Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1903

No 9100 Zaterdag 22 Augustus 1903 4Sste Jaargang mmm mum D ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken nietoon No 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen JDe prijs per drie maanden is ƒ 1 35 franco per post ƒ 1 70 Afzjoilderlijke Nommers ViJF CENTEN lelefoon Nu 89 ADVIillTENTIEN worden geplaat st van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de mid i BuUemandsch Overzicht l oen voor eenige weken de dynamietaanslagen te Sjfonika plaats hadden zond Oostenrijk een eskader naar Salonika om er zooals itirokkelijk werd betoogd te waken voor de belj l gen der vreemdelingen meer in Nette qn ruime i telTEITEN l rouipte bediening Aanbevelend 1 J tra fijn Pilsner VADEMECUM £ BESTKenVOOII EEI I STE 3 I MONDWATER = ö o der Wereld Voor Mondspoeling slechts S droppels op een derde s as water Eenige agenten voor Gouda en BojegravenWOLFt Co Öoada ECHT Munchenei Löwenbrau WaBAA IN HET f i ALLEEN EN UITSLUITEND VE Eiken avond vevscli vat Ijskoud i Nieuwste systeem van afkoeling en geheel Duitsche tnanieF an tappen Heinekeos Gérste Geen Kinkhoest Geen Inlluenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelüken tp to doen genezen neemt onmiddellijk de toevlncUt tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior EniivenBorst honig Extract M E L I A M T II E nit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van w Chub H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Dit goede oude tlak Jicht Verkoud enkel Huisgezinontichen i 1 25 HH Apotiiekers Amster ADYEETEITIM in alle Couranten worden aangenomen door het 4 dverleutie Biirean van A BKinikMAlV ZOON Firma WOLFF Co Westhaven 198 ffoudo A IjATEJISTEIH K emw 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12C te Gouda A BOUMAN ooriirec if PINKSE Nieumerkerk a d JJsel A N van ZESSEN wn iopni 3 Ta TOKKEN Boskoop B v WUK OudeaaioT A SCHEEK Haailredtt P W EDE Oudeicoter K ïahdee BEDDEN te Reeumjk P v d SPEK MoercapeUe O v o STAE Waddingaveen Wed HOLST Waddingiveen M KOLKMAN Waddamgeen P A ue GROOT Oudewater V Dl JONGH Oudewater 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benichop A4S K0NDIGII G ingevolge Art 38 Wetb van Kooph Blijkens acte den 4n Angnstus 190 3 ten overstaan van NIC PEEURNIET Notaris resideerende te Moobdkecht verleden is eene Naamlooze Vennootschap opgericht onder den naam van 5J HOLLANDIA stoom Meubelfabriek yeveM d te WADDINXVEEIS De acte in haar geheel is met het besluit der Koninklijke bewilliging onder volgnr 513 geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant van Zondag 16 en Maandag 17 Augustus 190S Nr 191 Telephoonnet GoiLcLa Abonnement f per jaar voor perceelen binnen eeU kring van K M 1 igeleKcn Kanleg eii mderhotid gratis H t net iMaangWten aan het Kps InterCüninuntelbureau f 42 verkregen aanslui lj luli 190 tinJen idïwaarden verkrijgbaar llcHTER DE VISÖH C0ntriicten en aani 4et Bureau Hm f Ikn Cil ao te ntiangeii tesam J steld en na vele pt utWemiDton ia den iandd getomé onileiWdeii naam dea itviiMers Dr lIi 3h BUa v rrairdigd p daf t macliineslM bet wervidbe 1 niemcit Mabblissement m QetirB Stoll verok t Keulett cl J p n2ie ieïH Cikel öacao in vierkahf busaen Dez Eiktil Caciu a met melk gekookt 1 eene ungenune gezande drink vsor da gelijksch gvbruik een i 2 theelepels vks t poeder voor een kop Chocolate jUb geneeakrialitige druk bij gev l van dierrhee B ecuts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de vooriuuttaiti H 3 Apothekers ens p i Ko V K priEflinsje 1 t 1 80 c 6 9Ó a 0 35 Oenentlvertegenwoordiger TOcr Kederland Julius Mattenklidt Amnterdam Kalveistraat 103 f 8CHIEDAMMEB GEÏTEVEE Merk Verkrijgbaar biji M PEETERS Jz If H A Ib bewiJB ran ec itliot l u cachet en kurk ateeds voor SCHtEDAM I ® naam dor Pirin NIGHTCAt P HOPPE In het Verlichtings Magazijn De A vondster zijn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tuinslangen en Watersproeiers Ruime kenze in nieame Ufl Gasornamentcn en Ballons Eenig adres voor GasgloeilicÜbenoodigdlieden Door de vele omzet tegen lage prijsen en onder ClAHANTIB Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dubb Buurt B 13 Telefn 117 GOUda Drok van A BRINKMAN Zn roKke ol fvai het bijzondel fvan de onderdanen der monar De snelhelB waarmede toen door Oo3te riJk een eskader naar de Turksche wateren werd gezonden wekte in Rusland wantrouwen niet alleen de Russische pers toonde zich ontstemd daarover maar de Russische regeering achtte zich verplicht officieel aan Oostenrijk om opheldering te vragen Men vreesde naar het scheen pat Oostenrg k poogde bjj een mogelijke miftaire actie Rusland voor tezgn il Nu Rnslana een llottille naar de Turksche wateren zendt wil de Begeering te Weenen meer vertrouwen toonen tegenover den bondgenoot dan iy van hem ontving Ën al spook t de Nene freie Presse nog zoo over Ruslands optreden de Kegeering blijft kalm In het offlcieuse Wiener Fremdenblatt laat zij verklaren dat de houding van Rusland haar volstrekt niet voorkomt een gevaar op te leveren voor het behoud van den vrede op hpt Balkan Schiereiland of in Europa Do Neue Preie Presse is zoolang wü reeds zeiden over dit alles zeer verstoord Behalve de vrees voor een eigenmachtig optreden van Rusland koester het blad ook vrees voor nadeelige gevolgen van Ruslands optreden in Macedonië de opstandelingen knnnen door het zenden van het Russische eskader worden aangemoedigd zegt de Presse En het blad brengt alle berichten in de laatste dagen over gevechten in Macedonië ontvangen met deze daad van Rusland in verband De Engelsche bladen de Times aan het hoofd halen met blijkbare instemming deze opmerkingen van de Presse aan Maar Rusland zal zich daardoor niet van de wijs laten brengen Rusland heeft naar de Voss Ztg terecht opmerkt tot nog toe op geen enkele wijze zijn woord in de Macedonische quaestie gebroken het zal dit ook in den vervolge niet doen maar aan de eenmaal aangenomen staatkunde trouw blgven Het schijnt zegt de Times correspondent te Konstantinopel dat de commandanten der Turksche troepen nog steeds geen denkbeeld hebben van den aard en den aanvang der revolutionaire beweging De spoonffegen worden voortdurend opgebroken op de lijnen van Salonika naar Monastir en Ueskjoeb en FEVILLEIOX lïlïMiïMïiT Amertkaansche roman We zijn in New York in October 1879 Het zal zoowat negen uurVijn De menschen loopen op een dratje omdst het een kouden nachtlucht is Een mensch maakt echter een uitzondering Langzaam vervolgt hij zijn weg de gebouwen links en rechts met aandacht bek jkende Zoo gaat hij slechts langzaam voorwaarts totdat hïj het kruispunt van Baoadway en Bleekerstreet bereikt Hier blijft hij staan en werpt een blik in de dwarsstraten Hij schijnt bij tichzelf te overleggen welken weg hij zal nemen Aarzelend slaat hij den weg in naar Bowery wat een zoo machtigen invloed zal hebben op geheel zijn volgend leven Hij was van een forschen athletischen lichaamsbouw Oppervlakkig beschouwd zou men hem veertig jaren gegeven hebben toch was hij nog slechts eenendertig De breede diepe rimpels op zijn gelaat sporen van leed en kommer of van bange levenservaringen deden h m ouder schijnen dan hij was daarbij kwam nog een lutdrukking van kwijnende zwaatmoedigheiil Hij richtte zijn schreden naar het zuideinde van BleO de militaire autoriteiten nomen nergens afdoende maatregelen om de lijnen te beschermen De troepen staan in naam onder bevel van Omet Rnsdi pasja maar al zijn plannen en bevelen woj den tegengewerkt door de bevelen van Yildiz De legerverzorging is allerellendigst Dagelijks worden vierduizend okes 12 000 Pond brood van Salonika naar Monaster gezonden maar ol zij aankomen weet niemand De opstandelingen hebben de Ign opengebroken en weten ook wel de broodzendingen te bemachtigen Vleesch hebben de troepen al in zes weken niet gezien De uitbetaling der soldij is eveneens zeer onregelmatig en de troepen lijden ieitoljk gebrek Dientengevolge plunderen ztj overal waar zij er kans toe zien in de BulgaarseUe dorpen wat natuurlp de verbittering doet toenemen Over de gevallen van moord roof en brandstichting in de Bnlgaarsche nota aan de mogendheden opgenoemd zegt de Times Die Igst is afschrikwekkend en wanneer slechts 50 pCt van de daarin aangehaalde gevallen kan bewezen worden is de toestand in Macedonife nog veel slechter dun de sterkste verbeelding zich die tot nog toe had voor gesteld Waarschijnlijk kunnen de Turken oen even lange lijst overleggen van wreedheden door de komitadji s begaan en hoewel geen dezer beide lijsten er toe zal bijdragen om den toestand in Macedonië te verbeteren de openbare meening in Europa zal er de overtuiging uit putten dat onderlinge wreedheid en moord en wederzijdsche brandstichting niet tot een duurzame oplossing van de Macedonische quaestie kan leiden Dinsdagavond werd te Wismar oen aanvang gemaakt met de feestelijke viering van de inlijving der stad bg Mecklenburg Het oude stadje was voor de gelegenheid in feestdos gestoken en des avonds waren de markt en enkele hoofdstraten schitterend geïllumineerd Woensdagmorgen om 10 uur deed de groothertog zjjn feestelijken intocht HiJ werd begeleid door den Prins der Nederlanden en de hertogen Johann Albrecht Paul Friedrich vader en zoon en Adolf Friedrich Voor het stadhuis werd de groothertog begroet door den burgemeester die een redevoering uitsprak welke door den vorst werd beantwoord Hoe goed misschien ook bedoeld zullen de iermen waarin de groothertog sprak over het ongeluk dat Wismar had getroffen de aanhechting der stad aan Zweden in Zweden wel eenige ontstemming teweeg brengen kejsjflreet Daarna stak hij Grosbystreet over en bleef na eenige schreden gedaan te hebben voor een huis aan de overzgde staan Het bewuste huis was drie verdiepingen hoog met een lagen onderbouw De vensters van de tweede en derde verdieping waren hel verlichten men zag daardoor been nog op dit uur de bewoners aan den arbeid De eerstbijèrdiepiiig met de voorkamer was donker De hooradeur in metselsteen gevat waartoe drie of vier marmeren treden toegang verleenden stond wijd open maar in het portaal brandde geen licht Tusschen de beide salonsvensters was een ovaal bord in den muur aangebracht waarop zich het beeld van een jonge dame bevond wier gele jacket zeer laag uitgesneden wier blauwe rokje zeer kort was en wier roode laarsjes zeer hoog waren en tK jonge dame danste op rooskleurige wolken zwevende als een lee in tegenspraak met haar ste isre beenen en de onnatuurlijke breedte harer ontbloote schouders Terwijl ze danste koketteerde ze door een zwart half maskerde tegen al de voorbijgangers Boven haar hoofd stonden de woorden eMadanip Delamour en onder haar voeten was het woord Costumenverhuurster aangebracht Onder dit salonvenster was een lang smal bord over de geheele breedte van het huis bevestigd met het opschrift in het Duitsch Weinhandlung f Dit ia het huis mompelde de man Sic transit gloria mundi Ik sou gaarne de boel van binnen eens willen zien Daarmee stak hij de straat over en trad den AVoensdagavond had een diner plaats ten raadhuize waar danig is geredeneerd en getoost Na aSoop verlieten de vorstelijke bezoekers het stadje Dinsdag hield het congres der Britsche Kamers van Koophandel te Montreal zich bezig met de quaestie van de handelsbetrekkingen tusBchen de verschillende doelen des rijks Twaalf moties waren ingediend welke naar de commissie werden verwezen die trachten zou langs den weg van een compromis den inhoud der verschillende moties in een enkele samen te vatten Deze commissie stelde de volgende motie op Naar de meening van dit congres zouden de banden van het Britsche rijk aanzienlijk worden versterkt en de eendracht tusscheu de verschillende doelen van de onderboorigheden van Z M belangrijk vaster worden door de aanvaarding eener politiek gebaseerd op het beginsel van wederzijdsch belang en waarbt elk der samenstellende deelen des rijks een merkbaar handelsvoordeel zou geworden als een gevolg van nationale verwantschap waarbij rekening zon moeten worden gehouden met de fiscale behoeften van de verschillende deelen des rijks Wijders dringt dit congres aan bij Z M b regeering op de benoeming eener bQzondere commissie samengesteld uit vertegenwoordigers van Groot Brittannië en zgn koloniën teneinde de mogelijkheid te onderzoeken om op zoodanige wgze de handelsbetrekkingen tusschen de verschillende deelen des rijks te versterken en te vermeerderen en de handelsfaciliteiten binnen het rijk en ten opzichte van vreemde landen te vermeerderen Zekere heer Cockstrutt een Canadees leidde het debat over deze motie in en prees Chamberlain hemelhoog Natunrlp sprak hg in den meest protectionistischen geest De koloniale Kamers van Koophandel zjjn over het algemeen voorstanders van Chamberlain s plannen die van Engeland en Schotland niet De Daily News herinnert er aan dat van de 100 Britsche Kamers van Koophandel die zich reeds over de quaestie hadden uitgesproken 97 tegen en 3 v6ór Chamberlain waren Het Russisch eskader is in de golf van Iniada aangekomen en bestaat nit vier pantserschepen twee torpedobooten en drie torpedojagers Turkije heeft alle eischen van Rusland ingewilligd en verzocht terugroeping van het eskader wijnhandel binnen Toeu hij binnengekomen was gaf hij zijn oogen den kost en een uitdrukking van verwondeiing en ontgoocheling was op zijn gelaat te lezen Ten gerieve van de vijnzaak waren de tusscheU mureu der kamers weggenomen zoodat het geheele sousterrein slechts één groot vertrek vormde Achter het buffet stond een gespierde Üuitscher uit een lange p p rookende zag hij met z jn breede ronde gezicht zonder eenige uitdrukking naar een vroolyk gezelschap kaartspelers Links van den ingang bevond zich een ronde latei met vier stoelen waarop verschillende kranten lagen De jonge man nam bij deze tafel plaats en wel op den stoel die tegen den muur stond zoodat bij betrekkelijk afgezonderd met een enkelen oogopslag het geheele vertrek kon overzien Aan een der tafeltjes in t midden van het vertrek dicht bg de kaatspelera zat een oude heer van omstreeks zeventig jaar die geheel verdiept scheen in zijn krant Toen de jonge man binnengetreden was keek hij op en het was ot zeker iets in het wezen van den binnenkomende zijn aandacht trok Ofschoon hij scheen door te lezen keek hij toch nu en dan naar den jongen man in den hoek Spoedig echter hield hij met lezen op hij legde de krant pp zijn knie en staarde peinzend en verbluft over zijn bril heen De Jonge man riep den waard en bestelde een glas wijn en een sigaar Toen men bem het verUngde gebracht had streek hij een lucifer aan en hield dien met de rechterhand in de hoogte totdat de zwavel verbrand was terwijl hij den sigaar in zgn mond gereed hield De oude heer die Rusland s eischen omvatten het ontslag van verschillende ambtenaren in Macedonië het aanstellen van anderen de onmiddellijke benoeming van Europeesche officieren bg de gendarmerie en de vrglating van gevangenen die slechts op verdenking of wegens het geven van inlichtingen aan de consuls in hechtenis zgn genomen Officieel wordt gemeld dat een krijgsmacht van dertig blanken en vijfhonderd negers den 27en Juli Burmi in noordelijk Nigerib bestormden Zevenhonderd man onder wie de Emir van Sokoto en de meesten van diena hoofden werden gedood Een Britsch officier en vier man ziJn gesneuveld drie officieren en 62 man gewond Bij den Métropolitain is men sinds het jongste ongeluk voorzichtiger geworden Toen Woensdagavond een volle trein van Porte Maillot aan het station ChampsEly seés aankwam werd plot Oling het geroep van den chef vernomen Allen eruit 1 Het bevel werd onmiddellijk door alle conducteurs van den trein overgenomen en in minder dan geen tgd waren alle passagiers uit de wagens en de ledige trein verdween in den tunnel Toen een der passagiers naar de reden van het alarm informeerde vernam hg dat de motor defect was geraakt zoodat het noodzakelgk was de trein op een zjjspoor te brengen Bij de arbeidersongeregeldheden in Kieff heeft zich een geval voorgedaan dat teekenend is voor de verhoudingen in Rusland en de Regeering zeker niet aangenaam zal zgn daar het opnieuw een bewijs is dat de militairen van den invloed der sociaal democratische propaganda niet zgn vrjj gebleven Zooals men weet waren tot herstellen der orde troepen aangewezen Toen nu de plaatselgke commandant van Kieff den tegen de spoorwegarbeiders opgerukte compagnieën vuur beval trad een der officieren voor zijn compagnie en verbood te schieten Een lafaard is hg die het waagt op zgn hongerende broeders te schieten In die bewoordingen riep hij de soldaten toe die dan ook niet schoten In het eerst begreep de commandant niet goed wat er eigenlijk bij de compagnie voorviel doch toen hij do woorden van den officier hoorde werd het hem duidelijk hem heimelijk gadesloeg ghmlachte De rimpelb op zijn voorhoofd werden glad de uitdrukking van verbazing verdween hij knikte tevreden gesteld en nam zijn krant weder op Na een poosje wenkte hij den waard en beduidde hem d t hij zijn ledige bierglas weder gevuld wüde hebben Daar de kaartspelers nu ongemeen luidruchtii werden nara hij met een boos gezicht het glas op en ging naar de tatel waaraan de jonge man zat terwijl hij op hoffelijken toon zeide Is het gepermitteerd te gaan zitten De kaartspelers daarginds maken zoo n heidensch leven het is niet om uit te houden 1 sZeker zeker hernam de jonge man Hier is toch elke ledige stoel voor een ieder beschikbaar De oude ging met een buiging zitten en zeide EigenIyk wel maar niettemin blijft het onwellevend naast iemand te gaan zitten die alleeb wil blijven Ik ben hier alleen niet omdat ik het zijn wil maar omdat ik in deze groote stad totaal nie mand ken f Dus een vreemdeling hier Ja en neen was het antwoord Een vreemdeling ben ik niet want ik werd hier geboren En toch ben ik weer wel een vreemdehng want ik ben hier in geen acht jaar geweest Ik ben vandaag door de straten gegaan zonder een bekend gezicht te zien en weet niet waarheen ik gaan zat om er een te vinden Wordt vervolgd