Goudsche Courant, maandag 11 januari 1904

Maandag 1 Januari 1004 jNo 0307 43s e Jaargang mmm mium iMenwS en Advertentieblad mor Gouda au O mat reken relefoon Ji M L e Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijk s let uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per ost 1 70 Afzonilerlijke Noinmers V IJ F C E N T Ji N lelettHin 83 V D V K U 1 K N T I E N worden gcidiiiilsl van I regels i lO ent Mi iedere regel iiicei 10 Centen Crpote letteis or len liereKcinl ii iiii plaatsruimte ln endin van Vdverlentii ii ml 1 iiiii l iiililil Gold Druk Tin A BBINKUAN i Zs OKVRAAOD zoo spoedig mogelgk of tegen 1 MEI oen Heerenhuis liefst in het midden der tad linarprjjs f 400 A f 450 Brieven onder nnmmer 2638 bnrcan dezer Conran Telephooimet Croiida Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegf en onderlioud gratis Het net is aangesloten aan liet Rglis Inter commnnaalbnreaa Op 15 Nov 1903 141 verkregen aanslui Contracten en voorwaarden verkrijgl ni aan het Bnrean ACHTEIl DE VmiHMABKT TE HtllIR nan de Westlinven B No 149 EEEBEITHÜIS met AOHT KAMKKS iniincn KELDER en grooten TUIN Hom prijs t óTö Dndelgk te annvn nrden l e bBvragon b 1 W Si HOtJTEN Wie zuber z a wii de £ ciit EUel CtCttO te ontvangoB tenunfeü teU CD u vela prcofnemliigen la den uuidal gekomen ouder dw nuai den uitviDdera Dr Miobaells rerrurdigii ap i best machines bi het wereldbenemd étabkligaemeut vm Oebn St oUwtrck t Keulen tliclM Bikel Cacao In vierkanten bussen Deu Siktsl Cuaa is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijkacb gebruik een I 2 theelepels van podei voor een kop Chocolate Als geneeakracbtig drank bij geval van diarrbee slechts met water te gebruiken Terkrijgbaar by de vootnaaniet H I Apothekers ens Prii Vi K o V K prafb usjee f 1 80 a lo c 0 35 Qtneraalvwhgnnwoordiger rtor Vederland Julius Mattenkltdt Amnterdam Kalvcistraat 103 x soos TIENDEWEG 59 Oiilvaiigcii eene prachtige Colleelic Haiiglampeii en slaaiKlc Lainpeii GANGLANTAAUNS Petroleum Kachels reukloos gevaarloos De KACHELS worden oi k n mil U j eff ven lesw onorrrlrolten Frof Or l iobüra itllH kmuI ZIV1IW KBACHT II IXSB AIImu ecbt met Kabriekiuierk tot vourtdurunde ratlicHlu en wkere eneziug vau allo zelfs BttWH de meest hardnekkig xenttw § SBPjÉ Miekten vooral ontstaan door ft18 atdwalin en op jengdigi n leeltjid Totale enezing an elke zwakte Hlee f u lit Benauwdheid llüofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjju slechte gpyavertoring Onvermogen a Impolena Pollntione enx Uit oeiige proüipectUKBen rriji Cit oacli II 1 11 i fl 8 duUlK lyflowti I ICVnIr 1 ïoptlt Mitllh V d Vycto Ztiltlmni nu l pt l M VAéinw k o Kottürdam I Hnppol Vtirnvenlirtp I rftlmmaii If Jimjï 1 f n Roltord in Wdff V Co anuria CU W alle drotfiatHn Geen Kinkhoest Geen Inflnenza Oil lïiiikhoogl Intluonza llorsl Mi l laaii io iiiii binnen den kortst mogeiyken tijd te duen genezen neemt onmiddeilijk de toevlucht tot de Viin ouds bekejidc bekroiindc en ercliibprortiidc Superior Druiven Borst honigExtract M K L I A il T II li uit de Koninklöke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van ra A H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons t 1 70 ets 40 et b j M TAN OKK Qsveen VVeü Oude water e Üeti fhop aafje houdt thans boekl SOLO de helft goedkooper dan natuurboter 4S ets per pond 22 ets per half pond Firma WOLPF £ Co Westhaven im riou la A LATBySTErA KhiyiegK 100 Gouda E H VAN MILU Veerstal B I2 te A BOUMAN Moordrecht PINKSK NieumerUrkad IJttl A N van KESSBN Sc won ioujii J Th TORKKN o t B T WI IK Oudmmtcr A St HEBK Haailrecht P W v BDE Oudewm 1IKI IDEN te Remwijk P v d 8P K Moercapelk 0 STAlt Wa A IMLST Waddinqnem M KOLKMAN Waddmngem P A iiE GIIOO o ION OH Oudewaler i P KAHTKLKIN PoUbroekerdam 1 RIKKE Wordl niet iilfgesteld Zaterdag Trekking 10 Januari 1904 Dertiende Verloting te HENGELO Geld door Notaris SCHEPER8 van Zelliem in het openbaar bij WITTE te Hengelo Geld ledere 30 Loten een prijs Eerste I= xl3s 5000 Q ld Tweede Prp 200 1 Gulden Derde prijs 1000 Gulden Vierde Prijs 900 Gulden Vijldo prijs 800 GId Zesde prijs 700 Gld üevonde prijs 800 Gld Achtste prijs BOO Gld 8 prijzen van 25 Gld Negende prijs 400 Gld 3 p zen van 800 Gld 5 prijzen van 2 K Gld 5 prijzen van 100 Gld 8 prijzen van 50 Gld 402 prijzen leder van 5 Old 00 prijzen ieder van 4 Gld 250 Gestikte Dekens 250 Paardedekens 250 Leaningstoelen 2 50 Horloges Prijs per Lot i 0 50 per post 1 0 55 Verkrijgbaar bij D 1 JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bij LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JOSGENEEL Oosthaven 1 78 B L RAASTROP Lange öroenendaal I 123 G vis VLIET Tiendeweg Gouda V LA GRAND Waddinxveen lOH de BOER La Hazerswonde Dorp A BODEGOM IJsselmonde p nw ii I W fi l lf W fl l Uuoi Oenecsh Iccmccn vanbevwkn MKt tcrii Olploma n Ooud Bckn ond PRAEPARATEN VAN y UIH a L M W ll toowd bij ktnderwt riAwtmmm pbrtk an üa t llMbu kwalui nn Ktiüxhm l ftU l m Verliriiebtir in fltcca t ƒ 1 90 en l PIItaI r onart vo a ni tBrkeiMl twenMmvtafinMlt iord e HJkiohgebiA i L IKCI V aV a J 1 klnikren iwaküni n kUmctUitiMMllanuer u Mb velen Al nnauknchtln drmnk luj itoomlsMii let pUivertiriniiorpMn en dlmhéij jok vo r iii ellncenei HiHn Wniier I rm ptr ba s Kgr n lO M K t 0 80 H Kp O SO MAlIrCIlilriar Speciaal voor KIndervMUnf In buano t H KfT 0 SO meiKsuiKcr ij y 0 60 k o m Chemtfch zuivere Ac4lima PSoarAÜPM He reoken r halr Cljamte 1 Oaoexle iet beit 3lllllia V l ai c ildi J y h Tl tt aaavaUen wa Aetluna eto lo STOT doosje It O èÖ t I ama rinUC PUIIPUn b im jiiip ii ConjaaHeiele ïo it looV l laian I l ew en He Tamarinde BonFoatnn KRAEPF UEN HOLil belmerijke dieailen voor hel liiu bateerl jjk Je m lc aanftliaaiii a Pn per dooeie O SO en 0 60 QolmSalf PaetSIlAC leemeen erkend U het BESTE hiilimiddel jaimiaKraSllliea Hoest Verkoudlold eo Kedpdo hel U een alfjinoploeaend en veraacntend middel b j ultnemendliekl ultsluilend in Q rtesdijes veritrij ebaer Prij ƒ O aO per Rctd ijt itiMijtt KRAEPELIEN Si HOLM Hofleveranciers ZEIST Prm parah nm KRAEPIIJIN t HOUS te lelal i ifw l it itfim np mmm m Mminltwtnmit tn rrrtrvf aar mt tt IS 4e ABOSNEMENTS VOOBSTELLINO in de plaalL van Donderdag 7 Jannari i INSO J Januari 1 JI4 Hel ci ciiiifi sdi TiiüDeel van Bommel Blijspel in rie bedrijven van Doctor Jcris JubileuDiSj VoorsteUing van den Heer k J 8CHÜLTZE Aanvang MCUT uur J0f Gewone bepalingen en prijzen In iieH Elil llirnNGS 5lilG ZIJ üe Avondster Dnbbela buurt Teilnr 117 Zijn heden ontvangen een mooie colleetie Nieuw Styl iasiinamenlpii linirlii l en llalloiis Verder vooi handen eoii niime C enze GASKO KAPPARATEN GAS RN PETROLEDHKAGHEIS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degelijk Indien U lun van goed licht houdt is dit je ware ndres Aanbevelepd M iM VA LÜOi Aanlegfffi vkn G is en Wateileidirg Geen Beter e soortiMi SCHOENWERK dan het adres voor al Braliantsdi k utm eu Laarzeiiinayaziju KLli lWK i E legeuover de Kleiwegsteeg Aanbevelend p SMITS Alle reparation en aangemeten werk OVKKSCHaENtJN merk de Weegsctaal Zandqr ïnstituut Fluweeldn 8inj l R 724 GIOI IIA Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJEK Directr D van DUDREN Behand vmrttgyeyr rerkrommliiyen iiiyevallfu burit x en o lmmien en tLnierellcliiiammiavorm Hlgeui xwakt eonatitmtte fpleren genr lekten rlieumallHche anniloentngen vefstuikingen enzl enz ÊiilÊPÖTVMTHÊÏ Nni wnrJt verzWlit op t HERk e letiDu UIT UUT MiÜViSlJN N KAVËNSWAAY ZONEN OokxMCHEM DeJe THËKSN wordeu afgele rerd l verx elde pakjes van vijf tutu im ftn Aa en een Aed oru met jrermeldiufi van Nommer en iPryfl I Toorzieu ran ueveostaanil Merk Tol enB de Wet gedepo Zich tot de uitroeriu Tan gewrde lorders aanbereleiide J C BIJL voorheeL J BREËBAART Li S l ktt beate oaadiatalrkala a alrkJIe roataaiddal vooi Hearea iral damef en Klnderaehoenwarki K Uda pretuuivanC II MUIirtC larllk laith Str 14 Men lette oa op nkam en fabrlekeinefk VertryHeerly Keerae Wlekeflert leictaeaaiert alaBlerle eiar raae ei De HURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deae ter kennis van de belangheblienden dat door den Heer Direcleur der Directe Belastingen cnï te Rotterdam op den 7e Januari 1904 executoir is verklaard Het kohier no 11 der personeele belasting dienst 1903 Dat voormeld Kohier ter invordering is gestold in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden mgydiend Gouda den 9 Januari 1904 De Burgemeester voornotnid R La MARTENS BuUenlandsch Ovcr lcht Het blokt telkens weer dat de berichten door de p ngelsche pers over den toestand in Oost Azie verspreid leer overdreven zijn De Standard meldde gisteren dat do oorlog tasschen Eoslnnd en Japan feitelijk begonnen vras En een telegram uit Tokio meldt De Mikado ontving gisteren den heer Taft den ondgonvernenr der Philippöuen die op de terugreis naar de Vereenigde Stalen is en bood hem een lunch aan In den loop van het gesprek zeide de Keizer Ik wensch dat Amerika weten zal dat Japan ernstig en geduldig poogt den vrede te bewaren De lapansche gezant te Washington verklaarde eveneens dat hg niet wanhoopt aan het behoud van den vrede En baron Hayashi de gezant van Japan te Londen zeide gisteren tot een vertegenwoordiger van Reuter Ik maak u er opmerkzaam op dat als Rasland aan de beurt is om te antwoorden de vaatelandsbladen zeer vre delievend zijn doch zoodra Japan aan de beurt is verandert dit plotseling en een zeer pessimistische stemming wordt merkbaar Dit is van veel beteekcnis In de laatste dagen werd als vaststaande aangenomen dat Japan troepen zendt of zenden wil naar Masampho een haven aan de zuidoostkust van Korea dit zou Rusland aanleiding geven tot het zenden van troepen naar NoordKorca De sterkte dezer troepenaideelingen werd in de telegrammen precies aangegeven en allerlei redeneeringen werden daaraan vastgeknoopt Kn nu komt uit Tokio het officieele bericht dat er niets bekend is van een plan om troepen naar Masampho te zenden en dat FEUILLETON HET MEDAILLON Naar het J ransch i8 Wees niet booF papa maar ik dacht lieus een oogenblikje dat u papa niet was zoo raar keek u mij aan De vrouw ging voort met het knaapje in watroe kleeding te hullen en Jean kwam dicht bij haar ftaao Geen dwaasheden hoor fluisterde hg haar toe Er valt niets meer te duchten en wij zijn rijk Zonder zorgen kunnen wij immers geheel voor elkander leven Hij strekte de handen naar haar uit Een oogenbük aarzelde de vrouw maar plotseling greep ze zijn hookl tusichen haar handen en kuste hem herhaalde miilen f Ga dan maar demon AU gij in t verderf itort tullen wij beiden ten gronde gaan l Word gedurende mijn afwezigheid niet al te ongeduldig kind zeide hij ik zal wel ntet lang behoeven weg te blijven en daar heb je iets om u intusschen het wachten gemakkelijk te maken Hij stopte haar twee bankbiljetten van duizend franca in de hand André had dat vreemd abcheid met oogen vol het bericht van het bezetten dezer haven geheel uit de lucht is gegrepen Aan de Times wordt nit Petersburg gemeld dnt hoewel vredelievende gevoelens en een ernstig streven om den vrede te handhaven in offlcieole kringen voorzitten door de Russische regeering geen nieuwe concessies nan Japan zullen worden gedaan Indien de Japansche regeering voortgaat een onwelwillende houding aan te nemen is er gevaar dat de toestand zoüdaiiig verergerd dut oorlog onvermudelijk wordt dit gtivnnr kan alleen voorkomen worden door van weerszyden concessies te doen Reuter meldt uit Tokio dat Rusland Ijot verlangen naar een vredelievende oplossing van de crisis heelt uitgesproken en dat la pan zoo er nog eenige kans op het behoud van den vrede is de ünderhandelingen wil voortzelten Maar de Japansche regeering verzet zicli tegen langer rekken der onderhandelingen Eveneens vreest Japan di interventie van eenige vreemde mogendheid te Tokio acht men het mogelijk dat de Vereenigde Stillen zich met de quaestie zullen bemoeien doch dit zou onrechtvaardig z n tegen Jtjpan daar het slechts een oponthoud zou veroorzaken dat alleen voordeelig wezen kan voor Rusland Rasland zet zün ki ügstoornstingen inmid dela krachtig voort Uit Moskou wordt nan de Times gemeld dat alle offlcieren die niet geschikt z jn voor den velddionst tur dispositie zijn gesteld en door krachtige jonge officieren vervangen wnrdfn Verlof wordt niet gegeven noch binnentandsch noch buitenlandsch behalve in geval vnn ziekte De commandeerende generaal grootvorst Wladimir heeft persoonlijk bet bevel over de gardedivisie aanvaard grootvorst Sergius is te Moskou aangekomen om het bevel over ziJn divisie op zich te nemen De Engelsche Ministerraad zal heden vergaderen om te beraadslagen over den internationalen toestand Do Times zegt naar aanleiding daarvan wanneer de oorlog tusschen Japan en Rusland uitbreekt staat de geheele quaestie van het evenwicht in Oost Azi op het spel f Het zal al dadelijk onze eerste plicht zijn al onze pogingen aan te wenden om te beletten dat andere mogendheden zich voegen bij der vijand van onzen bondgenoot Die verplichting komt voort nit het EngelschJapansch verbond maar wiJ gelooven dat geen der mogendheden geneigd is aan i cn verbazing aangezien Jean tilde hem op en drpeg h m weg de vrouw volgde het tweetal met het valies Buitenshuis gekomen liep zij vooruit om een huurrijtuig te zoeken wat zij met het oog de afgelegen buurt vrij spoedig gevonden had a cefve deed voor Jean en André het portier los en toen beiden hadden plaats genomen nam zij nog een vluchtig afscheid van den man en het kii d waarop de koetsier volgens ontvangen aftnwijzing naar het station Saint Lazare reed Wat er daarna gebeurde is ons reeds bckerid We hebben den gewetenloozen bandiet het kiqd dat hem voor zijn vader hield van zich af zienslingeren en in de Seine tien werpen terwijl detrein over de brug van Asnières reed Na een tijdlang als vernietigd te zijn neergevallen op de bank nu hij een daad had volbrachtdie misschien nog onijienschelijker was dan d door hero gepleegde broedermoord bevend bij hetdenkbeeld dat iemand iets gezien mocht hebben kwam Jean de Kermor langzamerhand tot kalmte toen de trein nu aan dit en dan weder aaii datstation een paar minuten had halt gehouden zonder dat er met hem iets bizonders was voorge illen Niemand had iets ontdekt geen kwaidvermoeden was er gerezen hij had niets anderste doen dan naar Amerika te trekken en vindaar op het ontvangen van t schrijven van d nnotaris terug te keeren naar Frankrijk ten eindebezit te nemen van zijns broeders nalatenschapWanneer hij weder te Parijs kwam was hij eengefortuneerd man Den dag na zijn vertrek ging hij des namid strp deel te nemen Zoolang geen dorde mogendheid zich in den strijd mengt kunnen wij een strikte neutraliteit in acht nemen Toch mag Engeland onder geen omstandigheid onverschillig zijn voor den uitslag van den stri d Het kan niet toestaan dat de heerschappij in het verre Oosten overgaat in handen van een enkele mogendheid die niet vriendschappelijk jegens Engeland gezind is Engeland s plichten tegenover don liandel in Indii Auslralié en allo bezittingen in dun Stillen Oceaan verbieden dat Wil hunnen ook niet toezien ah Japan wordt gehavend en voor goed tot een tweede rangs niogondlieid wordt vernederd De oorlog zal d iaioni voor Kngoland een gebeurlenis van zei r cinsligen lard zijn en zoo die ongelukkig komen mocht dan moeten wij met de uiterste zoig er op passen dat onze belangen worden beschermd met oen s rijdinacht die in overeenstemming is net de grootte en het gewicht dier belangen Er waren in de laatste dagen vele geruchten van bestellingen van voorraden door de Hiissischc en Japansche regceringen gedaan Rusland zou te Cardiff 20 000 tons steenkoul besteld hebben Bevestigd wordt thans dal het stüom chip Kniglit Errant uit New Yofk naar Jokohama vertrokken is dtet 11 500 Ipns stoomkool aan boord en de Siberia van San Francisco naar Hongkong met bloklood en salpeter vermoedelijk voor den aanmaak van ammunitie De Japansche agt nten aan de Zuidzeeku st hebben 10 000 tons hooi en 000 000 pond ingemaakt vlecscli besteld De Coptic vertrekt de volgende week met 10 wagonladingen vteesch voor Rusland De ladingen van de Coptic en de Knight Errant ziJn zwaar verzekerd tegen oorlogsgevaar Eenige honderden Japanners in de staatsmijnen te Wvoming maken zich gereed naar Japan terug te keeren om zich biJ het leger aan te sluiten Er is bericht dat Japansche handelshuizen hun agenten in Mandsjoerije hadden aangeschreven hun gezinnen nit het land te zenden De Japansche gezant te Londen heeft verklaard dat hy dit bericht zeer waarschijnlp achtte Naar schatting bevinden zich in Mandsjoerije omstreeks 1000 Japanners Het personeel van het gezantschap is nacht en dag bezig met uitwerken van cijfertelegraramen en het wordt als het ware belegerd door üritsche kooplieden met aanbiedingen tot bet leveren van kleederen voorraden levensmiddelen voor welke aan dags te Havre voor de reis naar Amerika scheep Op de campagne staande vermeiel geworden door zijn vaste overtuiging dat wat hij had gedaan nooit aan het daglicht zou komen groetteliij met een tartende uitdrukking m het oog de Normandische kusten Vaarwel Frankrijk bromde hij in zijn baard spoedig zult ge Jean de Kermor terug zien gefierd machtig njk aU millionnair xr Op den avond van den eltrlen dag waarin ons verhaal een aanvang neemt wa rop w j Jean de Kermor het kind zijn i broeders in de Seine heb beo zien slingeren een uur ongeveer voor het begaan van die afschuwelijke daad zat een eenvoudig man van omstreeks vijfendertig ja r waar en sterk gebouwd met grijzend haar aan de slapen van het hoofd maar met een grooten en zwarten knevel gekleed in een soort van kiel van gewast zeildoek en met zware laarzen aan bedaard zijn pijpje te rocken tegenover een vrouw die veel jonger was dan hij en een klein meisje aan de borst had Toen de man zijn tabak ak had gevuld gaf hij moeder en kmd een kus Smakelijk eten juffertje zeide hij lachend tot de kleine en tot straks hoorl f Waar moet je naar toe vroeg hem de vrouw Ik j a mijn pijpje rooken op de Seine Vader Mathurin heeft me gezegd dat ik van avond van zijn bootje en zijn vischtuig mocht gebruik maken Wie weet of ik niet met een mooi zootje thuis biedingen zjj ecliter steeda naar Tokio worden verwezen In de Dttitsche pers doen geruchten de ronde over oen verkoeling tusschen de hoven van Berlyn en Karlsruhe Opmerkelijk is zeker dat de Keizer zich bij de uitvaart van de tante van zijn gemalin prinses Leopoldine Hohenlohe geb prinses van Baden niet door een lid van h t koninklijke huis heelt laten veitegcnwoordigen Verder brengt men nog in herinnering dat op den dag der onthulling van de standbeelden vnn keizer en keizerin Kriedrich voor de Hrandenburgsche Poort de groothertogin van Baden oen zuster van keizer Eriedrich naar Uenèvo in plaats van naar Kerlgn vertrok Wellicht staan de geruchten over het aanstaande altreden van prins Hohenlulie stadhouder van EI as Lotharingcn met deze zaak in velband daar do prins zich mogelijk gekrenkt gevoelt over het wegblyven van een lid van het koninklijke hnis bij de begrafenis van zijne vrouw Jle Saksische regeering heeft thans de memorie betreffende liervurraing van hot kiesrecht bil de Kamers ingediend Zooats reeds vroeger is aangekondi d stelt zij voor oen deel van de afgevaardigden 18 rechtstreeks door de afdeelingen van dij kiezers te doen verkiezen en de rost 15 door vertegeinvoordiger s van verschillende beroepen In een van de drie afdeelingen zouden alle burgers boven de 25 jaren stemmen die in den een of anderen vorm belasting betalen De andere verkiezingen geschieden door do ondernemers van de drie voornaamste boroepsblandcn landbouw handel ennijverheid Van de indiening van een wetsontwerp heeft do rc eering voorloopig afgezien daar z eerst wil afwachten of do Kamers genoegen nemen met de hervorming De Saksische regeering houdt er dus een eenigszins ongewoncn vorm van wettenmakerij op na ers reidc ericlileii Ekankiiijk Bousquot de secretaris van den bund van bakkcrsgezellen zal gehoord worden in tegenwoordigheid van tal van manifestanten die verklaard hebben dat hj hun Igdens de staking aansjtoorde tot verzet I e beschuldigde ontkende zulks De justitie heeft besloten Bousquet niet te doen deelen in de amnestie In tegenstelling met andere belichten kan kom Oe man die m gebogen houding had KCataim richtte zich op Het was een ware colossus van ongelogen zob voot niet te gewt maar Hink van lijt en leden en zeer gespierd Wees maar voorzichtig vermaande de vrouw wÜ daar is geen gevaar bij en bovendien zwem ik als een waterrot Wjt wij hier vermeld hebben had plaats ie A mièrcs in een klein huisje dicht bij hst water Dit huis l ei tond groolentlcelu uit een niime vier kante zaal en boven de twee ramen van den voorgevel stond een bord met opschrift In den wapenkoning Jncqiics BiMUchöne meester opalle wapens Jacques lieauclióne was ile Herrulea met wien WIJ onze lezers hebben in kennis gesteld ietrouwd en vader van t meisje dat wij aan d moederbor t hebben geiien woonde Jacques Beu irhène eerst sedert twee ot drie jaar te Asnières Hij was daar gekomen na veel te hebben rondgezworven en na een tijdlang te hebben vertoefd te Oran waar hij zith na den krijgsdienst te Kcbben verlaten voorloopig had gevestigd Op ijn verlcflen komen wjj later terug want we moeten hem nu volgen op zijn vischparttj waaraan plotseling op de meest tonderlinge wijze een einde zou worden gemaakt W ordt vervolgd