Goudsche Courant, maandag 13 juni 1904

OPEKBABE BESTEITO DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND zullen mede namens DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van WOERDEN op ZATERDAG 2 JOL 1904 des voormiddags ten W nnr in het GemecnlandshniB te Ladm h enkeleinschrgving besteden liet maken en aanbrengen van een Windwerk aau de brug our den Itljii Ie Zwaiiinierdani De voorwaarden van besteding zjn voor 10 cents verkrijgbaar ter Secretarie van Rijnland te Leiden en bjj den Opzichter van Rijnland den heer J DE BRÜYNE te Gouda Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bg don Ingenieur van Rijnland Ie Leiden in Rijnland s huis des Vrjjdags en Zaterdags en by Rgnland ii Opzichter te Gotida des Maunilags Dinsdags en Woensdags Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland EGBERT DE VRIES Dijkgraaf G J BISSCHOP Secretaris Leiden 21 Mei 1904 Algemeene IHaatscbappiJ van LevensVerzeberloé o Liffrente liïd te AKSTSBOAX Busmk 74 li = J ji liotójekiura Ml KoninkUlk B Jait T o 1 HoMmtar 1880 Ho as J JBWtsnn r i it r loon j liM lUk Infam l vaUKa te AKSTSBOAX Busmk lio djek ura MJ EoilnkUlk B lalt tu 1 HoMmtar 1880 Ho 38 UIBKLTEUBBN Dr S B J SCHBVICHAÏES B W SCMT en J ¥ h BlUïESBFIte ÖocroUri der Directie Ir J T SCHEVH HAVKIf SPUITWATER Bygièniêch Zuiver Aanbevelend ü T L DR BOHIl Firma HERMAN ZOON van den dag welke motie aangenomen werd met 313 tegen 250 stommon De afgevaardigde Renault Morlii re hield daarna een interpellatie over de pogingen tot omkooping van den ministor president Üoze deed aitvoerig mededeeling van bet bezoek dat hg ontvangen bad Een onderzoek werd ingesteld IJo raan die pogingen tot omkooping deed was de commissarisgeneraal van de tentoonstelling te HanIjouis Hjj noemde den naam van den tusschenpersoon in wiens naam de pogingen gedaan waren President Loubet en de leden vnn het kabinet wie Combes over deze zaak sprak wilden niets weten vah een vervolging Minisier Combos vroeg Millerand den naam te noemen van den lasteraar Millerand weigerde Met toestemming van Combo werd besloten dut een commishic belast mot een onderzoek in dezo omkoopingspoging benoemd zal worden Dinsdag aanstaande De Woendag in Oostenr jkHongarijo afgeloopcn delegatie zittingen hebben korter geduurd dan do meeste harer voorgangsters muur in belangrijkheid werden zij door wei nige overtroffen waar er te stemmen viel ovor oen zoo buitengewoon lioogo aanvulvullingsbcgrooting als die vnn 400 000 000 kronen voor leger en vloot Daai must heeft het de aandacht getrokken dat er betrekkelijk zoo weinig oppositie is gevoerd Maar dat laat zich verklaren lo doordat de oppositie niet sterk waa vertegenwoordigd en dan noch zich voor een deel onttrok geli k de Italianen gediian hebben na hot gesprek van een hunner mot don Keizer op het galadiner ten hove 2o Omdat de delegaties het gevraagde crediet al dan niet kunnen toestaan maar er niet voor behoeven te zorgen dat het geld er ook komt dnt is het werk van de Oostenrijkscho en Hongaarsclio Kamers De Keizer die persoonlijk vooral den stoot had gegeven tot de aanvrage der nu bewilligde credieten is natuurlijk erg in zijn nopjes en beloonde do gewillige delegatieleden met lofreden op hun vaderlandsliefde Maar nu moeten de Kijkraad en Hijksdaglodcn nog aan den tand worden gevoeld en daar zal de vaderlandsliefde zich misschien op een geheel andere wijze openbaren ondanks BShm von Bawerk s gernststellendo verklaringen dat hiJ het wat de ünanciön betreft wel zonder pg rilgke operaties klaar zal spelen V Koningin Nathalie wilde zich laten vertegenwoordigen by het Requiem op den sterfdag van haar zoon Alexander Maar de koningin wenschle dat dit Reijniem zon plaats hebben in de kathedraal van Belgrado en niet in de St Marcu£ kerk waar gelijke plechtigheden zullen plaats hebben voor allo slachtoffers van het drama die daar rosten d w z voor Alexander en Draga die in de kerk z jn bijgezet en voor Drnga s broeders de Loerjovitsen dio op het kerkhof er naast liggen t Is Tseer de vraag of aan Nathalie s verzoek zal worden voldaan met het oog op de vriendeljjko stemming der samenzweerdorsbende En zoo zal do ongelukkige ko ninginweduwe van Servié misschien maar hot best doen te Biarritz of waar zg nu vertoeft een mis te laten vieren door een Hoomsoh katholiek priester tot welke kerk zij thans behoort Verspreide Berichten Enoei an De staking der Londensche koetsiers is geëindigd met de overwinning der cabbies Bkloie Qorachton doen de ronde dat de hevige brand in de groitto brandstapels te Antwerpen aan kwaadwilligheid moet worden toegeschreven Een kruiltabriek in de nabijheid van den brand bleef door krachtig optreden der brandweer gespaard MiROC CO Do sultan kiest eieren voor zijn geld in de moskee van Tnnger werd een brief van den sultan voorgelezen volgens welken de togenwoordige gouverneur van Tanger wordt afgezet en vervangen wordt door El Haschid Barzada JJe keizerlijke troepen kregen voorts bevel naar Fez te gaan Beide maatregelen waren voorwaarden die de roever Krralssonli gestold had voor de vrijlating van de heoren Pordicaris en Varley Zooals Donderdag al werd bericht ziJn in Tanger slechts twee ongewapende Amerikaansche mariniers geland ter geraststelling j der vrouw vnn don Belgischen gezant die oen Amerikaansche i s Haar echtgenoot bevindt zich te Fez ViWEKiiiaDX Statkk Uit Cripple Creek in Colorado wordt ge i meld dat een botsing te Danville heeft plaats gehad tusgchen 200 politieagenten en 150 mijnwefkers 5 Mijnworkois werden gedood en 15 gevangen genomen De mijnwerkers hadden zich verschanst in de omringende bergen Do politie maakte zich meester van een groot getal wapens en munitievoorraad AOVi iiTil TU i Bij vonnis der Arrondiasemcnta Rechtbank te sOravenhage d d 24 Mei 1904 is het huweluk losfccbcn Vrouwe lOHANNA WILHELMINA SOEÏERIK zonder beroep wonende to s Hravenhage en den Heer FELIX ADOLPH VON BALLUSECK o nende te s öravenhage gesloten te Utrecht op 22 April 1890 otttbomlen door ecMaekeldlng met alle gevolgen daaraan door de Wet verbonden en zulks op vordering van eerstgenoemde Hetgeen cortiflceert de Procureur vnn Eissoheresse Mr H J M DE VRIES EERST E MMI MB Bö vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van 2 Mei 1904 is ten verzoeke van LEONARDUS CORNELIS ANÏ0NIU8 DOESBURG wonende to Botterdam het tnsschen hem en MAKÖARETHA HENDRICA MARIA TAVERNE modo wonende te Rotterdam bestaande hnwclijk verklaard to zyn ontbonden door ochtschoidir g met al do gevolgen daaraan bij de wet verbonden De Procureur van den Eischer Mr Ed JACOBSON De Luitenant Kolonel tinrnizoens Commandant to Gouda zal op WOENSDAG 15 JÜNI 1904 des middags ten twaalf ure ten zijnen bnreele Varkensmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden De levei inf vari pJ m 350 Hectoliter Aardiippelen gfodurende het tijdvak van den 16n Juli tot en niet den 31 n October 1904 ten behoeve van de soldatennienage in het g arnizoen te Gouda De voorwaarden van levering van 6 Februari 1903 vierde afdeeling no 140 zijn tegen twintig cent per exemplaar verkrijgbaar biJ de Firma Gebroeders VAN CLEEB te s Qravenbage Verdere inlichtingen betreffende de levering kunnen bü den 1 Luitenant Kwartier meester tvorden ingewonnen Gouda 1 Juni 1904 De Lnilenant Kolonel voornoemd J H MAKKINK Met deze maak ik het geachte publiek van Gonda en omstreken bekend dat vanaf beden de Kindcrspeelluin met verschillende SPEELWERKTUIGEN voorzien weder geopend is en hoop ik even als vorige jaren weder met oen druk bezoek vereerd te worden Hoogachtend Uw Dw Dn F CHRISTENSEN Stolwijkersluis 1 Mei 1904 Telefooono 85 i Openbare Verkooping IK GOIJIM ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 20 JÜNI 1904 des morgens te elf uren in het Kofflehuis HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg van No 1 Een op goeden stand gelegen Winkelhuis WOONHUIS en ERF in de Wjjdstraat te Gouda Wjjk A No 162 groot 1 Are Te aanvaarden 15 Augustas 1904 Het Huis bevat benedon de ruime Winkel 2 Kamers Binnenplaats en Keuken en boven 2 Kamers en lOMav en daarboven nog 3 Zolders Hot is van Gas en Waterleiding voorzien No 2 Een HUIS ERF en GROND in de Boelekude te Gouda Wjk B No 166 Verhuurd bij de week voor f 2 50 No 3 Een HUIS en ERF in het Zwaans gat to Gouda Wgk O No 121 Virhuurd bü de week voor f 1 76 N os 4 tot 15 12 naast elkander liggende afgepaalde perceelen BOUWGROND allen ter breedte van ruim 4 Meters waarvan elf in de Erasmusstraat aan den Tnrfsingel en één in do Prins Hendrikstraat te Gouda Afzonderlijk en in Combinutien En Nes 16 tot 20 ViJf naast elkander liggende perceelen BOUWGROND in oen zijstraat van de IJssellaan te Gonda Afzonderlijk en in Combinutien De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dng van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda DE OPENING VAN MIJN NIEUWE WINKEL IN LANGE TIENDEWEG D 29 van ouds DE MOLEN is bepaald op a a MAANDAO UIODAO 13 JVSl Het zal steeds miJn streven zijn mijne Clientèle goede waar te leveren voor billijke prijzen terwijl ik door de betore gelegenheid in staat ben gesteld de C0MESTIBLE8ZAAK belangrijk uit te breiden Haar de winkel iji de nieuwe zaak voor dé geachte Clientèle zoowel als voor mij belangrijk geriefelgker is verzoek ik U vriendelijk da boodschappen die g j verlangen mocht niet moer te halen in n m doch in LANGE TIENDEWEG D 29 Ëvcntueelo bestellingen verzoek ik ook vriendelijk daar te ontvangen welke als steeds uun huis zullen bezorgd worden tot DEZELFDE prijzen Hopende door een nette en accurate bediening üEd s vertrouwen waardig te blijven maken teeken ik mg onder minzame aanbeveling Uw Ed s dienstw dienaar L VAN DER BEER Jr Lange TIeiidcwcg D 29 GOUBI t y 7K Achttien rnaarideii lijdende en nu door de SANGÜ1 0SE geholpen Ik ondergeteekendo verklur hierdoor dat de Sangninose mij zeer goed heeftvoldaan Ik was reeds achtien maanden Igdende aan duizeligheid en was altijdzeer licht in het hoofd ja het was 700 erg dat Jk mij meermalen op den wegliet neerzakken om zoo het vallen te voorkomen Dit alles ging gepaard met eenzeer wonderlijk gevoel in het hoofd en in da hersenen Het eten liet ook veelte wenschen over Ik zou nog meer kunnen opnoemen doch dit zij genoog enik kan u verklaren dat ik na het gebruik van zeven flesschen Sangninose m geheel hersteld gevoel Ik geel n allo vrtheid dit in de courant te zetten alsdankbetuiging St Anna Parochie B VKIJ In de meeste gevallen Is tweemalen per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 of 15 ets per dag Uat U goedkooper dan eeulg nnder dergelifk middel IPrgs per fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl 1 15 Verkrijgbaar te Gouda bij WOLFF Co Westhaven DAM Co fabrikanten ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Volteflkontl Mwitaohappalqk Kapitaal Venekertl Kapitaal Not IW ruim VerwkBrdo Eente Not IWö ruim OntT ng ton ia 1003 rnim KeiiorTen op 31 Dêcamber lOOa ruim Firma C Lourens TELEPHOON No S Cioudsche Melkinricliliiig TUR FSIiraEL Telefoo T 21 Bovenstaande inlichting bigft zich bü voortduring aanbevelen tot levering 1 van PRIMA ONVEHVALSCHTE MELK door het personeel met do melk wagens tweemaal daags aan huis bezorgd VOLLE ZOETE MELK 1 nilsluitend van vee dat onder conlrulu sta t van den Rjjks Veearts don I Heer E OVEEBOSCH alhier Dezo melk wordt direct na ontvangst aan onze Fabriek met de melkülters van alle onzuiverlioden gereinigd i daarna over de mclkkoelers sterk afgekoeld ter verduurzaming De prgs is tot nadere aankondiging t cent per Liter 3 cl ptT Lilor II 70 00 TAPTKMELR ItOOMKARVËMELK I ZOETE BOOM Schep of Ko rkrnoni Slagroom ZURE ROOM daags Ie voren lo lieslelb 70 Gepasteuriseerde Melk Dezo melk beeft een bewerking ondergaan ter verduurzaming waar door do Pathogenê bacterieen gedood zyn vrrvangt de gekookte inclk docb mist den kooksmnak en kan twee dagen goed blyven Levering in I Literflesschen h l 0 1 per stuk met 10 cent staangeld voor do flesch on j halve flesohjes k ft et met 6 et staangeld voor bet fiesclijo MEUWE GRASBOTtR yaor tafelgebrnik Deze boter munt nit in üjnheid van smaak d f 130 per K ti HEUKENBOTKII voor stoof en kenkengebruik ft f 1 90 por K G Onze geheele boterlierciding staat onder geregelde contrölö van het BOTERCONTBOLE STATION te Leiden waardoor wiJ onzen nfnomcrs den grootsten waarborg bieden van te leveren fmUvOllTEmLSCHTE munSEOTEE € a é lIAKiUO Iir t Markt GOUU 4 SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau HEIIVERENS GERSTE en van af hedon ook OEGIlTAl PILSITEE aus der Actienbrouwerij znm Pilzen J WOUDEIBEIIC AiADbevelend KOLONIALE WERVING H ANDGELD 200 bfl het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Ze faren en voor ingelgfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelljlten dietmt hg het aangaan van eene verbintenis om Twee jaren gedetacheerd te worden naar OOST INDlj j Aanbrenggeld Twintig Gulden Men melde zich aan VrtJuillUgers en Mlllllepllehtli en met onbepaald verlof bi den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk of bö een der plaatselijke f Qamizoens Commandanten lUiUtiepHeMigen ondtr de Wapenea bil hm onmidileiyken Chel l J rPB M 15 ef dadelijk bFj oTrriyitfH uit t kB reii Jaarlljkiu he lUrrfNti toor lOü RMtori k iltul roor Bmawii Twr Trwm te ƒ 1 20 10 as eo 05 o 11 1 M o 3S o 1 000 000 iiaiiiooo 1 117 000 soai ooo 30 1Ï8 000 WAARSCHUWING H iL VERBRUIKERS VAN T MERK OI7l E JefVüVEH NIGHTCAP worden dringend verzocht met het oog op voorkoiliiendo vervalschingen zich te overtuigen of behalve de inndteekeniiig op t etiket ook do naam P HOPPE SCIIIKIIAM in de kuik gebrand en liot roode lak opjdc kurk voorzien is van nevensgaand stempel k Ji rniidiileiiHe nnninalf xnt gemhtelljk vervolgd worden Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz ne Ze§tloii le groofe HË GELOSCHE VERLOTING Trekt Zaterdag 18 Juni 1904 in het openbaar to Hengelo U jn het Hotel do Carper vnn den Heer W B WITTB Op iedere J0 loten 1 prqs ai34 prijzen H O O F D PJl IJ S lOOOO O ld iao Cozi ta 3n t©za 2e prijs 2 ïulden in CJontanten e prijs 1000 Julden in Contan en 4e prijs 500 iujilen in Jontanten VooèIs Puurden Koelen Vit ritene Schapen Hljwlelen NanimaehlH Meubelen UniHhoudeliJh e Artlliilen en en Prijs per Lot f 0 50 p p f 0 55 Verkrögbaar bg D J lANSEN te Hengelo Geld die nok Agenten aanstelt Verder bij LOITIH BISSCHOP Sigarunh Dubbele Buurt B 12 ALBs lONOENEEL Ooathaven B 78 B L RAASTROP Lange Groenendaal I 123 JOH m BOER Lz Hazerswondc Dorp A BODEGOM lJ selmonde Dankbetuigingen Wij undergeteekendon betuigen hiermede onzen opre Iiten dank aan den heer D J JANSEN te Hengelo O voor de goede ontvan st vnn de door ons gewonnen prgzen ia zijn Verloting to Hengelo G gehouden en beveelf een lednr ten zeerste aon zgn geluk eens te beproeven door t keepen van oen of meer loten in de Zestiende Verloting waarvan de trekking zal plaats hebben op Zaterdag 18 Juni 1904 W MoeriB Meppel J E Bramer Velzen J E Aerts Vcnrng A Hofman Roermond L Voncken Gromb Beek 8 Smeets Beek M Goedhart Dordrecht W J S Huiskes Groningen J Postma Kantors J C H Alferim Oosterhont J Araan Vriezenveen J Ummels Caberg Z H G Krom Zierikzee J J v d Sluis Bussnni H J Pinter Steenwijk Ch Scherpenisso St Maartensd J Bulthngs t Zand J Koning Helder C D Brondgeest Lochem J P A Lcenders sHertogenb H Kemp Groningen J Sieger Utrecht B Mulder Groningen Sj W Kouw Britsura W Loonstra Adorp E Dull Groningen M Psennings Maastricht C v d Deide Ouderkerk C Knol Den l aag C v Vegten Amstelveen J Uraum Grootebroek J Begors Haarlemmermeer Wel Bakker Kaïiaaldjjk J NIeman Groningen H Boerema Groningen C E v Berckel s Ilnge Wed H Smeek Groningen P Oud Enkhuizen C Blok Ënkhnizen R N v Dylecem s Grovenhage J J Aljuttinger Groningen H A Berendsen Duiven J Borendsen Duiven Tli Ph Geroers s Hage J H Rhebergen Borculo H d Groot Groningen VV v t Veen Zu Kampen P v Kampen Honteniss D Bolhuis Groningen Gvd Bos Kampen A Schoenmaker St Anthonis R Linker Zevenhuizen A Echten Dwingelo M A Voordendag Rotterdam J v Kempen Ooltgensplaat K J Cuporg Vernaard D G van Diffelen Zwolle A J Krauijenbrink Veessen A J de Groot Scheveningen W J L Douw Oudvosmcer A v Lun Vreeswijk C Mulderman Megchclen L Lavooy Zwolle D v Dijk Meppel J C de Jong Wageningen J Hients Wouw W A Krijgsman Dieren B Scholte Ambt Almelo H Willemse Utrecht S Duif Oroniiigen B Hoiting Groningen J J Verhuist J Jz Wissenkerke A Volger Wormer D Molenaar Wormer H Kerap Velzen B de Jong Franeker K Tenten Schil jinkhouf AMP Amsterdam L v d Berg Dongen J Heemes Nieuwe Zeer vele dankbetuigingen liggen nog ter inzage biJ D J JANSEN te Hengelo ö