Goudsche Courant, maandag 11 mei 1903

V TRIP keste 21 c ent güx S van Wijngaarden No 0103 Maandag 11 Mei 1003 42ste Jaargang fiOUnSCHË COURAIVT Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tclefcoii X 89 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJp CENTEN T lefoi l Ka t ADVERT NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel me r 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte s tóv a il rfp k L Inzending van Advertentien tot 1 uur Set midil Umi B Bl lilt TE KOOP OFEHBABS lEfiSOOm t © Q OTJ d © ten overstaan Tsin deo Notaria Ö C FORTUIJN DEOOÖLEEVEH op MAANDAG 18 MEI 190 J des morgena t ell nren in de zaal Comcordu in het Qebonw deï R K Leesrereeniging aan de Westhaven van No 1 Een flUIS SCHUUR ERVEN en ÖEOND met een alzonderlp BOVENHUIS aan de Spieringstraat te Qonda Wgk P No 5i en Bia Verhaard b j de week beneden voor 1 2 60 en boven voor f 2 20 No 2 Een HUIS en ERF aan de Eieritraat te Qonda Wtjk H No 28 Terstond te aanvaarden No 3 ïwee HUIZEN en ERVEN onder een dak aan de Westzyde van den Raam te Gonda Wyk 0 Nos 437 en 438 Bg de week verhaard en wel 437 voor 1 2 90 en 438 voor 1 1 Samen i 3 90 No 4 ïwee HUIZEN en ERVEN onder een dak aan de Bogen te Ooada Wgk O Nos 131 en 132 Verhnnrd bU de week No 131 voor I 1 75 en No 132 voor J 2 75 Samen 4 50 En Nos 5 tot 8 Vier naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aan do Boelekade te Oouda bt het Bloemendaalsche Verlaat V yk E Nos 31 32 33 en 34 Allen by de week verhuurd elk voor 11 70 De pereeelen zyn de 3 laatste werkdageiv v66r den dag dor verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris H OROENIEE te Amsterdam en van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gonda LOG stuks zware EIKEN BKRGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een party dito van 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde hoornen Een party LICHTE BEE6E0EDEN voor den prys van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangatnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN EOLBLOKKEN tegen zeer lagen prys 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTÜKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiifig Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vrnchtboomen tegen den prys van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOÜT SPOOELEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN iu all almetingen 2000 SPARREN en DEKSPAEEEN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN en BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOÜT AlUê wordt naar vertuzing ter bestemder ptaatêe gekverd Alles tegen echerp coneurreerende prijan en ee maanden crediet by den houthandelaar JOH DAUEN te Cothen Eea eetlepel SüDEX ui ia dea regel beter voldoen daa 1 4 Kilo gewone Soda 111 Dmk vanA BRINKMAN Zn Gouda lie grootste Sorteering4 tapijlen Oordijusloflen KirpelteD iMpers Tloerzeflea ei liDObois Tafclklecdcn Afgepaste Vitrages en Bchangselpapicreii in de Nieuwste Dessins voorradig u GOUDA ir iAl iD het TAPUTMAGAZIJI van WAT SETEEmi EEN EAU 7 Bij Nnaimachines koerbtijkelijk zóér veel anders zouden niet zooveel concurrenten van ons gedurig trachten van den Naam S Z liT 3 E 3 misbruik te maken Wie voornemens is eene Singer Naaimachine te koopen vrage daarom steeds op den man af of de machine van onze firma afkomstig ia en late zich niet door een ontwijkend antwoord met een kluitje in t riet sturen Een goede naam boteekent eene goede reputatie en onze goode reputatie is sedert méér dan SO jaren gebaseerd op onze manier om de Klanten te bedienen en op de uitstekende kwalitsit WD onze T SI a 1 m e c Ib 123 e s fitlNGERMAATlSCIIüPPIjr Tbe Singer Manuracturing Company te New York EcDig Depot Ic Gouda Laoj e Tlcndeweg 27 wÉÊÊÊÊÊÊÊmmÊmÊÊmaiÊmm mimviA JlLFTlGHE SLA QLILi üPi Een Rett Firma BIEDT AAN alle mo lpe Artikelen l a betaling Ie leeeren Britven Ir No 2520 bureau van dit blad aanwijzende het tijdstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorg d worden zoowel v or binnen en buitenland als voor Oosten West Indië zijn van af 1 MEI verkrijgbaar k lO C©ïa t S per Exemplaai bij de Uitgevers A BKIMKMAl Zi L ANCIE TIENVEWBO TWEEDE BLAD Gemengde Berichten De Leidsche Tninderpatroonsvereeniging besloot zooals men weet vooreenigen tyd tot het honden van groenten en Iruitveilingen Den korten tyd waarop deze veilingen plaats hadden bleken zy in bet belang der tceiders te zjn De groenten en frnitverkoopers zien echter in deze wyze van verkoopen voor hun bedryi een gevaar en beramen middelen om tot den ouden toestand terug te keeren Tot een bepaald besluit kwam men echter nog niet Men hoopt eerstdaags een vergadering te houden waarin de houding welke door de venters en verkoopers tegen de veilingen moet worden aangenomen nader zal worden bepaald De grootste locomotief in Groot Briftannië deed deze week een proefrit op de Oaledonialyn De machine weegt niet minder dan honderd tons en voert vyf ton kolen en vyf duizend gallons water mede Zy zal gebrnikt worden voor de paBSagierstreinen van de lyn waarvan de helling zeerjsteil is en de treinen vooral in het zomerseizoen zeer waar zyn Zulk een monstèrmachine zon vyien twintig jaar Igeladen eea omaogeiykheid geweest zjn naar nu met de tegenwoordige snelheid der zwaar beladen wagens zyn ze een noodzakelgkheid geworden De postschandalen te Washington moeten steeds grooter afmetingen aannemen Deechtgenoote van een der hoogste ambtenarendie sinds begin Maart niet meer in dienstwas en in afwachting van zyn ontslag totprimo Mei verlof had is in het boreau vanhaar echtgenoot gegaan en heeft daar debrandkast laten openbreken om gewichtigepapieren compromitteerend waarschyuiykvoor haar man en voor andere personen tekunnen verdonkerenmanen Krasser stuk is moeiiyk denkbaar De rechttjr van instructie Leydet zal weldra ongetwyfeld met een zucht van voldoening het onderzoek beëindigen in de Humbertzaak dat hem twaalf maanden ingespannen arbeid heelt gekost Nog eenlaatste formeel verhoor der verdachten endan gaat het dossier naar het parket Hg heeft aan Romain Daurignac de conclusie meegedeeld van de schriftkondigen nl datde e ne onderteekening van d Crawfordsvan Romain en de andere van Emile is Romain haalde als antwoord de schoudersop De openbare zitting zal wel niet v6or Augustus komen In de Schied Ct lezen wj Het water in den Noordkethelpolder stond gistermorgen reeds byna een voet hooger dan by de vorige overstrooming De Harreweg liep byna over de geheele lengte over omdat de kistingen die vroeger waren aangebracht niet bedoeld waren als keering tegen zulk een boegen waterstand terwyi bovendien gedeelten van den weg die de vorige maal boog genoeg bleken thans in watervallen zyn herschapen Ook de Zouteveensche polder zal dus weldra weder geheel onder water staan Wel heeft men pogingen gedaan om den Harreweg weder tot een behooriyke waterkeering te maken en toog men gisternacht te 3V uur aan het werk om de reeds bestaande kistingen hooger te maken en zakken zand aan te dragen maar men heelt dit werk moeten opgeven de watertoevloed was te sterk Ook de weg naar de E K kerk is niet meer begaanbaar Het gedSëlte dat ook de vorige maal reeds het verkeer bemoeiiykte staat ook nn weer blank doch heeft ditmaal een dubbele lengte Die daar ter plaatse passeeren moesten wg zagen vele voorbeelden ontdeden dcb van schoenen en kousen stroopten de broek omhoog en zoo bloolvoets stapten zy tot over de kuiten door het water Het doorsteken van de Kerklaan om het water van den Noordkethel op den Harrigpolder af te tappen was gelukkig reeds voltooid Een houten koker met schuil is daarin aangebracht en de weg weer gedicht zoodat die polder dus voorloopig gevrywaard is van overstrooming Ware deze ramp vroeger geschied die polder zou zyn olfervaardigheid duur hebben moeten betalen Men schrgft uit Breda aan de Eesb De schuttery die haar ontstaan dankt nan de geestdrift en vaderlandsliefde onzer grootvaders is zooals ieder thans weet ten doode opgeschreven En ofschoon niemand de vaderlandsliefde der schutters in twylel zal trekken anders leze men den Schoolmeester maar eens na Is men het er tegenwoordig toch over eens dat de geestdrift op het vriespupt staat Nu voor de meesten is het een lastig iets doch sorataigen maken er een pretje van En ofschoon de legende menige schattergmop voor ons bewaard heelt is het toch nooit zoo n mooie boel geweest als eergisteren hier te Breda De nieuwbenoemde officieren zouden geïnstalleerd worden en diensvolgens waren de schutters onder de wapenen geroepen Daar er tegen het oeleningsnnr een frisch regentje viel was het natnuriyk dat de meeste schutters een schnilplaats zochten in de naastbyzynde cafe s Toen er appèl geslagen werd kwamen velen dan ook in vroolgke stemming op de appèlplaats het z g Stadseri Van onze soldaten is het bekend dat zy hoe harder het regent des te luider zingen en deze kikvorschenaard verloochende zich zelfs hg onze schutters niet want de stemmiiig was best Het appèl was vry rumoerig doch de pret begon eerst recht toen een der schutters die bg een verkeerde compagnie was gaan staan en zgn naam van het andere gedeelte der plaats hoorde oproepen met luider stem en ile handen trechtervormig voor den mond present schreeuwde met een prachtige decrescendo op de laatste lettergreep Onmiddeliyk antwoordden allen met een luid hoera Een poosje trachtten kader en ofScieren den rumoerigen troep tot rust te brengen toen oen der schutters op den commandant toetrad met de woorden Majoor boe zit t ik heb de meziek besteld en non komt er niks wat Z H Ed Gestrenge alle kleuren van den regenboog deed krggen van kwaadheid en hg de schutters d hilariteit nog verhoogde Men besloot vanwege den regen de installatie maar in de vestibule van het stadhuis te doen plaats hebben Maar toen was de rumoerigheid nog erger daar allen toen als het ware op één hoop stonden Br was geen orde onder te krygen De majoor dreigde als jelui nu niet stil zyt zet ik je buiten in den regen Aan dit dreigement viel weer een laid applaus ten deel en meende een schutter uit de achterste rgen adhaesie te moeten betnigen aan des majoors dreigement door te zeggen Wel jao mejoor breng d oe bewaorschool maor in de regen en zoo geschiedde Eindeiyk een moment van stilte De nieuwbenoemde titalarissen werden geroepen en ontvangen met daar zy ze hoera 1 Alsnn kon de installatie plaats hebben Toen had een stevige slagregen de goedheid verdere oefeningen onmogeiyk te maken en gingen de schutters in de calé s hunne schuttersplïchten voortzetten en des avonds vergaten de officieren bg een flinke fuif met hunne nieuwe kameraden de verdrieteiykheden van het schutters asnvoerder zyn 01 de belhamels naderhand als zg diep zeer diep in de portemonnaie moeten tasten om hunne scHutterszonden uit te boeten ook nog zullen lachen staat te bezien Slechte tgding voor de jongelui die bg het Boichwezen in Indië denken te gaan De Soerab Ct moldt dat door de Indische regeering ann den minister van Koloniën de koninkiyke machtiging is gevraagd om bywyze van proef tydeiyke inlandsche opzieners hg het boschwezen In dienst te n men Den leerlingen van de H B school die gaarne als leerliug opziener by het Boschwezen geplaatst zonden worden en hiervoor zich reeds candidaat hebben gesteld hg den directeur van Binnenlandsch Bestuur raden wg aan zegt het blad naar een andere eu betere betrekking om te zien daar wanneer op het voorstel de konioklgke machtiging wordt verleend zy plaats zullen moeten maken voor Javanen Dit staat ook aan de tgdelgke leerlingopzieners by het Boschwezen te wachten Deze zullen natunriyk niet terstond ontslagen worden maar geleideiyk by het voorkomen van vacaturen in d ze of gene betrekking benoemd worden tZoolang voor hen geen andore plaats vacant is blgven zg echter by het Boschweieu Inlandsche jongelieden die met vrucht de opleidingsschool voor inlandsche ambtenaren doorloopen hebben zullen bg een benoeming in bovengemelde betrekking do voorkeur hebben Ëen voor onzen eïport kaashaudel hoogst belangryk proces werd onlangs in Engeland in het nadeel van de Hollandsche kaas beslist Het Maandblad tegen de Vervalschingen heeft de uitvoerige debatten van dit rechtsgeding in Engelsche vakbladen nauwkeurig nagegaan on acht het nu van het hoogste gewicht dat onze kaas eiportears klle krachten inspannen om een herhaling van de zich voorgedaan hebbende feiten te voorkomen De offlcieete Engelsche scheikundige dr Hill constateerde toch circa 50 pCt te weinig hotervet in Hollandsshe kaas d w z 14 65 pCt iut plaats van pi m 30 pCt en de handelaar werd dientengevolge als een vervalecher bescboowd en gestraft Of al beweerd werd dat magere kaas een onvervalscht en zeer gewild artikel is en geenszins het voornemen bestaan bad om te vervalschen of een vervalscht artikel te verkoopen niets mocht baten en de eer en goede naam van een Hollandschen handelaar op het gebied der zuivelindustrie met eer bekend werden ernstig benadeeld terwyi wederom gelegenheid gegeven werd om aan onze nanweiyks herstelde nationale zaiveleer een flinken stoot toe te brengen De rechter sprak by het vonnis zyn leedwezen uit dat de beoordeeling van het al of niet vervalscht zjn van kaas afbankelgk was van bet inzicht van verschillende perBousn en hoopte dat de wet hierin geiykheld voor iedereen zon brengen Het Maandblad vereenigt zich geheel met deze meening en spreekt de overtuiging uit dat by een artikel van zoo groot internationaal belang als onze kaas en hetwelk zoozeer in samenstelling verschillen kan het stellen van zeer bepaalde eischen by den verkoop dringend noodzakeiyk is ter vermyding van processen die niet andera dan groote schade aan onze reputatie kannen doen Op verschillende congressen werd reeds vroeger de groote noodzakeiykheid van internationale codes waarin ds gemiddelde samenstelling der handelwaren aangegeven zou worden bepleit doch al is men nog ver van dit ideaal verwgderd een nationale code is in ieder geval bereikbaar zooals reeds in Oostenrgk bewezen werd Het recht blgft den verkooper dan ten minste voorbehouden ter verdediging van zyn eer zich te beroepen op de code van zyn eigen land en daarmee voorkomt by ook de schande zopals nu in Engeland geschied is van geheel ten onrechte als verv lscber gebrandmerkt te worden De heer C R H eigenaar der chemi sche wasscherg firma Schenk te Haarlem waar in de vorige maand by een hevigeo binnenbrand vier strgksters ernstige wonden kregen had zich Woensdag voor het kantongerecht te verantwoorden wegens het in voorraad hebben van 438 K G benzine buiten een wettig daarvoor bestaande bewaarplaats De heer H zeide dat hy van B en W vergunning had voor een hoeveelheid van 148 K G dat de brand niet door de benzine ontstaan was en dat de vaten dadeiyk waren weggerold naar de daarachter gelegen kinll van Eigen Hulp Het O M eischte dan ook slechU 1 3 boete De tooneeldirectie Stoel en Spree te Amstop dam heeft aan vier leden van haar gezelschap hun overeenkomst opgezegd onder uitbet iling van de daarvoor bedongen vergoediiifen van 1 1 00 eu f 300 omdat bedoelde vier tooneelisteui leden der onlangs opgerichte Tooneelisteuvakvereeniging zich in het openbaar over hun directie min vleiend hebben uitgelaten Naar men ons bericht zal de groote dabbelsohroelstoomer Priozessla Victoria Luiise der Hambnrg Amerika iyn speciaal voor pleizier tochten over zee gebouwd dit jaar op twee barer zoraerreizen langs de kust van Noorwegen tot de Noordkaap en Spitsbergen als eerste aanloophaven na vertrek uit Hamburg Rotterdam aandoen Hierdoor wordt aan allen in Nederland die in dergeiyke pleiziertochton belangstellen de gelegenheid geopend direct van uit een Na derlandsche haven de reis te aanvaarden op het groote speciaal voor dit doel ingerichte jacht De eerste reis die 16 dagen dnnrt vindt plaats langs de kust van Noorwegen tot de Noordkaap Vertrek van Rotterdam 7 Juni Intnsschen bestaat er te Kiel gelegenheio de KeizerRegatta s hy te wonen die 2S Juni aanvangen en tot 2 Jnli duren De tweede reis van Rotterdam langs de Noorweegsche kust doch ditmaal tot Spitsbergen welke reis 21 dagen dnnrt vindt plaats in Juli en Augustus Vertrek vaA Rotterdam 29 Juli De Holland Araerika iyn te Rotterdam zoowel als haar kantoor te Amsterdam Damrak 23 zullen op aanvrage gaarne nadere inliihtingen verstrekken De Zweedache regeering heelt inderdaad aan het parlement het voorstel gedaan 1 135 000 toe te staan voor een expeditie naar de zuideiyke Poolzee om de Nordeaa kjuldexpeditie te ontzetten Een zekere Frans Krause te Beriyn die er zyn kostwinning van maakt om al fietsende een vertikaal gestelde spiraal al te ryden is na Zaterdag jl tweemaal in bet net te zyn gevallen zonder zich ernstig te bezeeren by een derde po ing zéö ongelulcklg terecht gekomen dat by drie ribben een schonderblad en zyn zitbeen brak Hy moest in het gasthuis worden opgenomen Een oud officier van ons leger die zich na zgn pensionneering in Duitschland gevestigd heelt schreef aan het Ind Mllit Tydschrilt Hier en ook elders in Duitschland ziet men nooit dat officieren van andere vreemd legers zich byzondere gelegenheden daar gelaten iu uniform vertoonen Het is geen gebrnik Vele Indische kameraden echter schy nen dit niet te weten en van ons Indische leger ziet men bier en elders dikwg ls olflcieren In unilorm op straat komen Gaan z van ot naar Genua dan ziin y zonder sabe gekleed en dus naar Duitache begrippen ongekleed want eea olficier zonder aabel ia hier ondukboar Het volk begrypt dit on