Goudsche Courant, zondag 8 november 1903

stelden prijs Het beatuur der Christeipe ï ëchool kocht oen perceel doeh wenschte later P meer grond dien B en W in afwijking van het raadsbesluit op billjjker voorwaarden wenschten te verknopen zoodat er zelfs een strook gratis zou worden afgestaan Over dit voorstel van B en W staakten de stemmen met tegen 5 In de raadsvergadering van 23 October zou opnieuw over het iorstel befllist worden Vooraf bezocht do heer A Hogenboora lid van bet Christelijk schoolbeslunr en tevens lid van Prov Staten tweo der raadsleden die tegen den afstand van taeer grond hadden gestemd om hen tot andere inzichten te brengen en ontving van een hunner z n schoonvader de toezegging dat biJ niet ter vergadering zou verschijnen Nu werd met 5 tegen 4 stemmen tot den afstand van grond op de gewijzigde voorwaarden besloten Het optreden van den heer Hogenboora brengt hier groote ontstemming teweeg Voorts achten velen de belangen der gemeente by dezen verkoop geschaad doordat op de verkochte porreelen een schooi wordt gebouwd waardoor de aangrenzende grond als bouwterrein minder begeerd en dus minder waard zal zyn Gondsche Nelkinrichling k TUR FSIITGEL Telefoon I To 2 I Bovenstaande inrichting bluft zich bij Voortduring aanbevelen tot levering W van PRIMA ONVEBVALSCHTE MELK door het personeel met dj melk wagens tweemaal daags aan huis bezorgd VOLLE ZOETE MELK uitsluitend van vee dat onder oontrólo staat van den Rijks Veearts den Heer E OVEBBOSCH alhier Deze melk wordt direet na ontvangst aan onze Fabriek met de melkniters van ulle onzuiverheden gereinigd en daarna over de nielkkoelers sterk afgekoeld ter veiduurzaniing Do prijs is tot nadere aankondiging H cent per Liter TAPÏKMKLR V WBSSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT trM H01III K1 IJKE r BRIKKK Tocdert nw Fee met de zuivere murwe merk aitr en Hmnntende door luxtg eiwit en tgehalte en poetiit Toediagswaarde Bere Diploma Parij 1900 Segen Gouden MedmUiei journalistiek van Nederland did tot helen slechts weekblkden kende Bichtirg en iAhoud van de loodsche Cour nt mei bijvoegsel Het Joodsche Volksblad bljjven onder dij leiding van den tegenwoordige hoofdredacteur den heer Mr S Franzie te s Gr enhage en raet de modewerking van allen die tot heden aan het blad verbonden Waren geheel onveranderd V e redactie is nlfgebreid met een redacteur te Amsterdam als hoedanig de heer E Asscher Ezn is aangewezen Do abonnementsprijs van de Jood che Courant bljjft op f l l per i naandeu bepaald Het kantoor van directie en administratie is te Amsterdam GroeneburgWal 41 dat der redactie s Oravenhagc Htille Veerkade 24 Naar aanleiding van de algemeeno vergadering van de Hollandscho Maatschappij van Landbouw dd 21 Oetobcr jl gehondei waarin de vraag behandeld werd s het gewenscht dat maatregelen worden beraamd tot beveiliging van den gooden naam dor Goudsche en ïMammer kaas geschiedt in het Ijandbouwweekbl id mededecling van hetgeen daaromtrent vroeger reeds is godaan In het jaar 1898 werd door den minister van binnonlandsche zaken in handen van het bestuur van het Nederlandsche Landbouw Comité gesteld een schrgvcn van de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen betreffende den achteruitgang van den Nederlandsciien Knashandel op Kngeland Het clirijven van do Kamer te Londen was een uitvloeisel van een door de Kamer van Koophandel on Fabrieken te Leiden tot baar gericht verzoek om haar oordeel te kennen te geven in hoeverre de verzending en verzorging van kaas van Nederland naar Londen verbetering vereischt De Kamer te Londen heeft toen de geheele qoaestie van don achteruitgang van den kaashandel tusschen Nederland on Londen onderzocht Het rapport van den uitslag van dat onderzoek opgemaakt heeft tot de navolgende conclusifSn geleid Do redenen van achteruitgang van den kaashandel op Kngeland zjjn gelegen a in de concurrentie b in do productie van minderwaardigekaas in Nederland c in don smaak van hot Kngelsche publiek d in don hoogoren prijs die in anderelanden wordt betaald Aan het Dagelüksch liestunr werd door Zijno Kxcellonlio opgedragen hieromtrent zijn oordeel uit te spreken zoowel over als naar aanleiding van dit advies De conclusiën waartoe het Dagelijks Bestuur naar aanleidiug van al het vorenstaande ih gekomen luiden als volgt n dat er vooralsnog niet op maatregelen kan worden aangedrongen om een ettelijken standaard vast to stellen voor het vetgehalte van kaas uit volle melk vervaardigd 1 doch daarbij dient te worden opgemerkt dat bil de mannen der praktijk geen bezwaar schjint te bestaan om bj hall cream cheese in Ie staan voor een vetgehalte van 15 waarin misschien een öitgangspnnt zal kunnen worden gevonden vobr latere wettelijk in te voeren maatregelen bdat het bevorderen van de kennis der knasbereiding door het geven van vakonderwijs het houden van keuringen hot aannemen van merken voor den handel aanbevoling verdient c dat het oprichten van een Rijksznivelproefstation te Leiden waar zich zoowel producenten van als handelaren in kaas onder controle kannen stellen voor hun product gebiedend noodzakelijk is opdat hoe meer licht worde verspreid over de gebroken die do kaasbereiding nog aankleven en er naar gestreefd worde te weten te komen welk vetgehalte men als gemiddelde by eventneele wettelijk te nemen maatregelen voor do terschillende rubrieken kaas full cream half cream en skimmid cheese zoude kunnen stellen Gemengde Ueriohten Uit Den Haag meldt men Onder toezicht van oen ofScier deed een afdeeling aitillerie een van de beide wrakken welke tusschen het Hotel d Orango en do Btrundbatterij aan het strand te Mchoveningen lig en door middel van dynamietpa tronen in de lucht vliegen Groote hoeveelheden zand en stukken bout werden omhoog geslingerd en daarna opgeruimd Bljjkbaar deed men het daarvoor wijl dit wrak vrü hoog op het st nd zat en een hindorpaal was voor de militaire oefeningen welke daar s morgens gehouden worden Men meldt uit Naald wök In deze gemeente is een eigenaardige kwestie aan de orde Do gemeente heeft gronden in bezit by de tramremise aan den Üykweg en stelt die als bouwgrond ver krügbaar tegen een by raadbbesluit vastge To Scheveningen kwam bericht van den burgemeester van Terschelling dat aldaar aan t strand zyn aangespoeld twee lyken vermoedoiyk behoord hebbende tot de omgekomen bemanning van do verongelukte Scheveningsclie bom HCli ï De beide Igken zgn later herkend als die van den schipper T f lugge en een 2ü jarigou matroos Cadee uit den Haag aovf iitei tieim nT T die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zjn aan do Nalatenschap van den Heer COUJiBLlS BBRKAltDCS VJK DER WEItf in leven Slgarennuiker gewoond hebbende te OoHila en aldaar overleden ilcn 9n October 19 K1 worden verzocht daarvan v66r den eertleu Iteeember a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C KORTÜIJN DBOOGLEKVKU te Gouda WT T die iets te vorderen hebben van I of verschuldigd zün aan de nalatenschap van Mejuffrouw MABGAUETHA VAN GAUTBL Weduwe vii SlilOX DKKKBU in leven xoniler l eroep gewoond hebbende aan de Zeuyntfaiit te Jouda en aldaar overleden den 7en October l jOa worden verzoekt daarvan vóór den eerêleu Êtecemüer a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FOBTUIJN DROOGLEEVER te Gouda COMMIS SARISSEN voor de bereiding en uitdeeling van MOWf te Gouda lokaal PB0VKN1ER8HUI8 hebben het voornemen de levering van het benoodigde VLEESCH en SPEK AAN TE BESTEDEN Z S noodigen hen die hiervoor in aanmerking wenschen te komen uit hunne Inschryvingsbilletten vóór fO IVai ember a s te willen inleveren bg den Heer C tak VEEN Oonwo alhier alwaar de voorwaarden der levering ter inzage liggen De COMMISSIE tot UITDEELING van ERWTENSOEP Soepketel Keizerstraat heelt do oor to berichten dat zu binnen eenige dagen zal rondgaan tol bet aanbieden barer S03gPZ IJSTSN Met het oog op de groote behoeften eo tot in tandhondiog dezer nuttige instelling hoopt zü dat in ruime mate zal worden deelgenomen De LI ISTEN zyn ook by de ondorgeteekenden aan huis verkrygbaar Het Bestuur C VAK BEBKEL Voorzitter C A fi BANTZINOEB Secretaris COMMISSARISSEN voor de bereiding en utttleeltng SOEP te Gouda lokaal PR0VENIEBSHUI8 hebben de eer hunne Stadgenooten kennis te geven dat zg voornemens zgn eerstdaags rond te gaan met de LIJSTO Ur ioleelieaiiij an SwptiurleD voor den aanstaanden winter Zy nemen de vryheid do deelname daartoe byzonder aan te bevelen ten einde by te dragen tot do instandliouding van een der nuttigste instellingen alhier Commissarissen voornoemd J M NOOTHOVEN vas GOOR Voorzitter C van VEEN vice Voorzitter H GROENENDAAL Penningmeester Mr D N BROUWER PRINCE A W ROES F HERMAN Fz H KNUTTEL I JSSEL DE SCHEPPER Dr P 1 A LEVEDAG VAN DER STKAATEN H J BE VOOGT Secretaris PltlJ90PGA r gevraagd voor maandeiyksche leverantie van circa 1000 Kilo KAAS Br fr No 37 Boekhandel J C GROENEWEGEN Rotterdam FïTË vööfifr ARTS is VKIIHtllSU naar den Phweelensingel IT 678 by de Doelenbrug vroeger bewoond door den Hoer W JULIUS TEi EfOOii No t3S ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Pirma C Lourens TELEPHOON No M Door orernaine der vrinkélxaak worden alle aanwezige GOEDEHEN totaal UITVEEEOCHT en zal ik by deze gelegenheid aan de hoopers van artikelen van af 10 cent en daarboven grttUi bouueu afgeven naar 1 Het levansgroat portret van H H de Kooingin peinture BogaertO ter waarde van f 300 Zie winkel étalage 2 Duizend fijne 2 i oent Sigaren merk Vorstenlanden 3 Een mandje beate Portwijn 4 Een mandje Uadera 6 Een mandje Grenadine de France Men ontvangt dus waar voor zyn geld en bovendien de kans naar gelang van het aantal bonnen dat men beeft naar één of meer van deze prachtige pryzen Haast U dus voor het te laat i daar dit aanbod alleen maar geld voor zooverre goederen aanwezig zyn J VM OUE Kleiweg No 2 GOUDA Zenuw en Maagflijders ordt sit overtuiging ala een werkelyke hulp in den nood het boek aaubevolen Na ontvangst van adraaper briefkaartworlt cl t boekje frouco per post fcoegetonden door BU KP0SI 8 BoeUi Zaltbommet Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris OTTO ANDRIE88EN resideerendo te Botterdami is voornemens op nintdaf 10 November 1903 te veilen en op Dlntdag 17 Ifovember daaraanvolgende te verkoopen beide dagen des middags ten 12 ure in het Notarishuit aan de Geldersche kade te Rotterdam Tfo I Een pereeel uitstekend ff £ƒ LAND met ARBEIDERSWONING en SCHUUR staande en gelegen in den Pr na Alexmulerpolder strekkende van den Hoofdweg tot den Tocht onder de gemeente Capelle a d LTsel kadastraal aldaar bekend in Sectie A Nos 278fi 2785 2995 en 2996 te zamen groot 3 99 80 hectare Wo a Een jierceel uitstekend WKh LASD en BOOMGAAKO uaastenten Westen van het vorige perceel in den Prinê Alexanilerpold r strekkende van den Hoofdweg tot den Tocht onder de Gemeente Capelle a d LTsel kadastraal aldaar bekend in Sectie A nos 2993 en 2994 te zamen groot 3 99 40 hektare yo 3 Een BOVWMAXSWOXiye en verdere getimmerten genaamd Vrucht nnnr Werk bestaande in WOONHUIS met KELDER annex STAL voor 40 Koeien daarnevenstaande PAARDENSTAL AVAGENSCHUUB Knrnmolen en Varkenshokken voorts een zesroeden Hooiberg eon vgfroeden Hooiberg en een Waschhok BH VB Tuin Boomgaard en Weiland alles staande en gelegen in den Prlna Alexanderpolder strekkende van den Hoofdweg tot den Tocht ouder de Gemeente Capelle a d IJsel kadastraal aldaar bekend in Sectie A Nos 2789 2788 2991 en 2992 te zamen groot 3 99 80 hektare No 4 tot en met 10 Zeven Perceelen uitstekend WBILAXO gelegen ten westen van het vorige Perceel in den Prin AlexanderpoUler strekkende van den Hoofdweg tot op de helft der dwarssloot onder de gemeente Capelle a d IJsel kadastraal aldaar bekend in Sectie A Nos 2989 2987 2985 2983 2981 2979 en 2977 respectieveiyk groot 1 88 90 1 89 30 1 88 70 1 89 30 1 88 60 1 88 90 en 1 HO 30 hektare Soa i 1 tot en met 17 iSeven perceelen uitstekend WBILA ND gelegen ten zuiden der vorige perceelen in den PWn iirairtM derpolder nabö don Hoofdweg onder de Gemeente Capelle a d IJsel strekkende van den Tocht tot de halve Dwarssloot kadastraal aldaar bekend iu Sectie A No 2978 2980 2982 2984 2986 2988 en 299u respectieveiyk groot 9 IOSO fO 0 a io ao M it oo M to ro to io en 9 MO SO Hectare Onder de perceelen zgn begrepen de daarnevens gelegen gedeelte sloot jpor zoover die kadastraal by elk perceel gemeten zgn Allo perceelen te zamen zijn neer laag verhuurd tot 30 April 1905 tegen 1928 per jaar Grondbelasting over 1903 bedraagt voor al de perceelen te zamen f 97 37 De polderlaiten van den polder PrinsAlexander bedragen 10 50 per hectare Het Schielandspenninggeld bedraagt 1 20 per hectare Dé tmreeelen zijn uithoofde hunnerligging nabU Rotterdam en de b itonder goede kwaliteit van den Orotuluitütekend genchikt om te warden aangelegd voor 1 TUiNGIlOND De Perceelen zullen eerst afzonderlijk en daarna in combinatiën worden afgeslagen Te aanvaarden bg de betaling der koop penningen op 28 December 1903 of zooveel vroeger als mocht worden overeengekoraw Nadere inlichtingen te bekomen teo Kantore Tan voornoemden Notaris O ANDRIESSEN Boompjes 46 te Rotterdam alwaar kaartjes van te reilen Perceelen verkryg baar yn Inmiddels uit de hand te koop Openbare Verkoopiag TA IEIIBELENer HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED GEWERKT GOUD en ZILVER eenige OUDE PIANO S vele KACHELS enz op DINSDAG 17 NOVEVtBEB 1903 des morgen s te uren in het Verkooplokaal aan de Peperstraat Wyk K No 232 to Gouda ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DBOOGLEEVEB Kgkdag Maandag 16 NoTomber a s Tan 9 lot 12 en van 2 tot 4 uren Openbare Verkooping TB GOUDA op MAANDAG 23 NOVEMBER 1903 des voormiddags el uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt aldaar ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Nolaria VAS Twee goed onderhouden van vele gemakken voorziene WOONHIIZKN met Erven en Tuinen aan do Spieringstraat Ie Gouda wyk E Nrs 48 en 49 kadaster Sectie C Nrs 1904 en 1905 elk perceel groot 80 Centiaren Het Huis B 48 is terstond te aanvaarden en F 49 is by de week verhuurd voor f 3 25 Na afzonderiyko veiling on afslag worden de perceelen vereenigd geveild en afgeslagen De perceelen zgn te bezichtigen de drie laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft NotarisKOEMAN voornoemd GrioUeu i bü WOLFF Co Westhaven 19H X = X = S O p s TIENDEWEG 59 Ontvangen eene prachtige Collectie Hanglampen en slaande Lampen GANÜLANÏAARNS Petroleum Kachels reukloos gevaarloos De KACHELS worden ook in HUUR gegeven Vermonih Scaleh ühlsbyé Chartreuse Berliner Hnmmel Marasqulno Dl Zara RlrsehwasHer Elixer d Avers Elixer de Slpa Direct door ons geïmporteeid Aanbevelend Ftma UKRMAN ZüO iiTiiï m an 2e Abonnemcnts Voorstelling Donderdag 12 Novcniber I9i 3 KoBinklijke l Vpreeniging J Totinefl NACHTASIEL Tooneelen uit de onderste lagen der Maatscbappy in vier bedryven Ojitreüen van AIXK eersie arllslen Aanvang half 8 uur w p Gewone bepalingen en pryzen Telepliooiinet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis H t net is aangesloten aan hot Bi Inter communaalbureau v Op 1 Juli 1903 142 vorkregen aanfiluitingen Contracten en voorwaarden veikrygbaar aan het Bnreaa ACHTER DE VlSCllMARKT Boerenjongens Boerenmeisjes Aanbel lend J M F BEUDEKEE GOUWE 235 Attentie Alvorens men zich een PETROLEUMKACH L aanschnft bezichtig dan eerst de zoo pas ontvangen Petroleum Gaskacliel Systeem WAHHINÜTON welke een aangename warmte geeft geheel renkeloos zindetyft en zonder govaar brandt In UuilKhland onder strenge controle goedgekeurd en brandend te zien in het VERLICHTINGS MAGAZLJN De Avondster Aanbevelend M M VA LOO Aanlegger van Gas en Waterleiding Doctor DE WILDE AKTS voor Huidziekten enz üpeclale beliandeliog open beenwonden Rosestiaat 17 ROTTERDAM TE HUrR 1 DECEMBEE of later HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen TUBFMARKT H 25 8 T BOOTZ ti is Oranjebitter Aanbevelend ISloteinaker € o u 4 per lilliT lO MK ll KnKLK 3 ZilETK IIUOM Schep of Kook room 70 Slagroom 91 1 M IIOOM iliiap l voren Ie ksldlitn 70 Gepasteuriseerde Melk Deze melk heeft oen boworkiii oiidorgnan ter vordnurzaminK waar l door do Pfttbogeno bactcrie n gedoud z jn vorvan t d gokookte melk I doch mist den kooksmaak en kan tweo da en goed blyvon Lovofinff in Literfletiscben A f 0 10 per ttuk mnt 10 cent stunngeltj voor do flcscli en halve flesobjcK A et met i et staangeld voor bet fleschjo GepasteuriseerdeRoomboter voor tafel j brnik Oczn boter munt uit in lijnboid van smaak A f t ftO per K O KiXiil IlBOTEII voor stoof on keukengebruik h f 1 40 per K li Onze gfthftele botci bereiding staat onder gorogcldn ountrrilo van bet ÜOTKRCONTROIjK station to Leidon waardoor wu mm afnemers I den grootsten waarborg bieden van to leveren U lll illiU vii i IKI 4lurHII 4 4tl lllt CltKlirltl Mulu ri l iit ikiMiii Alu i iBt tt Xw k i voorttiiiifriili lliiol lp Jn I 4J l r nii lian wiliinr I o 3E3o3ate KINADRÖPPELS VAN DR DE VRIJ iiptii liiiiiuii ii i dl iiiiiilü t u t itnin Hiiftrn Diidor novensUatiU fkbil haii rk Mo lette aarup ZU yijn ov tuI Vfikrjjgl ur k f 1 ChemlBciM 1 abrlak van H NAVRXHO dett Haag mU ONTEBTALSCETE NAIIJIBOTER SANGUINOSE Het bekende middel tegen bloedarmoede en Zenuwzwakte Goed ziek zjjn is het ergste niet Maar dat tobben on sukkelen en niet op krachten kunnen komen diU is erg De doctoren verliezen don moed en de Ijjilor gaat nchternit zonder dat men weet waardoor Daar zijn er duizenden in on land en daarbuiten die er naarder aan toe zijn dan zieken Zoo was t ook met den den zoon van den heer E EIET VIAN te Lonnokor bü Enschodf 110 had van alles geprobeerd raaar was in plaats van beter erger geworden Hjj was dour do zennwen z6ó verzwakt dat hü zün werk niet kon verrichtten alles was hem te veel en eten smaakte liem niet Toon las hy in do conrant over de Saugulnoie en hoe dat middel anderen geholpen lind en zio I Waar iiieth had mogen baton daar bleek de Sanguinose het rechte middel voor hem Eerst kwam de eetlust terug toen week de moedeloosheid en weldra was hy boter dan ooit te vorQn De dankbare vader begeerig dat ook anderen door dit prachtige middel zullen geholpen worden schryft ons Do ondergeteekende verklaart gaarne dat hij met de Hangninoso het grootst mogeiyke succes heeft gehad yn zoon was door de zenuwen zUi ver wakt dat hij zyn werk niet kon verrichten en nu na het gebruik van slechts enkele fleaschen is hg geheel hersteld zoodat hg dankbaar zgn werk kan doen U moogl dit gerust overal bekend maken Prgs p fl f L W 6 f 8 12 fl 1 15 Te Gonda bij WOLFF Co Westhaven KLAPWI IK Herkcl Rüodefgs SPBUIJÏ Co Boskoop Bodegraven JONKEK Schoonhoven v ZEHSEN Zoeterraeer VAN WEL rti i middel tegen Kk aket4 eax nug io geen breken Is fleeen 90 et bt m i CU BOTTIffl Dit goede oude Huïb k Jlebt y rk o4enkelHuilgeiinont enkelHuilgeiinont Chen i 1 25 7 IntApotheken Tè AmatertamT Tuyll é I NKFR P IN EXP