Goudsche Courant, woensdag 6 mei 1903

bewoond door A J W Bieseman Se daarin een welbeklanten grntterswinkel hield en als welgesteld bekend stond Deze man 58 jaar ond was voor de tweede maal gehnwd met Cornelia Wallenberg 64 jaar oud Uit zijn eerste bnwelgk had hg een dochter die ecb ter omdat vader dikwijlk zeer slecht gel jmeord was en daardoor vaak hnisel iEe twisten voorkwamen reeds sedert eenigen tiJd de denr nit was en dienstbode was geworden bjj een familie in de Watergraafsmeer Bieseman deed als hg Q kwade bnier d vaak dwaze dingen zoo was hg o verleden jaar in October na een twist met zijn vronw plotseling verdwenen en eerst een maand later teruggekomen hg had toen eenige dagen te New York getoefd om daar zön kwade bnien kwgt te raken Eergisteren scheen alles echter in huis pais en vreS te zgn Bieseman was althans met zgn vronw naar de Fanenkerk geweest daarna hadden beiden samen tbnis koffie gedronken en vervolgens was hg tegen een nnr of twee de deur uitgegaan Hg had toen een tapperg en een paar vrienden bezocht en hier en daar een borrel gedronken en kwam ongeveer kwartier over vier thuis Aangezien het in het gezin gewoonte was dat Zondags om vier uur werd gemiddagmaald maakte de vrouw haar man een verwgt o ver zgn late thuiskomst Bieseman daardoor geprikkeld en nog prikkelbaarder dan gewoonlijk vermoedelgk doordat hg hoewel niet beschonken toch een flinken borrel had gebruikt gebood toen z jn vrouw haar mond te houden en voor het eten te zorgen want anders zou hg haar den nek afsnpen De vronw door deze bedreiging beangst geworden vluchtte in den tnin achter het huis en was hoewel haar man haar nit de keukendeur herhaaldelijk toeriep in huis te komen daartoe niet te bewegen Yan weerszpen klonken verwgten de buren kozen over de schutting partö voor de vronw en raadden haar aan over te klimmen en bg hen een toevlucht te zoeken Het was zoo ongeveer half zes geworden Bieseman verliet op een gegeven oogenblik zijn post in de kealctndeur en ging naar de eerste verdieping waar de slaapkamer was Daar nam hü een revolver die hjj steeds tegen inbrekers geladen gereed had liggen en begaf zich met dit wapen opnieuw naar de keuken Hjj riep zgn vrouw toe om binnen te komen haar bedreigende anders te zullen schieten en toen de vronw niet kwam deed hij als waarschuwing een schot in de InéKt Weer riep hg zgn vronw toe don tuin te verlaten en toen zjj dit niet deed loste Bieseman opnieuw twee schoten thans regelrecht op haar gericht Eén kogel trof haar in de diJ de tweede trof haar in hït hoofd en deed haar dadelijk levenloos ter aarde storten Bieseman begaf zich toen in het hnis en werd daar in z§n winkeldeur door de inmiddels toegescboten buren die ook dadelijk de politie waarschuwden vastgehouden Door de politie werd hg kort daarop gearresteerd De commissaris van politie der 5e sectie de heer C P van der Wiele spoedig na het gebeurde ter plaatse aanwezig nam den moordenaar een eerste verhoor af en waarschuwde het parket De hoeren mr F N L Alberson rechter commissaris mr C Baart de la Faille substituut oftlcier van jnstitie en mr G W Eekhont snbstitnnt griffler kwamen ter plaatse en toen werd den moor i4 naar een scherp verhoor afgenomen Naar het politiebureau Moiderpoort gebracht was Bieseman zeer aangedaan toen hg daar vernam dat door dr J Th H Hermans de dood zijner vrouw geconstateerd was hg was zich niet bewnst dat zgn schot op zii vreeselijke wgze doel had getroffen Het lijk der verslagen vronw werd later naar het Wilhelmina Gasthnis gebracht Bieseman bleef gisternacht aan de Mniderfoort in arrest en is gister ter beschikking der justitie gesteld Geheel den avond was de Mniderpoortbuurt vol over het geval en vooral in de Wagenaarstraat bespraken groepen menschen in de omgeving van het hnis waar het drama was afgespeeld het gebenrde Hbl De Haarlemsche correspondent van het Hbld schrijft Naar men zich herinneren zal werd na de staking van den 31n Januari de inhoud van een door de directie der HoU IJz Sp Mij aan de stationchets verstrekt geheim pakket door Het Volk gedeeltelijk gepubliceerd Naar d n pleger van dit verraad werd onmiddellijk een onderzoek ingesteld waarvan het resultaat aan den heer Van Hasselt thans bekend is Naar ik verneem moet gebleken zgn dat een der hoogere ambtenaren van A G B het Administratiebureau in Amsterdam de schnldige is Deze sociaal democraat zgnde moet een en ander in vertrouwen aan den zegsman van Het Volk medegedeeld hebben welk blad echter niet geschroomd heeft om van het medegedeelde gebruik te maken Hoewel er geen termen schijnen te bestaan om den betrokken ambtenaar te straffen ligt het voor de hand I dat de uitslag van het onderzoek ten opvchto van den betrokkene niet zonder gevolgen zal blijven De colportenr Bos heeft te Utrecht Zaterdagavond maar heel kort met zijn geschriften langs de straat kannen loopen venten Een pol tieagent die hem in het oog kreeg en die wist dat hem nog eenige dagen hechtenis stonden te wachten vond hierin een mooie gelegenheid om hem van den publieken weg te verwijderen Bos ging zonder protest met den politiedienaar mede U D De Danz Ztg maakt melding van een merkwaardige redding van een schipbreukeling Den leden April was de Dnitsche ijzeren tjalk Erndte thuis boerende te Breiholz biJ Rendsburg met een lading hout van Memel vertrokken Den volgenden dag begon het te stormen en den 18den sloeg het schip om op do hoogte van Eixhöft De kapitein Engellandt is zgn naam was jnist tevoren even in de kajuit gegaan Het water drukte oogenblikkelijk de kajnltslniken oe de kapitein zat gevangen De verdere bemanning drie man is naar alle waarschijnIgkheid verdronken Het schip dreef met de kiel naar boven als wrak in zee Zoo werd het 11 dagen later den 293ten April s namiddags 4 uur op een afstand van ongeveer 170 zeemijlen van Rixhöft opgemerkt door het Noorsche stoomschip Aurora Het weer was stil en de kapitein van het Noorsche schip liet een boot uitzetten om het wrak op sleeptouw te nemen Toen de matrozen met de boot bij het wrak kwamen hoorden zij kloppen en nadat zij laid geroepen hadden ook een slem Het machine personeel van de Aurora boorde vervolgens een gat door den scheepswand en het duurde maar even of er kwam door dat gat een vinger te voorschijn Nadatwede zjjdscheinlichtingen waren gegeven werd het boorgat weer dichtgemaakt on het wrak door de Aurora op sleeptouw genomen midden op zee kon men bezwaarlijk oen grooter gat in het schip maken en indien men het gedaan had zon het wrak vermoedelijk onmiddellgk gezonken zijn Den volgenden namiddag ongeveer 5 uur kwam de Aurora op do reede van Nenfahrwasser aan het wrak werd in het havenbassin gesleept onder een groote kraan gebracht en ruim 6 nar werd met man en macht begonnen met het maken van een opening in den bodem van de Erndte De opgesloten kapitein riep zgn redders aanwijzingen toe maar de platen van het betrekt kelijk nog nieuwe schip waren OT r Jlevig geklonken zoodat het werk maar matig vorderde Eerst te kwart vóór tien was da opening groot genoeg en werd de 31 jarigo kapitein onder hoera geroep van de toe plionw S naar boven geheschen Hg werd naar een hotel gebracht en dronk daar allereerst een kof koffie In de kajuit had hg proviand I gehad genoeg voor 15 dagen maar geen drinkwater Den laatsten dag was hg zeewater gaan drinken Zondagochtend werd te GroningeS een I appèl gehouden om te zien welke slagersI gezellen niet moesten of niet wilden werken s Zondagsmorgens na 10 uur Op dit appèl waren 94 gezellen aanwezig van wie naar men ons van de zgde der gjg I zeilen mededeelde ongeveer zeventig geen permissie van den patroons hadden gekregen terwgl de vereeniging in het geheel 102 I leden telt Besloten werd dat er a s Zondag op het 1 zelfde uur en dezelfde plaats wederom appèl I zal worden gehouden Mochten er hierdoor slachtoffers komen dan zullen deze door de leden der vereeniging worden gesteundf Maar hiervoor is gelukkig zooals ons eenige patroons vertelden weinig kans De patroons toch moeten bgna allen in dezen tot toegeven geneigd zijn Men zeide ons dat één patroon zjjn gezel gestraft had en wel door dezen een maaltijd te weigeren N G C Komende uit eene machineloods staande achter de Diergaarde nabg den overweg aan Beukelsdijk op het emplacement te Rotterdam behoorende bij het station D P stak de leerlingmachinist L K 13 jaar ond eergisteren namiddag omstreeks 5 uren de rails over in plaats van eV langs te loopen Op dat oogenblik kwam juist de sneltrein no 6 komende van Roosendaal en gaande naar Amsterdam met volle vaart langs gereden greep hem en sleurde hem een eind mede tot voorbij den overweg Daar word de trein tot stilstand gebracht en viel de leerling machinist inmiddels dood er af Zijn achterhoofd was verbrijzeld vermoedelijk door een slag van een znigerstang ziJn vingers waren afgereden en het lichaam gekneusd Onder den trein zelf is hjj niet geweest Het Ijjk van den ongelukkige eerst sedert een 8 tal dagen in dienst van de S S is naar Crooswijk overgebracht I De drie voornaamste import flrmas van Havana sigaren te Hamburg heb ben samen den verkoop der Havana sigaren van de tabaktrust verworven Zij hebben zich vereenigd tot de Havana Handels gesellschaft von Barsdorf Fischer Co met zeven deelgenooten Hierdoor heeft de trust op het gebied van echte sigaren feitelijk Duitschland veroverd daar aan deze drie belangrijkste importfirmas daarmee het recht ontzegd is andere sigaren dan die der trust te verkoopen en de trust bgna alle voorname fabrieken op Cuba in eigendom heeft In Duitschland bezit ieder spoorwegnet ten minste één ambulance trein gereed staande in een der hoofdstations om hg ernstige spoorwegongelukken dienst te doen De trein bevat een wei ingerichte operatiekamer met apotheek keuken en badkamer en een slaapwagen met acht bedden die tevens als draagbaren kunnen dienst doen Een geneesheer een chirurg en drie verplegers zjjn aan lederen trein verbonden zg moeten zorgen steeds aanwezig te kunnen zgn binnen een half uur na het on vengen van telefonisch bericht Het was gister diep in den nacht toen eensklaps een smidsknecht bewoner van de Palisanderstraat te Rotterdam half gewurgd met een strop om zjjn nek het politiebureau in de Meermansstraat kwam binnenloopen het volgende mededeelende Omstreeks 12 uur gisternacht thuis komende en zijn hnis binnen gaande voelde hg in een een strop om zijn hals vallen de deur werd dichtgehouden on aan de andere zijde uit allo macht aan het touw getrokken dat hem zoodoende meer en meer den bals toekneep Door het schuren van het touw langs de deur gepaard aan de pogirgen van den man om van den strop bevrijd te geraken brak gelukkig het touw Hiermede ging aan de keerzgde van de deur een plof gepaard want door den schok op het breken gevolgd viel de persoon die aan die zgde aan den strop stond te trekken tegen den grond Dit bleek te ziJn de vrouw van den half gewurgden smidsknecht van wie hij vnn tafel en bed gescheiden leeft D idelijk snelde de vronw den half versuften man voorbij de deur uit en de straat op hot hazenpad kiezende Toen volgde tot slot de ren van den man naar het politiebureau om aangifte van het gebeurde te doen Een nader onderzoek betreffende de ramp aan den Schildpadberg in West Cinada heeft reusachtige scheuren aan het licht gebracht De vrees voor nienwe stortingen heeft paniek gebracht over het mijndorp Frank en de bevolking vluchtte overhaast Een maand of drie geleden verkwanselde eene moeder die destijds woonde op een sdhnit liggende met andere woonschuiten van kermisreizigers en dergelijke in de Rotte bii Crooswijk te Rotterdam haar 2 jarig dochtertje voor een halve flesch jenever aan menschen die daar ook in de buurt met een dergelijke schuit lagen Toen die lieden genoeg van het kind kregen zetten zij het gewoonweg op den wal neer en keken er verder niet naar om Het 2jarige kind kwam gel kig met andere kinderen in aanraking en zoo in handen der politie Door hare bemiddeling kwam het kind toen weder biJ de moeder doch dit ontaarde vronwmensch zocht en vond spoedig gelegenheid zich opnieuw van het kind te ontdoen Het kwam nu in handen van de schippersfamille van der V te Schiedam liggende Doch ook hier ging de liefhebberij o spoedig af en Zondag werd het meisje uit Schiedam hier gebracht hg een schipper liggende met zjjn vaartuig in de Rotte met verzoek om het aan de Kromme te geven De Kromme is namelijk de man met wien de moeder van het kind buiten echt leefde Ongelukkigerwijs was de Kromme ook al weder van deze vrouw weggeloopen en wilde hg niets raeer met haar te maken hebben Zoo stond dus de 2 jarige weder geheel hulpeloos en de schipper bij wien het uit Schiedam gebracht was wist niet heter te doen dan het maar weer bj V politie te brengen ïhans is het kind door tusschenkomt van den commissaris van politie aan het bureau aan de Meermansstraat den heer L J C Vnijk ten laatste onderdak gekomen bjj eene weduTe in de fleretstraat aldaar die de zorg voor de kleine op zich heeft genoihen De politie spoort nn de ontaarde moeder op die verdwenen is Eenigen tgd geleden heeft men in Engeland een eigenaardig geval opgemerkt van den hloeddorst van een raaf welke vrg in een tuin rondliep Zjjn meester hield er een knnstmatiga broedmachine op na als de kuikentjes groot genoeg waren plaatste hg ze in een kippenloop met traliewerk in dtn tuin Weldra bemerkte hg dat s morgens eenige der jonge diertjes zonder kop in den loop lagen Eerst dacht hg aan ratten maar eindelijk ontdekte hjj den moordenaar Dat was de raaf Deze huppelde gewoonigk met een stuk vleesch in haar bek naar de kuikentjes legde dit voor het traliewerk neer en ging dan naast don loop op den nitkjjic zitten Stak nu een kuikentje den kop door do traliën dan vloog de raaf er op jf en i pikte het diertje den kop af dien hjj dan verslond Voor de rechtbank te Assen is behandeldde zaak van Roelof B te Ten Arloo gem Zuidwolde die op 20 Maart te Hoogeveenzijn zwager Daniël Hulst die hem herhaal delijk met doodslag en brandstichtiiii liailbedreigd door drie revolverschoten eltgedood Eenige jaren geleden werd een plan S tg worpen voor een spoorweg naar dan m van den Mont Blanc uitgaande van hu M Houchos een dorp bij Chamonix Maar me heeft het noodige geld niet weten bijeen telkrijgen Nu hebben twee Fransche ingenieurs eeni nieuwen MontBlanc spoorweg ontworpen vau j Ie Fayet bg het bekende bad St Gervaisl over den Col do Voza den TèteRousse gletscher en de Aiguille dn 66nter 1000 M beneden den top Vrijdagmiddag wildo oen 16 jaiigo badiende van de flrma B te Amsterdam hetpostkantoor verlaten Een v6or hem loopend heer met een citybag bg zich geraakte eenigszins bekneld door het dichtvallen van een derzware deuren tengevolge waarvan hem detasch uit de hand viel en er oen kleine op stopping plaats had De kantoorbediende raaptp gedienstig het taschje op en hield daarna nog een oogenblik de denr open vooreen achter hom komend vrouwtje NauweIgks was hjj op straat of hjj ontdekte dat hij zijn portefeuille kwg t was waarin aan bankpapier een bedi ag van f 900 geborgen was welk geld hg aan het postkantoor geind had hü had de portefeuille na ontvangst van bet geld in den binnenzak van zjjn jas Jgestoken en vrjj duidelgk was t dat zjj Jhem bij de deur ontrold was dat geheala joponthoud was blijkbaar een handige ma i noeuvre van zakkenrollers geweest I Daar de portier van het postkantoor kort n te voren een paar hem bekende verdachte individuen beruchte kwartjesvinders in de groote hal had zien rondloopen had de politie dadelijk een aanwijzing omtrent d § richting voor een onderzoek en die lieden werden opgespoord maar zonder de f 900 en het jongemensch herkende hen ook niet Men schrijft uit Vught aan de s H ct Gisterenmorgen heeft hier een treurig sterfgeval plaats gehad Sedert eenigen tgd had M V E slager alhier enkele zweertjes opden linkerarm om deze te doen verdwijnen bestreek hij ze met zalf welke hem als eenbgzonder goed Imisiaiddel daartoe verstreUwas De zweertjes trokken weg doch daags daarna zwol de arm op en werd geheel blauw De geneesheer constateerde bloedvergiftiging deed den ongelukkige nog een inspuiting doch niets mocht baten Gisterenmorgen overleed hiJ slechts 30 jaren oud en nalatende een diepbedroefde weduwe met 3 zeer jeugdige kinderen Zaterdagnacht werd een poging tot moord gedaan op den drukker uitgever van het te Vaals Limburg verschijnend weekblad De Grensbode Terwijl W tusschen 12 en 1 uur bezig was met het vouwen van couranten werd er op eens hevig op een venster zijner restauratie geklopt W zich naar het venster begevende om naar de oorzaak hiervan te zien hoorde op eens een schot vallen De ruit met de gordijnen waarachter hiJ stond werd doorboord eveneens 6 bladen die hjj in de handen hield totdat eindelijk de kogel van een nogal tkmeljjk zwaar revolverkaliber in zijn boezelaar terecht kwam alwaar bij in de vezels verward Weef zitten Alhoewel de politie dadelgk gewaarschuwd werd is van dader of daders geen spoor Te Weenen waren in den afgeloopen winter 306 vrouwelijke studenten aan de universiteit 70 gewone en 236 buitengowone toehoorderessen Van de 70 gewone studeerden 19 in de medicijnen 51 in de letteren Deoverige 236 waren als volgt over de faculteiten verdeeld 2 toehoorderessen voor rechten en staatswetenschappen 16 voor de me I dicgnen 85 voor verschillende faculteiten en 133 voor de letteren Nabij Voorschoten wM Zondagavond de I laatste trein naar Leiden plotseling tot stil stand gebracht door het trekken aan de noodrem Bg onderzoek in de coupé waar dit geschied was zag de conductenr een beer levenloos uitgestrekt op den grond liggen Te Leiden werd eene beroerte geconstateerd Blijkbaar bad hg in zgne benauwdheid nog de noodrem overgehaal N v d D Het voorbeeld van de koningin Koningin Alexandra v B Engeland is gn langs met een hooge japon in den schouwburg verschenen njaar in dit Opzicht vindt haar voorbeeld geen navolging Het geeft integendeel bij de Engelsche dames reden tot veel ontevredenheid Zeker is er geen enkele reden die het décolleté juist in den schouwburg rechtvaardigt maar zegt een vrouwenblad als het zou afgeschaft worden zouden alle beoordeelaars van het vasteland weer den draak gaan steken met het deugdzame pharizeesche Albion t Zaterdagavond 10 uur ontstond een uitslaande brand in de vijlenfabriek yan den heer Burghoorn in de Torenstraat te Delft Een 5tal spuiten rukten aan waarvan enkele water gaven en aldus het vuur dat fel gewoed had spoedig meester waren De oorzaak is onbekend Bij het optrekken van een der spuitefl geraakte een 65 jarig man B Dncker daaronder en werd over het lichaam gereden Met ernstige verwondingen aan hoofd en beenen werd hg in het gasthuis opgenomen waar dr Waszink het eerste verband legde Onder den wagen met brandladders geraakte door het afloopen van een der wielen een jongen Ook deze werd naar het scheen met inwendige kneuzingen opgenomen Hem werd hulp verleend in een winkel waarna hij naar huis werd vervoerd Weer is over een onzer oude knsteelen het sloopingsvonnis uitgesproken het hnis de Halier te Valkenberg in Limburg Dit hnis schijnt oudtijds in bijzondere betrekking te hebben gestaan tot de krggshaftige woelige hoeren van Valkenberg een hunner andere bezittingen het voornaamste gebouw te Montjoie oen leen van het huis van Valkenberg zijnde heette namelijk insgelijks Haller De eerst bekende bezitter van het huis te Valkenberg m 1381 was Hendrik vnn Birkelaer Voor dien tjjd heeft het echter reeds lang bestaan en na Birkelaer is het achtereenvolgens in verschillende handen geweest De bezitting word in 1773 aangekocht door Hendrik Pélerin verwisselde daarna eenige malen van eigenaar tot ziJ andermaal in de familie Pélerin kwam daardoor in het begin van 1800 door erving aan do familie Loisel overging en eenige jaren geleden geërfd werd door jhr Rendorp Op t oogenblik is de bezitting door aankoop in handen eener combinatie die de bü het huis behoorende weilanden en tuinen veranderd heeft in terreinen voor den bouw van villas De westzijde grenst aan de oude vestinggracht van het stadje die echter bijna geheel is gedempt Een weinig zuidelijk van het huis ligt nog een stuk van den onden vestingmuur waarin een gedeelte van een verdedigingstoren De oostelgke gevel ligt aan het voorplein dat door een beogen muur met inrg poort van den openbaren weg i afgesloten Deze gevel draagt het jaartal y 5 en schijnt toen gedeeltelgk verbouwd te zijn Verschillende andere gebonwen van het stadje werden in ongeveer dien zelfden tiJd herbouwd of verfraaid meestal met gebruikmaking van zeer grillige i naissancovormen De noordgevel ligt aan de Geul die aan die zijde de natuurlijke vestinggracht uitmaakte Het geheel gebouw waarvan de thans nog bestaande oudste gedeelten waarscbgnlgk uit het begin der 15e eeuw afkomstig zgn is opgetrokken van blokken mergelsteen uit de in de nabgheid gelegen steengroeven Stadsnieuws GOUDA 5 Mei 1903 Hedenmorgen had op het terrein van de aanbouw zgnde St Jozefskerk alhier de eerste steenligging plftaAs op de plek waar het hoofdaltaar zarVerrjjzen Gelijk alles wat in de R K kerk geschiedt ging ook deze handeling met de daarvoor gebrnikelyke ceremoniën gepaard die verricht werden door Mgr Malingré hierbij geassisteerd door len Zeerw heer pastoor Tak met diens paters kapelaans Nadat de hoeksteen des altaars op een draagbaar op het terrein was gebracht werd deze op zjjn plaats gelegd Thans bleek dat dit een kistje was en in een looden bus de oorkonde bevatte om aan bet verre nageslacht nog allen te noemen die onmiddeiyk tot de stichting van dit grootsche gebouw behooren Nadat de verschillende wijdingen verricht waren werd deze steenenkist door den Hoogeerw beer Deken dichtgemetseld vervolgens werd in rondgang de fundamenten van het g eele kerkgebouw ingezegend Van deze processie tewggekomen werd zgn Hoogeerw verzocht nog een enkel steentje te willen leggen welk voorbeeld door velen gevolgd w rd Een koper schaaltje was neergezet voor specie niet voor metselen gebruikelijk Het met vlaggedoek en groen versierd terrein loo goed mogelijk voor deie gele genheid opgeruimd en ingericht zag als bezoekers Burgemeester en Wethouders en de meeste der raadsleden als uitgenoodigden benevens nog tal van anderen die hadden gebruik gemaakt van de gelegenheid bg deze plechtigheid tegenwoordig te zgn De beer van Zanen fotograaf mede tegenwoordig zal zeker binnenkort welgeslaagde fotograflën knnnen toonen met de voornaamste momenten dezer handelingen Aangenomen het beroep bij de Remonstrantsche Broederschap alhier door ds H van Assendelft te Dokkum Gisteren is te Utrecht o a geslaagd voor het examen lager onderwijs de heer G van Spengen alhier Gedeputeerde Staten van Zaidholland hebben benoemd in den Raad van Beroep TE DORDRECHT Leden werkgevers T C Schotel P van Driel A van Drooge Z van Schelt en J K Ouborg te Dordrecht C Zanen Hz Aramerstol G Buising Gz Ridderkerk J G 1 Niekerk en Ö H Kuylenburg te Schoonhoven A den Boer Nieuw Lekkerland A W van Langen Waddiniveen van Galen H IKnnttel A Vingerling en Dr H Llssel de Schepper te Gonda J Weener Vianen A Vnyk Capelle d IJsel A van Strg en N F Uhlhorn te Dordrecht L A W Noorduyn Gorinchem J C van Vliet Gouderak P van der Pol Gouda I C Mortier Gorinchem J E C do Wijs Dordrecht Leden werklieden H van Maaren Th van Aken A J Bonman en D A Nedermeyer te Dordrecht G D van Lindonk Nieuw Lekkerland T van Maastricht Sliedrecht C Dnbbelman Ridderkerk L de Knegt Schoonhoven F Janssüu Jr A de Mol en N van Vliet te Gouda L Stolk Zwijndrecht J Boogers L J Bnsink H Bosman en J Hendriks te Dordrecht J Boer Wz Sliedtecht J A tan Wanknm C J Esveldt en J Th Bernard te Gorinchem J L Lafeber en J Pb Waltz te Gonda A Meyer Schoonhoven A Klopper Couda De fortificatie opzichter 2de kl J L vnn Marie zal worden aangesteld tot opzichter lo kl Onder leiding van don kol C J Vaillant commt van het 8o reg int te Arnhem zullen van 10 tot 17 Aug schietoefeningen plaats hebben in de legerplaats by Harskamp waar aan zal worden deelgenomen door de bataljons van het 8e reg int uit Doesburg Deventer en Utrecht zoomede door het vésting bat vnn het 4o reg inf uit Gouda Uit het verslag van den penningmeester der Boerenleenbank te Moordrecht blijkt dat aan ontvangsten en uitgaven over de laatste 12 maanden voor ruim f 60 000 is verhandeld Men meldt nit Lekkerkerk aan de N R Ct Dat het zielental dezer gemeente toeneemt is ook merkbaar aan de schoolbevolking vooral op school I in de kom die plaatsruimte heeft voor hoogstens 300 leerlingen Op 1 April 1902 waren er echter 346 en op 1 April 1903 341 leerlingen die geplaatst moesten worden Hier is geen teruggang te constateeren want op den laatsten datum gingen 10 leerlingen meer dan t vorige jaar naar de school voor m u I o In het gebrek aan plaatsruimte werd voorzien door van 1 Mei 1902 tot nit October d a v de consistoriekamer der Herv kerk in gebruik te nemen Na 1 November werd evenwel het parallelstnk 1ste klasse f de 7de klasse ook onderwezen in het lokaal der 6de klasse en wel zóó dat deze kwam van s morgens 8 10 nur en van s middags 3 5 uur en de Ie + 7de van 10 12 en van 1 3 uur Ook gedurende de maand April werd deze regeling volgehouden Daar echter het bezwarende dezer manier van handelen al meer wordt gevoeld zal er nu weer toe overgegaan worden de genoemde consistoriekamer in gebrnik to nemen Beperkte ge meenteinkomsten verhinderden tot heden een meer afdoenden maatregel schoolbouw IN Linnengoed en Dassen VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Televhoou Xo 3i w ££ X3 tu Amsierdam Slotkrs S0V 1 61 Beurs van 4 MEI I Vrkra WiDULiKD Cen Ned W 8 1 80V lilo di o dilc a I tt rlito dito dito S BI Uollslt Obl Ooadl l881 8 4 iVj uua uohruring 18M 81 t tl OolTUa Obl in papier 18S8 I 8S i dito in tiWer 1868 5 ll Sl iPoawaAL Obl met ooupon 8 dito ticket 8 Ut aD l in Obl Binnenl i8 4 4 80 dito Oeooni 1880 4 8 ditobiiKotha 18811 4 TVldito bij Hop 1389 90 4 g idito in goud leen 1888 6 I dito dito dito 1884 5 irillJt Perpet lobuld 1881 4 7Vi ToiliJ Oepr Cour leen 1890 4 88 Oer loening aetie D 1 S ViGeo leenin serisO 86 i ZuiD An Ep T oWg 189 6 104V liliIoo Ob i ut Soh 1890 VlHuniu Obl oiiliop 1881 4 I 80 AnaiTiiiDAH Obligatien 1896 8 90 aoTlaDiH 3tod leeu 1894 8 88VtNlD N Atr Handoltf nd Aisnd b T b MQ OerliSoAten 876 DaliMasuohinpü dito 416 Am Hypothookb pnndbr 41 Ned Handelmaataok dito N W tl Pao Kyp b pandbr 8 961 aott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypolhaelb dito 4 101 4 OosTlNa Ooit Uong bank aand liO BlïBI Kypotbeokbank paodb 81 Ahbkiki F ut by poth paodb 41 Uw L O Pi Libo eert 8 68 i Kid Hell U Spoot w Mij aand 108 Mij lot Gipl T at Spw aand 112Ned Ind apooiweg ra aand IlS l Nod Zuid Afr Spm aand B dito dito dito 1691 dito 41 iTiLlïSpoorwl 18B7 B9A ïlobl 3 66 Znid Ual Spwmij A H obl 8 69 PoL S Waraohau Weenen aaud 104 Roal Qr Ru a 3p Mp obl 4 Baltiaolu dito aand j i Faaiova dito aand K t Ivang nombr dito aand 6 98 JCuMk Ch Azo Sp kap obl 4 100 dito dito oblig 4 9 11 A K IÏA Cent Pao Sp Mg obl 6 i Ohio fc North W pr O ï aan 1 815 dito dito Win 9t Petar obl 7 14 Donjer k ElO Qr Spm eert v a 40 Illinoia Central obl lu iiond 4 10i Louiav h Naihvilli Cer i aand 10 Moiico N WlD Stad Amaterdam aand lOl 8tad Eolterilam aand 8 lOil Bmoii atad Antwerpen 1887 10 1 Stad Bruaael 1886 108 llOKa Theia8BegulliQcaelaah 4 i Bl OoanKB Btaataleeoig 1860 6 117 K K Ooat B Cr l880 8 10 SpiliJi Stad Madrid 3 1868 41 N D Ver B i Avb Spoel oert I D 8A1II80M Ontvangen alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes en Japonstoffen AOVERTEIXTIEN Heden overleed na een langdurig doch zeer geduldig Ijjden onze zeer geliefde Echtgenoot Zoon Broeder Behuwdzoon en Behuwdbroeder JOHANNES ABRAHAI SMIENT in den ouderdom van bijna 30 jaren Wed JOH ABEH SMIENT Vebsluis Wed ABEH JOH SMIENT SCHRIEK A SMIENT A SMIENT Leeuwehhoek A J VEESLÜIS J VEESLÜIS BouMAN J F ANKER Vebslcis H ANKER F C VEESLÜIS M J VEESLÜIS GooDA 5 Mei 1903 yrlau hm txaie onaeliadalyliaW tn a i m Ualykalero tamM dTi rHaar anTooraldamtam IQndaraolioanwark U da Aypretuni van C M Mllllw k O rril BntllStr l4 Minlatt8 oa4 p naam en fabrlekamerk ir by I HairH WlaktUm ta Haa iwarfc aluilariM BDfÖEMEESTEB en WETHOUDERS van GOUDA Allen DINSDAG den 12 MEI 1903 des middags ten half twee ure in het Raadhuis aldaar bü enkele inschrijving a t 1 estedenx Het vervcTi vpn 235 Schoolbanken in de Ie Openbare School aan de Patersteeg Het bestek ligt ter lezing op het Stadserf Inlichtingen te verkrijgen bjj den Gemeente Bouwmeester NEDEELANDSCHE Hypotheek en Crediet vereeniging Heerenjiraét 177 AISTËRDAH verstrekt gelden op Ie en e hj potluqll rente ± 4 k S Ook KoarMchotlen en heérU kapitaal op langen termjjn van atfSOO tot elk bedrag In het Verlichting Magazijn De Avondster Dubb Buurt Telefn 1 zjjn steeds voorradig de nieuwe Qasornamenten en fraaie Balloi Degelöke GASFOENÜIZEN en COMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor Oasgloeilichtbenoodigdliede l ENZ ENZ i I Aanbevelend § M M VAN LOON f AanMgger van Gas en Waterleiding i VAN BlOMM rsTciN s InktI IS pi OL fondei V iiidelijk Je BESTi l en volkomen ONSCHADEUJI I APE LDOO RN HOLLAND ONTVANGEN I alle soorten SCHOENWEEE f in het 9looril Braknts Ji Schoen en Laarzenmagazijn m KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Allo reparatiSn en aangemeten werk Vraagt hij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van Tourist De hoofdtekst van dit halfmaandelijksche tijdschrift bestaat uit de Beschrljelng eener Beiê om de A arde die de Heer E T Feesstba Kmper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijk gelUiiHtreerd naar eigen photograpMache opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 0 Annichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabië Perzie Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijê per jaargang f 7 H0 incl de Anmhlkaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tgde geleverd Bureau De Wereld Touriat H arlam