Goudsche Courant, vrijdag 26 september 1902

Zaterdag S7 September 1903 So 8914 4l8 e Jaargang Zander Instituut I oni oegef goum Dinsdag 30 September CONCERT te g even door bet WIKINER DAMES ORCHEST fiouDSCHE mum IMeuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon o St ADVEUTENTIEN wonlen geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Teleroiin Sn SS De tJitgave dezer Courantg esehiedt dagelijks met uitüonderiiig van Zon en Feestdagen Oe prijs peJNlrie maanden is 1 25 i rico per st 1 70 Afzonderlijke Nommers VI IF CKJSTEM Fluweelen Singel R 7 GOL IIA Genecsh Dt J H BAKKER NIEMKIJER Directr D vas DUIIREN Beland van ruggegr verkrommingen ingevallen borgt se on o beenen en a nieroUchaammisvorm algem iwal te eonatioatle spieren genr sleliten rheumatiêche aandoeningen verttuikingen enz enz Openbare Yerkooping IR GOU A op MAANDAG 6 OCTOBER 1902 des morgenB te elf uren in bet Koffiehuis HARMONIE aan Je Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVER van No 1 Een op den besten winlcelstand der stad gelegen van Gas en Waterleiding voorzien WIPJRELHlllS WOONHUIS en ERF aan de AVydstraat te Gonda Wyk A No 38 Verhaard bij e week voor t 7 No 2 Een goed onderbonden WOONHUIS mei alzonderlUhc Bovenwoning TIMMERMANSWINKEL en ERVEN aan de Westzijde van den Raam op den hook van de Kruidonierstraat te Gouda Wijk O No 211 ïe aanvaarden 1 Februari 1903 Het Huis van Gas en Waterleiding voorzien bevat beneden Voorkamer en Suite Binnenkamer Keuken en Kelder en boven 3 Kamers Keuken en Zolder met Meidenkamer No 3 Een onlangs vernienwd HUIS en ERF aan de Westzijde van don Kaam te Gonda Wflk O No 200 Verhuurd bij de Week voor t 2 No 4 Een goed onderhouden HUIS en ERF in tweeën bewoond achter do Viscbmark t te Gouda Wijk I No 152 en 162a Verhuurd bjj de week beneden voor f 1 90 en boven voor t 1 70 No 5 en G TWEE naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Spelderaakerssteeg aan de Zeugstraat te Gouda Wijk G Nos 65 en 66 Verhuurd bij de week eik voor 1 1 No 7 Een onlangs verbouwd PAKHUIS en ERF met ruime ZOLDERS aan de Bogen te Gouda Wijk O No 133 Te aanvaarden 13 October 1902 No 8 en 9 TWEE HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat te Gouda Wijk R R Nos 20 en 21 Verhuurd bij de week elk voor 1 1 50 No 10 tot 15 Zes naast elkander gelegen enkele jaren geleden goed gebouwde en goed onderhouden WOONHUIZEN en ERVEN aan het koordrechlscbe verlaat Zuidzüde te Gonda Wyk l Nos 283 tot 288 Allen verhuurd bg do week en wel 283 voor f 1 70 284 voor I 1 80 285 voor l 1 70 286 voor I 1 60 287 voor f 1 80 en 288 voor l 1 85 En Nos 16 lot 25 Tien naast elkander gelegen percoelen in de nieuw aangelegde straat aan do PrinsHendrikstraat te Gouda elk breed 3 76 Meters en lang 18 30 Meters Terstond teaanvaarden i De pcrceelen zijn de 3 laatste werkdagen vuór der dag der veiling van 10 tot 3 uren en op Am verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen K eft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda WIi iNi il SCHWALBI f J Directrice Frau BRANDT uit het Hed Panopticum Amsterdam Entree voor leden van Ons Genoegen 60 c Voor niet leden en vreemdelinffen ƒ 1 rjaMliUimijii LUjillld Jmi iMiionuuunui van de llaagsclie Pro Bócr Vereeniging ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtofiers van den Zuid Afiikaanschen oorlog Deze LOTEN ii I 1 per stak worden geheel belangloos verkrijgbaar gestel door de Firma SCHENK Zn A BRINKMAN Zn en aan bet Kantoor der Stoomboot De IJsel De Slcdelijke Hypolheckbaiik TE S GRAVENH AGE COIHMISS niSSBN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr XD VEEGENS F 1 O BOSMAN L DROOGLEEVER FORTUIJN H L KNTHOVEN H Lzn i V F KNAPP Jr Jhr Mr W H DE SAVOKNINLOHMAN Mr F A MOLSTER c M c OBHEEN Mr F W J G SNI IDER VAN WISSENKERKE ö h DE WETSTEIN PPISTER en Mr A R ZIMMERMAN Sluit eeiHe hypotheeiüre ueMleetUugvu op huizen en landerijen tegen billjke voorwaarden Geeft 4 7o fJOtMlftrleee uit tegen den koer eau ileu dag Inlichtingen te bekomen te OOVDA by de Hoeren JW J OtJIMSH if Vo Directeuren Mr P DROOGLEEVER FORTUIN Mr C SCHUIT Geen Kinkhoest Geen Inilnénza Om Itinhhoesl Influenza Borsl en lieelaantloeninj binnon den kortst mogeiyken tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van ouds bekende b iroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst TionigExtract M E L I A W T II E uit de KoninklSke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bj middel tegen Wwnm hold enz mag in geen breken In flesct en SO et bij Drogisten im bij CléWeisz Co ROTTER DAM Dit gopde oude Hiiistlek Jlcbt Terkond enkel Huisgezin ont chen i 1 25 75 HH Apothekers Te AmBtcrb n T Tuyll F U NI HEIJDEN te Reeuwiik P 7 D SPKlK Moermpelle D ï D TZ Zater holst Waddm mee M KOLKMAN WaMingsveen P A üb GttOOT Z bZXp A m JONÜH Ou kwater J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKER te Ben cnop a ca p OOï OS S a ADYEETEITIM in alle Couranten worden aang enomen door het AdverleilUe Bureau van A BlUi KMAN ZOü Geen beter adres voor allo soorten SCHOEN WEI K dan hel Jloordliralianteh Jchnci on laarzeDin igM ii KLEIWE 5 E 30 tegenover do KloiwcgNtceg Aai bi vi iemi c SMITS Alle roparatiBn en aangemeten werk Vraagt bij Proefnummer van TouRisr V wen Boekhandelaar ee der Nederlandsche uitgauj De hoofdtekst vap dit halfmaande lykscbo tydschrift bestaat uit de Be chrljvtng eener Reia om de Aarde A i de Heer E T Feekstka Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nnmm eiiisry s géHliiHtrrerd naar etgefi photos grnphlueheopnn Ieder intockenaar ontvangt por juar ongeveer tiO AnnicMItaurtcii die hem nnn eigen ot r eii under door hem Oji te geven adreii door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Priji per jaargang f 7 80 Ansiehtkaarten De intcokening is te allen tyde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Touri8t Haarlem Wie zeker iijn wii d Echte Eikel Cacao te outrangon tesameu gesteld en na vele pr £füemingen in den 1 handel gekomen onder den naam des I uitvinders Dr MiohaeliB vem rdigd I op da beste machines in het wereldbe 1 roen d 6tabbliuement van Qebr £ StoUverck ts Keulen cltcha Bikel CacsLO in vierkanten bassen Deze EiktJ Caciu Is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor da J gelijkach gebruik een il 2 hetlepeli Ta I t poeder toot een kop ChoooUte Al geneeskracbtige drank bij Td van l djarrhee slechts met water t gebruiken I Verkrijgbaar bij do voomttmata H 1 Apothekers aa $ Ka U proBlhnajea UO c 0 90 0 0 35 Prij Oenerailveitegenwoordiger to Nedm i nd Julius Mattenklodt Amnterdam Kalvcstraat 103 Ulenw onovertrollen frof Dr Liebers wolbeloud PKUW KBACBT SLIXIIE Alleen echt mot rabrieksmBrk tot voortdurende rftdicftle en ïekere gensBing van alle zeltfl de meest hardnekkige enuwHekten vooral ontstaan door r BKSi afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleeb iacht Benaawdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte gpgsvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige proapectoBsen rrijiror fle h ö 3 dubbülofloscU Oeniratil bepot Matth v d Vegto ZuUbommo Dtpöla M Clélian Co Rottordam F Happel s Gravenliage 1 Halmmans de Jong J Ciii Uotterdnm BciToanili op 10 T ot lMUUn ook w iH g I IHVM Pnm Sfboenipp etuor t te Glou Sïtin GftD crême enl nla beiU miiUeUa voor hctionder ktang poetien T n De iwMt en gekleurde Heereii Diniei n KiDil rsghoeiien Vfr kriiglwar bi winkelier in Sc enwcrk G l nlErilD Hijen eni Mea letn op bet fkbriektmsrk Drocenje Druk van A BKINKMAN Zn Go Wolff Co fïouda on bii alle drostisten IVationale Militie Kl NlSGrfliNG BURGEMEKSTER en WKTHOUDKRS van Gouda doen te weten dat Jiet Rejïiater van Inschrijving met de Al ihabetisctie Naamlijst van hen dio in dit jaar m deze Gemeente voor do Militie zijn uiget Clireven van den 270 September 1902 tot eu met den 6n Üctober daaraanvolgende de Zondag lutgezonderdj van des voormuklags id tot de namiddags i ure op de Secrttane bovenlokaal aldeeling Militie der Gemeente voor de belangliehbenden ter lezing i nedergele d en dat tegen Register en lijsi be waar kan worden ingebracht bii den Commissaris der Koningin m deze I mvincie looi middei van een n etde noodi e bewijastilkktii gejitaafd verioekbclirift op ongezegeld papier omierteekcnd door hem of haar die het bezwajar inbrengt welk vei oökj chrift vóór ül o den 6n October 1902 moet worden ingeleverd bij den Biirgeracester dezer Gemeente Gouda den zón September 1902 ISurgeraeester en Wethouders voornoemd R L MARTEbIS De Secretaris BROUWER Uuiteiilandscli Overzicht De onderhandelingen over den Ausglcicb holi beii eerEistejea totr gJJa tgsh d iftL dó OostcnTÜKsclie en Hongaarscliè ministers het eens zijn geworden aver do rechten op chemische prodncten waarmede een groot struikelblok uit den weg is geruimd Er blijven echter nog ongeveer 200 artikelen te behandelen waaronder nog verscheidene die moeite zullen geven Men verwacht dan ook dat de besprekingen ook deze geheele week in beslag zullen nemen Vroeger duurden dezelMe onderhandelingen twee dagen Telken jare in het najaar duikt sedert eenigen tijd in Frankrijk het dreigend spook van algemcene werkstaking der kolenmijnwerkers op Verleden jaar in September wierp het een groote schaduw over het geheele land eu slechts door de handige tnsschenkomst van de ministers Waldeck Roussean en Millerand is het gevaar afgewend Maar thans is te Commentry wederom het congres der mijnwerkers bijeen en opnieuw staat ais voornaamste punt op de agenda het al of niet beginnen van een algemeene werkstaking ter verkrijging van een arbeidsdag van acht uur en een pensioen van 2 franc per dag Zooals men weet heeft de Kamer het vorige jaar ingestemd met een regelmatige FEVILLEIOX Humoreske van Frit8 Woldeck Uit het Duitsch vertaald 6 U hebt toch den Justïtieraad Koch uwe volmacht gegeven Rudolph Schulze heelt ze hem zeU gebracht Onmogehjk I dan zou iemand eene valsche handteekoning gemaakt moeten hebben lïNu dat mtjct dan wel een goede vriend ge daan hebben want binnen korteh tijd 13 de heer Handelsraadff bankroet iHilda dat is het werk van jou en Schulze maar onze handteekening f Hebt u ine zelf gegeven AUoo wafe dat schrijven in het geillustferd tijdschrift eene onbeschaamde logen jij jij Hier verstikte de toorn tantes stem Ja omdat u toch geen verslandigen raad aan genomen ztiudt hebben Uwe haiidteekeningen had ik de volmacht heeft Radolph Schulze geschreven en uw geld ligt veilig en teker op de Midden Duit3cheCredi tbank ïVanwaar ik het dadelijk terug zal nemen om aX de achtenswaardige firma wier chet gisteren nog zoo hoog geëerd is wöêr toe te vertrouwen vermindering van den Arbeidsdag tot acht uur over eenige jaren Verdeeld teneinde de mijndirecties de zaak niet te moeilijk te maken De raeerdeiheid toonde zichviorts gunstig gezind voor de pensioneering maar er werd geen besluit genomen daar men eorst oen bestndeering van de financiën noödig oordeelde De nignweikcrs hebben zich daar toen bvj neergelegd maar reeds sedert eenige maan den was het onder ben woeliger geworden en was het d uidelijk dat de zaak dit jaar opnieuw op iliïn voorgrond zon worden gebracht Er zyn sommige móndistricten die van geen langer uitstel willen weten en nu direct een beslissing willen uitlokken Op het congres te Commentry dat Woensdag geopend is waren 35 afgevaardigden aanwezig in het geheel vertegenwoordigend 128 000 miinwerkers uit liet Noorder bekken en 41000 nit het Znider Met de andere aangesloten vereenigingen of syndicats waren er 189 000 mynwerkers vertegenwoordigd De eerste dag werd do spanning reeds da4eli k versterkt door het ontvangen van een telegram uit Oorignies Noorderdepartement berichtende dat 8000 mijnwerleers het werk hebben gestaakt De op het congres aanwezige vertegenwoordigers van hetKoorderdepartement hebben onmiddellijk een geheime vergadering belegd Wfitdaarbesloten is werd Voor het oogenblik is e ook van de congreszaken nog niets belangrijks te melden want de rest van den eersten dag heeft de vergadering zoek gebracht met een persoonlijke rnzie over de aanwezigheid van een zekeren ülscalier die door sommigen beschuldigd werd in verbinding te staan met de ni nmaatschappijen De Enssiiiceering van Finland wordt voortgezet De Times correspondent te Petersburg meldt dat nieuwe maatregelen genomen zp waardoor aan alle privileges van Finland een einde zal worden gemaakt De geheele rechterlijke macht zal worden gesteld onder de uitvoerende macht en de regeering des lands geheel en al in handen van den gouv generaal worden geplaatst deze benoemt en ontslaat alle ambtenaren die uitsluitend aan hêm verantwoordelijk zijn Dit alles wordt in een viertal verordeningen vastgelegd De eerste bepaalt dat de Finsche Senaat voortaan geheel onder den gouverneur generaal zal staan de senaatscommissie die de beraadslagingen van den senaat voorbereidt zal uitsluitend van den gouverneur haar instructies krijgen Bij elke belangrijke zitting zullen de gouvernenr en Dat gaat niet tante lachte Hilda dat hadden wij vooruit voorzien Rudolph en ik hebben derhalve gedeponeerd op zes maanden vooruit opzegbaar U ontvangt echter j pet minder rente voegde ze er berekenend bij Josephine was sprakeloos Elizabeth zeide ook niets Wel waren haar die bedenkelijk hooge renten raadselachtig Maar Hilda had een goeden inval Tante u bent booa en van uw standpunt ook met recht maar ik weet dat ik ook recht heb en om u te doen zieuj hoe zeker ik daar van ben wil ik u een voorstel ben Indien Horster en Co binnen de helft dier zes maanden hunne betalingen niet moeten staken dan wil ik mijnentwege Dr Knebler huwen Wordt mijn gegrond vermoeden evenwel bewaarheid dan mag ik trouwen met wie ik wil afgesproken Tante Josephine zag z ch door de lichtzinnigheid van het onbedachtzame meisje nader tot haar doel gebracht en antwoordde even welgemeend als vergenoegd afgesproken T Tante Elizabeth zei niets maar dacht des te meer Reeds na drie weken gingen allerlei geruchten door de sta Spoedig waren het geen geruchten meer 1 Horster en Co maakte een schandelijk bankroet met verzwarende bijomstandigheden Hilda was minstens een handbreed grooter geworden De dames zagen tot haar op als tot een hoo ïiJMindant aanwezig zijn zonder toestemminjp van den gouverneur en buiten zj n teg Woordigheid mag geen besluit genomen worfcu Bovendien heeft de gouverneur het recht alle besluiten van den Senaat ongeldig te vWklaren D tweede verordening machtigt den gou vern nrgeneraal zonder eenig gerechtelijk ondifjoiek eiken regeeringsambtenaar te ontslaa die niet rechtstreeks door den Tsaar is aiingesteld D4 derde verordening maakt eon einde aan de dnafhankelijkheid der gerechtshoven De rechtèVljke commissie uit den Senaat krjgt do beiroegdheid naar goedvinden rechters te ontslaan En indclijk is een Mrordening uitgevaardigd waarbij l et Unssisch tot do olflcieele taal voor do beraadslagingen van den Senaat wordt verklaard Het is nog niet vastgesteld wanneer deze veroüdeiiingcn in werking zullen treden De correspondent vernam dat dit geschieden zou in October 1903 doch van andere ijjde werd verzekerd dat deze edicten slechts dan zullen word n toegepast wlinneer het noodig wordt gMcl om den weerstand tegen het ongrondjirettl e militaire edict te breken raaf van Dudley de nieuwe pnder lnn li i i ai ir tf8tgten wa a post vertrokken Het is een moeilijke taak die hem wacht want het land is under de nieuwe toepassing van de Misdadenwet in sterke gisting Men doet moeite om een bij eenkomst te beleggen tusschen vertegenwoordigers van de groote grondeigenaren en an de lersche landpartü maar twee van de grootste grondeigenaren weigeren mee te werken En iutusschen gaan de vonnissen wegens bedreiging steeds door Eergisteren zijn te Hoserea een aantal Ieren o a de hoofdredactear van een krant veroordeeld tot gevangenisstraffen loopende van zes weken tot twee maanden De krantenman moet na zijn twéé maanden uitgezeten te hebben bovendien nog f 1200 borgtocht stellen voor zijn goed gedrag gedurende een jaar Groot Brittanje ia tot dusver de eenige Staat die de nota van den Amerikaanschen minister Hay betreffende de Joden in Enmenië heeft beantwoord Algemeen is de opinie dat Amerika s stap niet zal slagen De Weener correspondent van de Times zegt dat het edelmoedig pogen der Vereenigde Staten klaarblijkelijk niet zal leiden tot een practische uitkomst ger wezen Die arme dokter Knebler zuchtte tante Josephine Hij ia er nog goed afgekomen sprak Hilda lachend Ik had wel ja gezegd want ik had mijn woord gegeven maar hij zou het niet best bij me ehad hebben Nu echter heb ik uw woord dat ik trouwen mag met wie ik wil En wie ia dat vroeg tante Josephine ge streng met hare vroegere autoriteit Ik sat hem dadelijk halen tante fToch niet irRudolpb Schulze zeker hij en geen ander jrWy zijn het al lang eens maar mijne aanstaande schoonmoeder zal zich niet weinig verwonderen Wat weet zij dan niet Niet het mmste dat alles hebben wij onder vier oogen verhandeld jtHiidal riep tante Josephine ernstig verstoord Dat heb ik al lang aanzien komen zei tante Elizabeth rustig Hilda haalde haren Rtidolph en bracht de schoonmoeder ook mêê Een zoo genoegelijken avond hadden de oude jonge juffrouwen in langen tijd niet gehad Tante Josephine wilde eer t nog tegenover Jul Schulze de voorname spelen maar dat hield onder de kernachtigheid der bij alle bescheidenheid toch zich zelf bewuste oude vrouw geen stand en tante Elizabeth sloot met de practische verstandige Juf Schulze dadel k welgemeende vriendschap Op den knappen Rudolph met zijn flink uiter Van de regeeringon van Duitschland en Oostenrijk is zeker niet veel medewerkiny te verwachten Oostenrök Hongarije heelt slechts één bondgenoot op het Balkanscbiereiland waarop het vast kan rekenen en die bondgenoot is Eomenië terwijl Daitschland nog steeds sterk onder den invloed van Bismarcks traditiën zich niet zal mengen in de binnenlandsche aangelegenheden van een vreemden Staat Bovendien is het geen onbekende zaak dat Rnmeniö wat de groote Eiiropeesche politiek betreft middeliyk als lid van het Drievoudig Verbond beschoowd wordt In RumeniÖ zelf heeft Amerika s poging tot interventie natuurlyk veel ontstemming gewekt Zeker officieus blad noodigt de Rumeensche pers uit eenparig te protesteeren tegen vreemde inmenging in s lands wetgeving Verspreide Berichten Frankrijk De premier Combes bereidt in zjjn kwaliteit van minister van binnenlandsche zaken een rondschrgven voor met betrekking tot de uitsluitende ambtsbediening van priesters in de Franache taal wat de predicaties en de cateehismua betreft althans in het noorden wordt veelvuldig het Vlaamsch gebmlkt en in de Pyreneeën het Baskiscli De minister van marine Pelletan heeft bij ziJn terugkeer eergisteren in den voormiddag te Parijs zoowaar nog zooiets als een joyeuse rentree gehad door de aanwezigheid op het perron van enkele marine autoriteiten en verscheidene leden van den FranschItaliaanschen bond die hem kwamen vertellen dat ze niet eens de jongste rectificaties noodig gehad hadden om overtuigd te zïjn dat de minister zoo na als vóór dezen de vriend der ITransche democratie was en Pelletan blü zJin overkropt gemoed weer eens lucht te kunnen geven na de lange spoorreis van Marreille naar Parijs antwoordde dat hy steeds een voorstander is geweest van een nauwe vereenigiug tusschen Italië en Frankrijk en dat hij de leelijke woorden hem toegedicht nimmer gebruikt heelt wat de kabinetschef van den minister nadrukkelijk bevestigde En nu stilzwijgend en volijverig aan t werk zonder onverstandige praatjes en fanfare nnades In het departement Indre ct Loire is het aantal kinderen op de staatsscholen zonder speciaal godsdienstig karakter aan iijk hadden de tantes ook niets te zeggen Ook waren zij hem grooten dank schuldig Toen Hilda in den tuin een beetje lang afscheid nam en met gloeiemV wangen en schitterende oogen weer in de kamer trad zei tanto Josephine Lief kind zoo n verloving is toch eigenlijk niets voor jonge meisjes t ff 1 ii il t