Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1903

9176 Donderdag 6 Augustus 1903 4Sste Jaar ans rt ftOMCHE tmm MeuwS en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken i Idcriiiiii 9 Dl l iigave dezer Courant g escliiedf dag e lij lts met uitzondering van Zon en Feestdagen I f prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post Afzonderlijke Nommers VI IF CEJNTEK lelefonn IVo S9 ADVERTENTIEN worden geplaat st van 1 5 regels a ÖO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Zanderinstituut Fluweeleii Singel R 724 Geneest Dr J H BAKKER NIEMBIIJEK Directr D vak DUUREN Behand Telepliooimet Gouda Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een Itring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten ian het Rijks Interoommanaalbnrean Op 1 Jnli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrtjgbaaraan het Bureau ACHTER DE VISCHMABKT 1 SCHIEDAMMER GENEVEE merk NIGHTCAP VflTkrijgbaar b t M PEETERS Jz lï B Al bowij ii echlhoid ii cachet en kurk itceda voor siea ran den naam der Pirini P HOPPR Vraagt bij Proefnummer Tourist Uwen Boekhandelaar een der Nederlandsche uitgave De hoofdtekst van dit balimaandeIjjksche tydschrift bestaat uit de Benehrijving eener Beigomde Aarde die de Heer E T Feenstea Ki iPER in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rüfc geilluatreerd naar eigen photographluche opna leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer SO Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabic Perziö Vooren Aehter Indië Birma Malacca enz Prijê per jaargang f 1 20 incl de Anaichlkaarten De inteekening is te allen tydeDpengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjde geleverd Bureau De Wereld TourlBt Haarlem Wie zeker oio wu d Ecbtf Eikel C1IC 9 te ontrangon teeameugesteld en na vele f cfD6mliigen ia deu handel gekomen ondei des nuin dea uitrindera Dr Miohaslis Terrurdigd p i beste machines ia het wereldbernrade Atabbliswment vaa Qebi StoUwarok t Keulen lachs JïrTOIcfeaelH Bikel Cacao In vierkanten bussen Deze Ëikbl Caca a met melk gekoukt eene aangename gezande drenk voor degeluksch gebruik een t 2 iheelqiela vaa t polder voor een kop Ohooolata Ai geneeskrachtige drank bij evaJ van diarrbee Iwèls met Avater te gebruiken Verkrijgbaar bg co voorcaaciete Et 1 Apotbskars en f 1 Jö c 0 90 ïïas Qeneraalrertegenwoordiger voer Nederland Julius Mattenkiwtt öoi Drnk van A BRINKMAN Zn öonda Amiiterdam Kalve stnutt 103 Geen Kinkhoest Geen Influenza Koninklijke Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst raogcljken tp to doen genezen neemt onmiddell k de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract 1 E LIJi M T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van m H N VAN SCHAIK r DEN HAAG HoSeveranciers UNHAA6 Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF JÈ Co Westhaven 19S Gouda A LATENSTEIN Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstai U 12U te Goimia A BOUMAN Moordrecht VlfIKSK Nieuwerkerkad IJul A N van ZESSEN Sr ioon iocen J Tii TOKKEN Bo iiop B V WI IK Oudeaairr A SCHEER Ilaaitrecht P W v E S Oudewater K andbe HEMDEN te Reeuwijk P v o 8PKK lUoercapelle U v D STAR Waddinameen Wed A HOliST Waddmqtveen M KOLKMAN Waddtmngmn P A uk OROOT Oudewater V DB JONGH Oudemater J P KASTELEIN PoUhroekerdam I BIKKER te Bemchop Het groote aantal zenuwkwalen ▼ fta zeni r tioofdpljn af tot da Toonfgaanda keiit ak n D tro apopleils h EMnberoerte toe trotaaerak nog steedi alle middelen door do medlsolie veteaichap aaucewend Knnt aao den nieawen tUd komt da eer toe dat eIJ door het gebmik mnkctii van den eenvoadigiteii weg namelijk langu de huid SAnc phyiiologische otitdekklne gedaan beeft die na honderde irroefusmingeu thane ovei Aa i ebeele wereld rerbreid 1 en t rwljl ty in wetcDdehai uellJke kringen d hoogete belangatelhng wekt teveaa eeue weldaad blijkt te eijn voor de aan nnwkwalen iijdendfl menBclilieid Deun geueeewijEs la aitgevua deo AaoT den geweeen Ofllolflr van J xondhnit Dr Boman VVeiSimai n ta ViInhafeD eo beriiat op d on dervindiug apgi ilaan in ana bO Jange irabttjk IMH r wnHiirliInK vmn li t lioofd Pttmitnl ppr lus wor l ndnnrl egeaehlkl Mtnireiiitnofil hnld iinilil l lllJk miii liet arniiw 1 lucdPat devlil Het daea feneMwiJzn wni den werkelijk achittarf udB reaoltsteu varkregen n tij maakte lüoveel opgang dat van een door den uitvinder geaobreven werkje ijSjiR ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en pniiriina nonnen kortan tijd resdi de Ule dmk vprxi linnen ih Dit iiekjn hf at niet alleen vor bet grouu i nbHek vemtaanbarn verklurlngen omtient bft wnz ii dm nieuwere tljerapte en de daarmede Kflfi lu wanhopige gl vaJlen verkre r8U uitweikmg muui oi Ji vndt tii duiinn wetenxehHpimliJha ver li iiiil niie n nitde iiii illaeht blMilr i ilieHun deie ici iio kwu tcewijit kIjii Kontuedn uFMebrifl vas tal viin geluVNohrift4 u van hooggeplaat te gonefxliuiiilii mider welNn P mceitce mad dr pioieiso ai t paiyklitnek la Panji ruD Rouuemonl tu btann a man ar iltearond gnnifiiie r aan liel krank Dnnigen Mtloht di diaranton SaMltdUraln D C i n U Sta IJr t n iin mBii i jrrand irti la Juhl oee Dr P ForejtlBr Oi ie h Br direo Bur va iel lioipil at tu Ag n l t i imralti Of bohprinj in lPct OutDofaH Bad Etii D irsos mpd dr geneBshsar llr at ur doi latvmn luravauiit hu inrlehllng voor tenuwlijdBri ta Pariji riie SI Honori 334 Conlut von Aicharl QCh tnn ir ta Cnrft Dr Bii b un ari nd art de Zirknfli Qkar tüDtiTit Je hl TiGd dr Ie Waenen Dr C Qfligaval tela Farnère Eu el Ird vaa dae Conit i Cttniral d nyglèaa I de Santé in Fraolir Ik en vele ndoieii Aan allen wier xcnawiceMtcl mcrr of tniitd r ni iiKr lA n l nf nii rnff n mtu lt T iiHmnclttl Clipid lijden waarvan de kenteekfnen iju o iion iche nooftfpiin mi rainn iiD iala hoof dpt ii t bloedandi a g arflotaprlkkelbaarliflii oo aa dhp aiiDeionslind I rhamptljke onrust eu onbnnageli ke toa aland verder alle ülfkeii die door beroeite getroReii WPiJen enD0g lijd n aan de Kavolj en daarvan tooala voriainmiiigan onvermogen tot ipreken twarH tonpvij müeielijk hliken lUlfhelil der gi wr ciitan met vnortdurtinile Hn plaataelljka iwakte werzwakking van galieuildn ani n al aio r ile onder gen eaknndige beliandnling gewet Ht i i n maar door de bekende middelen alt onthoinliijgeen en koudwaterknnr wrijven elcurlitepipn etoomlooi ot zeebaden geen genezing oT tamriug huuner kwaal gevonden hebben en ten elotta zij die vi eea Vwelen v or l ero rte en daartoe roden liebbeu weeent TeriahiJnBelen ala noli aanhoudead angttlg voaloa vardnovina ia hat hoard haardpl n met dulzcllgliBia nthkarlngan en donkar worden voorde oogen drukkende p ln onder het voorhoofd auiilng n da ooran tialvoe an van krleoeilng In en het alapan van handen an voeten aan al deze drie oategorièn van r noTClUdern ala ook aan jonge malalaa lijdende aan blaekiaoht en kraahtelooaheld ook ao gezonde lelfs aan Jonga arionee die voel met het hoofd werkan en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangoradan tiich het boven vermelde wei kje aan te Hchaffen hetwelk op aanvrage koalelooa enfranDovat oaden wordt door AmnterdMilit door M IXRBAIV A To Hniligeweg 411 Rotterdam F K vnn IIA TK HOI rF Apotbakti Korte Hoofiteai L Vtrcelit rOBltV A P RTO Ondegracbt bij da Oaardbmg F SU Op de Jonciite hygiao iaoh medioinBle tentoonatelling Is de I r WclaaaiaBn ioh G m w h aot u Kadkaana Jurl met de KllvereB Wndallln beknMtid Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Maggen Motten Mieren Vlooien Rups en Oorwormen Torren PissebeddenHet reinigen van Inis bü Rundvee Schatïp Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vrucht boomen en Broeikasten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadelgk geurig niet hinderlijk de gebruiksaanwyzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Maohmaal Spuitje lïiuti Pii üvulilo BUS fl 60 lur stol Afzomlorlijb UU3 f O ÜO Kim BPÜITJE f O flO l oii Eliiatieken Si uitjü f 0 15 iroüto DOOZEN 80 on SO cent Pakjes 16 cent GüLirig on onschiidelijk ZLuverin S vet verzacht en nemiit tlmlelijk Ie pijn weg Geneest oiiieilhaiir alle brandwonden Ook onfeilbaar op het vol tegen brniidengheid klierachtig lieid itangeziolits en andere Uchaamaroven en wonden straklieid en stekeningen bij verzweringen winterhanden en vooten bij sohurft dauw worm Bij brapd en snij Na ontvangst van postwisael a 40 cent of 8 po tMgel8 a 6 oent worit U ea veBwenngeii vor nmar door direct biormode te smeren voorkomt mno bloedvergiftiging en koud vuur 10 et per doos 0 stuks 60 cent groote doos 100 gram 8ü cent Ook verkriijgbaar bij A DROST Korte Tiendeweg D 4 Patent H Stollen inmtrltt Myyil J iiiciit ror mam luoiud wIBS nmaEBu rymf Der groMr EnoUt rriMiM hat Mm tu ff MtMtnên werthloten NactuthmuHifrii gegêOtn Miff kuif dêhir un êrê gtetê aahnrfen H StoUmi MT wi MM i lnot od r la a MM Hientiuiaiuniait Kt dum MHiêr Plêtêt fitif Mktmtt h t n dJ mugthintt m f toW ton umi SSeugtUtae jfÊtk uut frmm rogontooMmlwg van post t loo ZuiveringBvet vu 100 gram = gol a 5 t ofi ü tw f toege a 6 kleine doosje 6i ce t 15 eeiit hoogertaaepnjs met gebrulk aanwijïi g aanbevelinger wonlt het erlangde pei post jj fiakket door het gulioeiuliijk veraomlon Por half l of meer Kilo s is de poeder minder in prijs fngt ADYEETEÏfTIffl in alle Conranteii worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A BKINKMAN ZOON Uultenlandsch Overzicht Gisterochtend te 11 26 is de panslieuze wereldlcundig gemaalct Het Conclave lieeft bij zevende stemming zön keuze gevestigd op kardinaal Del Sarto Kardinaal Giuseppe dol Sirto van de orde San Bernardo alle ïerme werd gebeten te Kiesi diocees Treviso den 2den Tuni 1835 Nadat by alle graden van den gee stel ken Btand had doorloopen o a pastoor te Salzano en co adjutor van den bisschop was geweest gebreide kennis bezit van de geschiedenis van dezen tijd en vooral van de godsdienstige en politieke geschiedenis van Italië rlen beweert dat h j dan ook meer dan eens de rol van bemiddelaar heeft gespeeld tusscben Leo XIII en het hof van Savoie temeer daar hy een groot vriend was van Anzino den vroeger kupelaan majoor var het Vatikaan Kardinaal Sarto was niet slechts in Venetië doch ook in andere deelen van Italië bemind en nam een zeer geziene plaats in het Heilig College in En naar men ons uit een particnlier telegram meedeelde is zgn benoeming in Venetië vooral doch ook in Eome en andere steden met ingenomenheid vernomen in Venetië laidden alle klokken en overal waren de vlaggen uitgestoken Hoe de politieke richting van den nieuwgekozene zal zgn de tgd zal het slechts leeren Doch dat hg tot de groep Capecelatro behoort wordt ons genoemd als een bewgs dat men een wgze en liberale regeering te wachten heeft Kardinaal Capecelatro zelf is een der kardinalen die het meest in aanzien staan niet slechts om zgn zeer breede kennis doch ook om zgn politieke overtuigingen waar hg steeds voor uitkwam tegenover paus Leo XIII die hem er hoog om achtte De conclavisten van kardinaal Sarto waren mgr Bresan en graaf Mucioli In verband met zgn verkiezing wordt reeds als Staatssecretaris genoemd kardinaal Agliardi een even wgs als handig diplomaat De nieuw gekozene heeft den naam aangenomen van Pius waarbg hg het cgter X heeft te voegen waarmede dus de nieuwe Paus Pins X een vereering bedoelt voor een tier negen vorige Plussen Betoekent dit wellicht een hulde aan den grooten paus Pius IX en heeft men er de bedoeling in te zien dat de nieuwe Paus zich aan diens politiek wenscht te inspireeren P Het bericlit van een aanstaande Enropeesche reis van lord Milner den hoogen FEVILLETOX DISCRETIE 36 De Koningin had gravin Stemskjold vriendelijk de hand gereikt en in stede van den gebruikclijken handkus te ontvangen de jonge vrouw moederlijk op het voorhoofd gekust Gij zijt zeker nog boos gravin dat ik indertijd tegen uwe beden ernstige tegenkantingen maakte Ik wil hopen dat Normann mijn schukl nu persoonlijk gedelgd heeft De Koning wendde zich ijlings om fZeer juist maar waar is onze hoog geachte dokter i Ik zie hem niét i Terstond ontsloot zich de dichte kring welke zich om Normann gevormd had en ruimde hem vol eerbied de plaats in Zonder het minste spoor van kleingeestigof schroomvalligheid naderde de protessor den Monarch slechts in zijne oogen bliksemde een trotsche zegepraal hij wist niet waarom hij ïn dit oogenbfik meer aan Eleonora dan aan zich zelve dacht De Koning beschouwde een oogenbltk doordringend den man dien hij in de ernstige toestanden van het leven zoo hoog schatte boven alle anderen dien hij had leeren liefhebben en commissaris van Zuid Afrika heeft weder het gerucht van z n spoedig aftroden in omloop gebracht Sommige Engelsche bladen betoogen nu de onwaarschijnlgkheid van dit laatste daar Chamberlain en lord Milner elkander op het gebied der Znidafrikaansche aangelegenheden volkomen begrijpen n et alleen maar de eerste in den laatste ook steeds de gewillige uitvoerder zgner plannen heeft gevonden Lord Milner moet echter naar meeniiig der Brusselsche Petit Bleu een poosje uit ZuidAfrika verdwijnen teneinde gedurende zyn afwezigheid in schijn althans dien keer in do openbare meening aldaar te doen ontstaan door welke Chamberlain in staat zal wezen zich te verklaren vó6r de invoering van Chineesche werkkrachten Zoo hg tot hiertoe zich daarvan onthield was het volgens zijn in het Parlement gegeven verklaring omdat de openbare meening zich tegen invoering van Aziatische werkkrachten kantte Met Lord Milder in Kngeland hoopt de minister van Koloniën het vorwgt te ontgaan van door tusschenkomst van den hoogen commissaris pressie op de Zuidafrikaansche bevolking uitgeoefend te hebben Niettemin is het noch in Engeland zelf noch op het vasteland van Kuropa oen geheim dat de eenige openbare meening waarnaar Chamberlain zich wel gelieft te richten die der bezitters van do mijnen is Dezen zjjn feitelijk de meesters van het pas veroverde gebied In het Engelsche Hoogerhuis is de lersche landwet behandeld De hertog van Devonshire gaf een overzicht van de voornaamste bepalingen der wet Hij merkte op dat de reeks agrarische wetten in den loop van dertig jaren aangenomen niet hadden kunnen bewerken dat rust en voorspoed in Ierland heerschten Aan do eene zijde gingen do groote lersche grondbezitters hun financieelen ondergang tegemoet terwijl de onophoudelijke agitatie en de tallooze processen door agrarische misdrijven en overtredingen uitgelokt niet alleen den voornaamsten tak van bedrijf in Ierland dreigden te verlammen maar ook da moreele eigenschappen der pachters benadeelden Het nieuwe wetsontwerp nu is integendeel een middel tot herstel van den vrede Spr hoopte dan ook dat het Hoogerhuis niet door een poging om radicale wijzigingen aan te brengen het ontwerp zon doen mislukken De hertog van Abercorn een groot grondbezitter in Ierland deelde mede dat de vertegenwoordigers der grondeigenaars wel eenige wijzigingen zonden voorstellen maar achten toen reikte hij hem vriendetijk de hand en hield alsdan die van den profesor in de zijne vast Htt verheugde mij steeds u te zien beste Normann zeide hij toen zoo luid dat het door alle aanwezigen gehoord kon worden Maar heden verwekt uw aanblik gepaard aan dit schoone feest nog erkentelijker gevoelens in mij Gij zijt de stichter van dezcp leestavond want uit uwe handen ontvingen wij ons hoogst geluk onze dochter terug Ik wenschte dat ik in de gelegenheid ware u de ons bewezen weldaad ook maar eenigermate te vergelden Maar dat ia onmogelijk Ik dank u dus nogmaals voor uwe groote toewijding en zorgvuldigheid Vnjheer von Normann en verzoek u ten mijnent den post van lijfarts wel op u te willen nemen en kan der Koningin slechts raden mijn voorbeeld te volgen besloot hij welwillend De Koningin knikte lachend en bood den verraschten man eveneens de teedere hand Hebt ge nog tijd voor een nieuwe patiënte f Stom en bewegingloos stond de menigte stom en bewegingloos Normann tot hij eindelijk zielsbewogen en vol aandoening de Koninklijke hand kuste Hoe zal ik de woorden van erkentelijkheid vinden om uwer Majesteit mijne gevoelens uit te drukken Ga niet voort beste Normann sprak de Koning vriendelijk terwijl hij hem op de schouder klopte fMevrouw uwe moeder zat zich vermoedelijk moer met uwe benoeming verheugen dan gij zeil lutusschen vilde ik doen wat in mijn deze waren niet van dien aard dat het ontwerp in gevaar zou komen In tweede lezing is het ontwerp ten slotte aangenomen Over de opheffing van de suikercontingentwet merkt de Wiener Abendpost o a op De Oostenrgksche suikerindustrie deed mot het oog op de door den Londenschen suikerhandel aangebrachte wgziging der daar bestaande usances die de Oostenrgksche export naar Londen iu gevaar bracht der Eegeoring het verzoek de hinderpalen te verwgderen die aan onze suiker op de Londensche markt in den weg stonden Deze stap waaruit blijkt dat de inlandscho suikerindustrie het besluit der Ecgeering bg de conventie te blgven volkomen toejuicht versterkte de Eegoeriug in de opvatting dat een noodregeling noodig was Vooral daar Hongaarsche suiker door do bepalingen van den Londenschen handel niet werd getroffen omdat de Hongaarsche contingentwot niet tot staiA kwam en hot voortbestaan der Oostenrgksche wet ton gevolge zou hebben dat op do Londensche markt wel Hongaarsche maar geen Oostenrijksche suikor werd toegelaten De Porto heeft verklaard dat de 40 000 man troepen die zich in Macedonië bevinden eerlang zullen worden ontbonden De vali van Monastir is wegens den verwarden toestand in zijn vilajet afgezet en vervangen door Hoflz Pacha oudvali van Kossovo thans te Tripoli De gezanten van Eusland en Oostenrijk verlangen ook de afzetting van het hoofd der politie te Salonika en van een aantal burgerlijke en militaire ambtenaren te Kossovo die zich schandelijk hebben gedragen Blijkens eene mededeeling van de Porte aan de gezanten bovengenoemd heeft eene bende oproerlingen het dorp Capari biJ Monastir overvallen en tien bewoners vermoord omdat dozen bg het gevecht der opstandelingen op 14 Juli 1 1 den Turkschen troepen hulp geboden hadden Eenige leiders der bende hadden getracht de Bulgaarsche bevolking over te halen geen belastingen te betalen en talrijke verzoekschriften in te dienen waarin zit hun beklag zouden doen over het optreden der Turksche troepen die ziJ dan teruggeroepen wenschon te zien De nieuwe wali van Monastir zal nu eene reis ondernemen ten einde de bevolking gerust te stellen De reis van den inspecteurgeneraal Hilmi Pacha moet goede resultaten hebben opgeleverd Deze mededeelingen komen echter waj wel in het oog mag worden gehouden uij vermogen was Gij wildet nog iets zeggen Ja antwoordde Normann op vasten toon Ik zou nog één verzoek tot uwe Majesteit willen richten en vraag onderdanig om een audiëntie ten einde ik mijne meening onverholen kan uitspreken O riep de Koning met een wonderlijk lachje ik vermeen reeds het fijne van de zaak te kennen 1 Inmiddels zij u morgen de audiëntie toegestaan 1 Tot weerziens Hij schudde nogmaals Normanti s hand als die van een vriend en schreed met de Koningin verder om ook elders de honneurs waar te nemen Wel hadden alle hier aanwezigen den gelukkige man benijd die van stonde aan onder de hooge bescherming van den Monarch stond het grootste gedeelte gevoelde ook terstond een onweer staanbaren aandrang staande de onderscheiding In de vorm van een hartelijk gemeenden gelukwensch van hun instemming in deze heugelijke gebeurtenis blijk te geven Misschien kon hij menigeeu van dienst wezen wie weet dit bij voorbaat r Eén hart stond hem in dit oogenblik onuitsprekelijk na nader dan Normann het vermoeden kon Met schitterende oogen en een zaligen verheerlijkten glimlach met hooger kloppenden boezem fier en verheven als ware haar zelve zooeven al deze eerbewijzen wedervaren naderde Eleonora den professor Neem het eerst mijn gclukwensch sprak zij hartelijk en houd u van mijn innige deelneming verzekerd Waarmee zij hem de kleine hand reikte Een oogenblik stond Normann als door den Turksche bron Ten paleize te Belgrado is een groote krijgsraad gehouden onder voorzitterschap van Koning Peter ter overweging van mogelijke bezuinigingen op de oorlogsbegrooting in verband met de handhaving van het leger op voet van oorlog en de aanschaffing van nieuwe kanonnen De geldelijke toestand baart veel zorg vermoedelijk zal eene leening noodig ziJn en zullen de gezanten te Berlijn en Rome door zaakgelastigden worden vervangen De zoons des Konings keeren in het laatst dezer week uit Petersburg te Belgrado terug BiJ den Koningsmoord in Servie s hoofdstad in den nacht van 10 op 11 Juni II deed zooals destijds uitvoerig gemeld werd de commandant dor Donau divisie kolonel Nikolitch een kloeke doch vergeefsche poging om zijne manschappen te bewegen Alexander en Draga te ontzetten Do aan zjjn eed getrouwe officier velde bij die gelegenheid een der samenzweerders nedor om dadelijk daarop zelf zwaar gekwetst neer to zjjgen Men meende niets anders of kolonel Nikolitch was aan zgno wonde bezweken Gelukkig verneemt men thans uit Belgrado dat hij herstellende is en zich tot hot ondergaan van een heelkuur naar hot buitenland zal begeven Hg werd onder hot nieuwe bewind op pensioen gesteld Een depêche uit Salonika aan do Francais meldt dat een dynamietontplofflng op 2 Augustus een deel van hot station Sfovitsj en de telegraaflijnen tusschen Sfovitsi en Monastir verwoostte lïen andere ontploffing had plaats in het fort Topliane Verschillende soldaten werden gewond Verspi eide Berichten Frankkijk Te Parijs is overleden vice admiraal Edonard Pettier bevelhebber van hot Middellandsche zeoeskader indertgd aanvoerder van de Eransche expeditie naar China Hij werd in 183 geboren Ontevreden kiezers hebben te Florensac een stemlokaal na afloop van een stemming overrompeld en wat vernielbanr was vernield Het stembureau dat zich door de vlucht redde zou oneerlgkheden hedben gepleegd Er zijn heel wat menschen gekwetst Werkstakers te Hennebont die weigerden zich te verspreiden geraakten gistermiddag iH strijd met de troepen die de bhksem getroffen Was dit een droom De gunstbewijzen van het koninklijk echtpaar hadden hem lang niet soo m verwarring gebracht aU Eleonera s toenadering hem blijkbaar deed Gij wilt mij de hand ni t reiken i vroeg zij glimlachend O gravin gij komt tot mij f prevelde hij diep bewogen Ten aanschouwe van geheel het hof ten aanschouwe uwer voorname vrienden reikt gij mij de handl Hij boog zich neer en drukte een langen brandenden kus op de bevende vingers Een onbeschrijfelijk gelukkig on zalig gevoel doorstroomde het hart der jonge vrouw nrtar hier mocht zij hem hare swakheid niet verracftn Zij veinsde mitsdien een schertsende toon en zeide En waarom zou ik u de hand niet reiken Vrijheer von Normann Te laat bemerkte zij het zacht ineenkrimpen van den voor haar staanden man te laat de sombere uitdrukking die zich over zijn gelaat verspreidde te laat den spottenden klank zijner stem toen hij lachend zeide Dus niet mij geldt de e toenadering maar den nieuw gebakken vrijheer Ik had my zoo waar onder den indruk van het oogenblik tot een onbescheiden vreugde laten raeesleepen maar gij hadt de genade mij een te groote beschaamdheid te willen besparen Wordt vervolgd