Goudsche Courant, dinsdag 16 augustus 1904

43st Jaargang Woensdag 17 Augustus 1004 No 0403 fiOMCHE COÏRAMT IMeuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken leleruuu e 3 A I V l T E N T I E N worden gepl iatst van 1 5 regels a ÏO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden IxM ekcnd naar plaatsruimte Iiuending van Advertentiën tol 1 niir ilis iiiii I TcMiion o De Uitgave dezer Courant geschieilt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noti uiers V l f F C E N T K N Pima A KAPTIJU Dnderxeteekende lieett de eer ter Icenni te brengen dat de zaken door wglen den Heer A KAPTIJN gedreven door liaar op den7 el den voet onder de VIriiia 1441 TIJIV lalliMi worden voorlgeïct Hu ii iidi Iielïollde vertrouwen te mogen biyvin gi nlelin al wjjli n liaiir Krlilgeiiool Hoogachtend Mevp de Wed A KAPTIJN KOOT Flaw Singel 6 1 Ooada 11 Ang Ü4 een Qrijs Haar iiicfti I e Nieunc Lmnloa doet de grijze huren binnen i nkele dagen verdwünon maakt het haar glanzend en zacht belet het nitvnilen en neemt de pelletjeH van het hoold weg KiKeht op den bain Lotitloii Pr O I ff on I l IO per flaron Verkrijgbaar in de RüZKNDAAI M U bii Iznttk € al § Papier JÊ molen UOVDA ATTECTIE SVpT wie van het mooij weer wil genieten en met de Kinderen een prettigen dag doorbrengeii vergete vooral niet een bezoek te brengen aan de Kiiidcrspceiluiii van den Heer V CHRIH l KNSEN Otk mr gediiki mr Klniler iartlirii Aanbevelend en met hoogachting IIKd dw dr F CHRiSTENSEN M Stolwijkkiuii uii Teletoonnnmmer 86 Wie ika i iu ml u KchtA Clkel Ciiuau t utvunt in iMtasK C 1 1 en lu vtile iJ uiiuingen in den del gekoii u uiidij ilrL naau de jitvinderii Oi HictiMllH rerruidlgd p d beat unoLinee m hot irar ldb nnad étabbliaaomeut Tun Qubi StoUwarok t Keulen licb J r n2lcF2iLeHV Cikel eacao n Tlerkanteo buaaeii Deie Kikul Oacao t roet msik ptookt eelt ungenum gtninde drank voor d i lükacb gebruik oen t ü Ib ul i la T a t poMler Toor een kop r hooolsta Ah gxnoeiikraebtlge drank by ftnl aa diurrbee tlwiils met water t bnilkeB Verkrijgbaar bi de Toomauaal B l Aputbek r8 eos l enalTwt g nwoonlig roar Hadar and lutli attanklwR imnterdom Kalveiitraat Ui Telephoonnet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor pereeelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleer cii onilerhoud fi ati Het net ie aangesloten aan bet Kijka Intercommunaslbnrean Op 1 Ang 1904 142 mrkregen aanaloitingcn Contracten en voorwaarde verkrijgbaar aan het Bnreao ACHTER PK VI8CHUABKT ZaakCvaDDilleD ZoDeD yerfwaren Glas ens OVKRGKPLA tTNT naar Wijdst raal A 102 Vroeger Mej Wed ADAMS Geen Kiiiklioesll eeii liilhienxa H ONINKLUKC Om Kinkhoest Iiitliieiiza llorslCU Hcetaaiuinriiiilif binnen den kortxt mogelijken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevincht tot de van onds bekende liekroondc en wereldheroeindc Superior DniivenBorst honig Extract M i L I r II i uit de Koninklijke Htoomlabriek W HONINQBLUKM van ÏÏlfMiw H N VAN SCHAIK Z 1 EN HAAG Hofleveranciers Flaeons f l 70 et 40 et l j Kirma WOl i¥jt xt Westhaven 19S floui a J 7 4 TBiVSTKI A Kleiweg K IciO oikJo K n Van MIU Veentat U 120 te lomln A KÜUMAN Moordrecht t INKSK Nimwerkerkad IJul A N i H ZESSEN SrAoonAoMti J Th TüUKKN llotltmp B T WI K hultimirr A H I BKK llmtlrnkt I VV v KUB Omiewater h TAN DU HBI IDBN te Ittmimk P v n 8PKK MomapelU U D 8TAR Waddingmm Wed J IIOL8T WaiUinqntm M KULKUAN Waddinmeen P A ua iUOdT Oudncater A o JONUH Oudmalrr J P KASTKtEIN PoUhroekerdam U UIKKKK te BmKhap WAARSCHUWING H H VKUimiUKKRS VAN T MERK OUI K JKI K Ml NIGHTCAP worden dringend verioebt met het oog op voorkomende vervalsehingen zich te overtuigen of behalve de hand teekening op t etiket ook de naam P HOPPK l HIKn M in de kurk jjehrand en het roode lak oj de kurk vo ir ien in viin neven sl iand Hteinpel II t riiuiUileuKe iinmaiik mil qerfchtrlljlf vrrviUtfil woriteii wiff r www Verkrijgbaar bij M l EETERS Jz m wf p i ii iiw Uuni Gi nr li l niM n ml cvcl PRAEPARATEN VAN UUlna LarOCne ol TlÜk e dwuHnc cebr k ur e liMl lcK hle pUn t rln ienu l oaU w rkln n l k e of krumbtd koon C liw l a TUI KrltlMhm iMftMd V krlji b r ii om 1 90 a f l Pilrnt r o r TO il y MkMMl MM nMiii i m k ooriUpll k l dKei JICaO 1 vaOmm wUkni kllw ihtn nullm icet m i be t ilplC im H neW i l l ril pCTbMUj Kc A 70 H 1 Kgt O SO H Kp 0 80 ChwilMh tAoMrctiWrt r Sp iMd voot Kliid rvo Bin In biiuoi K lC T a90 uWef iVieiKSUIKer OHO Kut O H ïrror r ntï il 5 n r a44 An H took r k l t CIcuMlc b voldoende t t beunj i f O BO i T imai inH Rr nhnn rou poroatief lec verrtoppini auh lalTlanriac DUnOOnS b iai MI r in Conia e eic v ior l k l l i ivi oor Hn lmii Lf M I T n 3rlnil Bonbo n v i KKAEl l lt f H01 M l nKriike die len dur d irni v y i l ci ku J beteor njli n il m li annenmn i Fn r d i 0 00 e 0 60 CntmSalr Dac4SlloC litni kend U h BESTE bulumiildel OalTnlaKl aS THICa i ho I VKl audli ld a ICnl n h U e n HlmoploMend TOT cM n d mldiUl l U ultnenwndlidd uilJniKnd in □ lle h ia veriiriiKb Pri ƒ 0 0 i t t mm rm 4 Ml e 4eM V i KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Delftsg Sla Qlie GEEÏÏ BETEE ndree voor alle soorten SL HOENWEHK als het N MnlbntküLsrJi kïm n Laiirztuiiiiii dzijii KLLlWKc E tegenover de Kleiwagsteeg Aanbevelend 1 SJIITS Alle reparatiSn en aangemeten werk EENIS DEPOT VAN TEEE Hen M wordt verzocht p t ncilh te letiru UIT nn Maouuh vak UAVENSWAAY ZONEN OORINCHEH I eze TH EKEN worden afgele rerd ilt verzegelde pakjes van viy iteee en een hatf en een Ned one met Teruietdiug van Nommer er Pry voorzien van neTenataau Merk Tol ena Je Wet gedepo aeerd ich tot de ultvoeriu van ge i trde ordera aanbeTeleiiile I U RI II Hetiiijk mfrissckni Conserveert da tanden Over da geheels aarde verspreid voorheen 1 BKEEBAART Lz Volgens den hedendaagschen stand der wetenschap is Odol proefondervindelij ldiBtbBstB middel voor tk verzorging m mnd enfant Alleen ÊËb t in onze PatenfFlacona Allenw oaevertroSea Prof Dr I ieburs welbekend IHitW BBACBT IUZIH Allpeti echt met FkbrlekuHVk tot Toortdu rende r lic le en zekere genezing vau alle lelf de meest hardnekkige xenuw stekten fooral ontataan door afdwalingen 0 jengdigen leeftiJd Totale enestng van elke swakte Bteeh f acht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte ipgsvertering OiiTermogen ttlipotenz Pollntinne en Uit voerige prospectnfiMn l rjifcr lew h 11 1 tl 2 0 S j ilutibelo deu li fl C Cenlmnl Depdt Matth v d Vegte Zaltbo mme I p6t i M Cléban k Co RotterdBin F Happel a raTenhage I llRlmnaBa do JoDg J Oxn Rottwdna Wdff fc Co G uda OQ bii alle drofóitoa t i itU Verkrögbaar in fieBacben SO ct tS et en i 1 95 b H H Apothekers en OrDgisten het op hei merk AJ9KEBJ F AD BICHTER Co Eotterdam Te Goi DA bQ C LÜOER Apotheker Harkt en bë WOLFF A Co WesthaTen 198 ö sd Drvk van A BBINKVAN Zx liulteiilandsch Overzicht De lapanners licbbfo der Bossischo zeemacht ia het Verre Oosten ecu slag toegebracht wanrvun lö i atzienbarcn Hjd niet kan opkomen Ook het Wlndiwohtok eskader is nu bg een poging door do straat van Korea heen te breken verslagen en voor een derde vornieligd het bestond sinda het stranden der Bogatór nog inaar uit 3 kruisers behalve ecnige torpcdobootcn De beide overblijvende kruisers Gomobi en Kohsia zün iwaar beschadigd noordwaarts gevlucht Admiraal Kamimoern heelt dus zijn opdracht vereeniging van het WladiwoslokBinaldeel mi t het Port Atlhur eskader door du htraat van Korea te verhinderen letterlgk uitgevoerd zonder zich om de verdere bedrgven van dit eskader Ie bekommeren Het schijnt nu dat de Nowik de vlugste van alle Kussifche kruisers die een vuurt van 25 BiJI kan ontwikkelen een poging doet door de t soegarocBtraat naar Wladiwoslok te varen De steeukoolvoorraad dien zü te Tsingtau heelt ingenomen is ongetwijfeld voldoende voor dezen tocht van 2012 zeemijlen ol lÜO uren Tegenover bet PorlArthur eskader heelt de loogenaamd verzwnkle vloot van admiraal Togo een kracht ontwikkeld waai over ieder die reeds aan baar zeKvernietiging gelooide verbaasd zal staan Niet minder d n 3 smaldeelcn bestaande uit 5 ilagschepen 12 kruisers on 30 torpedobooten versperden den Kussen den doortocht Wat is er overgebleven van de 18 schepen die Port Arthur den lOen vel lieten P Het slagschip de TsesarcwitBJ en 3 kruisers zjjn door hun vlucht in de Duitsche haven voorgoed aan den sirijd onttrokken Van de torpedo vaartuigen ia er een naar Sjanghai een naar Tsingtan gevlucht zijn twee gestrand en een na de schandeiyke neotraliteitsscbending door do Japanner te Tsjiloe waarover evenwel uog nadere bijzonderheden moeten worden afgewacht daar er Tsjiloe eigenlijk geen haven maar oen open zeeweg is weggesleept De drie overige schijuen met het hospitaalschip de haven van PortArthur weer te hebhen opgezocht waar ijj echter allerminst veilig zijn Uaar wat is er van de slagschepen geworden t Een telegram van admiraal Aleiiil aan den Keizer van 13 Augustus meldt Volgens een bericht uit Port Arthur van 10 Angnstos vielen de Japanners in den nacht op 9 Angustns na een vtjinrigen strijd FEUILLËJOX m FAiLIE SIQL i Reeda dikwijU heb ik er over zitten nadenken boe het er toch wel in de wereld zou uitdien aU ieder voornaam ol gering iijne plichten in het leven too trouw waarnam aU die oude Chriitina Het lou misschien niet eens goed zijn De arde lou dan volkomen ïijn dat men heelemaa sou vergeten aao den hemel te denken Ter wille van de engelen met grijie haren en wollen kleederen zou men dan wellicht de engelen i et de gouden vleugelen in het paradijs vergeten l c oude Christina had in hare jeugd eens veel harteleed geh id Dat was geweest in de dagen toen ly nog Irisch en bloeiend en vroolijk was Toen klopte haar hart nog snel en hoopvol en Weid maat roet haar kleine flinke viie je dat hel q innewiel m beweging bracht Hoe harder het wiel draaide des te luider en lel kkiger long aij ia die dagen bouwtk jij stil en in het geheim n luitaot dat echter spoedig als een kaartenhuis ut elkander vi l Haar lustslot was een vroolijk klein huis cbter schaduwrijke groene hoornen een tehuis met overweldigi ndi sliiidkrarhten Takoesj in en Siaogoesjan aan nadal ziJ van den ochtend van 8 Augustus tot negen uur des avonds een hevig uur op deze bei gen hadden en di rhonden l e Japanners rukten niet verder vonrl ln den nacht op 10 Augustus ondernamen 2ii b j horigen regen nanvallen op het Oostelijk front die echter allen afgi diigen werden Te geljkcr tijd word ei n aanval o het geheele front van den Wnllslienvel tol Takoesjan gedaan De vgand werd echter oveial teruggeslagen De vesting wordt sedert drie dag n beschoten Ken telegram uit Takcshika meldt dat liel eskader van Kamimoeia het Whidiwostiickeskader untinoelte Zondagmiddag ungmeei 5 unr op twintig nnjlen af ti nü vjin Oi Uaii aan de Koreaansciie kust Hel gevecht eindigde te 10 30 De Kurik wi rd zinki ndi ge zien de boegspriet sloiid gedurende eenige oogcnblikken loodrecht in de Incht De Japanners redden t iO man van de equipage De Russia en de Gromobni werden ver schillende malen getroffen en beide ernstig beschadigd Ken J ipiinsch schip werd geraakt door een Ruasisch schot waardoor twee man gedood en 7 man gewitnd werden Een n der bericht meldt dat Adiniraiil Kamimoera zes honderd man van de lliirik heeft gered Het Kngelsche Hoogerhuis nam in derde lezing de Britsch t ranacho overeenkomst aan en in drie lezingen do Appropriation bill In do troonrede tot sluiting van de parlemcntBZilling zegt de Koning het te betreuren dut de oorlog tusschen Rusland en Japan nog voortduurt Bg het uitbreken van dien oorlog vaardigde Ik een proclamatie uit waarbij H Ü onzödig vcrklaaide en niijn geheele volk uilnoodigde de onzudighcid strikt in acht te nemen Rr z jn in verband met dezen oorlog belangrijke vragen gerezen belrellendo de behandeling van den onzijdigen handel door oorlogvoerenden en er hebben zich moeilijkheden voorgedaan welke van het hoogste belang zijn voor mijn rijk doch naar Ik vertiouw langs vriondschappelijkeu weg en zónder nadeel voor de uitgebreide handelsbelangen van dit rijk zullen worden opgelost Mijn regeering zal mijn onderdanen krachtig steunen hg de uitoefening van do welks mstandhoudin f de grootste vreugde was van de huisvrouw dic er in woonde De huis heer had een groot door de ton gebrumd gelaat dat van i ezondheid eluk en tevredenheid straalde een geticht dat de kleine huisvrouw van geluk deed trillen wanneer hij thuiskwam dat zij met liefdevoUen blik nakeek als hij heengiog en lat met so t n teetlere trouwhartige en loch mann bjke uit lrukkin op haar neerzag wanneer ZIJ aan zijne borst rustte Die jonge huisvrouw nu was de kleine Ciirjstinn zelve en du huisheer nu dat komt er niet op aan Voor jonge nieiïges bestaat altijd slechts die ééne éiinigc al klopt zijn hart ouder het buis van een landman ui onder de uniform van een soldant Op zekeren dag evenwel viel lat heele luchtkasteel in puin Het kleine huisje stortte ineen de groene boomen verwelkten en de eigenares van al die heerlijkheden was door smart terneer gebogen Haar lu3tsl l was niet door stormen en onweer ol brand geteistenl De c r ouden nooit in staat geweest ijn een huis te vernietigen dat slechts in een ticihcbbend vrouwenhart wasopge bouwd Het heele vernielingswerk werd volbracht door een zachte witte vrouwenhand die den ge liefde van Christina naar zich toetrok Van pHc ziekten ter wereld ia die van hef hart de ergste De g heele wereld toch is hare ziekenkamer met ruwe vingers wordt telkens de amartelÉjke wonde opnieaw opengereten en loch moet men zich daarbij voordoen aliot er niets gebeurd ware De kleine Christina droogde dan ook hare oogen drukte de hand vast op de wonde en had dan ook de weemoedige genoegdoening dut niemand rechten welke door hot internalionaal reclil zijn toegekend aan de onzgdigen Ten hintte wordt in do troimrede medegedeeld dat iesloten is goedkeuring te verleencn op de opneming van gekozen leden in don Trausva iUch Mi Weigcvenden Kuad Het Kngelsche parlement gaat heden uiteen eenDoch voor hel uileeiigilig heelt het in derde lc ing met eeii8teinmij he id en onder toejuiching do Kngolsch Fransche overeenkomst goedgekeurd Vooraf had Ijibson Bowles nog een jioging gedaan om do beslissing uit te stellen tot na de vaoanlio H j wees er op dat ook do Fran cho Kamer geen bclissing had genomen en dat de ii ogelgklieid nog sleed overbleef dat de Franscliii Kamer de oveieonkomsl in de legenwiiiiidiijen vorm niel zon goedkeuron Balfuiir v iis d iilelgk op de bres om dit donkbeeld te besliyden en d aanneming der oveieenkiunsl te verzi k ienHg zei te uiteen dat de Kransche Kamer geen Igd had om de zaak behoorlijk te holiamlelen en dal zij duai oni uiteen was gegaan zon Ier een beslissing te nemen Maar lig kon ziJn honourable friend verzeki ren dat do Kriinsche regeel ing er niet aan denkt eenige w ziging in do overeenkomst te viagen of voor Ie slelUm Hg vroeg daarom aan BowijiSt om igii voorstel terug lo nemen on der regeering diuirdoor in de gelegenheid te sleilen Fraiikrgk te tonnen dat Uugelnnd zonder de Eogelsche belangen lo benadeelen de zaak opvat in een geest van vriendschap on edelmoedigheid zonder eeiiig denkbeeld van koopmanschap en dat de Kngelsche regeering en het Kngelsche volk bereid zgn de overeenkomst zooals deze tusschen de regeoringen is afgesloten aan te nemen en nil lo voeren De heer liowles trok daarop zjjn voorstel in en het Lagerhuis nam met algemeene stemmen het rogecringsoiitwerp aan Do Brilscho Thihet expedilie hoelt wel LÜASsa bereikt maar vordert overigens niets Üe Tsongdüu de raad van vier ministers met wien kolonel Vounghushaud wil onderhandelen over de ojienstelling van het rgk zit onafgebroken maar weigert eenige verantwoordelijkheid op zich te nemen De leden verklaren dat wat ze ook besluiten ze zeker zijn dat ze streng gestraft zullen worden en weigeren op dezen grond een besluit lo nemen Dal duurt nu reeds vijf dagen en nog sloeds zijn geen gevolmachtigden voor de onderhandelingen benoemd Do Time3 correspondonl hjj de expeditie op de wereld allerminst hij er ook maar een enkel bloeddruppeltje uit te voorschijn zag komen Daarop kwam tij in huia bij den landeigenaar Lund I en dag waarop zi daar kwam werd er juist een verjaardag gevierd en bij den dans de blijdschap en ie opgewonden strmminsf letle bgna niemand op de nieuwe huishou Ister Zij begroette stil en rustig haar n euwcn heer ging daarop even stil en kalm naar hare kamer en verwisseMe haar zwart reiskleer voor ecnc huisjapon I oen ging zij naar de keuken en kwam daar nog jutüt bijtijds om te verhoeden lat het vleeach tanbrandde De familie Lund kon zicii haar hiiisgcirin weldra nauwelijks meer voor itellcn zonder Chnstma Zij werd de zegen van het huis hare waaksame oogen waren overal en hare ijverige humlcii itre en van alles am wat noodig Wa te doen Er werd nooit veel uver gesproken maar toen zij bemerkte rtat mevrouw Lund zich steeds vaster bij haar aansloot en alle gebeurrenissen in de familie en het huisgcftn met haar bespr ik aIü kleine dikke armpjes zich om haar hals slinxerden en kleine roode mondjes steeds sicrhta naar tante Tina s hulp verlangden dan vond zifdaarin eene beloontng die h iar onuiisprekchjk groot en heertijk toescheen Wanneer mijnheer Lund van cene reii terug keenle en lich aan tafel zeite die prijkte mei het beste wat n huis te vinden was keek hij loch hoewel xijne vrouw en kinderen tem lieldevul hailden begroet onrustig rond en was niet tevreden vöör Christina s bleeke vriendelijke maakt zich daaiom ongerust over haai lot in velband met den naderenden winter Het sclignl zegt hg dat inderdaad de Tsoiigdou niet do macht bezit om te onderhandelen kolonel Voniighusband moet bg den Dalailama zgn sn deze heelt zich teruggetrokken in een klooster Verleden week Maandag is oen militaire demonstralie gemaakt voor bel klooster nu Debung Do Hritsche bevelhebber heeft dit klooster een Igdjierk van vier dagen toegcstian om der expeditie de noodige levensmiddelen te leveren Do Igkdicnsl voor Waldeck Roa seau in de kerk Ht OIotilde is zeer eenvoudig geweest De weduwe de familieleden hgua allo mini stors de voorzillor van den Senaat Falieres do voorzitter van de Kamer üris son het corps diplomatique met vertegenwoordigers van den Duitachen keizer den kuning Viin Kiigelaud en den tsaar van Rusland vele voorname politicie en advocaten woonden de plechtigheid hg Op verzoek van den overledene sierde geen enkele bloem de lijkbaar Op weg naar het kerkhof word de stoet door een groote menigte mot diepen eerbied gegroet Knkule kreten worden by het voorbggaan vernonten zoouls Weg met de priesters I eve hut ropnblikeinsuhe leger I tinder de vrgdenkers heeft de houding van mevr VValdeck ltoussean dio een begrafenis van staatswegte weigerde en een geestelijke aan hot sterfbed van haren man riep j ruute untslemining gewekt Kchler wijst men er ojt dat Waldeck Itonssau zich nimmer vrgdenkur heeft getoond en slei ds in zgn particulier leven evenals zoovele beschaafde Krunscben aan den godsdienst bg bejmalde gelegenheden zooals gebüoiluii huwelgk sterfguvullon een plaats inruimde Kil men herinnert aan Waldeck Boussoan s vriendschap met verschillende geestelijken on priesters De verontwaardiging tegen de weduwe van den overleden slaatsnian is dus al zeer mi jilaalsl Zwilseiland bezit op het iiog iiiblik lil inlichtingen voor vi schteelt in lltlU ii il nieuwe opgericht Met nilzondoring van Appenzoll beschikken alle kantons ov t oen dergelijke inrichting Jodurondo d i l i ste hroedporiode werden in Zwitsorlan gua 39 milliocn visschen kunstmatig gelee Do inrichtingen houden zich uitsluitend be ig met de leolt van edele vischsuorlen ui zalm meer rivier boek en regenboogforellen voorns baars enz Het toezicht oji gelicht in de deur van de eetkamer v T chceii en hij raiit de woonlen llüe gaat liet u Chriatientje hare magere gcriinpehre hanil had gedrukt Mevrouw Luiui s haar wenl grijs mijnheer Lund ge cUer en kortademig en Chrwttna magerder en meer Kcbogm Oaarentegen blociiie er een heele reeks zunen en dofhlcrt des huize iii die zich ilcn tijil niet meer ktiiiileu herinntrcn dat er geen tante Tina wat Het wis bijnn ol de kiutleren Iwee inucders h idden en daar maina Lund er lui eenmaal voor VmA ni le inenHihen verantwoordelijk voor was d it di kuideren met al te wi d werden wts zij timschenbcitlen wt l eens in Je noodzakelijkhei l k ippen uit to drek n Chntttina diareiitegt n was niets d in ÜeMe en zachthi iil en hei h heel niet oninu clt k d it de kinderen m die dagen meer van haar hielden d in van hunne oiiiters Tante Chrihtma uitt raail voor alles Zij w n in het l it van een middel om hel koren tenen roest te Iwhoedeii en drong zoo diep in het levpn van het pltiiinvce iltwr riat zij precies wist ik zeggen waarom de kippen niet wilden leggen of broeden Niemand verstond zoo yocd aU zij de kunst om vlekken uit het talelgoed te verwijderen en rij wut heel nauwkeurig wnnrom het witbamc mU niet wiUle groejFn if ffrdt vtrvolgd