Goudsche Courant, zaterdag 12 maart 1904

t Do Engelacïe ambtenaar zag zich genoodzaRkt de autoriteiten nadralikeiyic op mogeiyk gevaar te wözeii daar het weerspannig opperhoold weigerde zijn gevolg kleiner te maken ol achter te laten Daar dit gevolg zich zeer onordelijk gedroeg en dreigde don vrede in de stad te verstoren liet de resident de Bonibayin tnnterie en artillerie waarschuwen dat zg zich gereed moesten houden Daarop zond hiJ het opperhoofd een ultimatum de stad vóór 5 uur s namiddags te verlaten wat deze hoewel zeer vertoornd dan ook deed Spanje Een groot aantal fabrieken van Sarrard on Sabadell hebben een aanzienlijk dool van haar personeel OÊitelagen Het personeel van de traniwegmaatschappijl te Barcelona dreigt met staking indien de eischen niet ingewilligd worden MiCEDONlf In Sassoen liggen de Armeniërs en Koerden overhoop Uit Billis en Wan werd n zeven bataljons naar Sassoen gezonden De minister van oorlog verzocht den Armeenschen patriarch ürmanian zijn invloed aan te wenden tot kalmeering der daar vertoevende Armeniërs waarop ürmanian antwoordde dat hij zulk een invloed niet bezat wjjl de rogeering sedert jaren alles had gedaan om dezen te verlammen BINNENLAND STAÏEN GENEliAAL F H K K n K H j iw fs n Zitting van Donderdag 10 Mailrt Het van Kegeeringswege voorfeesleldo nieuwe artikel 107m bis van do wet op het H O luidt als volgt Het subsidie in het vorige artikel bedoeld aan de bijzondere gymnasia wordt verminderd met vijftig ten honderd over elk jaar waarin het getal leerlingen minder dan 30 en vervalt over elk jaar waarin het minder dan 24 bedraagt Dit is niet van toepassing gedurende de eerste zes jaren na de opening van de chool Dit artikel wordt na eenigo discussie heden gewijzigd aangenomen na verwerping met 50 tegen 23 stemmen van een amendement van den heer Bos die bovendien den eiscb gesteld wenschto te zien dat bovenbedoelde leerlingen boven de 11 jaar moeten zijn De heer Roessingh komt op tegen de vrijheid voor de bijzondere leerstoelen voor de godgeleerdheid Het toezicht geeft geen voldoende waarborgen voor de kennis van den docent En ook de heer van der Vlugt meent dat bet wetenschappelijk karakter van bet godsdienstonderwijs gevaar loopt wanneer de conditiën voor toelating tot bijzonder hoogleeraar in de godgeleerdheid gemakkelijker worden gesteld Het buiten toezicht stellen van de bijzonder leerstoelen voor do theologische fa cultcit wordt ook door den heer Schokking bestreden Het artikel wordt daarna door den minister verdedigd die vooropstelt dat bet verschil hier loopt over den aard en den graad der wetenschappelijkheid s Ministers overtuiging is dat de tegenwoordige theologische faculteit niet deugt Het onderhavige artikel nu wil een echte theologische faculteit scheppen Dit staat bij den minister z66 op den voorgrond dat wordt dit artikel afgestemd hij de verdere verantwoordelijkheid voor de wet niet zoo willen dragen De beer Loliman verklaart zich te scharen bij de bestrijders van den minister en geeft als wijziging in overweging dat de eenmaal gedane aanwijzing tot buitengewoon hoogleeraar ten allen tgdo kan worden ingetrokken Op verzoek van den heer Heemskerk wordt de beraadslaging over hot artikel daarop tot morgen verdaagd De heer de Visser licht een door hem en de beeren Schokking en Talma ingediend atnenden ent toe strekkende om aan de bgzondere kerkelijke hooglceraren dezelfde rechten en bevoegdheden te geven als aan die bi de aodere faculteiten aan de Rijksuniversiteiten De heer Mees hestrpt dit aangezien het een bevoorrechting zal scheppen voor den Hervormden hooglecraar en één Eeraonstrantsch professor Do minister verklaart voornemens te zijn biJ de a s volledige reorganisatie van het H O te zullen trachten de theologische faculteit in haar vollen luister te herstellen met dogmatiek als integroerend deel Maar dan hoopte de minister ook steun en medewerking te vinden van de tegenwoordige voorstanders der theologische faculteit en van do kerkelijke besturen Met het umendemcntde Visser c s kan de minister zich vereenigen Het wordt door hem overgenomen en vervolgens wordt het aldus gewijzigde artikel goedgekeurd Heder 11 uur zal worden aangevangen met het araendement Schokking In den loop van de zitting werd nog bestoten na dit ontwerp te behandelen o a t ontwerp tot wijziging van de Artsenwet 1 en de wijziging van het Wetboek van Koophandel De Chistcn Democraat het orgaan van den heer Staalman scliröft Door het Provinciaal Comité van antirev Kiosvereenigingen in Noord Holliind is een stopt stuk afgespeeld dat leker éenig is in de geschiedenis onder organisatie en waar van het verslag hiertoe volgt En wel is waar rijst do vraag of mannenals dr Knyper Van Alphenj Bavincl Heemskerk Pabins Seret enz aic zitting nemenin het Centraal Comité hel hoogste collegeonzer paitij daarvan af listen maar tochdat het zó6ver komen kor Ibewijst reeds boeontzettend groot het bed ff en verrottingder beenderen Ib Het Provinciaal ComitM van Noord Holland heeft toch een n 1 tie aangenonien waarby het oitspreckt dat de éenige die biJ het Centraal Comité erken ie antirev Kiesvereeniging Nederland eil Oranje Ie Helder die nog nooit een d ikele aanmerkingontving van het Centraal cmnité noch optronthaar samenstelling noch iomtrent haar gedragslijn I heeft opgel uden languB deeluit te maken van de geormnideerdf Antirev party II I il En dat is tjgeschied omdat Nedüi land enOranje weigerde njet al cmk ne stemmen het Kamerlid Staalman im haaf njid en teverwydcrenJeon eisch dimi hetiPiiovinciaalComité steldj Dat is geschied dfor ntjinndmals BgleveldVan Oversteeg ds Oosten en anderen dieweten datJaUeep aan de Deputiiteiivergade ring het jMiallt is toegekend lom den bandmet oen ÏWvél eeniging los te maken ondan noi airéen wanneer die Kibsvere niging by het 9tell n van candidaten de beg nfeolenvan het piógrim verloochent i By koninkiyk besluit is macthtlgingil verleend aiin den Commiss ins der Koninuin in de provincie Znidhollan i tot betbyeeilmpen van de platen dier provincie in buitenaewono vergadeiting op een dag in de tweede helft der maand April o k tpn einde alsdan aan de orde Ie stellen do behandeling vai voorstellen van tJedeputeerde Staten betreffende wyziging van het reglement voor het hoogheem raadschap van Delfland alsmede een verzoek van het gemeentebestuur van ianen om een subsidie uit de provinciale fondsen in do kosten van het herstel van de toren aldaar Gemengde Berichten Men schrytt uit s Hertogenbosch Nu sedert enkele dagen het water om de plaats onzer inwoning sterk vallende is vermindert ook het getal eilanden door den lioogen waterstand in don omtrek gevormd Groot en Klein Deuteren voor enkele dagen geleden nog oen archipel verheugt zich weer in het herstel van het gewone onderlinge verkeer der bewoners een verkeer dat zich mede weer tot den Bosch en Vlgmon uitstrekt De Galgenberg en de verschillende eendenkooien evenals Deuteren ten westen van den Bosch gelegen verkeeren nog in staat van isolement en komt men ten noordoosten van die plaats in den polder Vliert en den Empelschen polder dan hebben de eilanden de hooger gelegen deelen van die polders wel grootere omtrokken aangenomen maar de Hennest een deel van Rosmalen het Slot de Empelsche Hut beide tot de gemeente Empel beboorende en de in genoemde polders aanwezige eendenkooien zfln alleen nog rraar per boot en na een half uur en meer roeiens te bereiken Sedert het water zgn hoogsten stand bereikte is het al 75 cM gevallen en nog is de omtrek ééne groote wateroppervlakte Tot groot gelief van iedereen zgn alle groote verkeerswegen waer watervrg en dat zegt veel Het Mercuriusbeeld dat na afbraak der oude Beurs te Amsterdam in de hal van de nieuwe was geplaatst en daar met de wandversiering sterk dishurraonieerde is van zyn voetstnk genomen en in de Tijdingzaal der Beurs geplaatst Het marmeren voetstnk zal naar denSladstimmertuin worden gebracht T Oplichting I Dezer dagen kwam een persoon bn den heer A De Mooy Jr te Rijnsburg f 80 vragen die hg te kort kwam bij het uitbetalen van een party aardappelen welke hy zeide voor zyn patroon te moeten ontvangen Daar G W S bg den beer De Mooy als commissionair voor bedoelden patroon bekend stond gaf hg hem oen bankbiljet van f 100 Spoedig bleek na genomen infdi maliën dat men bier met een oplichter te doen had die vrouw en zes kinderen achterlatende met dat geld ifcï naar Amerika be geven heeft Ook bleek dat S sinds geruimen tyd niet meer voor den door hem opgegeven patroon werkte De zaak is in handen van den officier vanjustitie L D De Noordbrabander verneemt nader omtrent den moord ie Breda Zondagavond gepleegd dat de 18 jarige dader B vermoedelgk uit zelfverdedigiiig heeft gehandeld Hg was niet dronken en vergezeld van een meisje De artillerislen die buitengewoon dronken waren moeten dit tweetal zonder aanleiding hebben aangevallen B moet bon herhaaldelyk gewaarschuwd hebben en et rst daarna uit zelfverdediging zgn aanvallers met een nies te Wjl zijn gegaan met het bekende noodlottig gevolg Een lantaarnopsteker zegt t gevalletje gezijn te hebben Ze stonden met elkaar Ie prnien en zonder dat er iets voorgevallen waS unoet hg ineens hebben zien dreigen steken erejeen man zwaar nöervallen A n de verklaritóen der beide artiUeristen w rdt niet veel fïaarde gehecht daar zy te inkcn waren Rechtasakeu Vdbr het ger ijhtsbof il Den Haag wierdeergisteren gepleit in oei zaak de erfdie baailieid van li tht luchtjjen uitei it betfendc k I Dertig janr lang had A eikhor than daagde voor hel Hof uit ajn venster gek op de aangrenzende plaaffi vaij zgn buur Weliswaar voldeid dat v0nstev niet aai bepaling vin hei burenr cjlt welke is schreven in art p93 en v Jl W iraaar jaar lang had drf buunnkn het vejister yeVdragen j Dadrnal ging hg j ior hfet venster een scl uut bouifen het mjiloie uitziaht de frijsche lucht en iet heldereJBchf vtaren wog i 0 jaar dit nog an hét venster recht i an uil nP rechtbank ti een de anderi Mocht de budrmah doen of bad da eigen ar inmiddels door vlirjarin ee zicht licht en lucht verkrei Die vragen waren door Rolterdarti de eerste met met ja beantwoord Een paai maanden ge Vi leden had het Hof alhier een dergelgk vonnist der rechtbank bevestigd van welk arresl thans beroep in cassatie is ingesteld GiS teren werd dooi den gedaagden buurman nogmaals beproefd het Hof tot andere gedachten te brongen Mr P Dioogleever Fortuyn in appèl voor den buurman optredend achtte hier niet verkregen een servituut waardoor zijn cliënt zon worden belemmerd op zgn erf te bonwen Mr E S Hollander adv te Rotterdam achtte dit wél het geval en was bovendien van meening dat de buurman niet meer van het vonnis der Eolterdamsche rechtbank in appèl kon komen omdat hg daarin berust had door den dag volgende op de uitspraak van dat vonnis een aanvang te maken met het afbreken der schuur Waarop mr Droogleever Fortuyn antwoordde dat gesteld dit ware juist de buurman dien dag nog niet met het vonnis bekend was en dus dit gedeeltelgk wegbreken nog geen berusting in het vonnis was Uitspraak over 5 weken Stadsnieuws GOUDA 11 Maart 1904 Het Orgelconcert ter Hulde aan H M de Koningin Moeder op Dinsdag 15 Maart 1904 des avonds 8 uur in de Groote of SI janskerk te geven door de Heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van de Zangvereeniging Arnold Spoel een Kinderkoor Mej thine de Brngn Alt den Haag de Heer A v d Stap Bariton Delft den Heer Jan Tak Viool Amsterdam den Heer A H Beusekamp Orgel luidt aldus Programma Loflied Koraal a Capella Praeludium et Fuga A moll J S Bach 3 Aria Gottes Zeit AltSolo J S Bach i Den die Herrlichkeit Gottes Chor G F Haendel Romance Viool Solo B Campagnoli Recitativ Aria und Chor F Mendelssohnaus Paulas Bartholdy Andante As dur S de Lange Ein Obdach Gegen Sth rm AltSolo E Kahn Èepentir Bariton Soli Ch Counod a Adagio VIIo Concert VioolSoli P Rode b Abendlied Viool Solo R Schumann 11 a Wilhelmina v Nae sauwe Alt Solo Pb Loots b Aan Koningin Emma AltSolo Ph Loots 12 Van een Konings vronwe Bariton Soli Arnold Spoel Finale Grand Choeur Triomphal Alex Gnilmant Het Staatsblad no 52 bevat een Kon besluit van 26 Februari tot vernietiging van de iiigevolge artikel 1 sub 2 der Hinderwet door den raad der gemeente Gouda inzyue vergadering van 13 Jujni 1902 onder no 20 vasti ehtelde verordening Het besluit berust op de overweging dat uit een ter plaatse ingesteld deskundig onderioek is gebleken dat van de bg de verordeiling betrokken inrichtingen niet noodwendig binder van ernstigen aard of schadeiyke invloed op de openbare gezondheid te vreezen is mits ahii de vergnnning tot opric iling slechts de noodige voorwaarden worden verbonden hetgeen bevestigd wordt door ihet feit dat twee van de vier b aaude inricblingen welke door de verordening zullen worden getroffen iodej t liaar bestaan geen aanleiding tot klacjhteij hebben gegeven en dat door den raad deri gemeente Gouda niet aangetoond en ook nicl beweerd is dat de verordening behoorde e worden vastgesteld in het belang der openbare orde of veiligheid en dat daartoe ook naar de nïeening der hooge regeering geenerlei aanleiding bestond Mitsdien is geen der drie gronden waarop krachtens artikel 4 snb 2 der Hinderwet eene verordening kau worden gebaseerd aanwezig en is de bedoelde verordening derhalve vasigesteld in stryd met de wet ROODE KUUIS Hulpvi Comité yan het Nedprl Rooflc Kniis afdeqling Gouda 1903 1904 1 1 1 Aan Leden en Belangstellenden geef h t Pestujir vanJ et Hulpvr èomité van u ïtederl Roo j trois afdeelii g Gouda ga bet verslag yan de w erkzaj inheden en ricbting ni loopende o er bel 31ste dienstj Veler belangstellei ii si lun mocht o vonden worden waarfloorj met de gef bedeeling aan zieke inlpbe1 lOevcnfle Btangenot n kou worden viKirtge ian Vj lieden en Belangstejlendsn worden belMfdeli k verzocht inzage te De ware belangstelbng van vele leden ook die der leden bfjlten de Blad is zeer weldadig en biyft hoogst welkom Met weigemeenden i ink wordt vervolgens gaarne melding gemaakt van de volgende giften als naar gewonnte met Opgave van tgd plaats en bedrag 9 April 1903 mocht ontvangen worden vaniwyien Mejuffrouw C M E Dutilb bil testamentaire beschikking een welkom legaat gropt f 125 welk bedrag gaarne ter dankbare herinnering aan onze vroegere medebestuurderesse werd aanvaard 13 April uit Sihounboven eene gift it f 3 10 Mei iiihond der 10 busjes f 9 28 21 Sept opbrengst van een net gewerkt spreitje geschenk van Mejuffrouw L S G alhier f 30 20 Oct uit ds Steeg eene gift ft fl 5 13 Dec van belangstellende Damesleden mochten twaalt Boepiysten ontvangen worden 13 Febr mede nog ontvangen eene bizondere gave van 12 Soepiystjes bg gelegenheid van het 100 jarig bestaan dier instelling bizonder aangenaam was deze ditdeeling welke door bedeelden met grooto dankbaarheid ontvangen werd 26 Februari 1904 uit Gouda da ZÓ6 welkome belangryke gift ft l 200 Openlgk brengen wy gaarne onzen welgc meenden dank aan leden en belangstellenden uwe gewaardeerde gaven en coniribatiën hebben ons gesteund om op de gewone wyze te kunnen voortgaan jnede onzen dank aan H H uitgevers der Gojidsche Couranten voor de welwillende opname van het verslag of wanneer ook iioodig U bereid vindende Op aanvrage van H H Geneeskundigen werden 194 zieken voorzien van versterkende middelen Aan ben werd verstrekt aan vleesch 19 6 kilo voor I 19 46 aan melk 6443 liter 462 36 aan eieren 204 stuks 10 6 aan onderhond materieel 11 1 Door de vier Bestuurderessen werden waar noodig in gebruik gegeven ziekenstoelen ringkussens enz De rekening is nagezien en goedgekeurd door den Heer L P Hoogendgk Jr en door Mevrouw A A de Raadt geb Croraraelin In Maart 1903 werd aan het h ofd comité het gewone bedrag door de Penningmeesteresse Mej N J Schelling overgemaakt 21 April 1903 word den ontvangen staat van het jaarverslag ingevuld mede verzonden Door het bestuur van het hoofd comité ontvingen wy de gewone berichten en verslagen mede die der tweejaariyksche algemeene vergadering welke irdmer met belangstelling door on worden gelezen Met vertrouwen en aanbeveling meenen wg ons verslag over het een en dertigste dienstjaar te kunnen eindigen onder aanbeveling van elke gift hetzij in geld oud linnen vooral stoelen of gebruikt beddengoed Beleefdelgk in herinnering brengende de zóó laag raogeiyk gestelde contributie jaarlijks minstens ftf 1 voor het lidmaatschap Het Bestuur Mevr M J tkn BOSCH SoHourESS Mej Mej Mej Wej Mej Voorzitteresse N J SCHELLING iPenningmeestereftire C SALTZEB Secretaresse J M SALTSEE Bestuurslid E DK BACKER A M VER6EEE W viB AMEROM VËR64DËRINGVllNDËNGKMEENTEKliAD VRIJDAG 11 MAART 1904 V rzitter De Burgemeester Tegenwoordig zgn ïe hh Noothoven van Goor Engelsp IJssel de Schepper Herman Prince van de Velde jNedorhoHt van Eyk van Galen Lugor Un Itflrsdn Donker Jongenbnrger Vingejlifig en Mujlwyk Afwezig de bh Fartuijn Driigleever en Slraater terwyi er 1 0 1 vacatudé is De Voorzitter deelde mede dat do hh Fortufin Droogleevei n Striate verhinderd waren de vergadering ibg te wonen De notulen der vorige vergadjwing worden voorgelezen en onveranderd gl gekeurd De Voorzitter deelde pede dat bg Koninklgk Besluit van 26 F brliaifl jl No 61 de Verordening die 13 Jnnij B02 vastgesteld is ingevolge Art 4 i suB 2 der Hinderwet wegens slrgd met A imeU is ver lietigd l De Voorzitter Het kouinkigtt besluit zal in het raadsverslng worden opgenomen Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 De Verslagen over 1903 yan eenigegei ieente Instellingen als van hS l Regenten tA de beide Gasthuizen de Commissievantoezicht over de ZweminTichti g Van deCogimissie voor het Museum vi ti Oudhedenen i an de Commissie voor del Volksgaarkenken 1 In handen van B en W om te dienen by del samenstelling van h t gemeente verslag 2 Een brief van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgt inzendende eene aanbeveling in die Commissie daar U V Roest de op haar uitgebrachte benoeming lUdt htid aanvaard Daarop zyn geplaatst Bevrouw G C van der Hegden van Dillen en Mej G P S M Qhant Ter visie 3 Een voorstel van B en W om machtiging aan het rgk een subsidie aan te vragep ten beltoeve van de Avondschool voor anlbachtsUeden Ie gedrukt rondgedeeld en ter visie J L Een voorstel van B en W om ngege de met April in werking tredende wet tei benoemen 2 bezoldigde ambtenaren van den Burgelgken Stand en 4 onbezoldigde ambtenaren Voorgedragen voor bezoldigde ambtenaren de bil 1 W ICromhout en K Moerkerk 2 S Olman en J E W Harmsma Voor onbezoldigde ambtenaren de hh 1 B L Martens en J M Noothoven van Goor 2 J M Noothoven van Goor en J van Oalen f J van Galen en 0 H Engels C H Engels en F Herman Fz Ter visie 5 Een brief van B en W betreffendehet verhuren van een stuk grond aan deNieuwe Haven aan A Slegt Ter visie 6 Een brief van B en W om den heerE U Jongenbnrger dispensatie te verleeuentot het leggen van rioolbuizen in de Snoystraat onder voorwaarde dat wanneer desloot aldaar gedenpt wordt do heer Jongenbnrger daartoe moet overgaan Ter visie Aan de orde 1 De rekeningen over 1903 van a de Dank van Leening b de Kamer van Koophandel en Fabrieken Wordt goedgekeurd Aan de orde 2 Hat yooretel tot wgziging der Instructievoor het personeel by de Bank van Leening en tot bepaling der jaarwedde vanden nieuw te benqemen Directeur dierinstelling Ing St No 15 Wordt goedgekeurd j Aan de orde Het voorstel tot verhooging der toelage I aan den heer D van Dnnren voor de heilgymnastische behandeling van onverI mogenden Ing St No 13 Wordt goedgekeurd Wordt vervolgd Burger i ks Stand Haastrecht GEBOEEN Alhertus Johannes ouders J J Streng en A G van Velsen Maria Helena oudere L Verkaik en C Belh OVEELEDEN J K van Veen hnisvr van W Eeichard 53 j D van Dam hniivr van B E Boer 29 j ONDEETRODWD D Rietveld en t3 A van den Toeren te Boskoop t J ü m s ts Ontvangen de iXOUVKAUÏÉS voor het a s Seizoen A vAiv OS Az Kleiweg E 73a GOUDA t elelUioo ma 31 BEUES VAN EOTTERDAM DONDERDAG 10 MAART L K H K StaaUleinmqin Nedeklano Oblig Ned Wer kelgke Sohnld 3 95 PüBTUoiL Oblig 2e Serie 3 53 RüSLAHD Oblig 6e Emissie GR 625 1894 4 88 Indmtrieele en FinavnceU Ondernimmt eiu Schuldbrieven Nationale Voorschotbank 4 100 TabahBOndememingen Aand Besoeki Tabak Mg 62 4 HtfpotheekBanken Pandb Alg Hypb 4 99 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Pandib Dorirochische Hypb 4 99V Pandb Ie Btederl Scheepsver band Maatschappg yh Wi Pandb Friesch Groningsche 100 99 99 99 99 Hypb 4 Pandb Haarl Hypb 4 Pandb Holl Geldersclie Hypb 4 Pandb HoU Hypb 4 Pandb Ned Hyp te Veendam 4 Pacdb Ned Hypotheek en i 9i 4V 100 4 991 4 lOlV 31 97 4 99 99 99V 98 Pandbriefbank Pandb N Ani Hypotheekbank Uithuizen Pandb NoordHeil Hypb Pandb Eotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Ryndlanscho HypbPandb Vaderland iche Hypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 4 Diveraen Oblig Mg iol Expl Lartn vanMeerdervoort 1902 4 877 16 Aandeelen Nieuwe Afrik Handelsvennootschap SpoorwegUeninffen NoobdAmebika Miss Texas Certificaten van Aandeelen TramwegMaatschappijen Haagsche Tramweg Maat 102 97 97 schappy Oblig 4 Eotterd Ïramweg Mg Obl 3 1903 3 I remitlemingtn Beloie Loten Stad Brussel 1886 2 1031 HosoAEijE Hongaarsche Hypb fl 100 4 123 OPRUIIHINlii Mantels Costumes PELTERIJEN en TAPONSTOFKEN worden tot zeoi laffe prijzen OPGERUIMD Da 8AM80M Predikbeurt bij ó RemonBtrantgchQereformeerde Qemoente alhier Zondag 13 Maart s morgens 10 j uur de Heer J BEIJERMAN Proponent by de Eemonstrantsehe Broederschap AIIVEllTKINTIKN Heden overleed onze lieve Man en Vader Adolf Demmers in den ouderdom van 49 jaren Gouda 11 Maart 1904 Volstrekt eenige kennisgeving Bezoeken van rouwbeklug kunnen niet morden afgewacht Heden overleed mgn geliefde Zoon Adolf Demmers Wed A DEMMEES Teeuw Gouda U Maart 1904 t Heden overleed onzen geliefden Zwager Adolf Demmers m vas der laar Sthaveu D C W vak der LAAE Oou DA 11 Maart 1904 nBanBaeMMMB HHHH Door eene Nüleenstaande burgerjattroaw P G wordt eene kleine vooral zuivere woning of gedeelte van een grootere TE HDÜE GEVEAAGD Ongemeubileerd Tot meerdere gezelligheid is men ook genegen de zorgen van een klein net gezin of van bejaarde menschen ZONDEE SALARIS op zich te nemen Heden werd ons ontnomen onze lieveling CLAZINA ANNA WILHELMINA in den aanvalligen leeflgd van 1 jaarN HESSING A W HESSING Peikert Gouda U Maart 1904 I Aanbiedingen worden ingewacht aan het Bureau van de Goudsche Courant onder de letters C R VAN Blommesteins Inkt IS prot fonderViiidelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK A ELDOORN HOLLAND Café HARMOIIIË Markt GOUn 4 SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau Iste kwal HEINEKENS GERSTE en andere Bieren Van af heden by mg verkrggbnar het zoo bekende en beroemde Br 3 ian Bittertje van de Eirraa H BOOTZ in t e drie Fleschjes te Amsterdam Aanbevelend J WOU DE BEUG N R Door het plaatsen van een BILLARD op de Bovenzaal kan ik met nog meer aandrang mgn BOVENLOCALITEIT aanbevelen tot het houden van HUIS HOUDELIJKE VERGADERINGEN enz Flink ingericht voor VERKOOPINGEN alsmede voor BBÜILOFTSFEESTEN Toonoel Piano enz Billgke conditiën ieen Kiiikhoesl ieeii liiUiieii a Om Hinkhoosl Iiithieiiza Borsl p n laeelaaiidoeiiing binnen den kortst mogelgken tgd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonilc en wereldberoemde Superior BruivenBorst honig Extract M K L 1 A ilf T II ait de Koninkiyke Stoomfabriek DE H0NINÖBL0B3M van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hoileveraneiers Flacons f 1 70 ets 40 et bij firma WOLFM Ji Co Westhaven 198 rjourfa t fEiVSÏ BriV Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILlj Veerstal B 12ö te Gomla A BOUMAN Jyoordrw u PINKSE Nieumrkerkad IJsel A N van ZESSEN Sc iomiAoMn J Ta ÏORKEN fio oop B V WIJK Oudemfcr A SCHEER Haatlrecht P W r fA K Oudewater K vasdbr HEMDEN te Reeuwijk P v o SPr K Moercapelle D v u SÏAll Waddingmten Wed A HOLST Waddinqsvem M KOLKMAN Waddingnieen P A uu GKOüT OudewaUr J D JONGH Oudewater J P KASTBLEIN PoUbroekerdam D BIKKBH te Btntchop MM HpaHn MHM l uor Ge iecHU altfcnieen K inl cvokn fVf Tl f f f Tl Met Eere Dlplom en Goud Bekroonde PRAEPARATEN VAN ll l l ttl VIIV loowel bil liinderen kU oiwM €ai i CfbrikMP fl tlalt slechte L gpUeverterlns cenuwhoofdphn ter vereterltlng na liekte of krumbed koorts en hare gevolgeo QUINA LAROCHE FIRRUOIIIItJX in het bijKmdet ten Bloedfsbrek BJesksusht l W TI l f H1frf Verkrijgbaar m fltcon i 1 90 L kwal n van KriUfoben leeftyd FSlr a1 l a gri T ttaam versterkend aaiieenaaiaranimuk voordafi lljkssbteb nik I IIVCI VM avq V y ral v r kinderen ewakken i ktiartcbtlce geatelltn uer uu te be ► velen Als nnëeilcncIidtEe drank hi BtoomisMn der BptJiverterinfMritnen en dlwrhA ook vooraiiiellngeTiAkleiMklnderen I iu iwrbMMj Kgr f 1 10 è H K jr 0 0 Kgr 0 60 Asthma Cigaretten Zr rü doosjes a 0 80 en O èo ZUL TamsirinHfKRnnhntm fruit PUROATncp teg vet topptne Awii I anidnilUC PUIIUUIIO btlan Mlp lna Con a iMet Yoor lookaliUMns voor Mndertn bewijzen de Tamarinde bonboni van KRAKPELIEN A HOLM beUngnjUe diwatcn haWe C1e i tte U Tt oende ter bettnjï In e aanvallen van Aathma c f daar de vorm voor het kind betearl ljk en de smaak aangtnaam ii Pri per dooijl 0 00 0 60 Qa1tnl vir I flCill1lkG algemeen arltend al het BESTE haianuddel OmmittR raailUCO h j wkt Vwkoudheld an Kealp n b U een aUJmoplossend en veraaehtënd middel b ultntmendhcM uittlaitend io □ flcKhjcs verinrijgbaar Prij 0 30 per fleschje V frarparaifn pem KKASFELIXN Jt BOLH te Zelat W n a lm PO ruttM ftm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUkkfll Chemlach M Allrcif ïlrp t Spedud Toor Klndsrvoedinc In bns n i H Kgr ƒ 0 80 zuivere ITICIIWOUIIVCI j q 5q y y j 0 jyj