Goudsche Courant, zaterdag 2 mei 1903

Sloonilkoot MUiaigeliaippiJ DE VOLHARDING Zaterdag 2 llei 1903 So 0096 42ste Jaargang ftOüDSCHE mum iMeutvS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdefau Nt f A JD V E R T E N 1 1 f N worden geplaatst van i 5 I egels ir 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden betekend naar plaa sniiinte Inzending ai Advertentiën tot 1 uur de midd tflefeoa e De L itgTkve dezer Courantgeschietlt dagelijks niet uitzondering van Ztm en Feestdagen Dt5 prijs j er drie maanden is 1 25 franco per M st 1 70 Alzonderlijke Noininer VIJF Cï NTêK il i Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 ranken genezen en Zwakken sterk gemaakt Da woBdarb re IiOTanikraoht ontdekt Joor den meest beroemden Dootar die alle bekende kwalen geDeest Oenewh Dr J H BAKKEH NIEMEIJER Diwetr V a DUIIRES ihanA van ruggegr verkrommingen IMnnMilii iMrii M Ut nUlk m M n m lÉ Mta f u kiHW UriUli IfUJk nortltA MlMit Dg MetUcgnm tijn gratit wor im iedtr ilit zijn naam tn tulrtt mtend ÏB juen van goduldigQ ctud e en tleWen in ouiU tyfecUriften on wel nli in li ïhh tlfii ti Konwoür ilicm tijd hoeft Dr Jamei W Kidd Bailee Block Fort WayuB Ind 8035 0 8 A bekend gemAakt dnt ky Pr JwM WmUm Kidd I ta woitdnfMra tevenskniebt onUlekt hoaftf en dat bij Iwkwiutni U met Ie luiip vnii Kiiii wqiiderlwur 1 liOt rofluUnnt U vim ve s jnroii ottiAie in het zookun I nnnr dsM koHtitaru tnveuRkriwbt um aUo kwnlim vnu 1 ket menwibelyk liohaam to gonoaum Kr in geen I tfrijftil pxirbtunH dou orust dun Ducturi wttniiour lij 1 detfl linven boweert want do goneKinffeo dia bij 1 dagelijks Itewockt ttaven de waHrbuid sljiior wo r den Zijne thoorie ii op redelijku gronden geU 1 woid op de prak lijk door bem verkr on in du 1 o1 bAndeliug v ii pciiienten gedurende velo jaren I et I koft u niefai oBi doH underbftre il eveni KnwI t looato bij bet luemt te prulieervn want b m d bet gratiii aan ledoto Ujdor in gunooname hwivoolI beid om to overtutgen van do wondenmrende gena 1 ende kraoht woinalTo gij nlai waagt Summ ge 1 au de Termeldo gonetingBn mijn mt merkwaan ig 1 Q tenaij voor de vorirouwbare gotnigoniiien w udon I M biina goon geloof vinden Lanmion bubben bu ne I krakken weggeworpen en komlen loopen nadat zij 1 twee of drie maal de nediniinen gebruikt badden 1 Kieken die tloor bunne geneotnotireu wnnm opgpge1 n ijn hentold en n familie en vrienden terug I gegeven Rheumatiek nnke n maag bart leverI nlw f blaat bloed en buldeiektun s u alt op ma I giaobe wiJM verdwenen Hoofdpyn rui epyn mI nuwnclitigheid tering boonten vorkoadbeid lutbma oatAirb lunbtpyp ekte on alle kool ongeatoldbod u 1 longen of woa letonaorgaan too apoedig berst ld 1 djit bet nieta minder dan eeu wonder ia Üedo dtelijke beroerte locomotor ataxia waterI nobt jioht buidnitslag on aanboien igu iwedig en I Idi Yend goneeen Het Ktilvortl bet ganaobe lirbaaui I bentrtd de wnuwkraobt de bloinbiomloop t n eeuo I v komwi goxuudbeid wordt ipoedtg vurkregen Voor I de Dooter t n alle liobamon gel k en komen on ur Ib t effect van eijn wonderroUe iLevtui Kraobt aohrijf van daag nog voot de medicynen Het iatrü voor ieder lyder VonneUl waarvan gy genown wilt xtjt 9 0 medu ijnon worden n dadolyk rmnoo 1 p r po t toegetondon ÊËMPÖTTASM Hen snit vtriocht t t lEKK te iellm VIT HET MiOUU Tin MeRAVËNSWAAYZONE OORIMOHBII Drae THBBEN wsnlen a rerd in nriegelde pakjei van vty lw th een kalf eo n Ned om met T riiiMding tm Nommer te Pr e Tooraten van usraHiund 1 Merk Tolgsni da Wat g lapo neetd Zich tot da iritfoerinK lan g earde orden aanbaTalesde J C BIJL rootheen J BBEEBAABT U ZOM£RDIENST 1 MEI Naar Amsterdam n m 4 in plaats van 12 50 Overige diensten van Ck uda voorloopig ongewijzigd DE DIRECTIE aanwijzende het tijdstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oosten West Indië zijn van af 1 MEI verkrijgbaar k XO OOXX bS per Exemplaar bij de Uilgevers A BRIilHM tlV Zn L ANCE TIENBEWBe Gedurende enkele dagen Tot a s Zaterdag 2 Uei OPRIJIilli G ecner AANZIRNLIJRR PARTIJ BBHANIiSELPAPIBBEN by elke hoeveelheid ver beneden fabrieksprijzen op de bovenzaal van het Café lteslaurant HET SCII VAIiU4 l EI i ieiwe r WAT BETEEEENT EEN KAAM Bij Naaimnchinee kaarblijkelijk zé r veel anders zouden niet zooTeel concurrenten van ons gedurig trochten van den Nnaro S I 3 3 E X misbruik te maken Wie Toornemens ié eene Singer Naaimachine te koopun vrage daarom steeds op den man af of de macbino van onze firma afkomstig il en late zich niet door oen ontwijkend antwoord met een kluitje in t riet sturen Een goede na m belee kent eene goede reputatie en onze goede reputatie is sedert méér dan SO jaren gebaseerd op onze manier um de Klanten te bedienen en op de uitstotende kwaliteit Tan onze J T g g 1 rag a c 3a i rx e s l VGER MAATIi€n PPIJI The Singer MaDufacluriDg Company te New Y rk l eolg Depdt te Gooda Uoge Tlendeweg27 Gebri Stollwerck a Chocolade en Cacao t mtüit door de nlenwite nitviidingw o msnhinaal pibM TertMtarfe fttbriMtie IA uitahdtend gnbruik v o r e n fijmte gnndstolfen narandoerei lei rtnifter TanI Stollwerck s Chocolade en Cacao OW iia J r o wacirdig fcbrikaat neuwkecrig UwUwoord rde aac viMi kbouA dot r pE a itte IK irma bebnide I M I 17 Brevet als IIofleTaritiiieier J 44 £ ero Dlplomft 8 gouden enz MedaUlrs I M liewjjs an sitnrmteod flja hbriUtt Iie d 1874 KknU i Aou aEu nationa de Faria Moua ♦ ooa dAsaiaoDa OM 4cai r prwaltr elwM en oonalMraMaa I TCtM nallaiiM It t YmkaM d Ohooolat Ixmbou yarUa ets to I llltwina itkrikai i Ttrtrijgbaar bij Jl K CunSaeoit Bankstbakkan en au Q Mmlncta eo ooTdi r tow Kednlaiaj I AwÉerdaiB Kalrerslnat 101 door dra Sun gegarandeer d Uitnoodiging tot deelneming ia de kangen van de door den Suat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 UiUioen 306 3S0 Huk gewoHDen moeteo worden De hooldpriJMn van deie voordet jjl loterij zijn de volgende namelijk De allerfaoogate prijs is in bet gelukkigsul geval eOO 000 Mark 1 Premie v 800 000 M l JOO OOOM 1 0 000 M 1 SOOOOM i premien v 40 000 M Premie v S6 000 M i S 1 hi 103 U5 19 U lOil 1 prijs V 40 000 M prijc v SOOOOM ÏO OOO M is eooM 80 OOM 100 000 M 80 000 M 0 000 M bO OOO M 10 000 u 8 O0OM 3 000 U 1 000 M 1 000 M SOOM 400 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat 115 000 loten met 5S7S5 prijzen en 8 premien soodat bijna op de helft van alle loten een prijs valt B zondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in suat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste pnjs der ste klasse bedraagt in het gelukkigste geval t Onoo Mark stijgt in de e kl tot 6 ODO M in de fe tot 0000 M in de 4e tot 70 00 M in de f e tot 80100 M in de e tot 00 O M in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste prijstrekking die ofücieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 60 een hall origineel lOt slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het oflicieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk j plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvaagt 1 ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehai 1 hebbende trekking de ofhcieele trekkingslijst De iilibetalint en venendlnf van prQieii geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling lean men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig pta ita hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 7 MEI met vertrouwen tot Samuel Heckscber Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitscliland In het Verlichting Magazijn De Avoiidslcp ï Dubb Buurt Tolefn 117 zgu steeds voorradig de nieuwe raodoUen dasornamenten en 1 fraaie Ballons Degelpe ÖASPOENOIZEN en COMIX REN Zuinige branders Volledig adres voor Oasgloeilichtbenoodigdheden ENZ ENZ Aanbevelend M N VAK LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Tiüinj WondnbtliM de geheole wereld hekelid f geroemd Onovertroïen middel legt alle Borst long lever Haagzlekten enz l fi zoowel sis ook uitwendig in blJM alle liektegevalliai met gopd jewilgl aan te wenden PrUs per llaeM 11 per post I 1 15 TUvtj i WoBdinalf bezit eenalenog ongekende geüe etkrsek en heilzame werking Maakt meestal elke pijlüi ea gevaarrolle operaüe gekeel overbodig Hst deze zalf werd een 14 aar ad TMr oageneaHlk CekMtden fceeafCIwel en onlangs een bijna tt laar kankerlUdea geaeaea Brengt geaving ia Terzftcliting der pünen bij wouden ontatekiogen iS van allerlei aard PrtI per pot f 1 80 per post f 1 60 Centraal Dep6t voor Nederland A theker HBKU lANKRSi Bokin S Amsteld Ww gna eptl il b tdl m llrul lan dii Schitawpotkto im i TBURRI ia Tnmii M Rokili Oa reisk Mi rrapntu u ntMt Mi M C alnd B M aate fionda DnknnA BBINEIUJK A Bultcnlaodsch Overzicht Bg do beraadslaging in liet Engelaahe Lagerl ois over een post van £ 1 87 1 000 voor legerbenoodigdhedcn stelde de afgevaardigde Charles Hoblionse een vermiodtring daarvan voor als protest togen liet inzake de Somalilund expeditie door de regeering aan den dag gelegde beleid Brodrick verklaarde dat de regeering gaarne erkende van Italië lioogst vriendRcbappeiyke medewerking en onderstesniug te hebben ontvangen maar dat Engeland van dat land niet al die halp liad verkregen waarop het b j voorbaat bad vermeend te mogen rekenen Stellig waren er moeilijkheden gcreren die de Italiaanscho regeering niet kon voorzien on het Engelsche goavernement is er Terre van af de Italiaansehe regeering baar bonding te willen voorschrijven Het doel der expeditie is bereikt DenMnllnh is een zwaar verlies toegebracht gelach van de z jde dor oppositie Of dekrjjgsverricblingen znllen voortgezet worden zal afhangen van do berichten van generaal Manning Men was niet voorbereid tot eenagressief handelen binnen de Italiaanschosfeer of tot het maken van gröoto kostendoor het zonden van aanzienlijk versterkingen Hobhonse s motie werd verworden met 233 tegen 118 stemmen De Jeanne d Are met president Lonbet aan boord kwam te tien minaten voor drieën te Marseille ter reedo aan De schepen van het Amerikaansche eskader gaven 21 salnntschoten die door de Jeanne d Arc onmiddellijk werden beantwoord terwjjl zj langs de Amerikaadsche vaartnfgen stoomde en de bemanningen van beide natiën elkander wederkeerig met hoera s begroetten De admiraal Cotton en de bevelhebbers van de Amerikaansche schepen begaven zich daarna aan boord van de Jeanni d Arc alwaar iCottep zgn vrengde te keilen gaf door den president der Vereenigde Staten belast Ie zijn met b t overbrengen der heilwen chen van de Araerikaanhche natie en haar hoofd voor Frankryksen Lonbet s voorspoed en welvaren Lonbet antwoordde dat hg zeergeroord was door de vriendschoppeH ke manifestatie waarvan Frankrijk de waarde zal beseffen Vervolgens ging Lonbet aan wal alwaar de extratrein hem wachtte De Fransche president heeft zjjn rondreis FEVËLLEIÓX UEFIE EN IAAT 8i Die pk tMUiige tusschenkomst van Aline h dhaar ooV geheel in de war gebracht Zij was daarop xoo weinig bedacht geweest en de zaak zelve was zoo vreemd zoo geheel in itryd met al hetgeen men had kunnen voorzien dat Aniline Vetti zoo iets gevoelde wat iemaod moet gewaar worden die uit een venster gevallen zij took gevallen op het zachte mos en die weer opstaat zonder eenig letsel zonder eenigip pijn Te Midden van dien schok had zij evenals LéoD de Léril wel t besd gehad dat de hin dernis die haar scheidde van den gelielde viu t geluk alzoo ten deele verdwenen moest zijn en dat gevoel hoe vaag en onomlijnd ook had haar gedurende het heele onderhoud dat daarop was was gevolgd eigenlijk tegen wil en dank be ïa hofcwcl zij er tegen streed hoewel zif t niet aan anderen en ook niet aan zt h zalf wilde bekennen er was een lichtstraal Mvallen in haar ziel en de verlichting daar gevoeld had al andere in een grauwen nevel gelaten zoodat zij zelve niet meer onderscheiden kon wat zij toch had behooren te onderscheiden Een soort ran blijde bcdwelmti had lich van haar bemachtigd die beëindigd en is na ook in Tunis overal levendig toegejnicht te z jn gisteren naar Frankrgk teruggekeerd Zgn bezoek aan de overzijde van de Middellandscfae Zee kan iets bijdragen tot bespoediging van het nemen der maatregelen waardoor men hoopt eeu einde te maken aan misstanden zooals maar al te duidelijk aan het daglicht traden by het proces van de oproerlingen van Margneritte doch zooals de Matin opmerkt zal h j zelf wel gezien hebben dat by ongelyk bad toen by in een tafelrede Algiers noemde een verlengstuk van Frankrük Neen het is een ander Frankrgk waar de geest der Koran voorschriften zich alom openbaart in bet leven en zgn der bevolking die niets gevoelt voor de repablikoinsche beginselen van 1789 en voor welke men afzonderlgke bepalingen bgzondore wetten moet in t leven roepen Nooit zal die zicb met het Europeesche element vermengen en dat zal nooit in het Muzelmansche opgaan Eén kroisproduct van twee rassen bestaat er waaraan de toekomst behoort t w de in Algiers goborene uit een Franschen vader en Spaansche moeder of omgekeerd Maor hg mag altgd volgens bet hierboven geciteerde blad geen al te groote vrgheid hebben zonder dat hy er misbruik van zal maken Hy moet onder vougdgschap blgven zooals trouwens de gebeele koloniale bevolking die ook niets anders vraagt De grootste hinderpaal bj het leiden van den stroom der B ransche emigranten naar Algiers is de zeeziekte maar die zon gedeelteiyk nit den weg genomen kannen warden als de Spanjaarden hun spoorwegnet tnsschen Barcelona en Captbagena wilden voltooien Oran zon dan in zes nren per stoomboot te bereiken zgn en niemand zon dkn nog tegen zalk een tochtje opzien teneinde een land te bezoeken dat wint by de kennismaking maar dat men kennen moet oin het te bogrgpen en om het te kunnen helpen In den Dnitschen Rgksdag werd Woenadag door oen aantal conservatieve en agrarische afgevaardigden een interpellatie tot do Regeering gericht over de opzegging der Dnitsctae handelsverdragen Op de vraag van president Ballestrem of de Regeering bereid was op de interpellatie te antwoorden zeide graaf Posadowsky dat de Regeering dit niet voornemens was niet alleen op grond van reeds vroeger medegedeelde redenen maar ook op gronden die voor den landbouw van groot belang zyn Na dit antwoord gegeven te hebben verliet graaf Posadowsky het Huis het helder doordenken onmogelijk had gerana t Kn toen zij zoo alleen zat bleef die bedwelmmg nog voortduren ja najp zelfs nog toe Het kwam haar voor dat xii slechts de hand behoefde uit te strekken on een hoerlykc toekomst te vatten tfn woord slechts te zeggen om van den droom dien zij zoo wreed had teruggeduwd de zachtste werkelijkheid te maken Wat haar een onmog elijkheid had toegeschenen werd nu zoo heel eenvoudig en zoo gemakkelijk te bereiken Zï had alles maar te laten gaan Maar op eefts kwam er ik weet niet welk een opstand in haar bloed ep keerde alle vroegere aarzeling en sj het stille lijden met onvermind rde kracht terug AUna had gelijk Angelina s gevoel van trots st nd haar in den weg maar een trots die toch stellig even zeldzaam als edel heeten mocht een kieschheid en pen fierheid van ge eten was t die maakt dat wij niet met ons zelven kunnen leven wanneer we met In alle opzichten ove ons zelt tevreden zijn En wat Angelina s trots nog schooner ydeed zijn was het fait dat zij voor zich zelf veeleiEtcheiKl toegeeflijk zacht en teeder was voor anderen die haar daarom des te meer moesten lielhebb n en bewonderen Altijd kwam An lina terug op het ou Je thema dat het was alsof sij een rol had gespeeld waarvoor zij een v rikomen minachting gevoelde de rol van de arnie huisonderwijzéres die en door haar schoonheid en door haar gecit den oon des hitiscf bad ingeplamd om een schitterend huwelijk Op voorstel van den heer Von Norman werd de interpellatie toch maar besproken s de Regeering er niet bg wil zyn dan iaar zonder baar Natnarlgk was het conservatieve en agracjsche deel van den Rgdsdag van meoning dat een spoedige opzegging der handelsveri ragen en bet aanknoopen van nieuwe onderhandelingen op den grondslag der tolfarieven gewenscht zon zgn De beer Earth van de yrgzinnige vereeniging was den interpellanten dankbaar dal zybg het scheiden der markt de gelegenheidwaarnamen om zich nog eens flink te comprumitteeren voor bet land Want zg willenden tarievenoorlog die no nog maar alleenmet China bestaat tot regel maken Ken regeering die haar vernntffoorde gk beid begrypt zeide de heer Barth durft er niet aan de handelsverdragen op te zeggen en nieuwe onderhandelingen aan te knoopen Maar de agrariërs willet lichtvaardig het Dnitsche Rgk in een tariev noorlog wikkelen met de geheele wereld De Dnitsche Rcgcering zal verstandig doen wanneer zy daaraan niet meedoet De rede van Szoll in de Hongaarscbe Kamer naar aanleiding van het ultimatum der Onafhankuiykheidspartg heefi groeten indruk op den Rgksdag gemaakt en voor de liberale party voor zoover deze ankelmoedig was met nieuwe trouw jegens de regeering bezield Maar omgekeerd heotl Szell s krachtige en rondborstige taal de Kgssuth mannen ook aangevuurd Zy staan sterker dan ooit aan eengesloten en zön vast besloten do obstructie voort te zotten Vyfbonderd studenten hebben noodig gevonden bun meening over den toestand te zeggen Deze meu chen zyn voor t grootste deel zooals wg al zoo vaak hebben gezien Chanviniste van t zuiverste water ban onvoorwaardeiyke sympathie voor de Onnfhankeiykhsidsparty verwondert dan ook niemand De 500 die Dinsdag in de tuinen van de Polytechnische school byeen gekomen waren wenscbten te proteiteeren tegen den begrootingsloozen toestand die tengevolge van de dwarsdryvery der Kossntb mannen morgen in Hongarye intreodt De afgevaardigden Lengyel en Eitner beiden natnnriyk van de Onafhankeiykheidsparty spoorden de studenten ann alle dag te botoogen maar vooral tydens het aanstaand verbiyf van den Koning in Boedapest opdat Frans Jozef ervare dat bet niet de regeeringsparty is welke bet volk vertegenwodrdigt De stadenten trokken v in de Polytechnische school naar het gebt uw der Kossuth te kunnen skMi i krmgen dor groote wereld voor zich npend te zien pm in weelde en inledi hcid hcTleven door te brengen Zij had niets berekend dat was waar Het denkbeeld alleen deed haar huiveren datwas ook waar 1 Maar wie zou dat gelooven f Zouden de generaal en me Wniw dn Haussey even gemakkelyk als Aline hiet had godaan van hun gelieldkoosd plan kunnen scheiden i Zou t hun niet voortdurend met wrevel vervul ten dat hun heï gedioomde geluk van hun beider lieveling was ontgaan I En zou zij t ook na verl K p van jaren bij f on de I ra zelf niet het vlirmoeden die ge dachte kunnen opkomen dati er bij zijn vrouw toch wel een beetje ijdvlheid en eigen belang in het spel moest zijn geweest dat zij er niet in zou helkben toegestemd de zijne te worden als hij even arm ware geweest ai4 zq het was Toen dwaalden hare gcdach teo naar hare moeder die zij gedeeltelijk beoordeeld liad hoewel zijzich zelve eigenlijk nadrtikkelijk verbodei hiid dat te doen omdat zij t verkeerd had gevonden hiertot de voll aarheid te wIlU h doordringen tothaar moeder die u r zeker ni t de schoonmoedAkon zijn zooals een gezin als dat van den generaal du Hadssey sich die voojr hun aangenofnenzoon had gewenscht Angelina evoelie zich ondanks het lieldeslied dat haar binnen te zong ondanks de niet meer gehejel te Verdelgen hoopin haar binnoiste zeer ongelukkig en had spijtvan haar toegeven had er spijt vin dat zij AlineWO il haar gai had laten aan party Daar hield Frans Kosanth een gloeiende redevoering Hy verklaarde dat de Onafhankeiyksparty den stryd zoo voortzetten wat er ook gebeurde Wg willen riep bg nit Hongaren in Hongarye biyven en willen liever sterven dan onzu rechten prysgeven Na deze by de Onafhankeiyken leer geliefde verklaring van bun stervensmoed in omstandigheden als de onderhavige gingen de studenten ditmaal kalm uiteen Een brutale aanslag is te Saloniki gftpleegd op bet gebouw vnn de filiale mr Ottomaansche bank Oisteravond vielen v i man do schildwachten daarvoor aan terwyi anderen met bommen naar t gebouw wierpen dat gedoelteiyk verwoest werd Twee man werden gedood twee gekwetst en drie gearresteerd De employés der Bank wisten te ontsnappen Het Tnrkiche postkantoor en andere gebonwen badden ook aanslagen te verduren In de stad heerscht een paniek Tweeduizend man troepen zyd van Smyrna hier aangekomen De rnst is nu hersteld Kta boord van den atoomer Uaadalgoivlr van da Messageries maritimcs ontplofte een bom toon het schip den 28sten dezer afvoer Een Balgaar die aan boord was om bagage te brengen en daarna aan wal terugkeerde werd in hechtonis genomen Alle aanslagen z jn het werk van Bulgaar ebe agitatoren In het gevecht by Nevrokop dat gisteren plaats vond werden 18 Bulgaren gedood In dat by Djoma werd een Bulgaarsche bende van lOÜ man geheel vornioligd Behalve de bende die den aanslag op de Bank pleegde reden een zeker aantal leden van de comités voor Macedonië in drie rgtuigen door de voornaamste straten van de stad bommen werpende in bet Tnikscbo postkantoor aan het station van den spoorweg van Haloniki naar Konstantlnopel waajtwee locomotieven beschadigd werden maar overigens weinig vernield word Verspreide Berichten Fb k rij De burgemeester van Saint Sdvonrnin Tressdnd ondlid van den Algemeonen Raad van Bouches du Khéno is tot diie maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat by in Februari 1 1 met een revolversfbot een bakkeisgezel gewond bad die hem Öedreigde De rolgeiï lt dagen bleef schijnbaar alles hetzelfde bleel allci even kalm en gebeurde er nie s bizonders Anoklima woaoT vekzocht flu DM OIKBRAAL TR XOUKM Angelina ea Aline zagen elkander eer zonder dat er zelfs gezinspeeld wefd op het jgebeurde in de kastanjelaan Angelina wilde niet de eerste zijn om daarop terug te komen en Alme bewcante op dat punt een eigrnijjk hardnekkig snlxwijgen Op een morgen dat Angelina op het punt stond haar kamer te verlaten kwam de bedie dien de generaal persoonlijk in dienst had haa amens den heer du Haussey verzoeken om evpn In zijn kabinet te willen komen waar hij haar wachtende was Het was voor het eerst dat de gouverflante een dergelijke boodschap van den heer des huizes kreeg en in de tegenwoordige gesteldheid van haar geest was er al niet meer noodig om een leven dige ontroering Mj haar op te weKkeq een ge voelvan angst en onrust alsol zjj de grootste zonden bedreren had en tjians dearvoor terecht zou moeten suan Wal ha ir zeker voorkwam was dal nwn haar lidde had ontdekt ol dat Aline gesjjroken had en dat z leWe nu haar ontslag zou krijgen irarttt vtrv gld