Goudsche Courant, maandag 8 september 1902

Maandag 8 September 190S efe 41ste Jaar aii o 8897 Echt Zeeuwseh Tarwebrooil iii m f Mite d K a A SLEGi Mettws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekene NIEUWE HAVEN 27 i 1eler H N M De IJitgave dezer Courant geschiedt dagelijks nmt uitzondering van Z n en Fceatdagren De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jjost 1 70 Afzonderlijke Noniniers VIJF CENTEN nUnj i Weadnbtlifm teletoon Xn AH A D V E R T E N T 1 E JV wonfen geplaatst van 1 5 regels a 50 CWten iedere rejfel meer 10 Centen OitMite letteiii wo dt n bergendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën t flt 1 uur df ouiliL IN HET 1IAGAZI IN M AVO nSTEK z jn voorradig s ID s I in Terschillende noorteu en prijxen GEYSERS ecBTondig in de beliandeling en volkomen veilig plaatsing onder volte garantie Het best adres v oor OASKOBNUIZICN KOOKPLATEN ÖABOHNAMENTEN geregeld de nienwsle loorten OA8BALLON8 Alles tegen concarreerendo prgzen Beste en goedkoopute adres voor GAHOLOEILICHTBKNOODIODHEDKN Aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfltter TANDAttT S SWAAP O Z VoorkarKWal 92 AHSTKHD4M tselko DINSDAG van unr te preken OostliaTen B lOs ETJNSTTANDEN in gond geisot I t 0 por tand plaatsing zonder ptjn MET CtARANTIK Ondo en slocbt vervaardigde liumtllamOen en tiebUteu worden extieUent en bUtük verbeterd Alle operatii n pijnloos Informatü fl kosteloos Wie ceker tyn wu a BAt Etkel CtCae ia antvangsn teauMmmtald n u val proDtnAmlngen la den naixM komai onder daa luiffl dn ultvisdan Dr Ulohadia vamardigd p do best machiaes la ket wanldMitabbliisenwnt vaa Oebl StoU WWok te Keulen iKht Bikel Caeao Ib vlorkantaa bnsmi Den EUtel OaeMi mot molk gekookt OB langaum gozonilo drank v or danlljkacli gobruik eon t t thMlifdi via i poodar voor oen kop Chooolala Al S neeokradtig drank b goval vaa irrboo deoiits met water t braikOB T rkrijgb ar bU d voonaMMli B TL Apotfiakan p Vs Kft K TTSS TiSS ft aS6 0 ii raalvwtigen aonUg r vaar IMar land Junut NattenkltM Amnterdara Ealveistnut 10 1 Vraagt hij Uwen HofkhumMaar ten Proefnummer der Hederlandscke uitgave van fcEVtRBLbTbURlSr De liooldtekst van dit liallmanndclyksclio ttdsclirilt bestaat uit do BeeehHJHnff eener ReU om de Aarde die de Heer E T KKKNBTRi Kllll BK in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is r fc getUuDlreerd naar eigen photi graphincheopuo utt n Icdor inteekcnaar ontv nngt per jnar engflvcer SlO AuHiehIkaarlvu dio hemnn eigen of re ander lUmr heni op te geren adrm door one rcisigpra worden toegejondon Vüu r do eersto maal komen deae uit verschiHende plaatsen in Arable Peraië Voor en Ach ter IndiS Birma Malacca enx Pr per jnaryoH 7 80 iWi Je Anadiikaarten De intockening is te allen tpe opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijd geleverd Bureau De Werald Tonriat Haarlem van de llaagsche Pro Boer Verefnl ioK t bate der Weduwen Wk eezen en andere slneiitoffers van den Ziijd Afrikaanwhen wirlog Dcie LOTEN i I i per stuk worden geheel bclangloos verkrjigbanr gesteld door de Kirm HCHENK Z A BRINKMAN Z i en aan het Kantoor der Stoomboot De IJsel Geen Kinklioesi Geen Inniienxa Om ISiiikhoesl Influenza Borsten Keelaandoening binnen den Itortst mogeljjkcn tyd tf doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiveii Borst ïïonig Extract M e L 1A ü T II e uit de KoninkiykeStoomlabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Holleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLF f ét Co Westhaven 198 flou ia 4 TBJVSrferJV Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD VeenUI U 12IJ te Oouda A UOU MAN Moordrecht fINKSK Niiamrkerkad IJttl A N viK ZE8 SBN Sr wonAown J Th TüUKKN J9o tiop B ï WI JK Oudeaatn A 8CHBBH Haattrethi V fl r ia Owltwaler K visdb 11E1 IDKN te llemwiik P 1 o 8PKK Moermpelle I o STAK Waddim mm Wed f HOLST V uldim mif M KOLKMAN W Uiiu iiwn P A ut GROOT Oudemdrr p A DS JONÜll Ou le mlfr P KA8TELK1 N PoMroekerd im U BIKKER te BenKko Op de g rootc tentoonstelling in Urenien lilOl werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza biiard en haarbnlscm de groofe gouden inedniile toegedeeld i e baard gm l op gladde graichlen en hel haar groeit op de kale plaats op de hooiden De wereldberoemde echte Rnssiache Yelia Balsem iiewerkt dfl chooiiste volle board of knerel alsmede haar op het hoofd Verll niet Onschailelijk Volkomen i arantie voor teragbutaliug van het geld indien het niet helpt volgt hiermede indien hi t niet waar is betaal ik 500 ïulilcn aan den koopcr Pry voor sterkte 1 i Uoldcn Sterkte II 4 Hulden 60 Cents Sterkte lil werklui 2 3 weken 7 Oulden 50 Cents ordt overal in de wereld verzonden met gebrnikHSanw iing en bewjis n garantie in alle talen von Europs tegen vooruitbetal ng of poa iroorHchot van hetSkandinavisch Hoofddeiint Representant voor Duitschlaiwl en Holland HaRRY NIELSEN üünsomarkt 9 HiMBUSo 185 Doilschland Indien men zich vereenigt om raeerdera bussen tekoopen worden tg altgd franco geienden Van de Ulryke eerende dankschröven en erkennende en aanbevelendegetoigenissen volgen hier eenige w iiSge vert ald in het Nederlandschf Ik veraoek ü mij i boMen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mijne kennissen mg verzocht hebben te bezorgen Oeiyktüdig beschouw Ik het als muno plicht ü te veroorloven het volgende te pnb ioeeren De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U koohl heeft wonderwerken gedaan zj heelt my namelgk myn haar terug ren hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerljjk toestaan t jlst toen ik het eer t van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen in vlÉ aar had ik van verschillenden gehoord wien eg tot baard verholpen hsd maar ik gSWR dat het eene onmogelykheid was zyn haar terug te verkrijgen als men het eensverloren had j maar nu kan ik werkelijk zien daS ik mg vergist heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die U mjj bewezen hebt Nog eens mön hartelgken dank U kent geloven dat ik U vele koopers verschaffen tal Met hoogachting AnBa Jensen Nansensgade 24 B 4 Copenhagen De van tl verkochte baardbalsem moet h paa d de urootete nittindini van het 19 itarhondord lijn aangeiien ik deielve sterkte III slechts korten tyd eehezigd heb en dasrbjj de aehoonsl volle baard tan de wereld verkregen heb waarom ik een iejler welke een spoedige baardgroei we nscht recommandeeren kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herlnf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrgging van fcaard mjj van collegss aanbevolen is verzoek ik U hiermede mjj ten spoedigste eene bns sterkte III te tenil n Ik ben nn 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hetwelk somtgds onaangenaam tyn kan Hoogachtend LP Saltvik Seigeao Ka Qord pr Alten Noorwegen 0e baardbaliem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mgne kennissen dit hoorde verzoeht hg nfjj ten spoedigste eene bus sterkte UI ta laten komen welke ik hiermede bestol J St Btrö de stoelfabriek Vernsmiii Zweden Ik vertook U raji oeue bas te zenden van deze He sterkte die ik reeds ontvangen liob aangezien ragn broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerWifg welke tg reeds op mjj gehad heeft en nn ook eene proef nemen wil H Mwlsen lujlenant in de Deeuscbe armee Copenhagen Na eene bosa van de echtujelza haarbalaora gebezigd Ie iii bhen ben ik ten hoogste verbaasd over Iwt boven alle verwachting verkregen uitstekend Vesultaat Myn haar verkreeg reeds na de aerste beTiandeling eeu mooi krolsel even als het biknk en week g worden is Ik bespeur tegelgk een teer stwk verfrissohend gevoel in de bodem van het hoofd ii ik ben mgne teniiwachtigo hoddpgn geheel en a kwyt geraakt Ujln haar is builetidien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundsgoda 7 Copenhagen Dezo naamteekenlng 4p diegene van den uitvinder en al op elk pakje gevonden worden anders is set vStvaiBoht en londer garantie iü lo gübeele wereld bekemi on geroemd OnovertrotTmi mitUiel t alte borat Loug y LeXtt Msafziekten tm lawomlig oowoi üIb ook iiitwemtig in liijiiii lle zitiktof evall met good trevolg oao te w M den Pr i per ftfteoi t 1 per post f 1 15 TUirry s Woadintlf bezit een alsnog ODgekeatlo ij eneeskracb en hoilzame working Maakt meeatal elke pijnlijka nn i va trvolle operatio guhewl overbodig Met leze zntr v urd mn H iHr outl vopr onf eneefili k rchouden betaget el ou unlaui B u n bijna lüs jur kuBfceriyden fcaezea Brengt genezing eo verzachting der p iion biJ wonden ontitokingou eiiz van allerlei aanl PrUB per pot t 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Neilorland ApothukiT IIEMKI 84KDEKS ïtukiu S AmstenUm Wmt gtxa depot i beitetic uicu direct uu die Sehiitienipotfaeke de A THIKRKY m I reRmlo bel KohitKh Ooiterreicb OclicTC proi ie rtui t aiilbie ea bg het Centrul Uepdt Sunder Roktn 8 Anuterdam Ondergeteekende beveelt zich beleetd aan voor de levering van OEJËUNERS DINERS SOIPERS VOO Partijen Bruiloften enz Alsook afzondorlgkc schotels en alles wat tot het koksvak behoort desv trlangd met bglevoring van servies zilver tafellinuei enz enz Aanbevelend lerar d Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Kieuw onovertroflcB Trof Dr liiobcrs wulhekend ZEHCW EBAGHT IUXIS Allecïl ecbt met Kabrickiiiierk tot voortdarpnde radicale eo Ki m zekere genezing van alte xelln K A de meeflt hardnekkige ztÊkUW j jnfl Klektenf vooral ontstaan door Smm afdwalingen op jeugdiguti leeft d Totals ifeneziog van elke zwakte Bleek tjcbt Benauwdheid HoofdpjjQ Migraine Hartklopping Maagpyo slechte Bpysvertering Onvermogen Inipotenz Pollnti ne enz Uitvoerige prospectQBsen rrijifor fetch 11 fl 2 fl 3 duWwlafleKU n 6 Centiaalliepöl Matth v d Vegte Zaltbomrae Ütpötn M Ctóban b Co Rotterilam F Happel a üraïenha UalmmBna do Jong J Ütu Rotterdam clff k üo aouJa on bi allo drogis n Geen beter adres voor allo soorten 8CB0EN ERK dan bel KoonlbrdknLscli Schoen m Laarzenmapzijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwetfsteeg Aanbevelend C SMITS AUSvrPptratiën en aangemeten werk POIKK ODDB SCHIEDAMMER GEUEV EE Merkt NIQHTOAP Verkrygbaar bg i PEETERS Jï A U bewijs van ecfatk ii eaehet en kurk steedi voof K6Q ran den naani der Finw p HoppB Drak ran A BRINKMAN Zn öonda BuUeolaodscli üverzicbl Kort voor driet n reden gisteren de generaals Botba d Wet en de la Keü in een open rytnig naar Downing£traat om een samenkomst met Chamberlain to hebben De Boeren eu Chamberlain werden beide toegejaichl Kitchener die bj de bespreking aanwezig was kwam ongemerkt binnen Ve bijeenkomst duurde twee nar Chamberlain heeft in antwoord op een desbotreflendo vraag medegedeeld dat een Volledig verslag van hot verhandohle op do bijeenkomst van gistermiddag in een blauwbock zal worden openbaar gemaakt De afkondiging van den staat van beleg lo Agram heeft eindelijk do raat aldaar hersteld naar t schjjnt De politie is nu bezig de vlaggen weg te nemen die do Kroelen ter verheerlyking van de overwinning hebben uitgestoken Verschillende personen komen voor den krijgsraad wegens het afscheuren der aanplakbiljette waarin de afkondiging van den staat van beleg werd bekend gemaakt Andoren zullen terechtstaan wegens hun onvriendeiyke kritiek op dezen maatregel Het blad Sibobran dat de onmidileliykc aanleiding tot den strgd tusschen Ivroaten en SorvUrs gaf verschijnt niet meer In het Kaapeche Parlfment is de indem niteitswet definitief aangenonjcn Ër had in dezelfde zitting nog een partystemming plaats In die indemniteitswet wordt bepaald dat het opmaken der nieuwe kiezeralgsten moet beginnen voor Febrnari 1903 De progressisten waren tegen dien langen termyn maaV de bepaling werd aangenomen met 47 tegen 18 d meerderheid bestond uit de Afrikaanders do Ministers en npg vier leden Te Johannesburg worden binnen enkele dagen verwacht zes duizend trekdieren een geschenk van bewoners van Madaffascar aan de Boeren Hoe hard zal Engeland t nu bejammeren dat het Madagascar geheel aan Frankryk heeft afgestaan Dat was een domme zet met het oog op Zuid Afrika Het Tr nsvaalsche hooggerechtshof heeft con arrest gewezen waarbg de wettigtaeid is uitgesproken van al de leveranties die gedaan zijn van de door de Boeren voor oorlogsdoeleinden gec nmandeerde goedoren Uit hef rapport aan het Engelsch Parlement overgelegd over de legermacht tydcns d n oorlog naar Znid Afrika gezonden biykt dat van 1 Aug 1899 tot 31 Mei 1902 in het FEVILLEIOX IE TWEE niTEESTEl Er 18 hier nienund aan hel icerït zei de tem ge kunt mij op myn woord gelgbven Loop naar de maan met je woord zei de Bisschop Ik wil weten St st mk Field en toen zei hij op luider toon Het is bdR mogelijk maar daar onze bodenvanmorgen niet werden toegelaten en met grooten smaad werden behandeüd Juist zei de BiMchop zoo is het Met grooten smaad ging Field voort moeten wij ons met eigen oogen overtuigen van den stand van zaken en daarom verzoek en ri ik u den Bevrijiikr oogenblikkelijk binnen te laten Niemand komt hier binnen antwoordde de ontzichtbare bewaker van den ingang Nu is het genoeg riep de Bisschop Wees op uwc hoede zei Field Of gy ons binnen laat of niet dat is precies hetzelfde zei de Bisscliop ik wil vuur hebben voor je water en daarvoor ben ik hier gekomen v Nu jongens 1 Wacht even zei de stem van den ontaicfctbïre ik wil tot u spi eken geheel 448 i3 j man onder de wapens waren 12 640 man maakten reeds deel nit van de garnizoenen in Zuid Afrika op U Oct 1H99 toen de oorlog uitbrak do overigen werden in Afrika 2 414 in do Kololiiün i0 3 28 in Indii 18 5 4 of Europa 337219 voor don oorlog aangewezen In den oorlog zyii 5774 man aan Kngelsohe zydo gedood 22 829 gewond en 1Ü 1U8 aan kwetsuren of aickten overleden Vermocdoiyk zal de Frnnscho Baad van State die in laatste instantie te beslissen hoeft over de vergunningen aan de congregaties niet vóór Jannari 1903 met zyn oordeel gereed zyn By het einde der zomorvacnntie znllen de scholen waarover proces gevoerd wordt nog gesloten zyn en do ouders wier kindefbn ze vroeger bezochten dus gedwongen yn dio kinderen nlUr de staatsscholen te zenden Te Brost gaat de justitie voort met het onderzoeken van de zaak der rsoncn die het verzet tegen de sluiting der geosteiyko scholen in Brutagne hebben geleid Woensdag werden verschillende getuigen gehoord betreffende de zaak van den abbé Salaam beschuldigd van de openbare macht met vuil water te hebben gegooid De commissaris van politie zeido den abbé era ners met vuil aan do manifestanten te hebben zien aanreiken Drie gendarmes verklaarden den abbé zelf dergèlyke cmmors op den sousprefect en den commissaris te hebben zien ledigen Tegen verschillende andere personen be j schuldigd van gewildadig verzet tegen de gendarmes ia proces verbaal opgemaakt De Suez kanaalmaatschappü stelt tegen 1 Januari 1903 een vermindering van de kanaalrechten in nitzicht De rechten dio geheven worden voor het gebrnik van het kanaal in het verkeer tusschen Europa en de OostAziatische Anstralischc en Oost Afrikaansche landen zgn tot dusver zeer hoog en de inderdaad 8chitt erende saldo s waarmede jaariyks de rekenjt g van de maatsehAppü afsluit Ijadden reeds lang tot een vermindering van de kosten aanleiding kunnen geven liet sedert 1893 geldige tarief eischt behalve het recht van lederen scheepspassagier een storting van öfrs per tonschecpsruimte Het stelde de raaAsehappg in staat aan baar aandeelbonders over het vorige jaar een dividend van 25 pCt uit te koeren Thans zal er een vermindering plaats hebbeo van 9 tot 8 frs Ook niet veel 1 Maar het doel der maatschappy is in de eerste plaats het beba Hy zal ons binnenlaten lluisterde Fieldden Bisschop toe En plotseling verscheen op het platte dalt van de loods die nabij den ingang stond Gerard Zijn gelaat zijn voorkomen zijne houding boe zemden ontzag in n tgen men hem ia ging er een luid gejuich op uit de verzamelde massa Hij was de meest populaire volksleider dien men in deze streken ooit gekend had wiens welsprekendheid te gelyk boeide en ontzag inboezemde wtens onbaatzuchtigheid algemeen erkencv werd wiens lijden de sympathie van velen had opgewekt wiens moed manhattige hbuding en bewijzen van groote kracht redenen voor hen waren om trotsch op hem te zijn Er was niemand uit jehcel Mowbray jvieni hart niet sneller klopte van ont roering en die zich niet de redevoeringen van het Druidenaltaar en de bekende vergaderftlRep op de heide met genoegen herinnerde Leve Gerard was de al meene kreet De Bisschop die evenals vele groote mannen niet best kon zien dat iemand anders dan hij zelf werd tocgejuigd ergerde zich zeer en was éen weinig uit het vdd geslagen Wat beteekent dit SUesP fluisterde hy tot Field Ikbènliiergekomen om den boei te verbranden Wacht nog even zei Field wij moeten de lieden uit Mowbray een weinig ter wille zijn Uit is hun gelierkoosde leider ten minste vroager was hy dail Ik ken hem heel goed hij is een kloek eo eerlijk man Is hij het dfe mijne mannen heeft natgespo ten f vroeg de Bisschop driftig St I zei Field hij begint Ie spr n leii van hooge winsten Do maatregelen tot instandhouding van de vaargeul en tot vergemakkeiyifing van het verkeer moeten veel te Wenschen overlaten Het heeft zeer lang geduurd voordat aan d jvenschcn tot verdieping van het kanaalbed gehoor gegeven werd en tet is opmerkcl k dat bet Sucz Kanaal nog lang niet do diopte bezit die in Duitschland hot Kaiser Wilhelmkanaal tot verbinding van Noordzee met Oostzee van den beginne af had Een vordcro vermindering dor rechten zal wel eerst na jaren te verwachten zyn Zy wordt overigens afimnkoiyk gemaakt van nog voordeeligcr uitkomsten der eiploitatie want het laatste jaarverslag zegt nitdrukkeiyk Tariefverlagingen zullen ook in het vervolg geschieden met 50 centimes on samenvallen met verboogingen van dividend Het hoofdbestuur van de vereenigiiig Van Ikiitacbe macliinobouw en metaalarbeiders oen vereeniging Van 40 000 leden dio in 6 50 steden en dorpen van Duit ihland afdeclingen bezit beeft op de vergadering van 29 Angubtus j l een motie aangenomen waarin den Uyksknijselier verzodht wordt Tfen invoer van vreemd glachtveo niet langer te willen verbieden Door dit verbod toch i er gebrek aan slacbtvoo en in verband hi Éee zyn de jiryzen van het vloesch zoq itH gestegen dat de arbeidende klasi è vooral bu de ftigenwoordigo gebrekkige loonsverhoudingen die pryzen niot betalen kan en vooral voor de metaalarbeiders met hun zwaar werk is vleeschvooding bepaald noodig In dezen vorm is hot verzoek den Eykikanselier toegezinden Verspreide Berichten B hankilijk Do koetsier die fo Humberts voor bun vlocht nit Parys hoeft gereden is teruggevonden Hy weet echter weinig tevertellen Op don dag van de vlucht hadhy mevrouw Humbert en Romaln Daurl gnac te Parys goreden en tot slot gebracht naar bot Noorderspoorwegstation van waar beiden vertrokken zyn met oen trein van 10 min voor achten des namiddags De manwist niet te zeggen waarheen Zoo is dan toch ten langen loste de koetsier terecht doch do Humberts zelven biy veh nog immer zoek en om hén gaat t dan toch eigeniyk De mgnwerkers van Bouches dn Rhó Mijne vrienden zei Gerard Want als wg gecne vrienden zijn wie zouden het dan wel we zen luide toejuichingen eb geroep van Zeer waar ludien gij hier komt om te zien ot de arbeid in Mowedale gestaakt is dan geef ik u mijn woord dat er op uit oogenblik geen enkele machine en geen enkele arbeider aan het werk is groot gejuich Ik denk wel dat gij mij op mijn woord zult willen gelooven gejuich en kreten van cDat willen wei Ik geloof dat ik in Mowbray nogal bekend ben Leve G rard en op de heide vaH Mowbray ook oorvprdoovend ge juich Wij heBhen ePkander al moer ontmoot tl ai hebijen we en tul n elkander nog wel meer ontmoeten groot gejuich Het volk Heeft niet zoovele vrienden dal het moet gaan twisten met lien die het goed meenen De moester nïer heelt zyn best gedaan om uw lot te ver arhten Hij liehoort met tot hen die ontkennen dal de arbeid rechten heeft luia ge juich Ik beweer dat mijnheer Tralford steeds de rechten van den arbeid heeft erkend 0angdunge toejuichingen en kreten van cDat heen hijj Welnu tl hij dan de man dien wij moeten lastig vallen P Neen neen Wat beteekent bet al heeft hij vanmorgen eene koele ontvangst bereid aan enkele bezoekers eebromj misschien hadden zij wel gezichten die hij niet gewoon wai lyid gejuich en gelach van den kant der Hedeo uft Mowbray Ik hen er Kker van dat lïj het even goed meenen als wij daar vaU tê h niet aan te twijfelen maar toch een buur blijft een buur verbazend gejuich Nu jongens drie hoera i voor de cmeene Nationale WerksUking no geraadpleegd over do wenseheiykheid r B oen algemeene staking togen Vrydag dér volgende week bobben do meening geuit dat het oogenblik om naar du nitcrste middelen t grypen naar hun nicening nog niet gekomen is daar de koleninvoer uit Amerika togen heel lagen prjjs den strfd te ongglgk lOS kunnen ma en Door den prefect van Poy da DAnie is besloten tot do ontneming van het g es telgko karakter uu oen vgftiental ordescholen zoodat het aantal ragceringsscliolon in Puydo Dömo sinds den oerKton Mei vor meerderd is met tweo n v ertig n er nog slechts tien gejiaast moeten wordon in dat departement GaonT ÏKiTTAiraiK Te Swanie liggen twee groot iciiepon elk vlor diizend toa anthraeiet te laden met bestemming naar Now York tl voor d eerste maal dat een loodaaigo verzanding van Engeland naar Amerika plaats vindt Het staat natuuriyk in verband mot do groote Amerikuosche itakiag Het bekende technische orgaan Th Engeneer bepleit in een artikel over het gobroik van lyddiot voor do vernieling van schepen ig don oorlog proofnemingc op een monsch om te weten te komon of hot goedje verstikkend werkt wanneer een seMf er mee beschoten wordt en het blad meent dat er alleen too noodig Is een opofferingsgezind man die aan boord van oen met lyddiet gebombardeerd wordend schip wil blijven Lord Roberts minM Brodsick en de generaal Kelly Kenny French en Jan Hamilton yn eergtster naar bet vtstoland vertrokken ter deelneming akn de Duitsohe keizermanoeuvres II STATEN ÜENEHAAI T w n K 1 $ K u M n e H zitting van Vrydag 5 September By de voortzetting der bohandeting der beroepswet verklaarde do Minister van Binnen Zaken dat het vraagstuk van de regeling der beroepsraden uiterst moeilijk is en dat men zich in de bodoeliog der regeering t erglst De Minister betoogde dat de gedeeltoiyke uitvoering der Ongevallenwet nameiyk voor beo die niet reclameoren voor de totstandkoming der Beroepswet onmogeiyk I Do opneming van de belanghehbendo workgevera en Gerard gaf het voorbeeld en zijne itim vond weerklank by de duizenden die tegenwoordig waren t e eigenaar hier vcrbngt volstrekt niet zich tesen de Nationale VVerkst mg te verzetten net eenige dat hi wil is dat alle abrieken en werkplaatsen tegelijk ophouden kreten van zeer billijk Kn dat zeg tk ook vervolgde Gerard lift is billijk rechtvaardig en manüaftig en een echten Kngelschman waard zooaU hij is die het volk genef n is en wiens wSorouders evenals hij het volk genegen waren luide toe juichingen Ken driewerf hoera vbor m jnhmr Tralford I en dit gcBchiedde In nu nog drif hoera i voor mevrouw Traltord ook de vri ndin der armen I Hier geraakte de menigte niet alleen vol ge Btdritt maar als het ware dronken van opgewondenheid terwijl allen elkander verzekerden dat Tratfbrd een echte Kngetïchnian was en zyne vrouw een engel op aarde Deze gevoelsuiting werkte zoo aanstekelyk dat zelts de tlellekaltcn onder den invloed er van kwamen juichten elkander de hand drukten en bijna tranen stortten ofschoon erkend moet worden dat ag een vaaR idee hadden dat allei zou uitloopen op wat drinken Maar hun groote aanvoerder bleef nbewo en en slechts xtjne gioote loni Keid had l m kunnen weerhouden den stroom van Iwt publiek gevoel tegen te houden maar hy was gelKcl en al vnn streek door de ortgewone afleiding en voor hel eerst bleef Field in gebreke h m lan te sporen