Goudsche Courant, donderdag 13 november 1902

j J i yi in bedoeld Unienra ook loten rerkrijgbtar zallea zQn OemengAe Brricbtcn Uit Alkmaar neldt men Riykenii Msn ecrfjluleruntTond virnpniid manifest hebben de sigarenmikers op de labriek van den hoi x A W van Zoydain alhier iMt werk geataakt nadat langt minnelgken pg tarerge h getracht wa eene beterp InonregiliDK te yi rkruifi ii Dn takers bebhcii gemeend banna rechtvaardige taak te moeten brengen voor de publieke opinie niet tw elende aan atinr ftyiapatbie In eene openbare vergadering te hoadi n op U dezer tal de heer il 1 1 KirbelHheim de toestanden op de fabriek bloot lefgen rtjk Men schröft aan de N R CC Tuden oen ilcrdagiivund g TOodeii oole ningBvergaderingderlarnvi re niging Knope te Knype viel een ongeval voor Du voorturner ie heer 1 maakte eene eonvondige oefening aan het luiogrek n 1 den bnikdraai Bij den voortwaai liet hg plutneling men oordeelt tengevolge der gladheid van deu fskatok beide handen los en viel v66r den ttkstok op den grond be toestand was van dien aard dat geneeskundige hulp werd ingeroepen Do geoeusheer constateerde dat niets gebroken was de heer J was goed bij zijne positieven maar kon niet loopen Volnlrekto rust werd voorgeschreven tijno tnrnmakkers drdegen hem naar huis Hg klaagde over erge piJn in Hchuuderbladen en bnvenarmen en t jn beenen bleven doot De dokter constateerde by een tweede bezoek cenige beter ehap Thans meldt men ons dat de heer 1 aan Inwendige verbloeding is overleden j Froderik Van Eeden over de eodanldemo crilten In een openbare vergadering der afèeeling kroningen van Gemeenschappelijk Grondbetit heoft Dr Kredorik van Kedcn na zijne voordracht over Ons plan van actie iets voorgelezen uit do voorrode van t n nieuwe werk dat binnenkort verachünen tal Kr wordt in die voorrede te velde getrokken togen do sooiaal democratie Frcderlk van Kedeu zegt dat hg oorspronkelijk met neutrale houding tegenover de sociaal democratie heeft gestaan maar langtamerhitnd is btj tot du overtuiging gi kuiilun dut de sociai ldemacratio eon ontaarding is van d tuiver awsiij ische idee een ontaarding gaUJkondo op mr in de eerste Christonkork na Jetns dood In de soeiaal democralie tooalt til tot ons gekomen is uit Dnitschland aldus tegt hij is een verstard dogma belichaamd het Mnrzisme is een monster van tegenttrijdigbeden hot eincht recht m ontkent dat er toe iets van recht bestaat De kern van de socialistische idee is dat recht gaat boven macht terwyi de sociaaldemocratie eerst de macht loekt en daarna tracht uit te voeren wat recht is De so ciaaldemocratie zoekt het gezag om het getag te overwinnen Ze draagt de kiem van eigen ondergang in zich Het groote aantal van meeloopors zal de eerste oorzaak t jn van baar ontaarding on ondergang De soriuuldemocrntio verspreid de zaden der waarlieid maar de kieuicn tullen eerst groeien uit haar ontbinding Mer meldt nader uit Enachedi in verband met het ontslag van Van Blanken dat dete gverig socialistiseli propagandist werkzaam aan de Knschedeilche machinefabriek overeenkomstig het fabi ieksreglement is ontslagen Op verzoek van de afdeoling Enschede van den Uotaalbewerkersbond is goedgeAM dat hg dadolgk uitscheidde rgdag is er conlurciitic tusschen directie en hel bestuur der afdeeling van goneemdei bond In de Htiiton van Noord Holland geldt nog bat oude gebruik ook in sommige gemeenteraden nog itt eer dat de zittingen worden geopend met een forranllor gebed Nu het reglement van orde moet worden herzien heeft do miiidorhoid der commissie voorgesteld de schtinvroomheid at te schaffen Uo Haarl t vernjeldt tvolgendo nit de toelichting De voorsteller van dato wyzigiïig begon net do opmerking dat hy er over g edaeht had h t artikel te laten rusten omdat hy do ergernis dia hot voorleten van inik een ormnlior by hem opwekte geniakkeiyk kon Voorkomen door tydena die handeling tich ait do vergndertaal verwöderd te houden Docb hem was van verschillende tydon gevraagd een voorstel tot al thij lng van het gebed te doen en hg leidde laari U af dat twoeg hg een soorlgclgf voorstel toch ter tafel zon komw en dan ton liet punt in de oommissie niet behandeld tgii terw l b de voorsteller het toch zou ondersteunen Hy had geaprokea van ergernis en dat woord drukte zyn meening jsist nit Het begrip gebed had voor hem zulk een hooge en ernstige bcteekenU bet was zoozeer vereenzelvigd met bet woord der Hcbrilt indien gg bidt zoo ga in uwe binnenlumer dat het verphrhte voorlezen of voordragen van eau fürmaliergcbed in een vergaderint wier leden tal van godsdienstigi richtingen waren toegedaan en waarin evenzeer ledpu zitting hadden wi n godsdienst volkomen Onverschillig as hem voorkwam heiligschennis te gn Om die reden zou hg het hoogst wensebelgk vinden dat een regiumentsartikel waardoor een daad waartoe de inensch komt m de ernstigste oogenblikken zgii i levens wordt omgezet in een formaliteit zonder betcokenis nit bet reglement van orde werd verwyderd De meerderheid verklaarde zich tegen de wgziging Ken dier leden vond in deze handelini id tegenstelling met den voorsteller een zeei gewensphte gelegenheid om wgding te ievan aan de stemming die iD ceu vergadering behoorde te heerschon welke de groote belangen ging behartigen aan haar zorgen toevertrouwd Bovendien meende dat lid dat nu dit gebruik eenmaal bestaat afschaffing daarvan oi k wegens de gronden waarop die werd voorgaataan groote ergernis moot g ven Een ander lid wenschte dit artikel onveranderd te laten ofschoon do bewoordingen van bet gebed daarin voorgeschreven niet zgn volledige sympathie hadden Een derde lid verklaarde zich stellig tegen wytiging van het In het regloraen ♦ oorgeschreven formulier en zon mocht du worden voorgesteld leker geheele af cliafling beter vinden doih waar hy wint dat vele leden op deze plechtige opening der vergadering gesteld waren en hy zich nooit ergerde al woonde hij plechtigheden by die niet geheel uitdrukten wat ig gevoelde doch waarvan li j wist dat vele aanwezigen daarvan wel doordrongen waren zoo kon hg zich met de afschaffing van het gebod niet vereenigen te meer nn do bewoordingen gekozen waren tó6 dat zeer velen daarmede kunnen instemmen al verschillen zg ook overigens in goyadienstige opvattingen Hot vierde lid der meeiderlieid verklaarde tich niet alleen legen afschaffing van hot gebed omdat juist het feit der afschaffing een afzonderiyke voor velen krenkende bcteekonis tou hebben docb hg verklaarde tevens dat als het artikel niet bestond hg wel geen voorstel zon doen tim het in te voereii doch zeker oen daartoe strekkend voors t i3u steunen wanneer hg wist dat ei wrftliillend ledeft wa i dtr zotmeMgF jwV tigheld gesteld waren Kolose 9 ayne die bet tegen den gekken Mullah in f emaliland heeft afgelegd komt wegens tiekte naar Kngeland waar men lyn locale kanius koont te b nn e voor verdere iaatregelen tegen den Mollab Deze wordt gezegd 2001 geweer en 15 1 00 speordragende mannen te hebben De geweren zgn van modern maaksel en de Mollahrheelt ook oen Maxim veel amminilie en een groeten trein van kameelen De gevolgen der in den Amsterdamtcben gemeenteraad gedane totnogtoe niet aangenomen vooMracht om do hondenbelasting van f 3 op f 5 te brengen blgven niet uit In het usyl aan de Wiegelstraat zgn dezer dagen zooveel honden als zwervelingen aangeboden dat het bestuur genoodzaakt geweest is den stroom tostoiten De toestand waarin die zoogenaamde zwervelingen verkeerden do uitlatiu gen van de personen die zo aonbraehten bewyzen duidelgk dat velen vooral uit den minderen stand wél drie maar geen vgt golden er voor overhebben om een hondje te mogen hoaden Wurdt de vurhooging aangenomen danzal dit meer dan waarschijnigk blgken eenmisrekening te zgn de hondenbelasting zalniets mè6r opbrengen daO vroeger en betaantal zwervellng veel grooter worden II S Near iry ventenen ia P v 4 P te Haarlem wien eenïgen tyd geleden een bedragvan f lülXi te s örarenhage ontstolen werd weder in het bezit van hot ontstolene gekomen Twee rechereheuis uit den Haaghebben hem eergisteren bet bedrag ter handgesteld H O Wie óók slag beeft van vlugge audiënties il minister Kuyper aldus leest men in eene correspondentie uit de regooringsstad in de Maasbode Maar die wordt dan ook door de postjesbegeerende vaderlaadsvrienden kolossaal la stig gevallen Als hy die allen aan t woord moest laten tot zg hu sollicitatie hadden toegelicht dan kwam er aan menige audiëntie geen eind voor de laatste dor wachtenden uit pure ergernis was weggeloopon Om dit te voorkomen bmiaalt Z Kxe tich tot een vluchtige kenrrtsmaking met den sollicitant wien wordt uezegd dat op zyn aanzoek zal worden ge let Maakt de beioeker ouTerhoopt aanstel I ten om toch zijn pleidooi te gaan bonden dan is een licht drnkje op oe electriscbe schel welke den bode roept om meneer uit te laten een welsprekend en in den regel welbegrepen aein f r Kuyper werkt liever aan serieuzer zaken Nog dezer dagen kwam mg een staaltje ter oore van des ministers diepgaand onderzoek naar alles wat bet vakonderwys betreft Omtrent dit gewiehtig volksbelang tracht hg zoo volledig mogelgk op de hoogte te komen en geen gelegenheid Te Innspruck hebben weer eens standjes zelfs bloedige plaats gebad tnsschen Dnltsche en Italiaansclie studenten die een terugslag hebben gevonden aan andere Oostonrgksctae academies De Italiaansche ttudent n te Weenen o a hebben een protestvergadering gehouden waaraan ook de Italiaansche Rgksraadsieden deelnamen te Graz gingen zg nog verder en namen naast een motie van protest het besluit zich bet volgend semester lil massa te Innspruck te laten inschrgven ten einde daar liet Italiaansche elemen te versterken dommige heethoofden wilden al op staanden voet vertrekken Dr Paul Jeserich te Uerlgn heeft onlanp t nut van de fotografie aangetoond voor ontdekking van misdaden Een der treffendste gevallen was dat waartn een enkel haar als middel van overtniging dienst deed Een jonge vrouw was vermoord en by het Igk was een haar ge vonden niet van bet slachtoffer afkomstig By fotografisch onderzoek bevond dr J dat het baar afkomstig was van een hond en wel een uitgevnlloo haar wat nit de aanwezigheid van don haarwortel bleek Het kon geen geschoren kort of gladbarig dier geweest zgn het was een oude hond die vroeger geel was want het haar was met lucht gevuld waarin nog eenige gele pigmentkorreltjes werden gevonden Aan al deze bgzonderheden beantwoordde de hond van een scharensiyper op wien de verdenking vas gevallen en die dan ook de moordenaar bleek te zgn geweest Een andcro keer was onder het puin van een afgebrq d is een verkoold Igk gevonden en ree tet vermoeden dat bran I was gesticht om len moord te bedeliken Was de verongelahle n tg in laven toon de brand uitbarstte e was hy dut door den rook en bet vnnr omgekomen dan moest bot bloed de aanwezigheid van koolozyde aanwyzen Daarom werd door spectraalanalyse het bloed van het slachtoffer onderzocht maar geonorlei spoor van kooloxyde was in het spectrum te ontdekken De dood moest dus reeds vó6r den brand zyn ingetreden Niet minder belangrgk is du fotografie voor de ontdekking van valschbeid in geschriften mot name voor het onderzoek van do inkt die daarbg gebruikt is Verschillende inktsoorten geven verschillende lichtbeelden als men deze door glazen van verschillende kleuren neemt en zoo kan worden nagegaan of woorden later met andere inkt zgn bggesclirovon Hetzelfde middel dient ook om te onderzoeken of onder inktvlekken letters hebben gestaan Uitgekrabde weefden kan men aldus langs fotograflschen weg weer leesbaar maken Een merkwaardig geval heeft zich onlings voorgedaan by een papier waarin door het geschrevene een vouw liep Was die voow e nog niet toen het stuk beschreven Werd dan loopt zy enkel door de letters zonder m eer is er echter bggeschreven nadat het stuk was dichtgevouwen dan loopt de inkt by de vouw uiteen De falsaris wist dit ook en had daarom getracht ok letters op die plek nog wat te retoncheeren Het fotografisch beeld echter bracht dit knnstmiddel in letterlgken tin aan het licht on leidde medo tot de tekerheid dat een misdaad gepleegd was By gonverneraentsbasluit van 29 September ia bepaald dat net ingang van4 Januari 1903 ook in de residentien Soerakarta en Djokjakiirta de opiumregie tal worden ingevoerd toomede in do in eerstgenoemde gewest gelegen tot de residentie Semarang behoorende enclave Tandoek In Soerakarta tullen tenhoogste 146 in Djokjakarta tenhoogste 85 verkoopplaatsen zyn Wanneer nu werkciyk de bedoeling voorstaat om het inlandscbe volk te verlossen van bet misbruik vun dit heulsap kan vooral in de Vorstenlandon veel goeds worden tot stand gebracht meent de Java Bode Het Bat Nbl zegt in een artikel over de opiumregie dat de instelling van een aftonderlgke politie tot tegengang Van den smokkelhandel dringend noodig ia Volgens matige berekening wordt tegt bet blad op Java driemaal meer opinm geschoven dan door de Kegeering aan de verschillende pachters werd verstrekt De sntokkelhandel neemt onder de regie voortdurend toe De v pakking in tubes en bonten kisten beantwoordt niet aan de verwachting en geeft geen waarborg tegen geknoei De ingenieur van de opinm fabriek heeft een nieuwe wgze van verpakken uitgevondou die echter nog niet wordt toegepast tegt het blad Een berichtgever der Seraarangtdu C die zoowat Cliineeseh verstaat en vel teaa in Chineescho gezelschappen kont deelt mee dat clandestien opium gewooniyk wordt binnengesmokkeld met inlandscbe schepen van Itali komende voorzien van een ladiug varkens Op de reedo worden do varkens m afzonderlgk nauwe langwerpige krandjangs gedaan en naar den wal vervoerd Onder den buik van elk varken dat tich in de nauwe krandjang niet kan verroeren worden gewoonigk eenige darmen opium verborgen De kegelclub Ewaldi te Amsterdam zal ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan dier Club een groot kegelconcours houden van Zondag 21 tot en met Zondag 28 December a s op de daarvoor geheel nieuw te restanree ren i Kegelbanen in het gebouw Parkzicht Htadbouderskade hoek Hobbemastraat Het Concours zal bestaan uit Korpswedstrgd Eere wedstrgd Personeela wedstryd medailles 3 kaarten Personeele wedstrgd kunstvoorwerpen 2 kaarten Amsterdam I November 1902 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 11 November door tusachenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Aand MeieryschcBank te Eindhoven 103 1 pC Rente Cassa 282 Bouwondern Willemspark f 980 Nederlandsche Bouw Maats 240 Cultuur Maats Kayou Enak 12 pCt 5püt Obl Cultuur Maats Tjepi er 80 Aand Electriciteit Maats Medan 28 My voorZwavelzuurbereiding 80 Naamloozj vennootschap totexploitatie van Henkes JamFenlvrnohten en groentenfabriek 50 Houtzaagmolen Phoenix IGO Nederlandsche Veem 45 s Oravelandsche Tramweg Maatschappg 60 Stoomtram Maats Breskens Haldeghera 145 Westl ijtoomtramweg Maats 121 Haagscbe Assurantie Comp voor Brand enz van 1805 volgestort 136 Maats van assurantie Disconteering en beléening der stad Rotterdam 10 pCt geat 176 Maats tot exploitatie van waterleidingen in Nederland 85 2tpCt Obl Gemeente Haarlem 1799 64 3 Leiden 1396 87 Oblig Vereeniging tot Christeiykeverzorging van Krankzinnigen in Nederland 85 Claims Utrechtsche Hypotheekb f 11 10 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in genoemd Weekblad vermelden wg V de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Commissiebajik 125 pCt Nationaal Grondbezit 220 Banmwollsiiinnerei Germania 59 Oblig Idem Idem 76 Aand Kon Nederl GrofsmederS 66 Stearinekaarsentabr Apollo 170 Westl Stoomtram Maats 121 Amsterdamsche Zee en Brand Assnrintie Maats 160 Opr aand Vereenigde Araerikaansche Fondsen Administratiekantoor Kerkhoven Co Ie serie f 55 AANGEBODEN Aand Bouw Maats Ruysdael Bod West Java Kina Cultnnr Mg 52 pCI Beetwortelsnikerfabriek During Co 100 Enschedesche Machinefabriek en IJtergieterij Bod Nederlandsche fabriek van Oorlogtmaterieel 65 pCt Nederl Fabr van Werkt en Spoorwegmaterieel Serie B 94 Zeeuwscbe Hypotheekbank 90 Opr aand Weltevreden exploitatieMaats van Bouwterreinen f 450 Rechtszaken Voor de rechtbank te Kotterdam stonden j gister o a terecht voor het volgende feit Op vertoak van den caféhouder A 1 Schoonderwoerd te Gouda werd op da SOsten AngBsttts nit zgn inrichting verwjh derd de persoon van J H den R 22 jaar pgpmaker aldaar die beschonken was es het d n betoekers lastig maakte Tegen de agenten van politie A C Hogendoorn en J Th Imholt die deze verwgdering bewerk stclUgden kad hg a cli daarna met geweld verzet wat ook gedaan werd door H J v B 24 jaar stoker te Gouda die tich in zyn gezelschap bevond De eerste beklaagde zeide van niets te weten daar hg beschonken was geweest terwyi de tweede ontkende Voor den eersten die reeds vroeger veroordeeld was zgn 2 maanden voor ign medebeklaagde 6 weken gevangenisstraf geiischt Met betrekking tot den bekenden effectendiefatal aan de Admiraliteitskaiie te Rotterdam is ook cassatie aangeteekend door den tweeden beklaagde den vader van den eerste die in honger beroep tgn straf van drie jaren wegens heling behield Stadsnieuws GOUDA 11 November 1902 In de taal Concordia der R K Leesvereeniging was het feest De penningmeester dier sociëteit de heer M J Oosterling vierde tgn 26 jarig hnweiyksfeest en onthaalde de leden op een concert in optima forma en wel van de stafmntiek van het 3de regiment hutaren nit den Haag Toen hg met tgn bruid en omstuwd door tal van brnidemeitjes de zaal betrad klonk hem op de wyze van 0 God I verlaat mgn Neêrland niet een hulde lied tegen door de huzaren muziek zoo v ersteikt zoo krachtig dat men bang was dat de jeugdige muren der taal zouden nitwgken Gelukkig was znlks niet het geval en kon men onder het gebruik van het waarlgk goede consumable des boeren Pinkse genieten van het inderdaad prachtige concert Het programma was rgk in afwisseling en weiden warm toegejuicht vooral de ouverture Zampa van Herold Een nummer Modern Style van Berger vond echter tooveel bgval dat het herhaald moest worden Tnsschen de nummers door bood de Comm van Toezicht bg monde van den heer H J van Rooyen een fraai bloemstuk aan Hoewel niet op het programma vermeld maakten de aanwezigen na afloop nog menig gezellig dansje Als we bedenken hoe zelfs de groote bladen met groeten lof gewagen van de voorstelling van yranp de Bergerac dan is t meer dan waarschijnigk dat Kunstmin morgenavond geheel gevuld zal weten Alleu die t stuk ir andere steden bobben tien opvoeren zyn opgetogen over spel monteoring en costumes Men lete wat wg omtrent een en ander ontleenen aan de recensie van het Handelsblad Ën Hubert la Roche die gisteren debuteerde by het Nederlandsch Tooneel heelt oiis geroerd Ik hoop dat al myn lezers er tich van zullen gaan overtuigen wg hebkn in La Roche een beteren Cyrano dan Frankrgk in Coquelin bezit Toegegeven dat Coquelin meer ervaren acteur is vaster van beweging en van gebaar rustiger van houding en teker ook fijner van dictie La Roche heeft terwgl hy den fantastischeii held den dwaas en deu vechtersbaas in Cyrano zeer voldoende haeft gespeeld den man die lydt door zgn leelgkheid en die zielslief heeft veel veel beter gegeven wy wisten dit alles wel van de vorige malen dat wg La Roche hebben gezien in deze en andere rollen maar bet is een genoegen het nog weer eens te kunnen constateeren en luide teggen En terwgl wy dus La Roche als Cyrano hartelgk welkom heeten te Amsterdam en hem vertekeren dat wy hem gaarne onten La Eoche tullen noemen kunnen wg er bgvoegen dat de heele voorstelling goed wat Een monteering in de puntjes costum Ê de meeste decors requisieten enz teer mooi Ën ook in de verdere vertolking was veel te pryten Hej Anna Klaaaen heeft zich vgfmaal vertoond in een toilet dat meehielp baar tot een allerbekoorlgkst figuurtje te maken Maar niet haar uiterlgk alleen was te loven ook haar spel was meestal goed De balkaaacine van La Roche teer mooi ai Mk van haar goed en in het laatste bedlfl keelt ly de stemming er zon goed bk vretaB te koudan Bedankt voor het topop b j de Ned Hervormde Kerk te StiHwyk toez door de A H Scholte te Zpif Scbarwoude Lekkkbkkbi Woensdïg 5 Nov 1 1 vergaderden in De Groote Boer de leden der afd Lekkerkerk van de Z H vereeniging Het Groene Kriia In dete vergadering werd de begrooting voor het volgende dienstjaar vastgesteld tot een bedrag van f 338 In de commissie tot het nazien der rekening werden benoemd de heeren J de Jong S Kakebeeke en Ja van Limborgh Tot bestuursleden werden herbenoemd de heeren J J van Heel H I Okkar en L van Limborgh Besloten werd naar da algemaene vergadering te houden te s Gravenhage twee afgevaardigden te zenden en werden benoemd met vrg mandaat de heeren D Lnyten en H I Okker terwyi als plaatsvervanger werd aangewezen de heer A J de Moog Door den heer Okker werd daarop een zeer zaakrgk verslag uitgebracht van de laatst gehouden algemeene vergadering Ook werd door hem zeer in t kort een overzicht gegeven van de werkzaamheden der afdeeling Daaruit bleek dat 114 malen van de hulpmiddelen van t Groene Kruis gebruik was gemaakt en het magaign van alles ruim was voortien tooals ledekanten rnststoelen Indische stoelen badstoelen luchtknssena yszakken stoomtoestellen inhalatie apparaten irrigatoren een distractieapparaat onder steekpaunen urinalen enz die alle in zeer goeden toestand waren De punten van den beschrgviagsbrief voor de eerstvolgende algemeene vergadering werden besproken maar eischten geen nadere inlichting Na een woord van hulde aan de afdeeling van den heer De Jong voor de uitstekende inrichting en een opwekking om dete vefeeniging te steunen werd dete vergadering door den ondervoortitter daar de voortitter verhinderd was dete vergadering by te wonen gesloten Stolwux Door het bestuur en de onderwgzeressen der Herv Zondagsschool werd Donderdag jl aan Mevr van Wyk die binnenkort de gemeente gaat verlaten en die van hare komst alhier als Ondurwyzeres aan die school verbonden was een souvenir aangeboden als een bewgs van hoogachting en waardeering Het bestaat uit een beeld op eene zuil geplaatst en zal baar en haren echtgenoot steeds herinneren aan de vrienden die zy hier achterlaten BKEO AiiBiCHT Op het initiatief van den heer P Hoytema van Kongnenburg burgemeester dezer gemeente werd Vrgdagavond voorloopig een afdeeling opgelicht van het Groene Kruis voor de gemeenten Berg Ambncht en Amraeratol Reeds traden 41 leden toe BosKOOi Dezer dagen werd door een der booinkweekersfirma s alhier ontdekt dat er een 300 400 aantal planten Rhododendrons Van zgn kweekerg verdwenen waren die een vry nanzieniyke waarde vertegenwoordigen Van dezen diefstal worden verdacht twee hunner werklieden die onmiddeliyk ontslagen zgn De gemeenteveldwachter van der Laan is er in geslaagd een groot deel der planten te ontdekken en in beslag te nemen Naar men verneemt hebben zy reeds bekend VERSCHEIDENHEID In het gebouw van de te New York verschgnende Times brak Zondag brand uit Vier werklieden werden zóó ernstig gewond dat twee hunner kort na hnn overbrenging naar een ziekenhuis ttjn overleden lieur van Aiiiitlerdaiu 1 NOV Vikri sretkrt tniau B CM M W 81 J o llto dl o dltc iliia dito dito S v 9tV Haxs Ubl Qea ll llSl l t iTuji ini iiuruvuigiae ai i Oonn Obl m p pUr 1 KS 1 dito in i lverliel t V 81 PoaweAl Obl met ooupoo 8 dito tiokot 1 m 4 Vi HoiuXD Obl BinMnl lt 4 diU Omoqi ISlIi t fc dilobijRolh lS8 4 dito bii Ho HM 90 4 dito m Koad loea 11 7 dito ililo dilo I68m i ariL n Pgrpet icbald ISa 4 1 M i 1 ToKKBiJ epr Uour lee 1890 4 88 Oo Weaiag wiie D iec leenin terieC 104 Zoio AraRp T oblg lt i i HaiiOO Ob ikHoh 1890 VnmiLl Obl onl up 1881 4 80 AoiniDiM Obhgition 1198 S 90 KoTTllDAM Stud leea 1894 S NtD N Kir HindelK sand 8 6 DeU Mi wh ppg dito 4 8 Ara HjpotiiMkb piadbr 4 i Jalt Hq der Voraleiil siiad lOr H pollliMkb pudbr 4V Nedarlinduhe buk auid 11 4 Ned HudilmutMh iilo N W k P o H p b pudbr 8 981 BfiU Hypothoekb psadbr 4 i Utr Hjpotheokb dito 4 lOÏ OeRlsa 0 at HoDg baok uad 110 Buil Uypollioekbsak ptiidb 1 Aaatisi Kqiii bj path pudb 4 1 Huw L 0 Pr Lien nart 8 1 l Nui HaU IJ 8poor w Mij Md 108 Itfi totKipl r SI 8pw usd Ui HeltoASfoorweg iMd 1 1 Mo 1 hiH Afr Spm unit dilo tint diio 4Vi diloluutSMorwl 1887 tgA ïobl 8 I8 luUIul Spwmy A H obl 8 H PoLm Wtnohau tVoeiien uiid 104V Bsu Or RaH 3pv Mii l abl 4 BaltiMke dito und I Futows dito und Iwug Dambr dito uiid i 98Vi KantCh Alo 8p kap obl t 100 dito dito oblia t 9i uAiuniaa 0 it P Sp Uijobl 8 Ckie k Nonk W pr G v un I 118 dito dilo Wio St Heler ol l 7 140 DeoferkRioOr Spm oorUT 40l i lUinoü Conlnit obl iu jto 4 1081 Louin k Ntiktilli Oer uiJ 107 lleiies N Spir H i Ie kyp 8 101 lliu Kuuu 4pCt pnil uwl N Tnrk Onluio k Weel eu I S8 iPena dto Ohio obli 8 QTe pm Galif Ie hjrp in goud 104I 8t Fl l Hinn k Muil obl Ud Pao Hoof Ign oblig 8 dito dito line Col te b p O t 89 Culi uu0an 8autk 0kert T ul 84 Van C Ballw k Ni lo h d e O 9 Amilert Ooiuibui Ujj und Kottard TTMliwe Mula uQd Nan Blad Aaslordtni eand f lOl aiul Bolterilun uad 8 lOliT BlLolt aiwl Antwerpen 1887 lOK Sud Bruini 1888 l i lOSVi Homo Tkeiu Rogullr Guaelaoh 4 11 9S n viKl Sluuleenii 1880 i 117V K K Ooil B Cr 1880 8 101 SruMl Mul Madrid 8 1888 41 Nni Vn R I Afh Spoel eert Nouveauté s in Dassen PAEAPLUIES voor Dames en Heeren VAN OS Md Tdillenr Kleiweg K 73a GOUDA TtUnfkoou ito 31 O TVA C Ei de NOUVEAUTÉ S in Mantels Costumes Felterijea ea Japon toffao V d gocdkoüpHte tol do bcsto soortöii I SAMSOitl Deer 4 i Heer O J UB JOSO P n houthandelaar te GounA handelende onder de firma A DS JOXO ZOSICN ia bg eirteriiandache acte van 6 November 1902 e lata l verleem4 aan de Heeren H n BBlIiKmL V aoOQByi UK beide wanende te Gouda om voor en namens hem buitenlandsche wisseli waaromtrent tulks overeengekomen is te accepteoren alsmede wissels te trekken en te endossoeren De wissels behoeven om door hem erkend te worden de hkndteekening van heide procnratiehouders gezameniyk Hetgeen certificeert Mr M M SCHIM VAN DEE LOEFK Advocaat GounA Soci9teit Oiis Qenoegeii Commissarissen der Sociëteit Om GemiBos brengen ter kcnnisse van HH Leden ingevolge Art 30 van bet Reglement dat bg gelegenheid van de 2e AbonnamentTooneelvoorstelling op DONDERDAG den 13 NOVEMBER 1902 J OC iCr 5 Ti m d ammU ZUS UUH af geêMen al iin Namens het Bestnnr De Secretarbi J J PEINS VA DOBSfiUEGH Gouda 12 November 1902 i TE huur Een flink BOVENHÜF I TOortien van gas en waterleiding aparte opgang f elegan Wydatraat 188a Ta bevragen S v CEEVELD Jr Wydstraat 168 SA Gll OSI A doeud middel tegen bloedarmoede en MHUtBMwakte De heer M G Eoakens Jr te Nederhorst Den Berg meldde ons Qaarue deel ik U mede dat het gebruik Uwer Sanguinose werkeiyk ganstig op myn twak geatel gewerkt beeft Na eene hevige tiekte my steeds nog zwak en afgemat gevoelend waarby veel hinder van zenuwen kreeg ik den raad de Sanguinose eens te beproeven tot versterking myner geschokte gezondheid Spoedig bemerkte ik de gunstige gevolgen na gebruik van eenige flesschen M U E0UKEN8 Jr Prys per fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl5 Te Gouda by WOLFE Co Wetthaven Ontvangen alle soorten DAMES HEEREN en KINDER VViiitei pantoffels in het NoenUirabaolsrJi Sdma n Laaneonagimji KLEIWEU E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle raparatUn en aangemeten werk M g Wie zeker lUn wii de Echt Eikel CmM te oatvangao teaameu ataU en tu vale na n nla aB hi dan handel gekomen ondei de naaa dat altvindem Dr MlohMlls T manU d vf da bette maoUaet In hel werridberatmde ètabkliiaenMot van Oebi StoUw rok I Keulen fladM Bikel Gacao in vierkanten boaiea Deie iau4 Otote la mat neb pkeokt eene langentnw getonde drank voor degeiykaoli gebruik een k t theelifeb vaa i poader voor een kop Clioeoleli Alt S neeikracbtige drank by laral van irrbea ileoiiti net water Ie ebralken Terkrijgbaai bij de voonatuli H 1 Apotbéken ana iMi Vt Kd V Iol ra bu e fl W 0 VW o 444 Oeneraalvtrl genwoonB tr voer Htdw land Jullut tttuMtdl AsuatenUua Katvexstraat 103 Woadnbtbra TUiny i i do geheele wereld bekend ea Korooniil t novertro fen middel tegen ilü Hortt Leng Leier Naagtlekten eet Inwomlig zoowel ftli ook uitwendig lo lejna alle xtektegevellen niut goMl irevolg lan u wenden fr t per Hacon I 1 per poel I 119 TUufT Woadinalf bezit een almog ongekende goneeikraob en heilzfme werking Mukt nuMMtal elke pijntyka m genuirvolle operelie geheel OTeriwilig Hel dem ulf nl oen 14 jaar oud vuor oBfeneeslllk refaoQdea beenrezwel on onliina een bgna tfit aar kukerlUeën geaetan liremt geneung ea rerxeohting der pijnen bij wouden ontftekiagen ens fan sllerlei urd FrtJs p r pot f 1 50 p r poat f l ao Oentrul Depdt voor NederUod Apotbok HGNRI ttNDEBN Ibikm I Amatordam Witf KMB iefb Il bMUlIc ne iinet mb di SeliuUant wtlirlia dH A IlllKKRY in PrtKrwlK M HuliiUoti iMUrriiicli 0 liev prM etiu U sUne M bi kei Ce Uul l At MK4 r Rekiit TelephoozLnet Gouda Abonnement f 40 por jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanle i en ontlcrhoutl gratis Het net is aangesloten aan het Rykt Intercommnnaalbureau Op 15 October 135 verkregep aansliltingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHHABKT ♦