Goudsche Courant, dinsdag 10 februari 1903

tot een maximalen arbeisdsdag an de inBteUing Tan een ReichsZentralAnbichts behSrde die oppertoezicht orer de verBchillende bedrgven moet nitoetenen Een conferentie Tan talrijke leden derkoninklijke spoorwegdirectie is te Elberleld bijeengekomen tot raststelUng vaneensluidende Toorschrilten voor tramwegverkeer D arbeiders der weri Volkan bij Bremen beantwoordden de tijdelijke nitslniting van 500 werklieden met een algemeene nederlegging van het verk De directie heelt de slniting laten aankondigender gansche werl als de staking niet opgeheven wordt Gboot Beittahhii De drie jonge officieren door ondere wapenbroeders onlangs mishandeld bg de ontgroening lijn lord Donro zoon van den hertog van Wellington lord Ralph Hamilton zoon van lord Belhaven en een neel van lord Sanmarez Zij werden door een soort krijgsraad tot een lichaamsstral veroordeeld en met zweepen op het bloote lichaam geslagen omdat zij behoorden tot de edelste families des lands en weigerden lichzelven volmaakte ezels te noemen Lord Roberts heelt kolonel Kinnoch bü officieel séhryven verzocht zijn ontslag aan te bieden en hem bg particulier schrgven de vertekering gegeven dat hg hem van alle schnld vrü acht De koning heelt nog getracht te voorkomen dat de kolonel op halve gage gesteld werd doch lord Roberts verklaarde dan liever zijn ontslag te nemen en de koning liet der zaak haar beloop De koning en de koningin hebben Vrijdagmiddag een ritje gedaan in een victoria langs de Long Walk nabg Windsor BINNENLAND Sommige bladen zijn vol met beschouwingen gewijd aan de Staking van het spoorwegpersoneel en de bonding der regeering Die loopen nit den aard der zaak ver uiteen en het is niet doenlijk om een resumé te geven van wat wordt aangevoerd en beweerd Wg laten dit dan ook na doch maken eene uitzondering voor een schrgven van het lid van den Hoogen Raad mr A P Th Ëijssel die in de Nieuwe t rt de aandacht vestigt op de moeilijkheden welke zich hier voordoen Hy wyst op art 31 der spoorwegwet van 1875 dat de maatschappy de verplichting oplegt aangeboden goederen te vervoeren op den voet der bestaande tarieven Dit artikel is door de H S M ingevolge het optreden van den heer Ondegeest Cie feitelgk prysgegeven De regeering is toegevend geweest maar die toegevendheid kan niet verder reiken dan tot niet toepassing van dwangmiddelen bg overtreding der wet aan de overheid verleend zware beboeting der maatBchappg Maar geen regeering aldns vervolgt mr Efssell kan beschikken overdeindividneele bevoegdheid der burgerg Ditmaal hebben de geboycotte veemen aan de Holl 8p My doen weten dat zy niet zonden staan op hun recht maar de rederyen f Als de H S M in strgd met art 31 den aanvoer weigert van kolen voor de maatschappy Nederland en wat deze verder noodig heeft om haren contractueelen door xware boeten verzekerden maildienst op Indie nit te voeren zal dan de stoomvaartmaatschappg niet opkomen met de schadeactie nit art HOi B W en zeggen of uwe onrechtmatige weigering om mg te bedienen voortkomt nit pressie van Ondegeest Cie gaat mg niet aan Zou Nederland door op den dnnr te berusten geen zelfmoord plegen f Dat zet dan de H S M tnsscben twee vnrenl Ware in dergelgke verkngping maar verhaal mogeiyk op een welgevulde brandkast zooals de organisatie Henri Polak de diamantwerkers voor eenige jaren bleek te bezitten dan zon misschien de jongste Engelsche ervaring de Hollandache te stade kunnen komen Want daar heelt de hoogste rechtspraak zich verstout de weerstandskas van een vakvereeniging aansprakeiyk te stellen voor de schade veroorzaakt door werkstakingen waarin die vereeniging de hand bad gehad Maar is een welgevulde brandkast bg Ondegeest Cie te vinden Ook in Staatsexploitatie ziet mr E geen aldoend middel tot oplossing van het probleem Bemoedigend is deie rondblik op de middelen om overheersching door Ondegeest Cie te voorkomen zeker niet Want hapert het aan zulke middelen dan zal de eenige voorbereiding der spoorwegbestnren tegen die overheersching wel moeten bestaan in t gereed zgn om bg een volgende aantasting hunner vrijheid nit zeltbebend den strgd nit te vechten gelgk die over haast onmetelyke alstanden rundom Chicago voor eenige jaren maandenlang gestreden is tnsscben getedereerde spoorwegarbeiders en de Ameri kaanache direction Voor de regeering om evenzeer nit zelfbehond die besturen te steunen naar vermogen En voor ons allen om den groeten last dien iedereen dan zal lyden geduldig te dragen Verder zegt mr E dat hy de meening der redactie van de N Ct als zon art 18 der spoorwegwet de noodige macht aan de regeering geven om op te treden niet zoo gril kan deelen Wel kan krachtens art 50 het gebruik van de spoorwegen in t belang van s lands dienst worden gevorderd maar zoolang stralbepalingen tegen beambten by openbare middelen van vervoer die dienst weigeren ons ontbreken zou de regeering ook met toepassing van art 50 niet ver komen Hy vertrouwt intusschen dat de minister van waterstaat met spoed al zgn krachten kan het geval zal wgden om te komen 61 tot een goed wetsvoorstel 61 dat hij zich afdoende rekenschap zal geven waarom hg van oordeel is dat het niet tot stand kan worden gebracht Gemengde Berichten Vandermeulen die op 30 September een bom legde tegen het huis van den clericalen afgevaardigde Carton de Wiart is tot tien jaren dwangarbeid veroordeeld Tegen Commaerts door Vandermeulen als medeplichtige genoemd zal de vervolging waarscbgnlyk weder worden geopend Een machinist aan boord van den torpedojager Orwell die den 30en Januari in de Jonische ze3 door de Pioneer aangevaren werd en 15 koppen van de bemanning verloor vertelt in een brief boe het ongeluk gebenrd is Men hield met een aantal oorlogsschepen nachtelgke oefeningen en zon elkaar aanvallen Alle lichten werden daarby gedoold en de nacht was stikdonker natnnriyk was het gevaarlgk werk schrgit de machinist hy had sterker uitdrukking kunnen gebruiken De Pioneer sneed den voorsteven van de Orwell een derde van de geheele lengte van het schip glad al Dit deel zonk met die er op waren Het overblijvende stuk kon boven water blgven De storm in Noord Amerika Dinsdagavond heelt op de Saginaw baai in denstaat Michigan een hevige storm gewoed Veertig visschers die zich in hutjes op hetgs in de baai bevonden zyn verdwenen Van twee hnnner is het eker dat g z nomgekomen en op redding der ovemen is weinig hoop Op de Duitsche spoorwegen zal waarscbgnlyk met 1 Maart als zniniglfeidsmaatregel de bgslag die in D treinen moet worden betaald tegeiyk met het kaartje aan de stations moeten worden voldaan en dus ook bg rondreisbiljetten daar moeten worden gekocht In den trein vult dan de gewone conducteur het nummer in van de ingenomen plaats maar de ambtenaar die de kaartjes verkoopt wordt overbodig De grieven der jongens en meisjes werkzaam in de drnkkerg en cartonnagelabriek der firma wed F Q Mortelmans te s Hage zgn in de eerste plaats zoo verneemt m n dat de oudere meisjes over herhaald oi kiesch optreden van een onderbaas hebben te klagen en anderdeels dat voor een groot aantal der kinderen het loon slechts ongeveer f 1 in de week is Vrgdagavond zyn in het dehealonthouderi Kolftehuis ruim vyitig jongens en meisjes enkele door hun ouders vergezeld ondervraagd door den heer Havers die vooral met den heer Mortelmans gesproken heelt Eenstemmig werd door de kinderen bevestigd dat de arbeidstgd voor hen allen zonder uitzondering niet minder is dan lOÏ nnr van s morgens hall 7 tot s avonds 6 unr met twee pauzen van een hall unr en eeitt nnr Bovendien wordt nn en dan meegedeeld dat men biyven moet voor overwerk in welk geval het eten aan de fabriek kan worden gebracht voor het overwerk verklaarden de kinderen wordt 5 ets per nar betaald Voor even te laat komen wordt een boete van 25 ets verbeurd aan een jongen die uitgleed op een plaats waar gom gemorst was en daardoor een steen brak was een schadevergoeding van f 16 opgelegd op zgn loon te verhalen Een jongen van 17i jaar verdient 8 25 in de week een van 16 j 13 50 van 13 j f 1 van 15 j f 1 75 en van 15 i f 1 j een meisje van 18 j f 1 50 van U j f 1 25 van 18 j f 2 25 van 15 j f 1 en van 18 j f 1 25 Het premiestelsel levert bovendien ongeveer f 3 in de drie maanden d i zoowat 25 ets in de week op Een jongen van 15 jaar die f 2 swseks verdient deelde mede tot s nachts half 1 te hebben moeten werken en een Van 14 jaar en een van 15 jaar tot 10 uur Men ziet hieruit dat in de eerste plaats door deie kinSerbeweging ernatige twillel wordt gewekt ol de Arbeidswet wel voldoende wordt gehandhaald Onder de stamgasten van een bekende kneip te Munchen werd de vraag gesteld in hoeveel tgd men de gezamenlgke kneipen van die bierstad na elkaar zou kunnen bezoeken en in alle een vertering maken Er werd lang over geredetwist maarten slotte kwam één der gasten tot de overtuiging dat t in één jaar te doen zon zgn Daar velen dit echter onmogelgk achtten verwedde de man er 1 1800 onder welke weddenschap onder getuigen werd vastgesteld Hg moet nn binnen één jaar alle calés in Munchen en voorsteden éénmaal bezoeken en er minstens één glas bier drinken Van lederen herbergier zal hg een bewys van zgn bezoek moeten hebben Den In Februari is hg zgn bierreis begonnen Naar aanleiding van de oproeping onder de wapenen der verlolgangers van de lichtingen beboorende tot de regimenten inlanterie bet regiment grenadiers en jagers daaronder begrepen meenen we te moeten mededeeleu dat ver ilgl buitenslands van verlolgangers hen niet onthelt van de verplichting tot opkomst tenzg de toestemming tot dat verbiyi is verleend door den minister van oorlog dus niet door den commissaris der Koningin en onder voorwaarde van opkomst alleen bg mobilisatie en dat de ter zeevaart alwezigen aan de oproeping hebben te voldoen zoodra zg van bun reis in Nederland terngkeeren L C Het D D meldt Hoezeer jongsleden Zaterdag alle gezag en organisatie bg de spoorwegen voor het gezag der organisatie van bet personeel had plaats gemaakt blgkt uit twee kleine tooneeltjes die zich te Utrecht algespeeld hebben en ons later ter oore zgn gekomen ï 1 Een hoog ambtenaar der exploitatieverzocht aan den stationschel het vele wagenmaterieel dat te Amsterdam in den wegstond op zgspoor te laten rangeeren De stationschel wendt zich daartoe tot eene machinist die op het terrein op en neer wandelt De machinist weigert t is staking zegt hg ik doe het dus niet tenzy de heer Ondegeest daartoe verlol geeft De inspecteur begeelt zich inderdaad tot den heer Ondegeest bekomt van dezen heel bereidwillig een brielje met vergunning tot rangeeren Machinist tikt aan zyn pet en doet wat hem gevraagd is 2 De vice aïrecteur generaal moet naarAmsterdam Hy verzoekt den machinist vaneen gereedstaauden trein aan het station teUtrecht b m daarheen te vervoeren Weigering van den machinist De heeren Ondegeest en Kuneken moeten echter ook naarAmsterdam Zg verzoeken den dd ambtenaarom een extra trein Dit wordt toegestaan Nu zegt de machinist dat als de heeren O en K het goedvinden de vicedirectenr ge neraal ook wel meekan Hetgeen geschiedt Wy vernemen dat de aid Haarlemmermeer der Hollandsche Maatschappg van Lanbonw bezig is gelden te verzamelen voor de uitzending van vee terwyi door de aldeeling zelve 1 100 als eerste gilt is bygedragen dat de aid Rotterdam e o 1 125 voor aankoop van een rund disponibel heelt gesteld en een der bestuursleden den aankoop en het onderhond voor zgn rekening heeft genomen en dat op de te Amsterdam te houden buitengewone algemeene vergadering der Hall Maatschappy van Landbouw door de afd Haarlemmermeer zal worden voorgesteld vanwege de maatschappy 1 1000 beschikbaar te stellen voor aankoop van vee welk voorstel door de aid Rotterdam e 0 zal worden ondersteund R Nbl Er wordt iets nieuws geadverteerd Pogonia ol scheren zonder mes een gezond welriekend zellscherend poeder wettig gedeponeerd scheikundig onderzocht en nitstekend bevonden vrg van giltige bestanddoelen Neen maar zoo n artikel is een uitkomst scheren zonder mes geen bebloede irangen meeri Maar nu scbrglt iemMid in t Nienws De bggevoegde gebruiksaanwgzing heb ik trouw en stipt gevolgd het poeder tot een zacht vloeibaar papje gemaakt toen ingezeept ongeveer tien minuten laten zitten Irisch algewasschen en de baard is verwgderd zoo stond er op de gebruiksaanwyzing doch t resultaat is even anders Na de alwassching was het gezicht leer pynigk op sommige plekken zelfs bloedend ik maakte mg bepaald beangst d ar er wel honderden puistjes te voorschgn kwamen mgn hnisgenooten keken mg aan en vroegen wat hebt gy uitgevoerd f man wat ziet ge er nit I Den beelen d g heb ik myn gezicht gebet met compressen van koud water En de baard was niet weg ook xogl Een treurige daad op den huwelgksdag heeft te Weenen een ontvanger MorizKuische gepleegd die zich met zgn beide kinderen een nur v66r het sluiten van zgn tweede httwelgk ophing Zgn eerste vronw had hg door tering verloren Het huishouden met de kleine kinderen waarvan de oudste nog geen drie jaren was bracht den man tot vertwgfeling Men raadde hem een weduwe met eenig geld te trouwen Hy stemde er in toe maar bemerkte weldra dat deze afkeerigheid be toonde van de beide kinderen Hy werd steeds melancholischer gestemd en hing ten slotte op den dag der bruiloft eerst de beide kinderen aan het vensterkozgn en toen zichzelf aan den knop van de deur Aan een vriend had hy nog geschreven dat hg deze daad wilde plegen omdat hg genoeg van het leven had Zaterdag weigerde te Nantes een geheele compagnie van den trein dienst te verrichten De soldaten hielden zich ziek maar de militaire overheid nam daar geen genoegen mede en allen zgn gestraft Er is een ostderzoek ingesteld Vrgdag waren eenige detectives te NewYork de ongevraagde gasten van een zesen veertig der schatrgke bewoners dier stad Steelsgewgze kwamen zy de woonhnizen binnen en zwierven daar zoolang in rond tot zy de dienstboden of de bewoners ontmoeten Zg zeggen dat door eigen onachtzaamheid de bezittingen van de bewoners tot een zeer groote waarde open en blojt liggen De politie commissaris Lantzy wille op genoemde wgze een lesje geven aan de millionnairs voornamelgk in de Vieren Veer tigste Straat van het oosten Hg schrgft de hedendaagsche diefstallen alle toe aan het gebrek aan toezicht Acht detectives drongen daarom de huizen binnen met opdracht te rapporteeren wat zg zooal gezien hadden Byrnes bezocht het huis van William K van der Bilt ging de gzeren deur binnen de trappen op bezag de schildergen en tegeltableaux en was in de spreekkamer toen de holmeester verscheen Martinean had de verdieping aan de straat en de eerste verdieping doorzocht en wai juist in een slaapkamer van de tweede verdieping toen hy een bediende tegenkwam Alle detectives werden grol behandeld toen zg ontdekt en naar buiten gejaagd werden Een klok met een phonograat die Me mechanische waarschuwer dient is te Genévê het land der klokken vervaardigd Als iemand voor den volgenden dag 12 aar een afspraak heeft dan zegt hg alles tot z jn phonografische klok en plaats den wijzer van het slagwerk op halftwaalf Op dien tyd deelt zgn klok hem dan pro memoria de heele boodschap mede zoadat hy nog een hall uur den tgd heeft om zich klaar te maken Speelgoed of niet veel nut kan dergelgke uitvinding opleveren voor menschen die met een slecht geheugen gekweld zgn ol die hun maat niet kennen en in calé of bierhuis er aan lierinnerd moeten worden dat zg genoeg hebben Zg zonden het apparaat bg wgze van zaknnrwerk knnnon doen vervaardigen De hartstochtelgke minnaar die een avond in de week wegens drukke zaken niet aan de zyde zyner geliefde kan doorbrengen kan deze licht overhalen de enkele woorden die het wezenigke van alle gesprekken tusschen geliefden vormen in het klokje te fluisteren Tusschen zyn werk door kan hy dan te bestember ure die alte öeschichte vernemen Donderdagmiddag staken vier kustwachters van Lincolnshire drie uit Tbeddlethorpe en één nit Saltfleet in zee met het oog op het maandelgksche onderzoek hunner boot Geen hunner ia teruggekomen maar de boot werd gevonden omgekeerd op het water drijvende Een der omgekomenen laat een gezin na twee waren naar het beet onlangs gehuwd Bg Panomorow naby Kattowitz in Pruisen is een goederentrein van een hrng naar omlaag gevallen Het geheele personeel werl gedood De Italiaansehe roorer Varsalona is ontsuapt aan een hinderlaag hem door één zgner vriendinnen en baron Casteliuzzo gelegd Bovendien heeft hg laatstgenoemde doodgeslagen en eerstgenoemde met zgn dolk vermoord De zaak Humbert Den llen Febraari zal de zaak Humbert Cattani voor de rechtbank komen Cattani is naar men weet de door Thèrése beleedigde bankier Men vraagt zich af of de befaamde vrouw dan reeds de onthulling zal doen welke zy den rechter van instructie Leydet beloofd heeft Men moet tot de ontdekking zyn gekomen dat Remain Daurignac heimelgk correspondentie voert met mevrouw Darrallho Een onderzoek daarnaar is geopend De wolvenplaag in Z Oost Europa wordt dit jaar tengevolge van den hevigen sneeuwval in Rusland Roemenië enz zeer bedenkelgk Verscheidene gevallen waarbg menschen door wolven verscheurd of althans gevaarlgk gewond zgn hebben zich reeds voorgedaan Aan de Romeensche spoorweglgn bleel de trein weer eens in de sneeuw steken De reizigers stegen terwgl het opruimen van de sneeuw uren vorderde nit toen zich plotseling op de witte vlakte zwarte punten vertoonden die nader kwamen De beambten die begrepen wat er aan de hand was riepen Snel iastggen Een oogenblik later kwamen de wolven den trein opnemen zonder echter dezen keer baderby te komen Een ernstiger voorval had kort geleden op dezellde Ign plaats Dezen keer zat de trein zoo hopeloos in de sneeuw vast dat een particulier voertuig kwam met het aanbod een paar reizigers binnen zes unr naar Budapesth te brengen Een persoon maakte van dit aanbod gebruik De slede kwam echter niet in de hoofdstad aan Zg werd teruggevonden in de sneeuw en eenige algeknaagde menschenen paardebeenderen daarnaast De verongelukten zyn de prooi geworden van een bende uitgehongerde wolven Een vervolging te Mduchen ingesteld tegen een metselaar beschuldigd van bedelarg heeft merkwaardige staaltjes aan den dag gebracht omtrent diens inkomen Tgdens het laatste Octoberleest bedroegen de verdiensten der lamilie 300 mark Zondags at men geregeld gevogelte ganzen enz Eens was de vrouw van beklaagde buiten bezig een vette gans te plukken toen een buurvrouw aankwam wie zg toeriep Kyk zoo eten bedi laars 1 De man zelf maakte zich vroolgk over de goedhartigheid van zgn klanten Hy werd veroordeeld tot een mdand gevangenisstral De verongelukte tooneellisten De zee te Biarritz heelt verschillende overblgtselen aan wal gebracht van de drie acteurs die den 24en Januari 1 1 aldaar verdwenen zijn Vooreerst een pantalon met een rechterbeen waaraan al het vlees h ontbrak behalve dat van den voet in den schoen Deze schoen werd herkend aan Faxon te hebben behoord Later werd een vest gevonden benevens een onderbroek met een V gemerkt blgkbaar behoord hebbende aan Vigneau Men heelt dus nn de treurige zekerheid dat het drietal een tragischen dood in de golven gevonden heeft Te Reus zgn gewelddadigheden aan de orde van den dag De leiders der werkstaking honden er den schrik in De gendarmerie heelt al verscheiden malen gebruik moeten maken van haar wapens Ook onder het personeel van den NoordFrieschen Lokaalspoorweg is in de laatste dagen eenige agitatie Er is door eenige hunner reeds eene vergadering gebonden waarin beslaten werd eene aldeeling op te richten van de Vereeniging voor spooren tramwegpersoneel INDISCH NIEUWS Het door het Oonvernement bevolen onderzoek naar steenkolen in de Atjeh vallei heeft tot niets geleid De oorzaken der koelie opstootjes en ontevredenheid Hen moet in Nederland schryft de Deli Ct waar veel over Deli geschreven wordt wat den toets der praktgk niet kan doorstaan wel in het oog handen dat de opstootjes van de koelies waarbg de Javanen meestal door de Chineezen worden aangevallen en zelden omgekeerd niet zgn wat men geneigd zal zgn er van te maken nl een verzet van den armen drommel tegen den Enropeeschen kapitalist De meeste opstootjes van Chineezen zijn gericht tegen de Chineezen zelven en wel tegen de ploegbazen of werkbazen de tandus vaak ook tegen den hoofdtandil en ook tegen den winkelhonder op de onderneming Een der oorzaken van ontevredenheid zoekt de Deli Ct in de onbekendheid met de Chineesehe taal waardoor men de lieden niet begrijpt De controleur bg het Binnenl Bestuur L C Westenenk te Oelée Lhen8 heeft wegens ziekte een jaar verlof naar Europa Aangevraagd De commies op het gewest bureau te Kota Radja L K J Wepf is op verzoek wegens ziekte eervol nit zjn betrekking onttlagen Stadsnieuws GOUDA 9 Februari 1903 De troepen alhier in garnizoen zgn van af half vgf geconsigneerd met het oog op eventueele voorvallen Zaterdagavond ten ongeveer 9 nur werd brand ontdekt in de Kazerne alhier een tweetal stroozakken werden vernield en het plafond eenigszins beschadigd De spuit der militairen bluchte met twee slagen den brand In de vergadering van de Afd Gouda van t Ned Ond Genootschap op Zaterdag j 1 gebonden werd de rekening en verantwoording goedgekeurd Den heer Ed van Dantzig werd dank gezegd voor zgn nauwkeurig beheer Tevens bracht de Voorzitter hem de erkentelgkheid over van Bestnur en Leden voor de vele diensten die bg aan de Afd had bewezen Ingevolge de door den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten vastgestelde regeling voor de samenstelling der districten en de aanwyzing van de inspecteurs die in elk district met het dagelgksch toezicht zgn belast is het dagelgksch toezicht voor de navolgende Ignen der Staatsspoorweg Maatschappg opgedragen aan den district inspecteur der spoorwegdiensten M Bugze ter standplaats Utrecht op de spoorwegen Amsterdam VV P Breukelen Utrecht s Hertogenbosch Tilburg Utrecht Rotterdam Maas Harmeien Breukelen den Haag Gouda en verbindingsbaan S S U U S te den Haag met inbegrip van de stations Utrecht S 8 Geldermalsen Woerden en Rotterdam Maas en op den stoomtramweg den Haag Scheveningen Tot onderwgzer aan de Christelgke school te Nieuwerbrng ia benoemd ds heer C Spoor te Zwammerdam De beer J Tom gemeenteontvanger te Lekkerkerk is voornemens tegen 1 Mei ontslag aan te vragen Beroepen bü de Ned Hervormde kerk te Harmeien ds J Wensink te Allen a d Rgn Veemarkt te Rotterdam Maandag 9 Februari 1903 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen wiren voor ie kwal 33 2e kwal 30 3e kwal 36 cent per half kilo Vette kalveren redelijk aanvoer prijzen waren voor ie kwal 30 ie kwal 37 3e kwal 25 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer prijzen waren voer ie kwal 31 ie kwal 30 3e kwal 18 cents per hall kilo Schapen en lammeren redelijk aangevoerd Handel in vet vee en schapen matig prijshoudend Vette kaUeren duur Varkens slecht NIEUWE GLACÉ DAMES en HEEREN BAKDSGIlOËMii A VAN os Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Televhoou So Af Beurs van Amslerdam frkrs Slolkri 80V 80 i 9SV i v 99 911 s v 1 81 6 1 71 971 TV 88 104 7 FEBR finnuND Uart Ned W S Vi lilo di o dltc Sdito dito dito S Hoxeua übt Oondl IBSl iS 4 ItaIiIS lQ8ohrgTiDgl86S 81 i Ooni Obl in iipiet ües I dito io iilverlSfiS I PoKTueAL Obl mot coupoa 8 dito tioket 8 aoiuDl Obl Binnenl 189i 4 dito Geooni 1880 4 dito bij Rothi II8 4 dito by UopL 1889 aO 4 dito in goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 Spaxii Ferpet wbuld 1 81 4 TuKKlH Oepr OoDV leen 1890 4 Goc Icening aetie D Gec leenln lorieC ZoiDAn Bp T oblg 1891 S tlJni0O 0b Uuit 8 k 1890 80 90 881 878 416 981 lOl 1801 1 IV 108 llJ 8181 T i 6 1041 Tmnnu Obl onbep 1881 AlMtlanUf Obligitien 1898 8 BoTnou Sted leeu 1894 8 Sïïo N i ti Hindeliir und Aiend b Tab Ig Certifii ten DeliMutHhappij dito Arn Ujpotbeakb pandbr 4 CttU Uij der Vontenl aaod Or Hypotkeokb pandbr 41 Nederlandseha bank aand Ned Handelmaatioh iito N W k Pao Hjp b pandbr 8 Bott Hjpotbeekb pandbr 4 Utr Hypotkeokb dito 4i OoiTlKi Ooit Hong bank aand RoBL Hypotheekbank paodb 6 JkmalKa Ëqut hy potlt paadb 4 Mazv L O Pr Lion oert 8 NlD Holl IJ 8paor w Hij ai HÜ tol Eipl T 8t 8pw aand Ked lod Spoorweg m aand Ked Zuid Afr 8pm aand A i dito dito dito 1891 dito 4l uui apoorwl 1887 S9A tlobl 8 ZnidItal Spwmij A H obl 8 PoLPN Waraollau Weenen aand ftOBL Or RaH apw IIijd obl 4Baltiwibe dito aand 981 lOOV 2 B tlS 1407 l lOJl 107 lOf v 1041 89 4 9 Uil 10 1 1011 lOSV ii Vi U7V lOi 41 Futowa dito aand S j Iwang Dombr dito aand i Knnk Ch A ir 8p kap obl dito dito oolig 4 AicamiKA Cent Pao Sp My obl Ohic k North W p Ct anH dito dito Win St Peter obl 7 De rer k Bio Qr Spm oert T a Illinoia Central obl in gond 4 LouisT k Kasbvitli Cer v aaod Mexico N Bpw Mij Ie hyp s 8 UiSB Kanaas t 4pCt prof aand N Toik Ontasio k Weet aand Penn dto Ohio oblig S Qre goD Galif Ie hyp io gond 8t Paul Hinn k Itanit obl Uo Pao Hoof lun oblig 8 dito dito lino Col te hyp O i OaNaoa Can South Chert T Ran I VlH G Rail fc Na Io h d c O AmBterd OmnibuB Uy aand ftottord TnmvetfMaalB aand HtD Stad Amflterdam aand I Stad Rotterdam aanil 8 BRLOil StBd Antwerpen 18S7 S i Siad Brussel 188 Ji i lloNa TheiBB Rognltr QtiBolsch 4 OJSTlMa StsatBleenig 1860 i K K Oost B Cr 1880 8 Sfuijs Stad Madrid 3 1188 Nan Ver Bbz Arb SpooL onrt OPRUIMING van allo nog voorhanden 11A TE r voor Dames en Kinderen Blousen Hukken PeltcrUei lof meer lage prymeu D SAM80M AOVERTEfVriKN De Utrechtsclie Azijnfabriek J P COMMËLIN Co Utmhl VRAGEN ZOO SPOEDIG MOGELIJK een Depöthouder tevens KUIPBK voor GOUDA en omstreken instaat borg te stellen Brieven franco ot in persoon J P COMMELIN Co Utreclit 1 llei Ie huur EEN HUIS Krugerlaan 7 kamers ad 1 375 per jaar EEN HUIS Bleekerssingel ad 1450 p j EEN HiJIS Crabethstraat direct ad 350 per jaar En tegen 1 AVG ol 1 yOF EEN HUIS Crabethstraat met 8 kamers Adres Turlmarkt H No 257 lEmSEFOTVANim Oen wordt rerxocht op t MERK te lettea niT HIT iiiBuam vak U KAVEN8WAAY ZONEN aORINCHËM Deze THEBSN worden afgel rerd in verzegelde pakjeavanvyV twea n een hal en een Ned ons met Termelding van Nommer ec Prgs TOOTzieu van nevensiuuid Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de oitvoerinK van geeerde orders aanbevelende J G BUL roorbeen J BBËEBAABT h Zanderinstituut Fluweelen SingTel R 724 GOUDA Geneesh Dr J H BAKKEH NIEMEIJEB Directr D vak DUUREN Behand van ruggegr verkrommingen itigevciUen borgt x en o beenen en andere Hekaammievortn algem xuiakte eonêtioatle spieren genr iekt n rhenmatitohe aandoeningen verttuH ingen enz enz WORDT N IET DlTfi BSTELD Trekking Zaterdag 28 Febr 1903 Zevende VERLOTING te HENGELO Geld door Notaris SCHEPERS van Zelhem in bot openbaar bjj WITTE te Hengelo Geld Iedere 30 Loten een prijs 2000 Prijzen Ie PrijsTWEEDUIZEND lULDEN 2e Prijs DUIZEND QtJLD£N Zie verder aanplakbiljetten by wederverkoopers Loten verkrijgbaar te Gonda b j SWARTSKNBURO S Lotendebiet Kleiweg E 85 en LOUIS BISSCHOP Dubbelebnnrt B i W LA GRAND Waddingsveen JOH DE BOER LzK Hazerswoude Dorp Prijs per Lot f O SO l leaw onovenroften t l Trof Dr Lieberi welbekend I illQV KRACHT UIZIB UUmh Mht met FKbriekiuuk tot voortdareade radicale en tekere geneEing van alle EeUi de meest hardnekkige MenuW êiekten vooral ontstaan doot afdwalingea op jeugdigen leeftyd rotate genezing van elke iwidite Bleeb tacht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz Pollutione ens Uitvoerige prospectassen Injapr fiesoh fl 1 fl S fl 8V dubbele flesch n o Oentrail DepSt Matth v d Vegte Zaltbommal DtpÖU M Cléban k Co Rotterdam V Hsppel iravenhage 1 lUlmmant de Jong J Om Rotterilim Wolff Co aouda OD bit alle drof isten Brabantsch SCHOEN en LAABZBNMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Klei OPRIJIMIlNG van het resteerend WINTERWERK en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en terke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk KOFjfe FOIKC OUDë SCHIEDAMMER EITE7EB Merkt NIGHTOAP Verkrijgbaar büi M PEETER8 Jz N BAl hew JB TiQ echtheid U f iiitKiuP Mohet en kurk iteed voor CHlcPAM I Bi Q ftn den naanlder Fimu P HOPPE iai 11 otuefaaitljiuig m makkalykftgpottflmlddalvoerllMrM n vooral daous tn nAdaraehoiawifkf U d Aypretuw van C M Miller fc Ca ItHIa leitli Str 14 Mm lettt gort p naam o fabriekamMfc Mbntwt r by t Hmtw M li n MhMimrk HlMtirli wraal4tHtbrW