Goudsche Courant, dinsdag 6 januari 1903

Gebrs Stoll werck a Chocolade en Cacao uj i o = DmimaMge door de nieu wste uitvindingen op machinaal gebied verkH rdc fcl ri atl uitaMlend gobruik van Sjn en fijnste grondstoflon garandoorei let rbriüker van Stollwerck s Chocolade ec Cacao o ii o iei iawaardig fabrikaat nauwkeuiig be ntwoordo de uo ixa tshoad ia IMp ElUkotien lU Hrma behaalde 87 BreTet Is HofleTeraaefer 44 Ëora Dtploma s gouden enz Heda llc een liewija aa uitmuntend Qjn bbrikait Keldf 1874 sihreef de Acca emie national de l sris Houa TOIU a niiinrn nas Hcdaille d ar pMmiira elani an oomildtoatiaci aa votr xoaUMite flabrieattoa da Obooolat btn bcms variéa eto te IMIWirilk t fabcikaiit i verkrijgbaar bij 11 H Confiaenrs Banketbakkers enz enz OdMnalvirtegeowoordiger Toor Kederkod JiliiM lUttsatlodt jj Amterdam Kalverstraat lOS ran gevallen soldaten van den Saltan naar Fez geienden Kn dat is een afdoend argument in Marokko naar het schgot De troepen die den Sultan nog trouw zijn hebben de hoofdstad verlaten om de opstandelingen aan te vallen en de toegangen tot de stad af te slnilen Middelerwgl nemen de mogendheden die belang hebben btj den toestand in Marokko hare voorzorgsmaatregelen De Spaanscho minister president Silvela zeide in een onderhoud raat den Koning dat de bnrgeroorlog tegen de dynastie gericht is en dat de mogendheden het recht van Spanje om tusschenbeide te tceden hebben erkend De regeering is daarom voornemens maatregelen te nemen om de toekomst van Spanje in Marokko te verzekeren Verschillende mogendheden zenden oorlogsschepen naar de Marokkaansche wateren De Fransche kruiser Dn Chayla houdt zich gereed voor de bescberming van de Fransche bewoners in Oran en Tanger Te Toulon wordt een eskader samengesteld bestaande uit drie slagschepen de Saint Louis de Chnrlenagne en de Oanlois benevens de kruisers Chanzy en tinois Tot nog toe waren de Christenen in Fez ongedeerd Spanje heeft den kruiser Infanta Isabella nanr Tangor gezonden Maar de mogendheden blgven een afwachtende houding aannemen die te moer gerechtvaardigd is nu z j het recht van Spanje om zich met d Marokkaansche quaestie te bemoeien officieel hebben erkend Van dat recht zal Spanje zeker gebruik maken en als de onlusten niet spoedig geëindigd zijn zal het daartoe aanleiding genoeg hebben Pierpont Morgan heeft aan al de geêmployeerden zijn Ö gelegenheid van het Nieuwjaar een gratificatie doen uitreiken gelgkstaande met een jaar salaris Ook is van Morgan het plan uitgegaan om aan de werklieden der United States Steel Corporation 168000 in getal een aandeel te geven in de winsten der Trust Hy biedt hun daarvoor 25 000 preferente aandeden aan tegen den prgs van f 200 per stuk welken prijs de werklieden in drie jaariykache termijnen mogen afbetalen terw l zg middelerwljl de dividenten genieten Om te beletten dat deze preferente aandeelen in handen van speculanten geraken wordt bepaald dat ieder werkman slechts een bepaald aantal aandeelen mag verkrijg en Morgan telt tevens voor een deel van de winst aan de werklieden uit te koeten De bedoeling der nieuwe regeling is in de eerste plaats een groot aantal jonge en krachtige arbeiders aan do maatschappij te verbinden Verder hoopt men dat de arbeiders aldus geïnteresseerd bij de maatschnppö uit eigen beweging zullen medewerken om de productiekosten te vernlinderen en eindelijk gelooft men don arbeiders op deze wjze een prikkel te geven om zoolang mogelijk aan de maatschappij verbonden te blijven In financieele kringen zijn de opinion verdeeld Sommigen zien in Morgan s aanbod een bewijs van zyne filantropische neigingen anderen daarentegen noemen het een vernuttig plan om de niet geplaatste preferente aandeelen der Staaltrust kwvjt te raken Verspreide Berichten FbankkIjk De teling te Pargs neemt gestadig toe in het departement van de Seine miakte zij in den tiJd van vijl jaar 61 000 slachtoffers De gemeenteraad heeft nn om steun van rijkswege gevraagd ten einde de noodzakelijk geoordeeld speciale iiekenhnizen te tichten DoiTSOHlASD De weduwe Hermann Frank te Kreleld heeft een bedrag van vierhonderdduizend mark haar geheele vermogen vermaakt aan de stad voor liefdadige doeleinden De gemeenteraad van Aken heeltVrijdag een half millioen mark toegestaanvoor de oprichting van een gebouw voorde koninklijke raaohinebouwschool Het monument voor den vermoordenDuitschen gezant te Pekihg baron Von Kotteler is voltooid en zal den 18en dezer denChineeschen Nieuwjaarsdag worden ingewgd Het monument bestaat uit een grootenwitten boog over den hoofdverkeersweg juistop de plaats waar de gezant vermoordwerd In den boog bevinden zich inscriptiesin het Duitsch Latgn en Chineescb In verband met de geruchten omtrentde vernietiging van het algemeen kiesrechtwordt de volgenile uitlating van keizer Wilhelm II in herinnering gebracht bjj het aftreden van Bismarck Hij heeft het volkchampagne gegeven terwijl het bouillonnoodig had De flnweellabrikanten te Kreleld enomstreken hebben besloten met het oog op den slechten toestand in hun vak de arbeidsloonen te verlagen met 8 ft 10 procent De arbeiders zijn zeer opgewonden en zullen binnenkort een vergadering beleggen om hun houding in dezen te bespreken De Norddentscbe Allgemeine Ztg meldt dat de kroonprins op een daartoe ontvangen uitnoodiging van keizer Nicolaas zich in het midden van deze maand tot een bezoek aan het BusBische hof naar Petersburg zal begeven Spanje Tot de vervolging van generaal De Bourbon die na zijn arrestatie in een speelclub beleedigingen tot den prefect had gericht is door den procureur generaal besloten Vereesiode Staten Pierpont Morgan beeft den len Januari al ziJn employés een gratificatie geschonken evëngroot als hun salaris óver een geheel jaar wat hem 600 000 dollars kost BINNENLAND Men meldt nit den Haag De minister van binnenlandsche zaken dr Kuyper zal in de volgende week voor eenigen tijd met verlof op reis gaan üem ngde yerichten Men meldt nit s Hertogenbosch By het overiyden van dr A van der Flier predikant by de Ned Herv Gemeente alhier kwam de betrekking van Protestantsch godsdienstleeraar in de gevangenissen alhier door hem gednrende al den tgd van zyn verbiyf te s Hertogenbosch en ï6ór dien altyd door een der predikanten der Ned Herv Kerk vervuld te vaceeren Na ontvangen schrgven van het College van Eegenten over die gevangenissen voorzagen de beide andere predikanten der Ned Herv Oem alhier de heeren dr Rutgers van der Loelf en dr Herderschee die ook tgdens de ziekte van dr van der Flier die betrekking hadden waargenomen in de tydelijke vervalling ervdn en beiden meenden dat dr Rutgers van der Loeff als de oudst dienstdoende predikant de aangewezen opvolger zou zgn van dr van der Flier De minister van justitie heeft echter tot diens opvolger benoemd den heer J M Mulder predikant by de Gereloraeerde Kerk te s Hertogenbosch die dan ook gisteren 1l oo5 het eerst als zoodanig optrad Omtrent het opruimen der mme van de verbrande gebouwen op hel terrein der firma Van der Lugt Zoon op Feyenoord meldt men nader i Nadat besloten was de nog staande gebleven muren olke niet op de gewone wgze konden worden omgehaald wegens het groote gevaar daaraan verbonden beden met dynamiet te doen springen werden de noodige voorzorgsmaatregelen op uitgebreide schaal genomen Op verren afstand werden roede vlaggen gezet en droeg de politie zorg dat niemand zich binnen dien omtrek begaf terwgl voorts de omwonenden werden gewaarschuwd alle deuren en vensters open te zetten Het dynamiet werd per roeiboot aangevoerd Op het terrein werd eeh gat gegraven en dit rondom met zand opgehoogd Daarna werden vier dynamietpatronen gelegd ter zwaarte van 2 ons en deze met een ongeveer vier minuten lange lont verbonden waarna het gat werd dicbtgestopt Deze proef explosie bleek echter te zw k De slag was gering en slechts een klein stuk muur bleek weggeslagen Daarna werd een nieuwe proef genomen met een viermaal sterker lading De slag was nu grooter en bleek een flinke hoek muur naar beneden gekomen te zyn Het werk zal heden worden voortgezet en staal onder leiding van den adjunct directeur van gemeentewerken den heer A C Burgdortfer on den ingenieur by dezen tak van dienst den heer C Nobel Verschillende autoriteiten woonden de proeven by Het dynamiet is thans in de veel besproken kluis geborgen die tot opschrift draagt dynamiet i en door de politie bewaakt wordt Het Dresdener Journal meldde nit offlcieele bron dat de koning van Saksen op het verzoek van den kroonprins om een rechteriyke tusschenkomst ingevolge de bepalingen van het zoogenaamde koninkiyk huisrecht een byzondere rechtbank van 7 rechtsgeleerden had ingesteld om te beslissen over de aanklacht tegen de kroonprinses Dit college zal bestaan uit den president van het hoogste gerechtshof van Saksen en 6 raadsheeren uit dat hof die bepaaldelgk van huweiyksprocessen op do hoogte zgn De koning heeft ook byzondere voorschriften van procedure vastgesteld De vordering van den kroonprins zal strekken niet tot Mht scheiding maar tot opheffing van de hawelyksche gemeenschap scheiding van tafel en bed volgens art 1675 van het Duitsch Burgerlijk Wetboek De tweede alioea van dat wetboek bepaalt echter dat wanneer de eischer die echtscheiding kan vorderen zich tot opheffing der gemeenschap wenscht te beperken de tegenparty echtscheiding kan verlangen als de aanklacht wordt bewezen en de rechter dan do echtscheiding moet uitspreken Het is de vraag of op grond van het koninklgke huisrecht de Koning bevoegd is van deze bepaling af te wyken en aldus den toeleg van de kroonprinses om echtscheiding te vergdelen Twee Fransche Inchtreizigers de kapt der genie Debureaax en de heer De Castillon de SaintVictor hebben het plan opgevat een luchtreis over de Sahara te ondernemen Alvorens zulk een gevaarleken tocht te beginnen willen zg eerst poolshoogte nemen Daartoe zyn zg deze week naar Tunis vertrokken om in de oase van Gabes twee onbemande ballons op te laten van 100 en 60 kub meter inhoud De proef moet uitwgzen of de winden die s winters van noordoost naar zuidwest over de woestgn waaien krachtig genoeg zyn de ballons naar de streek tusscben Tomboektoe en de zee te drgven Wordt van deze ballons niets vernomen dan geven zjj hun grootsch plan op De Fransche minister van oorlog heeft verschillende toestellen te banner beschikking gesteld en eenige militairen zullen ban behulpzaam zgn Elke proefballon zal worden voorzien van een afhangende stalen kabel die maar 3 millimeter dikte heelt aan het eind om te waken dat hy niet blgft vasthaken aan rotsen enz Elk heeft ook een van zelfwerkend toestel om ballast uit te laten zoodra de ballon den grond raakt De manden worden voorzien van toestellen voor het opteekenen van warmte luchtdruk enz Uit Rotterdam meldt men Op het nitgetrekte terrein gelegen achter de voormalige stoommeelfabriek van do firma J van der Dussei Co aan denWestzeedyk thans eigendom der gemeente is de aannemer J de Winter wonende Spoiwater n 10 bezig een groote houtloods te zetten voor rekening van de firma W van der Lugt Zoon ongeveer ter plaatse waar voorheen een gedeelte van de door brand vernielde loodsen dor firma W S van de Wetering Co stonden Aan een züde was de loods over een lengte van ruim 200 meter in gereedheid gekomen en gedeeltelgk overkapt Aan de zuid en westzyde was zy nog grootendeels open Zg moest dienen tot berging van hout en heeft oen hoogte van nagenoeg 6 meters Om de houten bekapping met asphaltpapier te bekleeden waren Zaterdagmiddag een dertiental timmerlieden in dienst van den bouwer den heer J de Winter op die bekapping werkzaam toen plotseling een windhoos komende nit zuidelgke richting het upen zgnde gedeelte der loods van af de Schieha n binnendrong Een gekraak van balken en sparren dat dadeiyk vernomen werd was voor 9 van do 13 timmerlieden het sein om zich van de overkapping op den grond te laten vallen of zich glings naar beneden te laten glgden Vier hunner daarvoor geen tyd vindende of er niet op bedacht Ter plaatse was het aanvankeiyk eeq groote consternatie De politie spoedig verwittgd kwam met drie raderbrancards en twee verbandtrommels aan onder bevel van den inspecteur den heer C E de Ohalmot en de doctoren M J M Vnylsteke en J Meyboom waren mede oogenblikkMjjk ter plaatse om hnlp te verleonen De vier werklieden die met de overkapping de luchtvaart deden werden gebracht in een lokaal terstond bereidwillig afgestaan door don heer W F van Beek schuin achter wiens stoomververy en chemische wasscherg aan den Westzeedyk no 6U het onheil gebeurde Daar bleek het den geneesheer al ras dat de 22 jarige ongehuwde timmerman J Jansen wonende Boezemstraat no 11 in levensgevaar verkeerde tengevolge van schedelbreuk De jonge man overleed dan ook kort daarna en tegen zeven uren werd zgn lykfnaar Crooswyk overgebracht De 21 jatige timmerman C ten Bokkel wonende Tollensstraat no 12 werd inwendig zoo zwaar gekneusd dat hg zoo spoedig mogeiyk per brancard naar hot Ziekenhuis moest vervoerd worden n de 19 jarige timmerman 0 Rietdyk hoewel oogonscbynlgk niet gekwetst was z66 versaft en buiten westen dat mea hem per rgtuig naar he ouderlgk huis aan den Dordttchen Straatweg onder Rhoon gebracht heaft De vierde de timmerman J Vermenlen wonende Vredenoordkade no 14 bleek er mat eenige kneuzingen afgekomen Hg is naar zgn huis kannen gaan Van de 9 timmei lieden die toen zg het ongeluk zagen aankomen zich van de overkapping lieten vallen werd de 2L jarige J Leder wonende Schommelstraat no 18 in het gelaat en de 21 jarige A Vellekoop wonende Bosehlaan no 7 aan het rechterbeen verwond De ploegbaas J Spruit wonende Van der Dninstraat no 2 mede een dergenen die zich van de overkapping liet glpden kwam met den schrik vrij evenals de andere ongedeerd geblevenen Het scbgnt thans vast te staan dat de schryver van den anoniemen brief waarin het adres I der Humbert familie aan het Fransche gezantschap te Madrid werd bekend gemaakt inderdaad is de advocaat Ëmilio Cotarelley Mori lid van de Koninkigke Spaanscho academie die in betzellda huis een verdieping hooger woonde dan het dadeIgk door hem herkende gezin naar hetwelk overal gezocht werd De collega s van den rechtsgeleerde moeten wel ze r susceptible menschen zgn des raffinés d bonneur want men neemt het hem kwaiyk dat hy de justitie op het goede spoor leidde I De Pargsche correspondent van den Madrileenschen Liberal Gomez Carillo heeft dadelgk zgn ontslag genomen als lid van de Koninkiyke academie wgl hg niet aan de zyde van een stillen verklikker plaats wilde nemen in eenige vergadering Het beet zoowaar dat andere leden der academie zyn voorbeeld zullen volgen Omtrent het verhoor der Humbert s komt weinig aan de openbaarheid de nationalistische bladen beweren omdat alsdan meer bekend zou warden dan aan vele aanzienIgken te Pargs aangenaam kan wezen maar men weet toch te vertellen dat Marie Daurignac in haar antwoorden tct den rechter van instructie Leydet van meer gevatheid biyk geeft dan waarvan men haar verdenken zou Remain Daurignac wordt het vuar aan de schenen gelegd inzake de Rente viagère en hg volgt het verdedigingssysteem waarmede hy te Madrid bg zgn arrestatie reeds dreigde van zich te zullen bedienen namelgk voorgeven van door hooggeplaatste staatsambtenaren gesteund te zgn Eerst by de openbare terechtzitting zal biyken wat van zyn snoovergen aan is Madame Humbert heeft zich by den directeur der gevangenis beklaagd van uit den slaap gehouden te worden door de voetstappen van den schildwacht of gevangenisbewaarder die t nachts op den corridor waarop haar cel uitkomt de surveillance uitoefent De directeur heeft kortweg geantwoord dat voor haar geen wgziging in den bewakingsdienst kon gebracht worden Het Maseum van Kanstngverheid te Haarlem werd gedurende de maand December 1902 bezocht door 628 belangstellenden terwgl nit de boekory van genoemd Museum 188 boek en plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land verzonden werden Omtrent den voortvluchtigen van verduistering verdachten bediende der Centrale Bank voor Landbouw en Ngverheid te Zierikzee aan welke een spaarkas is verbonden meldt men aan de Midd Ct dat hy met 1 Januari ontslagen zou zyn geworden Uit vrees zoo meldt het blad verder hebhen vele inleggers in de spaarkas hun gelden opgevraagd Aan al die aanvragen is onmlddeliyk voldaan Toen van de autoriteiten in de Zuideren Oosterafdeeling van Borneo ernstige klachten kwamen over de ongezondheid van onze nieuwe vestiging te Priockïjahoe waar een mobiele kolonne van 200 man gedurende geruimen tyd moest verbiyi honden en men t te Bandjermasin niet geheel eens was over de middelen om verbetering in dien toestand te brengen droeg delegerkommandant aan twee hoofdofficieren op den toestand te gaan opnenen en daarover te rapporteeren Hiervoor werden aangewezen de majoor der genie F W van Bloemen Waanders en de dirig officier v gez 2a kl J Bgker Toen zg op de plaats hunner bestemming aankwamen bleek de algemeene toestand niet 100 slecht te zyn als op rond van de berichten verwacht was en een viefdaagsch verbiyt bleek voldoende voor het verzamelen van de Uoodige gegevens voor het verslag en het aangeven van de noodzakeiykste voorzi ningen die met de voorhanden hulpmiddelen terstond konden worden uitgevoerd Aangezien de kolonne te Prioek Tjahoe nog geruimen tgd in die streken zal moeten patroailleeren en haar kommandant tevens ciciel gezaghebber is kan verwacht worden dat de noodige fondsen wel beschik baar zullen worden gesteld voor de oprichting van een gezonder tgdeiyk kampement Tot 31 December ontving het Generale Boerenhulpfonds de volgende bedro gen Inzameling te Zeist f 6187 ingekomen bg de Standaard f 1917 en bg de Heraut i 1011 samen f 2928 inzameling te Bednm f 118S nog ingekomen bg de Leeuwarder Courant f 3771 inzameling te Amsterdam f 109 602 bgdragen beneden de f 1000 f 8976 totaal f 133 351 Reeds verantwoord was f 664 010 maakt samen 1 797 361 Daarvan was door Nederland bggedragen voor f 667 124 Een zonderling klinkend nieuwtje komt uit Dresden Daar wordt zegt men in don laatsten tgd door vele bloemisten een middel toegepast in navolging van hetgeen de Deensche plantkundige Johannsen t eerst heeft vertoond om planten kunstmatig vroeg te doen bloeien door ze te brengen in een knnstmatigen winterslaap Men neemt ze uit den grond en houdt zoeonigo dagen droog Dan worden zg in luchtdichte blikken bakken gedurende 50 urenaan dampen van zwavelother blootgesteld waardoor een koude van 18 gr C wordtbereikt Na die narcose ontwikkelen zg zich daarna als in de lente Vooral gelukt het bg vlier sneeuwballen en azaleas Reeds na veertien dagen staan zg vaak in bloei Op die manier krggen we na eenigen tgd in alle jaargetyden genarcotiseerde zomervruchten Bg een hevigen brand te Stepney eene voorstad van Londen zyn Maandagavond eene moeder en vyf barer kinderen omgekomen De man winkelier was afwezig De oudste jongen is nog even bytgds ontsnapt Hoe de brand ontstaan is weet men niet Men vond het verkoolde lyk der vrouw met de lichamen der kinder n er om vast geklemd drie meisjes en twee jongens de oudste 13 jaar Bg de onlangs vermelde ramp in de kolenmyn Anna te Uspensk in het gouvernement Jekaterinoslal blgken van de 100 arbeiders 58 door het vuur te zgn omgekomen Elf man werden gered na 60 uur onder den grond te hebben doorgebracht en 21 na vyi dagen van de buitenwereld te zyn geweest vyf toeristen uit ZUrich die met de Kerstdagen een Alpentocht hadden gewaagd en niet meer terugkwamen zgn door een uitgezonden hnlpexpeditie heelhuids weergevonden Door hevige sneeuwbuien overvallen haddon zy vyt dagen lang in een vluchthut van de Alpenclub moeten doorbrengen Stadsnieuws GOUDA 5 Januari 1903 Op Oudejaarsavond hadden te Schoonhoven verscheidene kleine vechtpartgen plaats By een dezer werd de timmerman L K op vtg ernstige wyze met een mea door een zgner tegenstanders over het gelaat gesneden I OLXTIE GEVONDEN VOORWERPEN In de maand December 1902 is aan het bureau van politie alhier gedeponeerd een huissleutel Voorts zgn te bevragen 1 sabelkwast bg H da Weger Bogen 148 1 bril in étni bg P Grondel Karnemelksloot 582 1 portemonnaie met geld by S de Voogs Markt 59 1 zilveren armband bg C J Visser Markt 89 1 lederen riem by A Pensioen Kleiweg 86 1 zak mals by W C Vliet Vorstmanstraat 448 1 lederen portemonnaie bg A Borst Willens 23 1 eipeditiekrnis 1896 1900 bg L Oosterling Keizerstraat 76a 1 zwart bont bg D v Oudshoorn Raam 54 1 broche bg J P Wals Boelekade 105 1 blauw gestreept boezelaar bg J P 3 Boegheim Boelekade 83 1 rozenkrans bg 0 Runge Gouwe 104 1 bril in étui by J IJselstein Spoorstraat 27 1 broche hoefgzer bg J Wassing J Philipsweg 471 1 p bruine heerenhandschoenen bg G Woudenberg Boomgaardstradt 66 1 stnk laken by A Bruin tolgaarder Bloemendaal 1 B C kerkboek bg h Willems Kattensingel 186 1 grgsbonts bok hy F Kiné N Haven 63 1 kolenschop bg J Voordenhaak Heerenstraat 600 1 afslnitstuk van de waterleiding bg J Rgkeiykhuizen IJsellaan 619 1 griffelkoker bil A V Berkel Zeugstraat 7 1 wit met zwartharige hond bg H Boom Bloemendaal 152 1 zilveren insigne bg Kwinkelenburg Wachtelstraat 292 1 hangslot bg Terlouw N Haven 182 1 Holl herdershond bg J van Eyk kaashandelaar Kattensingel 15 Tilburgsche loten bj D v d Toorn J V d Hegdenstraat 42 1 portemonnaie hg J V d Zwalm Naagerstraat 266 1 overschoen bg A Bontekoe Blauwstraat 8 1 ring met 4 sleutels hg L Weck Kngperstraat 190 1 witte boezelaar bg B de Korte Karnemelksloot 361 1 passerdoos by A Bloot Winterdyk 91 2 stnks gemaakt wit goed hy Cats L Tiendeweg 29 1 witte zakdoek by E Mimpen Kuiperstraat 194 1 zwarte kinderhandschoen bg H Zonneveld Gouwe 200 1 sportkar by A v Roos Varkenmarkt 209 1 Bchrgfboek bg J Heg Regentesseplantsoen 100 1 bruine paardendeken bg A Straver Hoogstraat 118 1 handwerktaschje hy J Keizer Karnemelksloot 331 1 rozenkrans by C Schuiz St Anthoniestraat 139 1 gouden oorknopje by W de Keizer Nobelstraat 251 1 kinderhandschoen by P Revet Veerstal 133 1 gouden oorbelletje by L Nieuwenhuizen Korte Tiendeweg 8 1 zeemlederen handschoen bg G v Schagen Kleiweg 70 1 gouden medaillon waarin 2 portretten by H Everlin 4e Kade 463 1 rozenkrans by E Klein 4e Kade 474 1 zwarte pelj by J Baas L Gouwe 81 1 bontje by M de Wit Boschweg 575 1 rozenkrans hy C Bruikman Walesteeg 70 1 portemonnaie met geld bg G Zevenhoven Boelekade 118 en 3 kleedenkloppers bg C M Jansen Nienwstraat 158 Gouda 1 Januari 1903 De Commissaris van Politie W N V GARDEEEN tteurs van itmsterdam i JAN I Vikrs Slotkn yiDiai AliD Cart N d W 8 JVi OV 80 i aUo düo dlic 8 DS i Vi dito dito dito 3 951 9 lloilsia übl Oauai lt81 gS4 t i iTAI Insohr TinglSti Sl tU i OoaTlNa Obl m papier 1888 I 83 to in ï lierUSS i l 81 V l oaTUöAL Obl mot coupon 8 duo tiokel 8 14 ilo LAHD Obl Binnonl 1894 4 O l i dao Oecons 1880 4 9Sfj dtto bij aotha 1889 4 971 dito bii Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito duo dito 1884 B SpAHJB Perpet icliuld 1881 4 67Vi l UBKliJ Oepr Oour leen 1890 4 86 Gar luening aetio D Vi Geo leeuin serieO is oiu An Ep T oblg 189 S 104Vi MliloO OIi ut Soh 1890 VaillnI l A Obl onhep 1881 4 80 WaraaDAll Obligntien 1895 8 90 RoTianDAll 8t8ii loBu 1894 8 81 VlD N Afr Handelsv aand Arendab Tab Mii Oorlifi iiteD 876 DeliMaBtBohappü dito 416 Am Hypotheekb paodbr 4l Nederlandache baak aand 194Ned Handalmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 961 Roti Hypotheekb pandbr 4i l ülr Hypotheekb dito 4 10l j OoariNB Ooat Hong bank aand I ISQl ItnaL Hypotheekbank paodb 5j AmalKA Equt hy potb pandb 4 Maiw L G Pr Lim oort 8 i flD HoU IJ Spoor w Miilaand 10 My tolEipl T St Spw aand lU Ned lDd 8p iolwag m aand 918Vi Ned Zuid Aft 8pm aand dito dito dito 1891 dito 41 TAUlSpoorwl 1887 89A Eobl 8 66 Zaid Ital Spwniy A H obl S M U i OLSK Waraohau Weenen aand 104l RoaL Or Ruaa Iwang Pombr dito aand 5 98 Kurik Oh AH 8p kap obl 4 lOOi dito dito oblig 4 9 11 Akiuka Cent Pao Sp Mlj obl i Ckii kNortfa Wpr C T aanl 16 dito dito Wb St Peter obl 7 140 Denror fc Rio Gr Spm eert T a 40ii i Illinois Central obl in goud 4 108 LouiiT tl Naahiilli Oer r aaud 107 Helico M 8pir Mij Ie kyp a 8 106 Miaa Kanaas t 4pCt pref aand N Iork Ontaaio k Weat aand S8 Penn dto Obio oblig 8 nre gon Calif Ie hyp in goud 104 8t Paul Uinn fc Uanit obl U u Pao Hoof Ign oblig 8 dito dito Lino CoL Ie kyp 0 8 69 Canada Oan 8outh 0hert v aand 64 Tik C Billw k Na lo h d e O 99 Amaterd Omnibua Mij aand Sm Stad Amaterdam aand I 101 Stad Botterdam aand I lOi BiLaii StadAntweiipenl887 1 10 Stad Bruaael 1886 1081 Hoiia TkeiaaReiallrOoaelaeh 4 119 u Oostin Staataleenig 1880 6 U7Vt K K Ooat B Cr 1880 S lOi SFAKn Stad Madrid 8 1868 41 i NlD Ver Bez Arb Spoel oert Veemarkt te Rotterdam Maandag 5 Januari 1903 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ic kwal 33 ae kwal 30 5e kwal a6 cent per half kilo Vette Kalverea goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal a8 je kwal 26 3e kwal aa cents per half kilo Vette varkens groote aanvoer prijzen waren voor ie kwal 23Y ae kwa 23 3de kwal ao cent de half kilo Schapen en lammeren weinig aangevoerd De ifiandel had in vet vee een traag verloop vette kalveren pnjshoudend varkens traag met slechten handel Schapen en lammeren pnjshoudend DAMES en HEEREN Winterliaiidsclioeiieii Foulards Dassen Linnengoed Parapluies Wandelstokken enz enz A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Teleithoou B o 3i OPRUlMIiNG van alle nog voorbanden MANTELS voor Dames en Kinderen Blousen Hukken PellerUei tot meer lage prljmen D SAM80M lüVERTI iNTIEN Heden overleed tot onze diepe droefheid in den ouderdom van ruim 59 jaar na een langdurig Ijjden onze gelietde Echtgenoot Vader en Behuwdvader de Heer W BEGEER Wed W BEGEER Vriknb B W BEGEER A M BEGEER COSTER Denver Col ü S A E S 6 C DROSTE Beoeür 1 C DROSTE Haarlem Ph H BEEKENKAMP Bkoeek G H BEEKENKAMP Bonthuizen ö W SCHENK Beoeer 3r G SCHENK Meppel C M BEGEER Gouda 4 Janaari 1903 Voor de deelneming ontvangen bjj bet overiyden van onzen geachten Vader Behnwd en Grootvader de Heer TAN POT betuig ik mede namens de familie m jn harteiyken dank F POT E DAii 6 Janaari 1903 Met wederkeerigen heilwensch betuig ikmijn vriendeiyken dank aan allen die mljbö het begin van het nieuwe jaar een bewijsvan belangstelling gaven I L BURGERSDIJK Qem Bouwmeester Opperbrandmeester De ondergeteekende betuigt ignen dank aan allen die hem hun Nieuwjaarswenschen toezonden en biedt ze hun wederkeerig aan 0r A VA LISSENDIJK Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam Eerste Kamer dd 1 December 1902 is het huwelijk bestaande tusscben JOHANHBS ADÉIAIfVa KBBKHO VBS koopman wonende te Rotterdam en BVBBINA MABIA FAS DEB SCHUIJT zonder beroep verbijjf houdende te Rgswjjk Oomr eehttehetiUttg mttbonde verklaard Mr C P ZAAIJER Procureur Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring tan K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het R ks Intercommnnaalbnreau Op 15 October 135 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT In het Verlichting Uagazijn l e Avondsier Dubb Buurt Telefn 117 zgu steeds voorradig de nieuwe modellen dasornamenten en fraaie Ballons Degeigke GASPORNÜIZEN en COMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor Oasgloeihchtbenoodigdlieden ENZ ENZ Aanbevelend n N VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Heii woritt verzocht op t MERK te letten OIT HIT MAOiKIJN f LTS H RAVENSWAAY ZONEN GORINOHEH Deze THESEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van n 7 iwêe n een Kalf en een Ned ons met vermelding ran Nommer ec ftPrga voorzien van n0Ten8taand IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitToeriüg van geeerde orders aanbevelende J G BUL voorheen J BREEBAABT Lz Itli H ooMhtMjrfcgIt t ft makkalyfciti fofttmlMtl voer Hhtm BW n Tooril daiaw n nndtrtoluMuiwvric j If te Apprftuar van 0 M Muller Ca S larlli BtitthStr 14 Mm Irttt c mA op I rkryibav ky i Hiarai WMiltari la MtHwark iilutariM irHw rMMi i u SaMraal4 lbv V tw4MuM AnMiaa naam n fabrtekimctk