Goudsche Courant, zaterdag 28 maart 1903

V if men de aangevraagde antoriaatiea Tan de orde der predikbeeren geweigerd Uemeerbeid bedroeg das 58 stemmen terwgl bet verbod van orden voor veriecning van onderwgs slechts een meerderheid van 43 stemmen verkreeg Door de rechtbank te Parjjs ztjn Rocbetort en de uitgever der Intransigeant iedertot 200 tranca boete en 1000 Irancs schadevergoedijig veroordeeld wogcns den vermelden laster ten nadeele van Camille Drc fns als zoo deze de hiind gelogd hebben in bet rapport over da geestel k orden van Rabier Jules Combarieo cbe van het kabinet van onderwijs is gisterochtend te Marseille ungekoiMi om met den prelect en het meentebMtnar over de sluiting der scholen vu geesteiyke orden te spreken in het bJlzoBder van twee die in den gemeenteraad tot discnssien en in de pers tot een polemiek bebben aanleiding gegeven De prefect van Kinistêre beeft den wethouder van I ouldrinzoc Honatt vooreen maand geschorst wegeni afgifte van eenonecht certificaat aan den geesteiyke LeItoal verklarende dat de bonder daarvanden catecblsmns onderwees in de Franscbe Broeder Abel prior van het monnikenklooster te Ploermel heeft do jengdigoleden van bet proefjaar oitgenoodigd naar bin gezinnen terug te keeren Oit bericht beeft grooto opschudding in bet land veroorzaakt BlLOIK H t flnaaeieele schimpblad Ëtoile coloDiale te Brussel is in twee zaken wegens laster veroordeeld in do eerste tot 50 000 Irancs boete in de andere tot 20 000 francs schadevergoeding DülTacIJLillD De Nordd Allgem Ztg bericht dat de verkiezingen voor don Rgksdag voorloopig op den loen Joni zgii gesteld llen verzekert dat een weduwen en weezenverzekering voor zoelieden bg het ministerie van binnenlandsche zaken in voorbereiding is en dat die voorbereiding reeds zoo ver is gevorderd dat de verzekering den len Januari 1901 al in werkingzon kunnen treden De ontbinding van den bond van bavenwerklieden door den Norddentschen Ltóyd zal naar men vermoedt op weinig tegenkanting stuiten daar do Lloyd omvtngrfjke maatregelen heeft genomen ten einde voor den strtjd om het gezag toegemst te zijn De bankier Kngen Br uning die om anikerspeculatien te kunnen nitvoeren gelden ter waarde van 280 300 mark aan anderen toebehoorends verduisterde ia door de gezworenen te Tubingen tot 5 1 jaar tncbthnisstrat veroordeeld waarvan o maanden afgaan wegens voorarrest De eisch luidde 7 jaar BINNENLAND De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen Dindtg 81 dezer dea voormiddags te U aren De verschijning van de Memorie van Antwoord over do stakingswetten is naar wU nader vernemen nog athankoiyk van de overlegging daarby van oen overzicht der baitenianlsoue wetgevingen te dier zako waardoor nogwel eanige dagen kunnen verloopen alvorens het stnk wordt rondgedeeld De geruchten van een bijeenkomst der Tweede Kamer tegen de volgende week bonden aan en moeten betrekking hebben op de indiening en spocdeichendo behandeling van een wetsontwerp tot het in dienst bonden van de militie licbtingou lÜOO en 1901 De Zelfverloochenlngs Aanvrage van het Leger des Heils dio dezer dagen wordt gehouden heeft ten doel fondsen byeen te brengen tot instandhouding vin het werk in t algemeen en voor de uitbreiding der versebillendo takken van arbeid Wat zooal door het Leger des Heils wordtgedaan biykt uit de volgende cijfers diegenomen zijn uit statistieken opgaven overhet jaar 1902 3 027 915 maaltijden werden verstrekt aan de nrmen l 02O 6O2 malen werd boiavesting verleend aan daklóozen 980 personen werden aan werk gehol pen lydoiyk of vast 670 ontslagen gevangenen werden in de Doorgangshuizen opgenomen 8 806 vrouwen en meisjes werden in de Reddingshnizon opgenomen 106 808 MlnneD werden in de acb er banrten bezocht door Barmbirtig beidOfflcieren 5 408 zieken werden verpleegd Ingediend is een wetsontwerp waarvan bet eenig artikel luidt I e ingeiyfden bö de militie te land van de lichtingen van 1901 en 1900 die ingevolge de bepaling van de eerste zinsnede van art 110 der Militiewet 1901 krachtens On besluit van den 5den l ebrnari 1903 Staatsblad No 68 onder de wapenen zjn geroepen biyvcn onder de wapenen zoolang Wg zulks raadzaam oordeelen In de toelichting tot dit wetsontwerp wordt gezegd dat de gebeur enissen welke aanleiding gaven i A het onder de wapenen roepen krachtens art 110 van de Militiewet 1 K 1 van de veriofgangera der lichtingen van 1900 en 1901 nog niet zoodanig verloop genomen hebben dat bet zich laat aanzien dat genoemde miliciens nadat zy zes weken onder de wapenen zullen hebben doorgebracht met verlof huiswaarts kunnen worden gezonden Gemengde Uerieliteii Door het dageiykseh bestuur van den AntiSociaal Deraooralischen Bond van Spoorwegpersoneel Recht en Plicht werden de volgende punten tot iotsverbetering voorgesteld aan den heer Van Uaiselt gedelegeerd lid der administratie H S H ï lo Ueheelo kwytscheldiag van straffen degradaties en stilstand van promotie niet voortkomende uit bekwaamheid voor ben die sinds dien blgken bebben gegeven te kunnen worden gerehabiliteerd Üo Biliyke spoedige ingaande loonsverbooging van het geheele beambtenpersoneet te regelen naat plaatseiyke omstandigheden en behoeften 3o De jaarlgksche promotie telkens te doen plaats hebben mot 10 in plaats van 5 cents per dag 4o Personen die tgdelgk de functie verrichten van een hoogeren rang gelgk te stellen in bezoldiging gedurende dien dienst met de als zoodanig aangeateldo beambten 5o Vol traktement hg ziekte desgewenscht tegen ena kleine korting op de bezoldiging 6o Vermeerdering der verlofdagen en een gunstiger toepassing daarvan dan dit thans hier en daar in zwang is wanneer uitbreiding van personeel daartoe niet noodig is en de niet verlof hebbenden gomeenschappeiyk den dienst kunnen uitmaken 7o Verzekering van pensionneering voor alle beambten 8o Uitbreiding van de jaariyksche gratificatie of premie tot het personeel van alle rangen 9o Uitbetaling van overwerk lOo Hogeiykheid voor remmers om een conducteursaanstelling te bekomen voor het minst by goederentreinen Uo Permanente commissie die do wenschen van bet personeel onderzoekt en daaromtrent met den Raad van Administratie overleg pleegt Deze punten werden uitvoerig toegelicht door de ueeren J van Dorsten B v d Kooi en O V d Kooi De heer Van Hasselt ontving deze toelichtingen met de grootste welwillendheid en zeide na van alles goede nota te hebben genomen ernstige overweging dar opgesomde pnnten toe Hg verklaarde zich bereid misstanden zoo die bleken aanwezig te zgn op te heften Uit Hillegom meldt men aan de O Haarl Ct De bloeityd van onze bollenvelden valt dit jaar byzonder vroeg 1898 was ook vroeg doch thans zyn enkele vroege soorten als enk blauw Kmilins enk wit la Keige reeds overbleeid terwgl de gewone soorten als roze Norma Moreno wit Blancbard Mina Anna reeds In vollen bloei staan en de latere als Qertrnde Oiganthea e a haar bloem openen Vroege tolpj 8 als de gele en zachtroode Duo V Tholl enk Due v Thell rood met geel staan in vollen bloei De prachtige Prosepine en goudgele Chrysetora komen reeds sporadisch voor evenzoo bloeien reeds verichillende soorten Trompet narcissen t Laat zich aanzien dat a s Zondag zoowel tulpen narcissen als hyacinten den bezoeker vergasten zullen Van Zondag af tooien zich de velden in hun volle bloemenpracht De vorst mag wel schade veroorzaakt bebben voor een leek is die niet te onderkennen IJmuider toestanden De rechtbank te Amsterdam heeft vonnis gewezen in de zaak van C B Hermann tegen wien een vervolg ng was ingesteld op een aanklacht van eenige directeuren van te IJmniden gevesti tde visscherg maatsobappyen die zich beleedigd achtten door oen door hem verspreid geschrift getiteld Opeu brief aan de aandeelhouders van StoomvisschoryMaatschappyen De opli b tenfen van aandeelbonders In Stoomvisscherg Haatscbappgen door hun direetenren zich noemende Coöperatieve Afslag te IJmniden Door het O M was veroordeeling tot 2 maanden gevangenisstraf geëischt maar de rechtbank besliste dat de beer H die zegt te hebben gehandeld in het algemeen belang zal worden toegelaten tot bet bewys van de waarheid der door hem ten laste legde feiten Üe heer H zal daartoe in de gelegenheid worden gesteld ter terechtzitting van 29 A Het N V N meldt en zeer ontevreden geest heerscht in de laatste dagen onder de miliciens van de lichtingen 1900 en 1901 te Amsterdam in garnizoen Toen zy de vorige week begrepen dat de tgd nog niet daar Was dat zg in het genot van onbepaald verlof zonden worden gesteld is men begonnen met verschillende personen aan te zoeken om voor een vergadering van miliciens het woord te voeren en den toestand te bespreken In mr P J Troelstra vonden zg een spreker en Zondag is in het gebouw van don A N D B eene vergadering gehouden die door ongeveer veertig militairen werd bezocht Dit ia intasschon zoo geïeim gegaan dat geen der militaire autoriteiten iets van deze bgeenkomst heeft geweten Zondagnacht om 12 nur is op een der compagniezalen een bgeenkomst van miliciens gehouden doch wat daar besproken is is niet bekend geworden Wel is door een der onderofficieren ontdekt dat deze bgeenkomst werd gehouden doch liy heeft deze niet bolet en den volgenden morgen van de zaak mededeeling gedaan aan zgn superieuren Zoodra nu de kolonel commandant van bet 7e regiment infanterie hiermede in kennis waS gesteld heeft hg de noodige bevelen gegeven om des nachts de versebillendo cbambree s door onderofficieren te laten bewaken en is oon commissie benoemd bestaande uit een hoofdofficier en twee kapiteins die verschil lende militairen in verhoor heeft genomen Naar wg vernemen moet de geest van ontevredenheid onder een groot deel der miliciens zoo groot zgn dat er gesproken wordt over overtreding der disciplinaire bepalingen zelfs over dienstweigering Maar of dit met hot oog op de zeer ernstige straffen die hier op staan inderdaad bedoeld is betwyfelden onze zegslieden Naar wg vernemen hebben ondanks de bewaking der cbambree s Dinsdagavond nog verschillende besprekingen van miliciens bg kaarslicht kunnen plaats vinden Uit Friesland meldt meu Men herinnert zich de niet gemotiveerde werkstaking der turlgravers in de veenderg te Appelscha De eischen werden niet ingewilligd maar juist in het beste deel der campagne stond bet werk gernimen tgd stil Daarop volgde do winter voor de veenindustrie zeer nadeelig zoodat er slechte zaken gemaakt werden waarbg zich mede de nadeelige gevolgen der staking voor beide partyen deden gevoelen Om nn zoo mogelgk eene werkstaking in de a s campagne te voorkomen bebben verveners en arbeiders besloten vooraf een bgeenkomst te honden om daarin de loonsregeling te bespreken en zoo iQOgeiyk vast te stollen Niet enkel de vaststelling van bet graaftoon maar ook dat van de andere werkzaamheden in de veendery zdl in die vergadering behandeld worden opdat zoo mogelgk al het veenwerk zonder staken gaat Weer een onwaarheid weerlegd I Het Volksdagblad had medegedeeld dat door den heer Daniël Schut lid van den gemeenteraad te Amsterdam van een waker arbeid werd verlangd tegen f 0 50 per dag Deze deelt thans in een ingezonden stuk in dat blad mede dat deze onde waebt en loon geniet van f 1 per dag waartegen in billiil Mken bedenking kan Aan het Ht lllTIHttirk dat te doen overbleef toen de daarmélt bezig zgnde werklieden gingen staken zoo gaat de beer S dan verder heeft de oude wacht zich niet behoeven te wagen dewyi ik da opdracht introk zoodra hy my deed wetaa dat hem stakker van 74 jaar door stakers zier humaan een pak slaag was toegezegd indien bg aan dien arbeid begon en ik hem wilde behoeden voor dusdanige nadere kennismaking met zyn weldoeners Qister werd mej Betsy Perk 70 jaar zy beleefde gister een dag waarop voor de meesten de tyd van werken wel eindigt wanneer by niet ai vromer een einde beeft genomen waarop men overziet wat iemand heeft gepresteerd En als men dat doet dan kan men van Betsy Perk zeggen dat zy verdiensteiyk gewerkt heeft Zy hwft haar krachten te veel versnipperd zg heeft romans geschreven geschilderd geboetseerd ook indien wy oDi niet vergissen en in geeo deier drie kansten beeft bet tot een groott hoogte gebracht Haar zij beeft ook gewerkt voor de rechten en de vrgmaking der vrouw toen dit nog als iets zeer belachelgks werd beschouwd Zy beeft ook de vereeniging Arbeid Adelt gesticht die vrouwen helpt welke door haar stand en opvoeding niet geschikt zgn voor ander werk en waaronder vele echt stille armen zgn Zy beeft voordrachten gebonden over haar lievelingsdenkbeeld in allerlei plaatten en er over geschreven in bladen en tgdschriften En zy heeft ook dat blgkt voldoende ait haar boek over bareo neef laeqaei Perk ook al is dit boek ons niet in alle opzichten sympathiek met den jongen dichter meegeleefd en by beeft van haar gehouden en is door hfiar tot werken aangespoord en beeft haar oordeel gevraagd Dat op zichzelf al maakt haar tot een figuur die de aandacht trekt Betsy Perk die tegenwoordig te Arnhen woont waar zy tien jaar geleden de vereeniging Kunst en Kennis stichtte schrgtl thans haar memoires Daarin kan veel belangrgks staan Wg wenschen haar dat zg ze met belder hoofd en onverzwakte krachtkinneeit digen en er later uit den tyd na haar 703teu verjaardag nog een hoofdstuk aan toevoegen Handbl Woensdagavond sprak het Tweede Kamer j lid Duymaer van Twist voor Patrimoniaal te Scheveningen over ds roeping van den Christenarbeider die z i voornamelgk daarop neerkwam dat deze het geesteiykeboven bet stoffelgke behoorde te stellen Debeer Melchers trad met spreker in debat imet het bekende resultaat dat ieder by zyn ineening bleef 41 De voorzitter wist door kalm en bezadigd optreden de gemoederen die vrg opgewonden waren geraakt te kalmeeren Onder groote belangstelling had giiteran met militaire eer te Vrnhem de begrafenis plaats van den milicien E die Zondag bg het stoeien met een zyner kameraden doordezen met een koffiekopje tegeq bet hoofd werd gegooid en aan de gevolgen daarvan overleed De compagnies en du regimentskommandant hielden toespraken waarin ookde beklagenswaardige schuldige aan Jiet ongeval werd herdacht Do vader van den overledene dankte diep geroerd voor de eer aan zyn zoon bewezen Woensdagmiddag te 2 43 kwam te Zwolle neder de luchtschipper Louis Ooossens uit Amsterdam te 1 nor mot drie passagiers opgestegen van een particulier terrein te s Qravenbage Voor de vulling was eigenbereid water tofgas gebruikt Deze opstyging was de eerste in een wedstrgd tnsschen een viertal luchtschippers waarbg rekening zal gebonden worden met tgd voor de valling afstand dunr van den tocht enz Volgende opstggingen geschieden uit Amsterdam en uit Rotterdam Tydens de in de volgende maand in het Paleis voor Volksvlgt te Amsterdam te houden lucbtballon tentoonstelling zullen herhoaldelgk luchtreizen ondernomen worden ook met bestuurbare ballons N v d D Eenige dagen gleden kwam te Maraeille aan een Turksche driemaster De Industrie die van Fiume was gekomen Er werd gerapporteerd dat enkele dagen na het vertrek uit Fiume de 55 jarige kajiitein Fazli Jucci plotseling krankzinnig was geworden hy had de bemanning mishandeld en jles aan boord kort en klein willen slaan Be stuurs man Pezeli gebeeten had gevonden dat de gekke kapitein het schip in gevaar bracht en daarom het commando op zich genomen De kapitein was door de matrozen vastgebonden aan den groeten mast hg bad alle voedsel geweigerd en was na een paar dagen gestorven Zyn Igk was op zeemanswgs aan de zee toevertrouwd Toen de Turksche consul te Marseille een onderzoek instelde waren intusschen de verklaringen der matrozen niet eensluidend en men scbynt te gelooven dat de zaaK zich wel wat anders beeft toegedragen dan gerapporteerd werd Gebleken is dat er tussehen den kapitein en den stuurman een oude vyaudschap bestond De nieuwe ontwer Arbeidswet bepaalt bet volgende omtrent dX Zondagsrust In een inrichting waarin een tak van fabriekaof handwerksnlverheid wordt uitgeoefend mag op Zondag geen arbeid worden verricht Behoort een arbeider tot een kerkgenootschap dat rastdag houdt op een anderen dag dan Zondag dan kan hg van den ondernemer verlailgen dat deze hem dien dag in plaats van den Zondag als rastdag geeft Herstel of reiniging van een stoomketel mag op Zondag alleen geschieden door een jongen na bekomen vergunning Bg alg maatregel van bestuur wordt de Zondagsrust voor mannen opgeheven voor een bepaalden utraid in bepaalde fabrieken en werkplaatsen met inachtneming vtB te stellen voorwaarden Ook kan in noodzakeiyke gevallen voor Zondagtarbeid voor mannen vergunning worden verleend Vrouwen en mannen mogen op Zondag werken in een botermakerg en in een kaasnakery De arbeid dan verricht mag alleen de noodzakeiyke arbeid van hetbedrgi zyn de vroaw moet dezelfde zyn die ook in de week dezen arbeid verricht en zy mag in een botermakery op Zondag slechts werken van 5 tot 8 nar v m s zomers ook van 4 tot 6 nm in een kaasmakerg van 3 tot 111 uur vm en van 1 tot 21 u nm De vrouw die boter maakt mag geen kaas maken en omgekeerd Op een der scholen te Enschede moet bet navolgende plaats gehad hebhen Een onderwgzer zal in do laagste klasse aanschouwelgk onderwgs geven en kiest daarvoor een plaat waarop een afbeelding is van een huzaar Nadat de kleinen de gelegenheid hebben gehad de plaat goed te bezien begint de onderwyzer zgn lessen Wel Jantje zegt gy my eens wat zie je op die plaat f Zonder dralen antwoordt Jantje Een onderkroeper meester Stadsnieuws GOUDA 27 Maart 1H03 Hare Majesteit de Koningin Moeder heeft een gift van f 100 gezonden aan de Gondsobe Vereeniging voor GezondheidsKolonies Hedenmiddag werd de laatste paal ingebeid voor de nieuw te bouwen kerk van St Joseph De anti revolutionaire Kiesvereeniging alhier had tegen gisterenavond een lezing uitgeschreven in de Zaal Kunstmin waar als sprelf r zon optreden de beer van Lummel De Zaal was tamelgk bezet en de vergadering bad een kalm verloop spreker had tot taderwerp Onze Miiiistei s Op de hem eigenaardige wgze besprak spreker de verschillende daden van deze regeering een coalitie ministerie dat nog niet in de gelegenheid was geweest veel te verrichten maar dat toch op den goeden weg was veel tot stand te brengen spreker hoopte dat dit ministerie nog veel van het program van actie zon kunnen uitvoeren Aan bet debat namen deel de beer Reindorp socialist en Kloosterman anarchist Beide heeren bestreden spreker op veel punten zyner redevoering zg verweten de anti revolutionairen dat die niets voor de arbeiders wilden doen dat zg dienden de partg van den geldzak en niet die der arbeiders al had Dr Kuyper de minister president steeds zoo boog opgegeven van zyn democratie nu hy minister was had hg zgn democratie aan den kapstok opgehangen De heer van Lummel repliceerde waarna aan genoemde debaters nog 5 minuten werden toegestaan om den beer van Lummel nader te bestrgden waarvan een gretig gebruik werd gemaakt In de gisteravond gehouden ledenverga dering der vryzinnige kiesvereeniging Burgerplicht werd de vraag besproken of deze vereeniging een petitionnement zou zenden aan de Tweede Kamer der 3taten 0eneraal naar aanleiding van de door de Regeering voorgeatelde aanvullingsbepalingen op de artikelen 234 en 358 van bet Wetboek van Strafrecht De voorzitter de beer Mr M M Schim van der Loeft leidde de besprokingen in door een overzicht te geven van de gebeurtenissen van bet laatst van Jsnnari van dit jaar en hetgeen sedert was voorgevallen daarby zgn eigen oordeel ten boste gevende over de aanhangige wetsontwerpen Daarop maakten van de gelegenheid tot debat $ en tiental leden gebruik Na sluiting der debatten werd tot stemming overgegaan en daarbg met meerderheid van stemjien besloten dat van de vereeniging geen petitionnement aan de StatenQeneraal uit zal gaan Gisteren werd een algemeens vergadering gebonden van de Vereeniging ter behartiging der belangen van Winkeliers Na voorlezing der notulen werd beslaten een adres te richten an den direéllenr generaal der posteryen om te verzoeken des Donderdags eerst na 1 nur poatkwitanties te doen aanbieden by de verschillende winkeliers Besloten werd tot aansluiting van de Vereeniging aan denBmd voor den HandeldryvendenMiddenstand en tot deelname aan het Nat Congres in Sept 1903 te Rotterdam tehouden Volgens art 4 van bet buish reglement werd bwloten tot bet aanleggen van een register terwijl nog besloten werd middelen te beramen om by MUinementen een aangeboden acceord zooveel mogeiyk aan te namen è Bg Kon Besl is met ingang van 15 April benoemd tot burgemeester der gemeenten Jaarsveld Lopik en Willige Langerak K Vink met toekenning van gelgktgdig eervol ontslag als burgemeester der gemeente Marken MooRDBKCHT Volgons do ter visie liggende kiezerslijst bedraagt het getal kiezers in deze gemeente 279 Ten vorige jare bedroeg dat getal 251 Er zgn 46 nieuwe kiezers op de lyst gebracht en 18 kiezers van de vorige Igat afgevoerd ViR6iDEKIK6VANDEN6KHERNTER4iD VRIJDAG 27 MAART 1903 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig 18 leden afwezig de heer Nederborst met kennisgeving De notulen der vorige Vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter doelde mede dat waren ingekomen de verslagen van het Weeshuis en van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zullen worden gebruikt voor de samenstelling van het gemeenteverslag Ingekomen 1 Snppletoire staten van begrootingen van het St Elisabetbs Gasthuis en van bet Oude Vronwenbnis Zullen heden worden behandeld 2 Een voordracht van B en W voor een onderwijzeres en een onderwyzer aan School No 4 Is gedrukt rondgedeeld en voor beden aan de orde De rekening van bet pensioenfonds Is gedrukt rondgedeeld en ter visie gelegd De rekening der Gemeente Gasfabriek Ter visie Een rapport van B en W o p bot adres van de Vereeniging voor Sociale adviezen Ter visie Eon voordracht voor onderwgzeres aan School No 1 Ter visie Een voordracht voor brugwachter nan de brug op de raam waarvoor slechts oen sollicitant zich biul aangemeld on wel P J Happel Ter visie Een adres van W Kreeuwen en 31 anderen verzoekende de groentenmarkt niet te verplaatsen Een adres van A Hendriksen ea 31 anderen om de groentenmarkt wel te verplaatsen Zullen worden behandeld bg punt 8 der agenda Een odres van T de Hoog en 16 anderen verzoekende eene nadere regelingvan de bediening der bruggen Een adres van de vereeniging Zondagsrust betreffende de regeling van do bediening der brujfgen Te behandelen hg punt 11 der agenda Aan de orde 1 Het voorstel tot intrekking dor op 13 Februari j I gedane benoeming en c q de nieuwe benoeming van een leeraar in de onde talen en verwante vakken aan het gymnasium Ing St No 24 Na eenige discussie waaraan deelnamen de bh van de Velde Noothoven van Goor en do Voorzitter wordt bet besluit tot be hoeming van Dr Le Grom ingetrokken en de benoeming van een leeraar aan de orde gesteld Benoemd wordt de heer LE GROM met 11 stemmen Dr Strootman verkreeg 8 stemmen Aan de orde 2a De benoeming van een onderwyzer aan de School voor gewoon lager onderwys No 4 Benoemd wordt de beer F H REEBëEN mot 17 stemmen de heer Pronk verkreeg 1 stem 2b De benoeming van een onderwgzeres aan de school voor gewoon lager onderwgs No 4 Benoemd wordt mej G BLOMMENDAAL met 17 stemmen mej M 8 van wyngaarden verkreeg 1 stem een lid der Commissie van Toezicht op de Slads Mnziekschool Benoemd wordt de heer M H A STRAA TER met 15 stemmen de heer Herman verkreeg 1 stem en twee biljetten in blanco Wordt vervolgd VERSCHEIDENHEID De zaakHumbert Men verzekert dat de laatste formalitaiten in verband met de instructie der zaak op den dag voor de Faascbvacantie zullen plaats hebben Daar die vacantie te Parys veertien dagen duurt zal de Kamer voor de betchnMiging niet met de studie der dossiers kunnen beginnen v66r den 21en April a s en kan de behandeling van de zaak voor het Hot van Assises het wordt nu als zeker arermeld dat dit Bof de zaak in handen krOgt niet v66r Juli a B verwacht worden misschien wol eerst in de tweede helft dier maand Op dat tydstip heeft het Parlement vacaiitk en kan dus ieder parlementiir Incident rmeden worden Om plaats te maken voor de NOUVEAUTÉS worden de no voorhanden zijnde met 5ü korting opgrniinid A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Telen o a $ Ueurs vaii Aiiislordain SlulklB 8l Vikrs 80 l 9IV 811 l 84 I l 81 ii MAART yzniauKi Jan Nwl W S i i iiio dito dllc 8 liito dito dito 8 Hom übl Ooudl Il81 a8 4IruiLlnuhrgimg 188181 SOotraxi übl in pipier 1888 idito in silrerl888 I roETOftAL Oy met eoupoD 8 dito ticket 8 871 88 1041 80 0 87B 415 184 lOlV 1101 l l 108 111 tWl l i V lo j 118 Ito ♦ l4 10l 107 103 10 1 Kil 1011 1081 17 101 m RnuiiD Obl Bianenl 18 4 4 dito Omom 1880 4 dilo bil Kolbl 1888 4 dito by llop 188 0 t dito ia goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 8 Ferpet cbuld 1881 4 roRKZlJ Oepr CouT leen 18S0 4 Oei leening Hrie D iée leenin MrieO itoiu Ari p v obtg 189 V h MliI O Ub ikSeh 1880 8 ulliv LA Obl OU K p 1881 4 VmTUDm Obligelieu 18 8 8 ItoTBluil ated leeu 18 4 8 Hid N Kh HuiilalK und Arendih Teb Mg Cerlifi Atoo Dell U aMliapp dito i Aid Hypotheekb paudhr 47i Uult Mij derVürstonl und Gr H vpolhiiekb pnndbr 4Vi Nederluidirhe beuk aatid Ned HandeltDAatteh dito N WtP o Hjp b pandbr S Bott Hypotheekb pandlii 4 i Vtr Ilypotbeekb dito 4VJ Q Bi B Omtllong baiili aaad toil Kypothaekbauk pniidb fij 0 TVAI GEI de JNOUVEAUTE è in Costumes Tailleur en Vüürjaarsmantcts D SAM80M Predikbeart bU de RemanatrantsobQereformeerde Qemeente alble Zondag 20 Maart ► morgens te 10 nnr Dr A H HAipTJENS Predikant bg de Remonstr Gemeente te Haarlem Burgerlijke Stand Hoordreobt GËBOEEN Pioter ouders J van der Ran en N Koetsier Wille m ouderb P Qroeneveld en H Verborg Klaas ouders J Rietveld ep K den Hartog ONDERTROUWD Q van ErkoI en C van der Kaa OEflUWD L Vermeer en A de Joode OVERLEDEN M Bongeri 6 ADVERTEINTIEN OOUDA Maart 1903 f s Hiermede heb ik de eer U kennis te geven dat de zaak in mm imm a mïmm mim mim BIOUTEBIEI m ev van wyien myn echtgenoot den Heer W BEO EEK vnn af 1 April e k door den Heer G P E JOiVG voor eigen rekening zal worden voortgezet Terwyi ik U mynen beleefden dank betuig voor het groote vertrouwen dat wyien myn echtgenoot in zoo mime mate mocht genieten beveel ik U myn opvolger voor de uitvoering uwer verdere orders ten zeerste aan Met de meeste hoogachting Verbiyve uw dienstw dienaresse Wed W BE JEER VllllKD GOUDA Ma lk J9Ó3 L S W Refereerende aan bovenstaande veroorloof ik my U mede te doelen dat Ik do zaak in Gouden Ziheren en Diamanten Werken Horloges liyoulerlén eni eni van wyien den Hoor W BBQBEU uitgeoefend Wydstraat A 166 van af 1 April voor eigen rekening zal voortzetten Bescheiden neem ik de vryheid my voor nwe gewaardeerde orders aan te bevelen U de verzekering gevende deze steeds met den meest mogelgken zorg en nauwkeurigheid zullen worden uitgevoerd Hot de meeste hoogachting Verbiyve uw dw dienaar ü P UË JONG Vraagt bg Uwen Boekhandelaar e n Proefnummer der derlandeche uitgave van De hoofdtekst van dit halfmaand lyksche tydschrïfl bestaat uit de BeKehri vhig eener Hei o ndeAnr die de Hoer E T FepNSTUA Kt ipzR in opdracht der Ven nootschap mnakt Elk nummer is rijk gelUuêfreerdnaar eigen photographi che opnamen i Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 80 AniitcMkanrlen die hem aan eigen of ren nntler door hem op te genen ndree door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter Indië Birma Ualacca onz PrtJB per jaargang i T 90 incl ifa Anitehl De inteekening is te allen tyde opengesteld Ook do Ansichtkadrten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wer ld Tourist Haarlem ÊEÜÖBEFOTVMTEEE Hen wordt verzocht op t MEUK te leUiw DIT HIT MietZUS VA M aAVËNswAAY imm OORINCHEH Deze THISeEN worden afgele rord in verzegeld pakje van ei lw n nn ülf en een Ned one met vermeldinfL ktt Nommer en Pru voorzien tn n evenstaan4 SMerk volgena e Wet gedepo neerd Zich tot de tiitTo rin van ge eerde orders aaabevelende J C BIJI f Een eetlepel Stli i X ui In den regel J kei er lohloen dan 1 4 Kil geiene Soda voorheen J BREEBAAKT tz