Goudsche Courant, dinsdag 13 januari 1903

HARMONIE Markt Door de groote ainarne van mijh BIEREN ben ik in staat uitstekend BI KR tvgen concurreerende prijzen te leveren i Steeds gelegenlietd tot Dineeren i la carte i mmmMM middel tegen Bk iuB iel4 eiu mag in geen breken In fleaen n et bij in Droffiaten dam bij CWi Welu Co JtOTTEH FMiiÊsMIÊimÉM Tereenigingen getroUen hbt plan gjevormd om hun gelatte te breken n in het huwelgk te treden Baoal Plctet Zwitkersch ingenlenr werkzaam geweeït In de bureani van het jministerie yan marine jom iS plannenvoor onderiteesche bootei uit te werken heeft ran iBerlgn nit wkar hg zich tl anhbevindt eeh eisch tot schftdevergoeding ingesteld van 100 000 rauci tegen de bladen die hem b chnldigd hadden mededeeling van geheime atnkken aan een vreemde mogendheid te hebben gcdkan Onder dezebladen bevindt zich in dJ eerste plaats de Libre Parole Zevebtien raadsledün te Dreni hebben hun rntilag ingediend bg den onderprefect aU protest tegei do schorsing vanden maire Ook de mairè zelf bevindt zichonder dit getal De Kand te Dreux bestaatuit 23 leden maar drie i etel8 waren vacantwegens sterfgevallen Het yonnis tegen Vidal den vrouwenmoordenaar dien ter dodd was veroordeeld is door den president dier republiek gewijzigd in levenslangen dwangarbeid UOITSCIIUXII By de echtscheidingszaak tusschen den kroonprins en de kroonprinses van Saksen zal alleen de ontrouw van de laatste als tcheidingsgrond aangevoerd worden Tegengesproken worden nu weer de berichten omtrent een jaarlijkscho dotatie aan de prinses BS voortduring biyit de koning vanSaksen beterend on de koorts blgft weg Ook Ünitschlands gezant bg de Mexicaansche regeering Von Heyking heeft onbepaald verlof gekregen waarsehgnlgk 60kom nimmer weer op zgn post terug te keeren Ter gelegenheid van zgn taohtigsten verjaardag heeft de beroemde chirurg Von Ksmarch oom des keizers van den keizerde Kroonorde eerste klasse met lint gekregen en eergistermiddag vond te DUrslernbrook in het badhnis een feestbanket plaats waaraan ook deelnamen prins Heinrich en ta van geleerden alsmede familieleden De Saksische politie heeft verbodenden verkoop van prentbriefkaarten de kroonprinses en Oiron vereenigd voorstellend Spuje In de mijuec b j Langreo provincie Ovledo hebben 5000 man bet werk gestaakt wegens loonsverlaging 52 Oendarmes werden er heen gezonden De voerlieden en bootwerkers te Barcelona hebben het werk hervat BINNENLAND mt Eome antving üe Tgd gistermiddag een telegram meldende dat de nacht voor dr Schaepmaq slecht was en de toestand van den lyder sterk achteruitging Een tweede telegram aan hetzelfde blad te 6 u 20 min n m algezonden luidt Zooeven heeft een consult met dr Lapponi plaats gehad Dr Lapponi geeft geen hoop meer op behoud De Igder kan nog tot morgen leven Voorbeeldig sterfbed Het Vaderland vraagt zich af of hot ministerie Knyper de geestelpe goederen voorop zal kunnen blgven stellen nn de stotfeljjkste aller vraagstukken de geldkwestie zich meer dan ooit naar voren dringt In dit verband wyst het blad op den SnanrietteB nood der gemeenten en op hot belang en den plicht van het Uyk om hierin te voorzien Daartoe geeft het Vad in overweging eerst toe te passen bet stelsel Simons overdracht door het Ryk vnn de grondbelasting aan de gemeenten opdat dezen geld zullen kunnen slaan uit de waardevermeerdering van grond en andere vaste eigendommen die van de uitbreiding van bebouwde kommen en van don aanleg van openbare werken gevolg is En indien deze hulp niet afdoende biykt paste men daarnevens het stelselBaedt toe uitkeering aan de gemeenten naar gelang het aantal barer onbemiddelde inwoners De staat zal dan zelf naar een aequivalent moeten zoeken Van verhooging dor indirecte belastingen mag hierbg geen sprake zgn De verhoogde belastingen immers zallt a mede moeten dienon voor sociale wetgeving dat wil zeggen om da economisch zwakken te steunen en nn kan men hun daartoe in den vorm van indirecte belastingen toch niet zelf de middelen laten opbrengen Kr rust op de financiers aan den linkervleugel der vryzinnigen oen schoone taak Aan hen staat het de veiligste wegen aan te wfizen de kanalen te traceeren waardoor het begeerde geld moet komen toestroomen In hoever het vervormen van vermogensen bedrgfsbelastinai in e ongesplitste ryks inkorastenbelatting hulp kan schaffen zg hebben het te onderzoeken in hoever de successiebelasting zal kunnen en moeten orden verhoogd zal door hen aan grondig onderzoek mdcten worden ondert orpen Als nog menig vraagstuk meer En ook zal het noodig zyn dat het denkbeeld va Btaatserfrecht zich loswikkele nit de vaagheid van vormen waarin het Uil dusver zich verschuilt Van onmiddellijk practiscb belang scbgnt ons intusscben deze qnaestie niet Want zooveel staat wel vast Van de lyneudier zwevende flgunr dat het staatserfrechttot doel heeft de vorming van staatsvermogen Ëen voortreffeiyke zaak maar diehaar goede diensten eerst kan bewgzen opden langen duur Kn daarop kan niet worden gewacht Wy hebben ruimer staatsinkomsten noodig Hoe eer zoo beter 1 i II Gemengde Berichten In no 9 van De Natuur beeft de heer dr R Kgkens daarover eenige behartige iswaardige wenken gegeven waaraan het volgende ontleend is De eerste zorg bg een verwonding al is zg ook nog zó6 klein moet hierin bestaan de wonde zooveel mogelgk te laten uitbloeden omdat door de bloedii g de inlectiekiemen die ingedrongen mochten zgn hel best mechanisch worden verwgderd Het is daarom verkeerd de wonde onmiddellgk met eeb geheel afsluitende stof zooals kleefpleister te bedekken men stelt bierdoor de bacteriën juist in de gelegenheid zich onder hot verband veilig te ontwikkelen In plaats van met carbolzuur zooals vroeger gebruikeiyk dat wegens zgn sterk prikkelende eigenschappen minder geschikt is wordt de wondo zoo spoedig mogeiyk zorgvuldig met een oplossing van snblimaat kwikchlorid 1 lÜÜ gedesinfecteerd Oeschiedt deze desinlectie nagenoeg onmiddellgk na de verwonding dan bestaat alle kans dat de infectie wordt voorkomen ook indien virulente kiemen in do wonde geraakt zgn In elk geval wordt daardoor het geval zoo gering mogelgk gemaakt Het snblimaat komt thans als desinfectiemiddel in den vorm van pastilles mot keukenzout gemengd in den bundel voor deze pastilles laten zich gemakkelgk bewaren en voor bet gebruik in water oplossen Het eenig bezwaar is dat zg als hevig werkend vergif niet te zorgvuldig buiten het bereik van onbevoegden en vooral van kinderen gehouden moeten worden hetgeen trouwens ook met tal van chemicaliën die doei ama teurfotografen dageiyks gebruikt worden het geval is Is zichtbaar vuil in de wonde gedrongen dan wordt deze met gekookt woter en eënig zeep voorzichtig afgewasschon nadat te voren de omgeving gereinigd is Kleine deeltjes zooals zand houtsplintertjes worden zooveel mogeiyk mechanisch verwüderd Daarop volg de desinfeetie met snblimaat oplossing Is geen snblimaat bg do hand dan wordt de wonde enkel met gekookt water of bg sterke verontreiniging met water en zeep voorzichtig uitgewasschen Inseclensteken worden gepenseeld mot een oplossing van jodium en alcohol joodtinktnur of bg gebreke daarvan met eande cologue of ammoniak oplossing ingewreven Diepe steekwonden met een fijn inalru ment waarvan men zeker weet dat hot besmet is worden het bost door eeninsngding verwyd teneinde de wond te laten uitbloeden en ze ook in de diepte te kunnen deainfecteeren Is de bloeding tot staan gekomen dan bedekt men do wond met verbandgaas dat meteen 3 oplossing van boorznnr gedrenkt Is Men houdt dit verband dat een ofraeerijialen daags verwisseld wordt door herhaald opgieten van boorzuur oplossing zooveel raogeiyk vochtig waardoor de wonde gedreineerd biyft en de afscheidingsproducten zich niet kunnen ophoopen Het is niet doelmatig het vochtig verband gedurende do eerste dagen met de een of andere luchtdichte stof zooals gewaste taf of gatta percliapapier af te sluitert omdat hot verband dan warmwordt hetgeen de ontwikkeling der ipikrobenbevordert i Is de wonde reeda In ontsteking overgegaan dan valt de behandeling geheel op chirurgisch gebied en moet hier daarom natnnriyk onbesproken blgven Aardbeien tegen rhenmatiek Het is in de botanische wereld algemeen bekend dat de groote kruidkundige Linnieua de eerste was die nti rheumatische werking der aardbeien constateerde en wel op grond van eigen ondervinding Ook beweerde hg nooit zoo gezond te zgn als in den aardbeientgd en beval hy deze delicieuse vrucht uit oen hygiënisch oogpunt sterk aan 1 070 goede eigenschap moet nu ook uit een wetenschappelgk onderzoek gebleken zgn want in een B anach dagblad werd medegedeeld dat aan twee Fransche scheikundigen de hee en Portes en Desmoulières door chemische analysendie geneeskrachtige eigenschap bevestigd werd De aardbeien tocu bevatten salicylznur gelgk men weet een der beste geneesmiddelen tegen rheumatiek In 250 gram aardbeien van tien verschillende variëteiten vonden zg een vrg groote hoeveelheid salicylznur hetwelk zy echter niet konden doen kristalleeren Wordt dit meer algemeen bekend wat hot zeker zeer verdient dan zal het aan bet gebruik niet alleen van aardbeien maar ook van compfttes confituren enz van deze vrucht eer ten goede komen terwgl door een chemisch onderzoek de echtheid dozer prep iraten gemakkelgk te constateeren is De afwezigheid van salicylzunr moot in den laatsten tgd in Krankrgk reeds vervalscbing aan het licht gebracht hebben Semperv Men schryft dd 7 Januari aan het N v d D uit Zuid Beierland De burgemeestersbenoeming welke reeds weken lang de gemoederen hier bezig hield is eindeiyk geschied De heer Kluithoofd lid der Ned hervormde kerk die gedurende 24 jareu het ainbt tot ieders tevredenheid heeft vervuld is nu vervangen door den heer A Zonneveld der gereformeerde kerk Zooals men weet was onlange door de leden der gereformeerde kerk een adres aan den minister gericht om den heer Zonneveld in plaats van den hoer Kluifboofd tot burgemeester te benoemen Dit adres werd door de raadsleden Rosmolen en Van der Waal beiden ledon der gereformeerde kerk op een audiëntie mondeling toegelicht Hierop volgdo een verzoek van hoogerhand aan den heer Kluifboofd om ontslag te vragen hetgeen door dezen geweigerd werd Nauwelgks hadden de leden der Ned Herv Kerk vernomen wat er gaande was of een tegenadres werd gereedgemaakt om den beer KInifboofd als burgemeester te mogen behouden Het was geteekend door den rechtzinnigon predikant Draaisma het geheele keikbostnnr der Ned Herv Kerk de liberale raadsleden het eenige antirevolu tionnaire raadslid dat lid is van de Ned Herv Kerk den heer A Sneep en voorts door een groot getal ingezetenen Oproerkeiyk is het dat nog niet lang geloden by een eestelgke gelegenheid het bovengenoemde raadslid Rosmolen in een toespraak tot den heer Kluifboofd den wensch uitsprak hem nog lang als burgemeestei te mogen behouden Vrgdagochtend heelt te Rgssel plaats gehad de terechtstelling van Bochè die den loden Februari 1902 Maria Henry in de Hue Leon Gambetta vermoordde Bouché werd den ISden November 1 1 ter dood veroordeeld door het Hof van Assises Zgn inodeplicbtige Antoine Twoehuisen werd tot levenslangen dwangarbeid en vrouw Humorties tot 20 jaar dwangarbeid veroordeeld Ken verzoek om gratie aan den president der Republiek werd verworpen met het oog op de ernstige omstandigheden waaronder de moord was gepleegd Maurice Bouché was 24 jaar bandelsbediende te Wottignies en behoorde tot een zeer fatsoenlgke familie Om vgf uur in den ochtend werd de guillotine opgericht op de kleine plaats van het paleis van j istitie De menigte die de strafoefening bgwoonde was doodstil Om halfzeven was bet schavot gereed Een halfuur daarna traden de magistraten do cel van den veroordeelde binnen die even te voren ontwaakt was Hg hoorde kalm aan dat het uur van zgn dood waf gekomen Ik weet sprak hgi dat ik gestraft moet worden ik zal moedig sterven alleen bedroefd door de schande welke ik over myn familie breng De geostelgke antwoordde Uw familie hieft u vergiffenis geschonken Sterf in vrede Bouché sprak toen Vrees niet ik zal niet zwak zgn Na het gebruik van hot sacrament tb do spreekkamer der gevangenis gaf hy een cahier met verzon die hy in de gevangenis had geschreven als een souvenir aan zgn verdediger en werd vervolgens naar het schavot gebracht Aan den voet daarvan sprak hg Mgne hoeren als ik misdreven heb komt bet hierdoor dat ik geen oor leendeaan de waarschnwingen my in mgn jeugdgegeven Toen besteeg hg de treden van het schavot en stierf kalm Eenige vrouwen die de terechtstelling bijwoonden vielen ftanw Het lichaam van den doode is door de familie opgevraagd Te Rotterdam ia Vrgdagochtend wegens het ontslog van een der voerlieden een werkstaking ontstaan onder het personeel der firma van Öend Loos Met hulp van enkele particuliere vrachtwagens en enkele mannen van hier werd zooveel doeniyk in de bestelling voorzien Bovenbedoelde voerman was een paar dagen geleden bekeurd omdat b by een overtreding weigerde zjn naam op te geven De directeur der firma hiervan kennis gekregen hebbende stelde toen een onderzoek in en inmiddels werd de voerman tgdelgk buiten dienst gesteld Deze nam hiermee geen genoegen en nam zgn ontslag dat dadeiyk verleend werd Van de overige werklieden werkzaam in den stal staakten er daarop 29 omdat zg van raeening zgn dat hun kameraad gelgk heeft 2 bleven er aan het werk De Sleepers en Voerliedenvereeniging heeft de leiding van de zaak op zich genomen De eisch der stakers is nu echter niet alleen infrekking van bovenvermeld ontslag maar er zyn er twee bygekomen afschaffing van de raeelvoedering der paarden op Zondag en schriftolgk bewgs dat de firma bereid is grieven en geschillen te behandelen met de Sleepers en Voerliedenvereeniging Do gewoonlgk goed ingelichte correspondent van Frankf Ztg meldt nit Oenèvei Tusschen den advocaat van de KroonpriU vses van Saksen en den gevolmachtigde vanden Kroonprins worden voortdurend ondechandelingen gevoerd die binnen korten tydmisschien uit zullen loepen op een ontknooping die velen verrassen zal Naar ik vernoem stelde men van Dresden nit als eerstevoorwaarde dat Giron tydens de onderhandelingen niet met de Prinses zon samenwonen Kerst verzette zg zich tegen dit verlangen maar zg schikte zich op raad van harenadvocaat en van Giron De laatste zal zooals men weet tot de onderhandelingenzyn afgeloopen te Lausanne blgven Eleonora Dnse thans te Nieuw York voorstellingen gevende heeft van don vermaarden geldman Pierpont Morgan bet bonoodigden kapitaal ontvangen om een lievelingsplan van haar ten uitvoer te brengen oen opzettolgk voor het treurspel gebouwde en ingerichte schouwburg waarin zy zou optreden in stukken bgzondcr voor haar geschreven door Gabriele d Amnunzio H M de Koningin heeft aan het idiotengesticht s Hoeren Loo te Ermelo een gift van f 100 geschonken en f 200 ten behoeve der Christoiyce Philanthropische Inrichtingen te Doetinchem Voor ruim 25 jaar vertrokken de gebroeders Huizing van Bollingwoldo en De Vriezo van Vrioscheloo Gron als arme boerenknechts met geleend geld naar Noord Amerika Voor een maand kwamen de lui terug om hunne familie een bezoek te brengen Zg logeerden in het hotel Wisseraann te Winschoten en bezochten van daar uit dagelgks de familie Woensdagmorgen hebben ze de reis naar t verre Westen weer aanvaard Het zyn thans welgestelde landbouwers Een hunner deponeerde bgv bg zyn verblgl in Groningen nog f 40 000 Ofschoon de toestand er niet meer zoo rooskleurig was als voor 20 jaar was er toch zoö verklaarde het drietal voor ïinke boerenknechts nog wol fortuin te raajcen Deze verdienden er thans f 120 per maand zoo veel dus als in het Oldambt een flinke knecht in een jaar verdient Alle fluweelfabrieken aan den BonedenRgn hebben tot een loonsverlaging van 8 tot 10 percent besloten welke met ingang van 16 Jannari in werking treedt Deze loonsverlaging treft de arbeiders zooveel t gevoeliger daar de werktgd reeds eenigen tyd geleden wegens slechte zaken aanmerkeiyk beperkt is In sommige fabrieken wordt reeds minder dan 30 uren in de week gewerkt Onder de ongeveer 550 000 Amsterdammers zgn biykons een berekening van bet Volk uit de beroepstelling op 31 December 1899 ruim 78 300 arbeiders boven 18 jaar waarvan 6430 vrouwen en voorts ruim 13 000 jongens bonoden 18 jaar Bovendien zyn er in de groote stad 23 300 vronwelgke en 450 mannolgke dienstboden Naar deze berekening zou ongeveer 70 pCt der volwassen mannelgke bevolking van Amsterdam arbeider in den engeren zin van dat woord zgn Men meldt uit Groningen De stakende kleermakers hebben met 147 tegen 49 stemmen en 17 blanco biljetten besloten in plaats van 10 percent verhooging boven een vaste looniyst gebaseerd op de hoogste tot dusver betaalde loonen thans te vragen een onmiddoUgko verhooging van 5 percent ou oen nienwe verhooging van 5 procent primo Juni Dit voorstel is verzonden aan den Kamer van Arbeid voor de confectiebedryven die daarop tot de patroons en het stakingscomité de nitnoodiging heeft gericht om hedenavond met haar te confereeren Do patroons intusschen zullen aan die nitnoodiging geen gevolg geven aangezien zy meenen dat do kamer als niet staande buiten de partgen bezwaariyk als bemiddelaarster dienst kan doen Stadsnieuws GOUDA 12 Januari 1903 By verschillende Kon Besl zyn pensioenen verleend aan dr W Julius directeur vkn en leeraar aan de rgks hoogere burgerschool alhier f 2160 4 Kroon onderwyzeres aan eene openbare lagere school te Stolwgk f 146 Heden morgen werd te a Hago aanbesteed Het onderhoud van on het doen van herstellingen en vernieuwingen aan de gebonwen dor Rgks Hoogere Burgerschool te Gouda Ingeschreven werd door J Slegt voor f 1725 Wed D Amesz 1699 3 Smit 1 598 W Bokhoven 1584 C W den Hoed 1582 Gisteren avond trad in de zaal Kunstmin op een voor Gouda nog niet bekend SpecialiteitenGezelschap onder den titel van Baronin Marnschka von Tysèrova Deze eerste kennismaking was waarlijk niet slecht het gezelschap bezit uitstekende krachten op elk gebied is wat te aanschouwen Hej Maria Schoonhoven Hollandscbe soubrette was een lieve verscbyning die het publiek met haar conpletteb zeer innam zg zong uitstekend De heer en mevrouw Donelly dnettisten doden ons denken aan de bekende heer en mevrouw Pauwels die met de kermis in Kunstmin optreden en die veel succes hebben ook zg hadden voel succes en waren uitmuntend in hunne tooneelstudiën üe accrobaten waren onverbeterlgk en vooral de twee gezusters Acito beloven voor de toekomst op dit gebied veel Do overige nummers van het program werden uitstekend uitgevoerd De zaal was flink bezet bg een volgend optreden zal zeker geen plaats onbezet zgn In bet gebouw der Afd Gouda van den Ned R K Volksbond trad gib leravoud als spreker op de Weleorw Heer J Ruiter kapelaan te Amsterdam met het onderwerp de Pers In een boeiende reden aandachtig aangehoord door een helans veel te klein publiek schetste Zgneerw de pers van den dag die er over nit is door verspreiding van boekon en geschriften het Katholieke geloof te ondermynen priesters en kloosterlinge i te belasteren en al het mogeljgke aanwendt om de zedeloosheid meer en meer voedsel te geven Haar de katholieken moeten strgden met hetzelfde wapen Ook zg Abonneeren adVerteeren en correspondeeren moet de leuze zgn die den Katholiek bezielt om het doel te bereiken Nadat de voorzitter den Eerw spreker voor zyn werkelgk schoone reden had gedankt werd den leden nog meegedeeld dat da Zangvereeniging St Caecilia gekomen was onder directie van den heer W Konincks organist der St Jozefskerk alhier Onder vele blgken van belangstelling vierde gisteren de heer P J Bertels zyn vyfentwintigjarig feest als organist en directeur van het Zangkoor in de kerl van O L V Hemelvaart aan den Kleiweg alhier Voor deze gelegenheid was hem de gang naar boven bespaard en mocht hy plaats nemen v66r in de kerk wier altaar rgk versierd was De Hoogmis werd opgedragen door den Hoogeerw heer deken geassisteerd door zgn beide kapelaans terwgl het zangkoor onder leiding van des jubilaris zoon een der meesterwerken van Perosi uitvoerde Na de Hoogdienst werd een toepasselgk lied gezongen gedicht en compositie van een der koorleden Thuis werd hem door het knapenkoor een dirigeerstok met inscriptie vereerd Later ter receptie in de pastorie bood do heer van Eooyen onder een harteiyke toespraak den feesteling vanwege de leden van t zangkoor een stoffelijk biyk van hoogachting aan dit voorbeeld werd door den Hoogeerw Heer Deken gevolgd in naani van het Kerkbestuur Met vol gemoed dankte de beer Bertels voor deze blijken van achting Zgn ze onverdiend P Zeker niet Wie de 25 jaten met den heer B meegeleefd heeft weet wat de Gondsche Katholieke Kerkzang was toen en nn Wat was het gregoriaanscb de kerkelgke muziek Maar ook van de meerstemmige mnziek is veel verdreven en verdwenen door toedoen van den beer B Met hart en ziel werkte hg mee om de kerk los te maken van opera en draaiorgel Vond hy veel tegenkanting hg volhardde in zyn eenmaal opgevat plan verheffing en vwedeling van de meerstemmige kerkmnzie En hy beeft zgn zangkoor weten to maken tot een dat klank heeft in den lande dot door velen na maar door weinige wordt voorbggestreefd Moge het hem vergund zyn nog lang in vreugde op dezen dag terug te zien moge het koor onder zyn zorg on leiding biyve bloeien dit is zeker de wenseh van allen die hoe dan ook aan de feestviering hebben deelgenomen Bedankt voor bet beroep bg do Nifd Herv Kerk te Zetten en Andelst door Is B van der Wal te Waddingsveen DAMES en HEBREN WintlerhaEcLsclioeiieE Foulards Dassen Liiinengue Parapluies Wandelstokkeu enz enz VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Beurs van Anisterdain Siotkrs 8 ll 96 9 a Vrhrs 80V 5 l 96 997 1 911 sav iV 84 a il 10 JAN I I 81 l Ned W S V dito di D dilc 3 lUlo dito dito 8 HoKsii Ubl Ooadl 1881 93 i TiUB In olri TiDK 1861 81 5 OosTlM 0 1 m papier 186S I dito ia zilvttr 18S8 PoBTUOAl 1 1 1 mt t coupon 8 duo tioVot 3 7V 85 104 80 9U SSI 876 415 194 961 lOlV HO 8 l 106 118 818V 56V 69 1041 981 lOOV 115 140 40 10 i 107 105 SM 104 I II ReiLAliu Obl Hlunenl 1894 4 dilo GeconB 1880 4 dito bij autlia 18SU t dito b Hop 1889 90 dito ID ftoud leoii 1883 6 ilito diio dito 1884 5 iPAMiS PorUt acbuld ISSL 4 ruiiKBij Gi pr Coiiv leoii 1890 4 Ga b eaiiig serie D leo leeuiii surieC ïuiiiAra Hp V oblg 189 Mitlco Ub tüob 1890 7IMEE0KU Obl oti p 1881 4 AuBTB u U Obhgnttüti I89 3 aoTTBBujLll Stuil lenu 1894 1 Nbd N A fr HiDdöUv and Arfliidi li rtib My Carlifi 111011 OeiiMaaischappü dito ru Hypolbeelib piiiidhr 41 Cult Mi dörVoritOBl aaud s Or lly olb i6kb paiidbr 4 Noderlal datho Sank aaud Hed Kubdelmaatflch liito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott HyUthoekb paodbr 4i l Ulr Hjipolhookb dito 41 UoBTBNa C jat Hong bank aand 1 UBL Hypothflokbaak paadb KJ Amibua T iit hy poth paudb 4 Maxw L G Pr Lion port 6 Sbd HoU IJ apoor w Mij aaDd Uy tct Bxpl v St Bpv aand Ned lua Spoorweg m aand ed Ztlid Afr Spm aand t dilo dito dito 1891 duo 4 iTauzBpilirol 1887 89 A Kobl S ZaidItll Bpwmy A H obl 3 f oiii H Waraohau Weenen aaud Real Gr Rnaa 3p Mü l obl 4 BaltisohL dito aand Faalowll dito aand 8 Iwang lpombr dito aand gurak èh Azow Sp kap obl 4 diUo dito obtiff 4 AliSMKA Cont Pao Sp Mg obt Chic tt Kortb W pr Cv aan I dito diti Whi t Petar obl 7 Den var fc Rio Qr Spm oert r a UlinoialCentral obl in goud 4 Louiar b Naab villi Ger v aand MexicoL N Spw M i Ie hyp a ft HiBa Kanaaa v 4pOt prof aand N Tork Ontaaio fc Weat aand Fonn dto Ohio obhg e Qfe goil Calif lo byp io goud 8t pJul Uinn fc Maait obl Un Pajo Hoofign ob ig ft 1 l H 10 10 1 1081 t U7V i 101 dito dib Lino Col te byp J 6 OLNaoa ban South Chertïv aan 1 V H C Rallvr Ii Ka lo h d e O AéaterdJ Omnibua Mij aand Rotterd ljranivreKMaala iand Ned Btajd Amatordam aand t Stid Rotterdam aand 8 BBWll étad ontwerpen 1887 Biad Bruaael 1888 i Hom Tbeiaa Bognlli Ooaelaoh 4 OosnHi Staataleenig 1X0 5 n K Oon B Cr isaos Srui Stad Madrid 3 188S Nbd Vw Bei Avb Spoel oert OPHUIMIlXG van alle nog voorhanden MANTELS voor Dames en Kinderen Bluuicn ilükkcii PclieriJfD I tot meer lage prfji I SlV Staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 12 lan No 115523 f 5000 8992 en 13498 ieder f 1000 i787 en 88 3 ieder f 400 14392 4481 5C3i 12399 en 13180 ieder f 200 302 4735 14766en2078 iederf 100 I Pryzon van f 70 120 2206 6049 9086 12374 15087 18592 258 12751 6116 9383 12749 15180 18613 375 2964 0218 9425 57 15245 18751 400 B213 47 9711 12924 15389 18809 631 93 6307 67 13115 15488 18994 63 3349 81 9813 13262 15778 19080 64 3769 6860 10083 98 15918 19111 817 3825 7028 10U3 l i308 76 19230 914 3920 7246 13005 13426 92 19509 1934 4275 7526 57 13504 16040 19783 1103 4319 28 69 13622 16241 19814 47 4460 7658 10556 13722 55 20082 72 92 7743 81 13868 16641 20225 1277 465 7951 10675 13916 16852 20406 1523 4755 95 10807 60 16938 18 72 4938 8034 11032 14033 51 23 89 43 8115 11269 14132 17177 20553 1765 5223 8371 11446 87 17808 89 82 5307 8447 11849 14390 17594 2Ü60O 1892 11 76 58 14453 17865 20733 1919 Ö4Ü5 87 U979 14675 18062 20917 2052 5522 8606 12042 14977 18229 38 2132 6734 8987 12324 90 18565 99 43 5810 9036 Veemarkt te Rottsrdam Maandag 13 Januari 1903J Veltc Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 33 ac kwal 30 rje kwal 27 cent per half kilo f Vctle Kalveren goede lanvoer prijzen waren voor IC kwal 29 ae kwal a6 36 kwal cents per half kilo jzen Waren Ie kwal 20 VcHfc varken goede aanvoer pr voor ie kwal aaVi ide kwal 33 3 cents per half kilo Sthapcn en lammeren weini aangevoerd Handel in vQt vee en vette kalvcrun maiig iet minder lu pnjs Schapen en lammeriin prij lio dcnd Varkens slecht ÜEVRAAÖD direct of tegen Maart een BOEREHBIESSTEQBE liefst K C tegen boog loon vereisclite goed kunnende molken hg do Wed J WILTËNBUat Bodegravon Meya HüIS TE liaOB met vergunning hunrprys f 3 per week vergunningsrechten 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor 1 89 Het huis is voorzien van gas on waterleiding waterleiding is onder de huurpras begrepen Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Zenuw en llaag jijders vordt nit overtaif ing als een werkelyke hulp ia den nood het boek aanberolen Dit gorde oude Hiiistlek Jlekt Terkoudenkel Huisgezin ontschen i 1 25 75 HH Apotheker Te Amster kaii v Tuyll Nu onWatigst van adrea per briefkaart norÜ dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Bookh Zaltbommol TelepliooiinQt Goiida per Ahoimement f 40 per jaar voor ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Byks lltercommunaalburean Op 15 October 135 verkregen aaiJsInitingen Contracten en voorwaarden verkryghaaraan hot Bureau ACHTER DK VISCHMAKKT In het Verlichting Uagaz Ui l e Avondster Dubh Buurt Tololn 117 zön steeds voorradig de nieuwe modellen Gfasornamenteii en fraaie Ballo is Degoliike UASb OKNUKKN on tJOljKORKN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdhedeji ENZ KNZ Aaiibovelend M M VAN LOONl Aanlogger van Uas en Waterleiding Iruw onovrrlrofleii i l ruf Itr Liubors WülhBkulU I nUtW KKACBT ILJxn AUdod ecbt met Kabriekimorli tot vourtdareode riultoaje eti tekere geiioziug van allel zeWa de meeat hardnekkig zehuuf Blekten yoonX oQtataaa duur afdwaliiigeo op jeugdigLQMt jd Toiale genezing van elke zw tej Blee üdcbt Benauwdheid Hoofdpyn Migraine B Hklopping Maag yn slechte Bpijavertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz T UitV erige prospecinuien I Ijijifor fo cb fl 1 fl 8 dubho eiln li 11 0 I CMrail l opflt Matth V d Vecto Zaltlibramvi 1 p itn M Méhan k Co aotlurdam V Uappel s Ornvenhngu 1 llalminatiB do Joug 1 xii Hujterdam Wflff h Co Jomiii I nn bi alle drogiatoit 1ïToo e id hIn Bral antsch SOHOKN on LAARZHjNMAOAiilJN Kleiweg E 30 tegenover dtj Kloiwegsteog y j OPl UIML G van het resteorend WINTERWKRK tn verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVËRSCHOENiSN en sterke S HOOLLAARZEN Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk