Goudsche Courant, vrijdag 12 februari 1904

Geen Kinkhoest Geen Influenza Vrijdag 13 l ebruari 1004 INo 9335 42ste Jaargang fiOMCHE mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rcletoon Ke 8t De üilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feest lagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 96 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefosn SS A ü V E K T E N T I E N or len o j l wist van 1 ö regels 50 Contcii iedere roncl meer 10 Centen tii M te letters worden berekend n iar plaafsrtiiïnfe hueudin vuii Adverlentiën tot I uur des luiil l Openbare Yerkooping TK GOUDA ten overstaan van den Notaris e C FORTDIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 29 FEBRUAKI 1904 dea morgens te elf oren In het Hotel I E PAÜW aan de Markt van No 1 Een goed onderbonden en gemakkelijk ingerichte miEBSWEBEMTS met BOVENWONING PAKJJÜIS OPEN PLAATS en ERVEN aan de TurÜmarkt te Goada Wp H No 79 Te aanvaarden 1 Mei 1904 De bovenwoning bevat 2 Kamers en Alkoof Zolder met beschoten kap met i Kamers Nus 2 tot ü Vijt naast elkander staande goed doortimmerde HUIZEN en ERVEN in do Piins Hendrikstraat te üonda tegenover de Veerstraat Wp P Nos 376 377 378 379 en 380 Allen b de week verhoord efl wel respectievelijk voor l 2 1 1 90 1 1 85 I 1 85 en 1 90 Nos 7 en 8 Twee naast elkanderataande HUIZEN en ERVEN in de Heorenstraat te üoflda Wijk P Nos U79 en 68 Beiden bij de vapk verhoord elk voor 1 1 70 No 9 Eeil PAKHÜIH met ZOLDER en ERE in de Heerenstraat te Gouda Wp P No 86 Verhoord bij de week voor 1 1 No 10 Een goed ondarhooden WOONHUIS SCHUUR ERF en TUIN Boowgrond aan de Prins Hendrikstraat te Gouda Wp P No 463 groot 5 Aren 62 Centiaren Terstond te aanvaarden No 11 Ii en voor bouwgrond geschikte TUIN met SCHUUR TUINHUIS in de Boelekado te üonda naast W Vkrbïu groot 7 Aren 58 Centiaren Te aanvaarden 1 Juli 1904 Tot dien tjjd verhoord voor 1 120 per jaar Het Toin ts is verhoord voor f 1 25 per week Noa 12 tot 16 Vier naast elkander staande goed onderbonden Huizen en Krven aan do Boelekade te Oooda Wp R Non 191 192 193 en 194 Allan verhoord bjj de week elk voor 1 2 No 16 Een HUIS en ERF am den Groeneweg te Gooda Wp L No 156 Verhoord bij de week voor 1 1 30 Nos 17 en 18 Twee naast elkander gelegen enkele jaren geleden gebouwde HUIZEN en ERVEN in de Baanstraat te Gouda Wjjk L Nos 172 on 173 Beiden verhoora bjj de week elk voor I 1 60 No 19 Een HUIS ERF en GROND aan de Nieuwe Haven te Gooda Wp N No 32 Verhoord bij de week voor f 2 No 20 Een HUIS ERF en GROND aan den Boschweg te Gooda Wp P No 560 Verboord bü de week voor I 1 15 Nos 21 tot 23 Drie naast elkander staande HUIZEN en ERVEN en GROND in de Heerenstruat te Gouda Wp P Nos 658 659 on 660 Allen verhoord bij de week Nos 658 en 660 elk voor 1 40 en 669 voor f 1 50 No 24 Een HUIS ERF en GROND in het Klooster aan de Nieuwe Haveg te Gouda Wp N No 64 Verhuurd bij de week voor i 1 25 En Nos 25 en 26 Een HUIS en ERF en een PAKHUIS met alïonderlpe BOVENWONING en ERF staande naast elkander in de Lemdolsteeg te Gooda Wp M Nos 166 en 165 en 165a Het Hoi is terstond te aanvaarden en het Pakhuis met Bovenwoning is bij de week verhuurd voor 1 1 40 beneden 50 cents en boven 90 cents De perceelen zijn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen v66r den dag der verknoping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 oren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gooda VÖNIÏIKLUKC iBRIEK Om ISinkhocsl Inlluenza Itorsl en K olaanilopniii binnen den kortst mogeiykcn Igd to doen genezen neemt onmiddellijk de toevlocht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven BorsU honig Extraot Ui E L I A T II li uit de Koninklpe Stoomfabriek DE H0NIN6BL0EM van ii rs H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bij Firma WOLVF Jb Co Westhaven m Gouda A LATESSTBIIf K eiw aE luO iouda ¥ H VAN MILU Veerrtal B 12Ü te r cmda A BOUMAN Wi or ir cAl PINKSK Nieumrkerkad IJul A N vi ZES8EN ScWnAown J Th TORKKN flo o B W1 JK Oudniarr A SCIIEBK tlaaêlreelU P W v E1 B Ourfntoter h va os HEMDEN U Rteumjk P b SP K MotrcaptlU D o SHtt Waddingmm Wed A HOLST WaddinqtvKn M KOLKMAN Wnddningten P A us ültOllT Oudetcalêr J o JONUH OudmxiteT J P KA8TBLE1N PoUbrotkerdam ü BIKKER te Beruckop SANGlIli OSE Zuiver plantaardig afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte SFnaritoor heeft de Sangninose zich xoo miei een plaats veroverd in Nederland en daar buiten f Omdat do gebruikers zelf berichten hoe veel goed zij hun deed Dit ondervond ook de schrtjlster van onderstaande dankbetuiging Ondergeteekende betuigt met dezen haar innigon dank voor de zoo zeer goede werking der Sangninose Sedert enkele jaren leed ik aan verzwakking vooral zenuwzwakte stond bijna dagelijks op met hooMpiJn liad niets geen eetlust deed mp huiselijke bezigheden met groote moeite ja was in één woord leveuHtnoeile totdat ik IJ w heerlgk iddol gebrnikte en reeds na een paar flacons bemerkte ik beterschap de eetlDst begon te komen en na bet eenigen tiJd volgehouden te hebben verricht ik nn met Inst mjjn bezigheden Vwe SniitfuinoHe aan te benelen t ooerbodlg de Sangninose recommandeert zichzelve zoo dat wie haar gebrnikï heeft niet anders kan doen dan aan elk die aan zwakte lijdende is dit middel ten sterkste aan te raden Dieren Oct 1903 Mej K KLEIN MEULENKAMP OvEBKiUP In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan dnort de flacon 10 dagen en kost C de behandeling slechts 12 of 15 ets per dag Uat In goerllioopur Aan eeiil i ander dergelijk middel Lostelüc heid algemeene zwakte migraine zenuwhoofdpijn gebrek aan eetlust neiging tot braken overspanning slapeloosheid suizen in het hoofd en de ooren dit alles wordt overwonnen door een trouw gebroik der Sangninose Prijs per fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gooda bij WOLFF Co Westhaven £ S0L03 vervangt natuurboter KOLONIALE WERVING HANDC ELD 200 bQ bet aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Zeê jaren en voor ingelgfden bg do Nationale Militie met onbepaald verlof o tn werkeltjken dleuiil bij bet aangaan van eene verbintenis om Twee foren gedetacheerd te worden naar OOST INDIE Aanbrcnggeld Twintig Oulden Men melde zich aan frUwllUger ea MIlUieplIeMtgen met onbepaald varlo biJ den Commuidant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk of by een der plaatselijke of Garnizoens Oommandanten tHHtiepllehtigen onder de Wapenen bij bon onroiddeljjken Chef ADVEETMTIÜN in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteuae Burean v d A BKmiiNANdiïOON HULDE aan H M de Koningin Moeder i iTvöiriti r op Zaterdag 13 Februari 1904 in de Zaal KUNSTMIN J door de Vereenigingen Exceliior D C G Gouda en Het Goudsche Strijkorkest Kaarten f O M voor niet leden en f O SO voor leden der Sociëteit Ons Genoegen zp verkrijgbaar bii den heer QUANT Kleiweg E 99 en op den avond der nitvoering aan den ingang der Sociteit GROOTE REPETITIE o i VrUdag 12 Februari 1904 Kaarten uitsluitend voor werklieden en hunne gezinnen zp ü f 9 tS verkrijgbaar bij den Heer QUANT Aanvang telkens 8 ntir Hooi Stroo Iste kwaliteit MAASHOOI r goed Koeienhooi levert franco j u Ki Tiinr te OSCH MöPÏipBir Een nieuwe houten Tent TE KOOP staande op de Markt alhier groot ± 11 X 5 60 Meter hoogte van vloer lol plafond 3 53 Meter Te bevragen biJ J H DE WiLDR TE nu UK tegen 1 MEI 1904 of eerder HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers mime Warande Kenken en Kelder voorzien vsn Gas en Waterleiding Te bevragen TUKFMARKT H 258 TK HUUR aan de Westhaven B No U9 HEEBEimUIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TUIN Huurprijs 8 575 Dadeljk té aanvaarden Te bevragen biJ J W SCHOUTEN Geen Beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Brabanlsdi ScIim ra LaamDaguijii KLEIWEG E 30 tegenover do Kleiwegsteeg Aanbevelend G SMITS Allo reparatien en aangemeten werk OVEHSCBOENEN merk de Weegsciml Telephoonnet G ouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K IC 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten san het Ryks Intercommunaalburean Op 1 Febr 1904 141 verkregan aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnreau ACHTER DE VISCHMAEKT Qoida Dnik vu A BBINEIIAN t zï BultcDiaDdsch Overzicht Woensdag middag bracht de Russische Keizer gekleed in adniiraalsuniform een bezoek aan het korps cadetten der marine en sprak hij de cadetten als volgt toe Het is ulieden bekend dat eergisteren ons den oorlog is verklaard dat een verraderlijke vijand in het nachtelijk duister zonder eenige uitdaging van onze zgde onze sterkte onze vloot hoeft overvallen Nu is het oogenblik gekomen dat Rnsland zjjn vloot en zijn leger noodig heeft Daarom ben ik beden u komen bezoeken om n aan to zeggen dat ik u tot officieren bevorder Drie en een halve maand vóór den termijn bevorder ik n tot officieren in de overtuiging dat gij alle krachten zolt inspannen om uw kennis te verrijken dat gjj zolt dienen geljk uw voorvaderen gelijk de admiraals Tsjitsjagolf Lnsnretf Nachinotf Korniloff Istomin hebben gediend tot heil en roem van ons dierbaar vaderland Ik bon overtuigd dat gij al uw krachten znit wijden aan onze vloot waarop de vlag inet het Andreas kruis waait Een Hoera olgde hierop van de cadetten De opgewondenheid die gisteren werd ge wekt door de verspreide geruchten over d gebeurtenissen in het Verre Oosten heeft een keer genomen door de gisteren bekend genaakte telegrammen van den admiraal Alexieff en door het manifest van den Keizer Reeds vroeg in den ochtend verdrong zich een groote menigte voor de bulletins van de Staatscoorant met de berichten van admiraal Alexieff die op alle hoek van straten waren aangeplakt en overalwerden afdrukken van het manifest door dich t9 troepen gelezen Het groote publiek schijnt langzamerhand den ernst van den toestand in te zien Ook in staatkundige kringen heerscht een ernstige stemming De bladen beijveren zich de vaderlands liefde aan te wakkeren en het vertrouwen op God en op eigen kracht te versterken De Novoya Vremya wijst er op dafde geleden verliezen niets beslissen dat de strijd te lande moet worden uitgestreden Door hun overmacht in Korea zullen de Japanners de Bassen wel dwingen zich in den eersten tyd te honden aan hun verdedigingsliniën niet voordat do Hossische strijdmachten zijn samengetrokken in Korea en in het Zuiden van Mandsjoerije kan de beslissende kamp aanvangen Dan znllen do Japanners zwaar FEVILLEIOX i HÈT MEDAILLOÏÏ Naar het FranscA 46 Wacht mij dan in t café des Variétés ik heb maar twee lessen ta geven en als die atgeloopen zijn kom ik bij jet We gaan dan samen weg Vrees niet Ik zal dit varken wel wassen O ik ben niet bang vader vooral niet nti ik mij onder uw bescherming gevoel fBeste jongen 1 stamelde de reus lie evenals meer sterke menschen zeer gevoelig van aard wa en reeds tranen in de oogen had Henri werd door jn vader uitgclatan die hem bi het heengaan nog toefluisterde tja wat ik zeggen wil en voor dat ik het vergeet houd watje mij verteld hebt maar verder voor je Geen woord tegen je moeder hoor t Den volgenden morgen uit de schetmmeester thuti reeds vroeg ie ontbijten Hij bewoonde te Belleville een aardig huisje met een mooien lap grond er bij dien hij zelt bebouwde soodat h volop groentan had en bijna nooit zonder bloenaeo waa Die tuin was de vreugde en de trots van z n vrouw en ïijn dochter de lieve Jeancttc nu 1 lesti n jaar oud met wie onze lezers spoedig itader zullen kennii maken moeten boeten voor hun verraderlijken overval waarin zich hun Aziatische aard niet verloochent De bladt n zijn er zeker van dat nu de vaderlandsliefde der Russen het zal oplaaien Inderdaad doen zich in het land de patrioUische gevoelens reeds gelden Te Moskou hebben de adel de besturen van bet district de stad en de gemeente reeds van hun offervaardigheid doen biyken Uit alle Russische centra komen berichten van een patriottische beweging welke beweging den radicalen indien dezen misschien een poging mochten doen om van den toestand gebruik te maken voor hun doeleinden zeker een ontgoochuling zou bereidiMi lie wisselende loop dor oorlog gebeurtotiis son zal zonder twijfel de openbare meoning te Petersburg doen draaien maar daarbuiten vooral in Moskou is een voortdurende stijging van patriottische gevoelens te verwachten Evenals de Russische rogeoring in de Dinsdag medegedeelde nuta hi elt ook Japan zich gerechtvaardigd in een schrijven aan al zijn verlegonwüordigers in hel baitenlnnd Dit stok luidt als volgt De heer Korino heeft oveieenkomstig de bevelen zjjner regeering den 3en dezer aan giaaf Lamsdorf een mededeeling gezonden v n den volgenden inhoud De Rossische reguering heeft door middel van onaannemelijke amendenif nteii ifclitereenvolgens de voorstellen van Japan ten opzichte van Korea verworpen welker aanneming de Japansche regeering onontbeerlijk achtte om de onafhankelijkheid en gebieds eenheid van het keizerrijkKoreateverzekoren en om de overwegende belangen van Japan op dat schierejiand te waarborgen Deze hooding van de Russische regeering gepaard aan haar herhaalde weigeringen eenige verplichting aan te gaan met betrekking tot de territoriale integriteit van China in Mansjoerije die ernstig bedreigd wordt door do voortdurende bezetting van dezo provincie door Rusland ondanks de verbintenissen aangegaan biJ zijn tractaten met China en zjjn herhaalde verzekeringen ann andere mogendheden die belangen hebben in dezelfde streken heeft de Japansche regeering in de noodzakelijkheid gebracht ernstig te overwegen welke maatregelen tot eigen verdediging zij geroepen was te nemen tegenover vertragingen door de Russische regeering gebracht in de hangende onderhandelingen vertragingen die grootendeels onverklaarbaar blijven en ook tegenover haar activiteit met betrekking tot leger en Henri had den vongen dag thuis gegeten maar was weer vroeger weggegaan onder het voorgeven dat hij nog het een en ander moes nasien voor den volgenden dag maar in waarlieid omdat zijn vader hem had gezegd dat hij niet te laai langs den eenzamen weg moest gaan waar hg wel eens een slechte ontmoeting kon hebben Tot overmaat van voorzorg vas Jacques met hem medegeloopen tot la place du Chateau d Ëau en had hem eerst verlaten in een volrijke buurt waar geen nachtelijke aanrandingen meer te duchten waren Na Henri de hand te hebben gedrukt had Jacques onder t huiswaarts keeren en zelfs gC durende en groot gedeelte van den nacht dien hij bigna slapeloos door bracht gedacht aan het zonderlinge avontuur van zijn aangenomen zoon Wat hij in de eerste plaats moest weten wat volgens ziJD meening wia en wat eigenlijk dïe mooie vrouw was en ook die man die met haar scheen getrouwd te zijn en zulk een prachtig hotel bewoonde AUea kwam hem hoe langer hij er over peinsde zeer verdacht voor Hij ontbeer vnocg en reed na vrouw en dochter te hebben vaarwel gekust met een hunrrijtuig naar de stad Rue Saint Georgos riep hij tegen den koetsier wWelk nummer f Dat doet er niet toe Al ik maar in de straat ben tal ik mijn weg wel vinden Bi den ingang van de door Beauchêne opgegeven straat hield de huurkoetsier halt onze held stapte uit betaalde ifat hem gevraagd werd en locht te voet het huisnummer hem door Hecri opgegeven Het htiii kende hg tentend volgnii vloot welke moeiliik overeen te brengen is met een zuiver vredelievend doel Bij de hangende onderhandelingen hoeft deJapansche regeering het bewijs gegeven vaneen mate van gedold die naar zg gelooft overvloedig getuigt van haar oprechte be geerte uit de betrekkingen van Japan met Rnsland elke oorzaak voor later misverstand Ito verwijderen m a w duidelijk te zeggen waar het op staat Daar zü evenwel aan t eind hurer pogingen geen enkel uitzicht had de Russische regeering ertoe te brengen iin te stemmen hetzy u et de gematigde en bclangeluoze voorstellen van Japan betzij i met eenig under voorstel em oen stevigen en duurzami n vro ie in het Verre Oosten tevestigen liad do lapansclie regeering thansgeen andere kou dan deze ijdele onderhan delingen te beCindigen Meer en moer dringt zich de waarschijnlilkheid u i dat nu Rnsland volgens de Temps Japan den oorlog zal bezorgen dien het gewild heelt maar grondig in den Balkan lie rust ook niet lang zal bewaard blijven Aan den Temps wordt daarover uit Konstanlmopel geseind Hoewel de openbare meening in Turkye met vreugde het berichtover do verbreking van do diplomatieke botrelkingen tosscbou Rnsland en Japan ver na i deelt mnn in offlcieele kringen niet indat gevoelen omdat men vreest dat liiei door de beweging in Bulgarije veld zou kunnen winnen En dut zou voor het Turkscho RÜk nog noodlotliger zjjn dan do bemoeiing I van de beide mogendheden met de Mncedo njsche quaestie De Porte heeft aan do gezanten van Rn I land en Oostenrijk medegedeeld d at een bende van 400 man uit Oost Roemolie de grenzen overtrok In Sofia daarentegen vreest men dat Turkije van den toestand zal gebruik maken om i nieuwen tegenstand te bieden aan de her vormingsmaatregelen en een meer agressieve houding aan te nemen togenpver Bulgarye In een telegram uit Weenen wordt de overtuiging uitgesproken dat Bulgarije nu wel van do gelegenheid gebruik zal maken 001 to trachten met Turkije oorlog te krjjgen Doch men hoopt daar dat Oostenrijk dit zal weten te beletten Zoo hoopt en vreest men overal En in Russische regeeringskringen ziet men den toestand voor den Balkan zeer donker in Wanneer de sterke hand van Rdsland do Balkanstaten niet meer in bedwang kan houden moet alles in de war loepen vreest i men Een telegram uit St Petersburg zegt du beschrijving De koetspoort was dicht maar het kleine poortje bestemd voor de voetgangers daarnaast stond open en onze vriend herkende zonder eenige moeite in den man die daar op den drempel siond den hem eveneens uitgeduiden portier Het was toen nog niet eens negen uur t Was zeer sUl in de deftige straat Er vertoonde zich daar nagenoeg niemand anders dan dienstmeisjes die op den melkboer wachtten of anderen die met eon mandje onder den arm een paar boodschappen gin en doen Het drukste was t nog bij een groentewinkel waar een tal van dienstboden stonden te praten en te lachen Beauchêne ging voor een kunstwinkel staan en terwijl hij naar het scheen at zijn aandacht wijdde aan de platen keek hij van ter zijde naar den portier van het bewuste hotel Die portier Was iemand van omsireekb vijltig jaar en blijkbaar een oud soldaat Hoe langer de sichermmeester hem in t cog hield det te meer kwam hij tot de zekerheid dat hij datzelfde gedicht in vroeger jaren ergens moest hebben gezien Waar i Dat herinnerde hij zich niet meer De portier had van zijn kant Jacques Beauchêne opgemerkt wiens reu wengestalte zijn aandacht had gaande gemaakt De wapeokonmg verbeeldde zich dat hij geschikt een praatje met den portier kon aanknoopen Heb ik Uct raak ol lw b ik het mis begon hij maar ik heb er zoo n idee van dat wij elkander van vroeger datum moeten kennen Nu dat kan wel cU hebt ook tot den militairen stand behoord echter i In regeeringskringen vreest men dat thans de Sultan Bulgorijo en de Macedoniërs het oogenblik gekomen zullen achten om te trachten hun eigen programma s door to zetten nu zü kans hebben door Rusland niet gehinderd te worden Onlusten in den Balkan schijnen daarom waarschijnlijk DochRusland rokent op do overeenkomst met Oostenrijk en vertroowt op de loyanteit van Oostenrijk Dan zal geen gevaar voor denvrede van Europa dreigen Het is te hopen China zal te oordeelen naar allo bericht ten uit Peking volkomen onzjjdig hljjven Alle groote mogendheden hebben zooveel belang bil bet onderhouden van hun handelsbetrekkingen met dat land dat zij gaarne alles zullen doen om Cbina in dezo booding Ie sterken Kehtet koAit bi rbij niet alleen de handel maar ook het handhaven van rust en orde in China tor sprake Een oorlog san de grenzen oefent altijd op de Chinoezen w buitengewonen prikkel Een herhaling van vijandige bewegingen opstanden tegen de vreemdelingen zpn gaonszins onmogelp en het is zeer twijfelachtig of China in slaat zal wezen die oproeren zelf te bedwingen De inogendhudon schenen tlians voornemens bet op de een of andere manier hierin te steunen en hot verdient aandacht wat de oftlciouzo K ilnische Ztg dienaangaande dezer dagen schroei Duilschlund dat zich niet geroepen acht in staatkundig opzicht in OostAzië de oorste viool to spelen kan gcon aanleiding liebbon met voorstellen in dien zin aan to komen wel echter zouden die wanneer zü van andere zijde uitgingen bij Dnilschland in goode aarde vallen Wat verder de Dnitsche politiek betreft deed do Ëotn Ztg uitkomen dat Düitschland volstrekt niet voornemens is to pogen uit de togonwoordige verwikkelingen eenige bijzondere voordeelen te trekken Al wat in strijd daarmede gezegd is is volkomen ongegrond Verspreide Berichten Fkaskkijk De snbenijoête commlasie in de zaokHumbert heeft iu bet p lcis van jnstitie het onderzoek voortgezet van de jnridische dossiers die op de rol door üostave Homhort gespeeld een meer en meer helder licht werpen De mijnwerkers te Nooux die ten getale van 450 weigerden in de mijn af te dalen beklagen zich over vermindering van niet waar Kii u is in de Knui geweest wed ik ja maar niet lang want ik werd dadelijk Wij ernstiff gewond Is u er geweest Dat zou ik denken Ik stond bij hét loje regiment Wij zijn er gekomen toen de zaak a druk aan den gang was Een goei regiment dat losde Ik heb er dikwijls van hooren spreken verklairde de concierge t 1 1 mij altijd een genoegen een kmici aad mt diïn tijd te onimoetcn Ze zijn nu niet meer roo dik cczaaid Natuurlijk niet Dat vermindert met ieder jaar Ken idee nep den schermmee ler Hoc oudt gij t vinden nis wij er eentje gingen ontkurken op het welzijn van de kamermden die daarginds het lootje hebben gelegd f fNu dat s niet af te slaan meende de concierge vol ijveriit Da i m iar dadelijk Zij liepen samen op Ia er hier m de buurt iets goeds te krijgen ï inlormeerde zich onze held Jawel in het wijnhuis daar aan den overkant De beide ntfeuwe vrienden gingen het bedoelde wijnhuis binnen en namet aan een taftrltje bij de toonban s plaat