Goudsche Courant, zaterdag 20 september 1902

Zaterdag 80 Septteihber 190S 41ste Jaargang o 8908 fioiDSCHE mium ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No Ai AD VEUTE1ST1EN worden geplaatst van 11 5 regels i 50 Centen iedere regel Qte 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzeinding van Advertentiën tot 1 uur def midd Teleroon Nn MS De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 25 irancu per K 8t 1 70 Afzonderlijke Noninners VIJF CENTEN Ottdergoteekende beveelt jiich bolccW tan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzoüderlijke echoteU en alles wat tot bot koksvak behoort dcsvcrlangd net byiavering van servies zilver tatellinucli enz enz AanbeTeleBd Grerard Pinksen Cuisinier Westhaven 12ft Vraagt by Uwen Ihekhandelaar een Proefnummer der Nederlanilsche uitgave van BB Do hoofdtokst van dit halfmannde tüksche tvJdschriU bcstaiit uil do He nehrijnlnf eeiitr RrUnmiieAnrtle die do Hoer K T Kkhnstu Kiii BU in opdracht der Ven nootsfhap maakt Kik nummer is rljls yelUuHtreerfl naar elurn to Jiiar grnpMitche opim tóVSRBLb Ieder inteekenaar ontvangt per juar ongeveer 30 Jniiiehtleaarten die bom anti eif an of ec nniler door hem op te lieven mire door onze reizigers word sn toegezonden Voor do eerste maal komen deze uit verF ChiUcnde plaatsen in Arubiii Perrfë Vooren Acliter ln4l6 Birma Malacca enz FriJM per jaargang 7 0 inci de Antickh kaarten De inteekening is te allen tydo opengesteld Ook da Ansichtkaarten worden te alfon tydq geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem fhi R7 i Woadubaliio iu do goUeelo wereld bakeml on oroomd Cïiovertrofftm middel tegwu uilu u n r 8 1 I a n t Lever Haagzlekten enz Iimoudii xnowül nis ook uitwendÏR in bijim uUe xioktoKevallon mot goed Kevolg mm Uj wonden PrUs per Hacou 1 per post 111 Thiuty 8 Woadinalf IwKit uun nUnog ongokoude onouskrAcli eu lioilztuno working Mtiukt muuBtnl ulke lijnlgke SU gevuBrvolle oporuUo Ruliool ovorhoilig Mo loED Kuir wonl oun U jaar ouil voor uHKeiineBlIfk VehüUden be ll C MtW l un unlaui a wil tiiJDit laar kaiikerlUfl u iieun liruuKt kuuokIhk cd ToriRohtlnu l r pijuun by womluii oiitatokingoii our ran iiUurloi anrd PrUs per pot f 1 50 per poBt f 160 Ooutraal D pftt voor Noilorlaml ApQtbub r liËMKI 8A UEItS llukiu S A inaWnliim Wttr Keen drpAt li Wtclle mm direct w n t din behuUeimimtUekB dm A TlltKltltY lu re rwl bal Uohii4oh OosUrreicb Gelieve proipMtui U oathlwIeQ bij het Ceutrul Pepdt Saoder Rokin 8 Aqttterduu WORDT NjfiTJlTGESTBLÜ Mkin 7iat rdaK4 0clüb rl902 Vijfde Verloting te HENGELO Geld door Notaris SOHKl ERS van Zolhom in bot openbaar bü WITTE te Hongolo Gold 30 Lolcii een prlj § lo Prüs lOOO Uulden He ie 5o MM re 00 Zlo vorder iiaiiphikbiljotten bg wodorverkoopors Verkrijgbaar by lÜSSCUOP SVVART SENBIIlÜj S Lotendebiot Gouda en bö D 1 lAN SKN Hengelo G A M Ct vanBlommlstein s Inkt I roi fonJei ii delijK lie BtSTE n volkomen ONSCHADELIJK MU W 1 Lilll J van de Haagsche Pro Boer Vereenigiog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid AiVikaan selien oorlog Deze IjOTEN 4 I i per stuk worden geheel bclangloos verkrygbaar gesteld door de J irma SCHENK Z A BRINKMAN Zs en aan bet Kantoor der Stoombobt De IJsel Op de g oote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoeitide echte Russische Yetza baard en haarbalNem de groole § oiideo medaille toegedeeld De baani gm l o i gladde grzictilen en hel haar groeit op de kale plaals op de hoofden Do wereldberoemde echte Eossische Yetza Balsem bewerkt de Bcboouete volle baard of knevel alsmede haar op het hoofd Verft niet Onschadelijk Volkomen garantie Toor teroKbelaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien litt niet aar is betaal ik 500 Gulden ann den kooper Pry voor sterkte I 3 Gulden Sterkte H 4 inlden50 Cents Sterkio III werkt iu i 3 weken 7 Gulden 50 Cents Wordt overal iu de wereld verbonden met gebruiksaBiiwijy ing en bewijs van garantie in alle talen van Europa tegen vooruitbetal pg of postvonrscbot van het Hkandinavisch Hoofddepot Keprcsi ntant voor Duitachland en Holland HaRKY NIKLSEN CUnsemarkt 9 HiMBUHO 185 Duilsohland Indien men zich vereenigt om meerdere bossen te koopen worden ü altyd franco gezonden Van de talröko eerende danksehrövon en erkennonde en aanbevelende getuigenissen volgen hier uenige weinige vertaald in het Nederlandsch lk verzoek U roü 4 bossen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mijne kennissen m verzocht hebben te bezorgen Gelyktiidig beschouw Ik het als mijne plicht U te veroorloven het volgende te pubUcoeren De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van ü kocht heeft wonderwerken gedaan zi heelt mij naraeiyk mgn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerljjk toestaan dat toen fk het eerst van tjwe balsem hoorde spreken had ik er niet veei vertrouwen iu wel is waar had ik van verschillenden gehoord wien zj tot baard verliolpen bad maar ik gelooide dat het eene onmogelijkheid was z ijn haar terug te verkrijgen l8 men het eens verloren had maar nu kan ik werkelijk ieu daVik mj vergis heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die U mü bewezen hebt Nog een mijn hartelgken dank U kant geloven dat ik U vele koopors verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nansensgade 24 B 4 Copenhagen De van 11 verkochte baardbalsem moet bepaald de grootste uiteindin van het 19 jaarhunderd zijn aangezien ik dezelve sterkte UIj slechifi korten tijd i ebezigd heb en danrbjj de schoonste volle baard van de wereld verkregen heb waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Uerluf Tralleagade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrijging vau baard mü van coUegiis aanbevolen ie verzoek ik l himmede mij ten apoedigate mus bu ierkte UI te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar blo nooit baard gehad hetwelk 8 ratHda onaangenaam zijn ksn Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaaljord pr Alten Noorwegen l e baardbalaem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mijne kennissen dit hoorde verzocht hy mü ten 8püeii 8te eene bus sterkte IU te laten komen welke ik hiermede bestel J Steoström do stoeUsbriek Vcrnamo Zweden lk verzoek U mü eene bus te zenden vao deze fde sterkte die ik reeJs ontvangen heb aangezien mün broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke zjj reeds op mg gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in de Deeuscbe armoe Copenhagen Na eene bus van de echte Yetza hsarbalsem gebezigd te hebben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mya haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krolsel even als hot blank en week Worden is Ik bespeur tegelgk een eer sterk verfrissobend gevoel in de bodem van bet hoofd en ik ben myne zenuwachtige hoofdpijn geheel en al kwjt geraakt Mijn haar is buitendien voller en langer geworden Met ho igachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundsgade 7 Copenhagen PRAEPARATEN VAN K Olllnn l jirnohp N Ikrachtl eenverMerkendiKIHA WlINtegeaiw kl S P HgM a gmvuv 1 i j ki de 1 olw iMntn j brtkaan wtlust ileclite M n tTèrtvrioc tenuwboohlpilD tw vcntcrklng na iakte of kraimbed koorti n hesv gevolgen Deze naamteekening is diegene van den uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders is het vervalsoht en zonder garantie QUINA LAROCHS VfiRRUOINEUX m het bijioader tcRcii Blocd et r k BlMknwhl kwtlen TMi KrltHchen leeftyd cm VerkriJnUar in Abcom i ƒ 1 90 en X KWMCU 4HS W T t r P I Irtfhl r Jl CStCk TMdiaani versterkend aangenaam vun vcntnV voor tUcel ks Agcb stk i T Y kinderen twakken en kllerachttKe gestellen er aan te beveten Xl geneukncbBge drank bu toornlssen tiet Bpijtverterlngtorganen en diarrhée ooV voor migdÜo en n kleine kinderen Pri per bui A Kgr ƒ 1 70 i Kgr O eO S Kgr O Sa Melksuiker tf Sl l rg o t Asthma Cigaretten ï r rgea SL rl as t f F doosje i ö 6d en Ï SÖ M e Tamarinde Bonbons e H inti Aam M ïaïrde fl1nii lk Pfl tiU lf i i ckeod het BESTE huismiddel aainiiaKt bniieS b Hoe VerkouaHdd en KMipMn het is een slumoplofMnd en venaohtcnd middel bU ultnemeodbeid uitsluitend ia P Aesctijea verkrijgbaar F rijs ƒ O aO l er flcsct ije KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST voor kinderen bewijicn de Tamarinds Bonbons van KRAErELIEN A HOLM beUngnike diensten voor het ItinJ begeef ijjk en de smaak antentain it Frijl pet dooije 0 90 en ƒ O BO Eelit Zeeiiwsch Tarwebrood IX eent de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wie aeker i a wii de Echt Eikel Cacao te ontrangen teumengestald en aa vele prcnbomiogen in den handel gekomen onder des naam de uitvinders Dr Micheielia Termtdigd p de beste machines ia bet woddbereemde étabblisaement tu Oebra Stollwerok Keulen tlwha J r n2iefeiicliy Bikel Cacao In Tierkinten bossen Deie Eikel Ctcaa ia met melk i ookt een aangename gezonde drank nor 4 gelijkach gebruik een 1 2 theeleyaU Tn t poeder toot een kop Ohooolata Al goneeakracbtige drank by gcnl Tin dierrbee aleoits met water te gebruiken Verkrijgbear by de Toomaaaat H 1 Apothekers ens Vt Ko t fraftnije f130 c 90 o aas OeneraalTsriagenwoordigar Tsor TBMmr hnd Julius Mattenkiwli Amnterdam Knlveiatraat 103 IN pET MAGAZIJN M AVOM STEK n ziJn voorradig in vorscliillenlie soorten en prljiien GEYSERS eenvoudig in ido behandeling en volkomen veilig plaatsing onder votle garantie Het beate adres voor ÖASFORNÖIZGN KOOKPIiATEN 6AS0ENAMENTEN geregeld de nieuwste soorten GASBj LLONS Alles tegen concurreerende prgzen Beste en goedkoopste adres voor QAS GLOEIIilCHTBENOODIGDHEDEN Aanbevelend M M VAN LOON TELEF U7 Gasfitter BENIG BEFOT VAN THEE neii wonlt vtsrzoclit p t fflGIlk te leU ii OIT HBT MiiOlKUN TA N IIUVKNSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleïi Terd ia verzegelde pakjes van oyV E e jBt met vermelding van Nommer ec HE HQprys Toorzien ran neTenataand BJ CTjllI Merk volgens de Wet gedepotBHBmHBT neerd BuMSm Zich tot de uitvoerioK van geBg MM eerde orders aainbevetende 4 C BUL voorheen J BEEEBAART ht Zenuw en Maagflijders wordt nit overtuiging als een werkelgke halp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworlt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEf 8 Boekh Zaltbommel COGNAC IlPtRIAL Soclelé Géoértle des Eaux de Vle de Cogaw Verpakt in verzegelde deniyhons v n i s 5 en 10 Liters Prijs f 1 40 per Liter is verkrijgbaar bil C VAl ¥ LIET Café BïLVtBtsï UOUnA Proefflesêchen h f 1 30 Druk van A BEINKIIAN Zn Öond Uuitealaoilsch Overzicht De cbauvinistische en oorlogzncbtige redevoeringen van den minister van marine brengen nog altyd pennen in beweging zoowel binnen als buiten Frankrjk De Temps wgdt ze nog een artikel naar aanleiding van het verlangen van Le Radical om een officieel démenti te doen geven van alles wat Pelletan te Ajuccio gezegd heeft Een nota der regoering die voldoening zou geven aan alle patriotten aan deze en gene zyde der Alpen die bedroefd waren door de noodlottige nitlatingen van een lid der Fransche regeering is niet verschenen maar wel dadelijk gevolgd door de redevoering des ministers te Bizerta waarin gesproken werd van de barbaarscbheid van het oude Germanië En nu vraagt de Temps of het reizen dat zulk een opvoedende kracht voor de jengd bezit misschien nadeelig zou kunnen werken op minnen van leeftp Kun men dan niet te Ajaccio komen zonder een soort van Napoleontische koorts te krijgen en niet te Tnnis op het grondgebied der Muzelmannen zonder dadelijk van een heiligen oorlog dien tegon Daitschland te gaan droomea Er zijn zaken waarover men wijs doot zoo spoedig mogelijk te lachen en het verheugt den Temps die aan dezen stelregel herinntirt dat noch de Engelsche noch diTf Dnitsche pers Pelletan s beweringen tragisch opgevat heelt maar één gevaar bestaat er toch één enkel en dat bedreigt niet het buitenland maar Frankrijk zelf De minister van marine moot het programma der marinehervormingen ten uitvoer leggen zooals hot door de volksvertegenwoordiging is goedgekeurd en nu hg zich zoo bezorgt toont aangaande de toestanden aan de kusten der Middellundsche Zee kan d t het land benadeelen Een ander govaar is er niet ontstaan V Het te Munchen vergaderde sociaal delftocratische congres is eergisteren slechts kort bijeen geweest De afgevaardigde Eosnow bracht rapport uit over de parlementaire werkzaamheid van de sociaal democratische groep uit den Rijksdag Rosnow bracht in herinnering dat de socialisten niet genoodzaakt zijn geweest obstructie te voeren in de commissie voor het donanetarief de tegenstanders hebben zich belast met de taak de onderhandelingen sleepende te houden Maar indien de agrariërs in de vergaderingen van den Rijksdag de debatten willen beperken om de argumenten te ontwijken FEVlLLETOJy BE TWEE ÜITEBSTEN 163 Al wat door een gevoel van tecdcrheid en door omrichtighcid kon worden aan de hand gegeven om hare droefheid te lenigen en haar te verzoenen met eene verandering van leven die eerst iets neerdrukkend heelt werd door Egremont ten opzichte van Arabella beproefd Oogenbltkkclijk maakte hy allerlei schikkingen die door zijn broeder verzuimd waren en die haar epn onbezor leven konden verzekeren en konden strekken tot haar geluk Tusschen Marney Abdy waar Arabella op zijn aandringen vporloopig zou blijven en MoWbray verdeelde Egremont durende dfcn aantal maanden zijn tijd totdat ten gevolge van ne overeenkomst die we niet verder behooren uit te pluizen lady Marney op zekeren dag in luet klooster te Mowbray kwam en Sybil medenam naar Marney Abdij om deze plaats niet le verlaten voor den dag van haar huwelijk toen de graaf en 3e gravir van Marney naar Italië ver trokken waar zij byna een jaar vertoefden en van waar zy aan bet begin van dit hoofdstuk juist waren teruggekeerd Eerst hadden echter vele belangrijke dingen plaats gehad l ord Marney had zich j wend tot mijnheer Hattpn die spoedig op de hoogte was dan zallen de sociaal democraten obstrnctie voeren De jongate parlementaire zitting is onvruchtbaar geweest Er is niets gekomen van de pogingen der socialisten om de wet op de koopvaardijvloot en op den kinderarbeid te verbeteren ook hebben de regeoring en de meerderheid geweigerd hun medewerking te verleenen tot maatregelen ter betengeling van de werkloosheid Eenige gedelegeerden verlangden dat een wetsontwerp tol vaststelling ran denachtuarswerkdag ingediend zou worden Maar op raad van Fischer werden deze voorstellen ingetrokken uit deze overweging dat hot doen mislukken van de voorgestelde douanetarieven die bet volk zouden uithongeren alle andere kwestiön in belangrykhoid ovoTtreft Uit Znid Aliika blijft het nieuws zoor schaarach Alleen oen kort telegram van Laffan zeggende dat al do Engelsche vluchtelingen nu te Pretoria zün teruggekeerd Üo steden van de beide gewezen republieken zgn dicht bevolkt Do hotels zijn overvol en de eigenaars maken goede zaken Een hunner verdient gemiddeld 25 000 gulden a maanda seint Lallan maar hoeveel armoede er geleden wordt en hoeveel vreemd en gevaarlijk volk rondloopt en de groote steden onveilig maakt dat s eint hij er niet by ïïT de Kattpfcotetrfftlyttrgnr ül j H H W ingetrokken Uat er drie maanden moesten verloüpcn alvorens de gewone toestand weder kon introden is op geen enkele wiJzo goed te praten Maar het is uu eenmaal zoo Natuurlijk dat het niet erg is naar den zin der jingo s De Pali Mail Gazette bijvoorbeeld kan het Sprigg niet vergeven dat h j medewerkte tot het behoud van d Kaapsche grondwet en dat hq de leden van den Afrikaandurbond aan zijn zijde kreeg Het blad noemt hem een ex progressist en oen renegaat vooral omdat hö niet is ingegaan op den wenk van Chamberlain om èen strengere wet te mak n op den invoer en het in bezit hebben van wapenen en munitie Sprigg heeft dat niet noodig geoordeeld en de Peace preservation act weder in eere hersteld Deze wet waarvan reeds in de telegrammen sprake was dateert van 1878 De jingo s beweren wel dat die wet nooit veel heeft uitgewerkt maar Sprigg volgt een politiek van verzoening en dat is op den duor de beste Men merkt ook wel aan de beraadslagingen in het Kaapsche Parlement dat het daarheen moet willen orde en rust terugkeeren Sprigg deelde in de Wetgevende Vergadering mede dat de militaire overheid van 1 Juni tot 25 Augustus meer dan gekomen van al hetgeen in de archiefkamer van het kasteel Mowbray was gebeurd De daad had niet het resultaat dat hij er eens van verwacht hftd maar toch gevoelde hij züch ruimschoots schadeloos gesteld Het is waar een andere en onverwachtte mededinger was verschenen met wien alle strijd vergeefs zou zijn nuar de gedachte dat hij Sybil bcrootd had van haar erfdeel had hem van het eerste oogenblik af dat bij haar ontmoet had steeds gehinderd en hij verlangde niets vuriger dan haar weer in hare rechten hersteld te zien en xelt daarin een werkzaam aandeel te nemen Met welken uitslag hij haren eisch had verdedigd heett de kzer reeds vernomen Dand Mick werd beloond voor alle gevaren die hij m den dienst van Sybil geloopen had en wat hij opvatte als de verdediging der volksrech ten Lo d Marney zette hem in e ine zaak en Mick nam Devitsdust tot deelgenoot aan Daar Devilsdust hierdoor een positie in de maatschappij had verkregen en een kapitahsfwas geworden meende hij dat de maatschappelijke betamelijkheid van hem eiichte dat hij een fatsoenlijken naam aannam en daarom noemde hij zich naar de stad waar hij geboren was l e fu ma Radley Mowbray en Co gaat goed vooruit en zal misschien mettertijd een aantal par lementsleden en pairs voortbrengen Devilbdust trouwde met ICarolien en mevrouw Mowba werd weldra de gunstelinge van alten met wié tij in aanraking kwam Misschien hield zij wel wat te veel van lekker eten en drinken maar tij had een zacht eu vroolïjk humeur en sterkte haar man wanneer deze cich angstig gevoelde om de 550 000 p s had uitbetaald aan schadeloosatflUingen de Regeering zoo een crediet van ten hoogste 17 millioen vragen om aan alle aaÉ ragon tegemoet te komen Merrimau ïoide dat de Ryksregeering en niet do kolonia e aansprakelgk was voor de verliezen tijdens den tweeden opstand geleden Maar daar zal Chamberlain nutoarlijk niet van willen Uooren Eindelijk komen er weder eens berichten over Hustands plannen met Mandsjocrijo Volgens de Engelsche bladen hebben de Russische gezant te Peking Von Lesjar de commandant van Port Arthur en de directeurgeneraal der Mandsjoerösche spoorwegen onder voorbehoud dat de Russische regeering haar toestemming geeft besloten de Nioot Sjwang spoorlijn den 8n October aan China terug te geven Een soortgelijke overeenkomst is getroffen betreffende de ontruiming der zutdelyke provincie vanMandsjoeriJe Indien deze voornemens bevestigd en uitgevoerd worden zal de twijfel aan de eerlijke bedoeling van Rusland om zijn troepen uit Mandsjüoröo terog te trekken eindeljjk wel verstommen m Maar dit is de vraag nog Want do verschillende Russische bladen waren zoo gewoon geworden over Mandsjoerye als oen B IttlWÉl Vdn zéker ontstemmïhg zal voroörzakeiü Nog onlangs heeft de Kraj het eifii levensbelang voor Rusland genoemd den rechteroever van de Amoer te bezitten omdat het zonder dat bezit niet gerust kon zjn over de veiligheid in zijn Oostaziatische eigendommen En de Birschewija Wjedomosti voorspelt eene herhaling der onlusten dia in Eebruari 1900 uitbraken als Mandsjoerjje door de Russische tro pen ontraiind wordt Het is voorol de Mandsjoerijsche spoorweg waarover het blad zich ongerust maakt En het dringt er op aan dat vooral de Regeering toestemming geeft tot de ontruiming waarborgen gegeven worden dat een herhaling der onlusten van ÜKX voorkomen zal worden Die waarborgen zijn moeilijk te geven en dientengevolge z il Rnsland in het ontbreken daarvan allicht een aanleiding kannen vinden om de ontruiming nog eenigen tijd uit te stellen Verspreide Berichten FUAKKBUK Het lid van den Parijschen gemeente raad Bcussat heeft in den raad een voor eene ol andare spekulatie of neerslarhtig als de markt overvoerd waj Julia werd mevrouw Radley en wR zeer ezien niemand kon lich dan ook beter gedragen Zij was uetter dan Karolien en wa als geknipt voor Mick die behoefde had aan iemand oie vastberaden was en liem leiden kon Wat Harriet betrelt die is nog met getrouwd Hoewel a lief en handig is is ie tevens lelfiiichtig en gierig Zij heeft een aardig ommetje op de spaarbank staan maar evenals vele anderen katt zi er maar niet toekomei haar geld roet een auder te deeten De groote en belangrijke maatregelen van Sir Robert Peel waarop drie goede oogsten volgden hebben den handel en het verlier weer geheel doen herleven te Mowbray De Tempel is weder geopend on Chnmng Jack is er natuurlijk weer bovenop terwijl de goede juffrouw Carey nog altijd allerlei gesprekken voert met hare buren om haar goed voorzien stalletje en wonderlijke goschiedenissen vertelt van dj groote werkstaking en de ongeregeldheden van het jaar 1842 wi Stel ingediend bedoelende stedelijke veizekering tegen werkeloosheid niet slechts ton behoeve van de georganiseerde werklieden terwijl de werkloozenkas gesubsidieerd zon moeten worden nit do stedelijke linanciSn Het voorstel is verwezen aan een commissie ter overwoging en uitbrenging van rapport Door bet congres der transportarbeiders te Lyon is aangenomen een voorstel om aan de maatschappüen op te leggen het verbod lui in dienst te nemen die minder dan een jaar wonen in de betrokken plaats hoewel van verschillende zijden dit plan bastreden was als een aantasting der vrijheid Nn liJn de vakvereenigingen vrijgelaten in do toepassing der bepaling al naar de omstandigheden Er is by de heropening der scholen voor lager onderwijs in Finlstère niets gebeurd reeds is het aantal leerliilgen voor twee en dertig gemeenten vermeerderd met 627 omdat de pogingen tot beïnvloeding der onders tegen de staatscholen zonder godsdienstige kleur vrijwel als mislukt liJn te besohonwen en de onderwiJsTorstrekkinp door geestelijke zusters in particuliere huizen aan kleine troepjes geen groote betneketiis heeft Konlni CariM vu FMtafal lipit l wme Ireift tan October naar FSrJi i zal daar hljjven tol eind November In dien tiJd zal hiJ naar l onden oversteken voor een kort bezoek aan het Kngelsch hot Itiliii Het tteet nu dat de koning in het aanstaande voorjaar naar Parjjs en naar Londen zal rijzen De ï hifulla verklaart dat China aan Italië een handelsconcesaie heeft afgestaan boven de Sanmnnbaai DuiTSOHLiSD Voorloopig zal de heer Kanftmann zich nog moeten bepalen tot werken tlmis hjj heeft zijn krachten een beetje overschat en hecit in dien zin bericht aan de magistraat van Deriyn De schoonmaak van de Brandenburger poort te Berlijn is nn afgeloopen doch het monument ziet er nog deerniswekkend nit met allerlei leeltjko vlekken en tinten als herinnering aan de foei smakelooze opsmukking ter gelegenheid van hetkroningsbezoekl De te Onesen aangeplakte redevoeringen van den keizer zgn allerwogen afgescheurd of doorstoken met stokken BINNENLAND STATEN üENEUAAL f JT K K K H M m B H Zitting van Donderdag 18 September Na de gelnkwensching door den tydelijken voorzitter den heer Van Alphen die wees op de werkkracht en do toewüding door baron Mackay in het vorige zittiiigsjaar betoond aanvaardde deze hut voorzitterschap met een rede waarin hiJ wees op de uitbreiding van den werkkring der volksvertegenwoorijiging die steeds moer en meer geroepen wordt te voorzien in de sociale nooden en behoeften Daardoor la de belangstelling in de deelneming aan de debatten aaiimerkeiyk vergroot De vryiieid van sproken ten volle willende eerbiedigen sprak de voorzitter de wenscbelgkheid uit tot zelfbeperking waarin na de v werkzaamheden door de Troonrede aangekondigd de leden zich overigens ruimschoots kunnen oefenen naar hU hoopte in den toon van onderliage waaraeering die steeds de debatten kenmerkte Het dankzegging aan den tydeiyken voorzitter en de bede dat Gods zegen op den