Goudsche Courant, zaterdag 24 oktober 1903

van oorlog o beleg 1iet militair gezag de beschikking erlangt over telegrafen en telelunon al dan niet voor openbaar verkeor bestemd Do Minister van Watenitaat weeg Mr Tydeman die het telefoongebeim slecht in zeer speciale gevallen by de wet bepaald wilde geschonden zien er op dat de bestaande strafbepaling tegen schending van bet telegraafgeheim ook van toepassing is betreflende schending van het telefoongebeim Overigens is de Minister van Jnstilie voornemens de zaak nader te regelen in bet Wetboek voor Strafvordering Het wetsontwerp is daarop aangenomen niet 51 tegen 7 stemmen Hierna werd hot debat over bet ontwerp aangevangen hondende nadere bepalingen betreffende mijnontginning De heer Van Kol betnigde sympathie met de strekking van het ontwerp Hü wees op den omvang der govaren by toenemende ontwikki ling der mOnindustrie on drong daarom aan om tjjdig krachtige maatregelen te nemen ter bescherming der arbeiders Door strenge inspectie en flinke handhaving der voorschrilten moet de ministei zorgen bet belt in handen te bonden Spreker kan tot zyn genoegen constateeren dat hom by een pei sooniyk onderzoek gebleken is dat bg het ineerendeel der Ijimburgsche mdnon o a in Üranje Nassanmyn do loonen vry bevredigend zgn ok do acbachton waren goed en solide Kchter geeft spreker toch cenige wenken in het belang der veiligheid van do arbeiders Ook verheugt t hem dat vroegere misstanden in ds Unborgsche mijnen zoo goed als verdwenen zyn In de mgn Willem Hophie daarentegen zgn de toestanden nog slecht O m wenschtn hjj de oprichting van een hospitaal in het myndistricl De heer Nolens sloot zich boofdztkeiyk aan by de wenschen van den heer Van Kol in bet belang der bescherming van de arbeiders De ministor van waterstaat beloofde overweging van de wonken van den heer Van Kol en verklaarde veol te gevoelen voor het denkbeeld om de arbeiders in do inspectie te betrekken Aan de l rov Htaten van Z Holland is nededeeling gedaan van een adres van verscbillondo vureeniglngen van Uoomkwoekers te Doskoop in zake do heffing van invoerrechten o j bootnün planten groenten enz in Dnltschland mot oen afdruk van een dros van led Hiaten aan 11 M de Koningin waarin hot rollego waar do belaijgen Tan den tuinbouw in dit gewest zoozeur hiermede gemoeid zyn op den ornstttvan dit gevaar wyzen en de door adressanten voorgestane belangen met den meosten aandrang by H M voorstaan Adressanten hopen dat het onze regoering gelukken zal onze tuinbouwproducten hoornen en planten vry van invoerrechten te houden daar indien Duitschland een invoerrecht van hunne producten zal heffen hun vak en in t byzonder do gomeonlo Boskoop alamode de boomkweekeryen in Naarden en Oudonbosch welke naast Boskoop den centra s vormen voor den uilvoerhandel in boomon en planten naar Duitschland ann den ondergang zyn blootgesteld te meer nog daar afgesneden bloemen zyn iVrygesteld vnn invoerrecht In hot adres van üed Staten van ZuidHolland aan Hare Majostelt de Koningin in inko do helflng van invoerrechten op tuinbouwproducten in Duitschland geven zg te kennen dut zy in afschrift kennis hebben bokomon van een adros onlangs door verHchillondo verecnigingen van boonikwookors te Boskoop tot den minister van waterstaat handel en niiverlieid gericht waarby de aandacht wordt gevestigd op de hooge invoerrechten op hoornen en planton opgtenomen in het ontwerp tariofwet zooals dit do i r do wetgevende macht in Duitschland voorloopig is vastgesteld dat immers do uilvoerhandel van in Boskoop gekweekte boomon on planton naar Duitschland zooT aanzienlgk Is on dat mocht dit onlwerp tariolwot in Duitschland onverandord tot wet vorhovon worden dit zeker aan dien ultvoorhandel oon govooligon slag on toobrengon waardoor do Boakoopscho kweokcryen in haar bestaan bedreigd zoudon worden dat bovendien hier do belangen vnn de groentenen vruclitontecit in deze provincie mot name in het Westland alwaar do uilvoor van groenten on rncbten naar Duitschland in do laatsto jaren oen hoogo vlucht hooft genomen en steeds Btygende ia in niel goringo mate op bet spel staan daar tal van artikelen in het Westland geloeid die tot dusvekre vry van invoerrechten zgn door hot bedoold ontwerp taricfwet aan het gevaar worden blootgesteld van door een hoog invoerrecht getroffen te worden o a verschillende koolsoorten en groenten meloenen rabarJ or asperges tomaten versche druiven noten en haielnoten aardbeien frambüion nbrikoion perlikon pruimen appelen en peren dat ig ten volle overtuigd zgn dat de regeering zich volkomen bewust van het groote gevaar dat voor den Nederlandschen tuinbouw kier van de zgde van Duitschland dreigt hare aandacht aan deze zaa t heeft gusclionken en zooveel mogelijk zal trachten dit gevaar te keeren dat zg echter waar de belangen van den tninboow In dit gewest zoozeer hiermede gemoeid zgn hebben gegiecnd niet in gebreke te mogen blgven op den ernst van het gevaar te wgzeii en déze bf langcn met den roeesten aandrang bg uwe m ijesteit eerbiedig voor te staan Oemcng de UfritïliU ii Do oommissaris van politie te Den Helder verzoekt de aanhouding van K K Louwerts geboren te Ngmcgen 21 Hopt 1879 zich no4mende Kvangeliedienaar tot genezing van ziel en lichaam colporteur van bet blad Zion s Boodschapper uitgever C B van Ijeeuwen te Amsterdam Het is gebleken dat hg gewoond heeft respectievelgk te Woudenberg te itenkum te Horssen en te Heemstede en tnsschen 28 Sept en 1 Oct jl gelogeerd heeft te Haarlem in het logement Volksbelang aan den Jansweg Hg maakte zich sc juldij aan diefstal en oplichting ten nadeele van eenige te Den Helder wonende personen De offlcior van justitie te Breda de heer Spcyart van Woerden is gisteren naar Castolr vertrokken Eergister zgn 2 Belgische agenten te Breda geweest om inlich tingen te geven Het vinden der parapluie van Mu Braspenning komt ook ter sprake Belgische agenten chgnen weer nieuws te hebben gehoord omtrent deze zaak hetwelk zy aan de justitie hebben meegedeeld D V Nb Ulsterenoebtend om half twudl zoo meldt de Daily News was er sedert 1 lanunri van dit jaar meer regen gevallen dnn ooit in oen vorig jaar te Iiondcn waargenomen is sedert hot Brilscho Meteorologische instituut zyn waarnemingen begon in 18CÜ Pot dusver hield het jaar 1879 bet record met il 99 inches gistcronovond om zes uur was reeds een hoeveelheid van 32 18 in verkregen 81 74 cm De Daily News geeft natuurlgk slechts om de curiositeit van t geval de volgende berekening Kr is geen roden wanrom do rost van het jaar buneden het gemiddeido zou blgvcn ton aanzien van den regofival Bg deze onderstelling zou het bedrag voor het goheele jaar M M in worden 94 74 cm Kn dnn volgt de o vergelgking met de natste jaren voor Londen sedert 18 i In 1866 i0 63 in 1872 1 in 1879 n 99 in 1880 0 U in 1903 naar schot ling ilM in Vergeiyk daarmede de droogste jaren 1884 17 04 en 1898 17 82 Ook 1902 wa3 bgzondor droog 20 67 Dus is er nu reeds meer dan anderhalf maal zooveel regen gevallen als in het geheele vorige jaar Kn het regent al maar door Op de paordenmarkt te Montfoort kwamen 2 landbouwer overeen een veulen ter waarde van 90 k 100 gulden by wicht to vcrkoopen Do kooper zou 50 cent per pond dus f 1 per kilo betalen Men ging onder toeloop van vele nieuwsgierigen die dit zeldzame geval wilden bywonen naar do stadswaag het veulen ging in een hok op du schaal en do waagmoestor constateerde een gewicht van 21r Kö oodat het veulen word verkocht voor f 276 liet geval werd in een kofflchuis besproken on daar wos warompol oen boer dio om f 1 K zou wedden dat hot veulen niet zoo zwaar was Wederom naar de waagl Oaar bleek andermaal d hét dier werkeiyk de wicht had Do kooper in het bezit van een duur veulen kroeg op die manier f lOü in do hand Moraal Kon boer kan wol een koe of een varken taxoeren maar heeft geen begrip van hot gewicht van een veulen Oocdkoop reizon Ken in Duitschland op te richten maatscbappg wil de pryzen der spoorwegkaartjes mot 2t ik 0 pCt verminderen Duartoo wil zg boekjos uitgeven waarvan het eerste blad het spoorwegkaartje bevat terwyi de andere bladen zyn ingenomen dpor dvertentien reclames era Deie boekjes zouden dan by de boekhandelaren liiosken en worden verkrggbanr geMeld Aan de spoorwegniaatschappgen betaalt deze maatschappy natuurlgk de volle rryzen voor de kaartjes De opbrengst van do advertentiSn zal het mogelgk maken de pryzen der spoorwegkaartjes te verminderen en toch een winst aan do maatachappg te bezorgen Het Pruisische spoorwegbestuur onderzoekt deze za k ernstig torwyi zg naar men zegt ook hier te lande iu ernstige studie is i under veel leiMtbeilryt en met plechtige toMpraken ia in tegenwoordigheid van den groothertog en erf greothertog van Baden en hunne gemalinnen te Bretten het Melanchtbonhuis geopend Bg de plechtigheid waren honderde predikanten en hoogleeraren in de godgeleerdheid uit alle streken van Duitschland en vertegenwoordigers van de consUtories uit de Palts de Klzas Beieren van verschillende regeeringen en van oniveraiteiten aanwezig Men meldt aan de X R Cl De 19 iarige matroos fle Bruin te Schoveningen teruggekeerd heeft een ysolgk tafrcel opgehangen van de uitgestane ellende voor rerscheïling waar de SCH I door storm overvallen is uiteengeslagen Hg zelf is op een kliiifhoold waaraan hg zich bad vastgeklampt en nadat de ISjarigescheepsjongen dien hg op de schouders had van hem was afgerukt en onder hartverscheurend gejammer was verdronken door de reddingsboot gered Op de schuit had men alles gedaan om de aandacht te trekken en toen ille flambouwen verbruikt waAi had men al wat maar eenigszins los nont en houten voorworpen waren aangestoken Maar do reddingnboot kon niet snel genoeg naderen en de laatste toevlucht voor allen was do mast tot ook deze brak en een prooi der golven werd In de 2de Van Hwindenstraat te Amsterdam is Woensdagavond plotseling een gezin in rouw gedompeld Op de 2e etage vnn t buis no 64 in die straat woont de weduwe Balke met vier kinderen waarvan het oudste een jongen van ruim 15 jaat bakkersleerling is het tweede een jongen van 13 jaar die bg een oom het schilderen leerde De beide jongens kregen Woensdagavond een kleine ruzie en toen nam do oudste Ko een schaar op en wierp die zyn jongeren broer Cornells genaamd naar t hoofd met het ongelukkig gevolg dat een scherpe punt van de schaar de halsslagader trof Groote ontsteltenis in t gezin De buurman van drie boog kwam op het geval toeloopon en wilde den gewonden knaap naar het Burgerziekenhuis brengen doch onderweg bezweek de arme jongen al nan bloedverlies Toon de buurman mot hem in het Burgerziekenhuis aankwam kon daar slechts de dood van den jongen geconstateerd worden Ko was na zgn onbezonnen daad het huis uitgeloopen en werd later in de 2e Oosterparkslraat aangetroffen door een neef die h m weer naar zgn woning bracht Nog Woensdagavond laat onderging hy een verhoor door den commissaris van politie van de 4o sectie den heer i B Daman die wegens oiignsteldheid van den hoor van der Wiele ook waarnemend commissaris is in de 5e sectie waartoe do 2de Van Swlndenstraat behoort Hot diep treurige geval ttfaarbg van opzet geen sprake is verwekte weel deelnoming in de buurt Langen tgd stond Woensdagavond oen talrgke menigte voor de woning vnn de weduwe Balke betongeluk te bespreken De moordenaar var Kugénio Fougère heeft zich dus reeds zelf terechtgesteld zooals Reutor Woensdagavond seinde César Landermann had ann zyn broeder verteld dat bg medeplichtig was aan den moord van Kugónio Pougère en haar dienstbode Volgens hem had hg evenwel op wacht gostaan en had Marguerite Uiriat de beide vrouwen om hot leven gebracht n Landermann zon vorvolgons de juweelon hebben meegenomen om deze aan Basset te brengen De broeder van Landermann heeft dit verhaal aan de politie bekend Men verdacht er dien broeder echter van dal hy César op de hoogte hield van den loop der informatiitn Zoo hield men hem in het oog en toen hy te Lyon naar een slecht befaamd huis ging in de buuit cJaint Ueorges waren er aanstonds eenige politieagenten die mede het Jiuis binnen gingen Boven gekomen ho n i zy twee knallen en toen zg de deur openbraken vonden zy bet lyk van César Landermann op den vloer liggen bet hoofd doorschoten Reeds eenige dagen tevoren haMe moordenaar aan zyn broeder te kennen gegeven dat hg zoUmoórd plegen wilde Tot dusverre had hy evenwel verzuimd dit plan ten uitvoer te brengen totdat de komst der politie hem er toe hoeft doen besluiten De politie heeft brieven gevonden vanLandermann waarin deze madame öirintbeschuldigt den moordaanslag op haar vriendin Eugenie en de dienstbode gepleegd te hebben Biykbaar is dit eeft valsche beschuldiging daar de dienstbode vermoord is in den tgd dat Eugenie Fougère en Marguerite Oiri t in den schouwburg waren Als een staaltje van vluggen arbeid deelt de Shipping Oazette mee dat het stoomschipMadawaska te Havre uit Galveston aangekomen biooeB 48 aren zgn volle lading bestaande uit 7815 balen katoenJkeeit gelost Als een bgzonderheid was vroeger eeds gemeld dat in dezelfde Frinsche haven in 1900 een ttoonboot 300 btten katow op en dag had ontscheept In den nacht van Zaterdag op Zondag 1 1 i in de centfiile trafgevangenis te Hallê een brutaal complot oitgevoerd In genoemde gevangenis is een speciale afdeeling voor gevangenen die krankzinnig ign of zich 00 honden en waar zich niet minder dag 30 echte of qnasi krankzinaigen bevinden I Tien zulke gevaarlgke gasten bmronden ziek op een zaal en smeedden hot plan uit te breken De uitvoering ging eenvoor ig g I nocg in haar werk de boeven braken een gat in den muur overweldigden den buitea op wacht staanden bewaker en trokken hem door bet gat in den muur naar binnen Daar iWerd hy van zgn sleutels ontdaan en gekneveld De gevangenen openden nu hun zaaldeur en overmanden ook d i binnenbewaker dien ig zoo stevig vastboaien dat by later gtWikt werd teruggevonden Het overige gokfangenpersoneol bemerkte niets van dit alles en eerst vele uren later werd de vlucht Ontdekt Onmiddellgk werd de gendarmerie iealarmcerd en nu begon een groote klopjacht Van de 10 zaalgenooten waren er wee in de gevangenis achtergebleven twee anderen vond men al spoedig in de nabgheid flr is in Dnltschland goud ontdekt en wel in het dal van do Blies bg Aoermacher in hel district Saarbrücken Bg zorgvuldig onderzoek van den grond bleek dat op een toi aarde 4 75 grom voorkomt d i 2 gram me r dnn noddig is om de exploitatie winstgevjend t e maken Er is reeds een natuurlyk Rnge che maatscbappg gevormd om de tegenwoordige eigenaars van de concessie uit te koopen 1 Hamburg Amerika Ign zal met ingang van den 16h dezer een belangryk verlaging vnn haar winter tarieven voor de eerste kajuit en voor een deel ook voor do tweede kajuiten invoeren De minimumpruzen voor de eerste kajuit zullen voortaan bedragen op het stoomschip Deutschland 168 gulden tot dusver 228 gulden op de andere yibooIcn 138 gulden tot nn toe een 2f 0 gulden en op de overige booten 132 gulden tot dusver ö gulden Deze prysverlaging is klaarblgkelgk een gevolg van de dezer dagen plaats gehad hebbende opzegging der overeenkomst in zake de passageprgzen Ie en 2e kajuit door de Noordatlantische Scheepvaartconferentie Oeigk bekend is tol die opzegging overgegaan on dnt de Cunard Lino zich aan die overeenkomst heeft ontrokken In Duitsch Zuidwest Afrika zullen de Duitschers waarschgnlgk een expeditie op touw moeten zotten tegen de Ovambos daar deze zich schuldig gemaakt hebben aan de vermoording van cenige blanke gezinnen Het schgnt dat do voorgenomen vestiging van een zendingspost aan de Okavango den inlanders aanleiding hoeft gegeven tot de vyandeiykheden Bjj het bouwen ran een brug op den Wabashspoorweg zgn naar uit Pittsburg geroeid wordt verscheiden werklieden om hot leven gekomen doordat een gedeelte van het yzcrcn gevaarte naar beneden viel in de Mononzatel rivier Tien Igken zyn tot dusver gevondefS De werklieden weigeren door te werken Scheuren in de nieuwe beurs te Rechteaken Donderdag 17 December zal Toor het Serechtshot te e Qravenha e warden behandeld Jiet hooger beroep ingesteld door C Uittenboogerd tegen zgne veroordeeling door de Haagsche Beehlbatk tot 15 jaar gevangenisstraf wegens den bekenden dietstaf voorafgegaan en vergezeld van gewel f leging ten hoize van Ripping te Berke de zaak betrekkeiyk den dubbelen moord te Berkel Stadsnieuws GOUDA 23 October 1903 Gisterenavond ten ongeveer 10 uur werd brand ontdekt in het magazgn achter de woning van den hoer J van Dantzig Az op de Markt Dit magazgn gevuld mot stoffen dekens enz stond weldra geheel in brand De brandweer was spoedig aanwezig en met een vgftal stralen werd na een paar uur de brand bedwongen Spuit No 1 gaf hot eerst water gevolgd door spuit 2 Daar het terrein van den brand zeer moeilgk gelegen was duurde het nogal wat voordat alle spuiten water konden geven Het geheele magazgn ia uitgebrand de waterschade in de woning is zeer groot de geheele woning is onbewoonbaar De goederen zyn geassureerd maar zeer gering De burgemeester de wethouders verschillende raadsleden en andere autoriteiten waren op het terrein van den brand aanwezig De politie en de schntterg hadden bereids het terrein afgezet Nader vernamen wg nog dat do waterleiding tot van morgen 4 uur nog water in de brandende massa hoeft moeten bicngen De oorzaak is onbekend Heden morgen werd ter laatste rustplaats gebracht de heer H van Wgngaarden die na een kortstondig lyden vun de zgnen werd weggerukt De lykkisl was gedekt met een drietal kransen als een van do kinderen een van de WeerbaarbeidsVereeniging Burgerplicht waarvan de overledene voorzitter was en oen van do Kader Vereeniging der dd Schuttery Het Bestuur van de Weerbaarboids Vereenlging Burgerplicht en vele leden hadden zich achter hel Igk geschaard Do hoer Noordgk zwager van den overledene herdacht in eenige gevoelige woorden wat hg voor de zijnen was geweest Do oudste zoon de heer C M van Wgnga Ayf dankte allen voor de belangstelling en oKlnuming du familie betoond D 6r de polilio alhier is een gesignaleerde aongehouden die nog 10 dagen hechtenis we ns verzet en O dagen gevangenisstraf wegens dronkenschap moet ondergaan Het Algemeen Handelsblad schryft omtrent het BrondgeestEsemble over Toontje Solidair in het jaor 3000 hot volgo ide In Tivoli is t sinds do dagen van de drie Don Juan s nog al dikwgis een revue geweest waarin minder werk werd gemaakt van den versierenden toestel maar des te meer van allerhande toepassciykheden waarin de menschen begrgpelgkerwgs veel behagen scheppen Het ligt dus wel voor de hand dat de auteur vnn Toontje Solidair de heer A van Kaalte Jzn gedacht heeft aan het geweldige feit dat nog versch in ieders geheugen ligt de spoor wegstaking En het kan beel goed zyn dat de gebeurtenis waaraan zooveel verwarring en ellende vast zat Voor dit gezelschap een lang niet onvoordeelig buitenkansje zal lüi ken Want het slaat tor dege in en met reden 1 Het stuk is ongetwyfeld goed geluimd en er worden onophoodelgk dingen in gezegd en coupletten gezongen die onmiddeiyk aanslaan Bellamy s boek schynt eenigzin tot leiddraad gediend te hebben by de voorstelling der sa teAlevlng in t jaar 3000 waar de leden van het comité uit ons gezegend jaar 1903 door toedoen van de toekomstfee verzeild raken Dan is er overvloedig gelegenheid om de toestanden van toen aan die van nu te toetsen en menigo aardige zet zal de schrgver aan deze gelukkige trouvaille wel te danken hebben Zooals gezegd het stuk heeft doorslaand succes want het is lang iiMt onverdienstolgk saamgcsteld het succes is pakkend en men heelt gezorgd voor afwisseling en verrasaing van allerlei aard Toontje Solidair de man die wel verminkt maar niet dood is en voor wien detookomstfee al haar zegeningen uitstort werdheel aardig gespeeld door Wagemans Detoekomet politieagent was mede beel vermakeiyk En alles zat voortreffelgk in elkander de montoering was buitengewoon verzorgd en liet hoegenaamd niets te wenschen over Het uitgaand publiek kan dus voldaan zyn A V V De heer J Blom te Oouderak is benoemd tot onderwyzer aan de Chrisleiyke school te Waarder ViRGABEIIKÜVAÜDKNGIMEINmUI VRUDAG 23 OCTOBER 1903 Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig zgn do hh Noothoven van Goor Engel Usael de Hchepper Herman Prince van de Velde van Egk van Galen Luger van Iterson Dessing Jongenburger en Mnglwgk Afwetig de hh Nederhorst Kortngn Droogleeve r De Lang Donker Straater en Vingerling De Voorzitter Da hh Nederhorst en Fortnyn Droogleever hebben kennisgegeven verhinderd te zgn deze vergadering by te wonen Do Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Ged Staten waren goedgekeurd bet kohier van schoolgeld op de lagere scholen en ae raadsbesluiten tot wgziging der begrooting en dat op 18 October II de kas en de boeken van den gemeente ontvanger waren nagezien en in ofde bevonden Het proces verbaal ligt voor de raadsleden ter visie Déze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving I ngekomen Een voorstel van B en W tot overneming van de IJsSellaan Een voorstel van B en W om afwyzend te beschikken op het verzoek vanJ G Polbarst Een voorstel van B en W tot hetaangaan eener geldleening Een voordracht voor onderwyzores aan iBchool No 4 Een voordraöht voor onderwyzores aan e Ie Burgerschool voor meisjes en voorstel van B on W daarbg aanbiedende een bestek en teekenjng voor een brug aan het Moordrechtschc Verlaat Een voorstel van H en W om het onderwys in de hundnerken aan school No 3 iiadei te regelen 1 7 zgn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde 8 liet algemeen veislug van do rapporteurs voor de gemeente bcgrootiiig niethet antwoord van B en W op genoemdrapport Is gedrukt on wordt lor visie gelegd Een adres vnn Mej de Wed P Kleinenburg eervol ontslag verzoekende als 2u ondorwgzores in handwerkon aan school No 3 wordt euivol verleend tegen 1 November Een adres van W J van de Kastuelen en 46 anderen verzoekende op de Goudschu kermis kramen te verbieden waaraan loteryeii zyn verbonden In handen van B en W tul afdoening De Voorzitter ik kan den raad inededoelen dut B on W in genoemden zin reedti liubbeii besloten 11 Een schrgven van P C Tgssen houdende opzegging van de huur van de woning hg de kantonnale gevangenis B en W stellen voor do woning te verhuren aan A de Gruil Al lu besloten Aan de orde Do benoeming van drie leden in het stembureau voor de verkiezing van loden der Kamer van arbeid voor de confectiebedryven Benoemd worden de hh C H ENGELS V HERMAN en R U JONGENBURGER Aan do orde De benoeming van eene vroedvrouw Ing St No 79 Benoemd wordt Mej N W VA DODE WilAR met alg stemmen Aan de orde Do benoeming van oen ondorwgzor aan de Ie Burgerschool voor jongens Ing St No 80 Benoemd wordt de heer P GLAVIMANS met alg steromen Aan de orde De benoeming van eene ondcrwgzeros aan de school v g I o No 3 Ing St No 84 Benoemd wordt Mej G P LAtlEBKK met alg stemmen i Aan de orde De benoeming van eene onderw ieres aan de ie Burgerschonl voor meisjes Ing St No 85 Benoemd wordt Mej N J C KRUUT met 10 St Mej A S Bethe verkreeg 3 si Wordt vervolgd Predikbeurt bU de BemonstraotsobOereformeerde Gemeente albier Zondag 25 Oct s morgens te 101 uur Ds H P SCHIM V u LOEFF Emer Rem Pred te Leideu Heele e halve P0Ü 4RBS en Kraagbeschermers VAN 08 Az Kleiweg E 73a GOUDA BEURS VAN EOTTEEDAM ÖONDERDAÖ 22 OcT L K H K BuLuiRUz Obligatiën Tabaksi loening 1902 5 85Vi t PoRTiuiL Obligatien Tabaks raonopolieleening Fr 2500 5000 4 97 t RosuiSD Obligatién Weder zydsch Grondcrediet 3 94 SzEva Obligatieleening 1895 4 71 TuRiut Geconverteerde Leoj ning Serie D 33 r ZwKoES ObligatiSn Staatslee niog 1895 3 97 Azii China Zilverleening 1894 7 89 AaaiistuaBCHE RzpunUEK Bui teul Leening 1896 99 4 77 Bajiziuz ObligatiSn 1 03 5 88 ProptneiaU en SUiUlijke t ttiimjtn Rotterdam Obligatit n 1 l K O 1898 1903 3V 98 Htjpotheek Bank n Pandb Bataiifsche Hypb 4 99 Pandb Dordrechtsche Hypb 4 9 J Pandbr FrieschGroningache Hypb 4 m Pandb s Gravonhaagsclio Hypotheekbank 4 99 hPandb Hollandsch Gelderscho Hypb 4 99 Pandb Holl Hypb 4 99 U Pondh Mg voor Hyp Cred in Ned 4 100 Pandb Overgselsche Hypb 4 99 Pandb Rottcrd Hypb 3 97 Pandb Rgulandsche Hypb 4 99 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 99 Pandbr Nud Hvpb te Veeii diim 4 100 Pandb l lrcchtache Hvpb 4 100 Pandb WosllandsclicHypb 4 100 Pandb Zuid Huil Hvpb 4 I9 I Pandb Ziiid Hnll Hypb 3 94 Cretliellnutfll dtttunr Oiiilfrn Hiiiiiftn OltlijjHlieii Hdv 1S91 lrt V 102 dilo dilo dilu 1894 4 IIIIV TahaktOhdTniinmtim Apiiideelun Itolterd Deli Mg 164 i Mijnbouw Miu tsrhuj ftijni Obligation Muller it o Alg Mgnbouw Mg 5 95 IHvfrieti Obligatieii Mi t Expl Laaji v MeerdcrvuorI 11102 4 98 Spoo ioeijltfliinijnu Nebzri anh Ohligatien Mg tot Expl V Staalsspoorwegen 1903 4 103 Gest Obligati ln Noord Brabant Boxtel Wezel 1875 80 88 l OBTUHAi Obligation Koninkl 82 96 Trans Afrikaansclio Hpoorw My 5 82 Noord Amkuika Missouri Kansas Texas Ie Hyp Oblig 4 96 D 8AM801II Markt A B8 iouda Bekroond Xtlnereti Mriliillle Nat Wedstrgd Leeuwarden Inlcnint Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOUVÉAIITÉ S in Mantels CoHtumcH ROBES JAPONSTOFFEN PELTERIJEN in groote Keuze tot de meest concnrreorende Pryzen ÏiVvi hti Ntii in EEN Heerenlims met Tm TE II Ut It Te bevragen Peperstraat K 77 Zenuw on la flijilors wordt nit oiertniging alföa werkeiyke hulp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wor It dit boekje Iranco per post toegezonden door BliOKFOBL S Boekb Zaltbommel Een Rijnlaiulsche Eiio rosfinna KAASBRANCHK met veel Kapitaal zoekt feffen 1 Januari een Persoon bekwaam rakman van yocde refcretitivit voorzien welke met solit de Hollaiidi elii kansfahrikantenin direete V rl iii liiiij H u tt Br fr Lolt titCi Uur d zor Courant Staakl allen hot koopen van nietswaardig piieKmiddelon Go werpt uw geld weg verknoeit u Igd bederft uw koperwork poetst 1 oen ongeluk en het koper glimt niet of zeer weinig en in elk geval slechts zeer kort Gebruikt Ahoi Poetêfrêmf vooral by gebruik dor vloeibare Poetscrémo in tteschjes on bussen wordt het poetson eene ware uitspanning Alom verkrggbaar in doosjes li 5 7t eu 10 ets fleschjos il 71 cents en blikken bussen k 20 SO en 00 cents Attentie Alvorens racn zich oen PETROLEUMKAt HEL aanschoft bezichtig dan eerst de zoo pa ontvangen Petroleum Qaskachel Systeem WASHINGTON welke een aangi naine warmte gecll ge ioel reukelüüK zindelgk en zonder gevaar brandt In DiiitHchland onder strenge contriile goedgekeurd on brandend te zien iii hel VERLICHTINGS MAGAZIJN I3 3 Avondster Aanbevelend M M VA LÜO Aanlegger vnn las en Waterloidirg Zanderinstituut Fliiweeleii Sing ei 1 TH GOI ll i Genccsh Dr J 11 ll kkKli NIEMEI IKH Directr D van DIIUKEN Behand timrugatitii iwrkrnmmlnffttii inffemUlKH bomt x en o l eenrn en aninTolleluuimmliiitorm tnluein ximthtei eotuthmtlè npieron fenr ultiklm rheumattHelie namloenliigeH rerttuiklngen enz enz SENieiEFDTTAHTlEE Jleu wurill verxot hi i l MKKK If Icltcii UIT HKT MaOIiKUN TAR M IIAVENSWAAY ZOINKN OOBIMOHSH Deze THEEËN warden algelererd in verzegelde pakjes van vtj twee n een half n een Ned oju met vermelding van Nominer r tPrgi voorzien van nevenstojuKl Merk volgens de Wet geilepo oeerd Zich iot de uitvoering van g ffirde orders aanbevelende 4 C BI II voorheen 1 BRKKBAAKT Lz X = F SOOS TIKNDKVVEH 59 om va lijden eene prachtige Colleilie llaiiglAinpcii cii Miaaiidc l aiiipeii JAiN iI AINTAAUN S Petroleum Kachels reukloos gevaarloos De KA HEL woïden ook in HU UK gegeven