Goudsche Courant, maandag 26 januari 1903

1 m BINNENLAND Ce Eerste Kamer is bgeengeroepan op Maandag 26 Jannari s avonds 9 l nar Voor de afdeeling Hoorn van de NoordHoUandsche Vereeniging Het Witte Krais trad Woensdagavond Dr H van den Berg arts te Haarlem op over De warmte ontwikkeling van ons lichaam in verband met de gezondheidsleer der kleeding De voorzitter de Heer Broawer opende de bijeenkomst Met genoegen constateerde bg dat wel niet alle doch toch vele leden der atdeeling en aangesloten ziekenfondsen belangstelling toonden door bnn opkomst Over t algemeen zjjn de medici er tegen om de populaire wetenschap onder de leeken te brengen zjj vreezen dat de kwakzalverij weliger wortel zal schieten Toch kan het dilettantisme veel goed nitrichten zoo de leekbooefenaar zich plaatst op het jniste atandpnnt Van gezondheidsleer kannen al len iets weten wat ten goede zal komoa aan hun gezondheid Dr V d Berg wees er op dat er een despotische kracht uitgaat van de mode die let op practijk noch schoonbeidszin Het kind reeds toont lich niet op zgn gemak in zgn kunstmatig kleed van luiers en doeken het wenscht zich vrg te bewegen Voorts ging spreker den invloed na die de Incbt voor ons beztt Hoewel de bewoners der heete en koodste Inchtstreken in zeer verschillend klimaat leven is de licbaamswarmte bjj beiden vrijwel dezelfde veel warmte verlaat ons lichaam doch de regnlatie is zoodanig dat de temperataar constant blljtt Evenveel warmte wordt atgdttooten als geproddceerd wordt Op drie wijzen door uitstraling verdamping en geleiding verlaat de warmte ons lichaam Ons organisme nn is een verstandige en trouwe knecht mits het niet geforceerd wordt en wjj het den tijd tot arbeiden gunnen Uit sprekers beschouwingen concludeerde hij Neem geen te dikke kleeding die de lucht weinig doorlaat de warmtedamp maakt de kleeren nat en werkt de uitsiraling tegen Oa geregeld baden in lauw warnt winter gevolgd door een konde douche en verkoudheden zullen tot de zeldzaamheden gaan behooren Draag geen dikke halsdoeken cachenez een zwak vooral bu mannen do matrozen en in t algemeen de vrouwen voelen geen hinderpaal door onbedekte hals Wat de kleeding aangaat zg nlfèt atermaat zijn d w z de warmte doorlaten Het uitstralend vermogen is afhan ieli k van volument en aard der stof soms ook van kleur de ervaring leert ons dat in den zomer de heete zonnestralen zwarte stoffen het meest witte het minst verwarmen De kleeding moet natnuriyk niet conventioneel zijn Hot instinct on gezond verstand Wgzen de doelmatigste kleeren aan De stof moet beslaan uit gekroesde losse bestanddeelen fijne draden en rpinzel di niet in elkaar gedrakt z n doch los opelkaar liggen v Dwaasheid acht spreker het vaste wetten te ontwerpen voor de kleeding in ons land waar het hoogere Oosten andere eischen stelt dan het lage Westen en ook bet Noorden en Zuiden nog veel verschillen opleveren Wel oordeelt biJ wol in t algemeen heilzaam als kleedingstof wijl ziJ meer pokkelt op t lichaam en de gevoeligheid daardoor opwekt bovendien is zy een slechte Warmtegeleider Over het corset liet spreker zich atkeerend uit De nadeelige gevolgen op bet lichaam zoowel uitwendig als inwendig worden aangewezen terwgl de ref jrmkleeding die het gewicht der jtleeren over het gebeele lichaam wil verdeden z i veel goeds bevatte Afkeurend liet Dr v d Berg zich oit over kousebanden schoeisel met spitse punten hooge hakken nauwe halskragen sleepjaponnen Ten slotte werd gewezen op de vele gevaren die in de balzaal dreigen het dansen eischt kloeke voorzichtigheid anders lyn de nadoelen zeer groot en vaak sleepend Opleiding Militiekader Voor de infanterie is door den inspecteur van het wapen een geheel nieuwe regeling voor de opleiding van bet mililiekader bg de infanterie vaett gesteld welke te beginnen met de lichting 1903 in toepassing zal worden gebracht Volgens deze regeling geschiedt de opleiding tot milicien korporaal bataljonsgewgze de sterkte van deze adspirantenklcsse is 32 miliciens Van deze 32 mil moeten zoo mogelgk 16 geschikt zyn voor latere opleiding tot mili ciensergeant en van deze 16 moeten zoo mogtAyk 8 geschikt zyn om tot militie luit te Worden opgeleid De opleiding vangt op 10 Juli aan en wordt zoo geregeld dat de aanstelling tot milicien korporaal op 1 September d a v kan geschieden Hoogstens kannen 24 miliciens tot korporaal worden aangesteld Tot na toe was dat aantal 12 per bataljon De opleiding tot milicien sergeant geschiedt regimentsgewgze en zoo mogelijk in ife standplaats van den staf De sterkte van deze opleidingsklasse is 50 milicienrkorporaals waarvan zoo mogelgk 2S geschikt moeten zgn om tot militie luitenant te worden opgeleid Voor de 8 maanders en voor i maanders die gedurende de maanden October en November vrgwillig onder de wapenen biyven begint de opleiding 1 October en eindigt zoodanig dat de aanstelling tot miliciensergeant op 24 December kan plaats hebben Voor de overige 4 maanders zgn die tijdstippen 1 December en ultimo Februari Per regiment kannen hoogstens 40 miliciensergeanten worden aangesteld Dat ftantal was tot na toe 20 Wanneer een adspirantenklasse niet tot de aangegeven sterkte kan worden samengesteld door aanmelding zal het ontbrekende aantal worden aangevuld door aanwgzing art 106 mil wet 1901 van de meest daartoe g chikte lotelingen De adspirant militie offlcier moet Nederlander zgn De milicien korporaals die de opleiding tot milicien sergeant volgen en eene verbintenis als adspirant militie officier hebben aangegaan wonen in afzonderlgke kamers met onderofficiers meubilair De milicien sergeanten 8 of 4 maanders deze laatste zgn dan in October of November vrgwillig onder de wapenen gebleven die eene verbintenis hebben aangegaan als adspirnntmilitie officier en in December aangesteld zgn tot milicien sergeant worden reeds met Februari in h t genot vanytroot verlof gesteld üemengde Berichten Eergisterenavond om zes uur kwam een elfjarig knaapje in een der wachtkamers van het Centraal station te Amsterdam en bestelde een glas melk daarna vroeg hy wat een broodje kostte en toen hg den prgs hernomen had verzocht hg hem zoo n broodje en nog een glas melk te brengen waarna hg betaalde Ondertasschen kwam er uit Haarlem een telegram dat van daar een elfjarig knaapje verdwe nen was bet bleek dat het bolerhammenetende en melkdrinkende jongetje bet vermiste kind was de politie zette Mm dus fluks weer op den trein om balf tien washg weer in zjjn geboorteplaats Tgd Door de gemeente politie te Dieren is ti gen den arbeider W A proces verbaal opgemaakt wgl hjj de laltghartigheid had om terwyi hij bezig was mot stroo te lossen van af de kar zgn hooivork naar een voorbggaanden hond te werpen De tanden van de vork drongen het dier in het lichaam en jankende van pyu liep hy voort totdat de vork losliet Z Ct Het congres der S D A P wordt roet de Paaschdagen te Enschede gehouden Als leden van het partybestuar treden af de heeren W P G Helsdingen J H Schaper en P J Troelstra en mevr Henriëtte Roland Holst Nu ook de heer Troelstra tot Kamerlid is verkozen is het aantal Kamerleden dat volgens de statuten zitting in het partybestuar mag hebben overschreden Een dezer heeren zal dus voor het lidmaatschap daarvan niet verkiesbaar zgn De minister van binuenlandsche zaken was gisteren tengevolge van ongesteldheid niet op zgn departement on moest naar werd medegedeeld te bed blgven Belanghebbende lotelingen der lichting van 1908 die na afgelegd examen in het lezit zgn gesteld van een bewgs van militaire bekwaamheid en lichamelgke geoefendheid worden in bun belang er in het bgzonder opmerkzaam op gemaakt dat bedoeld bewgs krachtens de wettelgke bepalingen uitorlgk 25 Januari ingezonden moet worden aan den commissaris der Koningin in de provincie waartoe zy als loteling behooren By niet tgdige inzending loopen zy gevaar in ieder geval de voorrechten te missen aan die bewgzen verbonden Naar wy vernemeri is by koninkiyk besluit lo vernietigd het besluit van Oed Staten van Zuid Holland houdende afwyzing van bet verzoek van J A Bergmeger onderwyzer te Dordrecht om het rédacteursschap van Pe Volksstem te mogen waarnemen en 2o verklaard dat Gedep Staten op dat verzoek niet badden behooren te beschikken Uit Amsterdam meldt men Aan de mededeeling der tasiohen de werkgevers en de voerlieden in het bedrgf van het transport te land getrbffen loonregeling moet nog worden toegevoegd dat deze regeling geldt tot 31 December 1905 en dat het bestuur der voerlieden zich verbonden beeft zoo er van de zgde der voerlieden opnieuw wgziging mocht worden gewenscht daavan kennis te geven v66r 31 October 1904 Deze termgn van ruim een jaat is gesteld met bet oog op de contracten welke de directiën der groote maatschappg plegen af te sluiten Stadsnieuws GOUDA 24 Januari 1903 De jongelingen die uch nog niet hebben aangegeven voor de natfonale militie kunnen daaraan nog gevolg geven v6or 1 Februari a s op de Secretarie bovenlokaliteit Afd Militie Onder hunne aandacht wordt gebracht dat bg het in gebreke bigven zg gestraft zullen worden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen De Comnlissaris van Politie te Gouda bericht dat in den morgen van den 24 Januari 1902 omstreeks 8 nar aan den Goejanverwellendgk onder die gemeente is gevonden bet Igk van een onbekend manspersoon oud naar gissing 40 4 45 jaar zeer armoedig gekleed lang 1 6 M donker blond haar dunne bruinachtige baard zonder knevel Kleeding een grgs en een zwart jacquet jasje over elkaar bruine pilow broek schoenen Wit katoenen hemd bruine hemdrok blauw met wit gestreept boezeroen op beide schouders versteld met donker grys en wit flanel een paar bovenstukken van zwarte sokken waarvan de voetstukken aan de handen werd gedragen allei ongemerkt en in ouden vervuilden toestand Verder is op het lyk gevonden eene portemonnaie versleten inhoudende 42 cent en een stofkam een wit linnenzakje waarin in een papier gewikkeld twee boterhammen op bet papier gedrukt Verhagen s Ontbijtkoek te s Bosch dd 1 Jan 1903 een zakje van rose papier waarin een Weinig pruimtabak van den heer Dobbelman een krom hout tabakspyp met dop en een gonje zakje waarop met roode letter stam Meyer en w aarin zat een blikken bus en een wit kommetje Genoemde commissaris verzoekt inlichting omtrent het bedoelde Igk Wg verwgzen onze lezers naar achterstaande advertentie betreffende de uitvoering op morgen Zondag in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen Het Specialiteiten gezelschap dat dan optreedt heeft in de grootste steden van ons land uitstekend succes behaald en is overal uitbundig toegejuicht wy gelooven dat verdere aanbeveling overbodig zal zgn en dat Kunstmin morgenavond geheel bezet zal zyn Zou het een gevolg zyn onzer gunstige recensiën dat het Panorama thans zoo druk wordl bezocht f Zoo ja dan verheugen we ons daarover ook voor de flrmant die niets onbeproefd laat om zyn bezoekers te gerieven Ditmaal gaan we naar het Benzengebergte een dier grootsche scheidingsmuren van Bohème Een gedeelte van dat bergstelsel by aanschouwing te leeren kennen beeft veel voor en loont een wandeling naar den Groenendaal ten volle Ons werd het verzoek gedaan de directie te willen verzoeken De passiespelen te Oberaramergau nog eens te willen geven aac dat verzoek voldoen we met deze De Commissie voor Werkverschaffing hoopt a s Maandag haar gewone schanlcollecte te bonden zy hoopt door een mime bydrage der geachte stadgenooten in staat gesteld te worden de werkloozen nog eenige weken te kunnen ondersteunen vooral met betoog op den langdurige winter Maandag zal te Krimpen a d Lek een vergadering worden gehouden bgeengeroepen door de heeren B Koker Jz te Krimpen a d IJsel en L Van der Weyden te Krimpen a d Lek ten einde de wenscheiykheid te bespreken van het leggen eener brug over den IJsel en een commissie aan welke opgedragen Zal worden de noodige stappen te doen om tot bet gewenscbte doel te komen HcKïSsOBP 20 Jan Gisterenmiddag zou de heer G B nit Oudewater een tochtje op schaatsen maken naar hier Toen hy een eindje de Achterwetering had bereden geraakte hy in een wak Gelukkig dat hg er zelf weer uit kon komen zoadat hy er met den schrik af kwam GouDERXK De beer L de Jong Wzn lid van den Raad dezer gemeente heeft aU zoodanig zyn ontslag ingediend Hy was vanaf 1871 lid van dit college en vanaf 1886 Wethouder ARTI ET BELIGIONI Het tweede concert dezer Zangvereeniging werd gegeven in de nette zaal Concordia van de Sociëteit der B K Leesvereeniging op de Westhaven Het viel dadelgk op dat de koren in vergelgk bg de vorige uitvoering heel wat zgn vooruitgegaan Oit was aan t Dameskoor goed te bemerken Toch moet op uitspraak en inzetten oog meer gelet worden trouwens dit zal onde leiding van den bekwamen Directeur wel langzamerhandvbeter worden De Dames Rebben wat flUracht en uitspraak betreft zich maar fi Bgelen aan Mej Otterbeek B Stiaans dieMo duidelgk ilt haar zang is dait men geen tekstboekje behoeft in te zien t Was een genot deze bekwame zangeres die by t laatste concert van Arnold Spoel zooveel succes had weer eens te hoorei Vooral in Semole van Hïndel heeft zé geschitterd en geen wonder dan ook dat ze warm werd toegejuicht De heer Kerper zong met zgne echtgenoote het bekende Doet uit de Schöpfung dat hier indertyd door mevrouw Noordewier en de heer Spoel zoo meesterlgk gezongen is Het is zeker te waardeeren dat de beer en mevrouw Kerper die beiden nog al een werkzaam aandeel ia dit concert hadden zich nog vordienstelgk maakten door de vertolking van dit schoone duet De heer Renaud beviel ons t best ii de Aria Ipbigénie en Tauride Na de Pauze werd ee i koorwerk gezongen dat nog maar zelden is uitgevoerd In aanmerking genomen de moeilgkheden die in dit werk elkaar opvolgen werd t flink gezongen en goed geaccompagneerd door Mej S en t strgkkwartet De solisten ook Mej vso K en de heer J kweten zich bgzonder goed van hunne taak I Met genoegen kan de beer Kerper op dit concert terugzien dat zeer goed geslaagd is INQEZONDëN Aan de werklieden la erzekerliigplielit ge kedrijreo Ie Gouda Aan een verzoek gericht tot hen dia van de tusscbenkomst van het Comité wenschen gebruik te maken ter invulling en inlevering van het formulier waarop zg eene stera kaart kunnen erlangen voor da aanwgzing van gemachtigden bevoegd tot de voordracht van leden van den Beroepsraad in zake de Ongevallenwet werd door een groot aantal reeds gebruik gemaakt In verhouding tot de voor doze aangelegenheid stemgerechtigde arbeiders en arbeidsters is echter dit aantal nog klein Het Comité en de uit verschillende vaken andere vereenigingen daaraan toegevoegde personen heeft daarom besloten ook de volgende week van Maandag tot en met Donderdag 26 29 Jan van 8 10 uur s avonds in de Volksleeszaal Noodgodsteeg bg het Postkantoor nog gelegenheid te geven voor het verstrekken van opgaven ter invulling en voor de onderteekeniog der formniierea en roept U dringend op voor zoover ge nog niet van Uw recht tot inlevering van een formulier hebt gebruik gemaakt zulks nog te doen Bedenkt dat deze Beroepsraad op desamenstelling waarvan ge alleen langs dezen weg invloed kint uitoefenen van groot gewieht voor U kan zyn Niemand zegge och ze zullen dat londer m ook wel klaar spelen neen ieder man of vrouw die v66r Jannari 1903 25 jaar geworden is er over 1902 in een verzekeringplichtig bedryf werkzaam is geweest in dienst van niet meer dan ondernemingen vervulle zyn plicht Het kost U niets dan een Weinig moeite en ook daarvan wordt ge nog zooveel mogeiiyk ontlast Wat kan U dus weerhouden om U van Uw plicht Jn deze te kwytenf Namens het Comité ê Sks DïR WEEF Secretaris Gouda 23 Jan 1903 Burgerlijke Stand GEBOREN 22 Jan Ggsbertus Karel ouders G K Nieuwland en W van Gent Hubertns Martinns Antonius Theodoras ouders A J Schrave en M A van Alphen OVERLEDEN 21 Jan H van Dranen huisvr van A Schoonderwoerd 48 i 22 J van Vliet 10 j W H van Kleeff 9 j W van den Berg 12 j J de Hoop 1 m ONDERTROUWD 23 Jan C Ooms en J van der Weide A J Gazan te Doetiochem en A Mogendorff DAMES en HEEREN Winterliaiidsclioeiieii Foulards Dassen Linnengoed Parapluies Wandelstokken enz enz A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA TelMiMait Al OPRtJIMIING van alle nog voorhanden MAI TELS voor Dames en Kinderen BlouseD Hokken PelterUei f l meer tage pr fme D SAiHSOM AüVERrEi rifc iN liATSCHAPPU TOT M M 1 AUlHïlili Dept GOUDA OoDderd ü 29 Januari 1903 te 8 ore s avonds in de Zaal NUT EN VERMAAK van de Sociëteit DE RÉUNIE VOORDKA€IIT van den Beer H HRI M DEEEINÖ uit ROTTERDAM Voor nietleden zya kaarten verkrggbaar k 0 50 by do H H TEEPE Gouwe en BRXNKM VN L Tiendeweg en s avonds aan de Zaal lieAen der rolk leeêiaal vrij entree De Secretarie H A A MEIJER Dilettanten Club GOUDA EEBSTEliïïOEIlIlIl voor KUN8TL LEDEN op Woensdagr 28 Januarie a s om 8 uur s avonds in de Zaal KUNSTMIN Sosieteit ONS GENOEGEN ALGEMENE REPETISIE DINSDAG ar JAN a s om 8 uur toegankelik voor Kinderen en dienstboden Tan K L Namene t Beituur DE REGELINGS KOMMISSIE Hiiusliolii Gouda ZONDAG 25 JANUARI 1903 Elite Specialiteiten Voorstelling Directie J F STRENGHOLT Impresario van UuUige Janus gezelschap STOEL m aPBEJS Tableau de la Troupe Mejuffr BI KA DAFXDa Neerlandsch eerste Variété Soubrette De i BIJTBIKOPPB Musical exentriek act 4 personen MaOU SSTBELLA verrassende evolutilin op den telephoondraad mét bombardement en licbtettecten De MADONNA S Het kleinste en intressantste dueltisten pearler wereld Groot succes Rembranttheater Amsterdam BROTHBB8 WOLFOX Parterre acrobaten en komische August Groot lach succes BUBEM SNELSCBILDEB verblaffende schilderingen met de linkerband onderste boven Jfon ALEXANDBINI Equilibrist au chin op de pidestal CUPIDO WSBY de kleinste enkoddigste koi ek in Nederland En meerdere Artisten van den eersten rang Aanvang 8 uur precies Bureau geopend T uur Entree Ie Rang 15 cent 2e Rang 50eent Leden gewone reductie Plaatsen van af heden te bespreken en te rerkrggen Zie het oordeel der pers nit de verschilleade ateden b HoUand over dit gezelschap Openbare Verkooping TB STOL WIJK op MAAND AG 26 JANUARI 1903 s morgens elf uren in bet Koffiehuis van den Heer P STOPPELENBURG aldaar ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN VAK EEN HUIS geteekend G No 3 met SCHUUR HOOIBERG en een perceel BOUWLAND aan de Goudsehe Kgweg te Stolwtjk kadaster Sectie C Nos 2027 en 2028 groot 19 Aren 90 Centiaren Te aanvaarden 1 April 1903 Dagelgks te bezichtigen Nadere inlichtingen geeftNotaris KOEMAN voornoemd Te KIoop eeii nieuwe Itusistoel van f 17 50 voor f lO Adres SCHINKEL Vierde Kade In He ptaalttn van Nederland worden solide Agenten gevraagd voor eene goedkoope VOLKSUITGA VEBorgstelling vereischt Br fr aan HEIERMANN Co Uitgevers 2e Jan V d Hegdenstraat 96 Amsterdam Telephoonnet GoTida Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalburean Op 15 October 135 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Inhet Verlicliting Magazijn De Avoiidsler Dubb Buurt Telefn 117 zyn steeds voorradig de nieuwe modellen Gfasornamenten en fraaie Ballons Degeiyke ÖASFORNUIZEN en COMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdheden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding VËRGllNNIKG BV IS TB BDVB met vergunning huurprgs f 3 per week vergunningsrechten 60 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor f 80 Hot hais is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de huurprys begrepen Je bevragen Lange Tiendeweg D 29 Siroop en Citroen P IJ ü C H per Flesch en bIJ de Maat Aanbevelend Firma C Lonrens TELEPHOON No t Na de infiuenza is de Sanguinoêe bizonder aan te raden Zg geeft snel de 1 verlorene krachten weder versterkt het geschokte zenuwgestel ja brengt dit weder geheel op orde Eiken dag een k twee eellepels is genoeg X Prgs per fl f 1 50 6 fi f 8 12 fl f 15 Te Gouda by WOLFF Co Westhaven MBBHaaiaB ifaMHHHaaaHiiBna BMaBi WERELD PANORAMA GROENENDAAL 5 af Gedurende deze weeh IN TERESSANTE BEISIOOBHETmmSEBEBB TE Goudsehe Nelkinrichling Levert dag elijks versch Fijnste kwalileit Tafelboter GEPASTEURISEERDE ROOMBOTEB f 1 50 per K G iPriiiia kwaliteit Keukeiiboter f l iO per K G Bezorg t tweemaal daags aan huis Prima oiivrrvalsclile Vdlle Zoute Melk Scent per Liter lennimde Melk Ta itc Melk 4 Itoomkarneniclk 3 En beveelt in t bijzonder aan jGepasleuriseerde ilelk Peze MELK heeft een bewerking ondergaan ter verdunrzaming waardoor ziekte veroorzakende Pathogene Bacteriën QEOOOn zgn zy VEHVINCT de GEKOOKTE MELK doch mist don kooksmaak en kan twee dagen goed bigven De levering geschiedt in Literflesschen ik 10 cent per flesch en in halve fleschjes k a cent per flesch Bestellingen worden geregeld uitgevoerd Kans op 12000 Gulden voor SO cent biedt de DERDE GROOTE ARKHmCHR VERLOTING De trekking geschiedt nonder uit êtel door weeskinderen in het openbaarte Arnhem op 3 en 4 Maart a s Itte FHIJS HeerenbulB of f P O0O in oontantea 2de PRIJS f 1500 incontanten 3de PRIJS f700 in contanten 4de PRIJS CompleetSalonameublement 5de PRIJS Compl Slaapkamer ameublementVoorts Rijwielen Naaimaohineï Meubelen Gouden en ZilverenVoorwerpen enz enz Op ruim jgdere 40 Lo en een prijs Prijs per Lol 50 cent middel tegen Kk ana eoz mag in geen In flel ct en 90 ct Ui DrogistOL bij ca WetoxiCo Dit got de oude Iluistlck Jlcbt Terkaad enkel Huisgezinontschen 4 1 25 75 HH Apotheken Te Amster tan T Tuyll F U utmi kb ROTTER DAM LOTEN verkrggbaar bg Oouda i Firma T J KOUSBROEK Gouwe U6 J V OIJE Kleiweg 2 ALB JONGENEEL Oosthaven 78 Uoltijrdam Ü T NIERICKER Raam hoek Zandstraat Oitaeuater C V KROMME Lotendebiet ffaUdingiiveen W LA GRAND Znidkade D 55 en worden franco toegezonden door de ondernemers B SNIJDERS Co te Arnhem na ontvangst van het bedrag in postz of per postwissel met 5 cent voor porto Trekkingslgst 10 cent extra ANKER PAIN EXPELLER O S