Goudsche Courant, vrijdag 1 april 1904

i o 9378 Vrijdag 1 April 1904 42ste Jaargang ftOMCHE COURAOT I ieutvS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon a 8S ADVEHTENTlEN worden gepl atst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meeu 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd MetMi No S De üilg ave dezer Jourant geschiedt dag elijk s met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENT RIN ARTI BT RBUGIONI Directeur de Heer W KEEPER mm mwi op DINSDAG 6 APRIL 1904 s avonds 8 uur in de Zaal KONSTMIN der Soc 0N8 GENOEGEN Solisten Mejallronw Fh LIGNAC Sopraan Den Haaf H DE VRIES Alt Den Haag De Heer W VAN SON Tenor s Boscli A VAN DEH STAP Bariton Delft Mej W SPEUIT pinno Gonda De Heer A WEGEEiF orgel Den Haag Programma Missa Imperiale Jos Ha n Fragments dn Damnation de Faast H Berlioz a Arie Margaerite b Clioear des Soldïts Derrière la Scène e Invocation i la natnre PAUZE 3 La Fnite en Egypte H Berlioz Koor en Tenor Solo i Meditation Beligiense H Berlioz choenr k 6 voiz Liederen voor Bariton Cantate OottesZeitistdie allerbeste Zeit Job Bacb ToegangsbewiJMn vorltrijgbaar by Mevr de Wed BODUAN en den Heer B A VEEZIJL i I 0 60 8 avonds aan de Zaal 11 Leden der Soc 0 G gewone redactie Plaatsbespreking van Zondag 3 April ai aan de Zaal MAANDAG Sde Paaecbdag VOLES ÜITTOEBM zeilde Programma Entree f 0 9ft Kaarten verkrijgbaar bü de Heer H C WEBNINÖ Markt A 139 en s avonds aan de Zaal wsSmÏM AANVANÖ DEB WekelUksche Sehietoerculngen op het SCHIETTEEREIN op ZOUIDAQ 3 APRIL des namiddags om 3 uur Deelname nitslaitend op vertoon van bewijs van lidmaatschap De Secretaris W DE 8CHBPPEE Të HULK tegen 1 MEI 1901 ol eerder HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen TÜEFMAEKT H 268 TE HUIIK aan de Westhaven B No U9 HEEHEimïïIS met ACHT KAMEE8 ruimen KELDER en groeten TUIN Huurprijs B 575 Dadeiyk te aanvaarden Te bevragen bij J W SCHOUTEN T£EOOFAA SEBODEH Eon nieuwe houten Tent TE KOOP taande op de Markt alhier groot sb 11 X 5 60 Meter hoogte v in vloer tot plaiond 3 53 Meter l e bevragen bg J U m WILDK Gonda I ruk van A i BRINKHAJ A Zn HoUandsclie laatscMappij i aii Landbouw Afdepling GOUDA en Omstreken KONINKLIJK GOEDGEKEURDE VERLOTING bjj gelegenheid der Voorjaars en Fajaarsjlaardenmarkten te Gouda Uit te geven loten Voorjaarsmarkt 15 K 0 è f 0 50 Najaarsmarkt 15000 è t 1 INSCHBIJVINGEN op deze Loten worden ingewacht DINSDAG 5 APRIL des voormiddags 12 nur by den Voorzitter der AJdeoling de Heer J BREEBAARJ Lz Regentesseplantsoen te Gouda Café HARMO IE ilarlil ft OUPA SPECIALITEIT IN Echt Muncherier Löwenbrau 1ste kwal HEINESENS OERSTE en andere Bieren Van al heden by my verkrögbaar het zoo bekende en beroemde Br cLizx Bittertje van de Firma H BOOTZ in Do drie Flcschjes te Amsterdam Aanbevelend J WOUDElllEII è N B Door het plaatsen van een BILLjlRD op de Bovenzaal kaa ik met nog meer aandrang myn BOVENLOCALITElï aanbevelen tot het houden van HUISHOUDELIJKE VERGADERINGEN enz Flink ingericht voor VEBKOOPINGEN alsmede voor BEUILOFTSFEESTES Tooneel Piano enz Biliyke conditiên Geen Kinkhoest Geen Influenxa I ONINKLUKC Oni Kinkhoest Influenza Bórsl en Keeiaandnening binnon den kortst mogelijken tgd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Sulperior DruivenBorst honig Extract M i L 111 r II H uit de KoninkIjkeStoomJalwiek DE HONINOBLOEM Van H N VAN SeHAlK C u HAA6 DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij BatrHdlng na BloMlarnionIr BleehEuclit Hi l i rl Ëinn iikoort8 Alv iu l n SwMlit Toortduremie HoerapUn eu s l rek na KINADRÜPPELS VAN DR DE IrMo birit n op roode dooi mijl nun mKhir aeronitmid fkbrrninittfc ïeoJtH dMUMp Ztl ctjn orenü verkrÜghur ï f V OUKtMlM FabrUk tu O VAnurO dm 1 Firma WOLFW £ Co Westhaven 19S Gouda A LATENSTBIN Kleiyreg loO Oovda E H VAN MILL Veerstal U 12Ö te doada A BOÜMAN Moordrecht hNKSK Nieuwertertad JJtel A N iv Z SAEli Sdioonhoven J Ta TOKKBN Borfwp B V WIJK Oudma er A SCBEEK Haattrtcht P W v EDE Oudtwaier K vin Dia HEMDEN te Httuviji P v d SPi K UoertapdU D v d STAR Waddingmetn Wed A HOLST Waddinqnien M KOLKMAN Waddingmm P A u OttOOT OudtwaUr J D JONOH Wraofar J P KASTELEIN PoUhrotktrdam D BIKKER te ümwiop Telephoonnet Oouda Abonnement 1 40 per jaar voor pereeelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderlioud gralhs Het net is aangesloten aan het Rgks Inlercommnuaalbareao Op 1 Febr 1904 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT lo hel VËltUCHTINGS HAGAZIJN De Avondster Dubbele buurt Telfnr 117 Zyn heden ontvangen een mooie collenitie Nieuw Styl GrisaitamegteB Mets en Balltns Verder voorhanden een ruime Keuze GASKOOKAPPARATEN m M FfiTROLEQlKiCHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degeiyk Indien U dan Van goed licht houdt is dit uw tcare adres Aanbevelend Al M VAN LOO Aantegger van Gas en Waterleiding Wie f ker ajo wjl d Uchtf GSkel CtUJau te ontvangen leeaineTgestaU en na vele praDbuamsgen in don handel gekomen oudei deii naam des uitvinders Dr MlofaaaUii vervaardigd Qf de beat machiiiea ia het nldberoemda étabblisaement vaa Oebro Stollr werok t Keulen ilKbe Bikel Cacao In vinkanten bossen Den Bikel Csaw it mat melk gekookt aose aangename gezonde drank wor dagelükscb gebruik een i 2 theelepda van t poeder voor een kop Choadata Ala geneeskrachtig drank bij gnai van diarrhee ahnits met water la braikea YerkrijgbaaT bij de voornaisiat B 1 Apotheksra ens j Vt go V K J i Bbu j t UO o 9 90 TAM G n n lvtrt geDwooitligar vwr Kate and Julius Maitenkltdi imaterdam Ealveiitraat lOS VerkrJgbaar in flesschen SO ets r ets en 1 1 98 Wj H H Apothekers en Drogisten Zet op Kat mark ASKBR I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda C LÜGER Apotheker Markt en bg WOLFF k Co Westhaven 198 Merkt NIGHTCAP Verkrygb lat bü Hl PECTERS H If B Alt baTJt vu Mlitlfeid ii CMJift q urk itoeijifoor laJer Rïi i Üf K ö ▼ A t SCHIÉÜAMilÉfe BuUeiilaodscti OverzicbU De Tapansche legatie publiceert het volgeirde telegram uit Tokiu Nadat de Japanners de Russen verslagen liadden op den Kantoiislrautweg beïetle een aldeeling infanterie en cavalerie Cliongjoe De Russen die ongeveer iOO man sterk waren trokken terug in de richting van ffijee 5 Jnpiiiiiicrf onder wie 1 oWcier werden gedood 13 onder wie 1 kapitein werden gewond De iniantcric leed geen verliezen De Russen lieten 2 doodeii ncliter maar men zegt dat in de stad nog 7 ol 8 overleden zÖ die door de rnilerg ol door de ambulances werden meegevoerd Men zag ook 2 doeden waarschönlijk officieren door de ambulances wegbrengen Hier en daar vond men overbiyfselon van bebloed verband Do Russen schijnen ton minste evenveel verliezen geleden te hebben ais de Japanners Oeaeraal Kaeropatkine seint aan den Tsaar het volgende bericht van generaal Mixjtsjenko Volgens de verhalen van de inwoners der stad Chongjoe hadden de Japanners in het gevecht dat 28 dezer bjj deze stad plaats vond meer dan 100 doeden en 100 gewonden welke door 500 Koreaansche dragers naar Aajoe werden gebracht ÖOk aan paarden hadden de Japanners groute verliezen De Russische slafkapitein Stepanof die bij Chongjoe genlind werd is aan de gevolgen daarvan overleden Door bemiddeling van den Franschen gezant heeit Rusland bg de Japansche regeering verzet aangeteekend tegen het vernielen van den qnarantaine post op San sjan tan tijdens den vierden aanval op Port Arthor Het protest is gegrond op artikel 25 der Haag ohe Conventie De minister president KoBtM heeft in antwoord op dit protest den Franschen geiant medegedeeld dat de Ja nsche regeeriag niet in het bezit is van enig rapport van admiraal Togo betreffende ket verraaien van het station in quaestie aar of het bericht juist was of niet bet badoelde artikel der Haagsche Conventie lud alleen betrekking op veldslagen en de OonTantie had de qoaestie eeuer beschieting door de vloot niet geregeld Het eerste gevecht te land van eenig belang al is het nog maar een verkennings FEViLLBlOK HET MEDAILLON Aiwr het Fransch 88 Hoort eens zeide hij nu er tosstibrit ons geen geheimen tneer bestaan moesten wij dnnkt me maar tot den orde van den dag ovargaan en D¥ r uken spreken Morgen moet Henri Ktch tot den rechter van instructie wenden K i voegde Jacquet Beaucbêne er bij gétX behoeven we thans ni£t langer uit te stellen Ik verbeeld mij dat o Henri thans de plicht ruit om mede te werken dat de moord op zijn vader gepleegd niet ongewroken blijft I Doch bedenk het wel mtjn jongen de schuldige is uw igen oom t Dftt mukt d atefauwelijke daad des te ikchterl Ja dat ia waar 1 stemde de Panter omniddelijk toe Wat roü aangaat hernam de wapenkoning lik heb gedaan wat ik meende te moeten doen Ah het rechtsgeding is atf Ioopen Henri en icij rijk zult ziin en een adellijke titet zult voeren moogt ge handelen aoeats u jtoed dunkt dan iit fe Tfij nttBl Dan ziet ge dan necoi ik mijn floret ader p want tbiarvoor aal het feyd worden alt ik niet alle lenigheid uit mijn pols wil veriieaen gevecht heeft plaats gehad in Noord Korea De Japansche troepen op marsch van Pingyang naar Wjjoe zjjn bg Kasan ten noorden van Anjoe gestuit op Bussisclie cavalerievoorposten en daarbjj is een gevecht ontstaan dat hoewel klein in omvang een duidelijk bewijs levert dat de strgd van beide zgden fel en met volharding zal worden gestreden Enkele compagnieën infanterie i U escadi ons cavalerie van Japan chu zydo stondtn tegenover zes compagnieën van Bnssische zgde Het gevecht met afwisselend succes gevoerd toonde naar liet Russische telegram ini ldl dat de Japanners dapper woerstiind boden Het slot was zelfs dat Japansche compagnieën een aanval deden op de Russische stellinj op de hoogten om de stad geti gen docli de Russische goneraal die dit voorpusteugevecht leidde wachtte dien aanvul niet af i ij liet opzudeleA en zgn kozakken terng trekkvn in het gebergte Hiermede is de strijd in Korea begonnen Weldra zal dit gevecht door grootere veldslagen moeten gevolgd worden Want zoowel van Rus si8che zjjde als van Japansche rukken troepen op Do Rnssen zjjn in twee afdeelingen Korea binnengcrukt de Japanners rukken van Gensan en van Seoul naar bet noorden Een botsing is daar dus in de volgende weken te verwachten Te Nioetsjwang is de staat van beleg af gafcimdigtf AMwr M landing der Japaa ners daar binnen korten tyd te wachten is wordt nu twijfelachtig na het rapport van admiraal Togo in den Japanschen Landdag voorgelezen Port Arthur biedt krachtiger en langer weerstand dan de Japanners gedacht hadden Eu zoolang Port Arthur ten minste van de zeezgde niet onschadelijk is gemaakt kan van een landing te Nioetsjwang moeilgk sprake zijn Het veldtochtsplan onlangs door de Times medegedeeld werd klaarbli keli k opgemaakt onder omstandigheden die een ander verloop van do zaak deden veronderstellen dan ziJ in werkelijkheid heeft gehad De aankomst van admiraal Makkarof te Fort Arthur en zjjn taktiek heeft doen zien dat de Russische vloot meer doen kan dan men te Tokio on elders wel meende Na do verrassing der Dnitsche voorhoede onder majoor Ven Glasenapp bg Owikokorero is te Berlijn nog een later bericht over de aotie der strijdvoorende partgen in de kolonie ontvangen Den 24en dezer werd door Von Glasenapp uit Onjatoe geseind dat de Herero s die aan het gevecht te Owikokorero hadden deelgenomen zich in twee afdeelingen hebben e fWeUeker welzeker riep Henri uit op een tooD die het middon hield tusschen spot en verwijt ik ga u allen verlaten en het kasteel mijner vaderen wonen en als ik dan in mijn pracbtigen koets mijn oude kennissen voorbijrijd tal t nog de vraag zijn of ik hen wel herkennen lal Neen neen voegde hij met hartstochtelijke opgewondenheid daaraan toe ik zal mij nooit van u scheiden I Jeannette wordt mijn vrouw en dan ben ik immers toch weer in waarheid uw i on geworden AU ik rijk ben zult Rij tcTeneens zijn Als ik een kasteel mort bewonen zult gij kaateelbewoiHtra wezen I Als ik in een rijtuig moet zitten zal ik niet dulden dat gij te voet gaat Wat mij ook mag gegeven worden komt u toe vóór mij want aan uw liefde aan uw toewijding zal ik dat alles te danken hebben I De oogeo van Jacques Beauchêne waren vochtig geworden en zijn vrouw en zijn dochter bleven voortdurend schreien maar met tranen van geluk en innige tevredenheid Wel zie nu eens aan riep de Panter uit vbegint tne dat Ikve leven weer van voren af aan f En tot Henri Zeg eens neet ik mag u immers nog wel zoo noemen ik wensch ook mijn deel jran den mooien bütt Mijn broers en ik we zijn zoowat een maand lang doende geweest om den vogel in het kooitje te brengen het is niet meer dan billijk dat wij ook beloond worden We worden ook het is ons wel aan te zien met lederen dag een dagje ouder want er is geen ding waarbij het lichaam zoo spoedig verslijt als het doen van kunatverrichtingen op ons gebied Ik vraag een plaats spljtt van welke de eene op Okatoembn de andere op Okatjongeama is teruggetrokken Okatoemba ligt aan de Swakop op ongeveer 35 K M ten zuiden van Owikokorero en schijnt het middelpunt te zullen worden van een groote samentrekkende beweg g der opstandelingen Okatjongeoma ligt 45 K M ten westen van Owikokorera Van laatstgenoemde plaats die door Von Gia napp s colonne bezet is leiden oude tretpaden naar Okatoemba en Okatjongeauia welke plnatsi n ook underling door een trekpiid zijn verbonden Behalve langs dez i padoii U dw streek duor de dichte begroeiing inet üüümstruiken voor groote kudden vee onbegaanbaar zoodat do böwe ging 8yiijheid der Herero s daar zeer beperkt is Du bezitting van Owikokorero door de Un ltSCheris niet het gevolg geweest van een gevecht de Duitschers zjjn eenvoudig de fetelling binnengetrokken die door de Heroro s wus voi laten Do correspondent van den Berliner Lokalanzeigor siinde daarover den 24eu het volgende Oilite cavalerie bezette den 22en het door de Kerero s verlaten Owikokorero Eerste luitepunt Von Winkler liet de graven der gosifeèvelde Duitschers overdekken met uit grö ptfl steenen bestaande pyramides De Heteè s zmi in zuidwestelijk richtiijg naar OkSOTIWTffteiHnien Hud hoofdmacht bevindt zich waarscliijnlük ergens op den weg tussclien Objosasoe en Okatoemba noordoastelijk van Okahandja Dezelfde berichtgever klaagt er dan over dat het tekort aan paarden bij de koloniale krijgsmacht zich zeer doet gevoelen Tal van graanhandelaren molenaars en handelaars in graanproducten in Duitschland verbinden zich om na 1 April op geen andere voorwaarden dan die van het DnitschNederlandsche graancontract granen te koopen in Zuid Bnsland Turkge en de Donaulanden Wij hebben reeds medegedeeld dat de graanhandel te Odessa en in navolging van deze die van Rostof Braïla en Nicolajef hot bedoelde graancontract hebben verworpen Het hierdoor ontstane geschil heeft den volgenden oorsprong In 1902 besloot de Dnitsche Handelsdag om bt het inkoopen van granen in Rusland een Dnitsch en niet langer een Engelsch scheidsgerecht over geschillen te doen beslissen Een commissie werd daartoe benoemd en na veelvuldig beraadslagingen besloot deze commissie een geheel niepw contract als jachtopziener Het moet zoo verbeeld ik mij wel heel prettig zijn om zoo in hetboschje pijpje te rooken en af en toe eens met de stroopers te klinken en te drinken Zenuwachtig als men wab brachten die woorden elkeen aan het lachen Wel wel riep Beauchêne zou jij je taak als boschwachter zoo opvatten en met de stroopers klinken en drinken Ja natuurlijk meende de Panter dat doen alle bosch wachters maar ze doen t niet consequent en dat s t domme van de zaak Gij zult uw plaats hebben oom beloolde Henri met komische plechtigheid En wij vroegen Beauchêne s beide andere zwagers Ais ge een even ruime opvatting huldigt lachte Henri kunt gij onder mijn ouders werkzaam z jn 1 XXXI De instructie van de zaak de Kermor was toevertrouwd aan een rechter die biaodde van verlangen om het bcwys te leveren hoe goed hij voor die taak berekend was en die voor Beauchêne en vooral voor Henri veel sympathie had opgevat Marcelle werd geheel buiten het geding gelaten Uö jonge vrouw was eerst twee jaar nanr de terugkomst van Jean de Kermor te Parijs wettig met hem getrouwd en derhalve n et verplicht te weten hoe haar echt noot zich voor dien lijd had gedragen en welke m sdaden hij toen op het op te stellen voor den graanhandel met ZuidRusland Roemenië Servië Bulgarije en Turkije De Vereeniging van Berlijnsche graanhandelaren nam op zich dal contract op te stellen en toen het gereed was werd hot goedgekeurd door den graanhandel van het DuitBche Rjjk eu door de Rotterdamsch Vereeniging voor den Graanhandel Men hoopte dat ook de andere Nederlandsche graanhan dolanrsvereenigingeu zich bg bet contract zouden aansluiten De Amsterdarasche vereeniging voor den graanhandel werd niet gevraagd Hel DuitschNedeilandscbe graancontract werd aan do Russische beurs comités gezonden en deze besloten na eenige besprekingen het contract niet te aanvaarden De Kaapsclie Wetgevende Vergadering heeft Uinsduginiddag het wetsontwerp waarbij hel aantal parlementsleden van beide Huizen voor sommige districten wordt vermeerderd met 42 legen 34 stemmen a tweede lezing aangenomen Een heftig debat ging vooraf Het Huis hield van Maandag af tol het uur der aanneming op Dinsdag toe onafgebroken zilting De Z Afriknanscbe parljj trachtte obstructie te voeren maar miste daartoe blijkbaar t talent Haar uituemendste en ondervindingrijkslo parlementaire aanvoerders Metriman n Sanari varen er dan ook niat am den slrjjd te leiden Wel poogde do oppositie door het honden van uren lange redevoeringen het Huis te vermoeien maar het middel bate niet Jameson stond geen oogenblik pnuze toe on ten slotte moest de oppositie den strijd opgeven Waren er wat JongTsechen of de beruchte Wolff of een Kossuth onder haar gelederen geweest dan zou do obstructie meer genoegen van haar werk hebben knnnen beleven De positie van minderheid is haar blijkbaar nog vreemd Nu wanneer deT bill ook door den Welgevenden Raad wordt aangenomen rnl zij tijd genoeg hebben er zich in te oefenen De nieuwe wet zal gelijk men weet de progressieve meerderheid van vier in de Wetgevende Vergadering verdubbelen terwijl zjj in den Welgevenden Rand van één tot vier wordt gebracht Jameson hoopt met een dergelijke meerderheid sterk genoog te staan om met een groote rcdistribnlion bill door het parlement te laten aannemen waarbjj de verdeeling in kiesdistricten over het geboete land ten gunste der jingo s lal worden gewijzigd Wanneer alles loopt gelijk liij het zich voorstelt dan ziot het er inderdaad niet rooskleurig voor de A frikaanscho party uit geweten had üvengen hield ii kracliiig vol dat alles gelogen moeht zijn en dat zij en ha ir man alleen de slachtoffers waren van een lage listige kuiperij die gebasseerd wqs p een gelijkenis van gelant en alleen ten doel had om zich Ipngs een wettigep we alles wat zij bezaten wederrechtelijk toe te üigeiien De graat die eveneens zeker meende te zijn dat men hem niets zou kunnen b wijzen ontkende alles wat hem ten laste werd Relöjjd met de grootste vermetcllteid U twee slechte raensrhen man en vrouw verstonden elkander hoewel gescheiden nog zeer goed en de een gal nooit eenig antwoord dat in strijd zou kunnen komen met het woprd van den ander Ze werden trouwens door eenzelfde belang geleid Marcelle thans verzekerd dat zij door haar man niet Inlhartig was verlaten had haar oude genegenheid voor hem weder voelen ontwaken en had hem des te liever gekregen naarm ite hij ongelukkiger was geworden Was t ook niet gedeeltelijk geweest om haar rijk en gelukkig te maken dat hij die misdaden had gepleegd Zij had zich zelve gezwDren hem trouw to blijven en hem tot dett dood toe te zullen verdedigen Moebt hij ondergaan zij zou t met hem doen Op den dag der openbare rechtszitting was de groote zaal van tjustitie palcis gth el gevulil Nagenoeg alle bizonderheden waren thans bij de ijverige dagbladlezers bekend Jacques Beauchêne had bij voorloopig onderzoek geen gewag gemaakt van het medaillon Wardt vervolgd f