Goudsche Courant, donderdag 8 oktober 1903

ilTRISClJITli kan gebruikt wordcr broiHl in plant van het gowone wittebrood Het is voedzamer onidiit hot de goheele tarwe inhoudt Terwgl nit rle witte bloem de meest voedende bcstiiiiddeelen verd wenen zgn zjj i o n ons tarwebrood behouden lilt benehHlt in plaats van de gewone beschuit bg bouillon koflie thee of raeao a kruim in gehakt en b j het gereed maken van allerlei schoteltjeH waarby brood of beschuitkrnim te pas komen lm tivUitrs voor Neilerhiml en h ulimti n De ederlandacbe Dullcatessenbandel OEBRa UAAMBN Hotterdain Eehte SINGfEE NaaimacMnes voor et ten tal i an ntJverhHd alsook voor alle hiilHhoiiileHik naaheerk Onilrrrlrlil gratis ook ii het moilerne bordoren ii slopiicn SINGER MAATSCHAPPIJ GOUDA Lansi ticndetves 27 Het grodte aantal zenuwkwalen MntaMiKl k tMlinflii tm ft wpl ite b nMb lMrU tM IrftlHWM SJ I rUt iijlin TM In iaaVralli D auMlUk Uit kïu bssi hs w i f 2 SÏ S Ei SéHEsrï S 7 0H na Om i i hin Dr Oaaia wilMaul U VUibefai aa barait oi i M laaaM lOJaMsa praht k r wMmhiMa aan Nat ii ar4 Vaa MrMkaia aaAaa llUkuakataauw aa vat4 wwkaig I prihtllk aar waamhlaa raa Nat Iiaar4 aaaMaal aUvaa Jaar A mké anal4d llljfe aaa ha aaaaw mUi Miaa aea aia Mat Ima caaaaawllia vaMaa w kaigk Mhlttaraada rMBlIatae r wt fa f J IKS5ntif ifiSi III aaiku Maraal optaa éit ala aai daar Uk al adar mmtkxvnm ackja OVER ZENUWLIJDEN ÉN BEBOEBTE tar Mrtnriai BiBMi koPUii r di4 m rt 6h wi u in U k rcratuDhu vwhUriBf p frentlial wM a d r staaw r thanpfa i U ltd v nh uts tntAlio varkrafM nttwerkinf ui r ook vindt mau dutli wttetiH upp iijH t btiii lliifaB nltdt Ni illMha ii4rii dietHiKloM An iwljM cairIJdslliL MmaéTtAókrift fBl UI vftB c tifl aebrin D T tt iiftoccapl taU innoanknudli n ondar wadkt f SMtra aM r arfffMaa au é iiMiX I Pari r UataaiaRt 10 rfti pr mm t frakHaaa r iMaaakMT ua kat kraaktUaliM guiJgki taOb aala laaiMiwalkDr Csha t SlaliiH IraaaiMwa ad r arraad kH laJIkauMit Dr f rwuuar laMatkiar dkaalaar v m kat hai llMl ta Aaaa ttakikwilk Or NkaH kaïlaM lataaraM lad iMi Dwiia dl itMaikaM dirMlatr dar aklvaaa lki arMiaaBki larfaHM iwê tmmmMMmt la Par rM ftaaaré 3M Cm I Atakaakaeh mti ir la Carfa Ür lartaak arraad arti a UrkaHi Okar tak Hil laehi mté dr la Waaaaa Br C toaiaval lata ttrrikrt Kara nd via dM Oaaa all CaalraJ d ky t M M da taiilt IP Franknjt au Tela audarilD Aan tW a vi t ttmmmm mmfl mfr of mindar k HC 4utn 1 f Mta ft M4 MNH Mli ich ltl HJdafi waarvan da kanUttkonen ilju enraaiacka iiao J iiraiaa aakala kMf iBlw ttoadaadra araalaa lkkaikaar1iald a aaBdka d ilaH aikald HkaatatIJki araal as aaktkataülka ta itaaf vardar alia alakti U Mr km oarto aatroAa wai aa 4 UHn au 4a itvolgen Ummm uaala vartaaMlaiaa n n nm m W Hn t tfart laM Bl mtMÜHk kkkfB all ft M dw lawHaklaB m vaw t a r V Pï T ï r ia lrlaaar n itaomloal tiaaadiiliaa iaaartia 1 lUm alatu dia arew aaraalaayaa aaaaarda müit Sók ïat kam vanaaïda wa rkjaUaUM Éka iMtwalkVMii v U giiteren in den voormiddag te MüDchen aaogvkoiaea uit Relchenhall en reist binnen drie dagen door naar Oanaea Een vtjbal oppertioden te Liib eek diebü de jongate atcking arbeidawilligi n bedreigdhadden z jn veroordeeld tot gevangenia trallen van drie weken tot zes raa anilen wegens belemmering van de persoonlgke vruh id Ni heelt de Aaeifluansche nnltimil liunnair Carnegie op de gewone voorwaarden een bedrag van achtdnizend pond terliug aangeboden aan de gemeente Hwanaeavoor een vjlttal bibliotheken i Heden aanvaardt lord Hobert het hemVVOr tweeen oen half jaar toegekende eereborgorschap van Windsor en dan onthnlt by er tovenH een standbueld van prins t hriS liaan Victor in tegenwoordigheid van prinsen prinses Chriatiaan binnenlakdT STATKN ÜKNKIJAAI r K K U K J fC il Zitting van I in idag i Ortober Vooriitter Mr ff baron Mackay Ue Voorzitter zegt iioi niet tii kunnen mededeelen wanneer do aWeeliiigen gereed zullen komen met het onderzoek der aan de urdo gestolde wetsontweriien Vérachillonde aldeelingen ztjii met haar onderzoek nog niet gereed H j stelt daarom voor morgen nug niut te vergaderen terw jl hot onzeker i ol de Kaniet Dunderdag ol Vrijdag openbare zitting zal knnuen honden tJverecnkonistig zyn voorstel wordt nu besloten de volgorde der te behandelen wulsontwerpen aldus vast te stollen lo Verlenging van het Hank octroui 2o Wyziging der Uemeentewet 3ü Teleloonwet Met dien verstande echter dat na afdoening der Bankwet in de aldeelingen zal worden onderzocht het wetsontwerp tot wijziging van eeiiige bepalingen in de Miltliowot De vergadering wordt gesleten De heer J II de Waal Maleajt lid van de Tweede Kamer burgemeester van Westbroek 011 Arhttienhüven heelt aungonoinon do benoeming tot lid van Uedepntcerdo Ntatcn van Utrecht on in verband daarmede ontslag gevraagd uit bet ambt van burgemeester Geiiifiiffdf llericliten In de vergadering der nitgeslotenen te Borne van gisterochtend legde het coniilié dex voorwaarden over De directie zal erkennen dat de arbeiders zich vrti inogiMi organiseeron en dat bij mogeiyke geschillen die door den fabrieksruad niet eenheid gobrurht kunnen worden de besturen dezer otganisatios worden ontvangen uin de zaak met de directie te bespreken namens de organisaties dat alle arbeiders worden aanganunien en ieder aan zyn vroe ger werk ge A iSadat de f abrielt raad een hall jaar bestaan heeft wp l ®n in ntdeeling waar vaste werktielen zyn i lDO niyston zyn opgebangon en nog een hall jaar later oveneeni voor tnkwerken De directie zal overgaan tot bet forniceren van den fabrieksraad uitorluk binnoii ü maanden Leden moeten zijn werklieden zooveel mogeiyk uit elke groep Bazen zgn niet verkiesbaar Kiezen zyn de werklieden die 4en leeltyd van IS jaar hebben bereikt De schadevergoeding voor het wachten op werk wordt door den fabrieksraad vastgesteld en zal bedragen het halve loon ülteriyk maanden na instelling van den fabrieksraad treodt deze bepaling in werking Acht dagen na wcder aanzetting der fabriek moeten alle werklieden aan den arbeidzyn of anders biliyke schadevergoeding vando directie ontvangen Hbl Uisterniiddag even vgf uur we rd het te Arnhem plotseling noodweer Over do stad trok een onweersbui die gepaard ging met londvloedachtigen regen en een wind als een orkaan In het park van Mnsis worden eenigo zware takken van do populieren ge i sehenrd De straten waren in wilde stroomen herschapen Op vele plaatsen drong het water de huizen binnen In do Spykorflraat word oen steenonachoorstecnpüp van eene w iningafgeslagen aan den Sonsboeksingel naby een waterval werd oen groot stuk grond weggeslagen enop don Velperweg werden twee boomoii ontworteld A O Hel D V Sbr meldt Gislorennamiddag arriveerden He milllnftie doktoren Deknalol en 8chry er te Printren lage teir einde do seelie van het lytt van den vermoorden V Willemsen te verrichten Nadat deie schonwiog had plaats gehad werd bet Ijjk VMi den vermoordm jongeling onder politietoezicht begraven op het K kerkhof met de gewone kerkelgk plethtigheden Kr heersciite eene diepe atilte Kkn ieder cheen onder den diepsten indrok te v keeren van de noodlottige gebeurtenis De familie en eene massa belangstellenden namen plaats in den droeven stoet En uit menig oog werden dikke trjrfen eggepikt Op het gemeeutehuii werden duma nog verscheidene personen die by het toebrengen van den steek tegenwoordig waren door de raarcchttUBsee in verhoor genomen Gisteren is te AntTcrpen ingevolge lastgeving van den procureur dea Koning op signalement der Bredasche justitie gearresteerd M i Jansson do vermoadeiyko moordenaar De correspondent der N R Ct to Borne seint De besprekingen gistermorgen tasseben het comité uit do werklieden en do directie der stoomspinnergon gehouden heeft geen lesultaat gehad Het comité wenscht do eiscben in hnn geheel aangenomen totwyl de directie bereid is 1 ulle werklieden weer aan te nemen uitgezonderd den spoelersbaas Kooiker on 2 een arbeidersraad te formeeren binnen drie maanden na de upening van het bedrgf Alle andere eischcn van het coaiité worden haars inziens door invooring van pont 2 overbodig gemaakt Men schrgft uit Waspik over bet daar voorgevallene aan de N R € De verhouding tusschen een zeker echtpaar alhier was sedert oonigen tgd van dien aard dat het publiek zich gerechtigd achtte om een werkzaam uandeot in de verzoening te nomen Hel besto middel daarvoor oor i doelde men zooals het meer op kleine plaatsen gebeurt het brengen van eene serenade van ketelmnziek en liedjeszingen Dit gebeurde op Woensdagavond Maar treuriger werd liet Vrgdugavond toen na herhaalde sommaties van de ontboden marechaussee oin rustig naar huis te gaan eenige gezeten burgers aan t hoofd van de bende de politie gingen aanvallen zoodat er zelfs van do vuurwapenen gebruik gemaakt moest worden en er aan beide zyden eonigen gewond werden Middernacht kwamen meer marechaussee uit Waalwgk ter versterking en ging do menigte ten slotte naar huis Zaterdagmorgen zgn er 5 personen gearreateerd als do hoofddaders van hot verzet tegen de gewapende macht nl B T H de B V H do B A W de B C A v S en D V Het treurigste ia dat vier er van tot de gezeten burgers onzer gemeente behooren B Middags verscheen het parket uit Hor togcnbosch ter plaatse terwgl de verdachten naar s Hertogenboscb getransporteerd werden Zaterdagavond en Zondagavond is het rustig gebleven dank zg het verbod van samenscholingen van meer dan 5 personen en do aanwezigheid van een tiental mare chaussees te v et en te paard Men schryft nit Haarlem jisteren nacht heeft zich iemand door overklimming en braak toegang verschaft tot een huis aan de Leidschevaart vroeger bewoond door wyien den heer C van dor Veer waar gisteren bodhuia gehouden zoo worden Het word opgemerkt door een Hinken ongen ker die alarm maakte waarop do d ef in den tuin over de schutting kwam Hg wist 4iog weg te komen door te dreigen met een revolver te zullen schieten Zyn signalement ti echter bekend l it Haarlem meldt men De rechtbank alhier heeft gisteren failliet verklaard 1 C K de man die voor 14 dagen getrouwd met veel chic zoo plotseling was verdwenen Het faillissement vjsrd verleend op verzoek van den banketbakker Unssenhoven die het tronwdinor had geleverd Do vrouw van K die voorgeeft een natnorlyke doehter van een graal te zgn moet er nu vandoor zyn gegaan met iemand die paa uit de gevangenis is ontslagen waar hg zat wegens bcdriegeiyke bankbreuk De curator mr Obroen zal het liBis in de Langendgkstraat laten opensleken en le schuldeischors hopen dat daarin nog iets van het door hen geleverde gevonden zal worden Men schrgft uit Utrecht De voorbereidende maatregelen waarmede men hier aan hel ntraalstation der Staataspoorwegen met groote kraoht bezig is ten behoeve van de tunnel die tor verbinding van de drie perrons wordt aangelegd zyn van zeer omvangrgkon aard Met zware balken van Amorikaanscb grenenhout wordt de gzeren kap vai het station Ier plaatse waar men aan het uitgraven is gesteand Met gelgko zware balken ordt de uitgriving versterkt aan do zgde waar baiten de overkapping een goboaw staat waarvan de bodem daardoor voor wegiakking moet worden beacbermd Tnaschen de perrom waar de ipoorwegraili gelegen zijn worden aan beide zgden van de aan te leggen tonnel zware palen in den grond geheid die later zuodra met de oitgraviug onder den spoorweg zal worden begonnen door balken zatlen vereenigd worden waarover dan de raüa worden gelegd Welken arbeid voor dit laatste werk zal worden vereischl kan meoaicb denken daar alleen gedarende den nacht het spoorwegverkeer over die Ignen kan gestaakt worden en das eiken nacht een gedeelte spoor over die balken moet worden gelegd en voor bot veilig verkeer van den volgenden ochtend moet worden gereed gemaakt ih ia die balken door wordt dan de tonnel uitgegraven en voltooid De verbinding van de perrons zal thans op die wyze worden inlüericht dat aan de zuidzgde van het station het thans schuin afloopende perron van het retiradegebonwtjo aldaar naar den uitgang komt te vervallen Met eenige treden afwaarts komt men in eene niet overdekte raimte die men met eenige treden opwaarts bg den uitgang weder verlaat In hot midden tusschen die beide trapjes is de ingang van de tunnel waarmede men het 2o en 3e perron bereikt voor de daar vertrekkende en aankomende treinen Het geieed komen van dit werk zal nog wel eenige maanden op zich laten wachten doch het zal dan zoowel voor het gemak als voor de veiligheid van het publiek ongetwgleld eene groote verbetering zgn Rechtzaken De Rechtbank te Kotterdam veroordeelde gister o a A de L 50 jaar graanhandelaar te Waddinxvoen wegens overtreding ter zake van plaatselgko belastingen aldaar tot f 5Ü boete subs 10 dagen hechtenis P C K 20 jaar boelMtnecht te Bergambacht wegens mishandeling tot 10 dagen gevangenisstiaf U v d P 44 jaar logementhouder on C K lO jaar beiden te liouda wegen diefstal van eene hoeveelheid gras ieder tot f 2 boete subs twee dagen hechtenis C S 24 jaar arbeider te Waddingsvecn wegens woderspannigheid tot 14i dagen gcvangcnisslrnf P S 21 jaar koopman te I opik wegens miihandeling tot 5 dagen gevangenisstraf Vervolgens stond terecht A J T 21 Jaar schipper te Botterdam bevond zich op een 3den September te Gouda waar hy voorbg een poort kofnende daarini een rywiel zag staan Met het doel zich dat toe te eigenen had hg het van daor weggenomen Te vergeefs had hg getracht hot te Moordrecht te gelde te maken waarna hg was gearresteerd en met het rgwiel naar Gouda was teruggebracht alwaar hy do plaats had aangewezen van waar hii het had weggenomen Het rgwiel bleek toe te behooren aan dr J H Bakker Niemeger Daar T reeds vroeger veroordeeld was werd thans een jaar gevangeoissti af gefiiscbt De verdediger mr H M A Schadee bracht eenige omstandigheden bg die z i aanleiding konden geven om eene geringere straf op te leggen Amsterdam 5 October 1903 Als nieuw ingekomen wyzigingen vanvraag en aanbod in het Weekblad van de ommissiobank te Amsterdam vermeldenwy U do volgende fondsen GEVRAAGD Aand Cnltuur Mg Langsoe 116 pCt Haarlemscho Hypb 125 Volgest aand Haagsche Assurantie ompagny voor Brandvan 1805 132 Aand Bataviascho Zee en Brand Assnrantio Mg 2C Ned My van Verzekering 80 Oost Ind Zee en Brand Assn rantie Mg 16 AANGEBODEN Aand Amsterdamsche Voorachotb 100 pCt Wissel en Effeclenbank te Rotterdam Ie Serie 120 Ublig My het Valkenbosch tot expl van bonwterreinen 100 Aand Asahan Tabaksbonw My Bod Cultuur My Djae 3 Preanger Kofflo Cultuur My Tjihtroes Pahajoe 37 Pref aand Nod Weat Ind Expl en Mgnbouw My Bod Oblig Stadsschouwburg Mg 65 Mij tot expl V Rbeinische Kohlensaure Werken Bod Aand Mg tot expl v C G Btimmenhilller scbe KoolunrenZonrstofwerken 85 Watergos My systeem Dr Kramers en Aarst Bod Nederl fabriek v Werkt en Spoorweg Materieel Serie A 70 Ned GatU Pereba Mg Bod Commanditain Vennootscbap Martyn o 20 Handelsvereeniging HollandBombay Bod N V Koellt v b Bramner Co Bod Bo4 Bod 32 150 Bod Bod 21 25 155 90 Indsstrieele Hg Wilbermina Veem Mg t expl V h Beatanrant Biche ArnbeBache Hypotheekbank 10 pCt gestort Transport My Holland Noord Friesche Lokaal Speor g Mg 170 Bod 147 70V f 290 T5 IJsel Stoomtram Mg Nederl Alg Mg van Levensverzekering Conservatrix Bionenl Vaart Risico My Ned My V Verzekering s Gravenha gsche Mg ter Verzekering tegen Brand en Zeegovaar Stoomtrawler Visscherii IJmoiden Opr Bew Groninger Waterleiding My Tilburgsche Waterleidinimü bew Holl Hypb van Deelger NedoCI Amerikaansche Stoomv My 260 pCt 102 16è 20 30 Amsterdam 6 October 1903 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 6 October door tu sscheakomst dier bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Commissiebank te Amsterdam Commanditaire Vencootteb 0 78 60 van Cappelle Co Cnltuur My JCeyoe Enak Ned Ind Houtaankap Mg Rotterdamsche Coltnor Mg Lobsaon Asphalt Mg Goud Exploratie Mg Skadan Droogdokmg Tandjong Priok Ifiü Nederl Scheepsbouw Mg 110 5 pCt Oblig Rotterdamsche Droogdok Mg Aand Noord Noderl Beetnorlelsuikerfabriek ex dividend Batavia Arhk My s Gravenhaagscbe Hypothb voor Nederland 10 pCt gest 210 72 35 79 101 75 101 Pref aand Oostersche Hypb Aand Zuid Amerika Lyn 5 pCt Oblig Batavia Electrischo Tromweg Mg Aand Amsterdom Londen Verzekering Mg 50 pet gestort Ongevallen Verzekering Mg Fftium 4 pet Oblig Gemeente Helcer 58 Aand Waarborgfonds Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderwoningen 3 pCt Oblig Nederlandsche Vationale Vereenig van Werklieden te den Haag 50 Stadsnieuws GOUDA 7 October 190 3 De heer Th Franck ofScier d académie de France die met een aanbeveling van den min van binn zaken voorzien een reis door ons land onderneemt om voordrach en te houden over 1a diction du Theatre Francais hield gisterenavond ook hier ter stede een conference hoofdzakolgk bestemd voor leerlingen tan Gymnasium hoogere burgerschool on andere inrichtingen van onderwys Hy behandelde daarin de uitspraak volgens de regels geldende aan het eerste B rajucka tooneel de articulatie en den versbonw toegelicht door allerlei voorbeelden en voornaraeiyk door de voordracht van eenige bekende fabels van Lafontaine Het was een interessante leerzane voordracht die ook door enkele leeraren en andere belangstellenden werd bygewoond Onder den naam Kennis en Geloof is alhier een vereeniging van R K jongelingen opgericht waarin door een priester godsdienstige politieke en sociale vraagstukken zuilen worden behandeld Als conferencier werd aangewezen pater Bonaveutnra oit het klooster te Woerden Staande de vergadering traden 72 jongelieden ale lid toe Het bestnor bestaat nit de beeren mgr deken Mallngré eere voorzitter pastoor Tack voorr J G Kropman 2e voorzitter C H Engels Ie secr dr A A C Hofmaan 2e secr G Boaters peuningm C P W D ssing en C H Koemani bes aaraleden Da Oldeman van Haaatroéfat zal Zoodak ten 10 uur de predikbeurt vervollen in da R emonstrantsche kerk in plaats van Ds G van Gorkom van a Oravenhage 0e Ie iBib J van Kaatboven en L A Vogel beiden van het 4e rog inf worden 15 dezer ontheven van hunne detacheering aan d normaal scbietscbool te s Gravenbage Stolwui Voqr den werkman P d B ie dienst van den heer J Schilt kaasbtnde lau alUer wta b t Zondag een worelheat dag Toen toch waa bet 25 jaar geladen dot bg t de arma in dienst gekomen was en die dag mocht niet onopgeoerkt voorbggaan Door de zorgen van zgn patroon en diens ecbtgenoote werd de jobilaris wien tevens een geschenk in couvert werd aangeboden in de gelegenheid gesteld om den gansebeu dag met zgn gezin en s avonds met familieleden en kameraden naar hartelust leest te neren En de vreugde steeg ten top toen in den avond de heer S met züne ecbtgenoote een paar oren in den kring der teestgenomen kwamen doorbrengen Mocht er ooit een bowgs gevraagd worden voor de goede verstandhouding die bestaat tusschen den heer S en zyno ondergeschikten dan kan men terecht wgzen op den dag van gisteren Ën zoo zgn er al meer van die dagen in de firma gevierd de oudste knecht telt reeds 59 een tweede 35 en de daarop volgende 30 dienstjaren 373 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Woensdag 7 Oct No 3174 f 100 0000 866 8920 10806 en 19976 iederf 1000 1503 1744 4106enl811 iederf400 14929 en 19628 ieder f 200 810 1447 3152 7802 7919 8454 8860 1260 2 13245 13998 17443 en 18305 ieder f 100 Pryzen van f 70 22 3311 5541 8163 11168 15053 16732 149 44 48 8284 11274 15107 16843 338 3458 88 8436 11873 58 16990 414 3502 5673 65 11853 66 17050 91 3639 5892 8523 11927 15361 17217 814 3746 6030 8658 54 15466 33 769 54 72 63 12146 99 66 70 3814 6177 8746 12718 15505 17320 aOS 56 6291 61 13045 7 23 1043 60 6321 8868 65 15B01 78 82 3985 37 8982 13157 20 17470 1914 4 246 91 9021 13339 29 17575 1370 66 6482 9372 13426 15743 17621 1434 4397 6667 85 50 56 35 66 4478 90 9469 63 15808 781612 4523 6858 9695 13532 49 88 28 4687 6987 9702 49 59 17707 87 93 7029 9969 13870 16045 17906 nOS 4708 66 81 J4031 98 93 87 4934 7112 10237 34 16105 18000 2114 47 7235 45 46 26 18170 2876 5007 36 60 82 47 18559 2606 45 38 10396 14216 63 18645 61 49 44 10492 20 16 209 80 8648 93 56 10599 23 94 192 H 2789 5128 7698 10642 38 16320 80 98 5303 7786 79 39 16432 72 2808 52 7805 98 48 56 19642 67 56 7900 10955 14341 87 197883095 5419 62 79 14669 16624 200503184 20 8006 11035 14865 95 20155 38 29 47 63 96 16729 20383 98 89 78 41 20429 20540 83 20544 20561 20564 20600 20849 20938 20955 FOXiTOTIBl GEVONDEN VOORWERPEN In de maand September zfn aan het bureau van politie te Gouda gedeponeerd 1 sleutel 1 lombardbrielje 1 katoenen handschoen 1 cahier t n van N C Smigera en 1 fietspomp Voorts zyn te bevragen 1 gooden ring bg A Verzg l Tnrisingel 156 1 kompas by H de Heas Pr Hendrik straat 405 1 gewicht K G by C Laleber Spoorstraat 201 3 boeken Chr Gezondheidsleer by A V Harte Nonnenwater 4 1 hondenbalsband by J v Katwgk IJssellaan 738 1 zilver broche by P Balen Crabethstraat 229 1 ceintanr van elastiek bg J Aret Ooawe 30 1 lederen riem bj Ver noulen Harkt 101 1 hloedkoralen armband met goBden slot by K de Weger Prins Hendrikstraat 291 1 bl edkoralen ketting by J de Vries Bleekerssipgel 108 1 portemonnaie met geld bg A de Mink Nieuwe Haven 45 1 Charivari by P vaii Leer BoelekMe 102 1 kinderboratrok by D Fokkers Kaiperstr 201 5 loten Oudewater bg C van Dyk Groenendaal 30 1 portemonnoi met geld by O Ovorbeek O Haven 36 1 zilv rine by F de Vries Bleekersingel t08 21uierdoeken bü A de Waal Robaarsteeg 154 1 pal aplnie V olksgaarkenken 1 zwart lederen porteBonnai met geld bg W Rgmenam Veerstal 1 zilv dames horloge by K Jonkheid Rott dyk 2 1 portemonnai met geld en sleoleltje bg i Prenger Bogen 124 1 zilv broche by H Barendse Winterdyk 88 1 knipmes by 6 V d Dongen Markt 149 1 gooden dames cylinder horloge met nikkelen ketting by B V d Akerboom Ooove 143 1 borstel by W Groeneweg Ridder v Catsweg 122 1 kinderoohoen by G Goes Gouwe 201 1 knipmes by H de Heus Pr Hendrikstr 405 1 zilv broche zeeuwkh model by O Nieuwkoop Kamemelksloot 681 1 schaar bg C van Ham Kaiperstr 290 1 lot BtadHamburg P de Grnyi Totlsingel 106 1 boezelaar by J Oostorbeek Torlmarkt 173 1 ro cenkrans in étui bg C van Velzen Ooiwe 8 1 U m k J A v d Paiw Gonwe 31 1 schop bg G Ideabnrg Klei wegsteeg 5 1 kinderpet by M Belonje Keizerstraat 105 1 portemonnaie met geld bg W Jansen Groenenweg 1 Sleutel by W Groenendgk Dubbelebourt 1 1 gesloten bus by P V d Toorn J v d Hegdenstraat 42 1 Schroevendraaier bg A Kraan Keizerstraat 181 1 rozenkrans bg C v Leerden Lemdulsteeg 204 1 knipmes bg D IJaaelstein Vest 161 1 beageltaschje bg H de Zeeow Parady 29 1 nikkelen remontoir horloge met ketting bg G Nooteboom Korte Raam 88 1 zak inh kaatsbal en zakdoek by C Poule Vrouwensleeg 194 Gouda 5 October 1903 De Commissaris van Politie W N V GARDEREN Kaoiongerechl te tiouda Stririzitting 7 October 190è Spoorwegwet overtreding A V H te Nieuwerkerk a d IJael f 2 subs 2 dagen Kieswetovertrediog P B L D K en A V allen te Gouda ieder f 1 suba 2 d Leerplichtwet overtreding A N te Bleiswyk G V te Gouderak W B J H M v K en W I alleu te Moordrecht ieder I 1 subs 2 d G de K te Moordrecht I 2 subs 2 d G V L te Gouderak f 3 subs 2 d 1 d B te Moordrecht I 2 subs 2 d Reglement van Politie op de Gouwe T V te Rotterdam f 5 subs 3 d Reglement op de wegen en voetpaden in de provincie Zuid llolluiid W K te Mondrecht f 0 50 subs 1 d J N te Zevenhuizen en J S te Zegwaard ieder f 1 subs 1 d A d T te Moordrecht f 2 sub 2 d P J V N en J G P beiden te Rotterdam ieder f 1 sabs 2 d G W te Waddinxveen f 2 subs 1 d e V M te Moordrecht f 2 sobs 2d W R te Gouda en H A te Moordrecht ieder f 3 sobs 3 d Algemeene Politieveiwrdening van louda C K J G E E K P J H en 1 D E allen te Gonda ieder f 0 50 subs 1 d A IJ woonp aats onbekend en P V te Gouda ieder 11 subs 1 d T V R te Gonda en W F W woonplaats onbekend ieder f 1 subs i d Art 427 aanhef en sub 5 W v S D V te Moordrecht f 2 ubs 2 d Nachtelgk birengerncht G J B en A K te Gouda ieder f 2 sobs 2 d EEN NIEUWE SOftTEEBING lASSENENUmMB VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA TeleiHoou f 91 KlURS VM ROTTERDAM DINSDAG 6 OCT L K iT K Staattletninijen Risuan Ubligatieo Geconsolideerde GR 625 1880 4 95 TiEKiJK Geconverteerde Leening Serie C 35 35 GeconverteerdeLeeningSerieD 32 AzM Japan Obligatiën 1889 4 83 Mazico Obligation Binnen Schnld AH 1 2 3 en 4eSerie 6 40 BiuLZiLie Obiigatien Funding Loan L 20 100 1898 5 lOlV InduitrifieU en FinattewU Ondemtmingtn Schnldbrieven Nederl Credieten Voorschotbank 4i 100 Hypotheek Banken Alg Hypotheekbrieven Eerste Nod Hypotbeekbrièfbunk 4 99 Pandbr Frieach rouingscheHypb 4 lOOV Pandb Holl Hypb 4 99 Pandb Maas Hypb 4 99 Pandb N A HypotheekbankUithuizen 4 100 Hypbr Residentie Hynb 4 100 Pandbrieven Bottei ra8obeHypotheekbank 4 101 dito dito dito 3i 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Nederi Hypotbeekb teVeendam 4 100 Pandb ütrecbtsche Hypb 4 99 Pandb Vaderlandsche Hypb 4 9 i Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zoid Holl Hypb 4 99 IMvenen OWigallén Mg tot Expl La n TOB Uoerdervoort 1902 4 98 SpoorvtglMningtfi NuooDAuRiKi Atchison To peka en Santa Fé Cert van gewone Aandeden 63 Kansas City South Rw Comp Aandeden 19 Southern Paciflc Gow Aand 41 Bbuiliz Oèste d Minas Oblig 5 46 Prtmieleenin en Bkloie Loten Stad Antwerpen 1887 2 lOIV Loten Stad Brossel 1886 2 101 Hosuigijï Theis Regulir Ge sellscbaft 4 156 Araiai Congo Loten 1880 42 llerfsi 1003 ONTVANGEN do NOUVEAUTÉS in CostuniPS tailleur UKURNMANTEI S eelilwaUrpr iol en Najaarsmantels Pa 8AJIIS01II il VI KTKlNTIi iN Sollicitanten naar de betrekking van ONDERWIJZERES aan de ilERHALING SCilÜOL VOOR MEISJES kunnen zich schi itleliik bg den Burgemeester aanmelden véór don 12 dezer Gouda 7 October 1903 Heerenliuis met Tuin TE IIIIIU C BiMdB iU baniM Wil dwrkM tttatlk dnHMTliii I dinriiidlog opiwdiu Jjjj a5j frt r n Te beviagi n Peperstuat K 77 EEHIDBErOTTANTIES Hru wordt lerzorhl p t MEUK telrileu OIT H T MAOtZU li M lUVËNSWAAY ZONEN OORINCHSM Ovte TfiËKËN wordmt Afgal rerd ia veriegeliie pakjtts vau vtf twéê H êêH hot en etn AW on f met vermeMind ran Noiiimer ar Pry voorsieu van nevHtintaaAt Mffk rolg iiR de Wet jfwlejH VacU tot de uitrooriit TUii f verde orders aanbevelende j G nuf Toorheen J BREEBAART Li tm H btitt oMchAdtlykMi m g makkilyltatt poetsmlddcl voor Hccru tD vooral dftmti en KlndersctiMnwerk IfdtAppreluarTanC M MUIIêr 4 C tvili Btlitk Str 14 op num tD fabrltktmtrk rtmUv ly Hmth WMaUwi M OMMMt H atariM i uat êMH Mla9f I r W irtMUM ArafcM x = x = s o o s ÏIENDEWEG 59 Oiiltaiigcii llaii lainp ii eii Mfaaiidc l am oii AN iLANTAAUNS Petroleum Kachels renkloo 4 gev4iailou s C rHSïffi ïSa gi l KA ill M S woi deu mik in HU UU jï K v ii