Het was juist dat éénige uurtje van de rifer en twintig waarop de mtsaadiger rust de losbandigheid uitgeput ts en elfs de verlatene eenc schuilplaats vindt Het begon te dagen maar de lucht wai rog grauw Voor het eerst sedert harer gevangenneming was Sybd alleen Ecne evangenc en binnen i einige uren moest zi in h tpubliek in verhoor genomen worden De moed ontzonk haar Hoever haar vader misdreven had was haar gebeel en al onbekend maar de woorden vtfn Morlf y en al hetgeen zij zelve gezien had honken haar de overtuiging dat hij in groote moeilykheden OU komen Wel had hij op den tocht naar het politiebureau met volkomen vertrouwen over de toekomst gespronn maar toen moest hij wel 24 kruisers en ruim 50 turpodobooten torpedojagers enz benevens oen 10 tal brikken en oploidingsvaartuigen De vloot lag in vgf rgen ten ankor en daarnaast lagen als zesde rg do vreemde schopen twee lapansche oen Portugees on een Italiaan Er was een enorme menschonmassa naar PorthsBoutli Cuwes en Soul iisea gestroomd De bo lls waren propvol Het weer was mooi en do o was kalm Tegog tweo uur naderde de koning op do Victur i d Albert en toon begon oon ontzettend Mnonder uit do kanonnen der oorlogschopcM Do revue bestond in het doorvaren tusschdtde lanen van do drijvende foiten s AWMs was alles soliittorend geilluininoord ht oen he vig onwodcr verstoorde den ini V Nién nit Zuid AIrikn is er heden niet tenzg J daaronder rekent en bericht nit Kimbo K dnt de rtansvaalsclie Landraad bosloü fcdü Vaal uilgustiekto besproeiings werkejph te leggen Vgf mgluii boven t hri8tl Jzou oon klein kanaal worden ge gravQi Bi 2 1 mgicn in de richting van Voerti Beomen evedwgdig met de rivier ter bo ptiing van 0 IX 0 morgen vrucht bacjin Bnd en waarvan do kosten op 30 000qB worden geraamd Kleine boer doigon op dit terrein zullen aan koluniston worden uitgegeven togen f pC van de ge zamonltlke kosten van bet land mot de keui om ua drie jaar dit van de Itegooring to kuopeo voor hetgeen bet gekost beeft Zatcrd g zgn ovomcnkomstig do reeds gctroffoh schikkingen t Koorber en Hzell door keizer Frans Jozof to Ischl ontvangen de beide premiers hebbon uitvoerige rapporten ingediend over don stand dor onderhandelingen mot betrekking tot den Ajisgleich Do Keizer besprak met do beeroii al do kwobticn daarmede verband houdende de tariofkwestio inbegrepen Denkelijk zal den 22en te Weonen of te Boedapest oen byoonkomst gehouden worden waarbg do twee premiera en de ministers der betrokken iopartemontün tegenwoordig zullen zg ni Verspreide Berichten Fbabkbuk Eergisternncht is maar weer eens een aanval geploegd op oen schildwacht van hot vierde regiment artillerie te Nogent sur alles aangrijpen om haar in haar wanhoop moed in te spreken eii haar Ie staunen onder de vreemde en overwehhgendc omstand g ieJen van het oogenbhk Wolk een uiteinde van zijne hooggekoestcrde verwachtingen en wenschen I Haar hart werd vaneengeretcn als nj aan m darht Wat haar zelve betreft zij hoopte nog flat haar wel recht zou geschieden maar zij kon er zich met mede vleien dst van den beginne af aan onderscheid zou worden gemaakt msschen haar zaak en die der andere gevangenen WaarKhgnlijkzou zij verwezen worden naar de rechtbank en hoewel haar onschuld bij dic ïelegcnheirl aan het licht kon komen zou zij ïntusschen gevangen bUj ven in plaats van al bare krachten te kunnen inbpannen haar vader te helpen en te steunen m deinsde met haar vrouwelijke bedeesdheid er ook voor terug in eene openbare zitting in verhoor te worden genomen Krachtig gesteund door hare overtuiging een heilig beginsel rtledigcnd zou Sybil waarschijulijk teacn geen enkel onderzoek hebben opgezien en iedere beproeving van hare energie en haar gelooi zou zij zegevierend onder de oogen hebben geaien maar om als een misdadigster voor den politierechter gebracht te worden misschien van de grootste laagheden verdacht onbekend zeits met hetgeen waanvan men haar beschuldigde zonder dal zij door eeoe krachtige overtuiging gesteund werd o floor Ket verhellende bewustaijn van ten rainste voor eene groote zaak gevallen te zijn dit alles ont moedilde haar en drukte baar neer Somsgevoeld zy ziel alsof zii niet de kracht zou bezitten om alles te doorsW en ware h t niet om haar Seine waarop de achildwacht den aanvaller tracteerde op een bajunetsteek zonder er echter in to slagen den wanbedr iver te pakken te krijgen Volgens een rapport van do hand van den secretaris van don mgnvverkersbnnd voor Loire Beauregard zonden de winsten vuil do mgcmaatschapptlen van jaar tot jaar gestegen zyn zoodat er geonorloi recht of reden bestaat voor do vermindering van de promidn ten bedrage van negen procent waardoor de werklieden teitoMIk tot do staking geponscerd worden welke wellicht hedon reeds uitbreekt Do bnrgoiueoster en eon wethouder te Rocbepaulle in Ardécbi zgn geichorst voor één maand wegens de ondorteekoning van een verzoekschrift tegen de regeeringsmaatregelen inzake de ordoacholen Ocnoraal Sansslor is door don sultan begiftigd mot do Medjidié orde in briljanten en na een audiëntio ten patolze at de generaal b i don minister van 001 log Tot afgevaardigde voor Toulonso is gekozen de radicaal socialistischo burgemeester van Toulonso Serre met 84 11 temmen terwgl de progressist Labat er 11931 kroeg on de sociaaldemocraat Uogalle 1782 DiiTsem iiiu Na de parade biJ Mauiz is de koiior Zr terdagnnmiddag naar Homburg vertrokken waar hg om halfzes met don kroonprins van Griekenland aankwam onder voorol besteld klokgelni Voor den Rjjksdagzetel voor Kulmboch l rkhheim komt hot tot oon horatemining tusschon den entrumscandidoat on den nationaal liberaal Züllner en Faber evenals in 18 I Maandag a s zal luitenant kolonel Hcbiel te Frankfort optreden in een openbare vergadering en to Berlijn doet 4 t zelfde in September BINNENLAND Naar wjj met zekerheid kunnen niededoelen zullen de Boerengonoroals heden in Nederland aankomen Hot was echter nog niet bekend of zi te Hoek van Holland zouden landen dan wol naar Rotterdam zonden opstoomen In ieder geval schynt bet onwaorschgnlgk dat de Boeronbevolliobbors reeds boden naar vader geweest dan had zij bijna kunnen wcnschan dat de cïood haar uit alle moeiclijkhedeh kwam verlossen Was er nog centge hoop i In haar zielsangst had zij den vorigen avond al h iar vertrouwen ge sleld in één man zonder er eheel en Al op te rekenen dat hij haar kon reddeu Hij kon de macht of de gelegenheid of het vt langen ep Uw wel eens mi n Hij kon er wei voor terug Whzen zich met zulke personen en zulkeVk te Inien hij kon haar overhaast verzoek wel eens nirt t tiig genoeg orftvartgen hebben örtS te kunnen hanllclcn zeUs indien er hier gehandeld kon worden iJuizcnderlei niociehjkheden duizenderlei hindernissen doctpdcn nu voor haar op en zij zng haar hopeiooten toestand in Kn toch ondanks haar onuiUprekeiijk verdriet en ondinks tie afwezigheid van alles wat tiaar kon troosten en lot grootere zachtheid stemme wekte de aanbrekende dag Sybil op en benioc Hg la hliar Ntetlcgenstaande haar uhzicht belemmerd was kon zy toch gedeeltcbjk een heiiiet zien met rosaige tinten gekleurd een gevoel ran trischheid van vernieuwing greep haar aan zij kon zich met weerhouden te Ir chtcm het raam te open eh de Iticht in te aden en ondank de Ijzeren staven De vrouw van deo inspekteur verroerde zich en half thpcnd zei ae Zijt ge al op Met kan nog niet later zijn dan vijf uur Als ge het raam open doet zullen we kou vatt n raaar ik zal opstaan en u hulpen aankleeilcn