Goudsche Courant, zaterdag 18 juni 1904

Maandag 20 Juni 1004 No 0443 I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Em net PEHSOOK van goede irelnl lehrilten voorzien Chef geweest ignde In eene groote Koloniale Zaak docli door rerkoop van de zaak bniten betrekking aEoeki plaalsliif aid CHKK u al KBiZIOKU In gen r i id vak ook genegen borg te alorten Adre fr br No 2548 Hurean dezer Coorant TË KOOP AANGEBOORD voor een lagen prtjii een prachtige EDISOIT Standard Fhonograaf met groot Doneert nienibrani en 4H rollen al orc bodt marsclien zangen cni Adres r brieven onder No 2549 Bureau van dit Blad H H I EI KN van do HOCIKTKIT ONN OENOKHKN die voorninienii zjjn om t it4ag lit JmHl aan bet deel Ie nomen worden belcfeld verzocht daarvan chrKleliik kenttl8 to geven nan den l aebter of hun naam op de inleukenigiit te pliiatKen v iór Irfjéagactné BelecM naiibi veli riii Jll U IIOI rHAil Verlirügbanr k fl schcn liO cti M ft I l sa l j H H A lolhckera en I rog irrti ƒ o hut mtflf AllKBBl l V AH KIOirrfeR i Co Rotterdam Te Ooj A b9 C LVÜ ft Apotheker Markl ea by WOLFF 4 Co Ve ttaiven 1 8 v i naw i n Haafrljijdors uronlt nit overtuiging als een werkeiyke Jinip in ilen nood het boek aaubevoleii h antvmgat i ai adrea per brMkaartaor It dii bo k e franco fier post ioegeaouden door I IX KPOBL 8 UoMt KalUioinmal Sociëteit ONS GENOEGEN TER ÖELKGEXHEID VAN HET 50 Jari bestaiiii der Soeieleil ZATERDAG 18 JUNI Kinderbal en prachtige Bioscoop voorstellingen na afloop GROOT II 4L Aanvaog 6 uor ZONIJAG 19 JL NI CONCERT van het Ae Regt Inf Dir de Heer W VAX KRP AANVANU I UE Heeren Leden vrijen toegang met een dame en inwonende Kinderen Meerdere d imus en kinderen entree et Vroemdelliigen Ml et per porKoon DINSDAG 21 lüNI Schitterend Café ChaiHant aanvang S nur H H lieden vrijen toegang Kutree voor dumiut en kinderen SActH Vreemdelingen I t DONDKIIDAG lüNl SpeerjLlxofs TTrije Toorxeel Aanvang H nur H H Leden vrgin toigiing Kntree damej en kinderen 9S cis Vreemdelingen tS cis ZON U AG 2 J JUNI CONCERT v b Amsterdansclie Stedel ke Schutterij Muziekcorps Directeur de Hoef M Wül TKRS AA NVANcf S UUR Huitciip woon fraaie II IAJMINATIK win dfii Tuin H H Leden vrjje lo jang Knlréi Dames ir Kinderen SO ets Vreemdelingen i per persoon Namens liet Bestuur J J PRINS VAN OESBUROH Oulfia Larnphp lirwlmje en varsurkcnde KINA WIJN i i fi iw kit T I ll VmJemi il v J i ebrek a r eetliitt hMi erterii tebreka wnuwhoofdpyn ter vtrtterklDf m ti kte oTkrumbed koorts e luw lic AHOCHI FKRRUGHIIUX in h l iiioiid r ti n Bloe f el r k BiKksucht i t Varkiijglmar 1 Sa wns 9 l DO Ml y l rinc OUINA kwalen ran KrlHsehen leeAgd Eikcl C Cat o i n i erken l aanjen ain v in wn amaij la elljl Mkgeb eik 7 T lT kktneiLklierachUjeeealellenietTaiiii ie be vil il VI canaaakracbOge drank l stoornlaarn l r pgaTerterlnasorcaneo en dlarrbfe ortk vii ir it IellH enallklMnekin lciTn Wnvi lii t 1 Kgr l VQ ii 14 Kgry O BO a Kyr 0 50 C Melksuiker JXr aw TKir o Het riokfln wncr halv Cigarette ii voMoendB ter hesiniitiiry vBii 1g herlpta oMiviJlcii v ji AMhma o In Asthma Cigaretteti JuKHJ i a 0 80 rror Tamarinde Bonbons püroa ïef n vmtoppmg A n uot kimliTtii trewii iii iK T imirinde 6 nbont d i r ik vwm vour h kiml bcfrerrlljk n it mBa belcn Mignitna CoDfMrtlMetc v tcMuloc kA i n Kk KI FI IEN A HOLM Man ntk diemtci V MingiPaam it Prijs per doc t 0 80 w i Salmiak Pastillen it tkeiui h beste h ir lymoplOMond en rwchtond middel bU uttnemendbeld uitiluitend tlf s ri t n t lw r t uis Q aO er ll ciH hjc f rm f trmh nm KRAEPCLIEN ROLM te Xelat m hm i ómrMirm mm I ktut H ètmii t émmr hij A mtrtl mJèiik Kl AEPELIKN HOLM Hofleveranciers ZEIST Secretaris WESSANËN LAAN Wormerveer OPOERICHT irM KOI ll HM KB VABIIIKKBII OW Tw mot do ntvero mHrtm i iTisr2 3Di2 oiE KrEa T merk St r en y uitmantpiide door hoog eiwit R vetgehalte en gro ale voedingswaarde GEEM BETEE adres voor alle soorten Sl HOKXWKHt als het VdordliniliaBbffc SHiiieii i UarzeuiuaDazij KLKIVVi legeiiovei de Kfeiweg Aanbeveiend 0 SUITS Alle reparatltn en aangemeten werk li fcel VEHLICUTIXüS JIAÜAZUir üe Avondster IJübbele buurt Telfnr 117 Zlin beden ontvangen een mooie collectie Nieuw Sijl JasirDauieiilfo Brorks eg Mam Verder voorhanden een ruime Keuze GASKOOKAPPiMtATEN GAS KN P£TROUDlIKiCHELS Eeiiig adres voor GASGLOEILIf HTBKNOOWijüHKDKN solied en degelgk Iiidiun U dan van goed licht houdt isdit nw irare adres Aanbevelend M M VA L00i Aanleggor van Jas eb Walcrleidirg ÈeIbÏËPÖT 7M TIEË Hen wnrit verzochl op t HKKK e Ie teu on uk r Uioiziji ua H IIAVKXSWAAY ZOlVEX OORINCHEM t ezo ÏIIKEE V worden alffele ïord il verzegelde pakjes van n Itoce en een hatj en m Atd mt met vonueldinjj tan Nommer er l r s voorxien aii nevenstuaii 9 Vlerk ïol eil Je VVot g n io lieiTil i lch tot de uitvoennir rau gefarde filers aulibeveleiide j U flIJi voorheen BUKKHAAUT Li Ónnayolgbaar zijn limits door nieuw gevonden tnepössingen onze In alfrer geirhltilertl fortreilen l eiulHre llognfrl Zijge en kracht en dieple die nirnnkers niel kunnen bereiken Men overlnige zieli geen imitaties voor de teUe te ontvangen Jeïll Puisconraiit met een aantal ongevrangdo getuigschilfleii gratie op aanvraag Boxtel II HOdA HTS Co Agent voor UOUKA Firniii A QUANT Hetriijk wfrissclmé Consirviert ia t andani W iè geheels aanJe rerspid Vo ns den hedeiidaagsclm stand der mMisdimi is Odol i LUJ uur ik mzwging m mul ai L AHefn jchf jn sülë PafeKefjag oi Kunsthandel Kleiweg bj wien modellen te bezichtigen zgn TE IlllHtt in it Krogerlau HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kaaiors rnime Warande Keuken en Kelder voorzleA van G en Waterleiding Direct te Aanvaarden Te berrijtai TURJiUARKT H 258 GhHid Drslc van A BRINKMAN i Zs 1 I EEMISGEVING BURGEMEESTER en WETHOÜDER S van OOUDA brengen ter opanbare kennis dat nischrilt van hol proces verbaal betreffende de stemming ter verkiezing van drie leden van de Provinciale Staten is aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat gelijk afschrilt op de Secretarie der Üemeeivte voor een ieder ter inzage ia nodergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iedere werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur Oonda 1 Juni 1904 Bargeneetier en Wethouders voornoemd RL MARTE N S De Secrectaris BROUWER Hiilteiilaudscli Overzlclil Over het gevocht bjj Wafangau is van Japanscbe zfde nog geen officieel bericht ontvangen de Russische mededeolingen zp talrgk maar hoewel men zich eep denkbeeld kan vormen van den naovang van den slag ontbreken feiteiyk do bericbien over den afloop daarvan Kueropatkine zweeg daarover en uit Moekden werd slechts geseind dat de Japanners schoon overwegend sterker zeer gruote verliezen hadden en dat de uitslag van het gevecht een verbetering der Russische stelling is Hue men dil moet opvatten ia niet doideljjk waar Koeropatkine nog seinde dat hg zich langs drie wegen noordelijk terug moest trekken Ken bericht nil Tokio niet officieel meldde dat in den altg b Telisae doordoostelük van Koetsjüu de Russen 5üD doodun 300 gevangen en 14 kanonnen verloren en dut de Japanners 1000 man verliezen hadden Telisse en Wafangau is dezelfde plaats Uit de Knssische rapporten krijgt men boe daa ook den indrsk dat üekelbergs macht in geen gunstige positie verkeert al zgn de stellingen die bezet zgn beter dan voorheen H j moet vooruit tot ontzet van PortArthur en de aanvaller heelt geen stel lingen te bezetten maar aan te vallen Tegenover de Rassen staan drie Japanscbe divisies die tonder de reservebrigaden ongegeveer 4O 0O0 man tellen terwgl Stackelberg 4ver hoogstons 24 000 man infanterie beschikt De Japanners hadden bovendien 108 kanonnen en de Russen slerhts 64 waarvan 14 stuka in den slag gebleven zgn De Bus sische sterkere cavalerie weegt schijnbaar niet op tegen de talrjjker Japansihe intan terie en artillerie Bovendien hebben de Russen aan bun linkervleugel bet derde Japanscbe legercorps welisvi aar van hen gescheiden door moeilijke bergketens munr daarom toch geen quantité négligeable Zooals do toestand er na den slag bg Wafangau die bigkbaar van belang is ge woest aitziet schijnt de armee van Utarkelberg nog als ontzetUngsarraee voor PortArlhor noch als verontrUster van Okoe s belegeringsleger in het zuiden van Liaotong in aanmerking te kugnen komen fevêlleto w DE VERBORGEN SCHAT 59 g Wit ik dced heb ik gedaan om ons huiavoor ODdcrgaog te redden Maar nu schijnt het dat w toch tot ondergang tijn gedoemd Uc voorwaarde op w kc ik b lwfd heb de rroaw van dien man te wwdcn is niet vervuld en dus vervalt ook mijn belofte je bedoelt dus dat e roet Coaten n i e ft wil trouwen gesteld dat hij in het leven btijK i De baron itond eenigc minntcn in gc feioa tKind aeide hij eindelijk dat U een leer eïnttig bédoit en miaachien ook wel wat voorbarig Ik td niet beweren dat het jonge nsenach een mooie rol heeft gekweld maar lo flu het ia mwelijk dat hij onder den drang van ontitandtgheden de hypotheek a n Quest heelt overgedaan met het bepaalde voi emen om toch het kapitaal te TerschafTen f Al zou hij het kapitaal o k tfeamnal verBchaffen ik trouw bcm nu t meer xeide Ida Hij heeft zich niet au de letter van zijn verplichting sehoaden en ik houd mij dos bok niet aan de nijae Dat il alles goed en wel ld hernam de banw en natuurlijk kan niemaod j t dwingen tot een hawelljk tegen je ain mMT toch moet ik je In verband met deze operaties vallen nog de twee volgende berichten te vermelden Een Reuter telegram uit Nioctsjwang van eergisteren meldt dat de t eede divisie van generaal Koeroki s leger op zou raarcheeren naar Kaiping met het doei den vijand in den mg te vallen De Russen worden in dit bericht op 35 000 man geschat En een bericht van de Agenzia Libera van Yinkau meldt dat de Russen 80 000 man sterk zgn De landoperaties tegen PortArtbar zyn dan ook door de Japanners voorloopig onderbraken en een deel van het belegeringstegor zou noordelijk gezonden zijn om de Japanners bjj Wafangau tij versterken Een telegram uil Tokio meldt dal de overlevenden van de Hitachi M iroe berichten dat zij te zeven uur s morgens Russische schepen in zicht kregen er werd gestopt op een signaal van hen doch om tien uur trachtte men te ontsnappen waarop de Rdbsen een kogel afschoten die de machinekamer trof Er waren tweehonderd do iden in weinige minuten waren de dekken bedekt met Ijjken badende in bun bloed De Engcisrhe kapinrin mpbell sprong overboord on wordt sedert vermist De honfdinnchinist werd op de brug gedood Do bevelhebber der troepen en de tweede stuurman pleegden zelfmoord een aantal koppen der bemanning ontvluchtte in de booten De iSada Maroe kreeg de Russen in zicht v jf en dertig myi wcsteiyk vnn Shiro Hhinin doelt gehoorzaamde niet aan de bevelen om te stoppen de Russen schoten en signaleer den om het schip te verlaten De bemanning ging in de booten en velen ontvlnclitten Het schip werd in brand ge oken Grieksche vluchtelingen ineldon dat de Japanners in grooten getale landden eenige milieu iCaidttlgk van Kaisjau Zuid Oos e uk van deze plaats had gistermiddag eon scherp gevecht plaats Een Reutertelegram uit Tokio meldt Hel is wanrscbynljjk dat het weer do misti wa die het Wladiwostok eskader redde Tal van geruchten over hel geveci t ter zj blijven onbevestigd Admiraal Tsoenoda zmid een tlotielje torpedobooten om de Russen te achtervolgen doch wind regen en mist be lemmerden een succesvol optreden Volgens geruchten die in politi eke kringen in Engeland de ronde doen is in den boezem van het kabinet verschil van meening over de legerhervormingen Eeoige leden van het kabinet zgn tegen de voorstellen van de commissie die onlangs baaV rapport heeft ingediend terwijl e minister van oorlog Forstei ze allen wil aannemen Minister Fofst r had verleden Donderdag een volledig overzicht van het logerontwerp aan de regeering moeten geven doch deze verklaring is uitgesteld wegens do oneenigbeid tnsBchen de ministers een di g onder het oog brengen Je hebt aan je lamilie té denken soowel at aan jezelve Ik seg je rondweg dat ik hst in den tegenwoordigen tijd niet mogelijk acht het geld op te nemen tot afloising vao de hypotheek tenzij met hulp van G ters Ën dan ali hij in het teven blijft wat mij wel waarlijk lijkt en je bltjlt er bij je verloving at te breken dam worden wij over es maanden op atraat geiet kort en goed WanI van diea Quest hebben wij geen barmhartigheid te verwachten Dat weet ik vadet antwoordde Ida maar toch kan en wil ik hem nu niet meer trouwer en ik itelool ook ntet dat ge ieia anders vaa ro verwachten kunt Ik was bereid mij op te offeren juist omdat ik meende niet het recht te hebben mijn eigen geluk te ütellen boven het weU n van een oude tamitie als de onze en Ik zou ook tot eiken prijs myn verbintenis zijn nagekomen Haar aedert om u de waarheid te z gen en zij bloosde dKp heb ik niet alleen een beslisten afkeer van den man gekregen doch tevens beb ik een genegenheid opgevat voor iemand anders die odv sari mg f ehecht is eh dus het recht hei ff m e in aanmerking te worden genomen Bedenk eens vader wèt het zegt voor een vrouw zich met lichaam en iel aan een man te verkoopen wanneer t een anderen man liefheeft I Nu OU xeide haar vader eenigszins kre l over iietdessaken matig ik mij liefst geen oor deel i D Ik weet alleen dat jelui vrouwen je lo bcheerschen door even onberedeneerde gsnegenheiu ab fliaat en dat daartegen nu eenmaal niets in te pkn nlt Mur je kuat mij niet kwalijk oemen De commissie vnn drie en dertig uit de Fransche Kamer ia met het onderzoek naar de geheiuuinnige miUioenen der Karthuizers begonnen Woensdag heeft zg den minister president Oombes en den oud minister Milleraud geboord Combes verklaarde dat het ontslag van den gouvernenrgeneraal van Algiers Revoil in het begin van 1903 feitelgk het gevolg was van de deelneming van Bovoil aan de agitatie der Karthuizors die op allo manieren poogden te ontkomen aan hot lot der overige nieterkende congregaties Nadat Combes een verhaal gat dat in hoofdzaak overeenkomt met de bekende lezing van het bezoek van Michel l agrave aan Edgar Combes die chef van hot kabinet van den ministor was werd hem de vraag gesteld waarom de poging van La grave niet vervolgd werd Conihes antwoordde dat Millerand er bjj bom op aandrong de zaak niet te vervolgen Hg meende toen door solidurite it met flen vroegoren miuister gerechtigd te zijn dions wensch te vervallen zonder U vragen naar de redenen waarom MiUyand dit wenschte Dtarna werd Millerand gehoord Deze deolle mede dat bjj de advocaat is va Übalert den man die zich in de Temps als de iroinotor van de omkooperg bekend gomaatt heeft l linbert hud in ÜI02 voor de küstin der verkiezingen 100 KW fnnes ge st rl in du kas van het Rupublikeinsclte comité voor hnndel en nijverheid Dit was volkomen iii den haak Maar du heer Millerand zoa hi t onverstandig geacht hebben den iianni van hnhert nadat deze aan de Repablikeinsche partjj znlk een dienst bewezen bad in het openbair in verband Ie brengen mot een poging tot omkooperij van du zgde dor Kurthuiwik Op dien grond h iil Milleiiind uil polilicke overwegingen afgeraden een vcrvulgiiig wogont de poging tot em1 i ap ry in te atel len Overigtns nalde Min f nd hoeft die mllHoênen geschiedenis niets lo maken met de bedoelde schenking von 100 000 francs nil verklaarde verder dat op zijn aanwüzing Lagrnvo aan Edgar Combes modcdoeling dood van hetgeen Chabort over de millioenen der Kartbalzors gezegd Mid uitsluitend met de bedoeling dat Combos kennis zou dragen van de agitatie der Karthuizors Litgravo was dos geen tusschenpersoon maar alleen een boodschapper vaA Millerind Eergisteren werd Edgar Combes door de comratssje gehoord De Figaro bevat een hulnngrijk artikel geteekend door Un catholiqne over de pogingen tot toenadering tusachen Italic en den Pans De scbriivor doet uitkomen dat bet heftige optreden van do Fransche Regeering ten gevolge van de protest circulaire van kardinaal Mery del Val geleid heeft tot een verwildering tusschen Frankrjjk en het Vaticaan En dadelijk hebben anderen daarvan gebruik gemaakt om zich in de gunst van bet Vaticaan in te dringen Duitschland loert op het oogenblik om z jn protectie aan te treden Rusland Engeland da ik lie zaak eenigstitis uit eei ander oogpunt beschouw Als ik vragen raag wie is die andere heer Kolonel Rooyaard O zeide de baron Ik heb niets tegen Rooyaard integendeel ik mag hem K ame lijden maar ik geloof dat tiet op zijn rnooint is wanneer hij alles en alles 7 duizend in het jaar maakt £ n toch neem ik hem liever dtiArop dan Kduard Costeri op zeshonderdmaat zooveel 0 jal zoo plegt n jon e dames voor den trouwdag te praten hoewel zij niisachien later er anders over denken Natuurlijk heb ik geen re t om mijzeWen op den voorgrond te stellen maar wat er van Honham worden moet als jij goed en wel geuouwd bent en wat bijgevolg dus ook van mij dat zou ik wel eens willen weten l Ik weet het Diet vaderlief antwoordde zij met oogeo vol tranen t Wij moeten tm de Voonrxienigheid vertrouwen denk ik Ge zult mij wel voor leer zeltxuchtig aanzien voer zij voort terwijl xg zijn arm vatte maar 0 vudet er zijn voör vrouwen erger dingen dan j0 dood althans voor sommige vrouven Ik gelwf dat ik liever ircrven zou dan dien Coiters te trouwen hoewel ik bet zou doorslaan hebben indien h j zijn woord gehouden had Nu nu zeide haar vader ik kan het mij wel begrijpen en ïk lal de laatste zijn om van je te verkngen dat je een man neemt zondereenige liefde Mlar hef is zeker hard voor mij op mifn ouden dag dit alles nog te moeten doorleten het oude goed nof ouder oen hamer te lien komen 43s e Jaargang Oostenrijk Spanje en vooral do Vcreenigde Staten wedijveren in oplotlendbeden president Roosevelt heeft op de meest vleiejidu wjjze lijtt hulde beluigd door tusschenkomst van kardinaal Gibbons en diens terugkeer to Baltinoro was eeh plechtige intocht dio aanleiding gaf tot een nieuwe betuiging van eerbied voor het Hoofd der Kerk en Italic vordubbolt do pogingen om tot een verzoening te komen De schrijver verneemt dan dat er een eenvoudige combinazione wordt overwogen Du koning van Italië zou de rechten van den Heiligen iStoul op Rome ei kennen en de Paus zou dan den koning van Italië opdragen de stad Rome te bobeeren fn lo besturen Daardoor zou aan do guhcele quaeslie een goed einde worden gemaakt Do schrijver iu don Figaro Iwjjtolt er echter aan of het Italiaanscho koningshuis ooit zulk een besluit zou durven uemon v i Virspreiile Urrichten ite Ekaikiiuk Do Dreyfuszaak Hot onderzoek van het Hef van Cassatio betreffende de revlsieaanvrnge van hel Dreyfusproces loopt ten einde Du eerste president Ballot Heanpr is tot rapporteur benoemd maar hel dossier is zoo lijvig geworden dat hiJ met het onderzoek v6i ir de vacantle zeker niel zal klaarkomen Niet voor October zou do zaak dus voor het Hof kunnen komen Te Brest kwam hut na een vergadering die door duizend naaisters modiston stryjieters dienstboden enz beiKicht was tot relletjes op straat waarby de commissaris van politie Lefobvro door een steen bloedend nan het hoofd verwond werd Een lier manifestanten werd gearresteerd BUM f Hot geschil tnssciien patroons en diamanlbnwerkiTs scbynl opgolosl De patroonsvereeniging eischt van de fabriekseigenaars die nog 10 aren laten werj f dat de werkdag onmiddellgk met een half uur verminderd wordt Verder word er beslist dnl du patroons do voorkeur ZBlIen geven aan die fabriekseigenaars die deel nitmuken van bun veroeniging Men hoeft nog hevig protest asngeteekend togen de bandelwgze van zokore vreemde patroons die aan andere collega s arbeiders ontfutselen Dit ATordt beschouw d als oneeriyke concurrentie BINNENLAND STATEN GENEUArAI V W K K It K H m K B Zitting van Vrjjdag 17 Juni Aan de orde is het wetsontwerp nopens do verbetering van de Schipbeek en Hegge Wordt evenals het ontelgoningsontwerp tot verbetering van de Vecht in l veryssel na eenig debat aangenomen Daarna komt aan de orde het wetsont Menigeen m mijn t JaAi zou liever wenv hen maar dood te zijn I noorde ik Rooyaard niet xeggen dat hij van avond zou terugkomeg f Neen ik heb er niel tegen Alleen hoop ik dat er voor het oogenblik geen sprake zal zijn van een open Igke verloving Ida Doe mij het genoegen en laat Rooyaard er mij nog niet ovo romen spi eken roftar laat de zaak vooreerst rusten Ik heb nu buitendien al genoeg aan mijn IJbofd Komaan nu moet ik eens naar dien Georg gaan kijken die zich hter nog niet vertoond heefi sedert htj uit Londen terug is Aangenaam nieuws ilat ik hem heb mee te deelen To haar vader was heengegaan ileed Ida ietH wat Zij in gcrufmen tijd met gedaan had cij schreide een weinig Al haar schoone plannen van zellverloochening waren in duigen gevallen en zi voelde zich vernederd tegenover xichielve Zij had zich op het altaar van den plicht willen laten oOertn door de vrouw te worden van een man dien zij vertoeitie en nu had zij bij de eératCLdiebeate gelegenheid zich teruggetrokken achte len voorwendsel een tettcrsiltcrij om zoo te wgen D natuur w a haar te sterk geworden gd zij het vaak wordt in menschen met dwp gevoel zij kon niet ïij kon het niet doen neen ook nieto I onham en haar vader te redden Het w is waar toen zij aan Kduard de be ende wijze zich verpandde had zÜ non geen helde opgevat vtwr den kolonel Intkrdaad dit maakte tusschen haar stemmii van toen en van tlans geen gering onderscheid M I 1 If anf vtrv0lgd i