Goudsche Courant, dinsdag 13 januari 1903

4l8te Jaargang Dinsdag 13 Januari 1009 No 9003 Algemeene Waatschapplf van ievensverz hering en Lijfrente ilJI i l 1 J L lll TST l T It u k r j lt t tefff 18 I ƒ 41 10 i 67 30 ar 30 41 60 I 5 SO g B 40 K e 10 28 43 M S4 40 4 70 1 61 40 U m 61 64 80 i ieuwS en Adrertentiehlud voor Gouda en Omstreken TEE EOUAL BIOSCOPE 1 Zaal ORANJE en NEDERLAND 1 IToenigag i Januari S uur Bijzondere Voorstelling van en l o oi7ra i n afgewisseld do r I Hehtbeeliien door de Ornmotoon opgelnis terd Toegang SA en f A et Kinderen iO et RlSDBRVOOa8TEtLI G om 9 anr Toegang S et begeleiders tO et Zie verder aanplak en strooibiljetten In het Verlichting Magazijn De Avondster Dubb Bnbrt Teleln 117 zgn 8t ed8 voorradig dp nienwe modellen Gasornamenten en fraaie Ballons Degelpe OASPOBNÜIZEN en COMKOHEN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdlieden ENZ ENZ Aanbevelend iM M m LOON Aanlegger van Gas en I Waterleiding Ttlefom A I V E U T E N T I E N wonlen geplaatst van 1 5 regels k 50 Jenten ie le e regel meer 10 Centen GMH te letters Worden herekeniï naar plaatsrui mte Inzending van Advertentiën tot l uur det midi TelehoB No 8 De l itgave dezer Cooii antgeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oc pr J8 per drie ina$nden is 1 25 tranco per wst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN t ST 8CHIEDAMMEK Si geïtevee Merk NIGHTOAF Vorkrijgbaar b Al PEETER8 Jz N BAl beiriJE van oclithoid ii n oaohet en kurlc steeds vÖOP CHIt A M I ien van don naam dor Finili P POPPB HARMON lE Markt Door de gfrqcte atname van mijn BIEREN ben ik in ataaf uitstekend BIER togen eonourreerende prijzen te leveren Stefds gelegenWid tot IDineeren i la cartê Telepliooiiiiet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg én ondei lloud gratis Het net is aangesloten aafl het ll jks Intercommunaalbarean Op 1 5 October 135 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkr jgbaar aan hot Bureau ACHTER DE VISCHMARKT f Een eeilepei SODEX ia io den ngtl f i betM voldoen dan 1 4 Kilo gewone Soda l na tnid U lonikUlk B alt ru 1 Hi T ik r 1880 o 18 DrtUEt TlCBE v as 30 3B o 9 O lr i L 1 1 DCHltlCBAtEI K W SUTT ei J t L ILUkUinC fl fBi ri dot uiri ii Ir j I sakticiivei Tamknd Ktpltwl 1 1902 ruw lOS 300 006 T n k rdti fUnto Nor 1802 nluu 1 97a 0OÜ Oatnafitai u taiia T S73 000 B r ii c iiit r WO num a iSO OOO Goudsche Melkinrichling 1 Levert dagelijks versch Fijnste kwiiliteit Tafelbolep 1 f 1 50 per K G 1 I Prima kwaliteit Keiikeiibotei 1 I f 1 40 per H G 1 Bezorgt tweemaal daags aan tuiS I PrhBaonvervalsclile Volle Zoete Melk Scent per Liter 1 icroomde Melk Tapte lelk 4 1 KoomkarHemelk 3 En beveelt in t byzonder aan Gepasteuriseerde Melk I Deie MKIjK heeft een bewerking ondergaan ter verdnnrïaming wa II door ïiekto vorooriakenJe Pathogone Bacteriën CEIIOOir n nj II TEHVANbT de OKKOOKTE UKtsK docli mist den kooknmaak e 1 I kan twee dagen goed biyvon I I De leverihg geschiedt ïn Literllesschen 4 10 cent 1 I per flesch en in halve fleschjes si 5 cent per flesch 1 I Bestellingen worden geregeld uitgevoerd nmmmmim Slui ersiLeep De uitslag der VWe Preniieveideeling is thans beleend de deelhebbers zullen deze gratis ontvangen Meer dan TWEE DUIZEND W prijzen van Een tot Honderd Oulden eik zijn den winners per post toege zonden newnart Vu utrookjeii voor U tOt Premieveedeeling Na nlooie Vennootschap W VEREBNIODE ZEEPFABRIEKEN ADYEETEÏTlEïf in aUe Couraiiteii word n aangenomen door het Adverteiitie Bnreaii m i BUIi kNAN ZOON Opéii are Yerkooping TfiifSils St TK GOUDA IWCTIMW 51 O u SS 70 10 i 13 op DlSaOAG ilm Z7n JANUABI 1903 des morgens te elf uren in hefc Hotel DE ZALM aan de Markt ten overstaan van den Notaris I G C FORTÜUN DR006LEEVER van No 1 en 2 Twee op goeden stand ge legen van Gas en Waterleiding voorjiene Winkeltiuizen en EllVEN en wel een waarin BroodbakkerlJ wordt I gedreven nan den Korten Tiendeweg U Gouda Wjk D No 6 met een uitgang io I het Evert Jacob Philipsteegje I en een waarin de TaAoftwAandetJwordt I uitgeoefend aan den Kleiweg te Gouda Wük E No 45 I Beide panden zjjn verhuurd en wel dat I aan den Tiendeweg tot 1 November 1906 l voor t 500 per jaar en dat aan den Kleiweg tot 15 Angnstus 1906 voor 1300 I per jaar Nos 3 tot 8 Zes naast elkander staande Huizen en Erven I aan het Houtinansplantsoen te Gouda met uitgang in de Baanstraat Wjk L Nos 96 I tot en met 101 Allen verhuurd bjj de week I elk voor l 1 40 No 9 Een HUIS en ERF in de Boomgaard straat te Gouda Wjk RR No 107 Verlinurd bB de week voor 1 1 30 Nos 10 11 en 12 Drie naast elkanderstaande Huizen en Erven m ep GROND aan de Prins Hendrikstraat tt Gouda Wijk 1 Nos 337 338 en 389 Verhuurd b i de week No 337 groot 3 Aren 66 Centiaren voor 12 50 de overigen elk voor 1 1 35 No 13 Een goed onderhouden WOOMHÜIS ERF en GROND aan de breodo ï lde dep Karnemelksloot te Gouda wyk R No 576 Te aanvaarden 1 Maart 1903 PAKHUIS Keizerstraat wordt 1 niet verkocht 11 No 15 Een goed onderhouden M WOONHUIS en ERFl en GROND in de Keizerstraat te Goud Wvjk No 107 Verhöurd bö de week I beneden voor l 1 60 en boven voor f 1 30 I No 16 teen HUIS en ERF aan deo Raam te Gouda Wp O No 84 Verhuurd I by de week voor f i 50 I Eb Nos 17 tot 20 yier naast elkauden I staande HUIZEN en ERVEN in de nieuw I aangelegde dubbele straat aan de Prins HenI drikstraat ta Gouda wöW P Nos 772 773 774 I en 776 met den Gang daarnaast Verhuurd I by de eek No 772 voor 2 10 en de drie I overigen elk voor J 1 35 I De peroeelen zijn te bezichtigen de laatjte B werkdagen voor den dag der verkoopiiig van 10 tot 3 qreii en op den verkoopd van 9 tot 11 uren Ni dere inlichtingen geett voornoeato Notaris FORTÜUN DROOGLEEVEE te Gogda T V4DE1IEGII1I het BEST en VOORD EELIGSTE mm en TANDWATEE ter wereld Benige agenten yoói 60VDA en BODEGBAVBS n OLFV Co Gouda Druk TM A BRINKMAN Zn ö B i g PROEFFLESCHJES ï 20 cents BuUeulandsch Overzicbt Er is een aanslag te Madrid gedaan op den Koninklijken stoet De ofScieele lezing iuidt dat op het oogenblik toen het koninkigk rijtuig op het Qrientplein aankwam tegenover het stahdbeeld van Delago een individu utt de nieuwsgierigen naar voren drong met opgeheven arm en een schot loste op het rytuig van den opperkamerheer maar liy kon slechts één schot lossen omdat een agent bem een slag met den sabel toebracht eu hem aan het hoofd verwondde aldus hem beletten voor de tweede maal te schieten De Koning was op den terngrit van de Buen Snccessokerk waar h j wegens herstellingen in de Autoche kerk het lof had bügewooikd Een poUtie agent die vlak by Feito sto nd sloeg hem de revolver uit de hand en verwondde hem met zi n sabel aan het hoofd waarop de man zich kalm Ifet wegvoeren naar het huis van bewaring Hj zegt geboren te zijn te Tovados in de provincie Ornedn is 34 jaar oud en keerde verleden jaar Jnui uit Mexico terug Hu is in dienst geweest van vele Madridsche families Na den aanslag bracht hot volk den Koning een hartelgke ovatie De rjtoigen reden even langzaam voort alsof er niets was voorgev ll n De Koning uioet zeer ontroerd zQn geweest doch verloor geuu oogenblik zgn koelbloedighe d Een opmerkelijk feit met de vermelding waarvan wij dit kort verhaal kunnen besluiten is dat tot dusver auuslagen op het hoofd van d en Staat tn Spanje men telt er vyf in de laatste helft van de vorige eeuw steeds zyn mislukt Spaanscbo ministers waren niet altyd zoo gelukkig de tragische dood Van Canovas del Castillo die viel on der de kogels van een anarchist is daarvan een nog in ieders Herinnering bewaard bewys Wy deelden r ds mede dat de Regeeriug van Venezuela jde voorwaarden der bondgcnooten heelt aangenomen Uit de berichten nit Caraeès blgkt dat in twee zeer heftige zittingen varr het Kabinet tot de aanneming besloten is De eischen der mogendheden zgn Het betalen van een gedeelte der schadeloosstelling onraiddellgk het geven van waarborgen voor de betaling de r rest en de belofte de uitspraak van bet Hof van Arbitrage te zullen nakomen Het antwoord van de Regeering van Venezuela dat na de byeenkomsten van den ministerraad is opgesteld ts aan den Seor FULILLEIOIW Vandertilts Aanvang Uit het Vuilsch T n BA BRI BCHEFF 5 Deo bundeH het g ge Dea oDgeluk kig n Abé bleef het woord in de keel steken Hij rukte de haren uit zijn zwarten kroeskop en voerde een dans uit die zijne voorvaderen m het donkere Atnka eere aangedaan zou hebben Het geld heb ik in $ le boot laten liggen in 4e ijskast ik dacht dajtr ia het het beat bewaard Een oogenblik scheen het of Cornelis iich opden armen slaaf zou werpen om hem te tuchtigen doch zijn beter gevoel zegevierde over zijnewoede en vol bitterheid zet hij Natuurlijk je mo st de bandieten ook nog hetnoodige reisgeld tnee geven op dat het hun aanniets ontbreken zou Mijne boot weg het geldmijnet moeder verloren ï Abé er blijft ons nogmaar één weg ovw i De zwarte keek veelbeteekenend in t water en Cornelia knikte zwijgend Eensklaps als op eeïl afgesproken leekcn vielen zij elkaar in de armen en weenden Hoe lang ze daar too gestaan hadden witten p lij later niet Bowen overhandigd die zich daarmede heden aan boord van het oorlogsschip Cincinnati naar Washington begeeft De Morning Post verneemt dat president Castro tot den heer Bowen eide dat naar zgn meening het geschil best kon worden opgelost zonder de tdsschenkoinst van het Haagsche Hof Tevens heeft Castro Bowen opgedragen by de onderhandelingen te Washington als vertegenwoordiger van Venezuela op te treden De Dnitsche on Engelscbe gezanten te Washington hebben van hniine regeeringen laat ontvangen de voorwaarden voor de regeling van den strgd met Venezuela in overleg met den heer Bowen vast te tellen Een der telegrammen nit Cara as bevat de vrg onduidelgke mededeeling dat du qnaestie over de opheffing der blokkade buiten verband met den tegenwoordi gen toestand in overweging wordt genomen Zooals de Weensche bladen reeds hebben medegedeeld komt de Oostenrgksche Kamer den 15don dezer weder byeen Aan de orde komen allereerst oenige dringende onderwerpen wgziging der snikcrwotgcving iu verband met de conventie van Brussel ver hooging van het militaire contingent de begrooting en w jii ing der perswet De Duitach TijjechJiwJw vwioeningsconfurentie zal met de iff mertijjtoorbenrtzitting honden wat wel net stcfksu bewgs is welk een gewichtig clement die kwestie voor Oostonrgk s parlemtentair ste s l ia De Hopgaarache Kamer i byeengekomeiinaeen verdaging van mijn 1 dagen Menverwachtte een storjnachtige tilting omdatde Kossnthparty gebruik wilda maken van3zeirs verklaringen over den A sgleich omnog eens weer tegen een tolvèi bond metOostcnrgk te protesteeren Een telegramdat wy reeds mededeelden zegt dat KosBOthinderdaad vragen gesteld heeft en welkantwoord Szell gegeven heeft Van een rumoerige zitting vermeldt dat Wegram echter niets De Onafhankeiykheidspartg zal voorts te velde trekken tegen het voorstel tot verhooging van het militaire contingent dat na een tweede wyziging nog eens weer bg de Kamer inkomt De tegenstand zolfa dwarsdrjverg die de onjifhankelgkheidspartg een oogenblik heeft laten varen op t laatst van t vorig jaar om de begrooting te laten aannemen zal weer met onverminderde kracht wordön aangewend Men zegt voorts dat zoowel van de ministm ieelen als van de Ona fhankeiykheidapartg een voorstel tot invoering van den tweejarigen diensttijd zal Een ver vard geluid van menschenstcmmen bracht hen weer tQt bezinning Luid hoera geroep klonk in de nabijheid en toen de knapen opkeken zagen zij e ne massa menschen aan den oever staan levendig gesticuleerend het water overziende waarop iets bijzonders leta wonderlijksch Scheen plaats té hebben Ja waarlyk een wonder Cornells en AbraWm stonden hand in hand en aanschouwden het in ademlooze spanninJï Zelfs de smart over hun verlies werd tijdelijk niet gevoeld toen zij het wonder zagen dat zich daar op den door de zon beschenen vloed vertoonde Een tamelijk groot elegant gebouwd schip op welks boeg met groote letters de naam Clermont te lezen stond kliefde het water der baai van NewYork met eene tot dua verre onbekende snelheid En met de kracht vj p den wind was het die de Clermont ala een over t water zwevenden vogel voortdreef want de zeilen waren opgerold peen eene geheime macht scheen hier m t spel te zijn waar men voorheen niet van gedrooraif had Zouden die op de zyden van het schip aangebrachte snel draaiende het water schuimend om hoog spattende rarleren óf die op het dek staande rook en vonken vuur spuwende schoorsteen dtt wonder bewerken i De menigte jubelde en bevond zich in geestvervoering maar boven het jgeraas uit klonk steeds één naam de naam van hem wien deze betooging gewijd was de naam van Robert Fulton Bobert Fulton wie was deze man die zoo n aitttian waarvoor men in Hongarijo steeda meir gaat voelen Intasschen zal de minisffcf van oorlog om militaire en flnancieele reAfsen zulk een voorf tQl vermoedelgk als TOO i arig bestrijden Ook de meeste Daitsche bladen ziJn het er over eens dat de Daitsche gezant te Washington In ongenade is gevallen Als een van Von HoUebens ergste blunder wordt bem het ia U VoBsische Ztg dto het meldt verweten dat hij in 1899 den Uiiitschen keizer heelt nngespoord tot het zenden van bet telegram aan mevronw Rodyard Kipling wier man toentertijd in de Vereenigde Staten ziek lag X men zich du woedende nnti Duttache verten van Kijiling iu de Times herinnert dai is het ook wet te begrypen dat de Daitsche Kei ier nu het zenden van het Kipliug telegram betreurt De jongste antl Duitsche jingo tarie der g lü ers in de Vereenigde Staten is Rlechts de drnppel geweeht die den beker heeft doen ovQrioopi n De Köln Zeit meldt nog hot volgende Op Amurikaan clie legeering is er nice in kerfits geituld dat buron Speek von SternboM met Q xi speciale wending naar Wasbingtoiyiorot Men verwacht niet dat de gezant V Holleben daarheen zalterogkeeren Hij heeft Wusliington verlaten zonder ntschéid te nomen van Roosevult en Hay Beiden weten echter dat Von Holleben zeer ziek is en zy nemen dit aan al een verontschnldiging voor het niet in acht nemen der gebrnikelyke formaliteiten Men verwacht dat bet geheelc personeel der Duitsche ambassade zal worden vervangen Een later telegram ook aan de Köln Ztg düch ditmaal uit New York tfohetst dat Von Holleben daar was liangekomon Hü Weigerde ieder onderhoud en wilde er zich zelfs niet over uitlaten met welke boot hij zou Vertrekken Zgn Unpaszlichkeit is door het bestendige slechte weer te Washington verergerd De eerste gezantschapssecretaris te Washington graaf Quadt Wykradt Isny is met het waarnemen der ioopende zaken betast We maakten reeds melding van de hevige ontevredenheid in de zuidelgke staten van Noord Amerika verwekt door de benoeming van een neger vao verdienste den beer Cram tot een openbare betrekking Deze ontevredenheid neemt zelfs onrustbarende verhoudingen aan begeestering in de zielen der sortitïjds zoo nuchtere Amerikanen kon verwekken en in melke verhouding stond hij tot dat tooverschip dat juist ztjne snelheid verminderde en aan dre batterij ongeveer op de plaats waar de Charlotte gelegen hari aanlegde Cornelia wendde zich tot een ouden heer die naast hem stond en vroeg dezen om inhchtmgen Wie Robert Fulton is wilt ge weten mijn jonden zei de oude hetr lachend ja veel kan ik je niet van hem zeegen want hg is me Umelijk onbekend maar ilc denk dat het niet lang meer duren zal dat zoowel de oude als de nieuwe werel4 zgn naam met eere zat noemen Robert Fulton toeh heeft een scbip uitgevonden dat door atoomkracht voortbewogen wordt Heden heeft hij eene proefvaart gedaan op de Hudsoiirivier en de baai en men zegt dat hij met zijn schip vijf mijlen in het uur af kan lieggen Vijt mijlen in het uur r nep Cornells verwonderd dat klinkt ongeloofeTijk dat brengt eene omwenteling m het wereldverkeer te weeg Die man mïakt zich een onsterf tijken naam Dat is ook mijne meening sprak de oude heer en plotseling den hoed van tiet hoofd nemend en er mee zwaaiend riep hg luid leve Robert Fulton I Hoera Rolkrt Fulton Slechts vijf schreden van hen verwijderd stond hij zelf de uitvinder van het eerste stoomschip Hij had eene hooge slanke gestatte roet donker omlokt hoofd en wetwUtende gelaatsuitdrukking De diepe heldere oogen blikten zacht en goedig maar op het blanke hooge voorhoofd waren diepe rimpels gevolgen vao denken peinzen en zorgen ilSl D vijanden van tiet donkere rw in NewOrleans hebben een bond gevormd khe Lily Whites de Lelie blanken welke bedoelt den oorr9g te verklaren aandeniet blankflfi Zü eiseen dat alle gekleurde beanfbten verbonden aan de posteryen on de spoorwegen in Louisiana ontslagen zullen worden President Roosevelt schynt intasschen voornemens om flink weerstand te bieden aan de kleingeostigbeden van deze wishu blanken Zelfs beweert men dat het ut zua bedoeling ligt een anderen neger te benoemen in een belangrijke betr Mting in den Staat NoordCarotina om flhideiyk te bewijzen dat by niets geeft om al dit geschreeuw Dr Orum do kleurling tegen wien dp zich Christen noemende blaokön in bet Zuiden der Vereenigde Staten en niet weinigen in het Noorden hemel en aarde bewegen omdat President Roosevelt hem tot ontvanger der hnvenrochten te Charleston lieeft durven benoemen Dr Crum is een zeer beschaafd man die te Charleston en omstreken een groote praktgk bad en zeer geacht was maar in zyne niouwe betrekking zou hg met handelslieden te doen krygen die geen zweem van gelukstelling van kleurlingen met zooveel bongure wezens ala zy zouden dulden Zijne benoeming moet nog door den Senaat worden bekrachtigd en in eene Woensdag gehouden b ieenkomst van Congresleden groütendeels democraten waaronder btina ai de Senaatsleden en afgevaardigden njt hei zuiden is besloten die bekrachtiging roet hand en tand tegen te gaan Wat Dr Crum aangaat deze beeft denzultder dag aan een journalist de volgende kloeke verklaring afgelegd Indien de President oordeelt dat ik voor geen schrikbewind n4t den weg mag gaan maar ter wille der kleurlingbevolking myn leven behoor te wagen dan zal ik mün post aanvaarden Ik ben in naamlooze brieven met den dood bedreigd indien ik dit deed en sommige bladen doen dezelfde bedreiging Maar ik vrees het gevaar niet en zal mu houden aan al wat de President aanraadt Deze mannentaal ia te treffender omdat de boer Orum eerst om des lieven vredes wille den beer Roosevelt verzocht had te mogen bedanken en zulks onder goedkeuring von des Presidents welbekenden vriend Cram s medekleurling Prof Brooker Washington Vcrrtpreiiif Uorichten L Fhawkrijk Volgens de Espérance du peuple een clericaal blad te Nantcs hebben drie duizend ordebroeders en zusters door do wet op do duidelijk zichibaar Fulton ha i zijn schip verlaten en tiep nu pratende met een baardigen ernstig kijkenden man zijn vriend en deelgenoot Robert l evingston die met helderzienden ülik reeds lang de bcteekenis en de wa de der Fultonsche uitvinding erkend en de zaak geldelijk gesteund had Beide personen haddon zich in gesprek verdiept slechts weinige schreden van den oever verwtjdenl toen op eens een flinke jongen zich een wug door de menigte baande en op Fulton toe trad Sir riep hij tred mijne eenige have en goed mijne boot en het geld inijnor moeder eene weduwe Dieven hebben schip en geld gestolen en zijn er een uur geleden mee heen gevaren maar aU het waar Is dal uw wond rscliip vijf mijlen in het uur kan afleggen dai kunnen we de schel men inhalen en gij zult niet alleen roem maar ook den zenen eener wedu voor den naam Robert Fuiton gewonnen hebben En God iXa Heer zal u eenmaal daarvoor in het Paradijs opnemen Sir voegde Abraham er zal vingsvol aan loe FuUon wendde zich tot Cornelis en vroeg vriendelijk Hoe heet je mijn jonden V Cornells Vanderbilt Sir en ik woon in StitenIsland K n men heelt je boot gestolen a Sir een allerliefst zeilscheepje mijn eentge bezitting Slot volgt