Goudsche Courant, dinsdag 15 december 1903

IF D ar Oanreali alfaaiaan aaRbavokfl Mal U DIelama an Oeud BaknMMHla PHACPARATEN VAN UUina l arOl nC bil Viulim al Yolwianwi ikbrakaar aalluat alachla nl l aaarlaflna MnuwhooHpllli tar Taralarkinf oa alakla otfcraMibail koot a hu T kwalm wat KriMaehan laaftlH aaa VatkillsUar ia S ƒ 1 00 ƒ L Bllrol f j j I ilj L I iinhaain Timirt i r l llll karti iJk r El Ke V aCaO 3 S kUuXraa awaktan a kJUfacktlja laatallan W U AU anaaakn hlU a drank ki atoornlaaan dct a a artarlMior anan n lla M o gui ara meiKsuiKer kp 0 J0 w k o Asthma g aretten S TrdTÏ ÏKSiï TSS Ta marinde Bonbons grwiSK c as raSaSiT 7Sl Uadata 1 It T MH da Böntbna k aEPFJ HOIJC balaairiika 41 M daar tararai voor hat kind THIunMa Bööiiona ran K n rr aJ 1 iacasr UI a da naak MJtanaam ia I al ardooa a O 0 n O 0 SalmiakPaStllleS J vïkoudlirtd an KaalptlB kal la aan iHlrooploaaanj ao vafaacMan d middal b l ulmamaiidaald ulntelMd ta □ llaaekj rarttl tbaai Pull ƒ 0 80 r acich e KRAEPELIEN HOLM HoflèverancteM ZEIST ADVEETEFTÏlFiii alle Couraiten worden aangenomen door het taverlentie Burean van A BKIKMHAW A ZOOM ji Sm l Patent H StoUen Warnung imm falmU H motUn trrunim Aal i a nt HlMlim iMrSMoam Jlachahmuntm ft U knife Mm tumn tttli charfmi H HloUif tmrmi mm mt aakr k É a a i a a M rnunttl ff n l n i i i MIMMil Dsarentei en moeten volgeni de Datljr Telegrtpb de reiteeringi n ran Rogeland en Nederland üün ovi ri ent okomen d nieaw republiek niet te erkennen tenzjj z j ern f en redig deel der bnitenlandxrbe cbnid n Cslnnibia o erneeint De rcgcering di r Unie moet aan die van Panama bobben aangeraden znikii te doen maar ivil geen dwang op baar nitoeienen Vernpreidi Uerichten Fkaikkuii l e Paryitcbe gemeenteraad hechtte ziJn goedkeuring aan het rapport van het Raadslid Qaentin Itauebart over de maaea van Anmterdam waarin goconcladeerd werd d t de on nl uitgcnoodigd moeten worden den gemeenteraad van l arg omtrent de mo demo knnst van Kiiropa inlichtingen te verstrakken Ken tweetal leider van de staken aan de trammaatHcbappü te l lermunt Kerrand zgn veroordeeld wegena de laatste opstootjes eene Martin tot twee maanden en een gerant van een dagblad Daverye tot acht dagen gcvangenisi tral Men is nog niet tot een vergeiyk gekomen iiienwc moeiiykheden doen zich voor De bootwerkers te Bordwgx ign weer met nienwe oischen aangekomen IntasHchen flaneeren z j langs de kaden en zingen de Carmagnole en Internationale Te Mnzaniet is bet cAnltict tusschen de linnenlnbrikanten en de 20011 stakers nog niet geëindigd Hi t is dezen gelakt de verleiiding van gooderen te verhinderen Ken talrijke politiemacht liewaart de orde Pe prefect van Tarn is aangekomen Nienwe vergiideringen zsllen plaats hebben ok te iyon is men nog niet tot een overeenkomst knnnen geraken Ken belangrijk besluit voor de stakenden nam de gemeenteraad van Villi nrbanni Donderdagavond in een buitengewone vergadering Het bedrag van WKK rnnes liestenid voor do leestelijke opening van hot nienwe raadhuis waarby de minister van handel Tronillot tegenwoordig zou zün is gestort in do kas der stakers terwül hot tnost is uitgesteld In hot paleis te Sandriiigham waar tbnns do koning vorbiyt houdt Is Donderdag brand ontstaan vormoudeiyk door het vlumvatten van een balk nis gevolg van kort laitlng van de electrische geleiding in de kamer van dh hofdame miss Knollys De koningin dio in oen aangrenzend vertrek sliep werd sjioedlg gewekt De scb de in van geringe betoekenis UuBLildl on Jll AN Ken revolatlonnair getint manifest riep de stndeerende jongelingschap van Kieff Vrydag byeen in do polytechnische school t e studenten zyn verdeeld in i partyen die elkander bestrydon Vierhonderd hebben besloten heden de obstructie te beginnen togen den rector waarvan ty ho ontslag eiicben Van de op H dezer gearresteerde studenten zyn er 411 veroordeeld tot gevangenisstraffen variëerend van een week tot drie mïanden BINNENLAND STATEN GENÉUAAI T W K K It K UMMKêI Zitting van Zaterdag 12 December Hegrooting vnn Kinnenlnn sche Zaken Mot den hoer Hlnis betreurde de Minister vun Hionenlandsche Zaken liot veelvuldig uitbreken vun gevaariyke sujetten uit het krauklinnigengosticbt te Medemblik toe te schryven aan de inrichting van bet gebouw en de soort der verpleegden Hpoodig is het rapport te verwachten van do vroeger voor het krankzinnigenweien ingestelde staatsconmiiaie zoodat dan ook maatregelen tegen het euvel vM uitbreken zullen overwogen worden De Mister verdedigde de bostaand loonregelinr voor het personeel te Medemblik en Grave tegenover den heer Van Helsdingen die voor vrouwelifke en manneluke verplegers geiyke bezoldig4ng nenschte Naar aanleiding van Dr De Vissers aandrang om subsidie voor de vereeniging ter behartiging der be langen van jonge meisjes betoogde de Minister dal by het optredon der Overheidin don geest dor vereeniging do beste wyie van steun atjbtte vandaar dat hS in overleg mot den Minister vun luitllio is golredenlot het nemen van maatregelen tegenover valsche advertontiën en verhuurkantoren waardoor meisjes met slechte bedoelingen van het platteland naar de steden worden golokt r Mr Van Idsinga ofi Dr Brants afko nrende do vivisectie drongen op krachtige maatregelen aan Do lieer Van Asch van Wyck verdedigde de homoeopathie tegenover de miskenning vu tegenstanders tipr ker waardeerde b t dat de Minister toen feeu viddeend ontwikkeld perioou beschikbaar was geen man van twyfelacbtige wetenschap al bomoeopatiscb Hoogleeraar heeft benoemd De Minister zal aan den issperteor van het M O opgedragen een accuraat onderzoek naar hetgeen op gymnasia en hoogere burgerscholen op bit gebied der vivisectie voorvalt Voor het iit kennis stellen met bepaalde misbruiken houdt de Minister ziek aanbevolen Wat de homoeopathie aangaat oordeelt de Minihter den bestaanden toestand verkeerd 61 de homoeopathie moet verboden worden of indien dit niet ebeart moet de Overheid in de tocpM ng lezer ge4iee8wyze voorzien en een diploma creêeren D or den minister werd medegedeeld dat hy nog steeds voornemeas is te liciden een tweeden hoogleeraar te benoemen docb niet uitsluitend om bet onderricht in de genees middelleer van de schouders vin prof Nolen te nemen II M de Koningin dij Donderdag van t L oo iinar de residentie terugkeert zal per eitratrein om 1 50 n m ir ti d t Loo verlaten H M reist over Amersfoort utrecht on zal om 4 11 n m Or tyd in den Haag aankomen De minister van binnenlandsrhe zaken heeft aan bet schooltoezicht te kennen gegeven dat bet liem wenscbeiyk voorkomt dal by de bewerking van de statistiek van het betrekkeiyk schoolverzuim over 1904 en vervolgens by de onderscheiding der byzondere scholen niet alleen medegedeeld wordt of een schooi een Protestantscbe een Koomsch katholieke of een andere is maar ook of het een school is van een vereeniging of instelling dan wel eene rsor eigen rekening en of de school al dan niet aan godsdienstige beginselen is gebonden Daarby heeft de minister medegedeeld dat de vraag of een school aan godsdienstige beginselen gebonden is niet afhangt van de omstandigboid of zy al dan niet uitsluitend door kinderen van betzelfde kerkgenootschap resp van eenig protestantscb kerkgenootschap wordt bezocht maar hiervan of biykens den aard van het onderwy het leerplan een beslist godsdienstig karakter draagt Armlastige kinderen In verband met betbestaand vermoeden dat de uitbesteding van nimlastige kinderen in hulsgezini cn voor rekening van bnrgeriyke of gemengde armbesturen of van gemeentebesturen hier en daar geschiedt onder Omstandigheden en op voorwaarden welke weinig berorderiyk zyn aan zoo niet uitsluiten eene goede verzorging heeft de minister van binnenlundsche zaken een aantal vraitgpunten vastgesteld welke juariyks te beginnen met V M moétenWorden beantwoord en door tusseheukilmst van Gedeputeerde Staten aan zyn departement worden opgezonden i Gemengde Berichten i Van wel ingelichte zyde vernemen wy dat er voor da a s Internationale Vaktentoonsteliing v d Algem Ned Bond von Mineraalwaterfabrikanten en Bierhandelaren te honden in Maart 1904 te Amsterilnin zeer veel belangstelling is zoowel uit Binnen als Buitenland komen aanvragen voor Expositie in Deze Tentoonstelling belooft dus voor de Mineraalwater en Bierhandel een goede stap te zyn in de richting die de Bi mywogd Uit Amsterdam wordt gemeld Na Hcbeveningen komt Amsterdam thans met zyn Jou do Poule Sinds eenige dagen toch is de biljartzaal van het botelcgfé restaurant De Oude Graaf aan de Kalverstraat aan haar gewone bestemming onttrokken en zyn op een in het hidden dor znal staand biljart vyi speeltafels voor het Jeu de Poule aangebrjcht Toen wy er Zaterdi gavond een kykj namen werd er vrg druk gespeeld hetgeen naar men ons zeide de voorgaande dagen ook het geval was vooral des avonds Aan reclame voor dit verleideiyke kansspel ontbreekt bet niet Tegen de ramen der in de Jonge Koelensteeg uitkomende biljartzaal zyn groote de gelegenheid tot dit sfici aankondigende plakkaten bev tigd waarby echter toegang tot de zaal strikt verboden wordt aan jongelieden beneden de 21 jaar Kaartje met gelgke aankondiging worden in het publiek en vooral aan het Ceiitraui ütation Xonende ret gers afgegeven N Ct Men meldt aan de N R Ct In Kr eiland is onder de hóutbazen eene beweginf gaande om te breken met eene aloude gewoonte in den cbersbudel Deze gewoonte is wel eigenaardig De hoafbau verzendt ol des nuemers zyn schors naar de aohortmolenaars t Steenwijk voor zonder te weten welken pr s hg per ton ontvangt De vaiUtelling nn den prys is geheel overgelaten aan de koopers molenaars en eerst op den dag waarop te Steenwyk aigerekend wordt komt de verkooper den prys te weten van de geleverde schor In deze geweonte tien de hoitbazen eeoe Verkorting banper reebten zy wensckten vAuraf te weten welke prys voor deubors betaald wordt opdat blykt hun deze te gering zg gelegeubeid hebben elders naar aflienen am te zien wal nn niet mogelyk is K B moeder die met baar kind uit het venster springt Ken vrecselyk drama is afgespeeld in de Van Krijiornstraat te Antwerpen Daar heeft zich de jonge vrouw van een diamantbewerker Blitz genaamd wier man was uitgegaan om zyn schoonznster thuis te brengen me baar kind van vier maanden op den arm uit het venster der derde verdieping geworpen De moeder wns bytia dadeiyk dood het kind verkeert in wanhopigen toestand Men meent dat de ongelukkige vrouw in koortswaanzin beeft gehandeld Up de labrieksterreiBen van de trma Krupp te Kssen heeft men Donderdag onder een steenkolenhoop een pakje gevonden dat bg opening een aantal dynaraietpatronen bleek te bevatten Ook in een gocdereowagen aan bet station te Kooien heeft men dynamiet ontdekt De politie heeft terstond een streng onderzoek ingesteld naar de herkomst dezer pakelten Men meldt uit Almelo aan de N R C De heer N F Hnel redacteur van het Twentsch Zondagsblad deelt in dat blad een gedeelte mode van een brief hem geschreven door een oud wees die tèans in een onzer groote steden een gevestigde positie bekleedt Deze schreef Ik lees daar juist uit de courant dat er eens een onderzoek zal ingesteld worden naar den toestand van het weeshuis Dat hadden r e een goede 30 jaar vroeger al wel mogen doen Als de toestand heden nog zoo is als in den tijd toen ik bet voorrecht P had daarin te verkeeren dan is het geen wonder fat nu eindoiyk de bom eens losbreekt Justus van Manrik zou er boekdeelen van kunnen vullen ais by al de schaiideiykbeden wist die er in dien tyd zyn voorgevallen Het doet mg dus van barlfl genoegen voor die arme stuiifpers van kinderen dat er nn eens in voorzien zal worden t Is te hopen dat het helpen zal Zelfmoord Vecchio de man die te Milaan een schatryk bankier in zgn huis lokte om hem geld af te persen en dan te vermoorden werd te Rome door een Hilaansch journalist herkend die de politie waarschuwde Toen deze den misdadiger nazette schoot Vecchio zich een kogel in liet hoofd M Dit Kóta Badja werd U November naar Batavia geseinde By ontmoetingen met patrouilles onder majoor van der Maaien in de Pedie vallei sneuireiden 19 yanden Ken iniandsch fuselier werd gewond De schuilplaats van teungkoe Taib Toegeutah werd overvallen Dit hoofd sneuvelde met 11 volgelingenEen patrouille bnder luitenant van Vuuren in Keureutoi omsingelde een buis waarin zich vyanden verborgen hadden By verzet sneuvelden allen Bg deze gelegenheid sneuvelde een iniandsch fuselier en werd een gewond Vale vuur en blanke wapenen waaronder een geweer model 95 vielen in onze banden Toekoe di Idi Lokadjoe en toekoe Brabim Blangme Lhong onderwierpen zich met hun volgelinge Ken telegram van den 13e luidde Toekoe radja Lok van Lbo Seumawe kwam mei 120 volgelingen in onderwerping Luitenant van Vnuren arresteerde in bo venKeoreutoi toekoe Bantasjem onzen laatsten vgand uit bet Senleumscbe hoofdengeslacht Luitenant Darlang overviel in Pedië den berochten toekoe Mat Seumao en legde hem neer Uit Kota Radja werd op 16 November aun bet Batav Nbl geseind In bet PediSsche overviel een b igade marechaussee onder sergeant Maaskant een bende vyanden die 6 doeden met wapenen in onze handen liot Lnitenont Verjchnur overviel de scbuilptAu van iraelfc Tandjong en legde 4 vijanden neer Zes gewerei werden buitgemaakt Luitenant Deisjant overviel ter Westkust de schuilplaats van toekoe radja Poetih die met H vajgeliügen sneuvelde Vete vnuren blanke Wapenen werden buitgemaakt Aan onze lyde werd een Amboineosch sergeant licht gewond Luitenant Rynen overviel In Lenpaktn d eehuilplaats eener beode raarran 4 mut sneuvelden terwgl hinae viinvapeiiei in onze handen vielen Een brigade die een afdeeling wegwerkers in Poeloe Kadji had besehernd en op weg naar bet bivak was bad een aanval met bet blanke wapen te doorstaan Er snenfelden ö Atfehera aan oaia x$de werden 5 inlandscbe marechaussees licht geWout Ken karabgn ging verloren Toekoe Ali Kueala Oenga onderwierp ziek met 11 volgelingen Ken bewoonster van het Belgische dorp Knsival had baar kind dat in de wieg sliep een oogenblik alleen gelalen Toen zy terugkeerde ontdekte zy in de wieg een groote rat die zonder zich om het schreien van het kind te bekommeren een hand van den armen kleine had afgeknaagd Het ondier wist te ontkomen en het kind verkeert in levensge vaar De overstrooming in Venetië Ken lezer van het Hbl schreef Zondag uit Venetië aan dat blad De vreemdeligg die na een vroeger bezoek oon Venetië voor de tweede maal d4 dogenen lagnr enstad met een bezoek ver eerde zal verwonderd hebben gestaan over den aanblik dien de pleinen en straten heden morgen boden Op het 8an Marcoplein waar men op andere Zondag morgens een vroolgke menigte aantreft van slenterende heeren en dame 4 van schreeuwende krantenverkoopers en schoenpoetsers en indringerig bedelende kinderen dreven ui een vgftai gondels die de bewoners van het eene eind naar het andere brachten door de straten zag men mannen met naakte beenSn die op hun rug een elegant gekleeden heer of angstig gillend winkeIjnKertje droegen terwgl de winkeliers bun uiterste best deden met planken en stroo het steeds ryzende water tegen te honden Venetië was voor het eerst sinds oen kwart eeuw overstroomd 1 Toen ik s morgens om 9 uur van de poat kwam ontmoette ik een vriend die my wist te vertellen dat het San Mareojilein onder water stond Wy natuurlyk dadelgk op weg om ons met eigen oogen te overtuigen tuigenDat ging echter niet zoo gemakkelyk Onder do torenklok stoiÉl een dichte kyklustige menigte waar ge gelegenheid was door te komen Alzoo terug om door de Calle Larga ons doel te bereiken Dat gelukte Een merkwaardig schouwspel deed zich voor onze oogen op Het geheele plein was één watervlak dat de wind zachtjes deed op en neer golven lu t midden dreef een bootje schgnbaar doelloos naar de zyde van het koninklgk paleis een paar straatjongens sprongen met bloote boenen lustig tot aan de knieën in t water rond De stoeien en tafeltjes stonden nog in eindelooze Krgen voor de cafés meer dan een halven meter in t water en de drie bronzen vlaggepulen doemden onheilspellend uit de vuildonkere golfjes op Nieuwsgierig besloot ik ook de overige stad eeng in oogenschouw te nemen Vertrouwende op een paar goede Hollandsche overschoenen toog ik dqor de Frozzeria op weg en zag weldra in dat als ik gedacht had er met droge voeten af e komen ik me leelgk verrekend had Het water steeg nl gedurig en voor ik er aan dacht waren de overschoenen volgeioopeu en had ik een paar natte voeten Ken typisch schouwspel bood het Campo San Luca Voor eenige winkels stonden vrouwen haar inkoopen te doen doch het water belette de huizen te naderen zoodat de luidkeels uitgeschreeuwde boodschappen behendig toegeworpen moesten worden terwgl een winl lier een man met naakte beenen bod geen gagoerd om zgn klanten beter te kannen bedienen Ken beer had zich in de diepte van een plas vergist struikelde viel en maakte zoo lang hg was met den grond kennis Een oorverdoovend gejuich waarin uy zelf om het hardst meedeed volgde tveo Trouwen schalden dat t een aard bad ieder schreeuwde de andere bel allerslechtste toe zeker dat het by woorden ion bl yven want Ze konden bg elkaar niet komen Het water was veel te diep Verder by de Ponte di Lovo zag ik mg genoodiaakt den rug eens gondeliers te gebruiken om de San Salvatorkerlt voorbg te komen Toen naar de Rialtobrng a Daar geen gondelier hg stormweer lich op bet kanaal waagt besloot ik het stoombootje te nemen en moest me opnieuw naat bet ponton laten overdragen Langs het geheele anale Grande zog men dg straatjes en steegjes overstroomd en het water in de voorhoven der paleizen blank staan de huizen leken op eens kleiner te zyn geworden Aan de Riva d gli Schiavoni tegenorer de gevangenis stapte ik uit Alles alles Bt onJL blank van wate en de bruggen maaktuf ooals ze daar zpo doelloos zich verbRTen een belacheiyken indrnk van overbodigheid Het wai geen kleinigheid on op het San Marcopleio teraf te keeren I Vgimaal moeit ik me nog laten overzetten voor ik me op het hooger gelegen Atrio tegenover de SanKarcokerk bevond Nog ateeds wiel het water en onbarmhartig drong bet door de scheuren onder de deuren in de huizen en op menige plaats zag men het nit den grond opborrelen Eerst om twee uur s namiddags tred de eb in en spoedig vloeide het water weer naar zee terng overal een dunne laag slik achterlatend en tegen den avond nam de stad haar gewoon niterlgk weer aan Terwgl twee mannen vader en loon te Biervliet bezig waren met zware boomente vellen en de eerste een put vulde begin onverwachts een boom welke de loon onder banden had en die door den bekenden Uetoberstorn losgeraakt was te vallen Dewaarschuwing van den zoon tot den vader kwam te Iaat daar deze dan verkeerden kant uitweek roodat een boomspil lyn hersenpan verbryxeMe D man ras op slag dood Midb Ct Iemand in de wereld misschien een Hollander wellicht een Hagenaar is sedert bgna vyf jaren f 240 000 ryk zonder t te watw Maar als hg ze niet binnen drie maanden afnaait ie hy ze voor goed kwyt Ue Nym Ct meldt nl dat binnen drie maanden de termgn waarop de prys van Ire 500 000 in de BarlelU lotery op serie 1114 No 36 is gevallen verjaart Als de winner zieh dan nog niet heeft aangemeld om den prge in ontvangst te nemen dan vervalt de som aan de stad Barletta StadBnieuwg GOUDA 14 December 1903 Zaterdagavond hield do vereeniging Provideatia in de acbterzaal van het l nfé Unie van den heer N J Montague een alnaeene vergadering H opening door den voorzitter waarby by tevens mededeelde dat in de bestuursvergadering besloten was geen couiiBissaris er by te nemen kwam de secrotarisboek hotdtr aan het woord tot het uitbrengen van het arverslag over het 29e boekjaar De ontvangsten hadden bedragen f 4932 62 i en de uitgaven f 4136 421 Bi de resorvekas waren de ontvangsten 1 769 06 en de uitgaven f 347 50 Het aantal leden was van 582 gestegen tot 601 terwyi de vereeniging 51 donntenrs en 2 donatrices telt Het kapitaal der vereeniging bedraagt f 1217 76 Deze rekening en verantwoording evenals die der feeslcommissie en der onderstandscommissie waarvan de eerste over het 3e kwartaal een netto bedrag van f 53 88J en bet tweede een batig aaldo van f 115 opleverden werden door de heeren D Tuinenburg en M van Heiningen nagezien en in ordc ljfevonden De heer J J Prins van Doesbhrg werd by acclamatie herkozen ais lid der donateur commissie Hetzelfde wof het geval met de heeren 3 U de Jong voorzitterj 3 0 Verkerk 2e voorz W C Luynenburg 2o penningm K Smit bestnnrdur J Hulscher H Bosman en H de Groot Commissarissen De Korporaals Gymnpstiek en Schermvereeniging Excelsior gaf Zaterdagavond in Se zaal Kunstmin een uitvoering die door een talrttk publiek werd bygewoond De Vereeniging handhaafde ook dezen vond baar naam dat bet Excelsior eruA is iets goeds te geven De verschillende nummers van bet pro gramma werden goedbitgevoerd hettoaneelstnkje Een zenuwachtig mensch werd nitmnntend opgevoerd de standen waren onberispeiyk en tot lot werd gegeven Aurora s Triumf tableau vivant door den heer H C van Staveren ontworpen dit was een waardig slot van he uitgebreide programma en deed ontwerper en vertooners alle eer aan EaU geanimeerd bal onder directie van den heer T 8 W van Leenwen besloot dezen gexelUgei avond van Excelsior Gisteravond Ie 8 jjiar hield de atd Qonda V d Ned E K Volksbond eene vergaderingV in bet bondegebonw a d Westhaven welke ook voor daraet toegankeiyk wat en waarvan een ruim gebruik wu gemaakt Nadat de voorzitter de vergadering met gebed had gtopendi en 14 nienwe leden en 5 halve jonge leden had geïnstalleerd gaf deze bet woord aan den spreker van dezen avond den WelEd Oei Heer Dr A C A Hoffman welke in eene boeiende en scbdbne voordracht en met voor de aanwezige te begrypen taal het ontstaan van en de tallooze genezingen van door vele geleerde medicna als ongeneealgk verklaarde zieken door den grot te Lonrdes toelichtte en niteenietta De ipriker oogitte des dank der verga dering door een aandachtig gehoor en welverdiend applaus tydens en na bet eindigen zyner ichoone voordracht Nadat de voorzitter als tolk der aanwezigen dr Hoffman had dank gezegd voor deze leerryke avond werd deze dfskbezochte vergadering gesloten Dinsdag a s zal de onderhandsche aanbesteding plaats hebben van de benoodigde banken voor bet middenschip van de nieuwe St losephskerk aan de Oonwe alhier ViNHvege de Broederschap van O L Vr van Kevelaar zal in de nieuwe kerk een Maria altaar worden gesticht De vervaardiging van dit belangrgk en kostbaar werk is opgedragen aan den heer Stoltefus te Den Haag Volgens de schets welke daarvan in de hulpkerk opgehangen is belooft het een waar kunststuk te wwden De Congregatie van de H Familie otd Vrouwen begvert zich om de noodige fondsen bg elkaar te brengen voor een ander igaltoar dat toegewyd zal worden aan den H Joseph Voor bet op te richten hoofdaltaar zyn ook reeds verschillende teekeningen en plannen gemaakt De arbeid ter voltooiing van het kerkgebouw dat reeds van de leibedekking voorzien is wordt geregeld voortgezet Alleen zyn eenige werklieden die wegens het onganstige seizoen niet konden doorwerken tydclyk ontslagen Gisteren werd het eerste kruis geplant op de nieuwe kerk dat wil zeggen opden zytoren links van den hoofdingang Met belangstelling werd deze aibeid die zonder tegenspoed afliep door velen gadegeslagen ö N Dezer dagen is door den heer P Schelling architect en lid van den gemeenteraad te Delft by de Regeering voorloopig concessie aangevraagd voor twee stoomtramlyncn van Rotterdam over Zoetermeor naar Leiden en van Delft over Zevenhuizen naar Alfen de laatste met zjlak naar Waddingsveen en Gouda N Ct Een buitengewoon Assortiment Dames en Heeren PARAPLUIES EN HANDSCHOENEN VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telepkoon Va Si BEÏÏES VAN ROTTEEDAM VRIJDAG U PEC L K H K StaatêUeninptn 89 DiiTSCBi isu Ryksieening 1891 1899 i PoL Obligation Schatkist 9a 85 1844 i Port oil Obligation 2e Serie 3 RusLWin Obligatien Rothschild 4c serie JU B2 j 1890 4 l 96 jObligatieleening L 100 1867 981 60V 1869 joudleening 1884 5 BR1ZU 11C Obiigatien 1903 5 Uarouiv Obiigatien 1892 3 Provineiate en SudiUjIce Tjeeningtn Rotterdam ObKgatien I 1000 97 1898 1903 3 4 100 Hypothtêt BimkmP db Bataalsche Hypb Pandb Friescb Gronlngsche 100 101 97 997 99 I 100 99 Hypb ♦ Pandb Rotterd Hypb 4 Pandb Rotterd Hypb 3 Pandb Rynlandscbe Hypb 4 Pandb Nederl Hypothbank te Veendam Pandb Westlandscbe Hypb 4 Pandb Znid H ll Hypb 4 Sdueptaari MaalHli ippgen Obiigatien Stv Mg Tromp 96 1901 B Obiigatien Verschnre Co s Algem Binl S eepv My 5 99 Spoorvegteeningtn NBDnBLAHD Oest Obiigatien 87 97 Noord Brabant Boitel Weiel 1875 80 HusLJiND Wladikawkaa Snw My R 625 Oblig 1898 4 NooauAmerika Missouri Kansa Texas 2e Hyp Oblig iPnmitlamngtn BELan liOten Stad Brasiel 2 108 2 W 11 4 124 1886 Hy van Bnartapoorwegen HoHaARUB Hung Hypb 100 B SA1II801II Markt A 88 iouda Behrooiul ZUveren MednUl Nat Wedstryd Leeuwarden Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Ontvangen de NOÜVKAUTÉ S in Monlols CoHluineSi ROBES JAPONSTOFFËH PELTERIJEN in groote Keuze tot do meest concnrreerende Prgzen Veemarkt te Rottetdun Mundftg 14 December itjoj Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor i t kwal 34211e kwal 30 jtle kw 17 cent per half kilo Vette kalveren goeile aanvoer pryxn varen voor iKte kwal 2 ide kwal z $ y t kwal tz lcdU per half kilo Vette varkens goeden aanvoer prijaen waren voor ie kwAl 19 ade kwal tH 3de kwal 16 cent i er hall kilo Vette ichai en en lamineren redelijk aangevoerd Handel in vet vee vette Mlvrren en Khapcn en tammeren t Vette varkens slecht A floop der Openbare Verkoopins van Onroerende Goederen ten overiitaan van NoUris J J A MONTIJN Winkelhnis en KrI aan de Westhaven lï No 203 k J C noria voor i 62r ll Ai vi ini i in N TE Hl I B aan de Westhaven B No 149 EEEüEirnïïis mH ACHT KAMERS ruimon KRLDKR en jifrooU n TIIN HunrprjJH fl i Dddeiyk tó aanvniirden Te b vrag n M W SCHOUTKN k ilft ai r t ri l T ulnuii PIVBBH Aug itWI WvralttbcrMmd BvliouoApp taHrtl lparlD SkUn lyB o Lm1 liAaftwn voor bot tundvr nuaitu k urLt to ikll M n n e aUaÖrd lofaoauwfcrk Verl ry tlMi r j miakmWtn lii rL H nw rk AUniri n Urofaryaii huk Man latU vottd op UMWi aii falirlakinurk a ti A 9nli W u im m Aroh F I SOOS TIKNDEWKO 59 Out vangen eene prachtige Collectie Haiiglanipen ii Slaande Lampen GANGLAPiTAAKNS Petroleum Kachels reukloos gevaarloos Do KACfJE i8 wurtlrn onk in HUUR fe even ÜEcniiw en llaa rlijderü etdt eit overtuiging als een werkelijke hnip in den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart worJt d t boekje Intneo i r jiost toegeioDden door HLOKPOEL S Boekh Zaltboramel Doctor DE WILDE ARTS voor Huldziekteh enz üprclale keliandelleg open beenwnnden Htwestfaat 17 ttOTTEIlDAM IMa e iIm tMl ouMluiMlrksIt M k nakkiIjfkM roWadM nat Uium vooral SoitMi m Klndtntlwtnwwk la Arprthiiu van C M IHIKr 4 Ce y larlla laalt Slr l4 Manla a oal M naam an fabrlakainarlt Vafarntaar IV ilMna WMiNmi laMkaaawwt Ialaa4ari8 aaai M WM au laaafaal Si all W SaraaBaaa SfaSa y Tli HUIK 1 MRI ol eerder HEERBNHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 mnw a Kp O BO l M umi mi UkIi nt tiini ritruuii AUklJ