Goudsche Courant, vrijdag 12 juni 1903

dn niet zoo goed hulp konden brengen als de Insulaire indien deze niet was weggestoomd De gemeenteraad van Marseille besloot op gemeentekosten de verongelukten wier lyken niet door de lamilie worden opgeeischt te doen begraven en een bedrag van 12500 ter beschikking te stellen ter voorziening in de eerste behoeften der slachtoffers Het nationaal verbond van zeelieden heelt aan de bevolking een protest gericht tegen bet gebrek aan veiligheid op handelsschepen In dit protest wordt het ongeluk aan ontoereikende bemanning en den slechten toestand der booten en reddingsI inrichtingen geweten en verlangd dat door I de overheid belet zal worden dat schepen die er zoo aan toe zgn in zee gaan iemengde Berichten 1 Reuter seint uit Weenen De prins gemaal der Nederlanden is hier gisterochtend uit Bakek in de Krain incognito aangekomen en doorgereisd naar den Haag Uit Zaandam meldt men aan deN R Ct Het Engelschc to jmschip Loch Tay aan boord waarvan zich dezer dagen een pokkengeval voordeed vertrok gisteren na te zyn ontsmet uit do haven met bestemming naar Cardill De door pokken aangetaste Hindoe is nog niet geheel hersteld en biyft in do I gemeentelgke ziekenbarak achter zijn dezen teruggeroepen en Dinsdagmiddag 1 met de eipress van 6 nur naar Weenen ver 1 trokken Volgens het dagblad Die Zeit zou Oostenrijk stellig voornemens zgn het contingenttoe te pausen en zon daarvan het gevolg zphet uiteengaan van de conferentie 1 Het Neue Tageblatt daarentegen schrglt 1 dat het gouvernement te Weenen in deze 1 aangelegenheid wel eens een beslnit zon kunnen nemen geheel verschillend van dat I van Hongarije en dat het dnalisme bier zeerscherp op den voorgrond zou treden doorden stelligeu wensch van een der beide landen om elke moeilijkheid uit den weg tegaan en zich aan den wil der meerderheidte Brussel te onderwerpen Inmiddels heelt de commissie haar vergaderingen tot Dinsdag a s verdaagd Verspreide Berichten Frankkijk Nn is dan eindelijk de geschiedenis vande Parijsche wereldtentoonstelling van 1900 gereed gekomen in twoe en vijltig octavodeelen elk van 60O bladzpen van welk 1 totaal de commissaris generaal Picard voor 1 zijn deel zes deelen heelt geschreven By beslnit van de Kamer van Aan I klacht werden Frédéiic en Thérèse Hum 1 bert en Emile en Romain Daurignac ver 1 wezen naar bet Hol van Assises der Seine 1 wegens vervalsching gebrnikmaking daar I van en oplichterij 1 Volgens de Echo de Paris zou ui het 1 ingaand onderzoek gebleken zijn dat geenvan Pelletan s medewerkers schuld draagtaan de vermissing van Parayre s aangeteekenden briel aan den minister en niemandhunner is de afteekenaar van het jeijn terwül een gerechtelijk onderzoek nn in wording zou zijn DuiTscni Ai D De expresident van Oranje Vrijstaat Steyn maakt t te ReichenUall in Beieren in de villa an der Saalbach heel goed hoewel de beterschap langzaam blijlt gaan en de ex Boerenkolonel Schiel die er dók is betert snel Tegen de geweldige 13 en U jarige sa menzweerdersgymnasiasten uit Polen heelt het Openbaar Ministerie te Gnesen geeischt één maaAd en twee maanden gevangenisstral tegen de beide voorzitters van het geheime genootschap en 1 4 10 dagen tegen de overige beschnldigden terwjjl het vonnis luidde zes weken voor eiken voorzitter één dag 4 drie weken voor 1 beschuldigden vrijspraak voor vijl en een gisping voor drie Nu kan Pruisen vooreerst gerust wezen I I Ëen naamlooze briel bracht de politie op I het spoor dat de jongelieden tot een bond 1 van leer en jeugdvrienden hadden be I hoord welks doel was Poolsche gedic ten I aardrijkskunde en letterkunde te beoele I nen Zjj moesten zweren over den bond en 1 al wat er gebeurde het stilzwügen tebewa 1 ren Zjj spraken onderling enkel Poolsch en zonden met andere dergelijke Poolsche vereenigingen in verbinding hebben gestaan alles met het geheime doel de Poolsche nationaliteit te herstellen Het bacteriologisch onderzoek heeltbewSzen dat de vrees dat de Berlijnscheziekenoppasser Marggral aan pest ziekte lijden zou geheel en al ongegrond is Dekoorts moet waarschijnlijk aan andere oorzaken worden toegeschreven aan gevattekoude ol zoo iets De keizer heelt eergister ten pleizierevan zijn gasten de Koyal Dragoons heelin vroegte een revue gehouden op het ïempelhole Veld over de gardecavalorie regi meuten Zondagavond omstreeks 6 uur kreeg te 1 Amsterdam de bekende zandschryver de man die op straat figuren met zand strooit en 1 zennwtoeval Per raderbaar reed men hem 1 de gasthuizen langs maar noch in het Is I raëlietisch Ziekenhuis noch in het Wilhelmina Ziekenhnis was plaats zoodat hg weer 1 huiswaarts gebracht werd Daar sprong hy 1 Maandagavond omstreeks 9 uur van een ver 1 dieping uit het raam en zette bg den d o 1 gist Blog op het Waterlooplein alles op 1 stelten Weer bleek in de beide genoemde gasthuizen geen plaats te zgn zoodat hg nu I naar het politiebureau werd gebracht w ar 1 hy zonder verpleging of andere hulp tot den I volgenden ochtend bleef toen hg einde gk 1 in liet Joodsche Gasthuis werd opgenomen 1 Het V Maandagavond kwart voor elf werdon deheer en mevrouw Joh Kraus van Groningen tgdelgk te Vosbergen bg Paterswolde woonachtig opgeschrikt deor t bericht van eenboschbrand op een nieuw aangekocht terreinhunner bezitting De burgemeester van Eeldewas reeds op de plaats des onheils aaft ezig terwyi adittien man bezig waren den brandzooveel mogeiyk te beperken wat echtermoeite kostte daar de hevige wind in dezenzeer ongunstig werkte Door het maken vanopen terrein was men er om drie uur in geslaagd den hrand meester te worden 10 1 il A dennenhont werden een prooi der 1 vlammen i Het is duideiyk dat de brand aan kwaad I willigheid moet worden toegeschreven d ar 1 het bosch aan twee kanten brandde N Gr Ct Eergisteren is met een steen op den trein geworpen die des avonds om 8 35 van Qtrecht 1 naar Amsterdam vertrekt Het projectie is I met vaste hand goslingerd en trof de ruit 1 van een der coupes De inzittende reizigers 1 bekwamen echter geen letsel hoewel de scherven glas hen om de ooren vlogen 1 Naar den bedrgver van deze laffe daad 1 wordt door de politie yverig gezocht U D Aan het postkantoor te Arastordara is opnieuw dielstal gepleegd Een bewoner van do Brouwerstraat moest een postwisael ontI vangen maar deze werd niet aan zgn adres I bezorgd By navraag bleek dat de postwissel I wel was algezonden en de politie werd gewaarschuwd Uit een onderzoek is gebleken dat het bedrag op den wissel vermeld was in ontvangst genomen door iemand wonende aan de De Wittenkade Maar tevens is gisteren gebleken dat de bedoelde postwissel was ontvreemd door een van de brievenbestellers De beide in deze verdachte personen zgn gisteren gearresteerd en znllen heden ter beschikking van den olficier van justitie worden gesteld De brievenbesteller heelt gisterenmiddag reeds bekend het document te hebben gestolen en aan zyn helper te hebben ter hand De laatste ontkend schuld maar de op denwissel geplaatste handteekening pleit ergtegen hem Hbl In een aanbeveling van zekeren weldadigheidsbazar in Engeland leest men Alle hulp zal welkom zyn in de eerste plaats gebeden dan kunstenaars geleerde honden katten kanaries en vlooien wielrgders verkoopers on vrouwen O H C Het antwoord op het adres waarby de 1 tusschenkomst der Koningin voor het out I slagen spoorwegpersoneel werd verzocht 1 luidt voordeiyk aldus 1 De minister van waterstaat handel en nyverbeid gezien een van wege Hare Majesteit do Konirtgin aan zyn departement gerenvoieerd adres van daarby de tusschenkomst van Hare Majesteit inroepende om ontslagen personeel weer by den spoorwegdienst werkzaam te stellen geeft aan adressant te kennen dat deregeering zich nopens de mogeiykheid vanweder ir dienstneming van personen die aan de spoorwegstaking hebben deelgenomen met de directies der spoorwegmaatschappyenin betrekking heelt gesteld doch dat debeslissing te dezen aanzien ligt buiten hetbereik van hare bevoegdheid en derhalvedoor haar geheel aan de betrokken spoorwegdirectie moet worden overgelaten I Het Volk Een Fransch blad bericht onder alle voor 1 behoud dat het voornemen bestaat de ge 1 zagvoerdera van de Liban en de Insulaire I in hechtenis te nemen omdat voor een groot I deel het ongeluk aan hen zou moeten wor I den geweten 1 De gezagvoerder van de Insniaire tracht 1 thans zyn overhaast wegstoomeu na de aan 1 varing goed te praten met de bewering I dat voldoende schepen in de nabgheid wa ren om hulp te bieden en het hem niet ge 1 raden voorkwam met zgn schip op de I plaats van de gebeurtenis te biyven Uit verklaringen o a van den kapitein van de Balkan die de meeste drenkelingen heelt gered hiykt echter dat de schepen y nog op zeer grooten afstand waren en zg gekweten zullen worden de sommen die op vernietigde ol vei miste loten ol gedee ten van loten worden uitbetaald en die gemelde I loteryen betrellen Dit Fonds is bestemd om daaruit na afloop der 413e lotery te ondersteunen de personen die by do alkondiging dezer wet gehee ol gedeelteiyk hun bestaan vinden door de Staats lotery en die door de staking der lol ryen in zoodanigen flnancieelen toestand 1 geraken dat zy voor ondersteuning in aanmerking knnnen komen I In hare toelichting van dit wetsontwerp stelt de regoering voorop dat aangezien niet te miskennen viel dat de apeelzucht ook te onzent zich in toenemende mate openbaart en in steeds broeder maatschappeiyke kringen hare slachtollers maakt zy in de Troonrede van 1901 haar voornemen aangekondigd heelt om bedacht te zyn op nadere voorzieningen waardoor de uitspattingen van dezen hartstocht op meer afdoende wyze konden worden beteugeld Met het aldus ingenomen standpunt is zegt de regeering duurzame en onverzwaktehandhaving van eene lotery die van de overheid zelve uitgaat onvercenigbaar De staat kan in moreelen zin kwalök bevoegd geucht worden om straffend tegen de apeelzucht opte treden zoolang hyzelf niet gebroken heeltmet het in de StaatHloterg belichaamde be ginsel van alschalfing van gelegenheid tot 1 spelen I De noodzakeiykheid om met dat beginselte breken sluit volgens de regeoring intus 1 schen niet in die van onmiddeliyke algolieele 1 alschalfing van de Staatslotery t Onbiliyk zegt zy zou het z n te beweren 1 dat de wyze waarop het spelen geschiedt I in de Staatslotery de meest alkenrenswaar 1 dige ol meest verleidelijke is integendeel 1 kan zy geacht worden de uit een verkeerd 1 beginsel voortvloeiende practische nadeelen in 1 aantal of omvang niet onbelangryk te be I perken 1 I Aan deze om andigheid mag naar het 1 I oordeel der regfering by de oplossing van I het vraagstuk te meer aandacht geschonken I worden daar het vaststaat dat oen in rui1 men kring sinds langen tyd ingewortelde I g woonte zich niet in een kort tydsverloop I terstond gewonnen geeft I Voorts wordt in t licht gesteld dat ook I om practische redenen een geleidelgko alI schaffiug zich aanbeveelt I De Staat trekt uit de Staatslotery een I jaariyksche bate van ongeveer f 650 000 I fiy geleideiyke afschaffing zal de verminI dering der Staatsinkomsten althans in de I eerstvolgende jaren zoo matig kunnen zgn I dat het financieel bezwaar züne overwegende I Ijeteekenis verliest I Een ander voordeel van geleideiyke afschaffing is dat op die wyze met de belangen dor by de Staatslotery betrokken personen kan worden rekening gehouden zonder dat zulks den Staat groote offers behoeft te kosten Eene aldus geregelde geleideiyke alschal i flng der Staatslotery beteekent voor de se at I kist eene vermindering van inkomsten na 1921 bedragende 1 650 000 per jaar en ge I durende het overgangstydperk steeds hooger wordende van in 1904 f 24 000 tot in 1921 f 273 000 Een niet gering voordeel van hot by het wetsontwerp voorgedragen stelsel van afschaffing is zegt de Regeering dat daardoor de inkomsten van hen die thans van de Staats lotery leven slechts z er geleideiyk vermindering zullen ondergaan Dit neemt niet weg dat er nog hardheden knnnen overbiyven die de Minister van Financien wil trachten te voorkomen of te ondervangen Vrii geregeld biyft er plm f 3000 per lotery over zoodat van de nog te houden 39 loteryen f 117 000 te verwachten is I Dit bedrag zou met de inmiddels gekweekte I rerften voldoende zyn om het thans bestaande I personeel voor zoover het na 1921 in beI hoeftige omstandigheden verkeert te onderI steunen BINNENLAND 1 f 1 Het wetsontwerp tot alscbalfljig van d Staatsloterij is thans bij de Tweede Kamer 1 ingediend Zoools reeds bekend was la 1 het in do bedoeling der regeering tot ge leideljjko alscholfing over te gaan en di I doel tracht men nu te bereiken door de 1 tijd die tnssohen twee loterjen verloopt 1 telkens wat grooter te maken 1 Zoo wordt voorgesteld dat de tijd die n 1 iedere loterjj verloopt voordat een nieuwe begonnen wordt zal bedragen Na de 375e 376e en 377e loterijen wekeu na de 878e 379e en 380e loterije 7 weken enz enz De 413e loterg wordt zoo tydig begonneii dat zjj vóór 1 Jinnari 1922 geheel is afgeloopen Na de 413e loterg worden geen loteryen meer gehouden Voorts wordt o a voorgesteld om in alwyking van de thans geldende bepalingen de niet opgevorderde pryzen en premién in de 375e tot en met de 413u lotergen na het invallan van den verjaringstermgn te stdrten jn een Fonds der Staatslotetg waaruit Bacteriologische onderzoekingen bg den ziek geworden verpleger Marggral te BerUjn hebben niet bevestigd dat hy aan pest Igdt Hg heeft koorts waarschgnlgk tengevolge van konvalten De geheele inboedel van de menschen bg wie dr Sachs opf kamers woonde is tot in de kleinste kleinigheden verbrand en alle personen waarvan men maar eenigszins kan veronderstelleu dat zg met de bron van besmetting in aanraking zgn geweest zgn met het serum tegen de pest ingeënt Zoo hoopt de overheid alles gedaan te hebben om het gevaar van verspreiding af te wenden Een loteling voor de militie lichting 1903 uit Hilversum had hy den Militieraad als reden van vrysteUing opgegeven broederdienst doch werd door dien raad tot don dienst aangewezen terwgl Gedep Staten van Noord Holland daarna de tegen die aanwyzing gerichte reclame afwezen op grond dat de redenen van vrgstelling by den Militieraad niet door bewgsstnkken was gestaafd Op het hiertegen ingestelde beroep is thans by kon beslui de gevraagde vrystelling alsnog verleend op grond o a dat volgens art 82 1 lid der Militiewet alleen iu beroep kan worden geoordeeld over do gegrondheid van redenen van vrystelling die ten dienenden dagen bg den Militieraad zgn opgegeven en dat in de wet geen bepaling voorkomt welke belet dat de overlegging van de gevorderde bewysstnkken later bjj de behandeling der zaak in hooger beroep geschiede geiyk hier het geval is geweest Gabrielle Bompard Een berichtgever van den Petit Parisien heelt zich gehaast de dezer dagen uit de gevangenis ontslagM öabrielle Bompard de moordenaresse y i den deurwaarder Ooutfé te gaan interviewen en Gabrielle heelt den onkieschen bezoeker met groote kalmte en vrgmoedigheid te woord gestaan De reporter had de iti vrgheid gestelde die per rgtuig de gevangenis verliet opgewacht en volgde haar op een rywiel Te Creil waar kermis werd getiouden stapte zg uit dé persman trad onmiddellgk op haar toe maakte zichzell en zyn qnaliteit bekend en er ontspon zich de volgende dialoog De Petit Parisien is niet aardig voor mg hy vergeet niets Maar dat iaat my koud Ik was toen 20 jaarl 0 mejullronw laat ons van dat onderwerp alstappen Ik ben nn 33 en in al dien tgd veel I veranderd Maar wat daaraan te doen Ik I werd in de gevangenis gebruikt bg het voeI ren van de administratie en zoodoende kon I ik wel eens couranten in handen krygen I Ik werd daarin van tyd tot tyd genoemd I Is het n in de gevangenis erg zwaar I gevallen I Niet al te erg want er werd voor mg I wel eens de hand gelicht mot het reglement I Ik werd er bedorven en bovendien ik had I myn stral verdiend Ten slotte komt men I er wel als men maar een klein beetje ge I duld heelt Ik zon bgna gelukkig zgn geI weest als ik gehoor had kunnen geven aan I de zusters als ik geloovig was geworden I Maar ik heb het nooit geknud 1 17 heelt iu dertien jaar tyd niemandontvangen Neen 1 M Waarom niet f Wt Ocb een idee De trein stoomde het station binnen 1 het interview was algelocpen De corre pendent had toen de verregaande kieseliheld Gabrielle Bompard plotseling twat portretten voor te honden van GouUé dm vermoorde en van Eyraud haar modepliektige die indertyd geëxecuteerd werd Ze Igken sprekend 1 zoide de vrol zonder de minste ontroering te laten bljjlt en zy stapte in den trein die baarjÉlwegvoeren 0 g De hand afgesneden De werkmand L te Bath Zeeland bezig zgnde klavenin een machine te steken bad het ongelskdat zgn rechterhand tot kort aan den boog werd algesneden 5 De arbeider S P te Winterswgk WM in den tuin bezig met een revolver o vogels te schieten toen opeens de revolver sprong met het ongelukkig gevolg dat de man zóó ernstig werd gewond dat hg kort daarna is overleden Zeldzame wittebroodsweken Een Jonkman die eergistereumorgen te Apeldoorn in bet huweiyksbootjo was gestapt en daarvoor uit Duitschland overgekomen werd onmiddeliyk na de voltrekking van zgn huweiyk gearresteerd om 3 maanden gevangenisstral te ondergaan waartoe hg 8 jaar geleden veroordeeld was Charles Schmidt voorzitter van do Union Montagnarde to Geneve is Zondag bg een bestgging van den Dome du Gouter in de diepte gevallen en duizend voet verder henoden aan den berg als IgWternggevonden Op de vischmarkt te Rotterdam werd Maandag viscb verkocht die op een byzondere voor de vischmarkt aldaar geheel nieuwe wyze was verpakt Deze visch was verzonden door de Noorsche Visschergvereeniging te Bergen in Noorwegen en verpakt iu een stevige houten kist van ongeveer 80 kubieke centimeter inhoud Daarin waren geplaatst 6 langwerpige zinken bussen door een deksel gesloten en met hun alle van de buitenlucht algesloteu door een zinken trommel die gevuld was met gs De visch was levend gesneden wat meer dan grnweiyk is en vervolgens na van ingewanden enz ontdaan te zgn in de zinken bussen gedaan zonder eenige bgvoeging Door deze wgze van verpakking waardoor de visch niet met ys noch met gswater in aanraking komt hoopt men er in te slagen meer dan tot nog toe het geval is den eigenlgkon vischsmaak te behouden Veeinvoer in België In de Belgische Kamer werd eergister do styging der vleeschprgzon in België ter sprake gebracht Lemonier liberaal algevaardigde voor Brussel interpelleerdo den minister van landbouw Met cglers toonde hy aan dat de vleeschpryzen stegen de prgzen der runderen worden 10 Irs hooger die van kalveren 16 Irs die van schapen 17 Irs Rekening houdende met het bevolkingscyier werd 22 millioen meer uitgegeven voor de vleeschvoeding dan het vorige jaar België moet kunnen steunen op Frankrgk en Holland maar de minister heeft geheel en al den invoer van mager Hollandsch vee verboden terwyi slachtvee uit Holland slechts langs enkele grensplaatsen kan binnenkomen op voorwaarde geslacht te worden binnen 48 uren hetzy aan de grens hetzg in de slachthuizen der groote steden In Holland is nergens meer een besmettingshaard van mond en klauwzeer of tuberculose De regoering bevoordeelt de groote Belgische veefokkers Men moest den termgn van het slachten van HoUandsche vee verlengen en langzamerhand de grens voor den invoer openstellen De minister antwoordde dat de HoUandsche grens niet gesloten is want 21 000 dieren zijn in België ingevoerd Het Belgiscli vee nam met 15 pCt toe en het verbruik van vleesch met 22 pCt Dat is de reden van het stygen der pryzen Ook het ongunstige weer in April had invloed Men meldt uit Eindhoven Gisterenmiddag werd hoven deze stad een luchtballon gezien die bleek te zyn van den Luftschiffer Verein te Barmen on gisterenochtend te 7 uur te zyn opgelaten Een officier en drie burgers haddon de luchtvaart meegemaakt en zgn gisterenmiddag ruim half vier in welstand nedergedaald op t landgoed van den burgeraeester van Veldhoven De reizigers met ballon en mand zgn om 6 uur van hieruit weer naar Duitschland vertrokken Het nauwkeurig onderzoeken van het terrein der hofstede van wglen Koolo te te Kuitaart door de politie op Zaterdag j l heeft niets aan het licht gebracht dat eenige nadere aanwgzing omtrent het misdryf zon kunnen geven Vaccine Namens de moeder van het kind te St Nicolaasga waarbg verlamming was geconstateerd is hg den Officier van Justitie een klacht ingediend naar aanleiding van een bericht voorkomende in de L Ct waarin de moeder werd verweten oorzaak tot de verlamming te hebben bygebracbt Zooals gemeld werd ontstond na de vaccinatie bg het kind verlamming daar sommigen meenden dat zulks een gevolg was van de inenting werd op last van den Minister door den inspecteur der Volksgezondheid een onderzoek ingesteld waarvan nog niets naders is bekend geworden Het kind herstelt langzamerhand Stadsnieuws GOUDA 11 Juni 1903 Dr L A Keeper conrector alhier is tot lid van de Maatschappy van Letterkunde te Leiden gekozen Do hoer C P W Dossing was laagste inschryver f 37 175 voor het maken van kunstwerken ten behoeve der Ign Blaakschendyk Strgen dér Rotterdamsche Tramweg Maatschappy Overeenkomst tnssohen Nederland en België omtrent de ovenlracht en de terugbetaling van gelden die hetzy by onze Rykspostspaarbank hetzg by de Belgische Algemeone Spaar en Pensioenkas zyn ingelegd De hierboven aangeduide overeenkomst gesloten den 16en September 1883 word in enkele opzichten gowyzigd bg het tractaat dd 8 November 1902 hetwelk in werking zal treden den 1 Juli eerstkomende In verband met dit feit achten wg het wenschelgk nog eens de algemeene aandacht te vestigen op die onderdeden der betrekkelgke internationale regeling welke voor het publiek t meest belangryk te achten zijn De gelden die hetzy in genoemde Postspaarbank hetzy in gemelde Algemeene Spaar en Pensioenkas zgn gestort kunnen op verzoek van de belanghebbenden zonder eenige kosten worden overgedragen van de ééne inrichting op de andere door tusschenkomst van de betrekkeiyke Administraties der beide landen De aanvragen om overdracht worden zóó in Nederland als in België aangenomen door alle postkantoren of speciale agentschappen met den dienst der Spaarbank belast De inleggers by voornoemde Postspaarbank of voormelde Algemeene Spaar en Pensioenkas knnnen verder door middel van gezegde tusschenkomst geheel kosteloos in het ééne land terugbetaling erlangen van bgdragen die in het andere land zyn verschuldigd De aanvragen daartoe behooren door den belanghebbende te worden gericht aan het Hoofdbestuur in het land waar zyne gelden zich in bewaring bevinden Gesteld op allerwege verkrygbaro formulieren worden zy door hem overhandigd aan den Chef van het Postkantoor in zyne woonplaats en portvrg overgemaakt aan gemeld Hoofdbestuur Elk der twee genoemde Administraties heeft het recht aanvragen om overdracht of terugbetaling die niet beantwoorden aan de voorwaarden door hare hinnenlandsche reglementen gesteld af te wgzen De postkantoren van beide landen zullen wederkeerig medewerking verleenen voor de inhouding van boekjes welke in orde gebracht of onderzocht moeten worden Wegens de sommen van de ééne inrichting op de andere overgedragen is rente verschuldigd a door de Administratie die de gelden oorspronkeiyk in bewaring had tot aan het einde der maand waarin het verzoek om overdracht werd ingediend en b door de Administratie die de overdracht aanneemt van af den éérsten der volgende maand Ieder der tot de overeenkomst meegewerkt hebbende partgen bezit de bevoegdheid om in geval van overmacht dan wel op grond van andere gewichtige redenen den internationalen dienst der overschrgvingen en terugbetalingen geheel of ten deele te schorsen Hiervan zal langs diplomatieken weg kennis worden gegeven aan de andere party met vermelding van den dag waarop die schorsing ingaat Zooals het voorafgaande aantoont kan de ongeveer 20 jaren geleden gesloten internationale overeenkomst die gelgk gezegd onlangs wgziging onderging aan tal van personen in beide landen woonachtig dan wel tgdeiyk verbiyi houdende gemakjcen en voordeelen schenken van verschillenden aard Vooral wat de grensbewoners betreft is dit het geval nrcTÉ z olTDé s Mijnheer de Redacteur Met opname Van het onderstaande zult n my ten zeerste verplichten Heden morgen een paar straten passeerende zag ik enkele winkeliers die van de hoeren welke naar de markt gaan om hun waar te verkoopen boter eioren en meer artikelen koopen Het komt my voor dat deze winkeliers de belastingbetalende burgers benadeelen daar op deze wyze het marktgeld niet betaald wordt en de stads inkomsten te kort Volgens mtjn meening zon hieraan paal en perk moeten worden gesteld Dankzeggend voor de plaatsing Een belasting betalend Bnrger Opnieuw Ontvangen de NOUVEAUTE S in Heeren Dassen A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA VeleiPhoon Wo il Beurs van Amsterdam glotkrs 9b Vik rsi 80V Vi 91 l l 88V ly 7 A 81 10 JUNI N iulELilin Cert Nod W S Ji duo li o dttc 8 dilo dito dito ü ilONOia UU Gouill 1881 IIS 4 ÏTU lK la obrgTiiiK 1868 81 5 OOBTINK Obl IQ papier 18SS 5 dito in eklvorl868 ft PoiTVaAl Obl met ooupoQ 8 dito ticket S HliiUND Obl BiliDeDl 1S 4 4 dito Gfioon 1880 4 dito bij Bothl 1889 4 dito bij Hop 138 0 4 dito in ijoud leen 1883 A ilito dito dito IS84 ft dPAH B Perptit schuld 1881 4 roiiKiij Qcpr Couv leen 1890 4 8ftGei leeningienoD Gocteeain serie C 1 S6 ifl ZoiuAnKp v oWg 189 5 104 Mmco Ol lit Sell 1890 8 1 VlHEZtilLA Obl ou ap 1881 4 80 VMTiantlc Obligetien 189E 3 90 KoTItUiU atml leou 1894 3 j 88 Nao M A fr HAodfllBf ariad Aroncl li Tab Mg C ertiaoateii 676 DoUMaatiohsiipg dito 415 Aru Hypotheekb paodbr 4t ault Mij dorVoritODl aaml Or HvpolliBekb panilbt 4 NoderUndRche baitk aaud Ned Handelmaattcli dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 981 RotU Hypotiieckb pandbr 4Vi Utr Kypitheelib dito 4i 101 Oosisiia OoiitHons bank aan HO ItusL ilypothonkbanlc paudb I USHIHA Fk a hy potb paadb 41 Maiw h a Pr Urn cert v BS S i Holl U 9po r Mij aand 106 Mij tit K i i 8t Spw aand 118 Ned Ii d Spoorweg m and WI N d Zuid Aft 8pm aand B dito dito dito 1891 duo 41 TAUl8poor l 1887 8 A Bohl 3 6 Zuid Ilal Bpwmij A H obl S ft Poi B Waraohau Weunen aaud I lOlV Roal Or Rul8 Spw Miil oW 4 Baltisohe dito aand 1 Kaatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand i 981 Kurik üh Azo 9p kap obl 4 100 dito dito obliK 4 Ahsrika Cent Pao Sp Mg obl 5 1Ohio Il North W pr Cv aan I 815 ditidito Win St Peter obl 7 140 1 Denver h Rio Qr Spm oert T a 40li Illinoia Central obl in goud 4 1021 Louiiv liNashvilllCerr aand 107 Mexico S Spv Hii Ie hyp a 105 Mi88 KanFaa 4pGt pref aand N York Outaaio fc Weit aaud 36 Ponn dto Ohio oblig 6 ore gon alif Ie hyp in goud IO4I 4 1 8t Paul Minn Bi Manit obl Un Pao Hoof Ign oblig 6 dito dito Line Col lo hyp O ft 69 Oaxaba Can South Ohert T a n l 64 V H 0 Kali k Na lo h d 0 0 9 AiDiterd Omnibus Mij aand j aotterd TramirOKM ala a nd N D Stad Amsterdam aand 1111 Htad Rolterdam aand 8 10 7 BüLoii 3lad Antwerpen 1887 lOIV Stad Bruisel 188 i 108 o TUeiBsKegulliGeBelsoh 4 119 I sTlNa Staatsleenig 1860 ft II7I K K Oosl B Or l880 8 10 SiANj Stad Madrid 8 18 8 411 Naii Ver B i ATb Spoel eert D SAlHSOill Ontvang en alle NOUVEAUTÉS IN Mantels Costumes Robes en Japonstoffen HARKTBKRIOBTEN QOUda II Juni 1903 GRANEN Bij matigen aanvoer was de stemming flauw waardoor niet veel verkocht werd Tarwe Zceuwsche 8 25 4 8 50 Mindere dito 7 50 4 7 75 Afwijkende ƒ 6 15 4 7 25 Polder 6 50 il 7 25 Rogge Zeeuwsche 5 50 4 5 75 Polder 4 ƒ Buitenlandsche per 70 kilo 4 Gerst 1 Winter 4 Zomer 4 ƒ Chevallicr 5 50 4 o Haver per heet 3 25 4 3 50 per 100 Kilo 6 90 4 7 50 Hennepzaad Inlandsche 7 50 4 7 75 Buitenlansch 6 50 4 6 70 Kanariezaad 12 4 ƒ 14 Kooliaad 8 50 4 9 25 Erwten Kooker ten i Niet kookendc ƒ i ƒ Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 50 a 6 50 Boonen Bruine boonen k f Witte boonen i Paardeboonen ƒ i ƒ Duiveboonen k Maia per 100 Kilo Bonte Amorikaansche g k 6 15 Foxanian k Odessa 6 60 ƒ 6 75 Cinquantine 7 50 i 7 75 VxEMARKT Melkvee goede aanvoer handel vlug pnJKn zeer hoog Vette varkeos redelijk aanvoer handel matig 17 k 19 ct per halfK G Biggen voor Engeland red aanvoer handel flouw i6 k 18 ct her half K G Magere Biggen red aanvoer handel stug o 70 k i oo per weck Vette Schapen geen aanvoer Iiandel vlug k Lammeren red aanvoer handel vlug 10 k 13 Nuchteren Kalveren red aanvoer handel vlug ƒ 8 k 12 Graskalveren geen aanvoer Fokkalveren ƒ 9 i ƒ 17 Kaas aangevoerd 108 partijen handel vrijw ie kwal ƒ a2 k f 4 idc kwal 18 ft 20 Zwaardere 26 Koord hollandsche 4 Boter weinig aanvoer handel vlug üoeboter 1 20 t 1 30 Weiboter 1 05 k ƒ iio VERSCHEIDENHKID Een gezegende streek Bisteren stonden voor de rechtbank te s Hertogenbosck 23 personen allen wegens landlooperjj terecht Stand Uit Smilde bericht men aan de Asser Ct De stakingsbacil is zeKs ook tot onze raadsleden doorgedrongen Nadat het voorstel van bnrg en weth om ingevolge den wenk van Ged Staten het maximum van don hooldeiyken omslag met f 2000 te verhoogen met 2 tegen 8 stemmen was verworpen hebben gemelde 8 heeren gemeend de agenda niet verder te moeten behandelen doch en bloc de vergadering verlaten De beide wethouders bljjven evenwel werkzaam Burgerlijke Stand Haastrecht GEBOREN Geortroidft Hendrika onders J van Znilen en A C Boere Elisabeth onders D Versloot en J do Leeuw 0bannes onders G vi n Schalk en P de Lange Aris onders F Treuren on E Molenaar OVERLEDEN G van der Lee 6 m P Scheer 30 j ONDERTROUWD 0 van der Wind te Rietveld en J P Montjjn GEHUWD P van dor Linden en K Verkerk AOVERTEiMIËlN Voor DADEUJK GEVRAAGD in het Hotel DES GALERIES te Scheveningen oen flinke Keuken werkm eid om vaten te wasschen van goede getuigen voorzien en niet te jong Hoog salaris Een Prima Levensverzokering Maatschappij met afdeeling ongecaUencermekerlng ZOEKT voor tJOVUS actieve Personen om posten af te sluiten tegen hooge provisie Zeer aangename werkkring voor gepensioneerde Militairen Franco brieven letters M C by MENSINU en VISSER Den Haag Visclirijke streek Een Heer zoekt voor + fi weken Pension Offerten te richten onder lett B L aan t Adv Bur V GEBR SCHRODER Rokin 50 Amsterdam GEËiü Dotcr adres voor alle soorten SCHOENWEEE dan het Noord Braknlsch Schoen en Laamnmagaziju KLblWEO E 30 tegenover de KleiwegBtee Aanbevelend € SMITS Alle reparatien en aangemeten werk