Goudsche Courant, donderdag 5 november 1903

Vrijdag 6 November 1903 42ste Jaarganor Mo 9254 g J U1L I t J 1 ftOMCHE COIRMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l Tcleloon a 89 De Uitgave lezer ourant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Be prijs per drie maanden is 1 25 franco per ptist 1 70 Afzonderlijke Noininers V IJ F C E N T E N Icleroon Ve 83 A ü V E H T E N T I E N worden gci i ialst vi n 1 regels a HO Centen iedere regel meer 10 Oenten ir ote letters worden l ereki iiil naar plaatj rnimte Inzentling van Advertentiën tol 1 nur de iiiidil 3Ï O s s n 9 3 s iiiJiTscinpi ij TOT m m 1 Mimx Departement OOUDA TOOMAÖÏT AVOHD te geven door de Heeren JOU en JAC WILSÜ TE HOORN in de ml der Sociëteit HEUNIË Ooslhaven 01 Donderdag 5 November as des avondfl te ft nnr Entr ie voor nict ledcn fOTS voor Ipitlingen van Hymn en H B S f 0 35 IK ÜOOP lóOatnksiwnre EIKEN BEKOROEDEN in allo afmetingen en zwnarten Een partü dito var 1 1 tot 40 voet li ngte gp icliikt uni op porren te zetten allen llianH gevelde boonien Een party lilCHTE BERGROEDEN voor den prtJK van zeven tut tien g lden Zwnnr EIKENHOUT zeer geseliikt voor MolenaBsen VangHtukken Staarten enz iezaagde on bealagon HEBINDTEN STI HiEN en BALKEN 20 stok EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKÉN tegen zeer lagen prU 00 iukn gezaagde i i en 5 duimBclie EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zwar EIKEN ZAAOSTtJKKEN 2 K BtnkH EIKEN PAI EN in alle afmetingen voor Hclioeiing Hrng en Heiningpalen lilKKI stukH EIKIÜN PAALT IBS voor liokken ter beschutting van jonge vruchtboonion tegen den prü van 12ct per stnk STEEN en PANOVENHOUT HI OORLEUÖEKN BALKEN HEIPALEN HEININHHEKKEN enz IEPEN en BEIIKENPLATEN in alle afmetingen anoo SPARREN en DEK8PABREN KKKHl stuk BOONESTAKEN rooto hoeveelheid KUWTKS ui BOONENRUS iOOOO bossen KRIBHOIIT Alles imrdi uaar vermzitig In beüemder plmiUe feUverd Alios tegen icfierp conmrreermde prijzen en zet maanden mdiel by don houthandelaar JOH DAMEN te Cothen Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 por jaar voor peroeelen binnon eon kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gfratis Het net Is aangesloten aan het Ryks Inter communaalbureau Op 1 Juli 1903 142 verkregen aansluitingen Oontracten en voorwaarden verkryghaar aan het Bureau ACHTER DE VIS HÜARKT Thiiny i Wendwbftliin I i do Kt li i lt woruld bekmid oii gerwBul Orio ürtrütrtni iiiuldel tog u ollo Korst LoDK Lever HaaKxUkteii eiïï Inwutidift zoowel ftU ook iiitweiulif in bijna iiUe ziwktenavBllfln met go d aovolg I J nap to wtiiidui l rys per ttucoii ij t J per H 8t I 1 Ift Thlnty i Woadtn U t 6zit oua aUiiog o a o k o il d o g u ii o e k r h o h t II hiiilwimo workiuK Maakt müostal ollte pyulijko n KöVtturvolIo operatie golitHjl overbodip Met duzn r Hlf mrd oen 4 Mr oud voorüiiireneetili k tehoudeu beeilicezwel on onlantts ooti bgim iwr kAukerlUdeu ireuezeu Hreuni k o i k en vurzaclilintï dor pijiion lig woiidon ontstokingen ouz van allorloi annl PriJ per pot f 160 per post f 1 60 Oontrual Dupot vour Nodurltutd Apothoker HEMIU Sl llEIIS R kii 8 Amaterdum Wur KMtndeuAt beiUlleii andir IUD disNiliuUcDBpatheka det k IlllhltKY m PnKrad bel llobiUcl iteiterreieh Ochera protpMtiti U imtlrieiltB h j bet Catttruï Utpdt Smdor RokU i kmÊtmiam Speciale Etalage van een ruime sorteering Dames en Kinderhandwerken I y E C KIVOM WI rnSTRAAT Ifi in i KOOKWOBST c Van af lieden by mü vcrkrÜgbaar evenals vorigo Winters de i Prima ieldersehe Kookworsl § il 45 cent per pond ê Met deze heb ik do eer mün geachte clientèle attent te maken dat deze ei soort ICOOK IVOHHT voor Oonda en Omstreken alleen by mu verkryghaar is Aanbevelend i w mm Boi K J KOUTK OllOKNENDAAL 200 Wordt niel iillgcsicid Trekking Zaltrilag 21 i ovtMnlM r 100 J ÏWAALFDK VERLOTINC te HE1NGEF O Geld door Notaris SCHEPERS van Zolhem in het openbaar by WITTE te Hengelo Ueld Iedere 30 Loten een prijs Eerste I rSJs lOOÖO C3 ld Tweede prgs 10ü üld Derde Prys 900 Old Vierde Prys 8W Gld Vyide prys 700 Old JCesdo prys 00 Gld Zevende prys 400 Gld Achtste iirys liOO Old Negende prys 200 Gld Tiende prys 100 Jld 490 pryzon ieder van Gld 500 pryzen ieder van 4 Old 500 pryzen ieder van 3 Gld iOO pryzen ieder van 1 Gld friJN per Lot f 0 65 per post f O 70 Verkryghaar by D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt l Verder by LOUIS BI SSCHOP Mgarenb Dubbele Buurt B 12 ALBs lONGKNERL Oosthttven B 78 B L RAASTHOP Lange Gruenendaal I 123 G van VLIET Tiondeweg Gouda W LA GRAND Waddinxvien 10H ne BOEH Lz Hazers wonde Dorp A BODEGÜM IJsselmonde Geen Kinkhoest eeii Innnenxii Om ISiiikhoesl Intliiciiza Borst en Koulaaiidooning binnon den kortst mogelyken tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van ouds bekende l elirü nde en wereldherocmde Superior Dmiven Borst lionigExtract iH e L I A ü T II E uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SGHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLVV Jb Co Westhaven 198 öokJo 4 T B2VSTB iV Kleiweg B loO Gouda K H VAN MILÜ Veerstal B 120 te Gouda A BOU MAN J oor ir A PINKSE Nieumrkerkad IJtel A N vt ZESSEN Sr wonAoi ni J Tn TOIIKBN flo t ip B T WIJK Oudtaairr A 8011BER Haatlrecht P W t EDE Oudemater K ïiHDia HEMDEN t Reeuutiik P v d SPKK Moereapelle O D STAB Waddiniimen Wed A noLST Wttddi mien M KOLKMAN Wadiltmngeen P A uu GROOT OudtuaUr Dt JONGH Oudtumler J P KASTELBIN PoUbroektrdam D BIKKER te Bemckoy WESSANEN LAAN Wormerveer 0P 4ERICHT irM KO ll HL MHE FtBHIKHKW Voedert uw Vee met de tuinere murwe merk mer en uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Sn e Diptoma Parü 1900 Segen Oouden MeOaUte Üeiilueileliet Ukikhaiul Hoofdprijs De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd aoo ooo Mk Uitnoodiging tot deelneming in de kansen van ie door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 10 MiUioen 856 562 Hark gewonnen moeten worden De hootdprijzen van deze voordeehge loterij zijn de volgeade namelijk De allerhoogste prijs is in het gelukkigste geval eOO OOO Mark 1 Premie v 300 000 M I SOO OOOM l BO OOOM 41 000 M premien v 40 000 M 1 Premie v SB OOO M 16 40 100 160 61 818 76 SO OOOM 100 000 M 90 000 M AO OOO M 50 000 M prijs 1 prijs V lO OtIO M 4 prijz v SO 000 M t 80 000 M 16 000 M 10 000 M 000 M 3 000M 8 009 M 1 000 Si 400 M 300 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 liassen bestaat lU OOO loten met 637 6 prijzen en 8 premien zoodat bijna op de helft van alle loten een prijs valt Hijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der 1ste klasse bedraagt in het gelukkigste geval 1 0000 Mark stijgt in de 2e kl tot 6 000 M in de ie tot 0000 M in de 4e tot 70000 M in de te tot 76100 M in de Bc tot 800 O M in de 7c en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste prijstrokking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Giüd 3 50 een hall origineel lot Slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkmgsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst Ite uitbetaling en verzending van prezen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 19 NOVEMBER met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Ouuschland Wie eker zy wu d Beht Eikel Caea ontvangen teaamen eateld en n vela prtsbemingen la den handel gekomen onder den ntlin dea uitvinders Dr Hiobaslil Terraudigd gp de beste macbinea in het wereldbermnde tabkliaaement van Osbr StoU rarck t Keolen Itcht AplQIelz enfr Bikel Cacao in vierinntea boaaen Deie Bikel Oacao ia met melk gekookt eene aangename gezonde drank vnor d r gelgkach ebruik een i 2 thedafaU ran t peBder voor een kop Chocohta Ua geneeskrackfige drank by gml van dkrrhee aleciits met water t gebroiken Verkrugbaar bjj ie Toorunculi B 1 Apothekars ens Vi Ko V K proaftuaje f 130 c 190 a ass OeneraalTirtegenweotxllgor toot Nad r JuHut MattanklMlt Amsterdam Kalvcrstraat 103 t SCHIEDAMMEtt GENEVEE Merk NlöHTOAP Verkrügbwr bijt M PEETERS Jz N B Ms bewijs vin eohthaid i OAohet en kurk steeds voor tien van dan naam dsr Fima P HOPP Goud Urnk van A BRINKMAN Zs Buttcniandsch Overzicbl Met bynft algoineene stemmen heeft de Frap 8cbe Kamer van Afgevtiitrdigden liaur eerste beRloit waarbü de plaat ingbareau s zonder schadeloosstelling werden afgeschaft ongedaan gemaakt door het voorstel der commissie aan te nemen Dit werd uitgebreid met een amendement Millevoye tengevolge waarvan de maatregel zich ook zal uitstrekken tot de voor tooneelspelers en maslci behtemde bureau s welke de knnstenaars op grove wys exploUecren Dozen zyn gedwongen zich tot die bureau s te wenden zelfs in geval zy rechtstreeks met een directie kunnen onderhandelen Een amendement van den afgevaardigde Gauthier de Olagny tot het verbieden van het plaatsen van buitenUindsche werklieden door de gemeentelgko bure m B word met vry groote meerderheid verworpen Men hoopt en verwacht dat het besluit der Kamer de betoogingen der arbeiders zal doen ophouden Het bloc schynt toch nog niet dadolyk te aallen splgten De vertegenwoordigers van de vier groepen waaruit het bestaat hebbon Dinsdag besloten by bohandethig van de be grooting voor binnenlandsehe zaken te Btemmen voor het behoud van de geheime middelen om daarmede don minister Combes oen votnm van vertrouwen to geven en hem te tooiien dat hy on iiks do wankele houding zyner meerderheid op Vrydag I I toch nog op het bloc kan rekenen wanneer het erop aan komt Jaurès zal het zyne doen om ook zyn party weder tot samengaan met de drie andere te brengen De Koning van Italië is te Rome teruggekeerd en heeft de hem door üioiitti voorgelegde lyst van ministers goedgekeurd Het nieuwe kabinet is gisteren beëedigd Ook de lyst der onder staalsBecretarissen is gereed er komen mannen van de rochterzyde het centrum en de linkerzyde op voor Een geprononceerde kleor zal het nieuwe kabinet niet hebben Alle partyen behalve de uiterste linkersyde zyn erin vertegenwoordigd Het gemifl aan technische bekwaamheden waaraan Icïanardelli s regeering sukkelde wordt hier goedgemaakt door de aanwezigheid van Luzzalti Tede co en Rava De socialisten zyn niet te spreken over de oplossing der crisis Maar misschien gaan zy er nog eenigszins anders over denken voor 25 dezer als wanneer de Kamers byoenkomen Veel zal afhangen van Giolitti s FEVILLETOX Atnertkaansche roman 59 Dorison weeg 3til getroffen als hij was door ontlening en aandoening By aï de gedachten die rijn brein doorkruisten drongen zich nieuwe gedachten op Die moordenaar was zijn broer die schurk van een Langdon was de zoon lijns vaders hetwltde bloed stroomde door hun aderen Het eenige licht ïn die sombere en bloede zaak was dat zijn naam de naam van John Dorison voortaan van elke smet zou gezuiverd zijn en dat hy zelf met opgeheven hoofd zich aan de wereld zou kunnen vertoonen Het lange stilzwijgen werd eindelijk door Cathcart verbroken Uw vriend zeide hij de jonge Eustace is thans van elke verd king ontheven Ja dat is hij mij zelt terstond komen vertellen tWist hij wie die man met zijn zwarten baard was dien hij op het poUtie bureau vond f wDat niet maar ik heb natuurlijk dadelijk begrepen dat gij het moest tijn geweest Denk er aan Dorison dat hij t zelt nooit mag weten I Het lou niet goied zijo alt het hem ter oore kwam dat de man aan wien zijn vader een belangrijk gedeelte van het iBmiliedrama vertelde program dat ook wel voor de socialisten aanlokkelyko plannen omvat Omtrent het nieuwe Ministerie volgen hier enkele personalia Tittoni is sedert enigen tyd voorzitter der Prov Staten van Rome geweest hy staat bekend om zyn goede hoedanigheden en is zeer populair Hy behoort tot do rechterzyde J yn vader werd in 1H59 uit de Pau oiyko Staten gezet en nam de wyk naar Engeland waar hy bleef tot na de bezetting van Rome door de ItaliaaiiRche troepen Luzzatti heeft ook in het eerste en tweede Kabiiff t Rudini 1H91 en 1H96 de portofouille der schatkist beheerd Hy behooit tot de rechterzyde Runchetti is onder secretaris van openbaar onderwys geweest in de Kabinetten Martini en t iolitti in 1H92 en IKÏ en onder secretatis viin justitie in het Kabinet anardclÜ De overige leden van Iwt nieuwe Ministerie zyn minder bekend Minister pi csident Tisza en de overige nieuwbenoemde Hongaarsche ministers hebben voor koning Frans Jozef den eed afgelegd Maandag IJ zyn door den minlstorpresi dent zeer aannenieiyke voorstellen gedaan aan de oppositie om deze te bewogen van haar dwarsdryvery af te zien Die voorstellen hebben een zïïer goeden indruk gemaakt en zullen allicht leiden tot het gowenschte resultaat Wat hot eenigszins onzekere van den toestand verhoogt is net niet uittreden van Appoiiyi uit de liberale party Wel legde deze het KamerpreBÏdentschap neer doch hy en zyn volgelingen blgven vuorloopig althans deel uitmaken van do regeerings party Dit is volstrekt niet naar den zin van den mi nisterpresident die Apponyi liever tot openlijken vyand dan tot halven vriend heeft Dat moet Tisza dan ook onomwonden hebben te verstaan gegeven en Apponyi H beslissing wordt vooral ook in verband met diens vroegere dreigementen beschouwd als een ernstige nederlaag In de Hongaarsche Kamer heeft do inededeeling van Appony s ontslag een lang en stormachtig debat veroorzaakt Ken afgevaardigde van de oppositie verlangde dat Apponyi op zyn ontslag zou terogkoraon Toen Apponyi de vergaderzaal binnentrad werd by ontvangen met loide toejuichingen van de oppositie Hy verklaarde toen dat zyn ontslag vaststond De oppositie belette door het tumult dat en de man die hem in het verhoor heeft genomen een en dezellde persoon ia geweest Ik zou ook met graag willen dat het hem bekend werd hoe gij zelf in zekeren zin zijn spioa tijt geweest Nu het spreekt van zeil dat hij zulke dingen nooit van mij zal hoeren want daarby heb ik nog meer belang dan gij 1 Juist aan dat gedeelte van myn taalt kan ik niet anders dan met een zekere minachting voor mijzelf denken Maar ik heb eenmaal uw vriend kennende nooit geloofd dat hy eon lagen moordenaar kon zijn geweest Waarom hebt gij er dan zoo op aangedrongen dat ik met hem op een gemeenzamen voet moest komen f Omdat die geschiedenis van den handschoen toch ook moest worden opgehelderd en vooral omdat ik reeds bij het begin an het onderzoek van mijn neet Nettleman te weten kwam dat de oude heer Eustace met Ruben Dorison altijd zeer intiem is geweest en omdat ik dacht u te kunnen gebruik n om het een en ander van mijnheer Eustace te vernemen Dat laatate is mislukt en toen heb ik zelf maar gedaan wat gij eigenlijk hadt moeten doen Maar het ia beter zoo ik heb hem beter uitgehoofd dan gij t hadt kunnen doen Dorison moest wel bekennen dat de oude detectieve volkomen gelijk had Toen vroeg Cathcart hem Weet ge wel waarom de oude heer Eustace zoo koel legen u geworden IS i Hij hield u verdacht de zoon te lijn van Ruben Dorison en Ëmnu Foriih zy maakte de voorlezing van de koninkiyke boodschap toen Tisza mot de nieuwe ministers binnengetreden dat stuk wilde voorlezen Onder een ontzettend lawaai eischte do oppositie dat de beraadslaging over Apponyi s ontslag voortgezet zoo worden De secretaris van het bureau der Kamer las toen het koninklyk besluit voor Tisza wilde een rede honden over zyn program maar kon ich te midden van het rumoer niet versflianbaar maken De vergadering werd geschor st Nadat ze heropend was kon Tisza aan het wooid lomen om te zeggen dat het in gyeieenstemming is met hi t gebruik dat oen beraadslaging wordt afgebroken ter voorlezing van een koninkiyke boodschap In zyn rede tot ontwikkeling van zyn politiek program zeide Tisza dat hy de ongewijzigde iianneniing voorstond van het compromi fïy de onderhandelingen over handtlsverdragen zal hy er voor zorgen landbouw en nyverheid te geven wat hun toekomt Later ontwikkelde Tisza in het Hoogerhuis zyn program welks uiteenzetting in de Kamer nagenoeg onverstaanbaar geweest was Tisza sprak over de ernstige en aanhoudende stoornis in hot parlementaire leven Toch wcnscht geen der natiiiii do goede betrekkingen lusschen de kroon en het volk aan haar eigen wenschen op te offeren De hoi vormingen die Tisza by het gemeenschappeiyUe leger wcnscht in te voeren zyn zoo belangryk dat men er den terugkeer van de kalmte in de gemoedoren zoo noodzakelgk in dezen tyd van verwachten kan Zichy onderwierp de politiek dor regcering aan kritiek Eindelijk is dan het antwoord van de Porte op het hervormingsvoorstel van Oostenryk en Kuöland aan de twee gezantschappen meegedeeld Het antwoord oordeelt ongunstig over eenige punten van het voorstel en wyst er op dat de regeering de Turksche dan eeriyk de maatregelen in Februari verordend uitvoert en dat haar streven dusver wel slaagde Meer zegt bet korte telegram uit Konatantinopel niet en misschien mag nog niet geconcludeerd dat het antwoord een bepaald nfwyzend karakter althans op de voornaamste punten draagt Maar t heeft er toch veel van De gezanten zullen nu aan de Porte wel beduiden dat er nitts af kan en dan staat te bezien of de Sultan by zyn weeratrevige houding volharden zal Alleen de ïtaliaanscho regeering heeft ten gevolge van de ministercrisis nog niet verklaard hetOostenryksch Russisch controle U t mogelijk nep Dorison uit want daaraan j had hij nog nooit gedacht Maar voegde hij er bij dat was toch voor mijnheer Enstace geen reden om mij plotseling met zoovael koelheid te behandelen want hij wint destijds nog niet dat die zoon zich slecht had gedragen en wat zijn onwettige geboorte betrof die mocht wel een ramp heeten maar was in elk geval niet aan hem te wyten Al ia die redeneering volkomen jiiiat mijn jonge vriend ze neemt niet weg dat men zulke menschen toch nief gaarne met zijne eigen dochters in aanmerkiug brengt Dat is waar En ik geloof nu dat het oogenblik daar ia waarop ij u bij mijnheer Eustace onder uw wer keltjken naam kunt vertoonen fZijt gij dan zoo zekfr van uw zaak mijnheer Cathcart vroea Dorison hem verraat aanziende En denkt gij dat hij het mij niet zeer ten kwade zal duiden dat ik mij onder een valschen naam aan hem heb voorgesteld fik zou gewis mijnheer Eustace zeer verkeerd beoordeeld hebben indien hy alles wetende u die naamsverandering als een lout zou aanrekenen Neen neen hij heeft altijd veel van uw vader gehouden hij hoeft xonder u te kennen den zoon beklaagd en zal u zeker met raad en dnad ter zijde willen staan Iemand van zijn positie en van zijn invloed ia er juist de man naar om u de hand boven het hoofd te houden en overal uw naam in zijn vroegeren ttt te herstellen l yn vriendschap zal u meer goed doen dan duizend schrifUlyke verkUringen van ik weet niet wie plan voor Macedonië te steunen doch het ia zoo goed als zeker dat het het nieuwe ministerie dat doen zal wellicht met voorbehoud van het recht om daaraan later zoo noodig eenige verdere bepalingen toe te voegen Precies dus Kngelands houding De i cretaris van graaf Ijamsdortf heeft in een interview verklaard dat het bezyden de waarheid was dat andere Europeesche mogendheden pogen zouden Rutland s politiek in den Balkan te dwarsboomen De Duitseho regoering inzonderheid heeft haar volledige sympathie betuigd met de laatste OostenrykRnRsiH he nota Een verklaring niet van belang ontbloot met het oog op de liefde van Duitsrhlands Keizer voor Turkye Uit Philippopel wordt aan de Times gemeld dat de Bulgaarschc regeering wel voortgaat met het naar hnis zenden der reserve maar inmiddels de str itegiflcho punten langs de grens laat bezetten door geregelde troepen En in de Rulgaarsche hoofdstad biyft men vast overtuigd dat de vyandeiykheden in bet voorjaar toch zullen uitbreken in weerwil van alle hervormingen Men herinnert zich dat de nieuwe Rulgaarsche diplomatieke agent te Londen er evenzoo over dacht De Engelschc pers hecht nogal waarde aan zyn oordeel on vele bladen spreken het dan ook uit dat do Oostenryksch KussiHChe voorsftellen volstrekt geen oplossing van de tiuaeslle zelfs geen paciflcfttio van Macedonië bewerken znllen De verkiezing voor hot gemoonteboatuur van NowYork hoeft doen zien dat de macht van TammanyHall die men door do verkiezing in 1901 gebroken waande nog ongestoord hoerscht in New Vork Scherper dan ooit hebben de partyen tegenover elkander gestaan de kiezers in New Vork hebben echter den heer Seth IjOW die in IKOl tot mayor van Oroot New Vork benoemd werd niel herkozen Zyn democratische tegencandtdaat Mc lellan is gekozen met n meerderheid van il 414 stemmun Seth Low had in 1901 een meerderheid van ruim 110 000 stemmen Het aantal kiezers in Ncw York bedraagt ruim een millioen De comptroller van de stad New York E M ürout die in 1901 aW tegenstander van Tammany gekozen werd en nu door Tammany weer candidaat was gmti jd is eveneens herkozen met ruim iO KM stemmen meerderheid Uit de resultaten blykt dat thans vier van de vyf boroughs democratisch hebben gestemd in 1901 stemden juist vier van de vyf voor de reform farty Ma ir u moet het moeielijk vullen dic znak met hem in orde te brengen en d iaroin zal ik liem een brief schrijven dien ij elf kunt iiicilc nemen De daad by het woord voegend zclte Cilhcart tich terstond aan zijn schrijltalcl waar zijn wn een kwartier lang over het papier vloog l oen zijn briet gereed en vergezegeld w is itelde hij hem Dorison ter hand zeggende Breng morgen dit schrijven a in mijnheer Eustace vanavond is het daarvoor te laat gewor den Ik heb zooals ge eiot den bnel gc achetcerd om dat daarin dingen voorkomen rlie eif ieli voor alsnog niet behoeft te welen en die ik mijn heer Eubtace hebt verzocht ook aan u te verzwijgen Dorison was al te zeer gewend aan de niet nttijd even beleefde openhartigheid van den ouden man om zich door die woorden Kckwei t ie vm l n Utj stak den brief bij zich en vroeg Denkt gij dien Langdon op at aanden voet te laten arresleeren Neen ik moet eerst non het een en ander omtrent hem zien te weten ie komen waardoor ik hem zal kunnen dwingen tot een eerlijke biecht Kan hij intusschen niet ontsnappen Denkelijk niet hij weet niet welk j vaar hem bedreigt en bovendien wordt hij tegenwoordig meer dan een persoon voortdurend bewaakt Daar het inmiddels onder het spreken zeer laat was seword n nam Dorison afscheid en guig naar huis Wordt vervolgd