Goudsche Courant, vrijdag 26 september 1902

41ste Jaargang Vrijdag 26 Septeii ep lOOS o 8013 COURMT Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teleroon MS A D V E tt T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenticn tot 1 uur de midd lolcluoii N3 De Jjtgave dezer CouraiJ t g eschiedt da felijks wet uitzdtidering v in Zoi en F eestdag en I e prijs er drie maanden i s 1 2 5 franco per qst 70 I Alzonderlijke Kfiominers UV CliNTLM len farti 8 Jer fen té itAtenl J D ii zij We iinniii IC r l i Miiij den tot liöi uitlïi p aat ng vatfj efn l urfiiHigel wi tie VAm V 2eJ dhi de Kott en hifrefrft titveVltrl steenhouwerij op hf kadastraal bekena si I GojKla den 25 Si I Burgemee4eJ Openbare Verkooping te llaa§trecht op VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1902 des Toormiddags fO aren aan het Hnls B Mo 87 aan de Hoogstraat ten overstaan van dsn Notaris J KOMMAN van Eenige Meubelen en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED VLOERKLEEDEN en KARPETTEN enz Vóór de verkooping te zien Echt Zeeuwsch Tarwebroofl t cent de K O bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 7 Vraagt by Uwen De hoofdtekst van dit haUmaande IbuRisr lykscbe tijdschrift bestaat nit de BC tichrijving eener Beisomde Aarde die de Heer E T Feenstra KiiiPEB in opdracht der Vennootschap maakt Elk nnmmer is r Jk getUudtreerd naar eigen photographiaehe opna fll0tl Ieder inleekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijt per jaargang 7 0 incl de Annehfkaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem WORDT NIET UI TGESTELD Trekking Zaterdag 4 October 1902 Vijfde Verloting te HENGELO Geld door Notaris SCHEPERS van Zelhem in het openbaar bij WITTE te Hengelo Geld 30 Loten een prij § Galden Ie Prijs 2e soo roo 00 soo 3e 4e 6e Zie verder aanplakbiljetten bij wederverkoopers Verkrijgbaar bij BISSCHOP SWABTSENBURG S Lotendebiet Gonda en bij D J JANSEN Hengelo G k M Ct EENISDEF0T7MTEEE neu worilt verzucht op t MGKK te letten DIT BET MiOlZUN Ti VI IIAVK S VAAYZ0 E QORINOHEU Deze THEEËN worden afgele rerd in verMgelde pakjes vao i twee en mn half ea een Ned one met vermeldtag van Nommer ec K Prijs voorzien an nevenstaanil iMerk Tolgenfi de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerinK van geeerde orders aanbevetende i C BIJL voorheen J BREEBAABT Lz Werkkring gezocht IEMAND van onber levenswandel middelbare leeftijd welke door omst baiten eigen zaken geraakt is zoekt een werkkring welke voor hem en zjjne vronw een bnrgerlijk bestaan oplevert Bekendheid met boekhandel Encredement en Vee zijdige ontw maken hem geschikt voor Winkelbediende Filianlhoader Agentaren enz Liefst in Godda of Utrecht Goede referentiën Posit Chr beg Brieven onder No 2425 bureau van dit blad I Zaterdag 2 $ep temeer GËOPE n WERELD PANORAp Horte Groenendaal 5 Oeopend vatt s morgens 10 tot s avonds 10 uur ets ENTREE 0 ets KINDEREN IEDERE WEEK NIEUWE 8EBIE Van 20 af tot 26 SEPTEMBER i NAPELS met den VESUVIUS en POWPEJ van de Haagsctie Pro lioer Vereeniiog ten bate der Weduwen Weezen en andere slach foflfers van denZuid Afi ikaanschen oorljfag Deze LOTEN è f 1 per stuk worden geheel belangloos verkrijgbaar geSteld doorde Firma SCHENK Zk A BRINKMAN Zn en ai het Kantoor der Stoomboot De IJsel Geen Kinkhoest Geeli Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogeiyken tijd te doen genezen neemt onmiddellyk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Supe rior DruivenBorst honig Extract 7 iH E L I A 11 T II E nit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van r e H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 ct bj Firma WOLFf Jb Co Westhaven 198 ffoudo 4 i TB2VSTZSjy Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12ö te Gmda A BOUMAN Moordrecht I INKSE Nieuaerlerkad IJael A N viN ZESSEN Schoonhoven i Tb TOKKEN Boskoop B V WIJK OiuUaatcr A SCHEEB Haattrecht P W v EDE Oudewater K va dbe HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPKK MoercapelU ü v d STAR Waddinijmeen Wed V HOLST Waddinqmen M KOLKMAN Waddingtveen P A ui GROOT OudewaUr A Dl JONUH OudiwaUr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Semchop m n m m n um ni Door Ocnceth altfcmecn Minbevflicn IVMimM l M t Ecrt DIploma en Ooud Bekroondt T f r PRAEPARATEN VAN Qtlïna l arnrflA d nM c tknchtl e e T nterkcad kina wijn tegen iwaktc J kinderen tlt Tolwassenen gebrtk u eetlurt slechte plisvcrterlne zenuwhoofdpUQ ter Tentcrklng na dekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINA LAROCHE PERRUGINEUX m het bijzonder tegen Bloedgebrek Ble ksu bt kwalen T n Krltisehen leeft d ent VerkriJebaKr lo flacon A f J 90 co L pSb K apjIrt vo daaam ver8terkend aangena mvanwnaak vo f dflcelijkschgeb nik t llV I VCiy yooral Toor kinderen wakken en klterachtige gestellen leer tmn te velen Als geneeskrachtige drank bij stoornissen der spysverterlngsorganen en dlarrhée ook Yoorwigelingen en kleine kinderen PnjiperbutA S Kgr 1 70 4 M Kgr 0 9 H Kgr 0 5a Chemlscll M AlIrCllllrAr Speciaal voor Kindervoeding tn buuen 1 W Kfr ƒ 0 00 Mivera iTlClliaUIK qi Kgr ƒ 0 50 6 Kgt ƒ 0 85 AcitimO r fcyafPÜATI Het rooken eener haWe cigarette U voldoende tabeitrH ding van de hevigfts aanvallen van Aithma etc Indoosjes 0 80 en O SA Tamarinrip Rnnhnn frxht puroatief tegen verrtopping a i 1 tlll tl IIIUC IJUIIUUlia beien Migraine Congesties etc vooral ook aiïlaxans voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeeri yk en de smaak aangenaam Priji per dooije 0 80 en 0 60 Qoltnicilr l ac4f1lAC algemeen erkend als het BESTE haismiddel J Verkoudheid en K elp n het b een siymoplossend en verzachtend middel bij uitnemendbeidt oitsluitend in □ fleichjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschjc 1h ProHmrttiem vtm KRAEPELIEN ft HOLH te Zeist iin aiitn pooraiM ran tNfMtÜM waarop de naam en MtmaiMktttitiff en rerJtrvfibaar h f ét meette Afi iktkm t DrofMen KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST iUuM IN HET MAGAZIJN M AVOXUSTËir zijn voorradig B 3D E 2 T in verschillende soorten en pr jtai GEYSERS eenvondig in de behandeling en volkome veilig plaatsing onder volle garantie Het beste adres voor GASFORNUIZEN KOOKPLATEN GASORNAMENTEN geregeld de nienwste soorten GASBALLONS Alles tegeo concnrreerende prijzen Beste ep goedkoopste adre voor G AS GLOEILICHTBENOODIGDHEDEN Aanbevelend jj M M VAN LOON Gasfitter TELEF 117 Jffle zeker jnyrii d Bcht IateiL CaeaO té ontvUgen tnapieu tald en a Td imingen ik den naam des 1 Tenrurdigdf wer ldbe br StoU m e1 1 Tlrokmtto briisTO Ij lY I Du Sil i CKao ia met Aelk gëloeU I een auigeinme gezonde dntak vn r A gelgkach gelimlk eeq t 2 A l pi t t peeder voor eeli k6p ClanliM geneeskrtcbtiga dnpt f n m i diorrbee aleciila met vate rlwVl o Verkrijgbaar bjj de roaaiutti H 1 Apotbekara tas Pri t Kot V K pnrfb n let 1 f UO c éO 10 85 Q neraalT r1 geBwoard g r T or Nadat land Julius Mattenklgdt Amnterdam Kalverstraat 103 Tluinj i WeadtrkalitB iu do gebeele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel t6gen allo Borst Long Lever naaffzlekten enz Inwendig zoowel alB ook uitwendig in bijoa XiUe ziektegevallon met goed gevolg iian te wonden Pr S per llacei 1 1 per post t 1 15 TUarr i Wo cJMialf bezit een alsnog ongekende geaeeskracb en heilzame werking Maakt meestal elke pijnl ke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 jliaroud VOOr Oll neeslljk rehoaden beengezwel en onlangs een bijna S3 Jaar kankeriyden d enezen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden oatatekingen ent van alterlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker REiVRI S4AiDERS Rokin 8 Amsterdam Wbut geeudepAt ia but 11e men direct aan die SohutzeDSpotbeke dei A TUIKRRV in Pngrsda bet Uohiticb Oesterreich Oclieve prmpectua te oDtbiedeD bg bet Centraal UepAt Sandvr Rokui 8 Amiteidiuii Geen beter adres voor alle soorten SCHOEN WERK dan het Noflrdbrdliaiitdi Schoei en Laarzeninagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk COGNAC IIPiRIAL Socleté Géoér ile des Banx de Vie de Cognac Verpakt in verzegelde demyhons van 27 5 en 10 Liters Prijs f 1 40 per Liter is verkrijgbaar bg € VAll WLIETI Café Bblvédèeb GOüOA Proefflesaehen d f 1 30 Druk van A BBINKMAN Zn Gouda w ihüii iA i GÜfVAAR bCHADh iiHhti Vfi ftUORZAKb N en WKTHOUUERS V HINDER Kl v an RG MELSTKH 1 1 I iliebüqii verleend pn jk en iijiie r chtvepkrijgeif len ÉjnsT fabnel j dohr jbij inclmmor gelegeo aan den 76 ijfadasitraal hekend sec öitïjooie V nnootscWap raili erij te Rotterd m emlfM tol oprichting pener pertHcLaan de bpoorstraat w Hi t LeniWfcr 1902 i jfcn Wetnoiidqi a Voornoemd h R ij MARS ENS De Sec e aris j BROUWER UuiienlitiMlscli Overzlcbt De Petit Bleu publiceert een interview met dr ïbiriar den Igf irts van wglen do Koningin van Belgi en heeft van hem de verzekering gekregen dat do spoedige begrafenis van Maiia Heurietto njot een gevolg is viin gemis aan piëteit voor baar aandenken maar integendeel plaats vond ingevolge haar uitdrnkkelyk verlangen om met den minst inogeiyken praal ter aarde besteld te worden Haar lijk is niet gebalsemd ook omdat z j bet strudig vond met den regel waaraan alles op aarde onderworpen is stof zjjt g en tot stof zult gij wedeikeeren Men moelit den Koning er ook geen veiwjt van maken als hji Donderdag onmiddellijk na de plechtige uitvaart in de St Gudulo t3 Brussel naar Bagnères de Luchon terugkeert Zulks zon geschieden op zp dr Thiriar s raad gegeven vanwege een keelaandoening waaraan de Koning Ijjdende is maar waaromtrent zijn arts zicb niet kon uitlaten zonder bet ambtsgeheim te schenden De koning zou echter voornemens zijn morgen niet dadelijk te vertrekken Meer en meer gaan er steramen op die het gebeurde met prinses Stéfanie luide betreuren en de meening wint veld dat men haar gevoeglijk tot de lykplechtigheid had kunnen toelaten zonder te kort te doen aan den geest der beslmten te haren opzichte genomen bg haar huwelijk met graat Lonyay dat aan het Belgische hof als een mésalliance wordt beschouwd FEVILLEIOX Humoreske van Fbits Woldeck Utt het Duttsch vertaald 5 Al vroegtijdig hoorden de tantes haar klavierspelen en zoo waar toonladders en vingeroefeningen Na de koffie waarbij kij de tantes hartelijk gegroet had kwam e naar Elizabeth on verzocht haai een zm te verklaren uit Bulwers Ëugen Arara Ja u sprak niet eens tegen toen tante Josephine haar toevoegde lEugen Aram dat is mets voor Jonge meisjes Nadat Hilda een paar uren aan het Engelsch geweest was stond zij met een zucht van verlichting op In plaats echter den tuin in ot naar Schulze te gaan kwam ze met een heelen stapel geillusteerde tijdschriften voor den dag welke 7ij ijverig begon te doorzoeken Plotseling nep ze Nu kan ik het nummer waar die onzin in staat niet vinden Welken onzin liei kind vroeg tante Josephine genadig Och in dat nummer staat dat inen üit een lievelingsgedicht een mensch en uit zijne handteekening het karakter van iemand kan beoor Ook te Calais beeft zij een zielrtiis voor haar moedor doen lezen bggewoond door vele belangstellenden die uitdrukking wilden geven aan hun meewarigheid voor de Snaangename bejegening die ao de Piinses te Spa ophet koniulijk loi wasjjte beurt gevallen i 1 J Uit Iwfeonen jmdt aan de Times gemeld jdat de It mecnscbe regeertng voornemens is breedvoerig t i antwoorden op toei mogeIgke nota der ol tiürteekenaars aan tie BerIjnsche conventie Sn dat antwoord zal worden uiteengezet de bejeekenis en de gescMedenis van ahikel H v het Berljnscbe Tractaat En daar Koefnoni voor dwangmiddelen mot behoeft te vreezea is het vast besloten geen wgzigiiig te brengten m zju staatkunde doch de mogendliedien en de jpenbare rtcening trotseerende zal blijven voortgaan de Joden te dwingen buitenslands een schuilplaats te zoeken De Times Wöst er op dat Eoemenie den besten naam had onder de Balkanstaten j vaak word het als voorbeeld voor de andere aaijgehaald Zoowel m politiek als commercieel opzicht stond bot goed bekend Thans is hot bezig dien goeden naam te verhezen door een staatkunde die de meest barbaarbche landen in discrediet zou brengen Het oogst sle hts lof bg anti semieten en ultraclericalen Kn hot is do vraag of de beschaafde lioemeniérs op die kulde gesteld zgn De Times wijst er vorder op dat directe gevolgen van de Amerikaansche nota niet te verwachten zgn verandennTcn m de Roemeensche wetgeving zgn slechts langs indirectcii weg te verkrggen Koomenie heeft niet zulk een schitterenden fiiiancieeleii toestand dat het straffeloos een stam kan beleedigen die de gioote financiers van Europa onder zgn loden telt Sn Gordon Sprigg heeft in de Kaapsche wetgevende vergadering dingen gezegd die zgn tegenstanders steken znllen Vooreerst dat de oorlog van 1880 en 1881 voorkomen zou zijn als Sir Bartle Frere aan Transvaal de vrgzinnige grondwet had gegeven die hg Gordon Sprigg ontworpen had Verder zeide Gorden Sprigg dat de zitting van het Kaapsche Parlement zoo rustig een zitting als er in geen menschengeslaeht geweest was tot nog toe bewezen had dat hij met recht mscht zeggen op een meerderheid te knnnen rekenen Voorts ontkende bjj als bekend dat hü den Bond gezocht had De Bond was tot hem gekomen zeker en dat pleit voor do staatsmanswgs deelen Dat is weer eene nieuwe variatie der Graphologie Daar zal dat gedicht wel voldoende voor zijn meende tante Elizabeth ïNeen de redactie meldt dat is te eenzijdig Beiden dicht en handteekentng zijn noodig tot eene juiste boscliouwing Ik geloot er echter niet aan zei Hilda schijnbaar onverschilhg Zij kende tante Josephine Deze viel dan ook dadelijk in Ik houd die caak toch met voor onmogelijk Men kan het lioKt probeeren Worden die namen dan ook bekend gemaakt f Als u dat soma tegen zoudt houden wel neen tante zei Hilda alleen de voorletters der namen worden bij de beoordeeling gevoegd Ik beschouw het ook als onzin sprak tante Elizabeth maar er kon toch in die antwoorden wel eens wat staan dat wij op ons zelveo en onze gebreken zouden kunnen toepassen maar een gedicht schrijven is mij te langwijlig 0 daar zal ik wel voor zorgen sprak Hilda die heden werkelijk engelachtig was U neemt een vel papier en schrijft uwe namen daar onder aan Dan geeft u mij de verzen maar op die ik er boven moet schrijven Hilda liep in huis haalde papier en de dames zetten hare handteekeningen op de plaatb die Hilda haar aanwees jNu Hilda nog zei tante Elizabeth iLaat lat maar zei Josephine idat is niets voor jonge meisjes Weer geen woord tegenspraak van Hilda Wat was er in dat kind gevaren Ze was be paald onbegrijpelijk heid van zgn leiders Te Londen waren verscheiden Afrikaander leden bij hem ge weest om hem hun steun te beloven Ten j slotte zeide Gordon Sjrigg dat als de schorsing was doorgegaan het Britsche Kjjk op zijn grondvestenfeeschokt was Daarmede zoide hg niet te fee want met alleon mocht hjj zeggen dat Barton Laurier en Bond hun levendige voldoening over Chamberlain s beslis sing te kennen hebbon gegeten maar hg had er kunnen bijvoegen dat de koloniale eerste ministors en vooral Barton van het Australische Gemeenebest en Laurier van Canada met den meesten klem tevorea bg de Engelsche rogeering er op gewezen hebbon dat schorsing van de grondwet in do Kaapkolonie in de andere zelfregeerende koloiiiSn een zeer pijnlijken indrnk zou maken en nadoeligo gevolgen kon bebiben Men raag misschien meer nog dan Sprigg Barton en Lauiior danken dat Chamberlain ten slotte Milner in deze kwestie losgelaten beeft Stap voor slap gaat Eoosovolt voorwaarts in zijn campagne tegen de trusts Zaterdag heeft il te Jincinnati weer een verderen blik gegeven in zgn hervormingsplannen Maar allereerst heeft hg een weg die velen voor den hoofdweg aanzagen afgesloten als BGW lïij eg die niet naar bet doel leidt Hg jMtUfiS jiamelük do meening dat men het kwaad der tnilsts zou kunnen jjostrgden door verlaging van do invoerrechten Hg woes er op dat do produkten van een groot aantal trusts geheel en al een monopolie zgn dat niet tot de Vereenigde Staten beperkt IS Zg zoudon zeker weinig getroffen worden iloor wgzigingen van dien aard Hg noemde als voorbeeld de Slandurt Oil on de antlira cietcorporaties En de andere trosten kunnen wel getroffen worden door opheffing van het booge tarief van invoerrechten maar slechts ten koste van d kleine mededingers en van alle daarbg betrokken arbeiders en andere gesalarieerden Het eenige middel is controle door wotgeving maar daarvoor is een wijziging van de constitutie noodig Hg zei niet voornemens te zjjn zulk oene wgziging aan te geven om dat die moest worden opgesteld op grondvan overleg en discussie Maar hiJ was overtuigd dat alle hinderpalen zullen kunnen worden overwonnen ale men ze maar aanvat met het vaste besluit ze te overkomen langs een weg waardoor de indnstrieele ontwikkeling van het land niet wordt benadeeld Een van die hinderpalen is door Roosevelt s nieuwe verklaringen dnidelgk in het licht gekomen De verdedigers der trutst in den staat Nu schrijft u maar de eerste regels van uwe gedichten op de eene helft van het papier dan zal ik wel voleindigen en de bezorging op mij nemen Dan behoeft u er verder met naar om te zien Daarop nam z j het koijtbaar geschrift tusschen twee vingerj en bracht hel in huis Het IS toch een goed kind onze Hitda zei Josephine Zo heelt waarschijnlijk berouw over haar gedrag van gisteren Ik zal eerstdaags Dr Knebler weer eens op de koffie verzoeken Dat zou ik in dit geval met doen Josephine het kost mij toch al hoofdbreken om te begiijpen wat Hilda m ha ir schild voert Daar steekt wat achter meende de mengchkundige Elizabeth Bij de Schulzes is ze heden nog met geweest Dat beduidt wat Maar daar gaat ze zoo heen Och laat die praatjes maar antwoordde Elizabeth Wat Hilda möè genomen had naar icn buurman vermoedde de schnndere Elizabeth niet evenmin dat Rudolph op dit oogenblik bereidshet bewuste papier voor zich had en daarop metvaste hand schreel Volmacht Wij ondergeteekenden osephme Selbold en Elizabeth Selbold geven hWinee volmacht aan den WelEd Geatr Heer Justitie raad Koch onze kapitalen bij de bankiers August Horster Co op te vragen de ronde sommen van duizenden bij de Midden DuitBche Credietbank te deponeren op zes maanden te voren opzegbaar en de honderden en minder ter onze beschikking te hou den benevens de atrekcDing met genoemde heeren Kew York hebbon onlangs zicb op het standpunt gesteld dat de republikeinsche conventie desnoods over de trusts mag zeggen wat zj wil maar dat zg zich niet ten gunste van grondwetsherziening mag verklaren Roosevelt is echter dadelgk den vgand op dit punt tegemoet gereden Verspreide Berichten FuASKUlJIt Volgens de Matiii die nogal eens sensatienieuws brengt zou Waldeck Rousseau twee maanden voor zg n optreden als premier ten Vaticane ontvangen zgn en zou hg in een onderbond van twee uur van kardinaal EampoUa de verzekeiing hebben gekregen dat het Vaticaan zicb beslist neutraal zou honden in de Droyfuszaak terwijl men toen Waldeck eer als redder dan als tegenstander beschouwde De zakendoenden te Decazeville hebben uit hun midden een commissie belastmet een bemiddelend optriïden tusschenwerklieden en werkgevers ter beëindigingvan de staking en onverwijlde hervattingvan den arbeid Majoor TiO Roy Ladnrio kan wegons zgn daad van ongehoorzaamheid tegenoverzijn chef in den morgen van den vijftienden Angustns door den krggsrnad te Nantes alleen vrijgesproken of van zijn rangvervallen verklaard worden Jaurès houdt in de Petite Républiqnf naar aaiil iding van Coinbes terechtwijzing van Pelletan een filippica over het groote Daitschland dat van Lnther tot Lessing van Göthe tot Richard Wagner en Virchow het geestesleven van den mensch zoo roemrgk ontwikkeld heeft De arrondissomontsraad van Perpignanheeft een voorstel tot erkenning van het dusgenaamde vrije onderwgs verworjien en aangenomen een voorstel tot verbod vanhet dragen der soutane terwijl de secreta risgeneraal dor prefectuur te Nimes de zitting van den arrondissementsrand verlaten heeft toen een gispingsmotie voor het ka binetü mbes voorgesteld werd Wfk DuiTSCHI tND Tot dusver zijn geenêrlei beschikkingen getroffen voor eventueel in het volgend jaar in Saksen te houdelT groote manoeuvres onder den naam van keizcrmanoenvrcs aldus bericht het Saksische ministerie van oorlog Door den gemeenteraad van Frankfort te vereftenen volgen de handteekeningen Deze volmacht moest wel zoo g ite d worden omdat beiden H da en Rudolph onbekend waren met het bedrag der kapitalen August Horster Co waren natuurlijk ten hoogste verbaasd en zeer gekrenkt over dit blijk van wantrouwen Daar zij zich echter nog boven water meenden te kunnen houden en zij zich allerminst tegen over den Jubtitieraatl bloot wilden gevea betaalden zij de gansche met onbelangrijke som zonder op of aanmerkingen Den brief waarin de JuatUieraad zijne lastgeefaters kennis gaf van de uitvoenn der opdracht behield Hilda lie den besteller opgewacht had voorloopig bij zich Van dezen dag af behandelde zj de tantes als eene lielderijke beschermster Weinige d igen daarna kwam tante Josephine verstoord uit de kerk Het IS ongeloofelyk zoo hoog moedig aU die menschen worden Zoo even kom ik gelijk met den bankier neen den heer HpndeUraad Hor ter yit de kerk De man staart me trolbch aan en denkt waarschijnlijk dat ik eerbt groeten zal omdat hij gisier n iHandelsraad geworden is Thans was de tijd voor Hilda gekomen nadat Rudolph haar nog zekerder ber chten die hij van zijn agent ontving meegedeeld had ora de tantes in te lichten Ja tante hij is zeker beleedigd omdat u uwe gelden terug f evraagd hebt Wat ons geld je babbelt Slot voigd