Goudsche Courant, maandag 5 oktober 1903

1500 2000 f 1800 ll 0 f 700 250O f 2p00 3 509 afgew 55Ö afgew 1300 f 1000 750 afgew 600 f 500 650 afgew 600 1500 1 1300 1000 1 800 14000 afgew 3000 f 2600 700 f 550 500 f 450 7 0 f 450 500 afgew 500 ger 750 f 625 550 f 525 550 f 500 700 afgew 800 f 600 VM f 900 500 ger 8000 f 5000 600 f 450 600 ger 1100 afgew 500 ger 1000 f 7 50 5 50 f 500 800 afgew 800 afgew 3500 f 3000 600 afgew 500 ger 1000 f 900 2000 afgew 1500 f 1300 500 f 475 12000 f 6000 2000 afgew 2200 afgew 1500 f 1250 0 X afgow 2000 afgow 3100 f 2600 600 afgew 4300 f 3800 500 afgew 500 ger 3500 afgow 1000 afgow 900 afgew OfM P I OUDE f t HIEDAMMER mk aEITEVEB Merk NIGHTOAP loofd Eau de Cologne is onmisbaar voor schoolgaande kinderePi ze dood onmiddeiyk alle lev nd onrein verwgdert roos en scbilvors on bevordert de haargroei en wordt daarom door HH Professoren aanbevolen Verkrggbaar in Hacons van 3 5 40 50 en 70 rent bij J V M OIJG KLEIWEG No 2 Gouda Verkrijgbur bjii M PEETERS Jz N i A la bewijt van echthoid i p cachot on kurk iteotli voor LSCHICDAIl on van den Qoam Ier Firma I = X = S O O s TIENDEWEG 59 Ontvangen eeno prachtige Collectie llangiainpcn en § taande Lampen GANGLANTAARNS Petroleum Kachels reukloos gevaarloos Do KACH ELS worden ook in HU UU geg ev i zaam aan de spoorbrag alliièr op de verloeilflke gedachte een ï jner kamaraden aan z jn moeder in DaiiBcbland te laten schrijven dat oen stelling der brug was ingezakt tengevolge waarvan by zijn nek bad gebroken Vreeseiyk rsrscbrikt telegraphcerde de arme ziel dadeiylc naar bier om bot lyk van baar zoo ongelakkig omgekomen zoon niet te doen begraven alvorens zjj bier was aangekomen om bet stoltelgk overscbot de laatste eer te helpen bewjjzen Oelukkig kon de diep bedroefde vroaw direct geseind nordon dat van een dorgcli k ongelak bier niets bekend was ï e ontaarde zoon i inmiddels naar eldersvertrokken Nsar wiJ vernemen bestaat er grootewaarscbijniykheid dat da heer P L Takopvolger zal worden van mr P J Troolstraals hoofdredacteur van ltet Volk Het bestuur van do Sociaal l omoci ntiBcbe Arbeidersparty zou do benoeming van den beerTak zeer gewenscht achten N VKRGADERINGVilNDENGEMEeNTERyD VRT IÜAÖ 2 OCTOBER 1903 Vervolg Aan do orde 6 Het bcfctek en tockening van de te ma kon ophaalbrug aan liet oinde der PrinsHendrikstraat Ing Ht No 7ö I a boer Dessing Nadat in myn bezit m waren gekomen hot bestek en de tockening vun de bedoelde brug kan ik niet anders doen dan verklaren dat het geenszins op mgn weg ligt en ook myn bedoeling niet is den geraeentebonwmeestor afbreuk toe te brengen hy beeft reeds 30 jaar de verscbillcndo gemeentewerken uitgevoerd maar toch heb ik mgn godacbto eens laten gaan en mg Ier plaatse begeven en kom tol do conclusie dat do brug voor een minijnnm prys te maken zal zgn In do allereer te plaats kwam mg in de gedachte daar to maken een brug mot hefboom die dan omhoog kan gaan met staaldraad over katrollen ilan zoodon wg niet noodig hebben twee landhoofden en dan behoefde alles zoo zwaar niet te zgn ook zon dan niet behoeven te worden afgudamd Nog had ik oen gedachte om die brug automatisch to openen door waterdruk ik bob dit evenwel Inton vallen omdat dan het water uit do singelgracht loet komen op dit meer gold zou kosten het cyfor nu nitgctrukkon op f 8000 kan wel tot ongeveer do helft verminderd worden altyd volgens mgn berekening do beide landhoofden zouden kannen worden gebruikt evenabi de bestaande loggers en bet Itokwork Op het plan van 1 en V zgn heel Wttt bezuinigingen te maken een landhoofd kan ook wel geheel vervtvllen de bestaande muren zgu sterk genoeg om die brug te dragen V6or mgn plan heb ik oen paar deskundigen gevraagd nl de bh Mayiwgk en Htranter die waren nadat zy ook oen paar malon daar waren geweest bet met mg eens dat die brug voor oen paar duizend gulden minder wel kan gemaakt wordden Op de Karn elksloot is wel een brug gemaakt van balkyzer en dio kostte met bet onderwerk mee slechts f 2200 deze brug kan gomakkeiyk gemaakt worden voor 4500 en daarom doe ik bet volgende voorstel Do ondergcteekende stelt aan den Raad voor om hot plan enz voor oen te maken ophaalbrug aan bet Moordrechtscbe Verlaat te doen wyzigen als volgt In plaats van twee één landhoofd de val 1 Motor kortoi 5 50 of 5 60 M de poort balans enz te maken vanbalkyzer golgk soort als aan de brug vande Karnemelksloot de nieuwe vlougelmnar to doen vervallen van bet bestaande yzerwerk dor yzeren binten on leuningen zooveel mogelgk te gebruiken i voor bovengenoemden bouw uit to trekken oen som van I 4500 get C P W DESSINS De beer van Oalen Met belangstelling heb ik geluisterd naar de redevoering van den hoer IJessing die van technische zaken zoo op do hoogte is dat ik zon willen voorstellen don gemeente bouwmeester die bier aanwezig is oven binnen te loten komen Do hoor Straater Ik ben het geheel eens met den heer Dessing dat er op die brug bozninigingon zyn te maken maar wanneer de gemeentebouwmeester hier komt geloot ik dat wy een lang technisch debat met den gemeente bouwmeester en do doskudigon zullen hebben Myn voorstel is dat wy het plan nan B en W renvoyeeron verzoekende dat door den gemeente bouwmeester een ander plan zal worden ingediend Do Voorzitter Het voorstel van den heer Dessing wordt ondorstennd door de hh Str atcr en Muyiwgk De beer Nedcrhorst Met belangstelling bob ik de plannen gehoord van den heer Dessing Ik ben het volkomen eens dat er wel bezuinigd knn worden maar wy kunnen daar geen brag maken looals in de Oads iouwe die misschien maar een f 500 kost ik zou bezwaar hebben daar een scheove biog te maken daar mort komen een soliede brug en het is wel niet goedkoop maar al WO t nog zoo goedkoop ik zal er toch tegen stemmen omdat de verbinding met de singel er niet op ver ietert De heer van Galen Ik heb den gemeentebouwmeester gevraagd on van H en W heeft hg meermalen de begrooting terug gebad maar hg beweert daar geen goedkoopere brug te kunnen leggen zooals er in de Oude Gouwo liggen De heer Straal r Ik moot even ïff terugkomen dat wanneer het werk soliede moet zgn het daarom veel geld moet kosten ik ben er beslist tegen en begrgp niet waarom d ze brug 60 cM breeder moet zgn dan de bt ug die over de singel ligt in de nabybeid Ik wensch vorder dit niet in de onderdeelen te discnssieeren dat moeten de gemeente ambtenaren maar nagaan Do heer van Galen Wannoor ik zeg dat er soliede werk moet gemaakt worden dan zeg ik nog niet dat bot duur zal moeten zgn Hg n plan was om den gemeente bouwmeester bier te laten komen dan kon hy de gemaakte opmerkingen hoeren Do heer Muglwgk Niemand zal toch willen beweren dat de brug over do Karnemolksloot niet soliede zal zyn het is waar er zgn houten landhoofden aan maar het is niet noodig dat er gzoren kolommen worden gebruikt het kan even goed van balkyzer De beer Des ing Zoudt u mcenen dat behalve de twee andere beoren wy minder werk zouden willen hebben en gelooft u dat de brng op do Karnemelksloot minder soiled zou zyn V Het gaat niet op dat solied werk altgd dnnr moot zgn Myn bedoeling is dat de gemeentebouwmeester een nieuw plan indiont en dat wy dit voorstel naar B en W renvogeeren De heer Nedcrhorst Ik ben or niet voor dat er zooveel geld voor moot worden uitgegeven ik bon er bepaald op tegen m ior moet er een brug komen dan moot er ook een soliodo gemaakt worden De hoer Jongonburger Do gemeentebouwmeester b ft volgons don beer van Galen roods ilnermalen dit plan teruggekrogon nu wordt door drie deskundigen voorgesteld een goedkooper plan en de lieer Nedcrhorst zegt dut bot ook goedkooper kan zyn dus is bet juist goed het voorstel van don hoor Straater aan te nemen Do heer van Itorson In do vorige vergadering liceft men van vele loden de overtuiging gekregen dut zg voor zouden fitenimon indien zg bestek on tockening ziuden zion en nu is bot zeer zoker vreemd at d loden hun voorstellen scbriftolgk moeten indienen en B en W doen dit niet bet geeft op dezo wgze niets dan verwarring en er is gcon principioelo bescbikkiu op genomen Do heer Noothoven van 4oor Ik geloof dat do heer van Iterson zelf dit verwart De notulen zyn voorgelezen en goedgekeurd en daaruit is gebleken dat het voorstel daar oen brug te maken is aangenomen Twee voorstellen zyn nu ingediend een van den beer Straater om de discussie hierover te sluiten en dit van de agenda af te voeren en oen voorstel van den boor viin Galon om den gemoonte bouwmeester hierover eerst te boeren Do beer van Golon Ik trok mgn voorstel in en onderstonn het voorstel van den heer Straater Het voorstel van den heer Straater wordt zonder hoofdeiyko stemming aangenomen De heer Mnjlwyk M do Voorzitter bg het indienen van een nader plan zon ik willen voorsteilen den gemeente bonwmeesteruit te noodigon do gowichtsmaat daarvan op do teokcning bg te roegen De boor van Ga en Ik zal hot verzoek van don keer Muylwyk aan don gemeentebouwmeester overbrengen Aan de orde 7 Het kohier vnn de schoolgelden op de Burgerscholen Ing St No 7 Wordt in besloten zitting behandeld A De reclames tegen aanslagen in de plaatBoiyke directe belasting naar het inkomen dienst 1903 Wordt eveneens in besloten litting behandeld Na heropening wordt medegedeeld dat hetkohier is vastgasteld on op de reclames devolgende beschikking is genomen wyk No Naam aanslag A 100 L L van Dorst f 2500 afgew 208 D Moerman 1000 f 900 112 G van Dantzig 1200 afgew 113 M J Oosterling 8000 133 ö H Korte 1400 f UOO 13 A A Kauling 1000 f 600 153 D S Leefsma 1 800 afgew l Oa 1 Nauta 550 ger B 16 A Uittenbogaard reclame ingetr 4 W C F V d Slbot 1 1500 afgew 177 W Hoogendyk van Cappolle 20000 f 15000 186 A van Bocbove 1000 I 800 O 308 1 Aret 625 afgew 73 J Sparnaag 4000 75 Wad Stigtei Pinkse 3000 IH A Verby 170 H P Herfst D 5 J Bernsen 25 J F Herman de Groot 29 I Cats K 72tt Wed Vermaat Vyillems F 6 W Vrancken 23 H Hoogenstee 48 B Len Jr 75 B Terlouw 126 F Keiler H 5 D IJsselstgn èzn 70 C H Wildenbnb 98 J h Bruns 116 J van Wgk 170 6 van Dort 241 W Kelder J 100 Wed den BroJJderAlphenaar 118 W Boekraak 117 A GroenendökL 129 G Schiedon K 82 J Kasbergen L 148 W C Verscbnii 211 R van Veen M 10 C de Zwart 211 h van der Hc N 46 C Lugtliart 319 J T b WithofiKens O 52 A Gicihuis 141 G van Waas 196 A J Dongelmins 278 D Holthuyzen 311 E Estié Jr 332 C van Herk P 99 J L Leyerweilrt 188 C Plomp 225 A C Pinkse 230 i Wed Ouwenoolkruyt 296 J P do Man 476 K van Rbgn Q 51 J de Iong Wzk 79 H Vermey 99 J C P den Dbnno 132 H Egssen 173 J Vergeer 181 S Boot 209 J J Scheer 234 i A Koorevanr 240 H C Edauw 264 Dr R A M Slavf nisso do Brnuw RCI7 C Broere 656 Dr Ij A KespSr 68 5 C Etman 685 T J Etman i 705 J J Peetors S 69 Wed Sprngt Kruijswyk 95 Matze Niets moer aan do rde zgnde wordt de vergadering gesloten 1 = Stadsnieuws GOÜDA 3 October 1903 Op de vergadering der Nedorlandsche Natunrbistorischo Vereoniging afdeeling Gouda gehouden op 1 October trad als spreker op de heer O J de Ruwe met t onderwerp De bloedsomloop van don mensch Op oen zeer duidelgko en aangename wgzo zette spreker alles uiteen terwgl een en ander opgehelderd werd door fraaie lichtbeelden waarvan sommige veel bgval verwekten Na afloop ontving spreker dan ook bartelgk dank Na oenigo kleine mededeelingen van den heer M van Spongen over Korstmossen sloot do voorzitter de goed bezochte vergadering Aan het postkantoor Gouda en de daaronder rossorteerende bulpkantoren werd gedurende de maand September 1903 in do Rgkspostspaarbank ingelegd f 14418 93 terugbetaald f 10584 81 j Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 10215 Biykens achterstaande advertentie wordt het HotelRestaurant de Paauw na do restanratio heden avond geopend Wy hebben in genoemd Hotel Restanrant een bezoek gebracht en constateeren dat de restauratie een zeer goed aanzien hoeft gekregen De kofflokamer heeft een mooi ameublement eneen prachtig nieuw biljart Beneden heeft men er bg gekregen een zeer mooie vergaderzaal die bepaald door velen zal worden gebruikt de logeerkamers zien er zeer comforiabel uit en wy gelooven dat de bediening niets te wenschen zal overlaten Wy hopen dat den ondernemer goed succes op zgn werk moge bobben en bevelen zgn Café restaurant in de gnnst van bet geachte puUiek aan Boskoop De verzending van planten naar het buitenland waaronder ook Rostand een plaats gaat innemen is reeds in vollen gang en scbynt jaariyks in omvang toe te nemen In verband hiermede vermeerdert ook snel het omgraven von weilanden tot kweekorgen die steeds in prys stggen zoodat er voor je verst in den polder gelegen weilanden I 5000 i t 6000 per hectare betaald wordt In den polder Laag Boskoop zgn nog maar een 20tal hectaren weiland en die wachten op het verstryken van den hnurtyd om in gelgks tot kweekergen ingericht te worden Hét getal hectaren kweekeryen in Boskoop en aangrenzende gemeenten zal nu ongeveer 500 bedragen feunstavond REICH A Gisteren mochten we in onze stad het voorrecht genieten de vereoniging Reicha te zien optreden In verschillende artikelen ontleend aan allerlei couranten lazen we reeds van het groot succes dat Reicha overal bad Het ongewone en met spanning verwachte ensemble van blaasinstrumenten heeft ook hier onze volle sympathie verworven Menigeen herinnerde zich wel hoe enkele solisten uit het gunstig bekende Utrecbtsche orchest bier bg do uitvoering Tan de Schöptung en de Pauius zich wisten te onderscheiden door hunne uitmuntende begeleiding Ze badden toen slechts nu en dan gelegenbeid eenig bewgs van hunne knnst te geven en toch werden ze reeds ook in recensie hoog gewaardeerd We hebben evenwel5 jiu mogen hooren over welke talenten zy te beschikken hebben Al dadelgk trof ons in No 1 Andante en Scherzo voor 5 blaasinstrumenten van Ruggrok de bewonderensivaardige mnienstemming der instrumenten Do zuiverheid liet niets te wenschen over en dat by instrumenten die t geringste foutje meestal ondeugend scherp laten hooren Hoe schoon dit ook alles tot zyn recht kwam toch waren do Nummers met piano begeleiding voor ons een bijzonder groot genot Een woord van hulde on dank voor de beerlgke kunst van accompagneeren aan den begaafden pianist den heer Ruggrok is niet meer dan een staaltje van onzen plicht Reicha mag zich golnkkig prgzen dat ie zulk een artiit heeft gekozen En wien zal men van de kunstenaars op de blaasinslrumenten den eerepalm reiken f Ons duukt dat dit eenvoudig niet is nit te maken Allen bobben zich evenzeer onderscheiden door hun buitengewoon artistiek spel Waar soms t een of ander instrument even moest nitkomen daar werd dit uitgevoerd met zooveel bescheidenheid en lieflijkheid van toon dat de samenklank rein bleef tot het einde No 6 Quintelt van Ernst Paner oogstte zeer terecht oen stormachtig applaus Alles was even keurig al zal men misschien aan hot Adagio dat bgzonder treffend samenspel leverde den voorrang geven Tot afwisseling zong Mej ö Jonkers eenige liederen die veel bgval vonden Zg beschikt over een schoon en omvangrgk geluid en hare voordracht was zeer te prjzen Ze werd bartelgk en welvordieniKloegejnicbt Mo ht Reicli V weer komoii dan zal de zaal die nu heel goed bezet was zekor geen ledige plaats openlaten Een welgemeend tot weerziens roepen we deze geniale Vereeniging toe De heer Presburg Componist van het Quintet was in de zaal tegenwoordig en was vol lof over de uitvoering EEN NIEUWE SORTEBRING VAN OS Z Kleiweg E 73a GOUDA TelenHooH Vo 31 Burgen Ij ke stand GEBOREN 1 Oct Dinn Johanna ondera M W van Rossura en N van Erk OVERLEDEN 1 Oct S W Renter wed D M Martens 70 j C van der Pol wed P Wynhof 68 j P A Dngnstee 2 m 2 A M Damwïk wed C Stravor 88 j ONDERTROUWD 2 Oct P G Rietkerk en G Boer C Heg en N Soet W Runge en J I Donnai Herfst 1903 ONTVANGEN de NOUVEAUTÉS in Costnmrs iaillenr RR RNMANTELS Mlitw tvproot liLlSTBRSI en Najaarsmantels D SAMSOllf AnvFJiTF Tii iN Zaal RBUMK Ooslhaven niVSU4G4VO D OCT te S Dn GONFÊRtNGE van Prof t H FRANCK Offleier d Acndemie de France OVER a diction du theatre francais ENTREE f 1 per persoon Voor leerlingen van Gymnasium H B School en Normaalsohool f O SS Toegangskaarten verkrygbaar aan do zaal dr A VIS IJSENDIJK dr S S HOOÖSTRA iiirnmËöii om contant geld te GOUDA op DIKSDAG 13 OCTOBEIi 1903 des voormiddags te 10 uren aan het Huis geteekend 1 Nr 169 Achter de Vischmarkt ten overstaan van den te HiASTREciii gevestigden Notaria J KOEMAN van eenen lUBOEDEL waaronder eenige GOUDEN en ZILVEREN voorwerpen enzoovoorts Op den verkoopdag van 8 tot 10 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd OPENBARE VERROOPING om contant geld IC C oiida op ÜINSnAQ HO OCTOBEII l 03 des voormiddags te 9 uren aan bet Huis geteekend C Nr 84 aan do Gouwe ten overstaan van den te Hüstrücht gevestigden Notaris J KOEMAN van een goed onderhouden INBO EBEL waaronder KASTEN STOELEN TAFELS SPIEGELS SCHILDERIJEN PENDULES BEDDEN en BEDDEGOED VLOBRKLEEDEN en KARPETTEN GLAS PORCELEIS en AARDEWERK eenig gewerkt GOUD en ZILVER twee ANTIEKE PENDULES enz Te bezichtigen daags te voren van 10 tot 12 en van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Taille en Rokkenwerksters kunnen tegen flink salaris direct of later geplaatst worden by D 8AMSOM IH MiïTKi s EN Costumes IP TE HULR 1 DECEMBER of later HEERENHUIZBN met TUIN 6 Hamers mime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevr gan TURFMARKT H 258 Telephoonnet Qouda Abonnement I 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gfrati Het net is aaagesloton aan het Rgks Intercom comanaalbnreaa Op 1 Juli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden Verkrijgbaar aan het Bnrean ACHTER DE VISCHMABKT p noppB TK KOOP 1 50 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwnarten Een party dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prys van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangsfukken Staarten enz Gezaagde on beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN Itegen zecrjlagen prgs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN DEELEN Een groote partg EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAdISTUKKEN 2000 stuks EIKEN PALRN in Mc afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 sluks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vrnchtboomen tegen den prgs van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOORLEÜGERS BALKEN HEIPALEN HKININÜRKKKEN enz IKPBiN en REUKENl LATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hooi eelhoid ERWTEN ui BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOUT Allee wordt naar verfriesing ter bestemder plaatse geUverd Alles tegen scherp conmrreereiule prijzen en zes maanden crediet bj den Imiithandelaar JOH DAMEN te Cothen eImpötWM Veil wonit verzocht op t iMËKK te letten UIT HRT MAOiZIJN TAM H IIAVKNSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m ïw én een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prgs Voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich l ol do uitvoering van geëerde orders aanbevelende J C BIJ voorheen J BREEBAART Li ONTVANGEN in De Meuwe Winkel Markt A 06 een buitengewoon groote keuze der NIEllWSTE SOORTEN onzer bekende soliede HAITDSCHOElirEN voor Uames lleercn cr Kloderen Lage Prijzen Aanbevelend e A B BABTZIH6IIB ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Firma C LouTdns TELEPHOON No M GEEN beter adres voor alle soorten SCHOENWEEZ dan het Sclioeii en Laanenniagazijii KLEIWEG E 30 tegenover do Kleiwegstcog Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk EEN Hserenhuis met Tuin TE il II IJ It Te bevragen Peperstraat K 77 Kchte Leidsclie Wollen öekeiiifi SGIIKKK V SAI GII OSE N Het iieit bekende inidilel legen liioedarinoede en zennwzwakte Hijiiii veertig jaren Mejnflrouw INTHORN te Noordwgk had bgna voertig jaren gesukkeld aan zware hüoldpgn gevolgd door brnkingon en was daardoor org zwak in bet hoofd Gelezen hebbende van Igders die door do Sanguiiiose genezen waren van dergelgke kwaal besloot zg da ir ook do proef van te nemen Thans schryft zg ons Ik kan u met blgdscliap molden dut do Sanguinose mg waariyk helpt Al ben ik nog niet geheel beter ik gevoel mg veel sterker en dat wil wat zeggen voor iemand die byna veertig jaar gesukkeld heeft Ons zgn verseheiden voorbeelden bekend dat mensi ben jaren lang die boofdpgnen hadden die met braking gepaard g an en dat zg door de Sniiguinose voor goed daarvan zgu bevrgd Prys p 11 f 1 50 fi fl f H 12 11 f 15 Te Gouda bg WOLFF Co Westhaven KLAPWIJK Berkel Rooderys j SPRUIJil Co Boskoop Bodegraven JONKER Schoonhoven V ZESSEN i Zoctermecr VAN WEL mm WATE MDINS MAATSCHAPPIJ Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldag en der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 OCTOBER Pt Directeur 1 C VV VAN DEB LAAK Omnibu sdienst Staa tsspoor De ondergeteekenden geven liierbg bet geachte pnbliok kennis dat het Tarief van heden af is 25 cents per persoon en bij abonnement van 20 ritten f 4 Aanvang s morgens 7 30 tot s avonds 12 uur De dienst is uitsluitend van en naar het STATION DE ONDERNEMERS T 3iT BOTH joh A C 3DB O OBIJ N B Op NABESTELLINGEN aan t Slation aanwezig te zijn kan niet met zekerheid gferekend worden aanwijzende het tijdstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oosten West Indië zijn van all OCTOBER verkrijgrbaar 4 3LP cents per Exemplaar bij de Uitgevers A BRIKKMAIM en Zn LANGE TIENDEWEG