Goudsche Courant, donderdag 30 juli 1903

No 9170 l itg ve dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen i prijs jwr drie maanden is 1 2 5 franco per JHlSt 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Itrgei WoMs hgaTOttdOPBMIiGS Y OOBSTILlMC Nieuwe Concerlsiul COW ORDir Weslhaveii 182 DoiHlenlag Vrijclaj Zaterdag en Zondag S ËHIÏTERENDE VOORSTELLINGEN door het IntematioEaJe SpeciaUteiten Gezelscliap Directeur de Seer J A VLEÏÏGELS 42ste Jaargang Donderdag 30 Juli 1003 ftOMCHE COURMT iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Trirrsnn b 89 A D V E R T E N T 1 E N worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettero worden l erekenil n iar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 iitu de midd Hrengers ülonAter Madeinolielle 4ll a domblnaile sè Troupe Marxalinl genaamd oen Mnzikalo Maiikefa4t luln Uoogit komieke pantomine Mniikanten Aïonluren t S personen groot laclisncces Les LarIntSt J ri r jktUe m E nllibrl ti cl eK n t errlchtii ger f f TBeAIKerS M m m A erikaansclie Knnstïwemmers en üuikcra The Tree RlChardlnl helpen zoek eten en drinken HoepelzwemmoB in hanno b it ngewoii8 kraoblocfeningen Kaartspelen Knnslïwemoeleningen oni mim EZIBi OOHIEOTOmiLlHl VKIJIUC lINDEIlVOOKSTElfcl G AANVANG n UUR Enlrép v M r de avondvoorslcllinfren f 0 7 nlree voor de mildaffvoorslellirijyen f 0 5 HH Leden en Candidalen doorloopend vrijen loe ran r Hunne dames voor de avon dvoorsle Hin r yn f 0 45 mmmmmmmmi mmmÊmiÊÊmm Knlrcc voor de iiriddagvoorslellingen f 0 8S Onder boleeldo aaabeveling Onilersetèekende lie veelt bovenge oeindc elesenheld In de PktXW van de COMEHIK ten zeerste aan HIJ zal zorgdragen voor een heerlijk kpud en goed glas Bier Voor een druk bezoek houdt lilj zieli bdëefd aanbevolen fï ► l ri f Aun lil bezoeker van de Comedie zullen gedurende de paaïe loor de Sociëteit ONS GENOEüKN Contra marken op datum worden a eg veii die ook na de voorwteUing van de Comedie tot de Sociëteit toegrang verleenen M W HOFFMAN GHOOT SUCCES KERMI S GOÏÏ DA oroot succes De Beignetkraam van Gouda Ann on geachte m debarRoni vap HOÜDA n aken U l kend dat wjj albier m gearriveort et onto fehwl nlen IKUlVaTtSe naar de laatst tscben de tilda ingcricbto SaloE Beigiiets Yerverscliiiigs Etal lissement gtuode op Ie ll rkl tegeiio er Artl I egl m len Heer S IISOi waarin extra goSagageerd bet gnnslig bekende lUüiaansche Gezelschap Ouder dirWfie van Signor ERNESTE PEI OSIE uit NapeKs BestJiande uit 4 Dames en 1 Heer Door bet mtronwen dal wü reeds 21 jaren bier ter stede kol ben genoten boop k de mr te geniete d or mm ge clit sladgeiïOoton met oen druk beioek Teroerd te rtli worden en b feel ik n B lnlaani in ÜEds gnjist aan WEds Dw Dr P TEGBLAAK ZOON Axel 0nartel 2 Heeren 2 Dames leo de Haas De popalaire Karakter komiek Hans Hansen Trio AANVANG 2 UUR En het verdere Cezelsrhap ËliAIVD Pir liSEr Paeliter BUIÏKNOKWOON GOEDKOÜPK KKISHKLKOKNHKID naar f AflTUEKPC l en BIIUlSlIliKL en terug per extratrein 2e en 3o klasse Heenreis Zaterdag IS AuguKttu 1903 l erngreis Maandag 17 AuguHutimS I R IJ Z E N 2 k 5 4 20 2 80 3e kl 3 2 60 1 70 Van ROTTERDAM DORDRECHT ROSENDAAL 8e kL 4 r 0 3 70 3 60 ae kl 7 20 6 90 Tan AMSTERDAM DEN HAAÖ GOUDA 11 VMloop der kaarten z l uaovimgen op Zaterdag 1 AuKUatul 1903 mi ibt in worJen op VrUdaj 14 AUgUBtU 1803 dw nmW g Ion 12 uur ol zooveel vroviror iila nomliir i K rt n üii i lfchli e ïijii to l komon Wj 1 StatlOniohefe vn 1w mgoiui nMto tahoti en nun il InforraatloDureaux 88 Amiterdam aiM lhu ira tj Hotterdam NoonililMk Kl Den Haag ilM i m ScheveDiugen Kurhau Uallcn Dr Da Veikse nit Brussel schrijft ons au ij Ik heb de ToortreHeiyke uitwerking nwer Sanguinose genen in onderscheidene gevallen ïan bloedarmoede en zennwiwakte Ik flliciteer a leor met dit prachtige middel Ik verwacht dat hel wanneer bet maar genoegiaafli bekend zal gemone ataalpreparateu mat eerdrimgim Me 09 dikwyi manmermUi frfUmg Uycem Wanneer gU langen tjid staalpiflen gobraikl hebt londer dat het n helpt probeer eens de Sangninose Prg p a t 1 50 6 fl l S 12 fl l 15 Te Gouda by J ZIKMTKA Tnrtmarkt SPRÜIJT Co Boskoop ZOS Woerdró Standplaats WIJDSTRAAT over Caté VREDE BEST Voor de eerste maal alhier 2 Hfet grootste levende wonder van den tegenwoordigen tijtt f Mile Marie de Paepe l BklyE REUZIN VAN VLAANDEREN de grootste en iwaarste dame welke jjiwordt vertoond Gediplomeerd met da gouden medaille te Brussel t ft m 9 séo guUen Hif onverschillig aan welke dame die baar overlrelt in gM grootte en twaarte S tl Hopende met een dmk be k vereerd te worden DE DIRECTIE Standplaats WIJDSTRAAT over Café VREDE BfST Druk van A BBINKMAN Zn Bullenlandscb Uverzichl De Engelscbe minister van koloniën heeft lich Maandag in het Lagerhuis over de Trans vaulsche arbcidsqaaestie uitgelaten en dit belangrgke vraagstuk dat in Zuid Afrika nooit buiten de orde is komt daardoor ook elders weer om aandacht vragen Voor het oogeublik geen belangryker quaeatio dan de beslissing ol eenige honderdduizenden Chincesche koelies als arbeidskrachten in Zuid Afrika znllon worden toegelaten al dan niet De muncigenaars hebben dringend werkkrachten noodig Vóór den oorlog gebruikte men de Kaffers tegen een loon van 3 p st per maand maar nu de oorlog voorby is willen da myneigennars goedkoopero loonen belalen terwjl de Kaffers juist hooger loon verlangen De Labour Association alleen heeft het recht om de benoodigde zwarte arbeider aan te werven maar al haar rapporten klagen over de onmogeiykheid waarin zg verkeert om zelfs eenigszins aan de aanvragen te voldoen Om liet in cgfers uit tu drukken de Labour Association luid berekend I0 fX 0 Kaffers uit BriLsch Centraal Afrika te kunnen leveren doch men kreeg er slechts iOO by elkaaf Het is dus duideiyk dat de Kaffers in Zuid Afrika voor de verlaagde loonen niet willen werken en ilat in Centraal Afrika en elders in Afrika voldoende arbeidskrachten giet te vinden zü Daarom keek men verder en de mundircctivs wilden de benoodigde arbeiders uit het onuitputtolgke China laten komen Daarover is nu de stryd in Zuid Afrika ontbrand en de argumenten vóór en tegen waren vele De VBornaamste bezwaren waren wel deze Hoe krjgen we de Cbiueezen weer weg als hun arbeidscontract is afgeloopen P Hoe zal het guan met den voordeeligen handel der Kandkooplnl als de zuinige Chineezen in plaats van de koopgrage Kaffers komen f Hoe zal de Europeaan de concurrentie tegen den yverigen schrandereu Cbineescben werkman kunnen volhouden V Men sprak over het gele gevaar en er waren er die zóó ver gingen te beweren dat men daarvoor de Boeren niet had behoeven te bestryden om de voordeden van de overwinning aan de Chineezen te gunnen In den Wetgevenden Raad van Transvaal werd in den aanvang dezer maand mededeeling gedaan van een briefwisseling tusschen lord Milner en minister Chamberlain over het gewichtige onderwerp De oppercommissaris had aan de Londensche regeering toeslenuning gevraagd 10 000 Indische koelies FEUILLETON JIISCREtlE Het was een zeer hoog gewelfd vertrek met een onwerb terli ken accoustiek Op het parket stonden een pianino en eeif orgel die de gravifa hartstochtel k bespeelde aan de muren stonden rondom lage rustbanken met geheel atlas overtrokken in stede van met tapijten waren de muren met EtruriKh rood versierd waartusschen in groote medaillons de helden der muziek de wacht hielden Twee kolossale kroonluchters wedijverden met het daglicht terwijl de zware saamgetrokken voorhangsels die fonkelden aU zuiver goud hun licht nog versterkten Angelika trad naar de piano en liet hare dunne vingers over de toetsen glijden terwql de achterbhjvenden ieder afzonderlijk plaats namen Toen ontsloten zich de rozige lippen en in zoet wesfsmeltende tonen klonk door de prachtige zaal ket bekende lied Bin Veilchen auf der Wiese stand Ach wSr ich nur die achonite Blume der Natut en dan angzaam en klagend es sank uod starb und freut aich noch en emdelijk dit En stert ik dan dan sterf ik door haar en toch aan hare voeten I Kon de dich ter M bet roon ge tos z gevoel ees andere naar Zuid Afrika over te brengen voor spoorwegwerken onder voorwaarde dat deze lieden na afioop van bun contract naar hun land teruggebracht zouden worden Het antwoord van den heer Chamberlain was toen ontwakend eerst diende men nog beter de openbare meening over dit vraagstuk te kennen Doch gisteren heeft do Engelscbe minister van koloniën in het Lagerhuis meegedeeld nu blgkbaar voldoende op de hoogte omtrent de openbare meening dal deze vgandig is legen den invoer van Aziatische arbeidskrachten Indische koelies evengoed als bineesche en dat hg minister Chamberlain ich naar deze openbare meeniiig richtende niets weuscbl te doen om den invoer te begunstigen En beel meegaande heel onbaatzuchtig voegde de beer Chamberlain er aan toe dat als de openbare meening zou gekeerd zgn ook hy net de gewgzigde opinie zou meegaan M a w de Zuidafrikaunsche arbeidsquaestie is geen schrede verder gekomen en het sclignt wel alsof de Regeoring thuis vindt dal men de moeilgkheid in ZuidAfrika maar zelf hoeft op te lossen Do heer d Estournellea de Constant verklai rde aan den Londenschen correspondent van do Matin omtrent het bezoek der Kranscbe vrcdesvrienden aan Londen Ik verheng my ten zeerste over de heeriyke bewyzon van toenadering tusschen beiflo landen Zg waren noodig en Waren te verwachten maar hoofdzaak is er gebruik van te maken om iets definitiefs te bereiken Herhaaldelgk beb ik sedert twintig jaren de gelegenheid zien voorbygaan en misverstanden die gemakkelgk konden worden opgelost tol ernstige quacsties zien worden ton gevolge van het stilzwggen of de onthouding der regeeringen Ik zou niets hebben gedaan niets hebben verkregen indien wy weder zoo gnnstif e omstandigheden lieten voorbggaan Gy hebt evenals ik de woorden der Engelscbe staatslieden gehoord Elk hunner heeft mg in particuliere ontmoetingen deze woorden bevestigd Ieder en allen te zamen hebbAi mg verklaard dat de Engelscbe regeering bereid is met ons als wg willen eèn arbitragetractaal te sluiten Ieder wil dat de eerste stap ons zal leiden tot een staking der voortdurende uitbreiding van de bewapeningen en allen wenschen een regeling der hangende moeieiykheden en een middel om den wereldvrede te verzekeren Het zou te betreuren zyn deze gelegenheid thans te laten voorbggaan De beer d Estonrnelles de Constant ia naar uitdrukking geven als Ks war em henig s Veilchen Toen Angelika zweeg stond Normann op en trad naar het jongemeisje Uw lied was zoet en aantrekkelijk I Werkelijk betooverend O zing jij nu ook een U £ lly maar een seer klein Gij zingt gravin tis der moeite niet waard Excellentie I Welk een wreedheid dit talent zootang te laten sluimeren Xan mijn arm zal het in de openbaarheid treden Daarmede bood hij der gravin den arm Toch niet de2e onderscheiding is mijne stem zeker niet waard antwoordde Eleonora met een geveinsden glimlach Zij trad naar de piano tHet is een oud baïf vergeten lied zeide zij halfluid terwijl zg plaats nam en verre van aantrekkelijk De gravin bezat een overheerlijke mctzo sopraanstem welke door haar zinr ke voordracht oog beduidend aan schoonheid won En welk lied vloeide nu van de lippen der schodne en trotscl vrouw Trouw zoo ontmoef ik je Robin Adair I Duitend maal groet ik je B bin Adair Heb ik Uxh meen gen nacht Slapeloos doorgebracht Heb ik toch meen en nacht Trouw slechts aan jou gedacbt Robin Adair Ja aan da klippen daar R un Adair I Schotland gegaan waar hy eenig dogen de gast zal zyn van Andrew Carnegie Da Koning en de Koningin zgn te Belfast in het unionistische of orangiatische Ulster aangekomen De ontvangst was er natuurlgk nog warmer dan te Dublin waar men eerder beleefd en vriendelgk dan wel geestdriftig was Een droevig ongeluk had plaats toen de voisten na oen standbeeld van koningin Victoria te hebben onthuld naar huis mden Een oud vrouwtje kwam onder de wielen van het koninkiyk rytuig en moest bloedend naar het hospitaal worden gebracht Do Oaulois deelt mede dat de Spaansche gezant te Pargs markies Del Duni zich op reis begeeft naar St Hobastiaan op betzeUdo oogenblik dat minister president Villaverde daar vertoeft om den Koning te bezoeken Hel blad meent te weten dat de twee staatslieden niet alleen naar St Sebastiaan gaan om de verhouding tusschen Spanje en Frankryk te bespreken maar ook om het plan van een bezoek van Koning Alfonsus aan Parys uit te weiken De Kiiln Ztg ia er zoo zeker niet van dat het bericht waar is vooral omdat er tengtvolge vnn de jongste ministerieele veranderingen in Spanje quaestie is van de vervanging van markies Del Mnui ala gezant te Paryt V De correspondent van de Ti mes te Bakoe bericht aan zyn blad dat kwaadwilligen een der grootste fabrieken der stad in brand gestoiten hebben Ook bevestigt de correspondent het gerucht dat een gedeelte der spoorbaan verwoest is geworden de couranten deelrn mede dal de reizigers dan ook lang vóór Bakoo moeten uitstappen aangezien de toestand van den weg vorder rgden niet toelaat Een werkman staker heeft drie revolverscholen gelost op de heeren Markhoff en Drutignoff directeur en administrateur van een groot huis te Tiflis terwyi zy samen aan hel praten waren Beide heeren werden ernstig gekwetst Als reden voor zyn daad gaf de man op dat de gekwetsten zich beiden tegen looosverbooging verklaard hadden Een zeldzaam eerliewys hebben Zaterdagochtend de nieuwsgierigen op bet SI Pietersplein te Rome kunnen zien De Belgisohe kardinaal Ooossens en de Oosti nrgksche kar Dreigt mij vaak groot gevaar Robm Adair I Weg van het zilte nat VaUch is het vat je dat Weg van het zilte nat Lang beo de zee ik ut Kobin Adair 1 Menigeen dong naar mij Robin Adair I jou slechts beminnen wij Kobin Adair I Ik ken slechts één refrein t Zal lietd en leven tijn Ach slaak mijn liefdespijn Al is het slechts in schijn Kobin Adair I Een diep zwygen volgde op dit gezang De gravm zelve leunde stil in haren armstoel en staarde voor zich heen op de toetsen Dit is het schoonste oogenblik mgns levens riep Rechberg vol vuur Geef mij een copie van dit lied i Gaarne Excellentie gij vindt het gewenschte op m jn schrijftafel Ik vlieg Mag ik u begeleiden v oeg Angelika voorkomend Ik weet daar ongetwijfeld beter dan b den weg Dankbaar bood haar de gra f den arm en verliet met haar de zaal Eleonora draalde een oogenblik toen stond z ijlings op en tide den heensnellenden volgen maar een ernstige blik van Normann boeide haar aan zgne si Dat wai een VMidffrscboon lied een lied dat dinaal Puzjna traden by bun aankomst voor het Vaticaan op de hoofdpoort van do St Pieterskerk toe en gingen daarby de Italiaansche troepen voorby die hun de voop geschreven vorsteiyke eer bewezen De Italiaansche kardinalen vermyden steeds de kerk door den hoofdingang te betreden ten einde hel Koninkrgk Italië niet de gelegenheid te geven hun eenige eer te bewyzen Er zullen hoogttwaarschyniyk 62 kardinalen aan bel Conclave deelnemen Alleen Moran en Celesia zullen ontbroken Maandag zgn door bet lol de verschillende cellen toegewezen maar men ia overeengekomen om die welke het dichtst by de Sixtgnsche kapel gelegen zyn te reserveeren voor de oudste leden van hel Heilig Collego Zaterdag moot het Conclave beginnen doch de Timea correspondent betïgfelt bgnu of mon tegen dien dag met de toebereidielen gereed zal zyn H j ging Maandagmiddag naar bet Vaticaan en vond daar alles nog in wanorde MolBelaars waren bezig enkele der bogen van de binnenplaats van San Damaso te sluiten en de wachtkamers tot keukens in te richten Timmerlieden richtten beschotten op die de vertrekken der Conclave leden van elkaar scheiden en schilders maakten het glas der ramen ondoorzichtig om de afsluiting van do wereld volliomen te doen zyn De lange opscbriften galery geleek wel een beddonfabrlek Zondag kan de uitslag bekend tyn De camerlengo Oreglla liet de Italiaanicbe regeering weten dat de nieuwe Pans zgn eersten zegen zou geven van het balkon van den St Pi ter De Patriu bevestigt dat de Czajir on Czarina einde Oct een bezoek op het Quirinaal zullen brengen en dan ook denPaus zullen bezoeken Verspreide Berichten FaixaRUK In een staking der Paryscbe koetiiera is geen verandering gekomen docfi men gelooft niet dat zy nog lang zal duren By de sluiting der gebouwen van de broeders van 8t Gabriel te Marseille is het buiten schuld van de broeders die kalm op iveg gingen naar het station om do stad te verlaten tol heftig manifestaties gekomen waarbg het klappen regende Verscheidene personen werden gekwetst en twee mg lang m hermnering zal blijven Het IS een oud Schotsch lied antwoor lde Ëleonoia met zachte stem üat ik reeds lang vergeten waande Maar in den laatsten tijd trad zoo vaak het aandenken aan mtjn overl n moeder voor mfjn gerst dat ik maar al te gaarne mij roet deze hennnermg bezig hotid En ploisetmg als uit den doode herrezen ontwaakte dit lievelingslied der ont slapene in mtjn ziel Hoe vaak had ik deze klagemle tonen vaut haar geboord wanneer zij in hare eenzaamheid de sombere wouden bezong die bosschen welke zij nimmer meer sou aanschouwen lUwe moeder stierf vroeg Normann met zachte i4em Aan e n gebroken hart fluisterde Eleonora Zij waande zich inderdaad door een zoeten droom bevangen en sprak wat zij zeidé slechts zacht voor zich heen Normano s blikken hingen als het ware aan het gelaat zijner vijandin wilt gij raij een vraag beantwooplen Ken wellicht onbescheiden vraag vroeg hij met gesmoorde stem Ja Stond de traat welke in het bloempri I aan trwe oogen ontglipte in verband met mijne zo even geuite woorden JaTi fkiiiterde si bedeesd En gij beri Ht mijne openhartigheid niet