Goudsche Courant, donderdag 14 april 1904

INo 0389 Vrijdag 15 April IÖ04 43ste Jaargang m immmaiÊia gm mmm coiraot ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ho 89 ADVEttTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd reletoon Ko De Uitgave dezer Jourant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N OPENBARE De Notaris H ÖEOBNENDAAL te Gouda is Toornemens op U oetiêilag iO tprU tOO € des Toormiddags U nnr in het Hotel DE Zalm aan de Markt te Ooada in het openbaar in ééue tilting te Veilen en Verkoopen No t EenniimWOOraïïIS EBF en TUIN aan de Qoawe by de Vischmarkt wjjt C No 17 te SIoüda kad Sectie B No 1252 groot 2 Aren 14 Centiaren met vrfjen nitgang in de Vischsteeg Beneden Voorkamer en Snite Achterkamer Tuinkamer Kenken Kelder en Bergplaats Boven Voor en Achterkamer met gan of overloop en Zolder met Dienstbodenkamer In eigen gebraik Üé iiabvaarden 2 Jani 1901 No EN HUIS waarin VLKESCHHOOWÊRIJ en overdekte SLACit AATS TCIN en ERF met atzondaïljke opgang hebbend BOVENHUIS aan deft hm m Tiendeweg 5ik D Nos 73o en 736 te OcSjDa Verhuurd bmtèêen at len Heer A vam DEK BERG v6er f 50 l r eek en boeen aan Mej de Wed Ö W vas MASTRIGT tot 1 Mei 1905 voor 1 5 per week No 3 EE1 HUIS waarin Melk Boter en Kaaswinkel open PLAATS en ERF aan den Langen Tiendeweg wgk D No 73 te Gooda naast het vorige perceel Verhnnrd aan den Heer J A HOÜGENDOOKN tot 1 Juni 1908 voor 15 per week Nos 2 en 3 worden bij den afslag gecombineerd Alle perceelen e n voorzien van Gas en Waterleiding Betaaldag der kooppenningen 2 Jnni 1904 Te beziohtigen perceel 1 Dinsdag voor den verkoop van 10 12 en van 2 4 nnr perceel 2 en 3 twee werkdagen v66r dan verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en alle perceelen op den dag der verkooping van 9 11 uur Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notaris H GROENENDAAL te Gonda is voornemens op WOENSDAG 20 APRIL 1904 des voormiddags II nur in het Hotel DE ZALM aan de Markt te Gonda in bet openbaar in ééne ntttlng te veilen en verkoopen Een Woonhuis ERF en TUIN aan den Flnweelansingel bjj het Stoomgemaal wijk R Ne t08 te GOUDA kad Sectie A No 1677 groot 90 Centiaren Het Huis vooïzien van Gas en Waterleiding bevat bmeden Voorkamer Alcove en Achterkamer daaronder Bergplaats en Kenken bmen Voorkamer Slaapkamer en Zolder met dienstbodenkamer In eigen gebruik te aanvaarden biJ de betaling der kooppenningen op 2 Jnni 1904 of vroeger Te bezichtigen t ee wierkdagen vóór den verkoop van 10 12 en van 2 4 nnr en op den dag der verknoping van 9 11 unr Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda Gouda Druk van A BRINKMAN t Zn Geen Kinkhoest Geen Influenza Oi n lünkhocsU Influenza Itorsl n Kotilaandoeiiing binnen den kortst mogolijken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van oude bekende bekroonde en wereldb€ivoem Ic Superior DruiveEBorst honig Extract M K L I At M T II K tót de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK i DEN HAAG Hqfleïeranciers KM HAA6 Flacons i 1 70 ets 40 et bij Firma WOLVF Ji Co Westhaven 198 ourfa tjlTiiïASTa iV Kleiweg E 100 ffoMdo E H VAN MILD Veerstal U 126 te ffoKiio A BOUMAN J oonirei PINKSE Nüumrlcerl a d IJtét A N van ZESSEfJ AoonAot n J Tn TOUKEN Bojtwp B V WIJK Oudmnier A SCHEER Haaitrecht P W v EDK OudewaUr K vahobk HEIJDEN te Remmjk P v o 8PH K MoercapeUe D y d STAR Waddingmm Wed A HOLST Waddingnem U KOLKMAN Waddingmeen P A us GKOoT OudeviiaUr J D JONÜH Oudtaattr J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKER te Beiuchop Café IIARMO Iir Alarkt CiOUnA SPECIALITEIT IN Echt Munchener Uwenlw u 1ste kwal HEINBSENS QERSIFE en andere Bieren Van af heden biJ mij verkrijgbaar het zoo bekende en beroemde van de Firma H B OTZ in De drie Fleschjes te Amsterdam J Aanli elend J WOUIMBIBEIIG N B Door het plaatsen n een BILLARD op de Bovenzaal kad ik met nog meer aandrang miJn BOVENLOCALIT IIT aanbevelen tot het honden van HUIS HOUDELIJKE VERGADERINGEN enz Flink ingericht voor VERkO0PINGKN j alsmede voor BRUILOFTSFEESTEN Toonoel Rano enz Billijke conditiSn rmm 1 i mf t i pww Duor Cenccsh al Ceni cn Minhevolen Mal Ber DlplOtn en Ooud Bekroondt PRAEPARAT N VAN miina La rOCnC gon bU Imdtten rolnMouh fi ralc Ac MHlMt llMbM qSinSUjÏoCHB iRRUamSUX in bel bii adM t e n Bloedt brdc Mtauoht kwalen T n KriHiobm U ftU i Verkriiebiar m com i l Oen L V SItaI arfcTO fcaam ver9terk nd aangtniiainT n BMk oordafi lIl he ril I BLCI V awaw vooral Yoof kinderen iwakken on klleracbtlee gealellen leer ui 1 beYcUn AU canaeakraehdca drank b j itoornlwen der ep JiverterlngK rMn n en ll n J r i 3i S Uelne klnde Pri per beet X Kgr ƒ 1 70 i K gt O BO Kgi O ÏO ChamlMb MalL cllSlf r Speeiul voor Klndervoeillni ta busien t H Ktr O SO lulvere IClKaUlKCr Kyy 0 50 Kp ƒ 4J r Asthma Cigarettenr nU S Siï SSl ïïrt doosjea e Ö flÓ en O èÜ Tamarinde Bonbons SS ïi c S S i r TOor kUaetea bewli en je T maa SaTBÖnEbn u KRAEf EUEW ü HOLM beUnOTte g dMr de vom voor liel hiad beteaf Hik e de naeek aanganaam u Pnjipet doo je 0 B0 0 O Salmia k Pastilles b f St V rkoudheU en Keelp bet It f tU ff eoi alUmoplouend an mraackund mUUel bU nltnemeüdbefcl iuUllend ia □ OesiJvies reriinjebeer Pn ƒ 0 20 per fleechj Urn aiU ttm MÜM t m KRAEPELIÊN HOL Hoflevefancier ZEIST Se IPnuparalm ra KRAtPILIIX a HOLM te Zelat rj 3t n l jtft an tttritbm BÜRGpMBESTER en WETHOUDERS vaa GOUDA sullen Wven dag den 20e Al ril 1904 des middags l n half twee ure in het Raadhuis aldaar bg enkele inschrijving Aanbesteden Het maken van eene himten BRUG aan het einde van dp 3e Kad tot toegang naar den Straatweg yropger genaamd de Oude Gouwe Het bestek met teekenlng is ter tn age op het bireai Stada Erf Inlichtingen worden g geven door den Gemeente Bouwmeester OIVMKWIJS in tehmltitekrtft k f 0 as per les in 10 k 15 lessen een flinke loopende hand Ook onderwijs in alle soorten êlermhrifi rond Gothisch en fractnurschrilt i t M per les Kinderen bij pareu il f 0 ifip M SI ROTH Leeraar Uiddelhaar Onderwijs i li Schoonschrjjven CRABETHSTRAAT 229a TE lit UK legen 1 HEI 19M ot eerder HEERENHPIZCN met T0IN 6 Kaïiers mime Warande Kenken en Kelder voorzien v n Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 TK HÜIIB aan de Westhaven B Ho 149 HEEBEMÏÏIS met ACHT KAMERS mimen KELÓEH en groeten TUIN Huurprijs fl 575 Di del ik te aanvaarden Te bevragen bï J W SCHOUTEN cen rijs H ar meer 1 De NieiiVMi LoDilon doet de grijze haren binnen eniiele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pellMjes van het hoofd weg Eischt op den hals London P r ü B f S5 en f t öO per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M 9 bij izaük Caiyi Papiei molen GOUDA In M VERUCHTINGS niQtZIJN 41e Avondster Dubbele bnnrt TeUnr 117 Zgn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl Gasoniagitilen Brockets en Mbos vérder voorbanden een ruime Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS EN FfiTROLEnilACBELS Eenig adres Yoor GASGLOEILICHTBENOODWDHEDKN Bolled en degelijk Indien U dan vin goed licl l hondt is dit uw mare adres Aanbevelend M M VAN I4WN Aanleggsr van a n WatorloMing 2 I I j W Met bcMe onMIul lel a a en l a makkel kite poetamUdel voor Heerea 9 en vooral damee en Kittderaehoenwerk 3 UdeApgretuwTanCK Mllllirfce Ji Hfllllf6i tf l te lette toe VertntibeetI op ilaam en fabrlekametk HE MiSGEf l MG De llURüEMEESTER v in GOUDA brengt bil deze ler kenni ï an de belanghebbenden dat Joor den Heer Uirecleur der Directe llelaslingen enz te Rotterdam op den 12 Aprd 1904 executoir is verkUard I liet Kohier No 5 der Personeele bJlasting ditnst 1904 Dst voormeld üohler ter invordering w gesteld in hanilen van den Heer Ontvanger dat iedüt die d iarop voorkomt verplicht is zgnen unslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclame behooren te worden ingediend Gouda den 14 Aprd 1904 De Bupgeraeester voornoemd R L MARTENS Clerïcaal of A ii Clericaal Met het oog op het feit dat iit Juni a s verkiezingen voor de Provinciale Staten moeten plaats hebben gevoelen wij behoefte onze geachte partijgenooten met klem te wij en op het groote gewicht dat aan deze a s Statenverkiezing moet worden gehecht en noodigen allen dringend uit toch vooral in deze dagen niet te verzuimen in wijden kring den enormen invloed dezer verlïiezing op onze tegenwoordige regeering begrijpelijk en tastbaar te maken Vooral op de Jong Liberalen vestigen wij hierbij onze hoop daar zij bezield met het heerlijke vuur der jeugd en der diepgewortelde vrijheidsliefde eigen veel zeer veel zullen kunnen bijdragen tot het waakzaam maken en waakzaam houden der partijgenooten de eenige eisch tot verzeliering der overwinning Gouda met het omliggend platte land IS anticlericaal Als de vrijzinnige partijen in dit district al hunne kiezers naar de stembus weten te voeren dan is ongetwijfeld de overwinning aan hunne zijde Alleen de zorgeloosheid de onverschilligheid van vele liberalen bij verkiezingen baart ons zorg vooral nu het eene verkiezing voor de Provinciale Staten zal gelden daar deze door hen in den regel als een bijzaak wordt beschouwd Wat baat het zoo zullen velen hun FEVILLE IOJM DE VERBORGEN SCHAT 6 Zy ovnhaDdigde hem het boek en hy bekeek het aandachtig De eerste bladen ontbraken en ook een der hoeken was verdwenen bhjkbaar door een kogel weggeschoten gelijk verder op te maken viel uit een donkeren bloedvlek op het afgedrukte papier Arme man I zeide HarolA Hij moet datwek in den zak hebben gehad toen de kogels hem troffen Waar hebt gij het gevonden i Lang geleden vond ik het in een oude eiken houten kist ergens boren in den westelijken toren onder afgedanict huisraad Maar zie nu eens achterin dan kunt gij lezen wat hij aan rijn loon EduaM schreef wacht ik zal het u wijlen Zé sloeg de laatste bladzijde voor hem op Hier stond verbleekt en in een krabbelige hand m ftr toch nog duidelijk genoeg leesbaar het volgende rZoo treur niet om mij o mijn xoon Eduard dat en ik aldus plotseling terdood kome door moordende rebellen want m alles geschiedt Godes wille Nu vaarwel mijn gelufde toon Dat wij in den ner uitroepen of wij ons voor die a s verkiezing druk maken de Tweede Kamer is toch al overwegend clericaal Dit laatste is volkomen waar de Tweede Kamer is clericaal maar juist omdat zulks zoo IS zou het zulk een enorme voldoening geven om de Provinciale Staten anti clericaal te maken want geschiedt dat dan heeft de thans bestaande clericale Tweede Kamer niets meer te beteekenen Immers de leden der Eerste Kamer worden gekozen door de ledeu der Provinciale Staten grootendeels anti clericaal dan zullen door hen ook anti clericalen voor de Eerste Kaftier worden afgevaardigd De Eerste Kamer wordt dan dus samengesteld uit leden wier politieke beginselen lijnrecht staan tegenover de politieke beginselen onzer tegenwoordige regcering Nu kan geen enkel wetsontwerp dat door de Tweede Kamer is aangenomen kracht van wet verkrijgen wanneer ook niet de Eerste Kamer hare goedkeuring aan dat wetsontwerp heeft gehecht Een anti clericale Eerste Kj mer zal natuurlijk nooit een wetsontwerp goedkeuren wanneer in dat wetijontwerp de clericale beginselen jie overhand hebben Een echt type cljpicaal wetsontwerp is b v het ontwerp hooger onderwijs kort geleden door de Tweede Kamer aangenomen In deze wet toch wordt 0 a de wetenschap aan banden gelegd een echt clericaal beginsel en zelfs een aanval op de Ned Hervormde Kerk gedaan ook al een echt clericaal beginsel Men vergete toch vooral niet dat het tegenwoordige ministerie Knyper eigenlijk is een ministerie SchaepmSn Evenals minister Kuyper de godsdienst voor zich uitdraagt zooals de liberale afgevaardigde Prof v d Vlugt heeft opgemerkt zoo ook droeg dr Schaepman met buitengewoon veel talent en handigheid dr Kuyper voor zich uit en bracht op die wijze feitelijk zijn eigen geest op den ministerszetel Het kisdistrict Gouda behoeft slechts in eigen boezem te zien om de bewijzen voor het grijpen te vinden Wij wijzen hierop om duidelijk het gevaar te doen gevoelen wat ons van de cleri hemel ons wedervinden mogen Het geld ons toebehoorende heb ik veilig doen verbergen wetende dat Cromwell er geen stuk van kan nemeti Deswegen uterf ik zwijgend bereid mijne nazate ten zege en tot ergenis van den rebel in het geloot op genade Wie het vindt mag mijn gouj ten deel vallen f Ziedaar nu I zeide Ida triomfantelijk wat dunkt u daar nu van kolonel Rooyaard Die bijbel houd ik er voor is nooit aan den zoon gezonden geworden Maar ik geloot heilig dat in dit schrilt hier de sleutel schuilt van het geheim waar het geld geborgen zit maar ik vrees dat wij dien sleutel nooit zullen vrnden Sinds jaren at heb ik mji het hoofd er over gebroken in het vermoeden dat het een lettervers zou kunnen wezen maar ik kan er niets uit maken Ik heb het Dp allerlei manieretl beproetd Ik heb het in het Fransch en in het J atijn doen vertalen Ver geefsche moeite I Maar eenmaal toch zal deze of gene het vinden dat hoop ik ten minste I Harold schudde het hoofd Ik vrees zeide hij dat iets wat bijna 3 eeuwen verborgen bleef wel verborgen zal blijven ten eeuwigen dage Misschien heeft de oude edelman zïjn vijanden maar wÉt voor den gek willen houden Neen zeide Ida dat hteft hij zeker niet Want ik I waar is zijn geld dan gebleven r Hij stond bekend als een der rijkste heeren van zijn tijd En dat hij werkelijk rijk was bewijst zijn schrijven aan den koning En toch na zijn dood werd er niets gevonden behalve natuurlijk zijn onroerende goederen Neen neen I die schat moet eenmaal ontdekt worden cale zcide dreigt n 1 beperking onzer vrijheid Wel eerbiedigen de clericalen een vrijheid doch alleen een vrijheid zooals zij die zich voorstellen en niet de ware vrijheid of vrijheid van het ware Dit nader uit te leggen ligt niet in onze bedoeling Wij wenschen geen godsdienststrijd wij wenschen slechts een strijd om de ware vrijheid en al wie de ware vrijheid of de vrijlieid van het ware lief lieeft schare zich aan onze zijde Het tegenwoordig clericale ministerie staat zwak Een flinke stoot en de geheele regeering ligt om Dien stoot nu kunnen wij haar toebrengen met de verkiezingen in Juni a s Ook de rechterzijde gevoelt dit De fraaie voorspiegelingen in 1901 welke zelfs do Christelijk historischen op de Katholieken hebben doen stemmen zijn niet verwezenlijkt Hierbij komt dat het hoogcronderwijsontwerp voor velen een gruwel is en dat ook het nieuw tarief van invoerrechten hoewel gehuld in qe fiscaal manteltje inderdaad niets ander is dan protectionisme wat ook geej onverdeelden bijval bij de rechterzij vindt Tot litt toe kon de Regeering kalm haar gang gaan want zij behandelde geen begiuselwetten zij liet riog niet gevoelen den druk van haar clericale hand Het hoogeronderwijsont werp en het Ontwerp tariefwet zijn hare eerste vruchten doortrokken van haar geest die ons dadelijk de oogen openden en deden inzien dat een clericale regeering in een anti clericaal land wrevel en ontevredenheid moet wekken Op dus anti clericalen gordt ü aan tot den heiligen strijd den strijd om de ware vrijheid Wekt Uwe medeburgers op houdt hen wakende en spoort hen aan tot het volbrengen hunner hoogste plicht als Staatsburger bij de stembusstrijd in Juni a b Al wie de ware vrijheid lief heeft steune ons als wie de onware vrijheid of de vrijheid van het onware bemint keere zich van ons af Als de districten Gouda en Delft door de vrijzinnigen teruggewonnen wordt zijn de dagen van onze tegenwoordige regeering geteld De stnjd zal echter hevig zijn Nu zeide Harold op twijteiachtigen toon het is mogelijk Het kan waar zjjn Mag ik eens n atschritt nemen van dezen regelen i Wel zekert zeide Ida lachend En als gij den schat vindt dan deelen wij Wacht ik zal het u voorzeggen Juist toen de arbeidVoltooid was kwam de oude baron binnen Op zijn gelaat stond duidelijk te lezen dat de ontmoeting met den bowusten Georg alles behalve van opwekkendejv aard was geweeit Wel vader wat is er f vfoog zijo dochter Och niets kind niets antwoordde hij zwaarmoedig Georg is hier geweest Anders niet Ja r ik wou dat hij liever wegbleet zeide zij met den voet even stampend Want hy schijnt nooit anders dan kwade berichten te brengen I Hel zijn de tijden kindltet het zijn de tijden Georg kan het niet helpen Ik weet waarlijk niet waar het heen moet met ons landl Wat is er vroeg Ida met klimmende bezorgdheid Loopt het verkeerd met de pachthoeve i Ja Janter heeft de pacht opgezegd en ik weet niet wiir ter wereld ik een andeien pachter vinden zal Ziedaar nu de genoegens van landbezit kolonel Rooyaard zeide Ida zich tot den gast wendende met een glimlach die met geheel vrij was van bitterheid Ja ja antwoordde hij ik ken ze I Gelukkig heett mijn goede oude tante mij niet meer dan een kleinigheid nagelaten En nu moet ik u goeden nacht wenschen liet hij er op Tolden Het ia half elf en ik vrees dat juffrouw Jobson ieder sta dus pal Van het district Gouda koine de victorie PUGNAMüS Hulifiiiiimisili üïi r iclii Reuter seint uit Peteisbnrg Hl t pantserscbip P6troiiawlowsk stoitle op eenige torpedo s waiirscliijnlgk tydeiis een manoeuvre en zonk met de bümanning on de oflcieren Slechts een 2ü tal munneti ontkwamen aan de ramp Admiraal Makbarof is dood grootvorst Kyrill ernstig gewond Een particulier correspondent te Petersburg bericht dat reeds voor morgen een lijkdienst voor admiraal Makharol en de ofücieren van de P6tropawlowsk is aangekondigd De Russische Stadhouder Aloxejef zond gisteren uit Moekden bet volgende telegr ira aan den Tsaar Op grond van een zooeven van luitenantgeneraal Slöltel ontvangen telegr tm heb ik de eer Uwe Majesteit te bericliten dat de vloot van den Stille Oceaan opnieuw een zwaar verlies geleden beeft in den persoon van vice admiraaV Makbarof haar met loem bedekten clicf die met bet vlaggeschip Petroiiawlwi ia omgekomen De hnvencomraaudant Qregorowitej seinde gisteren aan den Tsaar Do Petropawloswk stootte op een mi n die ontplofte en zonk Ous eskader ligt onder den Gooden Heuvel Het Japansche eskader nadert Naar alle waarschijnlijklieid is admiraal Makliarof omgekomen Grootvorst Kyrill is gered en licht gewond Van de PetropawlOwsk zijn gered grootvorst Kyrill kapitein Jakowiew die zwaar gewond is de luitenants Jeniscb Unkowski Jakowiew en Sclilippe en verder 32 man welke voor een deel zwaar voor oen deel licht gewond zijn De lijken zijn gevonden vnn kapitein Wnssiljew luitenant Von Knorring de adelborsten Jekinov Buratsjka den eersten geneesheer Wolkowitsj en 12 matrozen De Japansche vloot trok zich terug De schout bij oacbt vorst Ucbtomski heeft tgdelijk het commando over het eskader overgenomen Volgens melding van den commandant van PortArthur gingen eenige paotserschepen en krnisers onder de vlag van den commandant in zee toen de vijand zich vertoonde Zy vervolgden een deel der vijandelijke strijdkrachten en keerden naar de roede terug toen deze tot 30 schepen vermeerderd werden Hierbu stootte liet panlserscliip Petropaw al zuchtend op mij zït te wachten Ida stak hem de hand toe en zeide Goeden nacht dan kolonel Rooyaard I Ik vind het aangenaam dat wij u lot buurman hebben gekregen Wat ik u nog zeggen wilden wij spelen hier morgen in den namiddag een partij raket Komt gij ook f Wat I viel de baron hier kregel in nog al meer raket pariijen Ida Ik vind dat je raij dat nu wel had kunnen besparen nu ik zooveel oon het hoo d heb Gekheid vader antwoordde zijn dochter met zekere scherpte Het dient tot niets ons op te stuiten en te kniezen over dingen dic niet te verhelpen zijn De oude heer boog het hoofd in vrome berusting en vroeg nog slechts wie er dan kwamen 0 niemand bijzonders Mijnheer en mevrouw Jeffries mijsheer Jeffries is onze predikant moet gij weten kolonril en dr Bass en de twte juffrouwen Smith on mynheer en mevrouw Que t en mijnheer Edqiw Costers en nog een paar anderen Eduard Costors P riep de baron van zijn stoei opspringende Maar je weet toch Ida dat ik dat jonge mensch niet lijden mag dat ik hem onuitstaanbaar vind 1 Ik kon er niet buiten vader antwoordde zij kalm Hij was bij mevrouw Quest toen ik haai kwam uitnoodïgen en dus moest ik ook hem wel vragen Wordt vervolgd